Page 1


ZABAVNA GRAMATIKA

Radna sveska za drugi razred osnovne {kole prvo izdawe Autor Ilustrovali

Recenzenti

dr Simeon Marinkovi} Danijel Savovi} Miroqub Milutinovi} Brada prof. dr @ivojin Stanoj~i}, Filolo{ki fakultet u Beogradu Branka Popovi}, u~iteqica, O[ „Veqko Dugo{evi}“ u Beogradu An|elka Ru`i}, profesor

Lektor

Violeta Babi}

Grafi~ki urednik

Du{an Pavli}

Priprema za {tampu Izdava~

Marko Huber Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

Urednik Za izdava~a [tampa Tira` Copyright

Violeta Babi} Dejan Begovi} Publikum 5.000 Ÿ Kreativni centar

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:811.163.41(075.2)(076.1) МАРИНКОВИЋ, Симеон (1941) Забавна граматика 2 : радна свеска за други разред основне школе / [аутор Симеон Маринковић ; илустровали Данијел Савовић, Мирољуб Милутиновић Брада]. - 1. изд. Београд : Креативни центар, 2011 (Београд : Публикум). - 60 стр. : илустр. ; 22 x 24 cm. - (Креативна школа) Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 5.000. ISBN 978-86-7781-866-1 COBISS.SR-ID 184690956

Министар просвете Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника у оквиру уџбеничког комплета за предмет српски језик у другом разреду основне школе решењем број 650-02-00166/2008-06 од 6.6.2008. године.

60


ZABAVNA GRAMATIKA Radna sveska za drugi razred osnovne {kole


Sadr`aj Ovo sam ja u drugom razredu .............................................................................. 4 Ho}u-ne}u ............................................................................................................. 5 Kako poma`emo jedni drugima .......................................................................... 6 Pri~awe o doga|aju............................................................................................. 7 Re~enice .............................................................................................................. 8 Vrste re~enica ................................................................................................... 9 Radostan doga|aj ............................................................................................... 10 Poslovice i zagonetke ..................................................................................... 12 O lepom pona{awu ........................................................................................... 13 Kako se do~ekuju gosti ..................................................................................... 14 Podela re~i na slogove ................................................................................... 15 Bajka o princezi, princu i zlom ~arobwaku ................................................. 16 Imenice.............................................................................................................. 17 Veliko i malo slovo ........................................................................................ 18 Kako se igraju `murke ...................................................................................... 19 Glagoli ............................................................................................................... 20 Pisawe pri~e .................................................................................................... 21 Veliko i malo slovo. Pravo i preneseno zna~ewe ..................................... 22 Sme{na strana .................................................................................................. 23 Pozivnica .......................................................................................................... 24 Nekwi`evne re~i. Vest ................................................................................... 25 Detli}evo pismo ............................................................................................... 26 Obnavqawe znawa o re~enicama ................................................................... 27 Sastavi pri~u po slikama ............................................................................... 28

2


Mala anketa ...................................................................................................... 30 Reklama. Zagonetke .......................................................................................... 31 Glavni delovi re~enice ‥ subjekat i predikat ........................................... 32 Na fudbalskoj utakmici .................................................................................. 33 Napravi spisak ................................................................................................. 34 Re~i sa sli~nim i re~i sa suprotnim zna~ewem ......................................... 35 Ukr{tenica........................................................................................................ 36 Pisawe recepata, sastavqawe poslovica i odgovarawe na pitalice..... 37 Znaci navoda ..................................................................................................... 38 U u~ionici ......................................................................................................... 39 Rod imenica ...................................................................................................... 40 Broj imenica ...................................................................................................... 41 Opisivawe ......................................................................................................... 42 Gramati~ka ukr{tenica .......................................................................................... 43 Pro{lo, sada{we i budu}e vreme.................................................................. 44 Od re~i do pri~e .............................................................................................. 45 Re~i sa umawenim i re~i sa uve}anim zna~ewem ........................................ 46 Skra}enice ili skra}ene re~i ....................................................................... 47 Igra u stripu ........................................................................................................... 48 Predlog .................................................................................................................. 49 Istra`ivanje ............................................................................................................ 50 De~ak koji je dobio brata ................................................................................ 51 Dopisivawe ....................................................................................................... 52 Seti se {ta smo nau~ili ................................................................................. 54

3


Ovo sam ja u drugom razredu Ime i prezime Nadimak Mesto u kojem `ivim Fotografija

Ulica i broj [kola i razred

Telefon

4

Potpis

Ovo sam ja sa dru{tvom


Ho}u-ne}u 1. [ta ne}u da uradim svom drugu ili drugarici (nastavi daqe):

2. [ta ho}u da uradim za svog druga ili drugaricu (nastavi daqe):

‡ Ne}u otkriti wegovu tajnu. ‡ Ne}u da budem cicija.

