S decom oko sveta

Page 1


CMYK Strana:80

LITERATURA 1. International Children, Karen Sevaly, Teacher’s Friend Publications, 1993 2. International Playtime, Wayne E. Nelson, Henry „Buzz“ Glass, Fearon Teacher Aids, 1992 3. Adventures in Art, Susan Milord, A Williamson Kids Can Book, 1992 4. Make Your Own Multicultural Instruments, Lakeshore Learning Materials, 1995 5. Round the World Cookbook, Usborne, 1993 6. Oxford Dictionary of World Mythology, Arthur Cotterell, Oxford University Press, 1997 (reissued) 7. Oxford Dictionary of Saints, David Farmer, Oxford University Press, 1997 (4th edition) 8. Japan za decu, Vladimir Devide, De~je novine, G. Milanovac, 1987 9. Indija, Indija, Gordana Brajovi}, Nau~na kwiga, Beograd, 1988 10. Mexico, Betsy Franco, Evan-Moor, 1993 11. Moja Means One, Muriel Feelings, Picture Puffins, 1971 12. We Sing Around the World, Pamela Cann Beall and Susan Hagen Nipp, Price Stern Sloan, 1994 13. ^udesni svetovi Volta Diznija, Pri~e iz raznih zemaqa, Vuk Karaxi}, Beograd, 1971 14. Mitologija i religija severnoameri~kih Indijanaca, De~ja kwiga, Beograd, 1990 15. Mitologija i religija Asteka, De~ja kwiga, Beograd, 1990 16. Bajke ju`noameri~kih naroda, Branko \onovi}, Beograd, 1962 17. Bajke severnoameri~kih naroda, Branko \onovi}, Beograd, 1962 18. Bajke afri~kih naroda, Branko \onovi}, Beograd, 1962 19. Narodne bajke Maja i Asteka, Narodna kwiga, Beograd, 1977 20. Bajke iz celog sveta, Mlado pokolewe, Beograd, 1969

S DECOM OKO SVETA deveto izdawe Autor: Tatjana Rodi} Lektor i redaktor: Violeta Babi} Ilustracije i grafi~ki dizajn: Du{an Pavli} Recenzenti: dr Tinde Kova~-Cerovi}, Jovanka Jovi~i} Izdava~: KREATIVNI CENTAR Gradi{tanska 8, Beograd, Srbija tel. 011/ 38 20 483, 38 20 464, 244 06 59 www.kreativnicentar.rs e-mail: info@kreativnicentar.rs [tampa: Grafiprof Tira`: 3.000 primeraka Copyright © KREATIVNI CENTAR 2007

CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 913(4/9)(031.053.2) RODI], Tatjana, 1967 S decom oko sveta. Deo 1 / Tatjana Rodi} ; ilustrovao Du{an Pavli}. ‡ 9. izd. ‡ Beograd : Kreativni centar, 2008 (Beograd : Grafiprof). ‡ 79 str. : ilustr. ; 29 cm Tira` 3.000 ‡ Str. 2: Uvod / Tinde Kova~-Cerovi}. ‡ Bibliografija: str. [80]. ISBN 978-86-7781-334-5 COBISS.SR-ID 153858316


