Page 1


Dr Simeon Marinkovi}

MI[KO STIDQIVKO drugo izdawe Ilustrovao Tihomir ^elanovi} Dizajn Neda Doki} Recenzent Prof. dr Nevenka Tadi} Lektor Violeta Babi} Izdaje KREATIVNI CENTAR Beograd, Gradi{tanska 8 tel. 011 / 38 20 464, 24 40 659, 38 20 483 e-mail: info@kreativnicentar.co.yu www.kreativnicentar.co.yu Urednik Slavica Markovi} Za izdava~a Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Branmil Tira` 3.000 ISBN 978-86-7781-301-7 CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 821.163.41-93-1 MARINKOVI], Simeon Mi{ko stidqivko / napisao Simeon Marinkovi} ; ilustrovao Tihomir ^elanovi}. - 2. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2007 (Beograd : Branmil). - 30 str. : ilustr. ; 20 cm Tira` 3.000. ISBN 978-86-7781-301-7 1. ^elanovi}, Tihomir COBISS.SR-ID 138865932


napisao

Simeon Marinkovi} ilustrovao

Tihomir ^elanovi}


Svako se od nas nekad stideo, al' takvo ~udo nisam video, kako je stidqiv de~ak Mi{ko, onaj {to smo ga zvali Pi{ko. 3


Kod tetka-Zore bila je slava, Mi{ko je gladan ‡ da boli glava. Stolovi puni svakoga jela, gricka i mqacka rodbina cela. Miri{u pite od svake sorte, vo}ne salate, pa slatke torte. Mi{ku se jede, ose}a muku, ali se stidi da pru`i ruku. „Pita s vi{wama, uh {to bi bila!“, al’ mu se ruka negde sakrila. 4


Kad nepoznate susretne o~i, Mi{ko se odjednom sav uko~i, samo za}uti, pla{qivo gleda, gr~i se, nikom ni ruku ne da, pa iza mame negde se krije, po~ne da pla~e, suze da lije i misli: „Ko li je ovaj Neko? Uh, da sam zeka, al' bih utek'o!“ 5


Eto, nedavno, bila je `urka, velika gu`va, galama, jurka: Mi{ko je tada da pi{ki hteo, pa se od muke ‥ uzvrteo. Da nekom ka`e ‥ stidi se, boji, zato se ste`e, zato se znoji.

6


7


Мишко Стидљивко | Симеон Маринковић  

Страх од неуспеха, неизвесност како ће нас други прихватити и несигурност у сопствену успешност у поступцима најчешћи су разлози појачаног о...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you