Page 1


PRIRU^NICI Knjiga trideset druga Hajdi Murkof, [eron Mejzel [TA DA O^EKUJETE U PRVOJ GODINI osmo izdanje First published in the United States under the title: WHAT TO EXPECT THE FIRST YEAR Copyright © What to Expect LLC 1989, 1996, 2003, 2010 by What to Expect LLC All rights reserved. What to Expect ® is a registered trademark of What to Expect LLC Cover Illustrations copyright © 2003 by Judith Cheng Book Illustrations copyright © 2003 by Marika Hahn Naslov originala WHAT TO EXPECT THE FIRST YEAR By Heidi Murkoff, Sharon Mazel Sva prava zadr`ana. Nijedan deo ove knjige ne sme biti reprodukovan – mehani~ki, elektronski ili na drugi na~in, uklju~uju}i i fotokopiranje – bez pismene saglasnosti izdava~a. Za izdanje na srpskom jeziku Copyright © Kreativni centar 2013 Sa engleskog preveli: Maja Stanojevi}, Tatjana Mici}, Biljana Doj~inovi}-Ne{i}, Julija Simi}, Ika \ur|evi}, Marija Bo`i}, Neda Nedi}, An|elija Stanojevi} Stručni redaktor Maja Stanojevi} Ilustracije na korici D`udit ^eng (Judith Cheng) Ilustracije u knjizi Marika Han (Marika Hahn) Kompjuterska priprema izdanja na srpskom jeziku Mirjana @ivkovi} Branimir Tro{i} Izdavač Kreativni centar, Beograd Gradi{tanska 8 Tel. 011/38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 e-mail: infoªkreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs Za izdavača Ljiljana Marinkovi}, direktor Štampa Grafiprof Tiraž 3.000 ISBN 978-86-7781-991-0


Šta da očekujete u prvoj godini Hajdi Murkof

i Šeron Mejzel


POSVETA

Emi i Vajatu, Rej~el i Itanu, za ~arobne, nezaboravne prve godine koje ste nam svaki ponaosob dali. Na{im partnerima u roditeljstvu, Hauardu, Eriku i Timu, bez kojih ne bismo uspele u tim prvim godinama.


IX

SADR@AJ PREDGOVOR: Par re~i od doktora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix UVOD: Za{to je nastala ova knjiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi [ta va{a beba mo`e da radi ovog meseca

PRVI DEO: Prva godina PRVO POGLAVLJE: Budite spremni i pripravni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 KAKO HRANITI BEBU: Dojenje ili fla{ica? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ^injenice u prilog dojenju • ^injenice u prilog hranjenju na fla{icu • Odmerite ose}anja • Mitovi o dojenju • Usvojeno dete i dojenje • Kada ne mo`ete ili ne bi trebalo da dojite [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Materinski ose}aj • Menjanje `ivotnog stila • Vratiti se na posao – da ili ne • Tata uzima slobodne dane • Bake i deke • Nedostatak baka i deka • Razmotrite uzimanje negovateljice • Drugi izvori pomo}i • Obrezivanje • Koje pelene koristiti • Ostavljanje pu{enja • Ime za dete • Pripremanje ku}nog ljubimca • Priprema dojki za dojenje [TA JE VA@NO ZNATI: Odabiranje pravog doktora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Pedijatar ili porodi~ni lekar • Koja vrsta medicinskog pristupa je najbolja • Nala`enje pravog doktora • Proverite da li je doktor pravi za vas • Prenatalni razgovor • Partnerstvo sa doktorom

DRUGO POGLAVLJE: Kupovina za bebu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Prva garderoba • Posteljina i pelene • Kozmetika za bebu • Ormari} sa lekovima • Pribor za hranjenje bebe • Bebi name{taj • Oprema za izlaske • Bilo bi lepo imati • Kasnije }e vam mo`da trebati ili }ete mo`da `eleti da imate • [ta poneti u bolnicu • Odlazak ku}i

TRE]E POGLAVLJE: Va{a novoro|ena beba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA PREGLEDIMA U BOLNICI . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Portret novoro|en~eta • Apgar test • Refleksi novoro|en~eta • Apgar tabela • Brejzeltonova skala procene pona{anja novoro|en~eta BEBINA ISHRANA: Po~etak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Kako zapo~eti dojenje • Kako zapo~eti hranjenje na bo~icu • Izbor ve{ta~kog mleka • Osnove dojenja • Bezbedno hranjenje na bo~icu • Metodi sterilizacije • Hranjenje na bo~icu s ljubavlju • Hranjenje na bo~icu s lako}om • Saveti za uspe{no hranjenje [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Beba spava u vreme obroka • Beba ne spava posle obroka • Te`ina na ro|enju • Zbli`avanje • Sme{taj u istoj sobi • Beba ne dobija dovoljno


X

SADR@AJ

hrane • Beba je pospana • Lekovi protiv bolova • Bebin izgled • Boja o~iju • Davljenje i gu{enje • Trzanje • Drhtanje brade • Belezi • Ten • Ciste ili mrlje u ustima • Rana pojava zuba • Mle~ac • Gubitak te`ine • @utica • Cucla – la`a • Boja stolice • Sekrecija iz oka [TA JE VA@NO ZNATI: Po~etnica za negu bebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Kupanje bebe • Podrigivanje • Prepovijanje bebe • Obla~enje bebe • Bezbedna vo`nja • Nega u{iju • Podizanje i no{enje bebe • Se~enje noktiju • Nega nosa • Izleti sa bebom • Nega penisa • [amponiranje • U{u{kavanje u povoj • Nega pup~anog patrljka • Bebina posla

