Page 1


Biblioteka Bez dlake na jeziku

Slatka mala ~edovi{ta ~etvrto izdanje

Napisala Irena Tiodorovi} Ilustrovao Dobrosav Bob @ivkovi} Lektor Violeta Babi} Izdaje Kreativni centar, Beograd, Gradi{tanska 8 tel. (011) 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 e-mail: infoªkreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs Glavni i odgovorni urednik Dr Simeon Marinkovi} Za izdava~a Ljiljana Marinkovi}, direktor Prelom Avangarda [tampa Publikum Tira` 3000 ISBN 978-86-7781-048-1 CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 159.922.7:17.023.32 TIODOROVI], Irena Slatka mala ~edovi{ta : knjiga o izgubljenim roditeljskim pravima / Irena Tiodorovi} ; ilustrovao Dobrosav Bob @ivkovi}. – 4. izd. – Beograd : Kreativni centar, 2008 (Beograd : Publikum). – 71 str. : ilustr. ; 23 cm. + Roditelji u sopstvenom sosu : veliki de~ji kuvar ([1] presavijen list). – (Biblioteka Bez dlake na jeziku) Tira` 3.000. ISBN 978-86-7781-048-1 1. @ivkovi}, Dobrosav ²ilustrator³ COBISS.SR-ID 148776972


BIBLIOTEKA „BEZ

DLAKE NA JEZIKU“

Irena Tiodorovi}

SLATKA MALA ^EDOVI[TA – knjiga o izgubljenim roditeljskim pravima – ilustrovao Dobrosav Bob @ivkovi}


Mojoj mami i mom tati ... jer vam nije bilo lako sa mnom... ~edovi{te Irena

Mojoj mami i mom tati ... jer vam nije bilo lako sa mnom... ~edovi{te Bob


Obavezno pro~itati! (nemojte posle da bude da vam nismo rekli!)

Na osnovu odluke Glavnog odbora Udru`enja „Bezbri`no roditeljstvo“, a u skladu sa Statutom pomenutog Udru`enja, ta~ka 3, stav 1, imaju}i u vidu op{tedru{tvenu va`nost podizanja nataliteta, ova knjiga se zabranjuje za ~itanje svima onima koji jo{ nisu postali (a da}e bog te }e postati) roditelji. Da biste knjigu legalno kupili, potrebno je da prodavcu u knji`ari dostavite slede}e dokaze: Izvod iz mati~ne knjige ro|enih svog deteta/dece Fotografije deteta/dece (priznaju se samo one izva|ene iz nov~anika na licu mesta) (Umesto prve i druge stavke, mogu}e je dovesti original u knji`aru (na uvid)) Roditeljski izraz lica Kupovinom knjige automatski i do`ivotno postajete ~lan Udru`enja „Bezbri`no roditeljstvo“. Pa`nja: Ako jo{ niste roditelj, a slu~ajno dobijete knjigu na poklon od nekoga ko ju je kupio na dozvoljeni na~in, pa je re{io da je se otarasi jer mu je samo „stajala na muku“, nemojte ni po koju cenu okrenuti stranicu posle ovog upozorenja. Odmah knjigu zatvorite i vratite je darodavcu ili je }u{nite negde da sa~eka bolja vremena. Ukoliko ipak re{ite da nastavite sa ~itanjem, ~inite to na sopstvenu odgovornost.

5


Za{to i ~emu ova knjiga poslednje vreme je, i u svetu i kod nas, napisano vi{e knjiga koje, svaka na svoj na~in, defini{u i brane de~ja prava, {to je, svakako, vredno svake pohvale. Kao pisac za decu i saradnik popularnog de~jeg ~asopisa, a pre svega kao majka dva „slatka mala ~edovi{ta“ prepuna energije, pa`ljivo sam i{~itavala pomenuta nau~na i knji`evna dela, odobravaju}i svako de~je pravo ponaosob. Ipak, nikako nisam mogla da se otmem utisku da se na ne{to ipak zaboravilo. A {ta je sa roditeljima i njihovim pravima? O tome niko da ka`e ni re~!? Moja dva de~aka od {est godina, odnosno petnaest meseci, pomogla su mi da, vremenom, do|em do jedne (samo naizgled porazne) ~injenice koja glasi: onog trenutka kad prvi put ugledate svoje golo, bespomo}no ~edo koje mlatara ru~icama poku{avaju}i da se sna|e u spolja{njem svetu i kad vas obuzmu bla`ena

