Page 1


PRIRU^NICI Knjiga trideset druga Hajdi Murkof, [eron Mejzel [TA DA O^EKUJETE U PRVOJ GODINI osmo izdanje First published in the United States under the title: WHAT TO EXPECT THE FIRST YEAR Copyright © What to Expect LLC 1989, 1996, 2003, 2010 by What to Expect LLC All rights reserved. What to Expect ® is a registered trademark of What to Expect LLC Cover Illustrations copyright © 2003 by Judith Cheng Book Illustrations copyright © 2003 by Marika Hahn Naslov originala WHAT TO EXPECT THE FIRST YEAR By Heidi Murkoff, Sharon Mazel Sva prava zadr`ana. Nijedan deo ove knjige ne sme biti reprodukovan – mehani~ki, elektronski ili na drugi na~in, uklju~uju}i i fotokopiranje – bez pismene saglasnosti izdava~a. Za izdanje na srpskom jeziku Copyright © Kreativni centar 2013 Sa engleskog preveli: Maja Stanojevi}, Tatjana Mici}, Biljana Doj~inovi}-Ne{i}, Julija Simi}, Ika \ur|evi}, Marija Bo`i}, Neda Nedi}, An|elija Stanojevi} Stručni redaktor Maja Stanojevi} Ilustracije na korici D`udit ^eng (Judith Cheng) Ilustracije u knjizi Marika Han (Marika Hahn) Kompjuterska priprema izdanja na srpskom jeziku Mirjana @ivkovi} Branimir Tro{i} Izdavač Kreativni centar, Beograd Gradi{tanska 8 Tel. 011/38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 e-mail: infoªkreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs Za izdavača Ljiljana Marinkovi}, direktor Štampa Grafiprof Tiraž 3.000 ISBN 978-86-7781-991-0


Šta da očekujete u prvoj godini Hajdi Murkof

i Šeron Mejzel


POSVETA

Emi i Vajatu, Rej~el i Itanu, za ~arobne, nezaboravne prve godine koje ste nam svaki ponaosob dali. Na{im partnerima u roditeljstvu, Hauardu, Eriku i Timu, bez kojih ne bismo uspele u tim prvim godinama.


IX

SADR@AJ PREDGOVOR: Par re~i od doktora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix UVOD: Za{to je nastala ova knjiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi [ta va{a beba mo`e da radi ovog meseca

PRVI DEO: Prva godina PRVO POGLAVLJE: Budite spremni i pripravni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 KAKO HRANITI BEBU: Dojenje ili fla{ica? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ^injenice u prilog dojenju • ^injenice u prilog hranjenju na fla{icu • Odmerite ose}anja • Mitovi o dojenju • Usvojeno dete i dojenje • Kada ne mo`ete ili ne bi trebalo da dojite [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Materinski ose}aj • Menjanje `ivotnog stila • Vratiti se na posao – da ili ne • Tata uzima slobodne dane • Bake i deke • Nedostatak baka i deka • Razmotrite uzimanje negovateljice • Drugi izvori pomo}i • Obrezivanje • Koje pelene koristiti • Ostavljanje pu{enja • Ime za dete • Pripremanje ku}nog ljubimca • Priprema dojki za dojenje [TA JE VA@NO ZNATI: Odabiranje pravog doktora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Pedijatar ili porodi~ni lekar • Koja vrsta medicinskog pristupa je najbolja • Nala`enje pravog doktora • Proverite da li je doktor pravi za vas • Prenatalni razgovor • Partnerstvo sa doktorom

DRUGO POGLAVLJE: Kupovina za bebu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Prva garderoba • Posteljina i pelene • Kozmetika za bebu • Ormari} sa lekovima • Pribor za hranjenje bebe • Bebi name{taj • Oprema za izlaske • Bilo bi lepo imati • Kasnije }e vam mo`da trebati ili }ete mo`da `eleti da imate • [ta poneti u bolnicu • Odlazak ku}i

TRE]E POGLAVLJE: Va{a novoro|ena beba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA PREGLEDIMA U BOLNICI . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Portret novoro|en~eta • Apgar test • Refleksi novoro|en~eta • Apgar tabela • Brejzeltonova skala procene pona{anja novoro|en~eta BEBINA ISHRANA: Po~etak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Kako zapo~eti dojenje • Kako zapo~eti hranjenje na bo~icu • Izbor ve{ta~kog mleka • Osnove dojenja • Bezbedno hranjenje na bo~icu • Metodi sterilizacije • Hranjenje na bo~icu s ljubavlju • Hranjenje na bo~icu s lako}om • Saveti za uspe{no hranjenje [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Beba spava u vreme obroka • Beba ne spava posle obroka • Te`ina na ro|enju • Zbli`avanje • Sme{taj u istoj sobi • Beba ne dobija dovoljno


X

SADR@AJ

hrane • Beba je pospana • Lekovi protiv bolova • Bebin izgled • Boja o~iju • Davljenje i gu{enje • Trzanje • Drhtanje brade • Belezi • Ten • Ciste ili mrlje u ustima • Rana pojava zuba • Mle~ac • Gubitak te`ine • @utica • Cucla – la`a • Boja stolice • Sekrecija iz oka [TA JE VA@NO ZNATI: Po~etnica za negu bebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Kupanje bebe • Podrigivanje • Prepovijanje bebe • Obla~enje bebe • Bezbedna vo`nja • Nega u{iju • Podizanje i no{enje bebe • Se~enje noktiju • Nega nosa • Izleti sa bebom • Nega penisa • [amponiranje • U{u{kavanje u povoj • Nega pup~anog patrljka • Bebina posla