‡ Ho}u da mu poka`em kako da uradi zadatak.

‡ Ne}u mu podmetnuti nogu.

‡ Ho}u da mu pozajmim kwigu.

‡ Ne}u

‡ Ho}u

3. Upi{i u ukr{tenicu samo re~i koje ozna~avaju prijateqstvo:

nesebi~nost, drugarstvo, pa`wa, dobrota, istina, la`, tolerancija, hrabrost, pravda, qubav, mr`wa, saose}awe, po{tovawe, ponos.

p r i j a t e q s t v o

4. Re{i ukr{tenicu.

1. 2. 3. 4. 1. Kada nekog sretne{, to je onda su . . . t 2. Kada se s nekim rastaje{, to je onda … 3. Najlep{i deo biqke 4. Sedmo slovo azbuke 5


Kako poma`emo jedni drugima 1. Razmisli i napi{i kako mo`e da pomogne neko ko je visok onome koji je nizak.

2. Kako mo`e da pomogne nizak visokome?

3. Kako mo`e da pomogne neko ko je debeo onome koji je mr{av? Smisli i napi{i.

4. Kako mo`e neko ko je mr{av da pomogne debelom?

6


Pri~awe o doga|aju Ovde opi{i {aqivi doga|aj u kojem si i ti u~estvovao.

• Prvo napi{i naslov.

Pi{emo sast av

• Kada se to dogodilo? Gde? • Da li je jo{ neko bio tu?

• Opi{i {ta se dogodilo. • Ako je bilo drugih, {ta su oni radili? • [ta je bilo najsme{nije?

• Kako si se tada ose}ao?

7


Re~enice Re~enice koje volim da ~ujem

Re~enice koje ne volim da ~ujem

Obave{tewa ‡ na kraju re~enice kao ma~ka stoji ___________. Smisli i napi{i svoje primere.

Za ve~eru }emo napraviti pala~inke.

Ti ni{ta ne zna{.

Nemate ni{ta za doma}i.

Pitawa ‡ na kraju stoji ___________. Smisli i napi{i svoje primere.

@eli{ li celu ~okoladu?

Za{to si opet nevaqala?

Ho}e{ li da se igramo loptom?

Naredbe ‡ na kraju stoji _____________. Smisli i napi{i svoje primere.

Molim te, donesi mi sok!

Govorna ve`ba.

8

Odmah do|i ku}i!

Kada zavr{i{ s pisawem, uradi slede}u ve`bu: izgovaraj re~enice glasno, izra`avaju}i razna ose}awa ‡ ne`nost, radost, mir, qutwu.


Vrste re~enica 1. Slu{aj razgovor u ku}i ili u u~ionici i zapi{i iz razgovora po jednu:

2. Gledaj sliku i napi{i o woj po jednu:

• upitnu re~enicu

• upitnu re~enicu

• zapovednu re~enicu

• zapovednu re~enicu

• obave{tajnu re~enicu

• obave{tajnu re~enicu

3. Na kraju svake re~enice stavi odgovaraju}i znak: . ? !

Za{to pla~e{ Ja sam se naqutila Kupi mi ~okoladu Ne vi~i na mene Gde je moja ~okolada On me je obradovao 9


Radostan doga|aj Napi{i sastav o tome kako si se obradovao poklonu. Seti se nekih detaqa. Pogledaj na strani 35 uxbenika Zabavna gramatika Pravila za dobro pisawe.

Pi{emo sast av

• Kada si dobio poklon? • Ko ti ga je poklonio?

• Koji je to bio poklon? • Opi{i kako je izgledao.

• Kako si se ose}ao kada si dobio poklon? • Da li si ne{to rekao? • [ta si tada pomislio?

10


Dovr{i strip prema pri~i Pas i wegova senka. Smisli i napi{i {ta je pas u sebi govorio.

1.

2.

3.

4.

