Page 1


MATEMATIKA

uxbenik za prvi razred osnovne {kole sa zadacima za ve`bawe ~etvrto izdawe autori Dr Simeon Marinkovi} Mr Qiqana Marinkovi} Dejan Begovi} ilustrovao Nikola Vitkovi} recenzenti Prof. dr Mirko Deji}, U~iteqski fakultet u Beogradu Tatjana Ja{in-Mojse, profesor razredne nastave, O[ „Mladost“, Vr{ac lektor Ivana Igwatovi} grafi~ko oblikovawe Du{an Pavli} priprema za {tampu Qiqana Pavkov izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www. kreativnicentar.co.yu

urednik An|elka Ru`i} za izdava~a Slavica Markovi} {tampa Publikum tira` 10.000 copyright © Kreativni centar, 2008

CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:51-028.31(075.2) MARINKOVI], Simeon Matematika : uxbenik za prvi razred osnovne {kole : sa zadacima za ve`bawe / ²autori Simeon Marinkovi}, Qiqana Marinkovi}, Dejan Begovi} ; ilustrovao Nikola Vitkovi}³. ‡ 4. izd. ‡ Beograd : Kreativni centar, 2008 (Beograd : Publikum). ‡ 155 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. ‡ (Kreativna {kola) Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. ‡ Tira` 10.000. ISBN 978-86-7781-362-8 1. Marinkovi}, Qiqana ²autor³ 2. Begovi}, Dejan ²autor³ COBISS.SR-ID 148070156

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za matematiku u prvom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00011/2007-06.


MATEMATIKA uxbenik za prvi razred osnovne {kole sa zadacima za ve`bawe


[ta sadr`i ova kwiga ODNOSI [ta govore ove boje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9 [ta govore ovi znaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11 Gore, dole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Iznad, ispod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Levo, desno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15 Ispred, iza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Izme|u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Napred, nazad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Nalevo, nadesno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Uz, niz, nagore, nadole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 U, na, van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Duga~ko, du`e, najdu`e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Visoko, vi{e, najvi{e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 OSNOVNI GEOMETRIJSKI POJMOVI Geometrijska tela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25 Prave, krive i izlomqene linije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27 Otvorene i zatvorene linije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-30 Ta~ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Du` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-35 Geometrijske figure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-39 SKUPOVI Skup. ^lan (element) skupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-42 Ozna~avawe skupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Podskup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45 Pore|ewe skupova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-49 PRIRODNI BROJEVI DO 100 Brojawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Broj 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 55-56, 59-60, 79, 106-107 Broj 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 55-56, 59-60, 79, 106-107 Broj 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 55-56, 59-60, 79, 106-107 Brojevi 4, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57-60, 79, 106-107 Nula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 79, 106-107 Brojevi 6, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69-70, 79, 106-107 Broj 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 79, 106-107 Broj 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73, 79, 106-107 Broj 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74-75, 79, 106-107 Brojevi 11, 12, 13, 14, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103-104, 106-107 Brojevi 16, 17, 18, 19, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105-107 Brojevi do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135-137, 150 Jednocifreni i dvocifreni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Desetice prve stotine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Desetice i jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-111 Prva i druga desetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Parni i neparni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119-121 Redni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-77 Prethodnik i sledbenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Brojevna prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-101 Matemati~ki znaci Znaci < (mawe) i > (ve}e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62-64 Znak + (plus, vi{e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Znak = (jednako) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Znak â&#x20AC;&#x201C; (minus, mawe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Sabirawe Sabirci i zbir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-83 Zamena mesta sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84-85 Tri sabirka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Zdru`ivawe sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-88 Za toliko ve}i broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Sabirawe do 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-88, 95-97 Sabirawe do 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114, 116-118, 122-123 Sabirawe sa prelaskom preko desetice . . . . . 128-130, 138-139 Sabirawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140-141, 145 Nepoznati broj kod sabirawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Veza sabirawa i oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Sabirawe pomo}u brojevne prave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-101 Oduzimawe Umawenik, umawilac, razlika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-91 Za toliko mawi broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Oduzimawe do 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-91, 95-97 Oduzimawe do 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115-118, 122-123 Oduzimawe sa prelaskom preko desetice . . . 131-133, 138-139 Oduzimawe do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142-143, 145 Nepoznati broj kod oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Veza sabirawa i oduzimawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Oduzimawe pomo}u brojevne prave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-101 MERE I MEREWA Novac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125-127 Merewe du`ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146-148 [TA SMO NAU^ILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23, 31, 40, 51, 61, 71, 81, 92, 102, 112, 124, 134, 144, 149 I OVO JE MATEMATIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 42, 49, 75, 77, 80, 88, 108, 113, 120, 133 Re{ewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151-152

