Page 1

EIENDOM

°01

2013

7. ÅRGANG

NYHETER STØTTER NY BRO OVER OSLO­ FJORDEN

Kjære leser, TWN Prosjekt og Anthon B Nilsen Eiendom AS har i flere år arbeidet med visjonen ”Fjordbyen”. Hurumhalvøya er et uoppdaget område med potensiale til å løse logistikkutfordringer for Oslo og Moss ved en ny broforbindelse over Oslofjorden. Ved å satse på en kombibro for bil og jernbane, vil mye ligge til rette for å realisere visjonen Fjordbyen. En jernbane øst-vest, som også får en “avstikker” som kobler Vestby og Spikkestadbanen i Røyken, vil være et viktig bidrag til utvikling av et av Norges mest attraktive boligområder. Hurumhalvøya har en unik topografi med flotte områder for sjø- og skiaktiviteter, kun 30 minutter fra Oslo. Broalternativet er en vinn-vinn løsning som gir svært stor samfunnsnyttig gevinst. Miljøgevinst, trafikkgevinst (Moss og Oslo), logistikkløsning for togtrafikk til kontinentet, gjerne kombinert med en ny regional containerhavn i Drammensfjorden, og ikke minst vil en ny jernbanering rundt Oslo løse alle utfordringer med tomtemangel for boligutvikling i lang tid. Hurumsamfunnet trenger vekst og utvikling som en konsekvens av at store industribedrifter har lagt ned virksomheten. En ny bro vil gi ny giv. - Vi tror på prosjektet som en konsekvens av at Oslofjordtunellen ikke fungerer, og en ny og bedre løsning for fjordkryssing må komme, sier direktør for forretningsutvikling i ABNE Knut Halvor Hansen.

ANTHON B NILSEN EIENDOM FYLLER 10 ÅR Selv om selskapet Anthon B Nilsen Eiendom AS ”bare” feirer sitt 10 års jubileum i år, har Anthon B Nilsen en nesten like lang fartstid innen eiendom som konsernets mer enn 130-årige historie. Gründeren selv, Anthon Bernard Elias Nilsen, var aktiv eiendomsinvestor innen skogeiendommer og enkelte industrianlegg helt fra han grunnla selskapet i 1879. Selskapets hovedkontor og største eiendom, Rådhusgata 27, ble ervervet allerede i 1914. En strategisk satsing innen eiendom og eiendomsutvikling ble gjort i 2003 gjennom kjøpet av en stor aksjepost i Bjørndalen Eiendom AS – et utviklingsselskap innen eiendom med Knut Halvor Hansen som daglig leder. Allerede i 2004 ervervet vi majoriteten i dette selskapet, og det ble omdøpt til Anthon B Nilsen Eiendom AS. Fra denne plattformen har selskapet utviklet seg og har nå blitt en aktiv eiendomsaktør i Oslo-regionen med et mål om å oppleves som ”annerledes og bedre enn forventet”. Anthon B Nilsen Eiendom er i dag et komplett eiendomsselskap med kompetanse på hele verdikjeden fra regulering

ANTHON B NILSEN EIENDOM

til ferdig bygg og til drift og forvaltning. Staben består av 22 personer. Selskapet har vært, og er, engasjert i en serie utviklingsprosjekter som Vulkan, Lahaugmoen, Regnbuen syd på Ski og Anthon B Nilsen kvartalet i Oslo sentrum. Markeringen av at vi nå har passert 10 år med eiendomsutvikling som eget forretningsområde, ble feiret med kake – som jo ikke er helt uvanlig for 10-åringer!