^ETVRTO POGLAVLJE: Prvi mesec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA LEKARSKOM PREGLEDU U OVOM MESECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 BEBINA ISHRANA U OVOM MESECU: Izmuzavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Za{to majke izmuzavaju mleko • Tehnike izmuzavanja mleka • Kako izmuzavati mleko • Sakupljanje i ~uvanje maj~inog mleka [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Beba od stakla • Bebin ten • Sluh • Vid • Bljuckanje • Povijanje • Ima li dovoljno mleka • Beba ne napreduje od dojenja • Dvostruki problemi, dvostruka zabava • Fontanele • Plikovi od dojenja • Pup~anik • Pup~ana kila • Kijanje • Razrokost • Suzne o~i • Prvi osmesi • ^uvajte bebu na pravoj temperaturi • Izvo|enje bebe napolje • Izlaganje ljudima izvan porodice • Promena boje ko`e • Raspored dojenja i hranjenja • [tucanje • Stolica • Zatvor • Eksplozivne stolice • Pu{tanje gasova • Alergija na mleko • Upotreba deterd`enta za pranje bebine ode}e • Nemirno spavanje • Tipovi spavanja • Buka dok beba spava • Cucla (la`a, duda, varalica) • Provera da li beba di{e • Kad beba zameni no} za dan • Da beba bolje spava • Polo`aji tokom spavanja • Preme{tanje zaspale bebe u krevetac • Plakanje • Lek za kolike • Kolike – gr~evi • Olak{ati `ivot bratu ili sestri bebe sa kolikama • [ta da radite kada beba pla~e • Pre`iveti kolike • Kako ute{iti bebu koja pla~e • Kada se obratiti doktoru zbog pla~a • Razma`ena beba • Krv u ispljuvku • Promena mi{ljenja o dojenju • Fotografisanje sa blicem • Glasna muzika • Dodavanje vitamina • Nega nakon obrezivanja • Ote~ene mo{nice • Hypospadia • Dodavanje vode • Bebina bezbednost [TA JE VA@NO ZNATI: Bebe se razvijaju razli~ito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

PETO POGLAVLJE: Drugi mesec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA LEKARSKOM PREGLEDU U OVOM MESECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 BEBINA ISHRANA U OVOM MESECU: Dopuna iz bo~ice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Za{to dopuna? • Kako prihranjivati bebu • Zalihe za neodlo`ne potrebe • Prihranjivanje kada beba ne napreduje


SADR@AJ

XI

[TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Temenja~a • Osmeh • Gukanje • Kriva stopala • Upore|ivanje beba • Kengur-nosiljka za bebu • Vakcinacija • [ta treba da znate o DiTePer • Vakcina protiv gripa • Kalendar vakcinacije • Nespu{teni testisi • Hernija (kila) • Uvu~ene bradavice • Odbijanje dojke • Omiljena dojka • „Nezgodna” beba • Da li imate nezgodnu bebu? • Drugi jezik • Razgovor s bebom • Kako da pri~ate bebi [TA JE VA@NO ZNATI: Podsticanje bebe u ranim mesecima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Stvaranje dobrog okru`enja • Prakti~ni saveti za u~enje i igru

[ESTO POGLAVLJE: Tre}i mesec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA LEKARSKOM PREGLEDU U OVOM MESECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 BEBINA ISHRANA U OVOM MESECU: Dojenje i posao van ku}e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Kako uskladiti dojenje i posao van ku}e [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Uobro~avanje • Stavljanje bebe u krevet • Ne spava celu no} • Jo{ uvek koristi dudu • Gr~eviti pokreti • Davanje kravljeg mleka bebi • Ojed od pelena • Ranjav penis • Sindrom iznenadne smrti bebe • [ta je SIDS? • Izvestite doktora o hitnim slu~ajevima u vezi sa disanjem • Rano odbijanje • Spavanje u istoj sobi • Spavanje u istom krevetu • Grube igre • Ne ba{ ~este stolice • Kako ostaviti bebu sa siterkom • Lista za bebi-siterku • Vezanost za bebu koja sisa [TA JE VA@NO ZNATI: Prave osobe za brigu o va{oj bebi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 ^uvanje kod ku}e • ^uvanje dece u grupi • Ku}ne jaslice • Obdani{te u preduze}u • Va{e dete kao barometar ~uvanja • Bebe na poslu • Kada se dete razboli • Bezbedno spavanje

SEDMO POGLAVLJE: ^etvrti mesec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA LEKARSKOM PREGLEDU U OVOM MESECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 BEBINA ISHRANA U OVOM MESECU: Razmi{ljajte o ~vrstoj hrani . . . . . . . . . . . . . . 186 [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Vrpoljenje u vreme prepovijanja • Uspravljanje bebe • Beba stoji • Sisanje palca • Debelju{kasta beba • Mr{ava beba • Kako va{a beba raste? • [um na srcu • Crna stolica • Masa`a • Ve`be [TA JE VA@NO ZNATI: Igra~ke za bebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195


