Page 1


Naslov originala: WHAT MONA WANTS, MONA GETS Text © 2005 Dyan Sheldon Illustrations © 2005 Ella Okstad Published by arrangement with Walker Books Limited, London SE11 5HJ Za izdawe na srpskom jeziku © Kreativni centar 2007 Biblioteka Hajde da ~itamo Preveo s engleskog Ika \ur|evi} Urednik Dejan Begovi} Lektor Violeta Babi} Izdava~ Kreativni centar, Beograd, Gradi{tanska 8 tel. 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.co.yu e-mail: infoªkreativnicentar.co.yu Za izdava~a Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Intergraf MM Tira` 3.000 ISBN 978-86-7781-586-8 Sva prava zadr`ana. Nijedan deo ove kwige ne sme biti reprodukovan – mehani~ki, elektronski ili na drugi na~in, ukqu~uju}i i fotokopirawe – bez pismene dozvole izdava~a. CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 821.111-93-32 [ELDON, Dajan [ta Mona po`eli, Mona i dobije / Dajan [eldon ; ilustrovala Ela Okstad ; preveo s engleskog Ika \ur|evi}. - Beograd : Kreativni centar, 2007 (Beograd : Intergraf MM). - 62 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Biblioteka Hajde da ~itamo) Prevod dela: What Mona Wants, Mona Gets / Dyan Sheldon. - Tira` 3.000. ISBN 978-86-7781-586-8 COBISS.SR-ID 143616012


[ta Mona po`eli, Mona i dobije


Poklon za Monu

Monino iznena|ewe

Mona dobija vi{e nego {to je `elela


Poklon za Monu


M

ona i wena mama su oti{le da kupe

ro|endanski poklon za Moninog dedu. Mona je gledala izloge svih radwi pored kojih su prolazile i u svakom je videla pone{to {to je `elela da ima.

7


Par srebrnih patika.

Svetlucavu pernicu.

Ta{nicu fluorescentne roze boje.

„Mona, molim te...“, prekliwala ju je mama. „[ta sam ti rekla? Kupujemo za deku, ne za tebe!“

8


Mona se mr{tila. „Ali ja ho}u...“ „Hajdemo odavde“, re~e Monina mama. „Mo`da }emo u nekoj sporednoj ulici na}i ne{to {to savr{eno odgovara deki.“

9


Шта Мона пожели, Мона и добије | Дајан Шелдон  

Kад иде у куповину с мамом, Мона жели да има све што види. Али кад се остваре њени најлуђи снови, Мона схвата зашто није добро да добије све...