Anthon Bernard Elias Nilsen, 1855-1936

ANNERLEDES OG BEDRE ENN FORVENTET

I vår streben etter å utvikle våre ulike eiendommer på en best mulig måte for brukere og samfunnet, så utløses mange ulike prosjekter. Vi har gjennom de siste 13 årene utviklet og bygget sykehjem, skolebygg (flere), store industribygg – både kjølelager, kombinasjonsbygg (lager/kontor) og kontorbygg for norske og internasjonale bedrifter, og nå også innkvarteringsbygg. I tillegg til denne bredden av løsninger for å løse kundenes behov, har vi på Lahaugmoen tilrettalegt for at Oslo Brann- og Redningsetat har fått et godt treningssenter med gode øvelsesområder/bygg. Med dette som grunnlag på Lahaugmoen og de mange kvaliteter eiendommen besitter som en tidligere militærleir, har vi i flere år lansert Lahaugmoen som en god lokasjon for et fremtidig nasjonalt beredskapssenter. Stortinget fattet i 2004 en beslutning om at det skulle etableres en helikopterbase og beredskapssenter i Oslo. Siden den tid har myndighetene kun utredet. Gjørv kommisjonens rapport om 22. juli 2011 bekreftet det store behovet som eksisterer for et nasjonalt beredskapssenter, og ga samtidig myndighetene kritikk for manglende fremdrift. Alna ble i august 2012 utpekt som lokasjon for et slikt senter til stor motstand fra Jernbaneverket. Myndighetene er fortsatt på utredningssporet og årene går. Vi håper at en dag vil fremdrift, samøvelsesmulighter, utvidelsesmulighter og støy settes på agendaen og at andre lokasjoner revurderes. Da håper vi å kunne konkurrere på nytt (og like vilkår) og tror at vi er i “toppform” for å kunne vinne. Vi mener at et nasjonalt beredskapssenter på Lahaugmoen er klokt for samfunnet - både på kort og lang sikt. Peder Chr. Løvenskiold Adm. direktør WWW.ABNE.NO


ANTHON B NILSEN EIENDOM

NYHETER

2013 | 7. ÅRGANG

°01

Arbeiderpartiet. Men er det helikopterOMKAMP trafikk, utrykningskjøretøyer og skytetrening befolkningen i området trenger, er det aktiviteter som gir et bedre BEREDSKAPS­ eller liv for barn, unge og voksne? SENTER Nye skoleprosjekter på Veitvet og Gran

OSLOS MINSTE IKONBYGG REALISERES Som et bidrag til byutvikling og liv på bakkeplan i Festningskvartalet, planlegger Anthon B Nilsen Eiendom å realisere en glasspaviljong etter inspirasjon fra Apples butikk i New York. Glassbygget er godkjent, og vil bli bygget over en utvendig vertikal trapp som knytter øvre og nedre Rådhusgata sammen. Trappen har vært stengt i mange år, og glassbygget vil igjen skape liv i trappen. Vi planlegger å fylle de 250 m² innvendig areal med utadrettet virksomhet som stimulerer sansene. Lukt, smak og det visuelle står i fokus. Vi ser gjerne utradisjonell sambruk med lange åpningstider. Kaffebar om morgenen, kafé, lunch og forretning med fokus på salg av merkevarer på dagtid og vinbar på kveldstid - eller rett og slett vin og kaffe hele dagen. Mulighetene er mange. Prosjektet er en del av arbeidet med å løfte Festningskvartalene til å bli et av Oslos mest attraktive områder. Strømmen av mennesker gjennom området er sterkt økende som en konsekvens av Bjørvika-utbyggingen, noe som gir optimisme for bærekraftig utleie til servering og forretningsdrift. Prosjektering og utleie pågår og vi håper på byggestart i 2014.

ANTHON B NILSEN EIENDOM

BRANN & SIKKERHET ­ ET MOTIVASJONS­ OG FAGKURS

vil øke tettheten av sivile institusjoner og aktiviteter rundt Alna-tomten. Er Ny regjering gir muligheter for dette god samfunnsplanlegging? omkamp for valgte lokalisering av Nasjonalt Beredskapssenter. Alna ble opprinnelig foreslått som lokasjon for politihelikopteret og Anthon B Nilsen Eiendom vil be beredskapstroppen. Det er noe annet vår nye regjering om å foreta en ny enn behovene som må tilfredsstilles vurdering av lokaliseringen av et for et nasjonal beredskapssenter med Nasjonalt beredskapssenter der andre, skarp trening på samhandel med viktige kriterier enn kun nærhet til Oslo andre etater, bruk av to politisentrum blir vektlagt. All fagekspertise helikoptre og innsats av militærhelikoptre mener at et nasjonalt senter må og redningshelikoptre - slik den avgående realiseres raskt, og være robust nok til regjeringen har bestemt for å styrke å kunne tilpasses alle typer oppgaver et beredskapen. nasjonalt senter vil ha behov for årene fremover. Disse kvaliteter har ikke Alna Øvelser og hendelser etter 22. juli 2011 alternativet - i tillegg til at Grorud- viser at beredskapen fortsatt er for dalens befolkning ikke trenger flere dårlig og at samhandling mellom etatene “tunge” og støyende aktiviteter. fortsatt er svært mangelfull. Regjeringen Stoltenbergs anektering av Alna-tomten skjedde til tross for kraftig motstand pga. at dette området ligger innenfor de ytre grenser av godsterminalen på Alna og er ønsket for å løse framtidens behov for utvidelser av jernbanearealet. Både LO, NHO og andre transport- og miljøforkjempere er meget kritiske til valget av Alna på bekostning av de behov samfunnet har for å løse framtidens transportutfordringer.

