Page 1

ʻ ̨̛̛̛̭̯̦̣̭̯̌̌̏̏


Sadr`aj Ovo sam ja u drugom razredu .............................................................................. 4 Ho}u-ne}u ............................................................................................................. 5 Kako poma`emo jedni drugima .......................................................................... 6 Pri~awe o doga|aju............................................................................................. 7 Re~enice .............................................................................................................. 8 Vrste re~enica ................................................................................................... 9 Radostan doga|aj ............................................................................................... 10 Poslovice i zagonetke ..................................................................................... 12 O lepom pona{awu ........................................................................................... 13 Kako se do~ekuju gosti ..................................................................................... 14 Podela re~i na slogove ................................................................................... 15 Bajka o princezi, princu i zlom ~arobwaku ................................................. 16 Imenice.............................................................................................................. 17 Veliko i malo slovo ........................................................................................ 18 Kako se igraju `murke ...................................................................................... 19 Glagoli ............................................................................................................... 20 Pisawe pri~e .................................................................................................... 21 Veliko i malo slovo. Pravo i preneseno zna~ewe ..................................... 22 Sme{na strana .................................................................................................. 23 Pozivnica .......................................................................................................... 24 Nekwi`evne re~i. Vest ................................................................................... 25 Detli}evo pismo ............................................................................................... 26 Obnavqawe znawa o re~enicama ................................................................... 27 Sastavi pri~u po slikama ............................................................................... 28

2


Mala anketa ...................................................................................................... 30 Reklama. Zagonetke .......................................................................................... 31 Glavni delovi re~enice ‥ subjekat i predikat ........................................... 32 Na fudbalskoj utakmici .................................................................................. 33 Napravi spisak ................................................................................................. 34 Re~i sa sli~nim i re~i sa suprotnim zna~ewem ......................................... 35 Ukr{tenica........................................................................................................ 36 Pisawe recepata, sastavqawe poslovica i odgovarawe na pitalice..... 37 Znaci navoda ..................................................................................................... 38 U u~ionici ......................................................................................................... 39 Rod imenica ...................................................................................................... 40 Broj imenica ...................................................................................................... 41 Opisivawe ......................................................................................................... 42 Gramati~ka ukr{tenica ................................................................................... 43 Pro{lo, sada{we i budu}e vreme.................................................................. 44 Od re~i do pri~e .............................................................................................. 45 Re~i sa umawenim i re~i sa uve}anim zna~ewem ........................................ 46 Skra}enice ili skra}ene re~i ....................................................................... 47 Igra u stripu ........................................................................................................... 48 Predlog .................................................................................................................. 49 Istra`ivanje ............................................................................................................ 50 De~ak koji je dobio brata ................................................................................ 51 Dopisivawe ....................................................................................................... 52 Seti se {ta smo nau~ili ................................................................................. 54

3


Ovo sam ja u drugom razredu ime i prezime nadimak mesto u kojem `ivim fotografija

ulica i broj {kola i razred

telefon

4

potpis

Ovo sam ja sa drugovima


Ho}u-ne}u 1. [ta ne}u da uradim svom drugu ili drugarici (nastavi daqe):

2. [ta ho}u da uradim za svog druga ili drugaricu (nastavi daqe):

‡ Ne}u otkriti wegovu tajnu. ‡ Ne}u da budem cicija.

‡ Ho}u da mu poka`em kako da uradi zadatak.

‡ Ne}u mu podmetnuti nogu.

‡ Ho}u da mu pozajmim kwigu.

‡ Ne}u

‡ Ho}u

3. Upi{i u ukr{tenicu samo re~i koje ozna~avaju prijateqstvo:

nesebi~nost, drugarstvo, pa`wa, dobrota, istina, la`, tolerancija, hrabrost, pravda, qubav, mr`wa, saose}awe, po{tovawe, ponos.

p r i j a t e q s t v o

4. Re{i ukr{tenicu.

1. 2. 3. 4. 1. Kada nekog sretne{, to je onda su . . . t 2. Kada se s nekim rastaje{, to je onda . . . . . . . 3. Najlep{i deo biqke 4. Sedmo slovo azbuke 5


Kako poma`emo jedni drugima 1. Razmisli i napi{i kako mo`e da pomogne neko ko je visok onome ko je nizak.

2. Kako mo`e da pomogne nizak visokome?

3. Kako mo`e da pomogne neko ko je debeo onome ko je mr{av? Smisli i napi{i.

4. Kako mo`e neko ko je mr{av da pomogne debelom?

6


Pri~awe o doga|aju Ovde opi{i {aqivi doga|aj u kojem si i ti u~estvovao.

 

Pi{emo sast av

   Gde?   

      su oni radili?  najsme{nije?

   ! 

7


Re~enice 1. U pri~i „Inat“ prona|i i iz we prepi{i po jednu: upitnu re~enicu

upitnu re~enicu

zapovednu re~enicu

zapovednu re~enicu

obave{tajnu re~enicu

obave{tajnu re~enicu

3. Na kraju svake re~enice stavi odgovaraju}i znak: . ? !

Za{to pla~e{ Ja sam se naqutila Kupi mi ~okoladu Ne vi~i na mene Gde je moja ~okolada On me je obradovao

8

2. Gledaj sliku i napi{i o woj po jednu:


Vrste re~enica Re~enice koje volim da ~ujem

Re~enice koje ne volim da ~ujem

Obave{tewa ‡ na kraju re~enice kao ma~ka stoji ___________. Smisli i napi{i svoje primere. Za ve~eru }emo napraviti pala~inke.