^ETVRTO POGLAVLJE: Prvi mesec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA LEKARSKOM PREGLEDU U OVOM MESECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 BEBINA ISHRANA U OVOM MESECU: Izmuzavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Za{to majke izmuzavaju mleko • Tehnike izmuzavanja mleka • Kako izmuzavati mleko • Sakupljanje i ~uvanje maj~inog mleka [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Beba od stakla • Bebin ten • Sluh • Vid • Bljuckanje • Povijanje • Ima li dovoljno mleka • Beba ne napreduje od dojenja • Dvostruki problemi, dvostruka zabava • Fontanele • Plikovi od dojenja • Pup~anik • Pup~ana kila • Kijanje • Razrokost • Suzne o~i • Prvi osmesi • ^uvajte bebu na pravoj temperaturi • Izvo|enje bebe napolje • Izlaganje ljudima izvan porodice • Promena boje ko`e • Raspored dojenja i hranjenja • [tucanje • Stolica • Zatvor • Eksplozivne stolice • Pu{tanje gasova • Alergija na mleko • Upotreba deterd`enta za pranje bebine ode}e • Nemirno spavanje • Tipovi spavanja • Buka dok beba spava • Cucla (la`a, duda, varalica) • Provera da li beba di{e • Kad beba zameni no} za dan • Da beba bolje spava • Polo`aji tokom spavanja • Preme{tanje zaspale bebe u krevetac • Plakanje • Lek za kolike • Kolike – gr~evi • Olak{ati `ivot bratu ili sestri bebe sa kolikama • [ta da radite kada beba pla~e • Pre`iveti kolike • Kako ute{iti bebu koja pla~e • Kada se obratiti doktoru zbog pla~a • Razma`ena beba • Krv u ispljuvku • Promena mi{ljenja o dojenju • Fotografisanje sa blicem • Glasna muzika • Dodavanje vitamina • Nega nakon obrezivanja • Ote~ene mo{nice • Hypospadia • Dodavanje vode • Bebina bezbednost [TA JE VA@NO ZNATI: Bebe se razvijaju razli~ito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

PETO POGLAVLJE: Drugi mesec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA LEKARSKOM PREGLEDU U OVOM MESECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 BEBINA ISHRANA U OVOM MESECU: Dopuna iz bo~ice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Za{to dopuna? • Kako prihranjivati bebu • Zalihe za neodlo`ne potrebe • Prihranjivanje kada beba ne napreduje


SADR@AJ

XI

[TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Temenja~a • Osmeh • Gukanje • Kriva stopala • Upore|ivanje beba • Kengur-nosiljka za bebu • Vakcinacija • [ta treba da znate o DiTePer • Vakcina protiv gripa • Kalendar vakcinacije • Nespu{teni testisi • Hernija (kila) • Uvu~ene bradavice • Odbijanje dojke • Omiljena dojka • „Nezgodna” beba • Da li imate nezgodnu bebu? • Drugi jezik • Razgovor s bebom • Kako da pri~ate bebi [TA JE VA@NO ZNATI: Podsticanje bebe u ranim mesecima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Stvaranje dobrog okru`enja • Prakti~ni saveti za u~enje i igru

[ESTO POGLAVLJE: Tre}i mesec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA LEKARSKOM PREGLEDU U OVOM MESECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 BEBINA ISHRANA U OVOM MESECU: Dojenje i posao van ku}e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Kako uskladiti dojenje i posao van ku}e [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Uobro~avanje • Stavljanje bebe u krevet • Ne spava celu no} • Jo{ uvek koristi dudu • Gr~eviti pokreti • Davanje kravljeg mleka bebi • Ojed od pelena • Ranjav penis • Sindrom iznenadne smrti bebe • [ta je SIDS? • Izvestite doktora o hitnim slu~ajevima u vezi sa disanjem • Rano odbijanje • Spavanje u istoj sobi • Spavanje u istom krevetu • Grube igre • Ne ba{ ~este stolice • Kako ostaviti bebu sa siterkom • Lista za bebi-siterku • Vezanost za bebu koja sisa [TA JE VA@NO ZNATI: Prave osobe za brigu o va{oj bebi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 ^uvanje kod ku}e • ^uvanje dece u grupi • Ku}ne jaslice • Obdani{te u preduze}u • Va{e dete kao barometar ~uvanja • Bebe na poslu • Kada se dete razboli • Bezbedno spavanje

SEDMO POGLAVLJE: ^etvrti mesec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA LEKARSKOM PREGLEDU U OVOM MESECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 BEBINA ISHRANA U OVOM MESECU: Razmi{ljajte o ~vrstoj hrani . . . . . . . . . . . . . . 186 [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Vrpoljenje u vreme prepovijanja • Uspravljanje bebe • Beba stoji • Sisanje palca • Debelju{kasta beba • Mr{ava beba • Kako va{a beba raste? • [um na srcu • Crna stolica • Masa`a • Ve`be [TA JE VA@NO ZNATI: Igra~ke za bebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195