CMYK Strana:1


CMYK Strana:2

UVOD U mojoj porodici godinama je tiwala tiha bitka oko kupovine sanki za na{u decu. Kultura alpskog veseqa sukobqavala se sa kulturom suptropskih pla`a, a da toga dugo nismo ni bili svesni. Gomilali smo argumente: te svako ima sanke, te za{to da sa zavi{}u posmatraju svoje drugove, zdravo je iza}i na zimski vazduh, uostalom, i nije toliko skupo. A s druge strane: u Beogradu nema ~estitog snega, nemamo vi{e mesta u podrumu, a i mo`emo da ih pozajmimo ako budu zatrebale... Sve dok jednom, sasvim slu~ajno, nisam upitala mu`a: „^ekaj, jesi li se ti ikada sankao kad si bio mali?“ Tad je sve odjednom postalo lako, ~vor je odre{en, argumenti su zameweni se}awima, ube|ivawe razmenom do`ivqaja: do`ivqaja zime kao stvorene za sankawe i zime mandarina i mimoza. Do`ivqaj razli~itosti je ono u {ta vas uvodi ova kwiga. Shvatawe i prihvatawe razli~itosti danas nam je potrebnije nego ikad. Veliki svet postaje sve mawi, bilo da ga sagledavate kroz prozor aviona bilo kroz ekran kompjutera. U takvom svetu nije lako odrasti. Tra`i se da slu{ate starije, a i da mislite svojom glavom. Da li~ite na jedne, a da ne li~ite na druge. Da radite isto {to rade neki, a nikako ono {to rade drugi. I da, naravno, ne pogre{ite u izboru toga ko su prvi, a ko su drugi. Svako ko je ikad `iveo negde drugde zna {ta zna~i prilagoditi se drugoj kulturi, koliko vremena treba da se prepozna razlika tamo gde je ne o~ekujete; da se otkrije smisao ne~ega {to vam na prvi pogled izgleda kao izli{no ili kao rezultat ne~ije gre{ke; da se izabere {ta sve treba zaboraviti i nanovo u~iti na drugi na~in, {ta malo doterati, izglancati, {ta smawiti i sakriti, a {ta smestiti u sredi{te, kao glavni oslonac za daqi `ivot. Ova kwiga deci mo`e biti putokaz za razumevawe i prihvatawe tog sveta, bez podozrivosti i straha od druga~ijih obi~aja, navika i verovawa koji u wemu postoje. Gledaju}i i razumevaju}i druge, boqe }emo videti i razumeti i sami sebe. Ono {to najvi{e ugro`ava razvoj jesu uniformni modeli i nemogu}nost istra`ivawa raznovrsnosti. Multikulturna edukacija, nude}i razne modele za istra`ivawe, probija obe ove barijere. Dobit od takve edukacije mnogostruko prevazilazi wene sadr`aje: pored znawa o drugim kulturama, deca boqe razumeju sebe, prihvataju druge kao legitimne partnere na globusu, postaju otvorena za novine i za kreativno mi{qewe koje traga za smislom. Roditeqi, vaspita~i, nastavnici, koji kod dece `ele da razviju multikulturalnost, na}i }e u ovoj {armantnoj kwizi veoma koristan oslonac i podsticaj za svoja nastojawa.

dr Tinde Kova~-Cerovi} docent na Odeqewu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu Beograd, 24. 3. 1998.

2


CMYK Strana:3

O OVOJ KYIZI KAKO JE NASTALA Ova kwiga je nastala na osnovu multikulturalnog programa „Ruke oko sveta“, koji je tri godine primewivan u studiju za decu „De~ja otkrivalica“ u Beogradu. Svest o potrebi za ovakvim programom javila se po~etkom devedesetih godina pro{log veka, u vreme koje je na ovim prostorima obele`eno izrazitom me|uetni~kom i me|ukulturnom netolerancijom. Po{li smo od pretpostavke da rano upoznavawe sa razli~itim obi~ajima i pogledima na svet mo`e doprineti razvoju otvorenog i tolerantnog duha kod dece, a da saznavawe o razli~itosti kultura predstavqa korak ka wihovom prihvatawu i razumevawu bogatstava koja one nose. Po~etkom 1994. godine zapo~eta je primena programa „Ruke oko sveta“ u formi radionica za decu u uzrastu od 4 do 7 godina. Izuzetna zainteresovanost i motivisanost dece za aktivnosti koje nudi ovaj program, podstakle su nas na prikupqawe novih materijala i wihovu daqu razradu. Kao rezultat toga, 1997. godine program dobija dve forme: 1. radionice za decu u uzrastu od 4 do 5 godina, vo|ene kroz pri~u koja je vezana za odre|enu zemqu; 2. radionice za decu u uzrastu od 6 do 7 godina, vo|ene kroz aktivnosti specifi~ne za odre|enu zemqu. Izbor aktivnosti i zemaqa u programu i, shodno tome u ovoj kwizi, napravqen je na osnovu de~jih zahteva i `eqa.