Ti ni{ta ne zna{.

Nemate ni{ta za doma}i.

Pitawa ‡ na kraju stoji ___________. Smisli i napi{i svoje primere. @eli{ li celu ~okoladu?

Za{to si opet nevaqala?

Ho}e{ li da se igramo loptom?

Naredbe ‡ na kraju stoji _____________. Smisli i napi{i svoje primere. Molim te, donesi mi sok!

Govorna ve`ba.

Odmah do|i ku}i!

Kada zavr{i{ sa pisawem, uradi slede}u ve`bu: izgovaraj re~enice glasno, izra`avaju}i razna ose}awa ‡ ne`nost, radost, mir, qutwu. 9


Radostan doga|aj Napi{i sastav o tome kako si se obradovao poklonu. Seti se nekih detaqa. Pogledaj na strani 35 uxbenika Srpski jezik Pravila za dobro pisawe.

Pi{emo sast av

     

    izgledao.

  !  si dobio poklon?      # 

10


Dovr{i ovaj strip. Smisli i napi{i {ta je pas u sebi govorio.

1.

2.

3.

4.

11


Poslovice i zagonetke 1. Napi{i pravilno slede}e poslovice. Pazi na veliko slovo!

mu drug ko ne lud budi je.

ku}u a bra}a neslo`na grade, slo`na razgra|uju.

se mu ~ini, vra}a dobrim dobro ko.

zanata od goreg nema inata.

2. Sastavi zagonetke za:

3. Upi{i u ukr{tenicu re~i u~tivosti: izvoli, oprosti, molim, hvala, prijatno.

i z v i n i 12


O lepom pona{awu 1. Smisli {aqivu pri~u o tome kako je stonoga krenula sa slonom da kupi cipele. Daj pri~i naslov. Pogledaj na strani 35 uxbenika Srpski jezik Pravila za dobro pisawe.

2. Upi{i u tabelu imena pesnika i naslove pesama koje smo dosad u~ili. Ime pesnika

Naslov pesme

Strana

Dobri prijateqi

4

Mrak

20

Toma Slavkovi}

Hvala 30 Dobrica Eri} 40

13


Kako se do~ekuju gosti Gledaj slike i napi{i {ta ko govori.

Gost: Doma}in: Gost: Doma}in: Do~ek

Gost: Doma}in: Gost: Doma}in: Poslu`ivawe

Gost: Doma}in: Gost: Doma}in:

14

Ispra}awe


Podela re~i na slogove 1. U slede}em tekstu podeli uspravnim crtama re~i na slogove.

2. Podeli re~i na slogove i upi{i u kvadrate koliko slogova ima svaka re~. Oboj poqa ozna~ena tim brojevima i dobi}e{ sliku.

Hteo je mi{ Mi{a da ima slatki{a. Tresnuo je: tras,

Bio

povisio glas:

car

2

~i~a

Ustaj, Mjao, tortu mesi

1

Mi~a

i na sto mi je donesi.

i

Mjao mrdnu brkom,

gotova

mi{ u rupu trkom.

cela

7

1

1

6 2

4

1

5 3 2

pri~a. 3. Re{i ukr{tenicu. 11. 1. 2. 3. 4.

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. Znaci kojima se zapisuju glasovi 2. ! 3. Mogu sami da stoje, mogu da se pevaju, mogu sami da ~ine slog

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Stoji na kraju obave{tajne re~enice Suglasnik, 21. slovo azbuke Suglasnik, 16. slovo azbuke Suglasnik, 10. slovo azbuke Suglasnik, 27. slovo azbuke ? Glasovi koji ne mogu da se pevaju

15


Bajka o princezi, princu i zlom ~arobwaku Nastavi da smi{qa{ i pi{e{ zapo~etu bajku. Pogledaj na strani 35 uxbenika Srpski jezik Pravila za dobro pisawe.

e P i{ mo sa stav

16


Imenice 1. Igrajmo se Na slovo, na slovo ‥ pazi na veliko slovo! Na slovo B V G D \ E @

Qudi imena  

nadimci $

Nazivi `ivotiwa antilopa

2. Re{i ukr{tenicu. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

1.

Vodoravno naziv jedne vrste povr}a mu{ko ime za~in deo pisma

Nazivi biqaka ananas

2. 3.

Nazivi predmeta avion

4.

1. 2.

Uspravno naziv re~ne ribe naziv predmeta kojim se tresu tepisi naziv biqke qutog korena / drugo ime za osu naziv za jednu vrstu povr}a

3.

I

\

4.

3. Od ponu|enih re~i sa~ini re~i koje imenuju qude koji vr{e neku radwu. Put Putnik

Voz

Izlet

Fudbal

Planina

Kow

17


Veliko i malo slovo 1. Odgovori za{to se neke re~i pi{u velikim, a neke malim slovom.

Novi Sad

‡ vlastito ime ‡ grad

Suva planina

Ju`na Morava ‡ Jovan

Jovanovi}

Zmaj

ve~e

‡ zajedni~ko ime za pojavu

me~e

drvo

voz

koza

u{tipak

2. Re{i zagonetke.

No}u svetao, a dawu taman.

18

Korice ima ‡ no` nije, listove ima ‡ drvo nije.


Kako se igraju `murke Gledaj ove slike i opi{i kako se igraju `murke.

19


Glagoli 1. Pogledaj pa`qivo slike, pa napi{i glagole u vezi s wima.

2.

1.

4.

1.

3.

2. 3. 4.

6.