XII

SADR@AJ

OSMO POGLAVLJE: Peti mesec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA LEKARSKOM PREGLEDU U OVOM MESECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 BEBINA ISHRANA U OVOM MESECU: Uvo|enje ~vrste hrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Premijera – i kasnije • Hrana za premijeru • Dobra prva hrana za bebe • Pro{irivanje bebinog repertoara • Najbolja ishrana za po~etnike • Tuce dnevnih potreba za odoj~ad • Nema meda za va{eg medenjaka • Teglice sa dvostrukom namenom [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Nicanje zubi}a • Prikaz rasta zuba • Ka{ljanje • Vu~enje uha • Spavanje preko dana • Ekcem • Kori{}enje nosiljke na le|ima • Saveti nepoznatih • Kada po~eti sa {oljom • Alergija na hranu • Hranite bebu na bezbedan na~in • Dubak • Sko~ko • Stolice za hranjenje • Saveti za bezbednost u stolici za hranjenje [TA JE VA@NO ZNATI: Rizici u okolini i va{a beba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Pesticidi za doma}instvo • Olovo • Ostala zaga|enja vode • Zaga|eni vazduh u ku}i • Opasan pesak za igru • Zaga|iva~i u hrani • [ta treba da bude dalje od bebinih usta • Strah od rizi~ne hrane • Prirodno gajena hrana • Va{a uloga kao potro{a~a • Jedna jabuka dnevno ponovo u modi

DEVETO POGLAVLJE: [esti mesec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA LEKARSKOM PREGLEDU U OVOM MESECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 BEBINA ISHRANA U OVOM MESECU: Kupovna ili kod ku}e pripremljena hrana za bebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Kupovna hrana za bebe • Hrana za bebe pripremljena kod ku}e [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Promene u stolici • Odbijanje od bo~ice • Obu}a za bebu • Kupanje u velikoj kadi • Strah od kupanja • Pranje bebinih zuba • Bebina prva ~etkica za zube • Davanje kravljeg mleka • Deformacija usta zbog bo~ice • Malokrvnost • Vegetarijanska ishrana • Sadr`ina soli u hrani za bebe • Unos soli • Integralne `itarice kao navika • Rano ustajanje • Jo{ uvek ne spava cele no}i • Jo{ jedan na~in da nau~ite bebu da prespava celu no} • Pustiti bebu da otpla~e [TA JE VA@NO ZNATI: Podsti~ite svoju veliku bebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Kako razgovarati sa bebom

DESETO POGLAVLJE: Sedmi mesec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA LEKARSKOM PREGLEDU U OVOM MESECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 BEBINA ISHRANA U OVOM MESECU: Korak dalje od pasirane hrane . . . . . . . . . . . 248


SADR@AJ

XIII

[TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Beba ujeda bradavice • Razma`ena beba • Beba jo{ uvek ne spava celu no} • Baka i deka su razmazili bebu • Da li je moja beba nadarena? • U`ine • Neprekidno grickanje • Beba jo{ uvek ne sedi • Mrlje na zubima • Beba se lo{e pona{a prema vama [TA JE VA@NO ZNATI: Odgajanje super-bebe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

JEDANAESTO POGLAVLJE: Osmi mesec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA LEKARSKOM PREGLEDU U OVOM MESECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 BEBINA ISHRANA U OVOM MESECU: Hrana koja se jede prstima . . . . . . . . . . . . . . 259 [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Bebine prve re~i • Beba jo{ ne puzi • Beba se vu~e na guzi • Ku}a u neredu • Jedenje s poda • Jedenje zemlje i gore od toga • Erekcija • Otkrivanje genitalija • Prljanje • Gruba igra • Upotreba ogradice • ^itanje bebi • Levoruki ili de{njaci • U~inite ku}u bezbednom za dete [TA JE VA@NO ZNATI: Stvorite siguran dom za bebu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Spre~ite trovanje • Bezbednosna oprema • Crveno svetlo za zelenilo

DVANAESTO POGLAVLJE: Deveti mesec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA LEKARSKOM PREGLEDU U OVOM MESECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 BEBINA ISHRANA U OVOM MESECU: Sada stvarajte dobre navike. . . . . . . . . . . . . . 283 [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Hranjenje deteta za stolom • Prerano hodanje • Uspravljanje • Strah od stranaca • Predmeti koji ulivaju sigurnost • Ravni tabani • Bez zuba • Jo{ uvek bez kose • Gubitak interesovanja za sisanje • Probirljivost u jelu • Samostalno hranjenje • Promene u spavanju • Sporiji razvoj • ^udna stolica • Beba i bicikl [TA JE VA@NO ZNATI: Igrice za bebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

TRINAESTO POGLAVLJE: Deseti mesec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA LEKARSKOM PREGLEDU U OVOM MESECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 BEBINA ISHRANA U OVOM MESECU: Razmi{ljajte o prestanku dojenja . . . . . . . . . 299 [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 R|ave navike pri jelu • Beba udara, vrti i klati glavom • @mirkanje • Uvrtanje i vu~enje kose • [krgutanje zubima • Zadr`avanje daha • Odbacivanje pelena • Poha|anje ~asova • Cipelice za {etnju • Gri`enje • Nega kose • Strahovi [TA JE VA@NO ZNATI: Uvo|enje discipline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Biti il’ ne biti


XIV

SADR@AJ

^ETRNAESTO POGLAVLJE: Jedanaesti mesec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA LEKARSKOM PREGLEDU U OVOM MESECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 BEBINA ISHRANA U OVOM MESECU: Odbijanje bebe od dojenja. . . . . . . . . . . . . . . 318 Kako da odbijanje od dojenja bude bezbolnije [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Krive noge • Nejasan govor • Nagost roditelja • Padovi • Jo{ se ne uspravlja • Holesterol u bebinoj ishrani • Odgajiti zdravo srce • Masno}e: dobre, najbolje, lo{e • Promene u tempu rasta [TA JE VA@NO ZNATI: Pomo}i bebi da govori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

