Page 1


Za moju zubarku Rozu i za Manuela. Posebno hvala i mojoj prijateqici i izdava~u Valeri za sedam inspirativnih godina. Melani Vot

Veverica Pla{qivica pronalazi prijateqa prvo izdawe Naslov originala:

Mélanie Watt Scaredy Squirrel Makes a Friend Tekst i ilustracije ©Mélanie Watt 2007 Za izdawe na srpskom jeziku ©Kreativni centar 2009 S engleskog preveo Dejan Begovi} Lektor Violeta Babi} Izdaje Kreativni centar, Beograd, Gradi{tanska 8 tel. (011) 3820 464, 3820 483, 2440 659

e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs Za izdava~a Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Publikum Tira` 3.000

ISBN 978-86-7781-685-8 Objavqeno s dozvolom Kids Can Press Ltd.,

Toronto, Ontario, Canada

Sva prava zadr`ana. Nijedan deo ove kwige ne sme se, ni u celini ni delimi~no, reprodukovati, pohrawivati ni prenositi u elektronskom obliku, mehani~kim kopirawem, snimawem ili nekim drugim na~inom bez prethodne pismene dozvole Kreativnog centra.

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 087.5 ВОТ, Мелани, 1975 Веверица Плашљивица проналази пријатељa / [написала и илустровала] Мелани Вот ; [с енглеског превео Дејан Беговић]. - 1. изд. Београд : Креативни центар, 2009 (Београд : Публикум). - [42] стр. : илустр. ; 21 х 21 cm Превод дела: Scaredy Squirrel Makes a Friend / Mélanie Watt. - Тираж 3.000. ISBN 978-86-7781-685-8 COBISS.SR-ID 156766732


Veverica Pla{qivica pronalazi prijateqa Melani Vot


Veverica Pla{qivica nema prijateqe. Vi{e voli da bude sama nego da rizikuje pa da upozna nekog opasnog. Neko bi mogao da je ugrize.


Ovo su neke opasne `ivotiwe koje bi mogle da ugrizu Vevericu:

mor`

zec


dabar

pirane

Godzila


Veverica Plašljivica pronalazi prijatelja | Melani Vot  

Veverica Plašljivica nema prijatelje. Više voli da bude sama nego da rizikuje, pa da upozna nekog opasnog. Ali, jednoga dana, pojavljuje se...

Veverica Plašljivica pronalazi prijatelja | Melani Vot  

Veverica Plašljivica nema prijatelje. Više voli da bude sama nego da rizikuje, pa da upozna nekog opasnog. Ali, jednoga dana, pojavljuje se...