Page 1

Bahri Prebreza

MATERIALET ELEKTROTEKNIKE

12/4/2008

1


MIRË SE VINI NË BOTËN E MATERIALEVE ELEKTROTEKNIKE

MATERIALET ELEKTROTEKNIKE

12/4/2008

2


Fondi i orëve: 2+0+2 Koha/Lokacioni: E premte

07.15-08.00 , 08.15-09.00

grupi i II,

09.15-10.00 , 10.15-11.00

grupi i I,

AMF411.

Mr. Sc. Bahri Prebreza, Kab.703, Tel. 044 110 576, e-mail: bprebreza@hotmail.com Konsultimet: E mërkurë 12-14; E premte 11-13 Mësimdhënësi:

MATERIALET ELEKTROTEKNIKE

12/4/2008

3


- A.Abazi; J.Krasniqi: “Materialet elektroteknike”, Prishtinë, 1997 - A.Robert: ”Dielectric materials and application” , London, 1995 - D.G.Fink, H.W.Beaty: ”Standard handbook for electrical engineers”, Mc.graw Hill, N.York,1995 - R.Wolston and J.Pasachoff: ”Physics with modern Physics for scientists and engineers”, N.York,U.S.A.,1995

MATERIALET ELEKTROTEKNIKE

12/4/2008

4


- Kushtet për marrjen e nënshkrimit nga kjo lëndë - ardhja me rregull në ligjërata - realizimi i rregullt i ushtrimeve laboratorike - Përcjellja e njohurive - Kollokviumet nga ushtrimet laboratorike - Verifikimi me shkrim i njohurive ( Testet realizohen me shkrim dhe zgjasin nga një orë shkollore )

MATERIALET ELEKTROTEKNIKE

12/4/2008

5


-

Vlerësimi i parë: Vlerësimi i dytë: Vlerësimi i tretë: Vijimi i rregullt dhe ushtrimet laboratorike: Provimi final (me shkrim dhe me gojë): Totali: Minimum

10 % 20 % 20 % 10 % 40 % 100 %

70 %

nevojitet për të kaluar!!!

MATERIALET ELEKTROTEKNIKE

12/4/2008

6


` ` ` `

`

`

Njohuritë themelore të strukturës së atomit Njohuritë themelore për strukturën e materies Struktura e kristaleve reale Klasifikimi i materialeve elektroteknike sipas vetive elektrike ( Java e dytë ) Klasifikimi i materialeve elektroteknike sipas vetive magnetike Veçoritë themelore të materialeve elektroteknike,standardizimi dhe kushtet e përdorimit MATERIALET ELEKTROTEKNIKE

12/4/2008

7


` `

` `

Materialet përçuese në fushën elektrike Mekanizmi i përçuarjes së rrymës në trupa të ngurtë Përçueshmëria e rrymës elektrike nëpër lëngje Veçoritë themelore elektrike të materialeve përçuese

MATERIALET ELEKTROTEKNIKE

12/4/2008

8


` `

`

`

` ` `

`

Superpërçueshmëria, materialet dhe përdorimi i tyre Materialet me përçueshmëri specifike elektrike të madhe dhe legurat e tyre ( Java e katërtë ) Materialet me përçueshmëri specifike elektrike të vogël dhe legurat e tyre Përcaktimi eksperimental i koncentrimit dhe i lëvizshmërisë së elektroneve të lira te materialet përçuese Materialet gjysmëpërçuese ( Java e pestë ) Klasifikimi i materialeve gjysmëpërçuese Përcaktimi eksperimental i koncentrimit dhe i lëvizshmërisë së bartësve të ngarkesave elektrike në materialet gjysmëpërçuese Organizimi i testit të parë ( Java e gjashtë ) MATERIALET ELEKTROTEKNIKE

12/4/2008

9


` `

` ` `

`

Materialet dielektrike Veçoritë themelore elektrike të materialeve izoluese Ndarja e materialeve izoluese ( Java e tetë ) Materialet dielektrike jolineare ( Java e nëntë ) Përcaktimi eksperimental i disa veçorive elektrike të materialeve dielektrike ( Java e dhjetë ) Organizimi i testit të dytë ( Java e njëmbëdhjetë )

MATERIALET ELEKTROTEKNIKE

12/4/2008

10


` ` ` ` ` ` ` ` `

Materialet në fushën magnetike Atomi në fushën magnetike Materialet diamagnetike Materialet paramagnetike Materialet feromagnetike Materialet antiferomagnetike Materialet ferimagnetike Cikli i histerezës Magnetostrikcioni MATERIALET ELEKTROTEKNIKE

12/4/2008

11


` `

` ` ` ` ` ` `

` `

`

Llojet e materialeve magnetike Veçoritë themelore të materialeve magnetike ( Java e trembëdhjetë ) Materialet e buta magnetike Materialet e forta magnetike Materialet e buta monolite magnetike Magnetodielektrikët Materialet e buta ferimagnetike Materialet e forta monolite magnetike Materialet e forta magnetike të përfituara nga pluhuri i metaleve Materialet e forta ferimagnetike Përcaktimi eksperimental i humbjeve magnetike me ndihmën e ferotesterit ( Java e katërmbëdhjetë) Organizimi i testit të tretë ( Java e pesëmbëdhjetë) MATERIALET ELEKTROTEKNIKE

12/4/2008

12


`

-

Qëllimet e kursit janë që studentët të njihen me: Mikrostrukturën e materialeve Veqoritë themelore të materialeve përquese, gjysmëpërquese dhe superpërquese Veqoritë themelore të materialeve elektroizoluese dhe magnetike Përdorimin e materialeve adekuate gjatë projektimeve nga lëmia e elektroenergjetikës dhe elektronikës

MATERIALET ELEKTROTEKNIKE

12/4/2008

13


MATERIALET ELEKTROTEKNIKE

12/4/2008

14

Pjesa e pergjithshme  

pjesa e pergjithshme.....

Pjesa e pergjithshme  

pjesa e pergjithshme.....

Advertisement