XII

SADR@AJ

OSMO POGLAVLJE: Peti mesec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA LEKARSKOM PREGLEDU U OVOM MESECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 BEBINA ISHRANA U OVOM MESECU: Uvo|enje ~vrste hrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Premijera – i kasnije • Hrana za premijeru • Dobra prva hrana za bebe • Pro{irivanje bebinog repertoara • Najbolja ishrana za po~etnike • Tuce dnevnih potreba za odoj~ad • Nema meda za va{eg medenjaka • Teglice sa dvostrukom namenom [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Nicanje zubi}a • Prikaz rasta zuba • Ka{ljanje • Vu~enje uha • Spavanje preko dana • Ekcem • Kori{}enje nosiljke na le|ima • Saveti nepoznatih • Kada po~eti sa {oljom • Alergija na hranu • Hranite bebu na bezbedan na~in • Dubak • Sko~ko • Stolice za hranjenje • Saveti za bezbednost u stolici za hranjenje [TA JE VA@NO ZNATI: Rizici u okolini i va{a beba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Pesticidi za doma}instvo • Olovo • Ostala zaga|enja vode • Zaga|eni vazduh u ku}i • Opasan pesak za igru • Zaga|iva~i u hrani • [ta treba da bude dalje od bebinih usta • Strah od rizi~ne hrane • Prirodno gajena hrana • Va{a uloga kao potro{a~a • Jedna jabuka dnevno ponovo u modi

DEVETO POGLAVLJE: [esti mesec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA LEKARSKOM PREGLEDU U OVOM MESECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 BEBINA ISHRANA U OVOM MESECU: Kupovna ili kod ku}e pripremljena hrana za bebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Kupovna hrana za bebe • Hrana za bebe pripremljena kod ku}e [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Promene u stolici • Odbijanje od bo~ice • Obu}a za bebu • Kupanje u velikoj kadi • Strah od kupanja • Pranje bebinih zuba • Bebina prva ~etkica za zube • Davanje kravljeg mleka • Deformacija usta zbog bo~ice • Malokrvnost • Vegetarijanska ishrana • Sadr`ina soli u hrani za bebe • Unos soli • Integralne `itarice kao navika • Rano ustajanje • Jo{ uvek ne spava cele no}i • Jo{ jedan na~in da nau~ite bebu da prespava celu no} • Pustiti bebu da otpla~e [TA JE VA@NO ZNATI: Podsti~ite svoju veliku bebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Kako razgovarati sa bebom

DESETO POGLAVLJE: Sedmi mesec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA LEKARSKOM PREGLEDU U OVOM MESECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 BEBINA ISHRANA U OVOM MESECU: Korak dalje od pasirane hrane . . . . . . . . . . . 248


SADR@AJ

XIII

[TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Beba ujeda bradavice • Razma`ena beba • Beba jo{ uvek ne spava celu no} • Baka i deka su razmazili bebu • Da li je moja beba nadarena? • U`ine • Neprekidno grickanje • Beba jo{ uvek ne sedi • Mrlje na zubima • Beba se lo{e pona{a prema vama [TA JE VA@NO ZNATI: Odgajanje super-bebe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

JEDANAESTO POGLAVLJE: Osmi mesec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA LEKARSKOM PREGLEDU U OVOM MESECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 BEBINA ISHRANA U OVOM MESECU: Hrana koja se jede prstima . . . . . . . . . . . . . . 259 [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Bebine prve re~i • Beba jo{ ne puzi • Beba se vu~e na guzi • Ku}a u neredu • Jedenje s poda • Jedenje zemlje i gore od toga • Erekcija • Otkrivanje genitalija • Prljanje • Gruba igra • Upotreba ogradice • ^itanje bebi • Levoruki ili de{njaci • U~inite ku}u bezbednom za dete [TA JE VA@NO ZNATI: Stvorite siguran dom za bebu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Spre~ite trovanje • Bezbednosna oprema • Crveno svetlo za zelenilo

DVANAESTO POGLAVLJE: Deveti mesec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA LEKARSKOM PREGLEDU U OVOM MESECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 BEBINA ISHRANA U OVOM MESECU: Sada stvarajte dobre navike. . . . . . . . . . . . . . 283 [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Hranjenje deteta za stolom • Prerano hodanje • Uspravljanje • Strah od stranaca • Predmeti koji ulivaju sigurnost • Ravni tabani • Bez zuba • Jo{ uvek bez kose • Gubitak interesovanja za sisanje • Probirljivost u jelu • Samostalno hranjenje • Promene u spavanju • Sporiji razvoj • ^udna stolica • Beba i bicikl [TA JE VA@NO ZNATI: Igrice za bebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

TRINAESTO POGLAVLJE: Deseti mesec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA LEKARSKOM PREGLEDU U OVOM MESECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 BEBINA ISHRANA U OVOM MESECU: Razmi{ljajte o prestanku dojenja . . . . . . . . . 299 [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 R|ave navike pri jelu • Beba udara, vrti i klati glavom • @mirkanje • Uvrtanje i vu~enje kose • [krgutanje zubima • Zadr`avanje daha • Odbacivanje pelena • Poha|anje ~asova • Cipelice za {etnju • Gri`enje • Nega kose • Strahovi [TA JE VA@NO ZNATI: Uvo|enje discipline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Biti il’ ne biti


XIV

SADR@AJ

^ETRNAESTO POGLAVLJE: Jedanaesti mesec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA LEKARSKOM PREGLEDU U OVOM MESECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 BEBINA ISHRANA U OVOM MESECU: Odbijanje bebe od dojenja. . . . . . . . . . . . . . . 318 Kako da odbijanje od dojenja bude bezbolnije [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Krive noge • Nejasan govor • Nagost roditelja • Padovi • Jo{ se ne uspravlja • Holesterol u bebinoj ishrani • Odgajiti zdravo srce • Masno}e: dobre, najbolje, lo{e • Promene u tempu rasta [TA JE VA@NO ZNATI: Pomo}i bebi da govori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

