Page 1


Kreiraj

haljine za...

Vile

U|i u magi~ni svet vila. Kreiraj haljine koje }e vile nositi, odaberi za njih blistav nakit i pripremi se da do`ivi{ ~arobne trenutke.

207 samolepljivih detalja za ulep{avanje vila

11 mustri

za krojenje

24 materijala

za kreacije

40 modela

koji }e postati tvoje vile

Saveti i male tajne

kako bi nau~ila da kreira{


Edicija Cica krojaèica Autori Autorski tim izdava~ke ku}e Play Bac Naziv knjige Kreiraj haljine za vile Naslov originala Tout pour dessiner mes fées Urednik izdanja Dejan Begovi} Prevela s francuskog Bojana Savovi} Lektor Dragana Rakovi} Priprema za {tampu Marko Huber Izdaje Kreativni centar Gradi{tanska 8, Beograd tel. 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs e–mail: infokreativnicentar.rs Za izdava~a Ljiljana Marinkovi} [tampano u Kini Tira` 3.000

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd ISBN 978-86-7781-761-9 (Kreativni centar) COBISS.SR-ID 156822284

ÉDITIONS PLAY BAC 33, rue du Petit–Musc, 75004 Paris. LILI CHANTILLY Les Carnets Creatifs: Tout pour dessiner mes fées © Original French version, ÉDITIONS PLAY BAC, France, 2008 © Current French version, ÉDITIONS PLAY BAC, France, 2009 © Serbian version, KREATIVNI CENTAR, Serbia, 2010


Evo malih saveta pomoću kojih ćeš naučiti da koristiš mustre, isecaš materijale, ukrašavaš stranice na kojima se nalaze modeli i tako ulepšavaš vile.


Melisandra Obučena je u svilenu traku i latice ruža. Jednim potezom čarobnog štapića ona poziva vilinske konjice na magični ples.

To j e mag ij a ju sve Ne izgleda . no vile savrše je in z lu e Vila M , ali a p le veoma e ij m z ima rep u. g o umesto n


Počni od krstića i prati strelice.

Uputstva za kreiranje

Da bi nacrtala suknju, rasporedi latice ruža ukrug. Počni od crvene latice.

Dodaj ukrasne trake oko grudi i stomaka.

Mala taj na

Čarobni šta pić ništa lakše! , Jedna crta sa z vez do na vrhu, i č m arolija može da po čne.

Vilinska krila Šest zaobljenih krila za letenje visoko u nebo!


Ondina Obučena u lepršavu svilenu haljinu, ova vila štiti muzičare zvucima svoje lire.

To j e mag ij a da Vile umeju a il V . ju a omađij la ra a č a z Vivijan a k ja n je čarob bi je Merlina da o. večno vole


Kreni od krstića, prati strelice i vrati se na krstić.

Uputstva za kreiranje

Nacrtaj prvi sloj suknje. Na crtežu je on u plavoj boji. Zatim nacrtaj preostala tri sloja.

Da bi ukrasila svoju kreaciju, dodaj trake.

Mala taj na

Da bi tvoja h alji bila vilinski p na rozirna, koristeći mu stre iscrtaj oblike na providno m papiru i iseci ih.

Vilinska lira Ima oblik srca okrenutog naopačke i tanane strune kroz koje igra vetar.


Sibila Ona nosi suknju od latica bulke i zvukom zvončića ostvaruje želje onih koji vole slatkiše.

To j e mag ij a vek Vile nisu u e. ern dobronam lim z Morgana je la ve moćima za ra. tu r kralja A


Kreni od krstića, prati strelice i vrati se na krstić. Zatim dodaj trake na gornji i donji deo.

Uputstva za kreiranje

Počni od krstića i sledi strelice kako bi nacrtala pojas, a zatim na njega dodaj trake.

Prateći strelice zdesna nalevo, nacrtaj plašt koji odgovara obliku haljine. Na kraju dodaj trake.

Mala taj na

Budi original na i nacrtaj princezi šare ne pramenove u kosi.


Kako da koristiš

mustre

1. korak

2. korak

Odaberi mustru koja odgovara vili.

Iseci materijal u obliku mustre.

3. korak Zalepi na model delove haljine.

4. korak Zalepi sve detalje koji ti se dopadaju.


Kреирај хаљине за виле  

Уђи у магични свет вила. Kреирај хаљине које ће виле носити, одабери за њих блистав накит и припреми се да доживиш чаробне тренутке. У торби...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you