Page 1


Misli velikih qudi Biblioteka BLAGO kwiga druga drugo izdawe Priredili Simeon Marinkovi} Sla|ana Ili} Urednici Milena Trutin Slavica Markovi} Likovno-grafi~ka oprema Mirjana @ivkovi} Lektori Nata{a Vulovi} Ivana Igwatovi} Pismo Resavska, Olivera Stojadinovi} Izdaje Kreativni centar Gradi{tanska 8, Beograd tel.: 011/ 38 20 483, 38 20 464, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs e-mail: info@kreativnicentar.rs Za izdava~a mr Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Publikum Tira` 3.000 Copyright Š Kreativni centar 2008


Misli velikih qudi

Kreativni centar 2008


Izreke su ukras govora, izvor mislima i vaqan vodi~ ka dobrim delima.


AFORIZAM, IZREKA

Aforizam je ve`ba duha na malom prostoru. Aleksandar BAQAK

Zbirka anegdota i izreka za svetskog ~oveka je najve}e blago ako one prve ume na prikladnom mestu da ubaci u razgovor i ako mu ove druge u pravi ~as padnu na pamet. Johan Volfgang GETE

Aforizam sjaji i obmawuje kratko}om. Karol I@IKOVSKI

Pravi aforizam je svemir u kapqi vode. Martin KESEL

Izreka je kratka re~enica koja se temeqi na dugom iskustvu. Migel de SERVANTES

Sa`etost je duĹĄa dosetke. Vilijam Ĺ EKSPIR

7


BOGATSTVO

Bogatstvo se više pokazuje u upotrebi nego u posedovawu. ARISTOTEL

Ima mnogo puteva da se ~ovek obogati i ve}inom su ru`ni. Fransis BEJKON

U bogatstvu qudsko srce stvrdne br`e nego jaje u kipu}oj vodi. Ludvig BERNE

^iwenica da se nepoštenim sredstvima br`e sti~e no poštenim dokazuje da materijalno bogatstvo nije merilo ni za šta pozitivno. Milan VUKASOVI]

Bogatstvo ~oveka meri se onim za ~im on ne `udi. Mahatma GANDI

Bogatstvo i siromaštvo imaju zajedni~ko prokletstvo da ~oveka naprave robom. Arturo GRAF

8


Bogati su oni koji nemaju `eqa, a prosjaci su oni koji stalno ho}e da imaju još više. DIOGEN

U starosti niko nije bogat, ni onaj ~iji su podrumi puni zlata; svaki starac je po prirodi siromah i pun siromaških sklonosti i poroka. Jovan DU^I]

Prava je ludost `iveti u oskudici da bi se moglo umreti bogat. JUVENAL

Uobra`en ~ovek je opravdano uobra`en jer se qudi trude da mu, ako se jako obogatio, prona|u neku zaslugu koju nikad nije imao, i to tako veliku da on veruje da je ima. @an de LA BRIJER

Što više daješ, tim više imaš. LAO CE

Ali teško vama, bogati; jer ste ve} primili utjehu svoju. Teško vama, siti, sad, jer }ete ogladweti. Teško vama koji se smijete sad, jer }ete zaplakati i zaridati. Jevan|eqe po Luki 6, 24–25

Jer kakva je korist ~ovjeku ako zadobije sav svijet, a duši svojoj naudi. Jevan|eqe po Marku 8, 36

Lakše je kamili pro}i kroz iglene uši nego bogatome u}i u carstvo Bo`je. Jevan|eqe po Mateju 23, 24; Jevan|eqe po Luki 10, 25

9


Mo`eš imati ogromno bogatstvo, ~ak i zlatne planine – ali ako nisi zadovoqan, ne}e biti mira u tvom srcu. Paramhans Svami MAHE[VARANANDA

Ništa nije tako dosadno, tako odvratno kao izobiqe. Mišel de MONTEW

Bogatstvo nam ne donosi ni dobro ni zlo, ono nam pru`a gra|u i seme koje naša duša, mo}nija od wega, usmerava i primewuje kako joj godi, pošto je ona jedini uzrok i gospodar svoje sopstvene sre}e i nesre}e. Mišel de MONTEW

Bogatstvo nama (Atiwanima) više slu`i kao povod za neku delatnost, nego kao predmet hvalisawa; i nije nikakva sramota ako neko prizna svoje siromaštvo nego je ve}a sramota ako neko radom ne uklawa nemaštinu. PERIKLE

Tvrdica istovremeno ose}a sve brige bogataša i sve patwe siromaha. Lui|i PIRANDELO

Sve ima onaj koji ništa ne tra`i. PUBLIJE SIRIJE

Veliko bogatstvo je veliko ropstvo. SENEKA

Da bi se ~ovek upoznao sa daqom familijom – dovoqno je da se obogati. SENEKA

Zlatne uzde ne ~ine kowa boqim. SENEKA

10


Pitate li koja je prava granica bogatstva? Ona je: prvo, imati ono što je potrebno, a drugo – imati koliko je dovoqno. SENEKA

Obiqe ne umawuje qudske brige i ne teši qudska srca. TIBUL

Bogat ~ovek `ivi loše ne zbog toga što nema spokojstva, nego {to se uvek boji za svoje bogatstvo; i što mu je ve}e bogatstvo, tim više ima briga i posla. Lav Nikolajevi~ TOLSTOJ

Bogat je onaj koji je zadovoqan svojom sudbom. CICERON

Bogati u budu}nosti bi}e samo oni koji imaju znawe. Vinston ^ER^IL

Kad imaš sve, ne vidiš ništa; progledaš tek kad nemaš ništa. Vilijam ŠEKSPIR

Bog slabo mari za bogatstvo kad dopušta da r|e i glupaci postanu bogati. Fridrih ŠILER