PETNAESTO POGLAVLJE: Dvanaesti mesec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA LEKARSKOM PREGLEDU U OVOM MESECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 BEBINA ISHRANA U OVOM MESECU: Najzdravije za va{e dete. . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Devet osnovnih principa zdrave ishrane • Tuce dnevnih potreba za malu decu • Odabrati pravo mleko • Vegetarijanska proteinska kombinacija za malu decu • Mle~na proteinska kombinacija za malu decu [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Proslava prvog ro|endana • Jo{ ne hoda • Vezanost za bo~icu • Uspavljivanje bebe odbijene od dojenja • Bu|enje tokom no}i • Stidljivost • Dru{tveno zaostajanje • Deljenje • Udaranje • „Zaboravljanje” ve} nau~enog • Smanjeni apetit • Kako da se beba hrani kako treba • Pove}ani apetit • Odbijanje da se samostalno hrani • Nepredvidivost • Pove}ani strah od razdvajanja • Neverbalni jezik • Razlike me|u polovima • Napu{tanje kreveca • Gledanje TV-a • Hiperaktivnost • Negativizam [TA JE VA@NO ZNATI: Podsticanje malog deteta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Bezbednosni podsetnik

DRUGI DEO: Od posebne va`nosti [ESNAESTO POGLAVLJE: Beba za sva godi{nja doba . . . . . . . . . . . . . . 363 BEBINA ISHRANA: Tokom cele godine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU LETI ILI PO TOPLOM VREMENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Kako da bebi bude sve`e • Toplotni udar • Previ{e na suncu • Na {ta da obratite pa`nju kada birate za{titnu kremu za sun~anje • Ujedi insekata • Bezbednost tokom leta • Bebe u vodi • Va{a porodica – „neutopiva” • Odbijanje od dojke ili fla{ice tokom leta • Kvarenje hrane • Otekli obrazi


SADR@AJ

XV

[TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU ZIMI ILI PO HLADNOM VREMENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Kako da bebi bude toplo • Promenljivo vreme • Promrzline • Opekotine od sunca na snegu • Kako da bebi u ku}i bude toplo • Suva ko`a • Vatra u kaminu • Prazni~ne opasnosti • Bezbedni pokloni [TA JE VA@NO ZNATI: Sezona putovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Planiranje unapred • Pametno pakovanje • Pola zabave je u tome da stignete • Velike nadmorske visine • U hotelima i motelima – ili u drugim ku}ama daleko od ku}e • Pre`ivljavanje u restoranu • Kako da i vama bude zabavno

SEDAMNAESTO POGLAVLJE: Kad se beba razboli . . . . . . . . . . . . . . . 385 Pre poziva lekaru • Maj~inska intuicija • Koliko odmora treba bolesnoj bebi?• Kako hraniti bolesnu bebu • Kada je neophodno dati lek • Pile}a supa kao lek NAJ^E[]I ZDRAVSTVENI PROBLEMI ODOJ^ETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Alergija • Kako ubla`iti tegobe • Disajni zvuci koji ne treba da vas zabrinjavaju • Nazeb ili infekcija gornjeg respiratornog trakta • Proliv • Zapaljenje srednjeg uva (Otitis media) • Zatvor • Bebina zdravstvena istorija [TA JE VA@NO ZNATI: Sve o povi{enoj temperaturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Kako bebi izmeriti temperaturu • Kako proceniti izmerenu temperaturu • Kako postupiti sa febrilnim konvulzijama • Aspirin: da ili ne? • Kako le~iti povi{enu temperaturu • Upoznajte svoju bebu

OSAMNAESTO POGLAVLJE: Prva pomo} – {ta treba i {ta ne treba ~initi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 Davljenje • Elektri~ni udar • Gubitak svesti • Hemijske opekotine • Hipotermija • Insekti, ujed • I{~a{enja • Konvulzije • Krvarenje • Krvarenje, unutra{nje • Modrice • Ogrebotine • Opekotine od sunca • Opekotine i oparotine • Budite spremni • Otkinut ekstremitet ili prst • Posekotine • Povrede glave • Povrede jezika • Povrede ko`e • Povrede nosa • Povrede oka • Kako le~iti malog pacijenta • Povrede prstiju ruku i nogu • Povrede stomaka • Povrede usta • Povrede uva • Povrede zuba • Prelomi i naprsnu}a kostiju • Promrzline • Rascep ili posekotina usana • [ok • Trn ili iver • Toplotni udar • Trovanje • Ubodne rane • Ujedi • Obele`ite ipekakuanu TEHNIKE REANIMACIJE BEBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Reanimacija: Ve{ta~ko disanje • Kardiopulmonalna reanimacija (KPR): Bebe mla|e od godinu dana • Kardiopulmonalna reanimacija (KPR): Bebe starije od godinu dana • Kad se beba gu{i • Skriveni udahnuti predmet

DEVETNAESTO POGLAVLJE: Beba male telesne te`ine . . . . . . . . . . . 433 ISHRANA prevremeno ro|ene bebe ili bebe male telesne te`ine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Portret prevremeno ro|ene bebe • Izmuzavanje mleka za prevremeno ro|enu bebu [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437


XVI

SADR@AJ

Obezbe|ivanje optimalne nege • Neonatolo{ko odeljenje intenzivne nege • Nedostatak zbli`avanja • Retardiran intrauterinski rast • Duga hospitalizacija • Bra}a i sestre • Dojenje • Stizanje vr{njaka • Dr`anje bebe • Krivica • Trajni problemi • Auto-sedi{ta • Ponovljen slu~aj sa slede}om bebom • Saveti za posebnu negu prevremeno ro|enih beba [TA JE VA@NO ZNATI: ^esti zdravstveni problemi beba male telesne te`ine . . . . . . . . 448