PETNAESTO POGLAVLJE: Dvanaesti mesec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 [TA VA[A BEBA MO@E DA RADI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 [TA MO@ETE DA O^EKUJETE NA LEKARSKOM PREGLEDU U OVOM MESECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 BEBINA ISHRANA U OVOM MESECU: Najzdravije za va{e dete. . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Devet osnovnih principa zdrave ishrane • Tuce dnevnih potreba za malu decu • Odabrati pravo mleko • Vegetarijanska proteinska kombinacija za malu decu • Mle~na proteinska kombinacija za malu decu [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Proslava prvog ro|endana • Jo{ ne hoda • Vezanost za bo~icu • Uspavljivanje bebe odbijene od dojenja • Bu|enje tokom no}i • Stidljivost • Dru{tveno zaostajanje • Deljenje • Udaranje • „Zaboravljanje” ve} nau~enog • Smanjeni apetit • Kako da se beba hrani kako treba • Pove}ani apetit • Odbijanje da se samostalno hrani • Nepredvidivost • Pove}ani strah od razdvajanja • Neverbalni jezik • Razlike me|u polovima • Napu{tanje kreveca • Gledanje TV-a • Hiperaktivnost • Negativizam [TA JE VA@NO ZNATI: Podsticanje malog deteta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Bezbednosni podsetnik

DRUGI DEO: Od posebne va`nosti [ESNAESTO POGLAVLJE: Beba za sva godi{nja doba . . . . . . . . . . . . . . 363 BEBINA ISHRANA: Tokom cele godine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU LETI ILI PO TOPLOM VREMENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Kako da bebi bude sve`e • Toplotni udar • Previ{e na suncu • Na {ta da obratite pa`nju kada birate za{titnu kremu za sun~anje • Ujedi insekata • Bezbednost tokom leta • Bebe u vodi • Va{a porodica – „neutopiva” • Odbijanje od dojke ili fla{ice tokom leta • Kvarenje hrane • Otekli obrazi


SADR@AJ

XV

[TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU ZIMI ILI PO HLADNOM VREMENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Kako da bebi bude toplo • Promenljivo vreme • Promrzline • Opekotine od sunca na snegu • Kako da bebi u ku}i bude toplo • Suva ko`a • Vatra u kaminu • Prazni~ne opasnosti • Bezbedni pokloni [TA JE VA@NO ZNATI: Sezona putovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Planiranje unapred • Pametno pakovanje • Pola zabave je u tome da stignete • Velike nadmorske visine • U hotelima i motelima – ili u drugim ku}ama daleko od ku}e • Pre`ivljavanje u restoranu • Kako da i vama bude zabavno

SEDAMNAESTO POGLAVLJE: Kad se beba razboli . . . . . . . . . . . . . . . 385 Pre poziva lekaru • Maj~inska intuicija • Koliko odmora treba bolesnoj bebi?• Kako hraniti bolesnu bebu • Kada je neophodno dati lek • Pile}a supa kao lek NAJ^E[]I ZDRAVSTVENI PROBLEMI ODOJ^ETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Alergija • Kako ubla`iti tegobe • Disajni zvuci koji ne treba da vas zabrinjavaju • Nazeb ili infekcija gornjeg respiratornog trakta • Proliv • Zapaljenje srednjeg uva (Otitis media) • Zatvor • Bebina zdravstvena istorija [TA JE VA@NO ZNATI: Sve o povi{enoj temperaturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Kako bebi izmeriti temperaturu • Kako proceniti izmerenu temperaturu • Kako postupiti sa febrilnim konvulzijama • Aspirin: da ili ne? • Kako le~iti povi{enu temperaturu • Upoznajte svoju bebu

OSAMNAESTO POGLAVLJE: Prva pomo} – {ta treba i {ta ne treba ~initi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 Davljenje • Elektri~ni udar • Gubitak svesti • Hemijske opekotine • Hipotermija • Insekti, ujed • I{~a{enja • Konvulzije • Krvarenje • Krvarenje, unutra{nje • Modrice • Ogrebotine • Opekotine od sunca • Opekotine i oparotine • Budite spremni • Otkinut ekstremitet ili prst • Posekotine • Povrede glave • Povrede jezika • Povrede ko`e • Povrede nosa • Povrede oka • Kako le~iti malog pacijenta • Povrede prstiju ruku i nogu • Povrede stomaka • Povrede usta • Povrede uva • Povrede zuba • Prelomi i naprsnu}a kostiju • Promrzline • Rascep ili posekotina usana • [ok • Trn ili iver • Toplotni udar • Trovanje • Ubodne rane • Ujedi • Obele`ite ipekakuanu TEHNIKE REANIMACIJE BEBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Reanimacija: Ve{ta~ko disanje • Kardiopulmonalna reanimacija (KPR): Bebe mla|e od godinu dana • Kardiopulmonalna reanimacija (KPR): Bebe starije od godinu dana • Kad se beba gu{i • Skriveni udahnuti predmet

DEVETNAESTO POGLAVLJE: Beba male telesne te`ine . . . . . . . . . . . 433 ISHRANA prevremeno ro|ene bebe ili bebe male telesne te`ine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Portret prevremeno ro|ene bebe • Izmuzavanje mleka za prevremeno ro|enu bebu [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437


XVI

SADR@AJ

Obezbe|ivanje optimalne nege • Neonatolo{ko odeljenje intenzivne nege • Nedostatak zbli`avanja • Retardiran intrauterinski rast • Duga hospitalizacija • Bra}a i sestre • Dojenje • Stizanje vr{njaka • Dr`anje bebe • Krivica • Trajni problemi • Auto-sedi{ta • Ponovljen slu~aj sa slede}om bebom • Saveti za posebnu negu prevremeno ro|enih beba [TA JE VA@NO ZNATI: ^esti zdravstveni problemi beba male telesne te`ine . . . . . . . . 448