KAKO DA JE KoRISTITE Uz kwigu „S decom oko sveta“ kre}ete na putovawe kroz dvadeset dve zemqe, tokom kojeg }ete se upoznati s razli~itim narodima, kulturama i obi~ajima. Plan putovawa zavisi od vas, jer se zemqe mogu pose}ivati bilo kojim redom. U svakoj zemqi na}i }ete podatke o osnovnim geografskim, prirodnim, dru{tvenim i kulturnim odlikama i vrednostima i mnoge predloge za razli~ite igre i aktivnosti. Na slede}oj strani predstavqamo vam simbole koje }ete sretati u kwizi, namewene lak{em snala`ewu u okviru svake pojedine zemqe. Pored toga, ti simboli omogu}avaju i „tematsko“ ~itawe ‡ ukoliko vas interesuje neka posebna tema (recimo, pesme ili hrana) mo`ete lako pro}i kroz sve zemqe i obavestiti se o woj. Roditeqima preporu~ujemo da zajedno s decom pro~itaju ovu kwigu i porazgovaraju o woj i, naravno, da se oprobaju u nekoj od predlo`enih aktivnosti. Deca pred{kolskog i ni`eg {kolskog uzrasta kwigu mogu ~itati i sama. Pomo} odraslih treba da tra`e u slu~aju da ih zainteresuju neke od aktivnosti pored kojih se nalazi sli~ica sa predstavqenom malom i velikom {akom ‡ simbol za aktivnost sa odraslom osobom. Prilikom kori{}ewa ponu|enog materijala za rad u vrti}ima, mogu}a je (i po`eqna) wegova razrada i nadgradwa, u zavisnosti od `eqa i interesovawa same dece. Na kraju, podse}am vas da su stranice ove kwige samo po~etni korak u motivisawu deteta da sazna ne{to vi{e o svetu koji ga okru`uje i o svojim vr{wacima ‡ deci tog sveta. Tatjana Rodi}

3


CMYK Strana:4

JEZIK

PESMA

SEVERNA AMERIKA

OBI:AJ

ODE"A

IGRA

GRA}EVINE

JU|NA AMERIKA

ZANIMQIVOSTI

HRANA

|IVOTIYE

PREVOZNA SREDSTVA

SPORT

MUZI:KI INSTRUMENTI

PREDLOG ZA :ITAYE

AKTIVNOST

AKTIVNOST UZ POMO" ODRASLIH

4


CMYK Strana:5

EVROPA

AZIJA

AFRIKA

AUSTRALIJA

SADR|AJ VELIKA BRITANIJA . . . . . . . . . .6 IRSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 SAUDIJSKA ARABIJA . . . . . . . .44 {VEDSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 TAJLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 NEMA:KA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 INDIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 HOLANDIJA . . . . . . . . . . . . . . . . .19 JAPAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 FRANCUSKA . . . . . . . . . . . . . . . . .22 KINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 {PANIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 BRAZIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 ItaLIja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 MEKSIKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 GR:KA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 RUSIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

SJEDIYENE AMERI:KE DR|AVE . . . . . . . . . .69

GANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

KANADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

IZRAEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

AUSTRALIJA . . . . . . . . . . . . . . . . .76

5


CMYK Strana:6

VELIKA BRITANIJA

ENGLESKA ‡ [KOTSKA ‡ VELS ‡ SEVERNA IRSKA ‡

Engleska, Vels, [kotska i Severna Irska ~ine Ujediweno Kraqevstvo Velike Britanije i Severne Irske. Zastava Velike Britanije je kombinacija tri zastave: engleske, {kotske i irske, a naziva se Junion Xek (Union Jack). Re}i }emo ne{to vi{e o Engleskoj i [kotskoj. Engleska je zemqa jezera, reka, dolina, bre`uqaka i divne zelene trave koja je takva zahvaquju}i vla`noj ostrvskoj klimi. Na severu Engleske nalazi se Jezerska oblast (The Lake District), a na jugoisto~noj obali poznato je belo stewe kod Dovera (White cliffs of Dover) koje je te boje zato {to je sa~iweno od kre~waka. Kroz London, glavni grad Engleske i ~itavog Ujediwenog Kraqevstva, proti~e reka Temza. [kotska je brdovita zemqa. U woj postoje {umovite doline i mo~vare sa qubi~astim vresi{tem. Glavni grad Edinburg je prepun starih dvoraca. Jedan od wih, Holirud, ugo{}uje britansku kraqicu kad ponekad poseti [kotsku.