pet

5


Uputstvo Svaki zadatak u ovoj kwizi je jedna zagonetka. Ako razmisli{, na}i }e{ re{ewe, otkri}e{ zagonetku. Da bi ti bilo lak{e u otkrivawu, korisno je da nau~i{ govor matematike. Evo kratkog uputstva na po~etku. U prvom delu kwige re{avaj zadatke onako kako te upu}uju znaci.

Neki zadaci tra`e od tebe da ih dovr{i{ onako kako je zapo~eto.

DOVR[I ZAPO^ETO.

U nekim zadacima potrebno je da nacrta{ onoliko elemenata koliko je nazna~eno brojem.

Na levoj strani kwige nai}i }e{ na nizove brojeva u kojima su neka poqa prazna. Razmisli o tome koji brojevi treba tu da stoje i upi{i ih. 1 2

3 U prazna poqa upi{i brojeve koji nedostaju. U~i}e{ da pi{e{ brojeve. Pi{i onako kako ti pokazuju strelice.

4 5 6 7 8 9

6 {est


Svaka strana u kwizi ozna~ena je brojem, ali i slovima. Ako slova negde nedostaju, ti ih upi{i. Ako ne zna{ to da uradi{ sada, upi{i ih kasnije. Va`no je da nau~i{ da pravilno pi{e{ brojeve slovima.

[etrdeset jedan Upi{i slovima:

Primeti}e{ i neke posebne odeqke: [ta smo nau~ili Na ovim stranama proveravamo na jednom zadatku {ta smo u kojoj lekciji nau~ili.

41

I ovo je matematika! U ovim odeqcima nalaze se zanimqivi zadaci koji od tebe tra`e da razmi{qa{ i da se sna|e{. Re{ewa ovih zadataka na}i }e{ na strani 152.

I ovo je matematika! u crvenom poqu oboj u zeleno.  Kru`i}e Kru`i}e u plavom poqu oboj u `uto. Kru`i}e izme|u plavog i crvenog poqa oboj u crno.

Povremeno }e{ se u kwizi dru`iti s Jovanom i Anom, koji, kao i ti, idu u prvi razred.

Ako ne{to ne razume{, pitaj druga ili drugaricu, nastavnika ili roditeqa. Tako }e{ jo{ boqe nau~iti matematiku! SRE]NO!

sedam

7


[TA GOVORE OVE BOJE OBOJ ONOM BOJOM KOJOM JE NAZNA^ENO.

8 osam


OBOJ ONAKO KAKO JE ZAPO^ETO.

DOCRTAJ I OBOJ.

Upi{i slovima:

9


[TA GOVORE OVI ZNACI URADI ONO NA [TA TE UPU]UJU ZNACI.

PRONA\I I OBOJ MASKU KOJA JE DRUGA^IJA OD OSTALIH.

10


OBJASNI [TA ZNA^E OVI ZNACI.

POVE@I ZNAK I SLIKU.

jedanaest

11


Математика за први разред  

Ова књига је радни уџбеник који омогућава савладавање градива предвиђеног програмом за овај узраст. Разноврсни задаци, пажљиво тематски конц...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you