DVADESETO POGLAVLJE: Beba sa problemom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 BEBINA ISHRANA: Da li na~in ishrane mo`e da pomogne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Ose}aj krivice • Bes • Ne volite bebu • [ta re}i drugima • Budite pravi prijatelj • Kako uspeti u svemu • Kako dobiti pravu dijagnozu • Da li da prihvatite le~enje • Najbolja nega i le~enje • Uticaj bebe na bra}u i sestre • Uticaj na va{ brak • Ponovo sa slede}om bebom • Druga uro|ena mana slede}i put [TA JE VA@NO ZNATI: Naj~e{}i uro|eni poreme}aji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 ^esti uro|eni poreme}aji • Anemija srpastih }elija • Anencefalija • Autizam • Celijakija • Cerebralna paraliza • Cisti~na fibroza (CF) • Daunov sindrom • Deformacije • Fenilketonurija (PKU) • Fetalni alkoholni sindrom (FAS) • Hidrocefalus • Malformacije • Perinatalna HIV infekcija i AIDS • Poreme}aji stopala • Rak • Rascep usne i/ili nepca • Rh bolest • Kako se nasle|uju poreme}aji • Spina bifida (Otvorena spina) • Sr~ane mane • Stenoza pilorusa • Taj-Sahova (Tay-Sach) bolest • Talasemija (Talasemia) • Traheo-ezofagealna fistula • Uro|ene sr~ane mane • Kada beba umre

DVADESET PRVO POGLAVLJE: Usvojena beba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Kako se pripremiti • Ne ose}ate se kao roditelj • Ose}ate se neadekvatno • Ljubav prema bebi • Beba puno pla~e • Depresija posle usvajanja • Niste u stanju da dojite • Dr`anje va{ih roditelja • Neznani zdravstveni problemi • Pona{anje prema prijateljima i porodici • Kako re}i bebi

DVADESET DRUGO POGLAVLJE: Prvi dani nakon poro|aja . . . . . . . 481 [TA ]ETE MO@DA DA OSE]ATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 [TA DA O^EKUJETE NA BOLNI^KIM PREGLEDIMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 KAKO TREBA DA SE HRANITE: Pre`iveti bolni~ku hranu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 Ose}aj neuspeha • Slomljena trti~na kost • Ispucali o~ni kapilari i modro oko o~iju • Gr~evi u stomaku • Bolovi u grudima • Krvarenje • Kada da pozovete lekara • Tromboflebitis • Bol u predelu me|ice • Nega me|ice • Ustajanje iz kreveta • Ote`ano mokrenje • Stolica • Hemoroidi • Obilno znojenje • Nabujale grudi • Povla~enje mleka • Bolni~ki haos • Odlazak ku}i • Oporavak od carskog reza


SADR@AJ

XVII

[TA JE VA@NO ZNATI: Vra}anje u formu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Osnovna pravila za bezbedno i umereno posleporo|ajno ve`banje • Tabela brzine otkucaja srca za posleporo|ajno ve`banje • Kegelove ve`be • Program posleporo|ajnih ve`bi • Savet majkama koje su usvojile dete • Ve`banje i dojenje • Druga faza: ve`be

DVADESET TRE]E POGLAVLJE: Kako da pre`ivite prvih {est nedelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 [TA ]ETE MO@DA DA OSE]ATE [TA DA O^EKUJETE NA BOLNI^KIM PREGLEDIMA POSLE 6 NEDELJA OD PORO\AJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 KAKO TREBA DA SE HRANITE: Najbolje posleporo|ajna ishrana. . . . . . . . . . . . . . . . 505 Devet osnovnih principa ishrane za mlade majke • Tuce najboljih sastojaka zdrave ishrane za posle poro|aja i za dojenje • Ako ne dojite [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 Kako sve sti}i • Kako dr`ati stvari pod kontrolom • Kako povratiti liniju • Zajedni~ko staranje o bebi • Depresija • Ose}aj nesposobnosti • Posete • Uraditi sve kako treba • Kupanje u kadi • Vreme provedeno u dojenju • Maj~ino mleko • Bolne bradavice • Curenje i prskanje • Mastitis • ^vori} u dojci • Opadanje kose • Ponovno krvarenje • Posleporo|ajna infekcija/temperatura • Dugoro~ni oporavak od carskog reza • Povratak seksualnim odnosima [TA JE VA@NO ZNATI: Povratak seksualnim odnosima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 Otkud gubitak interesovanja? • Olak{ajte povratak seksu • [ta mo`ete da uradite povodom toga • Blago krvarenje

DVADESET ^ETVRTO POGLAVLJE: U`ivajte u prvoj godini . . . . . . . 531 [TA ]ETE MO@DA DA OSE]ATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 KAKO TREBA DA SE HRANITE: Najbolje za zdravu budu}nost . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 Interesovanja van ku}e • Ostaviti bebu na ~uvanje • Pro{irena vagina • Povratak menstruacije • Nova trudno}a • Znaci upozorenja kod oralnih kontraceptiva • Znaci upozorenja ako imate spiralu • Ra~unanje pomo}u kalendarskog metoda • Bazalna telesna temperatura • Utvr|ivanje nove trudno}e • Iscrpljenost • Bolovi i bolna mesta • Ote`ano zadr`avanje mokra}e (Stres inkontinencija) • Prijateljstva • Razli~iti stilovi maj~instva • Dojenje tokom bolesti • Stalna depresija • Kako na}i vremena za sebe • Beba vas zaboravlja • Kvalitetno vreme • Kako na}i vremena za romansu • Ljubomora na tatinu pa`nju posve}enu bebi • Ljubomora na tatino ume}e roditeljstva • Ose}ate da niste zapa`eni kao `ena • Razmi{ljanje o slede}oj bebi [TA JE VA@NO ZNATI: Raditi ili ne raditi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 Kada da se vratite na svoj posao


