Page 1


ZABAVNA MATEMATIKA za prvi razred osnovne {kole


Odnosi

Oboj dete koje tr~i nizbrdo.

Oboj dete koje povodac dr`i u levoj ruci.

Oboj bebu koja se vozi okrenuta unazad.

2

Oboj dete koje je gore.


Oboj ono {to je ispod klupe plavom bojom. Oboj ono {to je iznad klupe crvenom bojom. Zaokru`i dete koje gleda nagore. Zaokru`i psa koji je ispred drveta.

Oboj dete koje je izme|u druga dva deteta. Zaokru`i dete koje gleda nalevo.

3


Geometrijska tela 1. Pove`i odgovaraju}e oblike.

2. Zaokru`i kocku.

3. Zaokru`i vaqak.

4. Da li je na ovoj slici kocka izme|u kvadra i lopte? Zaokru`i odgovor.

5. Da li se na ovoj slici nalazi kocka? Zaokru`i odgovor. DA

DA

NE

Da li je na ovoj slici vaqak levo od lopte? Zaokru`i odgovor. DA

4

NE

NE


6. Zaokru`i geometrijska tela koja se nalaze i na dowoj slici.

5


Prave, krive i izlomqene linije 1. Kroz tri ta~ke povuci pomo}u lewira pravu liniju.

2. Spoj ove ta~ke jednom krivom linijom.

3. Pomo}u lewira nastavi crtawe tako da dobije{ izlomqenu liniju.

4. Pomo}u lewira produ`i ove prave do ivice okvira.

5. Podebqaj prave linije plavom bojom.

6


Otvorene i zatvorene linije 1. Podebqaj otvorene linije.

2. Podebqaj zatvorene linije.

3. Dovr{i linije tako da svaka ovca bude bezbedna u svom toru.

7


U, na, van 1. Na svakom od ovih crte`a nacrtaj jednu ta~ku u liniji, jednu na liniji i jednu van linije.

2. Gde je guma za plivawe u odnosu na bazen? Zaokru`i odgovor.

U 8

NA

VAN

U

NA

VAN


Ta~ka 1. Obele`i ta~kama mesta na kojima se linije seku.

2. Neka skija{ pove`e ove tri zastavice pravim linijama.

M

A

N 3. Spoj ove ta~ke pravim linijama.

O

M

A

V

4. Nacrtaj jednu pravu i jednu krivu liniju koje se seku u tri ta~ke.

9


Du` 1. Podebqaj najkra}i put kojim auto sti`e na ciq.

2. Podebqaj najdu`u liniju.

3. Du`i koje su podjednake du`ine podebqaj istom bojom.

4. Uz pomo} lewira nacrtaj isti crte`.

10


Duga~ko, du`e, najdu`e. Visoko, vi{e, najvi{e 1. Oboj zmaja ~iji je kanap najdu`i.

2. Oboj najni`e drvo.

3. Koja bubica je pre{la najdu`i put?

4. Zaokru`i najkra}i klik-klak plavom bojom. Zaokru`i dete koje je najvi{e.

Upi{i weno ime:

Ana Sowa Zora A koja bubica je najdu`a?

11


Geometrijske figure 1. Oboj slede}im bojama: plavo

crveno

zeleno

`uto

2. Na slici je (zaokru`i slovo ispred ta~nog odgovora): a) kvadrat b) pravougaonik v) trougao a) kvadrat b) pravougaonik v) trougao a) lopta b) krug v) vaqak a) kvadrat b) kocka v) kvadar

3. Dovr{i drugu polovinu crte`a i upi{i naziv svake figure.

5. Nastavi zapo~eti niz.

12

4. Pove`i svaku modlu sa odgovaraju}im tragom na testu.


Sadr`aj Odnosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–3 Geometrijska tela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4–5 Prave, krive i izlomqene linije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Otvorene i zatvorene linije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 U, na, van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Ta~ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Du` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Duga~ko, du`e, najdu`e. Visoko, vi{e, najvi{e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Geometrijske figure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Skup. ^lan (element) skupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Ozna~avawe skupa. Podskup. Pore|ewe skupova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Brojevi 1, 2, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Brojevi 4, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Brojevi 1, 2, 3, 4, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Znaci < (mawe) i > (ve}e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Znak + (plus, vi{e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Znak = (jednako) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Znak – (minus, mawe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Nula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Brojevi 6, 7, 8, 9, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Brojevi od 0 do 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Redni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Prethodnik i sledbenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Sabirci i zbir. Sabirawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27–28 Zamena mesta sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Tri sabirka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Zdru`ivawe sabiraka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Umawenik, umawilac, razlika. Oduzimawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32–33 Za toliko ve}i broj. Za toliko mawi broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Sabirawe i oduzimawe do 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35–43 Geometrijske figure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44–45 Veza sabirawa i oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Nepoznati broj kod sabirawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Nepoznati broj kod oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Brojevna prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49


Brojevi od 0 do 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Jednocifreni i dvocifreni brojevi do 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Desetice prve stotine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Desetice i jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Prva i druga desetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Sabirawe u okviru druge desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55–56 Oduzimawe u okviru druge desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Sabirawe i oduzimawe u okviru druge desetice . . . . . . . . . . . . . . . . .58–59 Parni i neparni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Novac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Sabirawe sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62–66 Oduzimawe sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Sabirawe i oduzimawe sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . .68–74 Brojevi do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Sabirawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Oduzimawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Merewe du`ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 I ovo je matematika! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79–80


ZABAVNA MATEMATIKA za prvi razred osnovne {kole drugo izdawe autor Dr Simeon Marinkovi} ilustrovao Nikola Vitkovi} ilustracija na korici Ivan Pejki} recenzenti Prof. dr Mirko Deji}, U~iteqski fakultet u Beogradu Tatjana Ja{in-Mojse, profesor razredne nastave, O[ „Mladost“ u Vr{cu lektor Mr Aleksandra Markovi} grafi~ko oblikovawe Du{an Pavli} izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.co.yu

urednik An|elka Ru`i} za izdava~a za izdava~a Mr Qiqana Marinkovi}, direktor {tampa Publikum tira` 15.000 ISBN 86-7781-363-2 Copyright ©Kreativni centar, 2006 {tampa

CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:51-028.31(075.2) MARINKOVI], Simeon Zabavna matematika : za prvi razred osnovne {kole / [autor Simeon Marinkovi} ; ilustrovao Nikola Vitkovi}]. ‡ 2. izd. ‡ Beograd : Kreativni centar, 2006 (Beograd : Publikum). ‡ 80 str. : ilustr. ; 22 h 24 cm Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. ‡ Tira` 15.000. ISBN 86-7781-363-2 1. Gl. stv. nasl. 2. Vitkovi}, Nikola COBISS.SR-ID 130145292

tira` copyright

Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u prvom razredu osnovne {kole re{ewem broj 6-00-00243/2005-06 i produ`io va`ewe re{ewa za {kolsku 2006/07. godinu re{ewem broj 6-00-2/2006-06 od 4. januara 2006. godine.

Zabavna Matematika 1  
Zabavna Matematika 1