3. Podvuci i prepi{i glagole koji ozna~avaju kretawe.

5. 5.

6.

2. Sastavi i napi{i glagole.

za

s od

po

uz iz

+ leti =

pre na

+ gazi =

20

Ide ^ekam dugo ‥ ne dolazi. Da l’ bauqa, puzi, lazi? Hramqe, klip{e il’ trapuwa, mili, klima, {eta, luwa? [to ne hoda i pe{a~i, stupa, gazi i taban~i? [to ne grabi, tr~i, `uri, poskakuje, bri{e, juri? Ka`u: „Ide!“ % # a meni se ve} i drema.

‥ bauqa ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥


Pisawe pri~e Napi{i pri~u u kojoj }e{ pomenuti slede}e imenice:

planina

zec

jagode

oblak

(naslov)

21


Veliko i malo slovo. Pravo i preneseno zna~ewe 1. Napi{i velika i mala slova i znake . ! ?

Torta od {argarepe Devoj~ica pita pekara: ‡ ___olim vas, imate li tortu od ___argarepe ‡ ___zvinite, nemamo ‡ ka`e pekar ___utradan devoj~ica opet pita: ‡ ___olim, imate li ___ortu od ___argarepe ‡ ___zvinite, nemamo ‡ ka`e pekar ___e|utim, pekar je ~vrsto re{io da takvu ___ortu odmah napravi. ___re}eg dana ___evoj~ica opet pita: ‡ ___mate li tortu od ___argarepe ‡ E, evo, imamo ‡ ka`e ___ekar uzbu|eno ‡ Je li da je bqak ‡ pita ___evoj~ica 2. U slede}em nizu izraza i re~enica podvuci {est re~i koje nisu upotrebqene u pravom ve} u prenesenom zna~ewu. Te iste re~i upi{i u tabelu. izvori znawa 1. u kora hrasta bunari `eqa 2. i oblaci briga 3. l rudnici mudrosti rudnici ugqa 4. r oblaci na nebu 5. r Voda iz bunara bila je prijatna i hladna. 6. r Neke ajkule iz IV2 su mi se podsmevale. 3. Re{i rebuse.

22

(alurf, anfork, alebazI, karotu)


Sme{na strana 1. Sastavi prema ovim slikama sme{nu pri~u o petli}ima.

2. Odgovori {aqivo na slede}a pitawa. 1. [ta je klupa? 2. [ta je sto? 3. [ta je {kola? 4. [ta je park? 23


Pozivnica

1. Ovde ispi{i pozivnicu za svoj ro|endan. Mo`e{ i da je ukrasi{. Ne zaboravi da je adresira{. Pazi na velika slova!

Pozivnica

Ko poziva: Koga: Za{to: Gde da do|e: Kada:

24


Nekwi`evne re~i. Vest 1. De~ak iz pri~e lopov ka`e za svoju sestru da je pravi dave`. Objasni {ta ovde zna~i re~ dave`.

6. Iseci i ovde zalepi neku vest iz novina.

2. Napi{i jo{ neke re~i koje ti i tvoje dru{tvo upotrebqavate kad ho}ete da ka`ete da je neko dosadan.

3. Ovde napravi mali re~nik re~i kojeupotrebqava tvoje dru{tvo.

dave`

dosadna osoba

‡ ‡

lep

7. Napi{i ispravno nekwi`evne re~i: sumqiv

nesnosqivo

mlo{tvo presednik

4. Napi{i koje se novine ~itaju u tvojoj ku}i.

odelewe Pavletov Slavicin

5. Koje novine voli{ da ~ita{?

Milicin komadant 25


Detli}evo pismo

Napi{i odgovor detli}u.

26


Obnavqawe znawa o re~enicama 1. Napi{i pravilno re~enice. Odredi koja je zapovedna, koja upitna, a koja obave{tajna. Pazi na veliko slovo i na znake . ! ? da mleko se sam kuva stavila

to {ta miri{e pr{ti i

dolazi ana odmah

{poret oribaj sada taj

2. Napi{i jednu {alu koju zna{. Tintilinova {ala:

Ana: Ne mogu nigde da na|em kqu~. Tintilin: Pogledaj u re~niku pod slovom K. Tvoja {ala:

27


Sastavi pri~u po slikama Naslov: Tvoj naslov: (smisli)

28

Gavran i lisica


Napi{i novu basnu o tome kako je gavran nadmudrio lisicu.

2. Smisli sme{na imena: za gavrana

za lisicu

Govorna ve`ba

Sa drugom ili drugaricom odglumi razgovor izme|u gavrana i lisice.

29


Mala anketa 1. Ispitaj svoje dru{tvo iz {kole i napi{i u tabeli koje se povr}e voli, a koje ne voli.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Saop{tewe o rezultatima ankete

Omiqene vrste povr}a su:

Neomiqene vrste povr}a su:

30

1.

glasova

2.

glasova

3.

glasova

1.

glasova

2.

glasova

3.

glasova


Reklama. Zagonetke 1. Smisli i napi{i reklamu za prodaju obu}e.

2. Zagonetna slagalica

3. Smisli i napi{i zagonetke.

1. Oko pawa dva lokvawa. 2. Okrugla je, slu`i za igru. 3. Na glavi je ‥ kapa nije. 4. Kad ne{to izjavi{, na kraj je stavi{. 5. Nare|uje, uzvikuje, a kapetan nije. 6. Na nozi je ‥ ~izma nije. 7. Dva brata, jedan pupak. 8. Uz pitawe i on pita. 8.