6


CMYK Strana:7

U Velikoj Britaniji se govore engleski, irski, {kotski i vel{ki jezik. Podsetite se nekih engleskih re~i koje i mi svakodnevno upotrebqavamo ‡ stop, bus, film... Nau~imo nekoliko re~i na engleskom: GOOD MORNING ‡ Dobro jutro HELLO, HI ‡ Zdravo GOODBYE ‡ Zbogom ONE, TWO, THREE, FOUR, FIVE, SIX, SEVEN, EIGHT, NINE, TEN ‡ brojevi do 10 Engleska ima dugu tradiciju kraqeva i kraqica, pa nije ~udno {to i ova de~ja pesmica peva o kraqu i kraqici...

LAVANDA

lavander’s blue Lavender’s blue, diddle, diddle Lavender’s green; When I am King, diddle, diddle You shall be Queen.

tea time ‡ „Vreme je za ~aj.“ Ovo je poziv koji se upu}uje svakoga dana oko 5 sati posle podne. U svim krajevima Engleske qudi u to vreme piju ~aj i jedu kola~i}e. Organizujte i vi vreme za ~aj u 5 sati popodne. Kupite ili ispecite kola~i}e. Dok pijete ~aj razgovarajte o lepom pona{awu, u~tivosti i vremenu.

LONDON ‡ Bakingemska palata je dvorac u kojem `ivi kraqica. Palatu ~uvaju stra`ari koji nose crvene kaputi}e i visoke {ubare. Svakog dana mnogo qudi dolazi da vidi smenu stra`e ‡ kako jedna grupa stra`ara smewuje drugu. Ovi stra`ari su poznati po tome {to stoje mirno i ne mewaju izraz lica bez obzira na to {ta se oko wih de{ava. OZBIQNO LICE ‡ Poigrajte se s prijateqem. Stanite mirno i ne mewajte izraz lica. Dopustite prijatequ da poku{a da vas zasmeje. Kada se nasmejete, promenite uloge.

DAN SVETOG VALENTINA je praznik qubavi u kojem svi u`ivaju ‡ i deca i odrasli. Obele`ava se svakog 14. februara, kada se dragim i voqenim osobama poklawaju mali pokloni i ~estitke s izrazima qubavi i po{tovawa.

:ESTITKA ZA DAN SVETOG VALENTINA ‡ Uzmite ve}i komad papira i savijte ga napola. Zatim isecite jedan deo u obliku srca, kao {to je prikazano, i srce presavijte, tako da bude s unutra{we strane ~estitke. Obojte i iscrtajte ~estitku i napi{ite ne{to na srcu. Kada se ~estitka otvori srce }e isko~iti!

7


CMYK Strana:8

GUSKA je veoma stara igra. Za wu su potrebni: tabla za igrawe, `eton za svakog igra~a i kocke. Ciq igre je sti}i prvi do poqa u centru table. guska

Kako se igra? Prvo napravite tablu za igru, ovako kako je prikazano. Svaki igra~ bira `eton kojim }e da igra i baca kocku da bi se utvrdilo ko }e prvi da igra. Igru zapo~iwe onaj ko dobije najve}i broj.

slobodno bacawe zatvor

Simboli na tabli zna~e slede}e: napred ‡ igra~ se pomera za onoliki broj poqa unapred koliko mu odre|uje broj na kocki nazad ‡ igra~ koji se zaustavi na ovom poqu vra}a se za onoliko mesta unazad koliko se i pomerio. Zatvor ‡ igra~ se odmara na ovom poqu i ne baca kocku u jednom krugu. Slobodno bacawe ‡ igra~ koji stane na ovo poqe ima pravo da baci kocku jo{ jednom. Guska ‡ ako igra~ do|e do poqa s guskom, ne pomera se ni napred ni nazad, nego ~eka slede}e bacawe. Pobednik je prvi igra~ koji stigne na poqe u centru, dobiv{i bacawem kocke ta~an broj koji }e ga dovesti do posledweg poqa.

