Page 1


Branko ]opi}:

Mjesec i wegova baka drugo izdawe Priredili Simeon Marinkovi} i Slavica Markovi} Ilustrovao Danijel Savovi} Dizajn korice i unutra{wi dizajn Du{an Pavli} Dizajn Pustolovnog dodatka Andrej Vojkovi} Lektor i redaktor obja{wewa mawe poznatih re~i Violeta Babi} Izdaje Kreativni centar Beograd Gradi{tanska 8 telefoni 011/ 38 20 464 011/ 38 20 483 011/ 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs Glavni i odgovorni urednik Dr Simeon Marinkovi} Za izdava~a Qiqana Marinkovi} [tampa Grafiprof Tira` 2.000 Copyright © Kreativni centar, 2008 ISBN 978-86-7781-317-8 CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 821.163.41-93-1 ]OPI], Branko, 1915-1984 Mjesec i wegova baka / Branko ]opi} ; ilustrovao Danijel Savovi} ; ²priredili Simeon Marinkovi}, Slavica Markovi}³. - 2. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2008 (Beograd : Grafiprof). - 48 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Библиотека Pustolovine / ²Kreativni centar³) Autorove slike. - Tira` 2.000. ISBN 978-86-7781-317-8 1. Savovi}, Danijel ²ilustrator³ COBISS.SR-ID 153734412


Branko ]opi}

ilustrovao Danijel Savovi]


{umi staroj ogaw gori, blista u mraku na kraju svijeta; kad bli`e pri|e{ ‥ od srebra dvori, po wima mudra starica {eta; nad krovom plavi vije se dim; tu `ivi Mjesec i baka s wim.

U

2


ogaw je vatra; ovde ozna~ava jaku svetlost.

blistati ‥ jako sijati, presijavati se.

dvori ‥ palata, a ovde: dom, bakina ku}a.

3


Od sino} Mjesec kod ku}e nije, a baka ~eka ... prolaze sati... Mora}e, bogme, i da ga bije kada se zorom u dvore vrati. Niti je slu{a, niti je pita, ~itave no}i po nebu skita.

4


„Ala }e sutra {iba da radi! Svrbi me ruka!“, baka se sladi.

skitati zna~i: lutati, besposlen bazati, {etati.

{iba je prut.

5


Мјесец и његова бака | Бранко Ћопић  

Kада је био мали, Брако Ћопић је волео да посматра звездано небо и тајанствени сјајни месец. Тада је о њима сањарио, а касније је писао песм...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you