Za metlu

Za ogledalo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

M

E 31


Glavni delovi re~enice ‥ subjekat i predikat Subjekat kazuje ko vr{i radwu, o kome ili o ~emu se u re~enici govori.

  Tintilin To{a

& spava. prede.

Predikat kazuje {ta radi subjekat.

1. Napi{i ko {ta naj~e{}e radi u tvojoj ku}i.

Ko radi? (subjekat)

[ta radi? (predikat)

Mama

kuva.

Ko radi? (subjekat)

[ta radi? (predikat)

2. Sastavi re~enice u kojima }e navedene re~i biti subjekti. Re~enice potom pove`i u kratku pri~u. pu`

32

zec

auto

{uma


Na fudbalskoj utakmici

Pomozi Tintilinu da od ovih re~i sastavi re~enice. Ko radi? (subjekat) Pavle

[ta radi? (predikat) ska~e.

Ko radi? (subjekat)

[ta radi? (predikat)

Marko

33


Napravi spisak 1. Ovde napravi spisak kwiga koje ima{ ili za koje si ~uo, a koje govore o biqkama, `ivotiwama, gradovima, zemqama, drugim narodima i sli~no. 1.

4.

2.

5.

3.

6.

2. Oboj broj ispred naziva kwige koja ti se najvi{e dopada. 3. Napi{i kratku pri~u u kojoj }e{ pomenuti ove tri re~i: pismo, pas, torba.

34


Re~i sa sli~nim i re~i sa suprotnim zna~ewem 1. U svakoj koloni zaokru`i re~ koja ne pripada skupu. hrabar odva`an pla{qiv neustra{iv smeo

veseo oran razdragan raspolo`en tu`an

lep krasan divan simpati~an ru`an

2. Na liniji pored ponu|enih re~i napi{i re~i sa sli~nim zna~ewem. pamet ‡ ____________ oranica ‡ ____________

stid ‡ ____________

pqusak ‡ ____________

drug ‡ ____________

kola ‡ ____________

3. Na liniji pored ponu|enih re~i napi{i re~i sa suprotnim zna~ewem. mr{av ‡ ____________

~ist ‡ ____________

pametan ‡ ____________

dobar ‡ ____________

svetao ‡ ____________

beo ‡ ____________

4. Igra poga|awa ‡ igraj je s drugovima iz odeqewa. Ti: To je de~ak (ili ne{to drugo).

Ti:

Drugari: Ima li crnu kosu?

Drugari:

Ti: Da, ima.

Ti:

Drugari: Da li mu je kosa duga?

Drugari:

Tintilinova zagonetka

Oboj crte`.

[ta je to ‡ `uto, tanko, nosi nao~are i dugu kosu? (ananaB epurg ~aveP) Tvoja zagonetka: 35


Ukr{tenica

36

1

Re~ u re~enici koja kazuje {ta radi subjekat...

6

Na kraju zapovednih re~enica stavqa se...

2

Imenica ma~ke stoji u...

7

Re~i koje ozna~avaju imena su...

3

Kratka pri~a u kojoj se govori o `ivotiwama, a misli se na qude je...

8

Kratka {ala ili dosetka naziva se...

4

Re~ koja ozna~ava radwu naziva se...

9

Pesma kojom se uspavquju deca naziva se...

5

Koja je vrsta kazivawa: U {umici na jednoj no`ici?

10

Ko tra`i ve}e, izgubi iz vre}e je...


Pisawe recepata, sastavqawe poslovica i odgovarawe na pitalice 1. Pitaj nekog druga koje je wegovo omiqeno jelo. Neka ti izdiktira {ta je sve potrebno za pripremawe tog jela. Zapi{i taj recept.

ra ot

a

va

at

pa

Le

~ini

dolijao. a

vra}a

dobro

o

ja

Li

zd gv o

lijao

mu

dobrim

.

en

Ko

re~

se

vr

pa

.

2. Sastavi tri poslovice od zadatih re~i.

3. Razmisli i odgovori na pitalice. 1. [ta je na svetu najboqe i najgore? 2. [ta je najsla|e na svetu? 3. [ta je najbeqe na svetu? 4. [ta je najbr`e na svetu? (mu, nad, re}e{, ~er)

37


Znaci navoda 1. Zamisli da nosi{ cipele obu}aru. Napi{i o ~emu s wim razgovara{. Ti: Obu}ar: Ti: Obu}ar: Ti: 2. Zamisli da neki ~ovek mo`e da razume pse}i jezik. Smisli razgovor izme|u ~oveka i psa. ^ovek: Pas: ^ovek: Pas: ^ovek: 3. Zamisli da su se tvoja dva psi}a Mi}a i Ki}a potukla. Smisli razgovor izme|u tebe i wih. Ti: Mi}a: Ki}a: Ti: Mi}a: Ki}a: 38


U u~ionici

1. Posmatraj sliku i napi{i da li de~aku wegovi drugovi ~ine dobro.

3. Napi{i {ta bi ti rekao ovom de~aku da bi se on ose}ao boqe.

2. Za{to?

39


Rod imenica Imenice mogu biti mu{kog, `enskog ili sredweg roda.

Kako se raste? (nastavi daqe) Kad ma~e poraste, bi}e ma~ak ili ma~ka Kad pa~e poraste, bi}e

Mu{ki rod

Rod imenica (nastavi daqe) @enski rod

Sredwi rod

TAJ

TA

TO

ma~ak

ma~ka

ma~e

Kad gu{~e Kad }ur~e Kad jagwe Kad jare Kad prase Kad lane   ! e `ena, ba{ kao i mama wena. '  

40

Odredi jo{ i ovo: Kog su roda (m., `. ili s.): vir (m.) i voda ( ), nebo ( ), zemqa ( ), sneg ( ) i blato ( ), kwiga ( ), papir ( ), ruka ( ), zlato ( ), jelo ( ), jela ( ), jelen ( ), jelak ( ), kora ( ), koren ( ), koral ( ), korak ( )?