DVADESETO POGLAVLJE: Beba sa problemom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 BEBINA ISHRANA: Da li na~in ishrane mo`e da pomogne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Ose}aj krivice • Bes • Ne volite bebu • [ta re}i drugima • Budite pravi prijatelj • Kako uspeti u svemu • Kako dobiti pravu dijagnozu • Da li da prihvatite le~enje • Najbolja nega i le~enje • Uticaj bebe na bra}u i sestre • Uticaj na va{ brak • Ponovo sa slede}om bebom • Druga uro|ena mana slede}i put [TA JE VA@NO ZNATI: Naj~e{}i uro|eni poreme}aji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 ^esti uro|eni poreme}aji • Anemija srpastih }elija • Anencefalija • Autizam • Celijakija • Cerebralna paraliza • Cisti~na fibroza (CF) • Daunov sindrom • Deformacije • Fenilketonurija (PKU) • Fetalni alkoholni sindrom (FAS) • Hidrocefalus • Malformacije • Perinatalna HIV infekcija i AIDS • Poreme}aji stopala • Rak • Rascep usne i/ili nepca • Rh bolest • Kako se nasle|uju poreme}aji • Spina bifida (Otvorena spina) • Sr~ane mane • Stenoza pilorusa • Taj-Sahova (Tay-Sach) bolest • Talasemija (Talasemia) • Traheo-ezofagealna fistula • Uro|ene sr~ane mane • Kada beba umre

DVADESET PRVO POGLAVLJE: Usvojena beba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Kako se pripremiti • Ne ose}ate se kao roditelj • Ose}ate se neadekvatno • Ljubav prema bebi • Beba puno pla~e • Depresija posle usvajanja • Niste u stanju da dojite • Dr`anje va{ih roditelja • Neznani zdravstveni problemi • Pona{anje prema prijateljima i porodici • Kako re}i bebi

DVADESET DRUGO POGLAVLJE: Prvi dani nakon poro|aja . . . . . . . 481 [TA ]ETE MO@DA DA OSE]ATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 [TA DA O^EKUJETE NA BOLNI^KIM PREGLEDIMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 KAKO TREBA DA SE HRANITE: Pre`iveti bolni~ku hranu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 Ose}aj neuspeha • Slomljena trti~na kost • Ispucali o~ni kapilari i modro oko o~iju • Gr~evi u stomaku • Bolovi u grudima • Krvarenje • Kada da pozovete lekara • Tromboflebitis • Bol u predelu me|ice • Nega me|ice • Ustajanje iz kreveta • Ote`ano mokrenje • Stolica • Hemoroidi • Obilno znojenje • Nabujale grudi • Povla~enje mleka • Bolni~ki haos • Odlazak ku}i • Oporavak od carskog reza


SADR@AJ

XVII

[TA JE VA@NO ZNATI: Vra}anje u formu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Osnovna pravila za bezbedno i umereno posleporo|ajno ve`banje • Tabela brzine otkucaja srca za posleporo|ajno ve`banje • Kegelove ve`be • Program posleporo|ajnih ve`bi • Savet majkama koje su usvojile dete • Ve`banje i dojenje • Druga faza: ve`be

DVADESET TRE]E POGLAVLJE: Kako da pre`ivite prvih {est nedelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 [TA ]ETE MO@DA DA OSE]ATE [TA DA O^EKUJETE NA BOLNI^KIM PREGLEDIMA POSLE 6 NEDELJA OD PORO\AJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 KAKO TREBA DA SE HRANITE: Najbolje posleporo|ajna ishrana. . . . . . . . . . . . . . . . 505 Devet osnovnih principa ishrane za mlade majke • Tuce najboljih sastojaka zdrave ishrane za posle poro|aja i za dojenje • Ako ne dojite [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 Kako sve sti}i • Kako dr`ati stvari pod kontrolom • Kako povratiti liniju • Zajedni~ko staranje o bebi • Depresija • Ose}aj nesposobnosti • Posete • Uraditi sve kako treba • Kupanje u kadi • Vreme provedeno u dojenju • Maj~ino mleko • Bolne bradavice • Curenje i prskanje • Mastitis • ^vori} u dojci • Opadanje kose • Ponovno krvarenje • Posleporo|ajna infekcija/temperatura • Dugoro~ni oporavak od carskog reza • Povratak seksualnim odnosima [TA JE VA@NO ZNATI: Povratak seksualnim odnosima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 Otkud gubitak interesovanja? • Olak{ajte povratak seksu • [ta mo`ete da uradite povodom toga • Blago krvarenje

DVADESET ^ETVRTO POGLAVLJE: U`ivajte u prvoj godini . . . . . . . 531 [TA ]ETE MO@DA DA OSE]ATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 KAKO TREBA DA SE HRANITE: Najbolje za zdravu budu}nost . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 Interesovanja van ku}e • Ostaviti bebu na ~uvanje • Pro{irena vagina • Povratak menstruacije • Nova trudno}a • Znaci upozorenja kod oralnih kontraceptiva • Znaci upozorenja ako imate spiralu • Ra~unanje pomo}u kalendarskog metoda • Bazalna telesna temperatura • Utvr|ivanje nove trudno}e • Iscrpljenost • Bolovi i bolna mesta • Ote`ano zadr`avanje mokra}e (Stres inkontinencija) • Prijateljstva • Razli~iti stilovi maj~instva • Dojenje tokom bolesti • Stalna depresija • Kako na}i vremena za sebe • Beba vas zaboravlja • Kvalitetno vreme • Kako na}i vremena za romansu • Ljubomora na tatinu pa`nju posve}enu bebi • Ljubomora na tatino ume}e roditeljstva • Ose}ate da niste zapa`eni kao `ena • Razmi{ljanje o slede}oj bebi [TA JE VA@NO ZNATI: Raditi ili ne raditi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 Kada da se vratite na svoj posao


