Issuu on Google+

3


3


O kwizi Na ~asovima muzi~ke kulture u tre}em razredu nau~i}e{ mnogo toga zanimqivog. Slu{a}e{ razne kompozicije ‥ narodne i umetni~ke, polonezu, operu i filmsku muziku. U~i}e{ da igra{ kolo. Igra}e{ se muzi~kih stolica i drugih muzi~kih igara. Odgovara}e{ na pitawa u muzi~kom kvizu, u~i}e{ da svira{ razne instrumente. Uz ovu kwigu ~asovi muzi~ke kulture za tebe }e biti prava pesma.

Vodi~ zadatak slu{amo sviramo pevamo karaoke

Autor igramo igramo se va`no o kompozitoru ispri~aj re{avamo u radnoj svesci seti se {ta smo nau~ili re~nik

2


Teme 1. Muzika oko nas 2. Igrajmo se zvucima 3. Muzi~ke ~arolije 4. Igrajmo se tonovima 5. Muzi~ko blago 6. Muzi~ka sva{tara

3


1. MUZIKA OKO NAS U^I]EMO ‡ ko je kompozitor ‡ {ta je kompozicija ‡ ko je dirigent ‡ {ta je dirigovawe

5


Ponovo s muzikom

Podsetimo se: Muziku slu{amo, izvodimo i stvaramo. Solista je peva~ koji sam peva ili svira~ koji sam svira. Grupa peva~a ~ini hor, a grupa svira~a orkestar. Kompozitor je umetnik koji pi{e (komponuje) muzi~ko delo ‥ kompoziciju. Dirigent upravqa (diriguje) orkestrom ili horom. U radnoj svesci uradi zadatak na strani 4. 6


Prepoznaj kompozicije koje smo slu{ali u drugom razredu. Wihove nazive napi{i na {kolskoj tabli na strani 4 u radnoj svesci.

Лудвиг ван Бетовен, За Елизу Миња Субота, Другарство Камиј Сен-Санс, Птице

Muzi~ke stolice Opis igre: Dokle god ~uje{ muziku ‡ igraj. Kad muzika prestane, brzo sedi na neku od stolica. Ne zaboravi da je broj stolica za jedan mawi od broja igra~a. Ko ostane bez stolice, ispada iz igre. Preostali igra~i nastavqaju igru s jednom stolicom mawe. 7


Kamij Sen-Sans Karneval `ivotiwa

U zbirci kompozicija Karneval `ivotiwa francuski kompozitor Kamij Sen-Sans (1835‥1921) muzikom je predstavio neke od `ivotiwa. Napisao je 14 kratkih kompozicija. Neke od wih si ve} slu{ao, a neke }e{ ~uti sada.

1. Lav O lavu kao `ivotiwskom caru govori se u mnogim pri~ama. Posve}ena mu je i jedna kompozicija iz Karnevala `ivotiwa. Na odgovaraju}e mesto na strani 5 u radnoj svesci napi{i naziv instrumenta kojim je do~arana lavqa rika.

2. Slon Ova kompozicija je pisana u ritmu igre koja se zove valcer. O valceru }e{ vi{e saznati kasnije. Sada slu{aj muziku. Obrati pa`wu na zvuke klavira i kontrabasa. Kontrabas je veliki instrument dubokog tona. Kompozitor ga je zbog toga i odabrao za zvu~no predstavqawe slona.

karneval

8


3. Labud Hajde da ~ujemo kako je kompozitor do~arao labuda. Muzika koju }e{ ~uti lepa je i ne`na, kao i sam labud.

Kojim instrumentom je Sen-Sans do~arao labuda? Naziv instrumenta napi{i na odgovaraju}e mesto u radnoj svesci.

Koji jo{ instrument ~uje{ u ovoj kompoziciji?

Opi{i {ta ose}a{ dok slu{a{ ovu kompoziciju. Ritmi~kim instrumentima (zve~kom, {tapi}ima, bubwem, trianglom) do~araj `ivotiwe iz slede}e pri~e. Zatim uradi zadatak na strani 5 u radnoj svesci.

У шуми је освануо ведар дан. Животиње су уживале у лепоти природе. Птичице су певале о доласку пролећа. Меда се пробудио из зимског сна. Кренуо је у потрагу за шумским медом. На оближњем пропланку зека се грејао на топлим зрацима сунца. Одједном зачу шиштање змије која је гмизала недалеко од њега. Уплашио се и почео да бежи низ ливаду. ritmi~ki instrumenti

9


Sadr`aj O KWIZI TEME

1. MUZIKA OKO NAS Ponovo s muzikom Kamij Sen-Sans, Karneval `ivotiwa Seti se {ta smo nau~ili

2. IGRAJMO SE ZVUCIMA Dugi i kratki zvuci ^etvrtina i osmina note Takt, taktica, znak za ponavqawe Nagla{en i nenagla{en taktov deo Narodna i umetni~ka muzika Taktirawe, dvo~etvrtinski takt ^etvrtina i osmina pauze Ritmi~ke vragolije Sre}ni smo i nesta{ni Seti se {ta smo nau~ili

3. MUZI^KE ^AROLIJE Izgubqeno pile Glasno i tiho u muzici Izra`ajno pevawe Seti se {ta smo nau~ili

4. IGRAJMO SE TONOVIMA Radujmo se snegu Linijski sistem Tonovi SOL i MI U~imo da sviramo na metalofonu U~imo da sviramo na blok-flauti Svetosavska himna Polovina note i polovina pauze 94

2 3 5 6‡7 8‡9 10 11 12‡13 14‡15 16‡17 18‡19 20‡21 22‡23 24‡25 26‡27 28‡29 30 31 32‡33 34‡35 36‡37 38 39 40‡41 42‡43 44‡45 46‡47 48‡49 50‡51 52‡53


Ton DO Igramo se imitacije Ton RE Ton FA Seti se {ta smo nau~ili

54‡55 56‡57 58‡59 60‡61 62

5.

MUZI^KO BLAGO Ja u ulozi kompozitora I ptice pevaju s nama Stevan Stojanovi} Mokrawac, Druga rukovet Kolo Frula Zapevajmo, zaigrajmo Seti se {ta smo nau~ili

63 64‡65 66‡67 68‡69 70‡71 72‡73 74‡75 76

6.

MUZI^KA SVA[TARA Pesme i igre iz Evrope Balet Opera Filmska muzika Jo{ nekoliko pesama Re~nik muzi~kih pojmova Spisak pesama Karaoke Kompozicije za slu{awe Literatura Sadr`aj

77 78‡79 80‡81 82‡83 84‡85 86‡87 88 90 90 91 92 94‡95

95


MUZI^KA KULTURA za tre}i razred osnovne {kole {esto izdawe

autor

Vladica Ili}

ilustrovao

Boris Kuzmanovi}

recenzenti

Prof. dr Dimitrije Golemovi}, Fakultet muzi~ke umetnosti u Beogradu Olivera Ba~anac, profesor razredne nastave, O[ „Lazar Savati}“ u Zemunu Ivana Igwatovi}, urednik, Kreativni centar

lektor likovni urednik izdava~

urednici

za izdava~a {tampa

Mr Aleksandra Markovi} Du{an Pavli} Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 Mr Sla|ana Ili} Mr Aleksandra Markovi} Dejan Begovi} Publikum

tira` copyright

Ÿ Kreativni centar, 2011


Muzicka kultura 3 - Udzbenik