Englezi putuju kao i mi: autobusima, vozovima, automobilima, avionima. Ali kod wih postoje i neka druga prevozna sredstva koja nama mogu izgledati ~udno i nesvakida{we! Osim toga, wihova vozila se kre}u levom stranom puta, pa im je volan umesto na levoj strani, kao kod nas, na desnoj strani u automobilu. Zamolite roditeqe da vam objasne kako bi vozili auto u Engleskoj. DABL-DEKER (double-decker) ‡ U Londonu }ete videti crveni autobus na sprat, popularno nazvan dabl-deker (double-decker), a kada qudi `ele da br`e putuju kroz London voze se podzemnom `eleznicom nazvanom tjub (tube ‡ {to zna~i „cev“, a odnosi se na sistem velikih betonskih cevi kojima se kre}u podzemni vozovi). Ovo je prva podzemna `eleznica na svetu, sagra|ena jo{ 1863. godine. Nacrtajte autobus na sprat. Obojte ga. Isecite lica qudi iz ~asopisa i zalepite ih na prozore autobusa. ROBIN HUD je jedan od legendarnih engleskih heroja, odmetnik, hajduk koji je sa svojim qudima `iveo u [ervudskoj {umi blizu Notingema. Pomagao je siroma{nima tako {to je otimao od bogatih. Legenda o wemu nastavqa da `ivi. Da li znate za neke na{e hajduke koji su `iveli sli~no Robinu Hudu? Pogledajte Diznijev crtani film o Robinu Hudu u kojem su glavni glumci predstavqeni kao `ivotiwe.

8


CMYK Strana:9

TRA|I SE (wanted) ‡ Robina Huda i wegove qude su tra`ili predstavnici zakona, pre svih [erif iz Notingema. Napravite poster kojim }ete tra`iti nekoga i ponudite nagradu onome ko ga na|e!

TARTAN ‡ Kada su se stari [kotlan|ani naselili u dana{wu [kotsku, svi su se jednako obla~ili. Me|utim, neki klanovi su po~eli da se izdvajaju po bogatstvu. To je trebalo naglasiti i ode}om. Zato su po~eli da preko ramena prebacuju pokriva~ u boji svog klana, koji se zove tartan. [kotlan|ani ga i danas nose u posebnim prilikama i po{tuju tu tradiciju. Tartan je i karirana tkanina ~ije su boje i raspored strogo utvr|eni i razlikuju se od klana do klana. Smislite svoju kariranu tkaninu ‡ svoj tartan! KILT je kratka sukwa koju nose mu{karci i koja je deo {kotske no{we. Uz wu se danas obla~i kratak sako. Umesto predwih xepova, preko sukwe, na traci omotanoj oko struka, visi ukra{ena ko`na torbica. Uz sve to, na glavu se stavqa i {kotska kapa ili okrugla vunena kapica. Sli~ne karirane sukwe obla~e i `ene. Nacrtajte de~aka i devoj~icu i obucite ih u tradicionalnu {kotsku ode}u.

GAJDE (bagpipe) su nacionalni instrument [kotske. U starim vremenima svako selo i svaki poglavica klana imali su svoga gajda{a. Nijedna sve~anost ili ratni juri{ nisu se mogli zamisliti bez gajdi. I danas se gajde koriste na seoskim sve~anostima, a izra|uju se u malim radionicama na starinski na~in. Poslu{ajte zvuk gajdi. Podse}aju li vas na neki drugi instrument? Da li se gajde koriste i kod nas?

WEk I :ARoBNI PASUQ je stara engleska bajka o de~aku koji je prodao svoju jedinu kravu za tri neobi~na zrna pasuqa, za koja se kasnije otkrilo da su ~arobna. Pomo}u wih je stigao u carstvo pohlepnog diva i uspe{no ga pobedio. Pro~itajte pri~u ili, ukoliko je ve} znate, podsetite se detaqa iz pri~e. [kotski pisac Robert Luis Stivenson napisao je ~uveni roman za decu „Ostrvo s blagom“. Krenite na put sa Stivensonom i prona|ite ostrvo s blagom.

:UDOVI{TE IZ LOH NESA Veruje se da u jezeru Loh Nes `ivi ~udovi{te. Mnogi misle da su ga videli, a pravog dokaza za to nema. Nedavno je na osnovu legende o popularnom Nesiju snimqen i film. Poku{ajte da zamislite kako izgleda to jezersko ~udovi{te.

9

:I:AK je nacionalna biqka [kotske. Legenda ka`e da su nekada davno [kotlan|ani bili upozoreni na napad neprijateqa zahvaquju}i ~i~ku. Naime, dok su se napada~i prikradali, jedan od wih je nagazio na ~i~ak, glasno jauknuo i tako se odao.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.