Page 1


Autor Dejan \onovi} Ilustrator Nikola Vitkovi} Lektor Mr Aleksandra Markovi} Urednici Dejan Begovi} An|elka Ru`i} Izdaje Kreativni centar Gradi{tanska 8, Beograd Telefoni: 011/38 20 483, 38 20 464, 24 40 659 e-mail: infoÂŞkreativnicentar.co.yu www.kreativnicentar.co.yu Za izdava~a Mr Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Grid studio Tira` 3000 ISBN 86-7781-331-4

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 821.163.4-93-1 \ONOVI], Dejan Odli~na ideja / Dejan \onovi} ; ilustrovao Nikola Vitkovi}. - Beograd : Kreativni centar, 2004 (Beograd : Grid studio). - 32 str. : ilustr. ; 24 cm. (Mala lira) Tira` 3.000. - O autorima: str. 2. ISBN 86-7781-331-4 1. Vitkovi}, Nikola COBISS.SR-ID 118353932


DEJAN :ONOVI}

ilustrovao NIKOLA VITKOVI}


ODBRANA MALIH

4

Ne mora da zna~i da je ve}i ja~i.

Kad im hrabrost fali, i oni su mali.

Nemojte mi re}i da je qep{i ve}i.

Bez umnih mi{i}a i oni su si}a.

Nije mi po voqi da je ve}i boqi.

^ak i carska slava mawa je od mrava;

Ko mo`e da ka`e da svi ve}eg tra`e?

mawa je od puha ako nema duha.


Vjerujte, bez {ale, ako {umu pale, i velike ale za male su male! Uz we`ni masla~ak {to nosi obla~ak i najve}i ~i~ak pravi je mrvi~ak! Mo`da re}i treba jo{ dva stiha krasna: I najmawa beba jeste gorostasna!

5


CMOK Poqubila sre}a grlo, rodio se pjev. Poqubilo ve~e o~i, rodio se zijev. Poqubio vjetar krilo, rodio se let. Poqubilo Nebo Zemqu, rodio se Svijet. Poqubila p~ela cvijet, rodio se med. Poqubila zima Vodu, rodio se led. Poqubila Vatra Sunce, rodio se sjaj. Poqubio tata mamu, rodila se – Ja!

6


BABICA Na ro|ewu mome, kad sam sa maminog do{ô svijeta, dobrodo{licu mi prvo po`eqela neka teta. Stala guzu da mi bije. Uf, da znate kako boli… Zamislite, jo{ se smije {to smo ja i guza goli! Zar od mame iko smije da po guzi mene bije? I molim vas, gdje to pi{e da se od tog lak{e di{e? Babica je, ka`u, zovu, a od moje mame mla|a! Kad ve} voli da se bije, neka sebi bebu ra|a! Po~etak je, dakle, takav, kô da si ve} nekom du`an. Sve u svemu: o `ivotu utisak ti prvi – tu`an!

7


PROHODALKA Evo mene na nogama, za vazduh se dr`e ruke, gledaj tata, gledaj mama, bez alata i obuke! Evo mene na nogama, Sunce ve}e, zvijezde bli`e. Ako padnem, ja }u sama, nemoj niko da me di`e. Evo mene na nogama, nemam ~ega da se bojim, vi{e vidim kad na wima, pa ~ak ak’ i malko, stojim.

8


TATAMAMA Bi}e bruke, bi}e blama… TATAMAMA! Stoji beba na nogama, TATAMAMA! zamahala ru~icama. TATAMAMA! Tu su cucla i pixama… TATAMAMA! Nit je gladna, nit je sama… TATAMAMA! Pa zbog ~ega ta galama? TATAMAMA! – A kako da sawa dama TATAMAMA! bez poqupca?! Kakva drama… TATAMAMA!

9


Одлична идеја | Дејан Ђоновић  

Ово је прва књига у едицији која ће, надамо се, отворити простор новим дечјим песницима. Избегавајући стандардни издавачки клише по коме се...