Issuu on Google+


Библиотека ПУСТОЛОВИНЕ

РАДОЗНАЛО ВРАПЧЕ • Брана Црнчевић • прво издање • приредили Славица Марковић и Симеон Маринковић • илустрације Борис Кузмановић • графичко обликовање Душан Павлић • аутор објашњења мање познатих речи и лектор Виолета Бабић • издаје КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР, Београд, Градиштанска 8 • телефони 011 / 38 20 464, 011 / 38 20 483 • е–mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs • главни и одговорни уредник др Симеон Маринковић • за издавача мр Љиљана Маринковић штампа Графипроф • тираж 2.000 CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 821.163.41-93-1 ЦРНЧЕВИЋ, Брана, 1933-2011 Радознало врапче / Брана Црнчевић ; илустрације Борис Кузмановић ; [приредили Славица Марковић и Симеон Маринковић]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2011 (Београд : Графипроф). - 32 стр. : илустр. ; 29 cm. - (Библиотека Пустоловине : за предшколце / [Креативни центар]) Тираж 2.000. - Пустоловни додак: стр. 26-29. ISBN 978-86-7781-846-3 COBISS.SR-ID 183309068


Сви ми кажемо:

— Врапцу је лако!

Слети са гране доле, по храну, па онда опет горе, на грану, и стално тако.

6


7


8


Сви ми кажемо:

— Врапцу је лако!

А јутрос мали је врабац плакô.

9


На петој грани великог дуда, као власници петог спрата, живели: врабица, син врабац и врабац тата. 10


дуд је листопадно дрво чијим се лишћем хране свилене бубе

11Радознало врапче | Брана Црнчевић