Page 1

Violeta Babi}


SADR@AJ PRIRODA

@IVOTIWE

na pla`i 36-37 zima na planini 38 na selu 39 na wivi i livadi 40-41 u {umi 48-49

doma}e `ivotiwe 46-47 divqe `ivotiwe 50-51 u zoolo{kom vrtu 52-53

U GRADU

BIQKE

u gradu 26-27 u parku 28-29 u samoposluzi 30-31 na pijaci 32 u robnoj ku}i 33 kod lekara i zubara 566

u vo}waku i povrtwaku 42-43 vo}e 44 povr}e 45 cve}e 54-55

SVAKODNEVICA

de~ja ode}a 22-23 u vrti}u 24-25 prevozna sredstva 34-35 u restoranu 622-63 na aerodromu 64-65 u {koli 78


U KU]I

UMETNOST I ZANIMAWA

ku}a 8-9 de~ja soba 10-11 dnevna soba 12 spava}a soba 13 radna soba 14 ostava 15 kuhiwa 16-17 kupatiilo 18-19 ku}ni poslovi 20-21

UKU]ANI

u pozori{tu 57 muzi~ki instrumenti 58-59 zanimawa 60-61

PRVI POJMOVI

suprotnosti 68-69 oblici 70 polo`aji 71 boje 77 brojevi 79 azbuka 80

de~ak 4 devoj~ica 5 porodi~no stablo 6 moja porodica 7

VREME I PROSTOR u svemiru 66-67 godi{wa doba 72 doba dana 73 narodi sveta 74-75 zastave 76


OVO SAM JA DE^AK glava

obrva oko

uvo nos

lice

usta

vrat

nadlaktica ruka lakat

podlaktica stomak nokat {aka palac mali prst dlan

ka`iprst domali prst sredwi prst

butina noga

prsti na nozi peta no`ni palac

4


DEVOJ^ICA kosa ~elo

obraz trepavice brada rame le|a grudi pupak ru~ni zglob

kuk natkolenica koleno

potkolenica ~lanak

stopalo

taban

5


PORODI^NO STABLO

prababa babina mama

pradeda dedin tata

pradeda babin tata

prababa dedina maama

baba mamina mama

pradeda dedin tata

deeda mamin tata

pradeda babin tata

prababa babina mama

baba tatina mama

tata mama

ja

6

prababa dedina mama

deda tatin tata


MOJA PORODICA tata mama

sestra

ja brat

MOJA RODBINA tetka

te~a

stric

ujak ujna

strina

brat od tetke

brat od ujaka

sestra od ujaka

sestra od strica

7


KU]A krov crep

roletna

prozor na spratu

vrata

nadstre{nica balkon

prozor u prizemqu

ulazna vrata kvaka zvono prozorsko okno podrumski prozor

gelender

ku}ica za ptice oluk

stepenice

po{tansko sandu~e

travwak otira~ ba{ta

kapija 8

ograda


dimwak

satelitska antena tavan

de~ja soba kupatilo

spava}a soba

predsobqe kuhiwa

dnevna soba

podrum

stepeni{te

9


DE^JA SOBA

zve~ka orman~i} za igra~ke krevetac

pajac orman sto

sveska kolica za lutku

radna lampa

bojice sto za crtawe

Odgovori ako zna{

U kojoj se sobi naj~e{}e igra{? Opi{i je.


igra~ke krevet

jastuk zidna lampa poster

pokriva~ vozi}

de~je kwige

lutke

meda

truba

sintisajzer

kocke

komoda

ku}ica za lutke

lopta 11


DNEVNA SOBA kwige slika

luster

klima ure|aj ili erkondi{n

telefonska slu{alica DVD- plejer video rikorder

polica za kwige zvu~nik

vaza

teleevizor

muzi~ki ure|aj

~asopisi video kaseta tepih CD

ili kompakt disk

sto~i}

daqinski upravqa~ foteqa

trosed

Odgovori ako zna{

U kojoj sobi ti i tvoji uku}ani naj~e{}e provodite slobodno vreme? Opi{i je.


SPAVA]A SOBA orman

ve{alica

lampa

budilnik

garderoba

krevet no}ni orman~i}

}ebe fioka

jastu~e

prekriva~

du{ek

staza

13


RADNA SOBA kalendar mapa sveta

kwige zvu~nik stona lampa

sijalica polica monitor

olovke mi{ {tampa~

sveskaa mobilni telefon

telefon skener

gumica

pisa}i sto tastatura radna stolica

14

korpa za otpatke

kompjuter


OSTAVA pegla daska za peglawe

metla ~etka

pajalica za pra{inu

krpa

sredstva za ~i{}ewe

lavor

|ubravnik usisiva~

brisa~ za pod koofa 15


polica

zamrziva~

KUHIWA posu|e aspirator plo~ice

~esma kuhiwska krpa

za~ini

fri`ider

sudopera kanta za otpatke

ringla mikrotalasna pe}nica rerna

poklopac

{poret

{erpa

ma{ina za prawe sudova

lonac

~a{a

tigaw ~inijica posuda za mu}ewe {oqa tawir

cediqka

~ajnik

pleh tacna

tegla poslu`avnik 16

{oqica za kafu fla{a

yezva

Profile for Kreativni centar

My first picture dictionary  

My first picture dictionary