U

6

milina i ponos, kao da ste jedino vi na celom svetu uspeli da dobijete dete, tog istog trenutka prestaje za vas da postoji jedno od elementarnih ljudskih prava – pravo na sopstveni `ivot. Naravno da te ~injenice tada, ni blizu, niste svesni. O procesu osve{}enja i prepoznavanja gubitka osnovnog ljudskog prava i govori ova knjiga. Ona vam ne}e pomo}i da gubitak izbegnete! Nikako! Ona }e vam poslu`iti da sa blagokiselim osmehom pro|ete kroz sve njegove faze, da se u svakoj prepoznate i da, kona~no, do|ete do paradoksalnog saznanja da ste gubitkom prava na sopstveni `ivot, uz bla`enu milinu i ponos, darovani i jednim mnogo va`nijim pravom – pravom stvaranja novog `ivota. Ako u tom grmu le`i zec, a ja sam ube|ena da je ba{ tamo sakriven, cilj ove knjige je, dragi roditelji, da se nasmejete sebi samima i – naravno – da ulovite zeca!


Najve}e istine i zablude o deci 1. Deca su na{e najve}e blago! Relativna istina Ako se malo vratite u detinjstvo i evocirate re~nik bajki, priseti}ete se da vam je baka pri~ala kako je najmla|i od tri brata, posle gomile peripetija i ~udnovatih zbivanja, „zaradio tovar blaga“ ili kako „ni tri tovara blaga“ nisu mogla odvratiti ~obanina da odustane od ljubavi prema prelepoj princezi. Morate priznati da je narod mudar i da ne tro{i re~i uzalud. Dakle, apsolutna istina koja iz ovoga sledi trebalo bi da glasi:

Deca su na{ najve}i (i najdra`i) tovar blaga! 2. Gde je (...) za jedno, tu je (...) i za drugo, a sa tre}im je najlak{e! Apsolutna zabluda Primetili ste da u ovoj izreci jedna re~ (ili vi{e njih) nedostaje. To nikako nije slu~ajno! Opet taj mudri narod! Ako bi, ne daj bo`e, u ovoj izreci postojale izostavljene re~i: snage, volje, `ivaca, hrabrosti, mesta, novca... itd., ona bi imala sasvim suprotan efekat. Osim toga, izreke su, po definiciji, „kratke narodne umotvorine“, pa bi nabrajanje svega onoga {to je potrebno da roditelj ima za jedno, dvoje ili troje dece, kr{ilo i knji`evnoteorijska pravila. Ova zabluda se mo`e sasvim jednostavno matemati~ki dokazati:

1<2<3

7


ili, ako vi{e volite, vizuelno:

3. Mala deca – mala briga, velika deca – velika briga! Relativna istina Razlika izme|u apsolutne i ove istine je samo u stepenu pore|enja prideva koji se koriste uz re~ briga, tako da izreka treba da glasi:

Mala deca – velika briga, velika deca – jo{ ve}a briga!


uz dopunu:

Odrasla deca â&#x20AC;&#x201C; najve}a briga! Naime, odrasla deca dobijaju malu decu, ~ime se lanac briga nastavlja, a superlativ prideva se di`e za jo{ jedan stepen, nepostoje}i u na{em jeziku â&#x20AC;&#x201C; HIPERLATIV*.

* Pozitiv: velika, komparativ: ve}a, superlativ: najve}a, hiperlativ: o~ajno velika, da o~ajnija i ve}a ne mo`e biti

9


Profile for Kreativni centar

Slatka mala čedovišta  

Čitajući ovu knjigu, verovatno prvu i jedinu o "izgubljenim roditeljskim pravima", smejaćete se do suza pitajući se kako je autorka uspela d...

Slatka mala čedovišta  

Čitajući ovu knjigu, verovatno prvu i jedinu o "izgubljenim roditeljskim pravima", smejaćete se do suza pitajući se kako je autorka uspela d...