XVIII

SADR@AJ

DVADESET PETO POGLAVLJE: Postati otac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 Va{ na~in ishrane i beba • Razo~aravaju}i poro|aj • Zbli`avanje • Supruga u posleporo|ajnoj depresiji • Va{a depresija • Nije mi do seksa • Isklju~en iz dojenja • Ljubomora na maj~in odnos prema bebi • Ose}ate se nekompetentnim kao otac • No{enje bebe • Bebin pla~ • Teret koji nije fer • Nedovoljno vremena za bebu

DVADESET [ESTO POGLAVLJE: Od jedin~eta do starijeg deteta. . . . 567 [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 Kako da pripremite starije dete • Prisustvo starijeg deteta poro|aju • Odvojenost i bolni~ke posete • Olak{ati povratak ku}i • Otvorena netrpeljivost • Va{a ozloje|enost • Obja{njavanje razlika u polovima • Dojenje pred starijim detetom • Starije dete koje `eli da sisa • Regresivno pona{anje • Starije dete povre|uje mla|e • Kako izbe}i ljubomoru • Nedostatak ljubomore • Bliskost me|u sestrama i bra}om • Rastu}e neprijateljstvo

TRE]I DEO: Dodatak RECEPTI OD NAJBOLJIH SASTOJAKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 ZA PRVU GODINU I NADALJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 @itarice • Vo}ni kola~ sa sirom • Pra{ak za pecivo • Kola~i sa bundevom • Sme{ne pala~inke • Zlatni kola~i}i od ovsa • Sendvi~-pr`enice sa sirom • Pr`enice sa bananom • Krem od sremskog ili krem sira • Sme{ni prsti • Bebin prvi kola~ • Zlatni kola~ • Pire od kajsija • Prvi ro|endanski kola~ • Fil od sremskog ili krem sira • Ovseni kola~i sa suvim gro`|em • @ele kocke od jagoda i kupina • @ele od banane i pomorand`e • Jogurt sa breskvom

UOBI^AJENI DOMA]I LEKOVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 Boca sa toplom vodom • Elektri~no jastu~e • Hladne kupke • Hladne obloge • Hladne obloge sa ledom • Ispiranje slanom vodom • Ispumpavanje nosa Kesa sa ledom • Kupke za o~i • Ovla`iva~ vazduha • Pove}ana koli~ina te~nosti • Tople kupke • Tople obloge • Vodena para • Vru}e obloge

UOBI^AJENE DE^JE BOLESTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 GRAFIKONI VISINE I TE@INE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 INDEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619


XIX

PAR RE^I OD DOKTORA

N

ovoro|ena beba je zanimljiva i uzbudljiva, ali izaziva i strepnju. Na po~etku, odgovornosti mladih roditelja izgledaju u`asno velike. No, ta prirodna nesigurnost i zabrinutost mogu da se prevazi|u uz pomo} umiruju}eg saveta, razumne informacije, i dobrim snom, s vremena na vreme. [ta da o~ekujete u prvoj godini garantuje vam dva od ova tri, i stoga predstavlja dobrodo{ao produ`etak moje uloge savetodavca roditeljima sa malom bebom. Impresioniran sam medicinskom precizno{}u autorki, i pa`ljivo{}u kojom su je prenele u upotrebljive savete majke majci. Vodi~ kojim se predvi|a razvoj u pogledu ishrane, gr~eva, puzanja, bezbednosti, a i kontrole svakodnevnih kriza – srce je pedijatrije. Tokom trudno}e, verovatno ste nalazili umirenje i lako dostupne potrebne odgovore u knjizi [ta da o~ekujete dok ~ekate bebu. Ova knjiga nastavlja tamo gde je prethodna stala, i govori vam {ta treba da znate onda kada to treba da znate: kako beba raste, za svaki mesec posebno. Pedijatrija se veoma promenila od kako sam po~eo da radim i predajem u Medicinskom centru „Albert Ajn{tajn” pre 25 godina. Ne samo u visokotehnolo{koj dijagnostici, tretmanima i le~enju bolesti. Nove majke i o~evi koje vi|am danas su napredniji, tako|e i zahtevniji, bolje informisani, njihova pitanja su detaljnija i sofisticiranija. Za njih, ova `iva, obuhvatna i dobra knjiga je upravo ono {to bi pedijatar poru~io. Bilo mi je drago kad me je Ameri~ka pedijatrijska akademija pozvala da redigujem ovaj rukopis. Jedna od tri autorke je baka, a dana{nji pedijatri ~esto moraju da preuzimaju na sebe i tu ulogu. Re{avanje retkih dijagnosti~kih problema jeste pravi izazov. Ali