11


Poslovice i zagonetke 1. Napi{i pravilno slede}e poslovice. Pazi na veliko slovo!

mu drug ko ne lud budi je.

ku}u a bra}a neslo`na grade, slo`na razgra|uju.

se mu ~ini, vra}a dobrim dobro ko.

zanata od goreg nema inata.

2. Sastavi zagonetke za:

3. Upi{i u ukr{tenicu re~i u~tivosti: izvoli, oprosti, molim, hvala, prijatno.

i z v i n i 12


O lepom pona{awu 1. Smisli {aqivu pri~u o tome kako je stonoga krenula sa slonom da kupi cipele. Daj pri~i naslov. Pogledaj na strani 35 uxbenika Zabavna gramatika Pravila za dobro pisawe.

2. Upi{i u tabelu imena pesnika i naslove pesama koje smo dosad u~ili. Ime pesnika

Naslov pesme

Strana ^itanke

Dobri prijateqi

4

Mrak

16

Toma Slavkovi}

Hvala 22 Dobrica Eri} 30

13


Kako se do~ekuju gosti Gledaj slike i napi{i {ta ko govori.

Gost: Doma}in: Gost: Doma}in: Do~ek

Gost: Doma}in: Gost: Doma}in: Poslu`ivawe

Gost: Doma}in: Gost: Doma}in:

14

Ispra}awe


Podela re~i na slogove 2. Podeli re~i na slogove i upi{i u kvadrate koliko slogova ima svaka re~. Oboj poqa ozna~ena tim brojevima i dobi}e{ sliku.

1. U slede}em tekstu podeli uspravnim crtama re~i na slogove.

Hteo je mi{ Mi{a da ima slatki{a. Tresnuo je ‥ tras,

Bio

povisio glas:

car

2

~i~a

Ustaj, Mjao, tortu mesi

1

Mi~a

i na sto mi je donesi.

i

Mjao mrdnu brkom,

gotova

mi{ u rupu trkom.

cela

7

1

2

6

5

2 4

3 2

1

2

pri~a. 3. Re{i ukr{tenicu. 11. 1. 2. 3. 4.

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. Znaci kojima se zapisuju glasovi 2. ! 3. Mogu sami da stoje, mogu da se pevaju, mogu sami da ~ine slog

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Stoji na kraju obave{tajne re~enice Suglasnik, 21. slovo azbuke Suglasnik, 16. slovo azbuke Suglasnik, 10. slovo azbuke Suglasnik, 27. slovo azbuke ? Glasovi koji ne mogu da se pevaju

15


Bajka o princezi, princu i zlom ~arobwaku Nastavi da smi{qa{ i pi{e{ zapo~etu bajku. Pogledaj na strani 35 uxbenika Zabavna gramatika Pravila za dobro pisawe.

e P i{ mo sa stav

16


Imenice 1. Igrajmo se Na slovo, na slovo ‥ pazi na veliko slovo! Na slovo A B V G D \ E @

Qudi Imena

Nadimci

Nazivi `ivotiwa

Aleksandar

Aca

antilopa

2. Re{i ukr{tenicu.

1.

Vodoravno 1. naziv jedne vrste povr}a 2. deo stambene zgrade u kome se `ivi 3. za~in 4. deo pisma 1. 2. 3. 4.

Nazivi biqaka

Nazivi predmeta

ananas

avion

2. 3.

4.

P

1. 2.

H

Uspravno naziv re~ne ribe naziv predmeta kojim se tresu tepisi naziv biqke qutog korena naziv za jednu vrstu povr}a

3.

I

\

4.

3. Od ponu|enih re~i sa~ini re~i koje imenuju qude koji vr{e neku radwu. Put

Voz

Izlet

Fudbal

Planina

Kow

putnik 17


Veliko i malo slovo 1. Odgovori za{to se neke re~i pi{u velikim, a neke malim slovom.

Novi Sad

‡ vlastito ime ‡ grad

Suva planina

Ju`na Morava ‡ Jovan

Jovanovi}

Zmaj

ve~e

‡ zajedni~ko ime za pojavu

me~e

drvo

voz

koza

u{tipak

2. Re{i zagonetke.

No}u svetao, a dawu taman.

18

Korice ima ‡ no` nije, listove ima ‡ drvo nije.


Kako se igraju `murke Gledaj ove slike i opi{i kako se igraju `murke.

19


Zabavna gramatika 2 - radna sveska  

Radna sveska za drugi razred.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you