Page 1


Pisac:

D`en Grin je diplomirala na Univerzitetu u Saseksu. Doktorirala je na engleskoj knji`evnosti 1982. godine. Radi kao urednica i menad`erka u de~jem izdava{tvu ve} 15 godina, a sada je slobodan pisac. Napisala je veliki broj knjiga za decu. Ilustrator:

Dejvid Antram je ro|en u Brajtonu 1958. godine. Studirao je na Umetni~koj {koli u Istbornu, a zatim se 15 godina bavio reklamom pre nego {to je postao slobodan umetnik. Ilustrovao je mnoge de~je knjige. Idejni tvorac serije:

Dejvid Salarija je ro|en u Dandiju, [kotska. Ilustrovao je mno{tvo knjiga i zamislio i uredio mnoge nove biblioteke za izdava~ke ku}e u Britaniji i inostranstvu. Osnovao je "Salarija buk kompani" 1989. godine. @ivi u Brajtonu sa suprugom, ilustratorkom [irli Vilis, i njihovim sinom D`onatanom.

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 821.111-93 Grin, Xen Ne bi voleo da bude{ polarni istra`iva~! : izbegni da u~estvuje{ u [ekltonovoj ekspediciji / napisala D`en Grin ; ilustrovao Dejvid Antram ; idejni tvorac serije Dejvid Salarija ; ²s engleskog prevela Biljana Doj~inovi}-Ne{i}³. Beograd : Kreativni centar, 2003 (Beograd : Publikum). - 32 str. : ilustr. ; 24 cm Prevod dela: You Wouldn’t Want To Be A Polar Explorer!. - Tira` 3.000. - Bele{ka o autorima: str. 2. - Re~nik: str. 30-31. Registar. ISBN 86-7781-199-0 1. Antram, Dejvid COBISS.SR-ID 108732940

Izdava~ za Srbiju i Crnu Goru KREATIVNI CENTAR Gradi{tanska 8, Beograd Tel: (011) 38 20 483, 38 20 464, 24 40 659 www.kreativnicentar.co.yu S engleskog prevela Biljana Doj~inovi}-Ne{i} Lektor Violeta Babi} Naslov originala YOU WOULDN’T WANT TO BE A POLAR EXPLORER! napisala D`en Grin (Jen Green) ilustrovao Dejvid Antram (David Antram) idejni tvorac Dejvid Salarija (David Salariya) uredile Karin Barker Smit (Karen Barker Smith) i Stefani Koul (Stephanie Cole) First published in the United Kingdom by Book House, an imprint of the Salariya Book Co. © The Salariya Book Company Limited 2002 Sva prava zadr`ana. Nijedan deo ove publikacije ne sme se reprodukovati, pohranjivati u datoteci, prenositi elektronskim ili mehani~kim putem, fotokopirati, snimati bez prethodnog pismenog odobrenja vlasnika autorskih prava. ISBN 86-7781-199-0 [tampa: Publikum Tira`: 3000


Ne bi voleo da bude{

polarni istra`iva~!

Napisala

Ilustrovao

D`en Grin

Dejvid Antram

Izbegni da u~estvuje{ u [ekltonovoj ekspediciji Idejni tvorac serije

Dejvid Salarija


Sadr`aj

Uvod Luda misija Pravac Antarktida Okovani ledom Napu{taj brod! Tegljenje preko leda Logorovanje na ledu Putovanje na Slonovo ostrvo Najzad kopno! Ponovo na vodi u ~amcu Ta~kica u okeanu Preko planina Spasavanje Re~nik Indeks

5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32


Uvod vo nas u 1912. godini. Veliko doba polarnih istra`ivanja bli`i se kraju. Tokom poslednja ~etiri veka hrabri, smeli avanturisti su istra`ivali Arktik i Antarktik, ledena kopna i mora daleko na severu i jugu. Moreplovci su istra`ivali najpre Arktik, tra`e}i novi pomorski put koji bi vodio do bogate Kine. Nikada nisu na{li bezbednu mar{rutu, jer u vodama Arktika ima previ{e leda. Onda su istra`iva~i otkrili ogroman, zale|eni kontinent Antarktidu i ucrtali njegove obale na mape. Po~etkom XX veka utrkivali su se ko }e prvi sti}i do Severnog i Ju`nog pola, najsevernije i najju`nije ta~ke na planeti. Pre samo tri godine, 1909, ameri~ki mornar Robert Peri najzad je osvojio Severni pol. Norve{ki istra`iva~ Roald Amundzen je 1911. upravo pobedio Roberta Skota, kapetana britanske mornarice, u trci do Severnog pola.

E

Istra`iva~i sada grozni~avo smi{ljaju nove izazove. Irac Ernest [eklton, vo|a nekoliko ekspedicija na Antarktidu, smislio je smeli plan novog puta na daleki jug. Ti si iskusan mornar po imenu Frenk Vorsli i dobrovoljno se prijavljuje{ da se pridru`i{ [ekltonu u onome {to }e postati jedna od najnapornijih avantura svih vremena. Uskoro }e{ shvatiti da bi bolje bilo da si izbegao karijeru polarnog istra`iva~a.

5


Luda misija

ar{ruta Planirana m preko za prelaz Antarktide

Vedelovo more

eklton planira da prvi pre|e kopno velikog kontinenta Antarktide preko Ju`nog pola! To je samo 3.330 km preko uglavnom ledom okovane, nemapirane divljine! [eklton daje oglas u novinama: "Potrebni mu{karci za opasno putovanje. Mala plata, ljuta zima, mesecima u potpunom mraku i u stalnoj opasnosti, bezbedan povratak pod znakom pitanja. Po~asti i priznanja u slu~aju uspeha". ^ita{ oglas u novinama sa velikim interesovanjem. Po{to si rad da krene{ u avanturu, odmah se prijavljuje{. [eklton odlu~uje da te primi.

[

6

Ju`ni pol

Rosovo more

PLAN je da mali tim krene iz Vedelovog mora i na sankama pre|e Antarktidu. U poslednjoj etapi puta koristi}ete zalihe koje je ostavio drugi tim, koji je krenuo iz Rosovog mora. [EKLTONOVA POSLEDNJA EKSPEDICIJA bila je 1909. godine. Njegov tim skoro da je stigao do Ju`nog pola, vuku}i sanke, ali je morao da se vrati iako je stigao na samo 160 km od cilja. [eklton je dobio vite{ku titulu za ovaj poduhvat – on je sada ser Ernest.


vet Koristan sa Za{to nisam mislio na to? nje za rijavljiva obaveze p o n lj o v Dobro iju osloba|a te Prvom ekspedicri{ u rovovima u nije da se bo ratu, koji tek {to svetskom po~eo!

Drago nam je {to }e{ nam se pridru`iti, Vorsli!


Не би волео да будеш поларни истраживач  

Ернест Шеклтон, вођа неколико путовања на Антарктику, смислио је нови, смели план у јеку лудовања за поларним експедицијама. Он планира да п...