XVIII

SADR@AJ

DVADESET PETO POGLAVLJE: Postati otac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 Va{ na~in ishrane i beba • Razo~aravaju}i poro|aj • Zbli`avanje • Supruga u posleporo|ajnoj depresiji • Va{a depresija • Nije mi do seksa • Isklju~en iz dojenja • Ljubomora na maj~in odnos prema bebi • Ose}ate se nekompetentnim kao otac • No{enje bebe • Bebin pla~ • Teret koji nije fer • Nedovoljno vremena za bebu

DVADESET [ESTO POGLAVLJE: Od jedin~eta do starijeg deteta. . . . 567 [TA SVE MO@E DA VAM ZADAJE BRIGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 Kako da pripremite starije dete • Prisustvo starijeg deteta poro|aju • Odvojenost i bolni~ke posete • Olak{ati povratak ku}i • Otvorena netrpeljivost • Va{a ozloje|enost • Obja{njavanje razlika u polovima • Dojenje pred starijim detetom • Starije dete koje `eli da sisa • Regresivno pona{anje • Starije dete povre|uje mla|e • Kako izbe}i ljubomoru • Nedostatak ljubomore • Bliskost me|u sestrama i bra}om • Rastu}e neprijateljstvo

TRE]I DEO: Dodatak RECEPTI OD NAJBOLJIH SASTOJAKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 ZA PRVU GODINU I NADALJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 @itarice • Vo}ni kola~ sa sirom • Pra{ak za pecivo • Kola~i sa bundevom • Sme{ne pala~inke • Zlatni kola~i}i od ovsa • Sendvi~-pr`enice sa sirom • Pr`enice sa bananom • Krem od sremskog ili krem sira • Sme{ni prsti • Bebin prvi kola~ • Zlatni kola~ • Pire od kajsija • Prvi ro|endanski kola~ • Fil od sremskog ili krem sira • Ovseni kola~i sa suvim gro`|em • @ele kocke od jagoda i kupina • @ele od banane i pomorand`e • Jogurt sa breskvom

UOBI^AJENI DOMA]I LEKOVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 Boca sa toplom vodom • Elektri~no jastu~e • Hladne kupke • Hladne obloge • Hladne obloge sa ledom • Ispiranje slanom vodom • Ispumpavanje nosa Kesa sa ledom • Kupke za o~i • Ovla`iva~ vazduha • Pove}ana koli~ina te~nosti • Tople kupke • Tople obloge • Vodena para • Vru}e obloge

UOBI^AJENE DE^JE BOLESTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 GRAFIKONI VISINE I TE@INE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 INDEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619


XIX

PAR RE^I OD DOKTORA

N

ovoro|ena beba je zanimljiva i uzbudljiva, ali izaziva i strepnju. Na po~etku, odgovornosti mladih roditelja izgledaju u`asno velike. No, ta prirodna nesigurnost i zabrinutost mogu da se prevazi|u uz pomo} umiruju}eg saveta, razumne informacije, i dobrim snom, s vremena na vreme. [ta da o~ekujete u prvoj godini garantuje vam dva od ova tri, i stoga predstavlja dobrodo{ao produ`etak moje uloge savetodavca roditeljima sa malom bebom. Impresioniran sam medicinskom precizno{}u autorki, i pa`ljivo{}u kojom su je prenele u upotrebljive savete majke majci. Vodi~ kojim se predvi|a razvoj u pogledu ishrane, gr~eva, puzanja, bezbednosti, a i kontrole svakodnevnih kriza – srce je pedijatrije. Tokom trudno}e, verovatno ste nalazili umirenje i lako dostupne potrebne odgovore u knjizi [ta da o~ekujete dok ~ekate bebu. Ova knjiga nastavlja tamo gde je prethodna stala, i govori vam {ta treba da znate onda kada to treba da znate: kako beba raste, za svaki mesec posebno. Pedijatrija se veoma promenila od kako sam po~eo da radim i predajem u Medicinskom centru „Albert Ajn{tajn” pre 25 godina. Ne samo u visokotehnolo{koj dijagnostici, tretmanima i le~enju bolesti. Nove majke i o~evi koje vi|am danas su napredniji, tako|e i zahtevniji, bolje informisani, njihova pitanja su detaljnija i sofisticiranija. Za njih, ova `iva, obuhvatna i dobra knjiga je upravo ono {to bi pedijatar poru~io. Bilo mi je drago kad me je Ameri~ka pedijatrijska akademija pozvala da redigujem ovaj rukopis. Jedna od tri autorke je baka, a dana{nji pedijatri ~esto moraju da preuzimaju na sebe i tu ulogu. Re{avanje retkih dijagnosti~kih problema jeste pravi izazov. Ali

