Page 1


62 INDEKS

INDEKS A

J

N

alveole 33 alergija 49 arterije 33

jaja{ce 53, 54 jajna }elija 52, 53 jajnik 52 jedwak 26, 27 jetra 25

nadlaktica 19 nervi 37, 38, 40 nervni sistem 37 nos 9, 12, 13

B beba 52, 53, 54, 55 belan~evine 28 bolesti 29, 48, 49 bronhije 33 bubna opna 11

O K

G

karijes 29 kiseonik 27, 34 ki~ma 20, 37 ki~mena mo`dina 37, 40 ko`a 14, 15 kosa 9 kosti 9, 19, 20, 21 krv 34, 35 krvna zrnca bela 35, 47 crvena 35 krvotok 33, 35 kretawe 20, 21, 22

glas 6, 17 glasne `ice 17

L

V vagina 52, 53 vakcina 48 varewe 26, 27 vene 33 vid 10, 39 vlakna 28

lakat 19 ligamenti 19 lice 9 lopatica 19

Q qubav 16

M

gle`aw 19 govor 39 gu{tera~a 25

masti 28, 61 materica 52, 53, 54 ma{ta 39 melanin 15 menstruacija 53

obrve 10 odbrana 47 organi za varewe 25 ose}awa 9, 16 otisci prstiju 6 o~i 6, 10

pam}ewe 39 penis 52, 53 plu}a 33, 34 povra}awe 29 polni organi 52 pore 15 posteqica 55 prezervativ 53 prehlada 47 proliv 29 prst, slomqeni 21 pr{qen 19, 20 pupak 55 pup~ana vrpca 54, 55

ravnote`a 41 rast 51–57 rebra 19 resa 35 resica 35 rukopis 6

`eludac 25, 26

S

I izlu~ivawe 31 ishrana 26–29

mikrobi 47 miris 10, 12, 51 mi{i}i 19, 22, 23 mozak 16, 37, 38–39, 40, 41 mre`wa~a 10

U uvo 11 ugqen-dioksid 34 ukus 10, 13, 39 usta 13 u~ewe 38

^ P

R

zglob 20, 22 zenica 10 znojewe 31 zubi 26, 27

temperatura 48 testisi 52 tinejxersko doba 51 trepavice 10 trombociti 35

cevanica 19 cerumen 11 crevo 25, 26

dijafragma 34 disawe 33–35 dodir 10, 14, 39 du{nik 33

Z

T

C

D

@

srce 33, 35 stid 16 suze 10

salo 29 san 45 seksualnost 52, 53 sistem organa za varewe 26 skelet 19 sluh 10, 11, 39 smeh 17 spavawe 45 spermatozoidi 52, 53

~a{ica 19 ~voruga 49

[ {e}er 28

MOJ ATLAS QUDSKOG TELA Tekst Benoa Delalandr (Benoît Delalandre) Ilustracije Ben`amen [o, @eremi Klapen (Benjamin Chaud, Jérémy Clapin) Karte Pronto (Pronto) Naslov originala Mon atlas Larousse du corps humain , Paris 2007 © © za izdawe na srpskom jeziku Kreativni centar 2008 Prevela s francuskog Nade`da \urovi} Urednik Slavica Markovi} Lektura Lektorski tim Kreativnog centra Izdaje Kreativni centar, Beograd, Gradi{tanska 8 Tel./faks: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.co.yu Za izdava~a mr Qiqana Marinkovi} [tampano u Maleziji Tira` 3.000 ISBN 978-86-7781-602-5 CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 611/612(02.053.2) DELALANDR, Benoa Moj atlas qudskog tela : Larousse / tekst Benoa Delalandr ; ilustracije Ben`amen [o, @eremi Klapen ; [prevela s francuskog Nade`da \urovi}]. – Beograd : Kreativni centar, 2008 (Malezija). – 62 str. : ilustr. ; 30 cm Prevod dela: Mon atlas Larousse du corps humain. – Tira` 3.000. – Registar. ISBN 978-86-7781-602-5 1. [o, Ben`amen [ilustrator] 2. Klapen, @eremi [ilustrator] a) ^ove~je telo COBISS.SR-ID 147229708


st Tek

oa n e B

D

 Ilustracije Ben`amen r d [o i n a @e elal

Moj

ATLAS qudskog tela

re m iK lap e

n


4 SADR@AJ

SADR@AJUVOD Svi smo razli~iti – svi smo sli~ni 6–7Lice 9 Vid 10 Sluh 11 Miris 12 Ukus 13 Dodir 14 Ko`a 15 Ose}awa 16–17