u praksi, na{ svakodnevni rad se u velikoj meri sastoji u tome da zamenjujemo bake. Stara {ira porodica prakti~no se raspala, danas bake d`ogiraju, prave skulpture, idu na golf, putuju i po~inju nove karijere. Bez smernica koje je baka nekad pru`ala, roditelji se sada okre}u svojim pedijatrima. Ova vrsta usmeravanja je toliko nezamenljiva da sam se lane, kada sam putovao u Kinu radi procene pedijatrijskih praksi, zaprepastio zbog njenog odsustva. Kada sam pred svojim doma}inima pedijatrima prokomentarisao: „Prime}ujem da ne dajete nikakav savet o razvoju deteta ili svakodnevnim problemima s kojima se majke susre}u”, oni su me za~u|eno pogledali. „Istina je”, rekao je stariji lekar, „suvi{e smo zauzeti”. Nisam shvatao sve dok me nije pozvao svojoj ku}i na ru~ak a dva para baka i deka se pojavilo iz svojih soba da nam se pridru`e na ~aju. „Evo na{eg odgovora”, rekao sam supruzi. Roditeljima u Kini nisu potrebni pedijatri za savet o ishrani i obu~avanju na no{u. Oni imaju bake i deke s kojima `ive. Saveti u knjizi [ta da o~ekujete u prvoj godini, drago mi je {to to mogu da ka`em, mnogo su bolje a`urirani, informativniji i autoritativniji nego bakini. Do sada nisam video popularnu pedijatrijsku knjigu koja je tako pouzdana u pogledu re`ima ishrane i hranljivih sastojaka. Preporuke komiteta Ameri~ke pedijatrijske akademije o ishrani u ranom detinjstvu sa novim stavovima o holesterolu, gojaznosti i odr`avanju kondicije imaju odli~nu podr{ku na ovim stranicama. Informacije o tome {ta bi va{a beba trebalo da ~ini ovog meseca trebalo bi da su od izuzetne pomo}i. A vodi~ o tri velike ratne zone roditelja i deteta (spavanje, is-


XX

PREDGOVOR

hrana i u~enje na no{u) je iscrpan, izbalansiran – ba{ ono {to treba, i {to vam prezauzeti pedijatar obi~no ne mo`e pru`iti. Ukratko, odu{evljen sam {to je ovako iscrpna, korisna knjiga, koja }e, siguran sam, za roditelje 80-ih i 90-ih biti ono {to je dr Spok bio za one 50-ih i 60-ih, kona~no u {tampi. Koliko mi je drago? Planiram da pru`im primerak svakoj novope~enoj majci koja u|e u moju ordinaciju.

^itajte je. U`ivajte u njoj. Mo`ete se osloniti na nju. [ta da o~ekujete u prvoj godini – knjiga koju su napisale majke – prvoklasna je. Ona vam ne}e zameniti pedijatra, ali }e u~initi njegov ili njen `ivot lak{im, a njeni bri`ljivo ispitani saveti u{tede}e vam mnogo strepnje. Dr Henri Haris, ~lan Ameri~ke pedijatrijske akademije, Medicinski centar „Albert Ajn{tajn”, Njujork


XXI

ZA[TO JE NASTALA OVA KNJIGA

I

zgledalo je tako jednostavno i sigurno. U}i }u u bolnicu trudna i izi}i kao majka. Uloga koja je hiljadama generacija `ena dolazila tako prirodno sigurno }e i meni do}i prirodno – zahvaljuju}i mojim endokrinim `lezdama, koje }e me ~udesno obdariti svom potrebnom stru~no{}u za brigu o bebi i svim mlekom potrebnim da je nahranim. Emina vrpca jedva da je bila prese~na kada sam po prvi put isprobala efikasnost te teorije; izgledala je neta~na, u najmanju ruku. Ne samo da su mi ose}anja u vezi sa negom tek ro|ene k}erke, jo{ vla`ne od amnionske te~nosti i crvene od moje krvi, bila manje sjajna nego {to sam o~ekivala, ona su bila i vi{e podvojena nego {to bih ikada mogla da zamislim. Za{to se nisam ose}ala bliska s njom? Za{to ona nije izgledala bliska sa mnom? I za{to – o, za{to – nikako da prestane da pla~e? Novi proma{aji su se pojavili kada sam podigla spava}icu i usmerila naduveno Emino lice ka svojoj dojci. Izgledalo je da obema bolno nedostaje nagon. Moji poku{aji da usmerim svoju dojku u njena usta nisu dali nikakve rezultate; njeni poku{aji da uhvati bradavicu i sisa (stalno je dohvatala i pu{tala) bili su jednako uzaludni. Stanje se nije popravilo ni po dolasku ku}i; moja neve{tost je bila o~igledna svuda i u svako vreme. Kada sam joj menjala pelene, kada sam je dizala radi podrigivanja, kada sam poku{ala da je navedem da jede ili spava, kada sam je kupala i obla~ila. U slede}ih nekoliko nedelja, plakala sam skoro isto koliko i Ema. [to nije bilo malo, kad se ima u vidu da je imala gr~eve. Naravno da sam bila najnesposobnija majka od postanka sveta naovamo. Ili sam bar tako mislila dok nisam popri~ala sa drugim majkama. Ose}anja nesposobnosti sli~na mome, otkrila sam, bujala su me|u onima koji su prolazili kroz prve sedmice roditeljstva. Kao i brige (mislila sam da sam i u tom pogledu jedinstvena): da li jede dovoljno i da li previ{e spava. Brige o mrljama na bebinoj ko`i i retkoj stolici. Brige o rizi-