u praksi, na{ svakodnevni rad se u velikoj meri sastoji u tome da zamenjujemo bake. Stara {ira porodica prakti~no se raspala, danas bake d`ogiraju, prave skulpture, idu na golf, putuju i po~inju nove karijere. Bez smernica koje je baka nekad pru`ala, roditelji se sada okre}u svojim pedijatrima. Ova vrsta usmeravanja je toliko nezamenljiva da sam se lane, kada sam putovao u Kinu radi procene pedijatrijskih praksi, zaprepastio zbog njenog odsustva. Kada sam pred svojim doma}inima pedijatrima prokomentarisao: „Prime}ujem da ne dajete nikakav savet o razvoju deteta ili svakodnevnim problemima s kojima se majke susre}u”, oni su me za~u|eno pogledali. „Istina je”, rekao je stariji lekar, „suvi{e smo zauzeti”. Nisam shvatao sve dok me nije pozvao svojoj ku}i na ru~ak a dva para baka i deka se pojavilo iz svojih soba da nam se pridru`e na ~aju. „Evo na{eg odgovora”, rekao sam supruzi. Roditeljima u Kini nisu potrebni pedijatri za savet o ishrani i obu~avanju na no{u. Oni imaju bake i deke s kojima `ive. Saveti u knjizi [ta da o~ekujete u prvoj godini, drago mi je {to to mogu da ka`em, mnogo su bolje a`urirani, informativniji i autoritativniji nego bakini. Do sada nisam video popularnu pedijatrijsku knjigu koja je tako pouzdana u pogledu re`ima ishrane i hranljivih sastojaka. Preporuke komiteta Ameri~ke pedijatrijske akademije o ishrani u ranom detinjstvu sa novim stavovima o holesterolu, gojaznosti i odr`avanju kondicije imaju odli~nu podr{ku na ovim stranicama. Informacije o tome {ta bi va{a beba trebalo da ~ini ovog meseca trebalo bi da su od izuzetne pomo}i. A vodi~ o tri velike ratne zone roditelja i deteta (spavanje, is-


XX

PREDGOVOR

hrana i u~enje na no{u) je iscrpan, izbalansiran – ba{ ono {to treba, i {to vam prezauzeti pedijatar obi~no ne mo`e pru`iti. Ukratko, odu{evljen sam {to je ovako iscrpna, korisna knjiga, koja }e, siguran sam, za roditelje 80-ih i 90-ih biti ono {to je dr Spok bio za one 50-ih i 60-ih, kona~no u {tampi. Koliko mi je drago? Planiram da pru`im primerak svakoj novope~enoj majci koja u|e u moju ordinaciju.

^itajte je. U`ivajte u njoj. Mo`ete se osloniti na nju. [ta da o~ekujete u prvoj godini – knjiga koju su napisale majke – prvoklasna je. Ona vam ne}e zameniti pedijatra, ali }e u~initi njegov ili njen `ivot lak{im, a njeni bri`ljivo ispitani saveti u{tede}e vam mnogo strepnje. Dr Henri Haris, ~lan Ameri~ke pedijatrijske akademije, Medicinski centar „Albert Ajn{tajn”, Njujork


XXI

ZA[TO JE NASTALA OVA KNJIGA

I

zgledalo je tako jednostavno i sigurno. U}i }u u bolnicu trudna i izi}i kao majka. Uloga koja je hiljadama generacija `ena dolazila tako prirodno sigurno }e i meni do}i prirodno – zahvaljuju}i mojim endokrinim `lezdama, koje }e me ~udesno obdariti svom potrebnom stru~no{}u za brigu o bebi i svim mlekom potrebnim da je nahranim. Emina vrpca jedva da je bila prese~na kada sam po prvi put isprobala efikasnost te teorije; izgledala je neta~na, u najmanju ruku. Ne samo da su mi ose}anja u vezi sa negom tek ro|ene k}erke, jo{ vla`ne od amnionske te~nosti i crvene od moje krvi, bila manje sjajna nego {to sam o~ekivala, ona su bila i vi{e podvojena nego {to bih ikada mogla da zamislim. Za{to se nisam ose}ala bliska s njom? Za{to ona nije izgledala bliska sa mnom? I za{to – o, za{to – nikako da prestane da pla~e? Novi proma{aji su se pojavili kada sam podigla spava}icu i usmerila naduveno Emino lice ka svojoj dojci. Izgledalo je da obema bolno nedostaje nagon. Moji poku{aji da usmerim svoju dojku u njena usta nisu dali nikakve rezultate; njeni poku{aji da uhvati bradavicu i sisa (stalno je dohvatala i pu{tala) bili su jednako uzaludni. Stanje se nije popravilo ni po dolasku ku}i; moja neve{tost je bila o~igledna svuda i u svako vreme. Kada sam joj menjala pelene, kada sam je dizala radi podrigivanja, kada sam poku{ala da je navedem da jede ili spava, kada sam je kupala i obla~ila. U slede}ih nekoliko nedelja, plakala sam skoro isto koliko i Ema. [to nije bilo malo, kad se ima u vidu da je imala gr~eve. Naravno da sam bila najnesposobnija majka od postanka sveta naovamo. Ili sam bar tako mislila dok nisam popri~ala sa drugim majkama. Ose}anja nesposobnosti sli~na mome, otkrila sam, bujala su me|u onima koji su prolazili kroz prve sedmice roditeljstva. Kao i brige (mislila sam da sam i u tom pogledu jedinstvena): da li jede dovoljno i da li previ{e spava. Brige o mrljama na bebinoj ko`i i retkoj stolici. Brige o rizi-