18–23

ANATOMSKA TABELA: SKELET I MI[I]I 19 Kosti 20–21 Mi{i}i 22–23

8–17 

24–29

ANATOMSKA TABELA: ORGANI ZA VAREWE 25 Varewe 26 Zubi 27 Namirnice 28–29 

Izmet i mokra}a 31

30–31


5 SADR@AJ32–35

ANATOMSKA TABELA: DISAJNI ORGANI I KRVOTOK 33 Disajni organi 34 Krvotok 3546–49

Odbrane 47 Bolesti 48–49 36–43

ANATOMSKA TABELA: NERVNI SISTEM 37 Mozak 38–39 Opasnosti 40 Ravnote`a 41 Strah 42 Li~nost 43 

San 45

44–45

50–57

Tinejxersko doba 51 Seksualnost 52–53 Ro|ewe 54–55 Jo{ malo rasta 56 Starewe 57

REKORDI 58–59 RE^NIK 60–61 INDEKS 62


6 UVOD SVI SMO RAZLI^ITI SVI SMO RAZLI^ITI Svi smo mi razli~iti. Ima nas visokih, niskih, debelih, mr{avih. Neko ima ravnu kosu, a neko kovrxavu. Neko ima velike u{i, a neko {irok nos. Poneko ima zelene o~i, a neko plave, crne ili sme|e. Neki od nas su radoznali, lewi, pro`drqivi, neki su umetnici i sportski {ampioni. Neko voli {kolu, neko ne...

Tvoj glas je jedinstven.

Tvoje o~i su jedinstvene (du`ica oka izbliza izgleda kao vrlo slo`en crte`).

Niko nema iste otiske prstiju kao ti (otisci Tvoj rukopis je jedinstven.

su {are u obliku lavirinta na vrhovima prstiju).

Samo ti `ivi{

svoj `ivot. Tvoja li~nost je jedinstvena: tvoji snovi,

tvoje misli,

tvoj na~in

obla~ewa,

na~in na koji silazi{

niz stepenice...


7 UVOD SVI SMO SLI^NI SVI SMO SLI^NI Svi smo mi sli~ni. Imamo jednu mamu i jednog tatu. Volimo da se igramo, da dobro jedemo, da pevamo i da se smejemo. Ne volimo da pla~emo, da ne{to izgubimo ili da nas ne{to boli. Svi `elimo da budemo voqeni i da `ivimo sre}no.

Mi smo raznih boja Svi imamo istog pretka – prvobitnog ~oveka. Wegovi brojni potomci nastanili su se po celoj Zemqi.

Onima koji su se naselili tamo gde sunce jako greje ko`a je postala vrlo tamna.

Tamo gde je sunca bilo mawe ko`a je qudima mawe potamnela‌

Paketi} kost iju, nekoliko kilo gr mi{i}a i sve ama to umotano u za{ ti ko`u – svi sm tnu o sazdani na is ti na~in.

... a tamo gde se sunce retko pomaqalo qudima je ko`a sasvim posvetlela.

Svi smo mi potomci prvobitnog ~oveka.


9 JA I SVET OKO MENE LICE LICE

Na licu se vidi i ono {to se u tebi zbiva. Ono izra`ava tvoja ose}awa.

Na tvom licu postoje otvori kroz koje tvoja ~ula upoznaju svet koji te okru`uje.

Kada se pla{i{, o~i su ti razroga~ene, usta su ti otvorena, izmi~e{ glavu.

Kosti daju oblik licu.

Kada ti se ne{to

gadi, nos ti se nabira, uglovi usana opu{taju, a o~i su`avaju.

Kosa se nalazi iznad lica i slu`i kao jastu~e, suncobran i {e{ir. Kosa se sastoji od duga~kih dlaka. Dlaka kose raste iz korena. Kosa stalno opada i ponovo raste. Kada si besan, ste`e{ zube, mr{ti{ se i lice ti pocrveni.

Ako je koren okrugao, kosa }e biti ravna.

Ako je koren ovalan, kosa }e biti talasasta.

Kada si veseo, sme{i{ se, o~i ti se {ire.

Ako koren li~i na zrno pasuqa, kosa }e biti kovrxava.

U nosu i u u{ima nisu kosti, ve} mekane hrskavice. Da nije tako, ~esto bismo ih lomili.


Мој атлас људског тела - Larousse | Беноа Делаландр  
Мој атлас људског тела - Larousse | Беноа Делаландр  

Помоћу овог атласа малишани могу видети како изгледа људско тело и научити како раде различити органи. За сваку телесну дата је анатомска ка...