Anthon B Nilsen Eiendom inviterer alle sine leietakere til brann og sikkerhetskurs. Kurset finner sted på If Sikkerhetssenter i Hobøl i slutten av november. Kurset setter mennesker i sentrum, både i forhold til daglig skadeforebyggende arbeid og når brannen er et faktum. Målsetningen med kurset er at deltakerne skal ha økt kunnskap om brannfeller og skadeforebyggende tiltak slik at risikoen for at bedriften rammes av en brann blir mindre, sier driftsLokalpolitikere i de Arbeiderpartidirektør i ABNE, Lars Ørmen. dominerte bydelene Alna og Grorud aksepterte stilltiende diktatet fra

Så tidsaspektet må tillegges stor vekt. Senteret må være operativt snarest mulig for å bidra til å kunne sikre samfunnet og innbyggerne.Men i fagkretser hersker det stor tvil om prosjektet på Alna kan reguleres og realiseres innen 2018 som ble forespeilet av den forrige regjeringen. Alna er ikke et robust prosjekt som kan tilpasses nye krav i fremtiden. Det er en stor svakhet at det ikke er foretatt en reell behovs- og konsekvensanalyse av ulike alternativer for lokalisering, inkludert Lahaugmoen som er lokalisert rett utenfor Oslos bygrense.

OSLO OPPRINNELSES­ GARANTI PÅ ENERGI Fra og med 1. jan. 2014 har ABNE inngått avtale med kraftleverandør om levering av strøm med opprinnelsesgaranti. En opprinnelsesgaranti er et bevis for at det produseres en viss mengde fornybar strøm ved et bestemt kraftverk. Strøm med opprinnelsesgaranti sikrer at det produseres like mye fornybar energi som det kunden forbruker, og baseres på Energiloven § 4-3.

ANNERLEDES OG BEDRE ENN FORVENTET

WWW.ABNE.NO


ANTHON B NILSEN EIENDOM

NYHETER

KULTURSTUNT I

men jeg vil se på mulighetene til å utvikle denne kulturstripa videre. Brenneriveien er på en måte siste etappe i kulturaksen mellom Jakobs kirke og Vulkan, uttalte Fredriksen. Kommunen eier naboeiendommen Maridalsveien 3 og vurderer å bli med i spleiselaget foreningen Kulturmarked Brenneriveien inviterer til.

BRENNERIVEIEN: BYRÅDEN SATT I BÅS

°01

2013 | 7. ÅRGANG

Direktør for forretningsutvikling i Anthon B Nilsen Eiendom, Knut Halvor Hansen, bidrar i prosessen, og planlegger å levere et konkret forslag til hvordan det skal bli mer liv på gateplanet.

Brenneriveien, nederst på Grünerløkka, ble en onsdag i slutten av august satt på hodet av 400-500 studenter fra Westerdals som ville markere gata som en kulturstripe ved hjelp av et tretti- Vi har hatt formelle møter med de talls boder. kommunale etatene, og alle sier at de går Byråd Bård Folke Fredriksen (H) stakk for intensjonene våre. Neste skritt er å få innom og prøvde flere av tilbudene fra finansieringen av prosjektet på plass, studentene. Blant annet ble han ”satt i søknad om rammetillatelse vil koste kr bås” ved å bli vurdert og karakterisert 350 000. Uteområdet skal bli tilretteav et par studenter, som nok hadde en lagt til kultur og næring og vi skal nå mistanke om at de hadde en politiker foreslå hvordan vi vil bruke gategulvet og fasadene i samarbeid med gårdeiere foran seg. og myndighetene. Det pågår parallelt - Jeg er ikke her for å love bort penger, prosesser for å omregulere eiendommer til arealer tilpasset kulturnæring. Yrende liv i Brenneriveien. Gårdeier i området med Anthon B Nilsen Eiendom og Gatemarkedet ble arrangert i samVulkan Eiendom ønsker mer permanent arbeid med Foreningen Kulturmarked liv på gateplan med nye lokaler for kultur. Brenneriveien, opplyser prosjektleder Astrid Brodtkorp, 1. amanuensis på Westerdals.

