Page 1


Библиотека ПУСТОЛОВИНЕ

РАДОЗНАЛО ВРАПЧЕ • Брана Црнчевић • прво издање • приредили Славица Марковић и Симеон Маринковић • илустрације Борис Кузмановић • графичко обликовање Душан Павлић • аутор објашњења мање познатих речи и лектор Виолета Бабић • издаје КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР, Београд, Градиштанска 8 • телефони 011 / 38 20 464, 011 / 38 20 483 • е–mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs • главни и одговорни уредник др Симеон Маринковић • за издавача мр Љиљана Маринковић штампа Графипроф • тираж 2.000 CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 821.163.41-93-1 ЦРНЧЕВИЋ, Брана, 1933-2011 Радознало врапче / Брана Црнчевић ; илустрације Борис Кузмановић ; [приредили Славица Марковић и Симеон Маринковић]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2011 (Београд : Графипроф). - 32 стр. : илустр. ; 29 cm. - (Библиотека Пустоловине : за предшколце / [Креативни центар]) Тираж 2.000. - Пустоловни додак: стр. 26-29. ISBN 978-86-7781-846-3 COBISS.SR-ID 183309068


Сви ми кажемо:

— Врапцу је лако!

Слети са гране доле, по храну, па онда опет горе, на грану, и стално тако.

6


7


8


Сви ми кажемо:

— Врапцу је лако!

А јутрос мали је врабац плакô.

9


На петој грани великог дуда, као власници петог спрата, живели: врабица, син врабац и врабац тата. 10


дуд је листопадно дрво чијим се лишћем хране свилене бубе

11


Радознало врапче | Брана Црнчевић  

Песма за децу "Радознало врапче" познатог хумористе Бране Црнчевића родила се, према сећањима аутора, док је посматрао врапчиће кроз прозор...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you