cima izlaganja bebe strancima i njihovim klicama, i rizicima vakcinacije protiv bolesti. Poput drugih mladih majki, okrenula sam se svim mogu}im izvorima umirenja i usmerenja – knjigama o bebama, ~asopisima, iskusnijim ~lanovima porodice, prijateljima koji su kroz to ve} pro{li. Svako je imao da ponudi ne{to, ali ukupna koli~ina informacija koju su mogli da daju (od ~ega je ve}ina ionako bila kontradiktorna) nije mogla da odgovori ni na deli} mojih pitanja. Lekari moje bebe verovatno su mogli da odgovore na ve}inu, ali niko od njih nije hteo da se preseli kod nas i `ivi sa Emom, mojim suprugom Erikom i sa mnom. I tako, kao {to je i knjiga [ta da o~ekujete dok ~ekate bebu ro|ena iz potrebe za prakti~nim, lako dostupnim, iz meseca u mesec raspore|enim informacijama i svakodnevnim umirivanjem tokom devet meseci trudno}e, [ta da o~ekujete u prvoj godini ro|ena je iz istih potreba tokom prvih dvanaest meseci roditeljstva. [ta da o~ekujete u prvoj godini na~injena je tako da olak{a prvu godinu (ona nikada ne}e biti laka), da usmeri vas i va{eg partnera i stariju decu kroz stotine problema, kriza i prelaza koji su neizbe`an deo prve godine, uz razumevanje i saose}ajnost onih koji su i sami kroz to pro{li i dobrobiti od najnovijih medicinskih informacija.1 Ona uzima u obzir individualne razlike me|u majkama i bebama – kao i u slu~aju trudno}e, {iroki raspon „normalnog”. Ona dozvoljava varijacije u roditeljskim stilovima, tako|e, jer kada je re~ o odlukama u vezi sa negom bebe, naj~e{}e nema jednog pravog pristupa.2 Ona veDa bi ~itaocima bilo lak{e, u poglavljima 1, 22, 23, 24 i 25, ponovili smo neki materijal koji se ve} pojavio u knjizi [ta da o~ekujete dok ~ekate bebu. 2 Naravno, kada su medicinske odluke u pitanju majka ne zna uvek {ta je najbolje, pa ni sa knjigom poput ove nemojte poku{avati da budete lekar svojoj bebi. Konsultujte lekara koji je prati pre nego {to donesete bilo koju odluku u vezi sa bebinim zdravljem. 1


XXII

UVOD

[TA VA[A BEBA MO@E DA RADI OVOG MESECA Svi roditelji `ele da znaju da li im bebe dobro napreduju. Problem nastaje kada svoje bebe uporede sa prose~nim bebama u istom uzrastu i otkriju da su im deca ~esto naprednija ili da zaostaju – malo je dece koja ba{ odgovaraju proseku. Da bismo vam pomogli da procenite da li razvoj va{e bebe odgovara {irokom rasponu normalnog pre nego usko ograni~enom proseku, razvile smo opseg postignu}a za svaki mesec u koji se uklapaju prakti~no sve bebe, zasnovan na Denverskim razvojnim testovima i Klini~kim jezi~kim i slu{nim me|a{ima (Denver Developmental Screening Tests; Clinical Linguistic Auditory Milestones/CLAMS). Svakog meseca, 90% svih beba ovlada}e postignu}ima iz prve kategorije – {ta bi va{a beba trebalo da ~ini. Oko 75% ima}e sposobnosti onih u drugoj kategoriji – {ta }e va{a beba verovatno mo}i da ~ini. Oko polovine }e ostvariti zadatke u tre}oj kategoriji, {ta }e va{a beba mo`da da ~ini. A oko 25% ostvari}e ono {to je nabrojano u poslednjoj kategoriji, {ta va{a beba ~ak mo`da mo`e da ~ini. ruje u maj~ine instinkte, ali razume da majka ~esto sama u sebe nema poverenja. Pre svega, ona majci ukazuje da skoro sve {to sama ose}a i skoro sve {to beba ~ini jeste normalno, ~ak i ako majka u susedstvu ne ose}a tako ili beba u susedstvu to ne ~ini. Pre`ivela sam prvu godinu. Zapravo, kako su moje nedelje na ovom poslu postajale meseci, i kako smo se Ema i ja ose}ale bolje u svojim ulogama, po~ela sam da u`ivam u materinstvu. Toliko da sam nedugo potom odlu~ila da pono-

Ve}ina roditelja }e otkriti da njihove bebe ostvaruju zadatke u nekoliko razli~itih kategorija istovremeno. Nekoliko }e mo`da otkriti da su im potomci stalno u istoj kategoriji. Neki mogu otkriti da je bebin razvoj neujedna~en – jednog meseca spor, da bi slede}eg na~inila veliki skok. Svi mogu biti mirni kad shvate da su im bebe savr{eno normalne. Samo kada beba dosledno ne posti`e ono {to bi dete tog uzrasta trebalo da mo`e da ~ini, roditelj treba da se zabrine i konsultuje lekara. ^ak i tada, mo`da nema nikakvih problema. Koristite odeljke pod naslovom [ta va{a beba mo`e da radi da biste proverili napredovanje u toku meseci, ako `elite. Ali, nemojte ih koristiti da biste donosili sud o sposobnostima svoje bebe, sada ili ubudu}e. One nisu predvidive. Ako vam proveravanje bebe prema takvim spiskovima izaziva nervozu umesto da vas umiruje, izbegavajte ih na svaki na~in. Va{a beba }e se razviti jednako dobro ako ih nikada i ne pogledate – a vi }ete mo`da biti sre}niji. vo postanem majka. Pet godina kasnije, shvatila sam (kao i koautorka knjige i moja sestra Sendi, koja je u ovom periodu tako|e dvaput proputovala kroz prvih dvanaest meseci) koliko je ta~no da se dobre stvari u `ivotu – deca, kao najglavnija od svih – ne sti~u lako, ali da su bez ikakve dvosmislenosti, vredne truda. Tom trudu i vama koji se spremate da ga ulo`ite posve}ujemo knjigu [ta da o~ekujete u prvoj godini. Hajdi A. Murkof, Njujork


Šta da očekujete u prvoj godini - staro izdanje  
Šta da očekujete u prvoj godini - staro izdanje  

Овај изванредни приручник је други том из серије "Шта да очекујете", који се бави првом годином дететовог живота. На више од 500 страница на...