Broj imenica Imenice mogu biti u jednini ili u mno`ini..

U parku

Na prvoj slici vidim:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

jedno drvo

Na drugoj slici vidim:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

dva drveta

41


Opisivawe 1. Kako oni izgledaju? Pro~itaj opis i zavr{i zapo~ete crte`e. 1. 2. 3. 4.

Ona ima dugu plavu talasastu kosu, velika usta i kestewaste o~i. On nosi nao~are, ima duge brkove, kratku crnu kovrxavu kosu i crne o~i. Ona ima pege na licu, mala usta, kratku ri|u ravnu kosu i plave o~i. On ima sitne zelene o~i, mala usta, veliki povijen nos i dugu sme|u talasastu kosu.

1.

2.

2. Nacrtaj i opi{i druga ili drugaricu i brata ili sestru.

3.

4. 3. Posmatraj ma~ku ili psa, pa ih opi{i prema planu. Naslov

1. Ime i rasa: 2. Du`ina i boja dlake: 3. Osobine: 4. [ta radi kad se raduje (o~i, rep, glas): Moj drug ili drugarica

Moj brat ili sestra 5. [ta radi kad se quti: 6. [ta jede: 7. Kako spava: 8. Kako se igra:

42


Gramati~ka ukr{tenica 1. Prona|i u ukr{tenici i zaokru`i jo{ trinaest glagola.

m

i

s

l

i

t

i

p

|

g

l

o

d

a

t

i

e

r

l

a

j

a

t

i d` c

o

e

`

~

lj

v

z

p

a

n

d

f

p

l

o

v

i

t

i

a

v

e

s

l

a

t

i

t

t

e

}

i

e

t

i

m

i

i

h

i

{

t

i

o

j

nj

z

v

u

}

i

{

i

t

i

43


Pro{lo, sada{we i budu}e vreme 1. Pro~itaj re~enice. Crvenom bojom ozna~i radwu koja se de{avala u pro{losti. Plavom bojom ozna~i radwu koja se de{ava u sada{wosti. Zelenom bojom ozna~i radwu koja }e se de{avati u budu}nosti.

Ja pi{em.

On crta.

Ti }e{ putovati.

Ja sam pisala.

On }e crtati.

Ti putuje{.

Ja }u pisati.

On je crtao.

Ti si putovao.

2. Re{i rebuse.

(kul an kut, vanuD, afari`) 3. Napi{i re~enice u odgovaraju}im vremenima. Pro{lo vreme

Sada{we vreme

Budu}e vreme

Dejan je vozio. Ja sviram. Mirko spava. Ema }e ~itati. @arko }e putovati. 44


Od re~i do pri~e 1. * &  ;  ; & &<>'A Neka zna~ewa prepi{i iz re~nika. W&<>'A#* ; & X

2. Od re~i PUT sa~ini {to vi{e re~i. putovati,

3. Napi{i kratku pri~u u kojoj }e{ pomenuti imenice: {uma

zec

pas

zima

veverica

(naslov)

45


Re~i sa umawenim i re~i sa uve}anim zna~ewem 1. Na liniji pored ponu|enih re~i napi{i re~i sa umawenim zna~ewem, kao u primerima: petao ‡ petli}

stolica ‡ stoli~ica

nos ‡ ____________________

mi{ ‡ ___________________

ulica ‡ _________________

usta ‡ ___________________

pas ‡ ____________________

kafa ‡ __________________

noge ‡ ___________________

golub ‡ __________________

ba{ta ‡ _________________

prsti ‡ __________________

kow ‡ ___________________

sto ‡ ____________________

cvet ‡ ___________________

2. Na liniji pored re~i sa umawenim zna~ewem napi{i re~i sa uve}anim zna~ewem, kao u primerima: barica ‡ baru{tina

pesmica ‡ _______________

ku}ica ‡ ku}etina

ki{ica ‡ ________________

ribica ‡ ________________

torbica ‡ _______________

maglica ‡ _______________

ru~ica ‡ ________________

mu{ica ‡ ________________

~a{ica ‡ ________________

no`ica ‡ ________________

pti~ica ‡ _______________

3. Dopuni tabelu latinicom. Re~

Umanjeno zna~enje

Uve}ano zna~enje

baba glavurda tanjiri} plo~a torbica ga}e ~izma 46


Skra}enice ili skra}ene re~i 10. 1. m 2. u~. 3. km 4. jd. 5. npr. 6. tj. 7. cm 8. g|a 9. str. 10. mm

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

7. 1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

i dr. br. itd. `. jd. O[ god.

6.

47


Igra u stripu 1. U obla~i}ima stripa napi{i {tampanim slovima latinice o ~emu razgovaraju i o ~emu razmi{ljaju Ana, Tintilin i ma~ak To{a.

2. Napi{i latinicom naslove svojih omiljenih stripova:

48


Predlog 1. Seti se ne~ega {to ti smeta u {koli i {to bi `eleo da se promeni. Napi{i svoj predlog.