cima izlaganja bebe strancima i njihovim klicama, i rizicima vakcinacije protiv bolesti. Poput drugih mladih majki, okrenula sam se svim mogu}im izvorima umirenja i usmerenja – knjigama o bebama, ~asopisima, iskusnijim ~lanovima porodice, prijateljima koji su kroz to ve} pro{li. Svako je imao da ponudi ne{to, ali ukupna koli~ina informacija koju su mogli da daju (od ~ega je ve}ina ionako bila kontradiktorna) nije mogla da odgovori ni na deli} mojih pitanja. Lekari moje bebe verovatno su mogli da odgovore na ve}inu, ali niko od njih nije hteo da se preseli kod nas i `ivi sa Emom, mojim suprugom Erikom i sa mnom. I tako, kao {to je i knjiga [ta da o~ekujete dok ~ekate bebu ro|ena iz potrebe za prakti~nim, lako dostupnim, iz meseca u mesec raspore|enim informacijama i svakodnevnim umirivanjem tokom devet meseci trudno}e, [ta da o~ekujete u prvoj godini ro|ena je iz istih potreba tokom prvih dvanaest meseci roditeljstva. [ta da o~ekujete u prvoj godini na~injena je tako da olak{a prvu godinu (ona nikada ne}e biti laka), da usmeri vas i va{eg partnera i stariju decu kroz stotine problema, kriza i prelaza koji su neizbe`an deo prve godine, uz razumevanje i saose}ajnost onih koji su i sami kroz to pro{li i dobrobiti od najnovijih medicinskih informacija.1 Ona uzima u obzir individualne razlike me|u majkama i bebama – kao i u slu~aju trudno}e, {iroki raspon „normalnog”. Ona dozvoljava varijacije u roditeljskim stilovima, tako|e, jer kada je re~ o odlukama u vezi sa negom bebe, naj~e{}e nema jednog pravog pristupa.2 Ona veDa bi ~itaocima bilo lak{e, u poglavljima 1, 22, 23, 24 i 25, ponovili smo neki materijal koji se ve} pojavio u knjizi [ta da o~ekujete dok ~ekate bebu. 2 Naravno, kada su medicinske odluke u pitanju majka ne zna uvek {ta je najbolje, pa ni sa knjigom poput ove nemojte poku{avati da budete lekar svojoj bebi. Konsultujte lekara koji je prati pre nego {to donesete bilo koju odluku u vezi sa bebinim zdravljem. 1


XXII

UVOD

[TA VA[A BEBA MO@E DA RADI OVOG MESECA Svi roditelji `ele da znaju da li im bebe dobro napreduju. Problem nastaje kada svoje bebe uporede sa prose~nim bebama u istom uzrastu i otkriju da su im deca ~esto naprednija ili da zaostaju – malo je dece koja ba{ odgovaraju proseku. Da bismo vam pomogli da procenite da li razvoj va{e bebe odgovara {irokom rasponu normalnog pre nego usko ograni~enom proseku, razvile smo opseg postignu}a za svaki mesec u koji se uklapaju prakti~no sve bebe, zasnovan na Denverskim razvojnim testovima i Klini~kim jezi~kim i slu{nim me|a{ima (Denver Developmental Screening Tests; Clinical Linguistic Auditory Milestones/CLAMS). Svakog meseca, 90% svih beba ovlada}e postignu}ima iz prve kategorije – {ta bi va{a beba trebalo da ~ini. Oko 75% ima}e sposobnosti onih u drugoj kategoriji – {ta }e va{a beba verovatno mo}i da ~ini. Oko polovine }e ostvariti zadatke u tre}oj kategoriji, {ta }e va{a beba mo`da da ~ini. A oko 25% ostvari}e ono {to je nabrojano u poslednjoj kategoriji, {ta va{a beba ~ak mo`da mo`e da ~ini. ruje u maj~ine instinkte, ali razume da majka ~esto sama u sebe nema poverenja. Pre svega, ona majci ukazuje da skoro sve {to sama ose}a i skoro sve {to beba ~ini jeste normalno, ~ak i ako majka u susedstvu ne ose}a tako ili beba u susedstvu to ne ~ini. Pre`ivela sam prvu godinu. Zapravo, kako su moje nedelje na ovom poslu postajale meseci, i kako smo se Ema i ja ose}ale bolje u svojim ulogama, po~ela sam da u`ivam u materinstvu. Toliko da sam nedugo potom odlu~ila da pono-

Ve}ina roditelja }e otkriti da njihove bebe ostvaruju zadatke u nekoliko razli~itih kategorija istovremeno. Nekoliko }e mo`da otkriti da su im potomci stalno u istoj kategoriji. Neki mogu otkriti da je bebin razvoj neujedna~en – jednog meseca spor, da bi slede}eg na~inila veliki skok. Svi mogu biti mirni kad shvate da su im bebe savr{eno normalne. Samo kada beba dosledno ne posti`e ono {to bi dete tog uzrasta trebalo da mo`e da ~ini, roditelj treba da se zabrine i konsultuje lekara. ^ak i tada, mo`da nema nikakvih problema. Koristite odeljke pod naslovom [ta va{a beba mo`e da radi da biste proverili napredovanje u toku meseci, ako `elite. Ali, nemojte ih koristiti da biste donosili sud o sposobnostima svoje bebe, sada ili ubudu}e. One nisu predvidive. Ako vam proveravanje bebe prema takvim spiskovima izaziva nervozu umesto da vas umiruje, izbegavajte ih na svaki na~in. Va{a beba }e se razviti jednako dobro ako ih nikada i ne pogledate – a vi }ete mo`da biti sre}niji. vo postanem majka. Pet godina kasnije, shvatila sam (kao i koautorka knjige i moja sestra Sendi, koja je u ovom periodu tako|e dvaput proputovala kroz prvih dvanaest meseci) koliko je ta~no da se dobre stvari u `ivotu – deca, kao najglavnija od svih – ne sti~u lako, ali da su bez ikakve dvosmislenosti, vredne truda. Tom trudu i vama koji se spremate da ga ulo`ite posve}ujemo knjigu [ta da o~ekujete u prvoj godini. Hajdi A. Murkof, Njujork


Šta da očekujete u prvoj godini - staro izdanje  

Овај изванредни приручник је други том из серије "Шта да очекујете", који се бави првом годином дететовог живота. На више од 500 страница на...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you