Bogatstvo je nalik na morsku vodu; što je više pijemo, to smo `edniji – isto vredi i za slavu. Artur ŠOPENHAUER

Qudi se hiqadu puta više trude da steknu bogatstvo nego duhovno obrazovawe, premda je sasvim sigurno da našu sre}u stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo. Artur ŠOPENHAUER

11


BOL

Rana koja se krije, sporo i teško zacequje. Ivo ANDRI]

Bol ne treba da nadja~a svest. ARISTOTEL

Bo`ansko delo je ubla`iti bol. ASKLEPIJE

Kad buve grizu, ni lav se ne smeši. Habib BURGIBA

Sre}a nas okupqa, ali nas bol sjediwuje. Oskar VAJLD

Velike boli su plod naše neobuzdane po`ude. VOLTER

Sna|e li te kakav bol, stani mirno i pitaj ga šta od tebe `eli. Emanuel GAJBEL

12


Bol mi ka`e: ja jesam i dok jesam, jesi i ti. Ranko MARINKOVI]

Qudska duša samu sebe vre|a ako dopusti da je savladaju naslada ili bol. MARKO AURELIJE

Ništa nas ne ~ini tako velikim kao veliki bol. Alfred de MISE

Bol za izgubqenom stvari mnogo je ve}i nego što je ona sama vredela. Mom~ilo NASTASIJEVI]

Kako malo mašte imamo za bol koju nanosimo drugima! Fridrih NI^E

Duševni bol je te`i od telesnog. PUBLIJE SIRIJE

I nevine bol nagoni na la`. PUBLIJE SIRIJE

Uzdisaj bolove odaje, ali ih ne osloba|a. PUBLIJE SIRIJE

^ovek koji nije patio ne zna biti sapatnik. Nikola TOMAZEO

Samo nam srodan bol izaziva suzu i svako pla~e zapravo zbog sebe. Hajnrih HAJNE

13


Nema bola koji vreme ne bi umawilo i ubla`ilo. CICERON

Izrazi svoj bol re~ima, jer bol koji se ne govori guši puno srce, dok ono ne pukne. Vilijam ŠEKSPIR

Od novog jada stari bol }e pro}i. Vilijam ŠEKSPIR

14


BRAK

Prekori izme|u starih i harmoni~nih supru`nika bezazleni su, bez oštrine, ne sudaraju se, nego klize lako kao oni kamen~i}i beluci koje je reka u toku godina zaoblila i ugla~ala do savršenstva, tako da više vezuju par qudi nego što ga dele. Ivo ANDRI]

Brak se mora neprestano boriti protiv nemani koja sve pro`dire – protiv navike. Onore de BALZAK

Kad se udaje ili `eni, svako ponešto napušta. Virxinija VULF

Prava bra~na sre}a sastoji se u veštini da se bude sre}an udvoje isto onoliko koliko se to mo`e biti sam. Xon GOLSVORTI

@eno, suprug tvoj ne tra`i lepotu tvoju, ve} obiqe vrlina. EURIPID

15


Najboqi zaštitnik u braku je qubav, a me|usobno poštovawe je najsigurniji prijateq. Paolo MANTEGACA

Brak je gra|evina koja svaki dan mora da se gradi iz po~etka. Andre MOROA

Nesre}ne brakove ne stvara nedostatak qubavi, ve} nedostatak prijateqstva. Fridrih NI^E

Brak je jedna od retkih istorijskih pojava kod koje se osvaja~ pot~iwava pobe|enom. Branislav NUŠI]

Brak je tvr|ava koja nikada nije dovoqno obezbe|ena od upada neprijateqa. Branislav NUŠI]

Brak ~ini troje: qubav, poverewe i strpqewe. Branislav NUŠI]

Kad se sretnu muškarac koji ne zna šta ho}e i `ena koja zna šta ho}e, takav susret mora da se završi brakom. Dušan RADOVI]

Neki su se ve} razveli, neki su u razvodu, a neki su još na po~etku – tek treba da se ven~aju. Dušan RADOVI]

Što je brak du`i, re~i i re~enice su sve kra}e. Dušan RADOVI]

16


S pravom se ka`e da je `ena ~ovekova „boqa polovina“. Jer o`ewen ~ovek samo je još pola ~oveka. Romen ROLAN

Mo`e neka `ena drugome da objasni zašto se udala za svoga mu`a, ali sama sebi to nikada ne mo`e da objasni. @or` SAND

Mi se `enimo po nagonu, a razvodimo po razumu. SENEKA

Ništa lepše nego ako si drag svojoj `eni toliko da si zbog toga i samom sebi miliji. SENEKA

Brak je kao pe~urka: da li je dobra ili otrovna primetiš tek kad je kasno. Migel de SERVANTES

Brak je nešto zbog ~ega se ~ovek uvek kaje, bilo da ga sklopi ili ne sklopi. SOKRAT

Ako bi se qudi `enili samo onda kad su zaqubqeni, ve}i broj bi umirao neo`ewen. Robert Luis STIVENSON

Brak je policijski priznato prijateqstvo. Robert Luis STIVENSON

Muškarac i `ena su po jedna polovina škoqke: celinu ~ine kada su sjediweni. Upani{ade

17


Мисли великих људи  

Kњига "Мисли великих људи" садржи поруке које се одликују лепотом, едукативношћу и духовитошћу. Оне могу бити "украс говора, извор мислима"...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you