Predlog Zapa`am da u na{oj {koli

Zato predla`em da

2. Re{i rebuse.

49


Istra`ivanje 1. [ta voli{ ti, a {ta tvoj drug (ili drugarica) â&#x20AC;&#x201C; popuni tabelu latinicom. Ti Omiljeni sport Predmet u {koli Omiljeni peva~ Jelo TV emisija Hobi Omiljena boja

2. Napi{i zaklju~ke svog istra`ivanja.

50

Tvoj drug ili drugarica


De~ak koji je dobio brata Posmatraj ove slike o de~aku koji je dobio brata. Svakoj slici daj naslov, a onda napi{i pri~u. Pogledaj na strani 35 uxbenika Srpski jezik Pravila za dobro pisawe. i{emo

P

sastav

51


Dopisivawe Tri jagweta 1. U selu Brze}u na Kopaoniku de~aku Luki Y !$ '  ]  ]  `eli da mu ~estita i da mu predlo`i imena za jagawce. Pomozi joj da napi{e ~estitku.

52


2. > Y !  y ; $ ;;! Â&#x20AC;] ; $ Prepi{i je. Smisli adresu. Jedno jagwe ima crni cvet na

15. april

su beli i lepi.

  Iz moje ruke

Mnogo pozdrava

tebi od Luke

Brze}e,

Hvala ti na ~estitki.

Moji jagawci dobila imena koja si predlo`ila: Maza i Sre}ko. glavi i zovem ga Cveta.

majku Tinu.

Druga dva su

Jo{ sisaju ho}e da grickaju travu.

53


Seti se {ta smo nau~ili

RE^ENICE

OBAVE[TAJNE

.

ZAPOVEDNE

!

UPITNE

RE^I KOJE SE RIMUJU

RODA ‡ MODA

1. Zaokru`i slovo ispred ta~nog odgovora.

mrak ‡ tama ‡ pomr~ina

^itav dan ide, iz ku}e ne izlazi.

Ovo su: a) re~i sa sli~nim zna~ewem b) re~i sa suprotnim zna~ewem

Ovo je: a) poslovica b) zagonetka

2. Oboj glasove u tabeli: samoglasnike crvenom bojom, suglasnike plavom bojom. N

54

B

V

G

D

\

E

@

Z

I

J

K

L

Q

W

O

P

R

S

T

]

U

F

H

C

^

X

M [

?


3. Prepi{i pravilno re~enice.

dali si zakasnio u{kolu

Je silise javila mami

Podse}amo se Kada nabrajam, prvo stavim dve ta~ke, a ono {to nabrajam odvajam zarezima.

4. Pove`i zelenom strelicom re~i koje pripadaju imenicama. Pove`i plavom strelicom re~i koje pripadaju glagolima.

U {koli imam slede}e predmete: srpski jezik, matematiku, svet oko nas, likovno, strani jezik, muzi~ko, fizi~ko i izborni predmet.

sedimo IMENICE

igram selo mrav

GLAGOLI

jede Petar 55


5. Od ove potvrdne re~enice sastavi odri~nu.

I{li smo u bioskop. Od ove odri~ne re~enice sastavi potvrdnu.

Ne volim da jedem spana}.

Podse}amo se VELIKIM SLOVOM SE PI[E: Devoj~ica Marija Petrovi} iz Kraqeva ide u drugi razred.

na po~etku re~enice li~no ime prezime

ime mesta

6. Zaokru`i slovo ispred ta~nog odgovora. U prvoj re~enici re~ u~iteqica je:

U~iteqica pi{e.

a) subjekat b) predikat

Leptir leti. Podvu~ena re~ u drugoj re~enici je: a) subjekat b) predikat

56


Podse}amo se Me|u navodnike stavqamo ta~no navedene ne~ije re~i.

â&#x20AC;&#x17E;Sutra idemo u seloâ&#x20AC;&#x153;, re~e tata. 7. Podvuci nekwi`evne i razgovorne re~i u re~enici:

o{tar no` bistar ~ovek zelena trava

Mlogi qudi su prekqu~e nosili neke bqak majce.

Podse}amo se

8. Zaokru`i crvenom bojom primere u kojima su re~i upotrebqene u prenesenom zna~ewu.

Imenice mogu biti

mu{kog `enskog sredweg roda

o{tar jezik bistar potok zelen momak

u jednini u mno`ini

9. Upi{i odgovaraju}e slovo u kru`i} ispred re~enice. a

pro{lo vreme

Crtam na ~asu likovnog.

b

budu}e vreme

Pevao sam u horu.

v

sada{we vreme

Pliva}u na takmi~ewu. 57


10. Zaokru`i naranxastom bojom subjekat slede}e re~enice.

11. Zaokru`i zelenom bojom re~i u nizu koje imaju sli~no zna~ewe.

tih bistar

Maja

mudar peva.

stra{an pametan

Podse}amo se IMENICE SU RE^I KOJE OZNA^AVAJU IMENA. GLAGOLI SU RE^I KOJE OZNA^AVAJU RADWU, STAWE I ZBIVAWE.

12. Pove`i re~ u sredini sa odgovaraju}im re~ima sa uve}anim i umawenim zna~ewem.

58

fla{ica

sukwa

fla{etina

torbica

supa

sukwetina

supica

torba

torbetina

sukwica

fla{a

supetina


Kontrolni listovi

p

UPUTSTVO

POENI

OCENA

0‡5

nedovoqan

6‡9

dovoqan

10‡13

dobar

14‡17

vrlo dobar

18‡20

odli~an

a

a r z e na v w o r

1


Vodi~ Pored svakog zadatka stoji slovo koje ozna~ava oblast ispitivawa i broj mogu}ih poena. ^ ‡ ~itawe P ‡ pisawe G ‡ gramatika K ‡ kwi`evnost

2


Dobijeno poena:

Prva provera znawa Spoj linijama delove re~enica.

