Page 1


ZABAVNA MATEMATIKA za drugi razred osnovne {kole peto izdawe autor Dr Simeon Marinkovi} ilustrovala Mirjana @ivkovi} ilustracija na korici Ivan Pejki} recenzenti Prof. dr Milana Egeri}, U~iteqski fakultet u Jagodini Tatjana Ja{in-Mojse, profesor razredne nastave, O[ „Mladost“ u Vr{cu lektor Mr Aleksandra Markovi} grafi~ko oblikovawe Du{an Pavli} izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs

urednik An|elka Ru`i} An|elka Ru`i} za izdava~a Mr Qiqana Marinkovi}, direktor {tampa Publikum tira` 10.000 ISBN 978-86-7781-364-2 Copyright © Kreativni centar, 2009

CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:51(075.2) MARINKOVI], Simeon, 1941 Zabavna matematika : za drugi razred osnovne {kole / [autor Simeon Marinkovi} ; ilustrovala Mirjana @ivkovi}] . ‡ 5. izd. ‡ Beograd : Kreativni centar, 2009 (Beograd : Publikum) . ‡ 70 str. : ilustr. ; 22 h 24 cm. - (Kreativna {kola) Tira` 10.000. ISBN 978-86-7781-364-2 COBISS.SR-ID 156713740

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za matematiku u drugom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00165/2008-06.


ZABAVNA MATEMATIKA za drugi razred osnovne {kole


[ta smo nau~ili u prvom razredu 1. Pove`i brojeve od 1 do 20.

3

2. Oboj:

2

1 4 19

6 12

20

路 kvadrate `utom bojom 路 pravougaonike plavom bojom 路 trouglove crvenom bojom 路 krugove zelenom bojom

15 16

7 5

11 10

8

ima:

ima:

ima:

ima:

9 13 14 17 18

3. Koliko geometrijskih figura ima na slikama? Potra`i re{ewa u kqu~u i dobi}e{ jednu re~.

2

8

E

3

C

7

T

6

V


4. Re{i zadatke, potra`i re{ewa u kqu~u i otkrij re~. 1.

Od broja 14 oduzmi broj 5.

2.

Ra~unamo:

Broju 5 dodaj broj 6.

Ra~unamo: Re{ewe:

3.

Re{ewe:

Lopta i olovka ko{taju 10 dinara, a lopta i dve olovke 12 dinara. Koliko ko{ta lopta?

4.

Ra~unamo:

Na igrali{tu je bilo 13 devoj~ica i de~aka. Svih 5 devoj~ica je oti{lo, ali su do{la 3 de~aka. Koliko je dece na igrali{tu?

Ra~unamo: Re{ewe:

Re{ewe: 1.

11 10 9

8

7

A

P

O

L

K

2.

3.

4.

5. Re{i zadatke. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a.

9+6=

15 – 6 – 4 = 6 11

8+7+3=

14 –

9

=6

3 5

7+

= 13

12

–9=7

17

7

13 8

+ 2 = 11

18

8+5–3=

4

15 16

2

5+3+9=

14

18 – 9 +

1

10 – 6 + 8 =

= 13

10

18 – 7 =

3


6. Upi{i brojeve ~iji zbir daje broj 19. Precrtaj one brojeve koje si upotrebio.

19 8

8

14

17

2 11

7

3

15

16

5

6

11

13

1

4

12

18

7. Re{i zadatke i na slici oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi.

6+5= 10

16 7

14 – 8 = 6

13

8+7= 15 14

5+9=

11 9

8

16 – 9 = 8. Odredi brojeve koji nedostaju i na slici oboj poqa u kojima su ti brojevi.

– 9 = 11

4

8 9 6

+ 8 = 17 20

12 –

=5

5 21

5+ 4

= 13

7


9. U prazna poqa upi{i brojeve od 1 do 9, tako da zbir u svim pravcima bude 15.

5

5

1

1

2

10. Popuni sve prazne ku}ice idu}i u pravcu strelica.

–5

–9

+8

+3

20 –7

–7 –5

+7 +5

+4

+4 –5

–5 –4

–6 –5

–11 –3

+7 +9

+4 –6

Zaokru`i ta~no re{ewe:

15

9

10 5


11. Re{i zadatke. Na slici oboj poqa u kojima su brojevi iz kvadrati}a. Na grani je bilo 8 ptica, pa je 6 ptica odletelo, a 9 je doletelo. Koliko ptica sada ima na grani? Ra~unamo: Re{ewe: 9 Koji se broj dobije ako od broja 15 oduzme{ broj 6? 4

16

6

Ra~unamo:

12 7

Re{ewe: Dragana je donela 6 presovanih cvetova za zbirku, a Milica 4 cveta vi{e od we. Koliko su cvetova zajedno donele?

11

Ra~unamo: Re{ewe: Kwiga i tri olovke ko{taju 16 dinara, a samo jedna olovka ko{ta 2 dinara. Koliko ko{ta kwiga? Ra~unamo: Re{ewe:

12. Upi{i brojeve koji nedostaju.

30 100

10 20 100 60

6

10

5


13. Izra~unaj. Na slici oboj poqa u kojima su dobijeni brojevi. Koja je `ivotiwa na slici? 70

60

80 – 50 =

40 + 30 = 20 + 60 =

20

30

50

10

60 – 20 =

40

30 + 70 =

70 – 50 =

100 80

14. Re{i zadatke. U kru`i}e upi{i slova iz kqu~a. U trci je u~estvovalo 28 automobila. Odustalo je 7 voza~a. Koliko automobila je stiglo na ciq? Ra~unamo:

Re{ewe:

Mi{a je imao 31 kliker, pa mu je brat dao jo{ 9. Koliko klikera Mi{a sada ima?

10 A Ra~unamo:

Re{ewe:

15 O Maja je imala 16 dinara. Kupila je jabuke, pa joj je ostalo jo{ 12 dinara. Koliko je platila jabuke? Ra~unamo:

21 K

Re{ewe:

30 G U autobusu sa 50 sedi{ta bilo je 20 putnika. Koliko jo{ putnika treba da u|e da bi autobus bio pun? Ra~unamo:

50 R Re{ewe:

Vesna ima 20 salveta, a Mira 10. Koliko salveta vi{e ima Vesna od Mire?

Ra~unamo:

Re{ewe:

40 W 70 E 4

I 7


15. Posmatraj upisane brojeve i uo~i po kom pravilu su upisani. Zatim popuni obojene kvadrati}e.

1

16. Na osnovu primera popuni obojene kvadrati}e.

primer:

8

24 33 34 35

23

42 44

61

83

100

21 50

17. Popuni tabelu i oboj sliku.

7

9 6

a

1

24 41 43 21 32 81 3

b

4 8

a + b 29 48 47 30 38 89 10 8

5

2


18. Posmatraj upisane brojeve i uo~i po kom pravilu su upisani. Zatim popuni obojene kvadrati}e.

19. Na osnovu primera popuni obojene kvadrati}e. primer:

100

35

92 83 82 81 72

67

46

55 1 20. Pove`i brojeve po veli~ini. Po~ni od zvezdice. 58

36

30

46

48

68 74

32 28

85

64

52 40 34

55

88

91 66 70 7276

73 67

64

58 49

52

97 46 94

43100

26

70

79

50

38

76

56 60

44

61

82

62

54

42

40 34 37

31

78 80

28 25 22

9


Zabavna matematika 2 - radni udžbenik  
Zabavna matematika 2 - radni udžbenik