SPADEN I JORDA FOR UTVIDELSEN AV INNKVARTERING LAHAUGMOEN ALLKOPI TIL HANS MØLLER GASMANNSVEI 9 Allkopi flyttet i løpet av høsten fra Fornebu til HMG9 for etablering av sitt nye hovedkontor. Over 6.000 m2 er bygget om til moderne og funksjonelle produksjons- og kontorarealer. Allkopi er landets største leverandør innen grafisk bransje. Med sine 19 avdelinger og 220 ansatte betjener de over 15.000 kunder med mer en 160.000 oppdrag årlig. Allkopi er en del av det internasjonale Servicepoint Solutions S.A som er et av de fremste selskapene i verden innen dokument, print og informasjonshåndtering. Alle Allkopis avdelinger er godkjente miljøfyrtårn. Vi gleder oss over at de valgte Anthon B Nilsen Eiendom som sin nye gårdeier.

ANTHON B NILSEN EIENDOM

ANNERLEDES OG BEDRE ENN FORVENTET

Rundt årsskiftet igangsetter vi utvidelsen av innkvarteringskonseptet på Lahaugmoen. I dag har vi 238 hybler, mens reguleringen åpner for inntil 700-800. Vi har i første fase prosjektert 8 nye bygg à 45 hybler med god kvalitet og til konkurransedyktige priser. I tillegg skal vi rehabilitere den gamle Befalsmessen til ny kantine. De tre første nybyggene estimeres å stå klare medio sommer 2014 og da vil antall permanente hybler utgjøre 373. Parallelt med de permanente nybyggene setter vi opp tre midlertidige «brakker» med totalt 130 hybler for å øke volumet raskest mulig. De midlertidige hyblene vil stå klare våren 2014. Servicebedriften 4Service blir leietaker i to av nybyggene, samt av de midlertidige hyblene. 4Service sitt konsept er å leie ut hybler med faste servicetjenester i mindre og større skalaer på fleksible kontrakter. 4Service blir også driver av kantinen og kommer til å tilby måltider med fokus på kvalitet og sunnhet. Vi ser frem mot en spennende tid og er overbevist om at Innkvartering Lahaugmoen vil bli Norges beste innkvarteringskonsept.

WWW.ABNE.NO


ANTHON B NILSEN EIENDOM

NYHETER

2013 | 7. ÅRGANG

°01

LEDIGE LOKALER SØKER LEIETAKERE WWW.ABNE.NO Returadresse: Anthon B Nilsen Eiendom, Pb. 74 Sentrum, 0101 Oslo

HANS BURUMS VEI 30, BEKKESTUA

ØVRE VOLLGATE 9, OSLO

Kontor: 544 m2 Kombinasjonslokaler: 483 m2 Kontakt: cwr@abne.no

Kontor: 305 m2 Kontakt: cwr@abne.no

BRENNERIVEIEN 5, OSLO

KALLUMVEIEN 16, MOSS

Kontor: 455 - 1491 m² Kontakt: hs@abne.no

Lager/logistikk m/kontor: 4.500 m2 Kontakt: cwr@abne.no

OSLOS VAKRESTE UTSIKT? På taket av Anthon B Nilsen kvartalet ligger det nybygde styrerommet. Fra styrerommet og takterrassen utenfor er utsikten over Oslofjorden og sentrum overveldende. - Vi ønsket å signalisere både seriøsitet og dristighet samt finne balansen mellom konservativ eleganse og spenstig nytenkning, sier adm. dir Peder Chr. Løvenskiold.

POSTADRESSE Anthon B Nilsen Eiendom AS Postboks 74 Sentrum, 0101 Oslo Tlf. 24 14 54 90

NESTE NUMMER Vår 2014

HVORDAN KONTAKTE ABNE Vårt kundesenter hjelper deg med det du måtte lure på, og sørger for at du kontaktes av riktig person om du ikke får svar på dine spørsmål direkte:

kundesenter@abne.no ABNE Drift har en tjeneste som skal sikre kommunikasjonen og nødvendig aksjon mellom gårdeier og leietakere, leverandører, myndigheter og publikum ved henvendelser som er påkrevet utenom ordinær arbeidstid. For å få videre hjelp, ring:

948 77 777 ANTHON B NILSEN EIENDOM

LAHAUGMOEN, SKEDSMO Nybygg 4.000 - 50.000 m2 Kontor: 180 m2

ANNERLEDES OG BEDRE ENN FORVENTET

Kontakt: cwr@abne.no hs@abne.no WWW.ABNE.NO

Abne nyhetsbrev oktober web enkeltsider  
Abne nyhetsbrev oktober web enkeltsider  

I vår streben etter å utvikle våre ulike eiendommer på en best mulig måte for brukere og samfunnet, så utløses mange ulike prosjekter. Vi ha...