1

Kroz prozor

 neko zazvonio.

Napoqu

 gleda Ana.

Tada je

 je divno za igru.

P Sastavi re~enice od re~i iz krugova. Pazi na veliko slovo i znake na kraju re~enica. `eli se da igra Ana

ne iza|e za{to napoqe

me ~ekajte obu~em se da

6

Pove`i slova po azbu~nom redu, pa }e{ dobiti sliku jedne `ivotiwe. 2

G 4

3


Upi{i slova po azbu~nom redu.

3 20 18 22 12

3

10 27

1

G 4

Zaokru`i re~ koja ne pripada skupu.

4

prozor vrata bor kwiga auto

G

masla~ak lonac bukva veverica zec

4 Napi{i zanimawe ~oveka koji...

5 nosi

pravi

~uva

le~i

P

2

4


Druga provera znawa

Dobijeno poena:

Napi{i tri re~enice o ovoj srni. obave{tajnu 1 zapovednu

G

upitnu 3 [aqivo odgovori na pitawe. Kako }e{ najlak{e da uhvati{ vevericu? 2

P

Moj odgovor: Pope}u se na granu i pravi}u se da sam le{nik. Tvoj odgovor:

3 U slede}im re~enicama podvuci one re~i u kojima re~ca NE i re~ca LI nisu pravilno napisane: 3

Dali si ~uo da ne}emo i}i na izlet? To mi je ne poznato, ne znam.

P

2

5


Igraj Na slovo na slovo i popuni tabelu. Na slovo

Vlastito ime qudi

4

Zajedni~ko ime bi}a

Vlastiti naziv naseqa

Zajedni~ki naziv predmeta

B N

G

3 Navedi pravila za pisawe velikih slova. Pravilo 5

Primer

1. 2.

P

3. 3

Tvoj drug je povredio nogu na utakmici. 6

[ta ga pita{? (upitna re~enica)

O ~emu ga obave{tava{? (obave{tajna re~enica)

[ta mu savetuje{? (zapovedna re~enica)

P

6

6


Tre}a provera znawa

Dobijeno poena:

Napi{i {ta ume{, a {ta ne ume{ da radi{. da pliva{, roni{, vozi{ bicikl, da pravi{ kajganu i pala~inke 1

Potvrdna re~enica:

P Odri~na re~enica:

3

Pro~itaj slede}e re~enice. Stavi odgovaraju}i znak !.? na kraj svake re~enice.

2

P

‡ Kada ti po~iwu ~asovi ‡ U osam sati ujutru ‡ Hajde, po`uri ‡ Koliko jo{ imam vremena ‡ Ima{ dvadeset minuta do prvog zvona 3

7


Pomozi Ani da u poslovicama podeli re~i na slogove. Ona je po~ela â&#x20AC;Ą ti nastavi.

3

G

Slo|ga ku|}u gra|di, a nesloga razgra|uje. Ni{ta nije boqe od dobre voqe. 4 Prepi{i pravilno re~enice. Pazi na re~ce ne i li, veliko slovo i znake . ? imalidovoqnohrane

4

dalisuimhranudali

P jesulinavremejeli mo`danemajuhrane jatoneznam

6 Pove`i po~etak poslovice s wenim zavr{etkom.

5

K

Ko rano rani

zlo i do~eka.

Ko drugome jamu kopa

dobro mu se vra}a.

Ko zlo radi

sam u wu upada.

Ko dobro ~ini

dve sre}e grabi. 4

8


^etvrta provera znawa

Dobijeno poena:

Dopuni glagolima slede}u pri~u. Ko }e prvi 1

Pored quqa{ke ____________ Ana i Tintilin. ‡ Ja }u prvi da _________________ ‡ __________ Tintilin.

P

‡ Ja }u prva da _________________ ‡ __________ Ana. ‡ Najboqe je da ____________ drvce ‡ __________ Tintilin. ‡ Ko ____________ du`e drvce, neka se

____________ prvi ‡

____________ Ana. Tako su se lepo _______________ i potom su se ______________. 4

U ukr{tenicu upi{i glagole. graditi, jesti, pevati, i}i, rasti, raditi, tra`iti 2

G

4

9


Sastavi dve imenice i dva glagola koji su nastali od imenice SLIKA.

3

imenice: 1.

2.

glagoli: 1.

2.

G 5 Ispod svake navedene re~i napi{i re~ sa umawenim i sa uve}anim zna~ewem. ku}a

~etka

sandala

soba

devojka

bluza

4

G

5

Slede}e re~enice stavi u odri~an oblik.

5

Oni igraju ko{arku boqe od nas.

P Mi }emo izgubiti utakmicu.

2

10


Peta provera znawa

Dobijeno poena:

Spoj linijama imenice s glagolima koji ozna~avaju odgovaraju}i na~in kretawa.

1

P

~ovek

leti

ptica

duva

kengur

gmi`e

zmija

hoda

voda

pliva

riba

te~e

vetar

pada

ki{a

ska~e 4

U slede}im re~enicama subjekat podvuci jednom, a predikat dvaput. Vetar duva. 2

G

^itav dan pada ki{a. Uve~e oblaci nekud otplovi{e. A onda iznad {ume zasja mesec. 4 Pro~itaj re~enicu. Podvuci re~i koje treba napisati velikim slovima.

3

P

U kragujevcu, pored reke lepenice, `ivi moja ro|aka marija simi}. 2

11


Ozna~i gre{ku u azbu~nom redu. Zatim zaokru`i samoglasnike.

A, B, V, G, D, \, E, @, Z, I, J, L, K, Q, M, N, W, O, P, R, T, S, ], U, F, H, C, ^, X, [

4

G

2 Izaberi odgovaraju}i glagol.

Re{i rebuse.

hleb se _______________________ 5

supa se _______________________

6

`vaka se _____________________

P

kru{ka se ____________________

^

kost se _______________________ aspirin se ____________________ sladoled se __________________ jede, guta, sr~e, grize, `va}e, glo|e, li`e

3

2 Sastavi re~enice. Izaberi subjekat (ko radi):

Izaberi predikat ({ta radi):

7

pliva, peva, greje, ska~e

G

1. 2. 3. 4. 3

12


[esta provera znawa

Dobijeno poena:

Pove`i linijama primere iz kolene A sa odgovaruju}im re~ima iz kolone B. 1

Ko jedanput sla`e, drugi put mu se ne veruje.

zagonetka

K

Gladna lisica opazi petla kako stoji na drvetu.

poslovica

Jedne no}i dolete zmaj u ugrabi carevu k}er.

basna

Nit {u{nu, nit bu{nu, a u ku}u u|e.

bajka 4 Zagonetke

Re{i zagonetku. 2

Smisli zagonetku za auto.

Crno, malo, ime mu je joj.

K 2 Prona|i imenice i podvuci ih: 3

G

zid, zidati, zidar, prezidati, ozidati. 2

13


Popuni tabele. 4

Mu{ki rod

@enski rod

Sredwi rod

Mu{ki rod

krava

G

~enski rod

u~iteqica jagwe

pesnik

koko{ka

radnik pa~e

vodeni~arka

slonica

zubar 4

Pro~itaj slede}i tekst. 5

Spomiwe se Kraqevi} Marko kao dobar danak u godini.

K

Popuni tabelu. 6

Mno`ina

gnezdo

G Ovo je odlomak iz (zaokru`i): a) bajke b) uspavanke v) basne g) juna~ke narodne pesme

Jednina

streha krilo ruka sneg vetar ~ovek

3

3

Prona|i glagole i podvuci ih. 7

G 14

radnik, raditi, neradnik, radionica, zaraditi 2


Sedma provera znawa

Dobijeno poena:

Sastavi pri~u prema slikama. U pri~i treba da koristi{ glagole u pro{lom, sada{wem i budu}em vremenu. 1 Naslov:

P

8

15


Pove`i re~i sa istim ili sli~nim zna~ewem. 2

G

lep radostan sused gledati tama govorqiv

Kad se za nekoga ka`e si{lo mu je srce u pete, to zna~i: 3

pri~qiv posmatrati mrak veseo kom{ija divan

a) da se naqutio b) da se upla{io v) da se rastu`io g) da se obradovao

^

Zaokru`i ta~an odgovor.

3

3

Pomozi Tintilinu da re{i ukr{tenicu.

4

P

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

br. cm itd. `. (`enski rod) mn. i sl. god. 2. jd.

8. 1.

3. 4. 5. 6. 7. 6

16


Osma provera znawa

Dobijeno poena:

Pro~itaj pesmu â&#x20AC;&#x17E;Detli}â&#x20AC;&#x153; pa odgovori na pitawa.

Zorica Bajin-\ukanovi} 1

^

Detli} U zimsku ba{tu sleteo detli} {arenog repa. Ba{ta odjednom sinula, postala nekako lepa. Onda je ponovo prhnuo, nastavio let. Dok je na stablu mirovao, li~io je na cvet.

Za{to je zimska ba{ta u ovoj pesmi sinula? Zaokru`i ta~an odgovor. a) Zato {to ju je obasjalo sunce. b) Zato {to je bila zima s mnogo belog snega. v) Zato {to ju je ulep{ao {areni detli}. g) Zato {to je u ba{ti bilo {arenog cve}a. Koliko strofa ima ova pesma? Koliko stihova ima ova pesma? Navedi parove re~i koje se u ovoj pesmi rimuju.

7

17


Ovde napi{i ~estitku za ro|endan nekome ko ti je drag. Napi{i i adresu.

2

P

5 Prepi{i slede}u re~enicu pisanim latini~kim slovima. 3

Milica i Veqko su odli~ni u~enici.

P 4 Objasni zna~ewe slede}ih izraza. 4

^

On ima zlatne ruke. Ona ima zlatno srce. 4

18


SRPSKI JEZIK za drugi razred osnovne {kole prvo izdawe Autori

dr Simeon Marinkovi} mr Qiqana Marinkovi} Slavica Markovi}

Ilustrovao

Danijel Savovi} Miroqub Milutinovi} Brada

Recenzenti

prof. dr @ivojin Stanoj~i}, Filolo{ki fakultet u Beogradu Branka Popovi}, u~iteqica, O[ „Veqko Dugo{evi}“ u Beogradu An|elka Ru`i}, profesor

Lektor

Violeta Babi}

Grafi~ki urednik

Du{an Pavli}

Priprema za {tampu Izdava~

Marko Huber Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

Urednik Za izdava~a

Violeta Babi} Dejan Begovi}

[tampa Tira` Copyright

Ÿ Kreativni centar, 2011

CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd

Srpski jezik 2 - Nastavni Listovi besplatni  
Srpski jezik 2 - Nastavni Listovi besplatni  

srpski 2 nastavni listovi