Page 1


МАТЕМАТИКА 1

Уџбеник за први разред основне школе прво издање Аутор проф. др Јасмина Милинковић Илустровао Борис Кузмановић Рецензенти проф. др Мирко Дејић, Учитељски факултет у Београду Рајка Продановић, професор разредне наставе ОШ „Јован Поповић“, Београд Александра Стефановић, наставник разредне наставе ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ Уредник Свјетлана Петровић Лектор Ивана Игњатовић Графичко обликовање Душан Павлић Припрема за штампу Љиљана Павков Издавач Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел./факс: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs

За издавача Љиљана Маринковић Штампа Публикум Тираж 5.000 Copyright © Креативни центар, 2013

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51-028.31(075.2) МИЛИНКОВИЋ, Јасмина, 1965 Математика 1 : уџбеник за први разред основне школе / Јасмина Милинковић ; [илустровао Борис Кузмановић]. - 1. изд. Београд : Креативни центар, 2013 (Београд : Публиким). - 79 стр. : илустр. ; 26 cm. (Креативна школа) Тираж 5.000. ISBN 978-86-529-0074-9 COBISS.SR-ID 202701580

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника за наставу математике у првом разреду основне школе решењем број 650-02-330/2013-06 од 25. 10. 2013.


Јасмина Милинковић

МАТЕМАТИКA 1 УЏБЕНИК ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ


Боје

плава

наранџаста

браон

црвена

зелена

бела

жута

розе

црна

 оје су боје перле? Наведи боје редом, почевши од црне. 1 К

2 Шта нам говоре боје семафора? б) в) а)

ПЕТАО И БОЈЕ (народна прича) Воја је нацртао петла, али је заборавио да га обоји. Животиње у дворишту су му се смејале. Бојице су одлучиле дa му помогну. Обојиле су петла. Он се поносно попео на тарабу. Е, сад си прави петао! Којим је бојама обојен петао? 4


Знаци Шта значе ови знаци? Скретање удесно

Облачно с кишом

Позориште

Које знаке ти знаш? Пронађи различите знаке на овој слици. Шта они означавају?

 огоди шта треба да урадиш на основу знака. 1 П

 змисли неки знак. Шта он значи? 2 И

ИГРА ЗНАКОВА Једно дете пише знак, а друга деца погађају шта треба да ураде. 5


Горе и доле, изнад и испод

Горе су кловнови. Ко је још горе? Доле је фока. Ко је још доле? Мајмун је изнад слона. Шта је изнад фоке? Лав је испод прасета. Шта је испод слона?

 та је доле у школском дворишту? Шта је горе у учионици? 1 Ш

2 Одговори на основу слике. а) Изнад кога станује Миша? б) Испод кога станује Риста? в) Ко станује испод Лане? г) Ко станује изнад Тање?

Миша Мита

Лана

Тања Риста

Зора

 та је у твојој соби горе, а шта доле? 3 Ш  ацртај: 4 Н

а) 6

испод

;

б)

изнад

.


Лево и десно Десна рука Лева нога

Десна рука Лева нога

Лево од тањира је . Десно од тањира је . Лево

Десно

Између виљушке и ножа је

.

1 а) Шта се налази лево од тебе? б) Шта се налази десно од тебе?  ацртај себе. У својој десној руци нацртај 2 Н

3 a ) Ко је десно од лопте?

ЈА САМ САРА.

. ЈА САМ АНА.

б) Ко је лево од лопте? в) Где је лопта? 4 а) Шта се налази лево од камиона? б) Шта се налази десно од аута?

 ацртај 5 Н

између

и

.

 ацртај 6 Н

. Лево од троугла нацртај

. Десно од троугла нацртај

. 7


Смерови кретања – налево, надесно, нагоре и надоле иде налево. иде надесно. У ком смеру иде У ком смеру иде

Бата иде нагоре.

1 

је пронашао пут до

?

Ана иде надоле.

. Опиши пут речима право, налево и надесно.

2 Који је смер кретања особа на сликама (нагоре, надоле)? б) в) а)

8

?


Испред и иза Где ко седи?

Дечак седи иза Бака седи испред Између

и

Ко седи иза

. .

?

Ко седи испред

је пас.

?

Ко седи између

и

Сасвим позади седи

.

Сасвим напред седи

.

?

1 а ) Ко је на слици позади? Ко је сасвим напред? б) Између које се две животиње налази

?

?

в) Ко је испред г) Ко је иза кога?

 оје је боје вагон: 2 К

а) иза

;

б) испред

;

в) између

и

;

г) последњи?

Стави играчке на столице које су поређане једна иза друге. Шта се где налази? 9


Тачкa и линијa

Тачка

Линија

A

M

Тачка на линији

Тачка ван линије

Пресек линија је тачка.

O

T

1 Нацртај: а) две линије које се секу у једној тачки; б) две линије које се секу у две тачке; в) две линије које се секу у три тачке; г) три линије које се секу у једној тачки.  ацртај неку животињу помоћу једне тачке и једне линије. 2 Н

10

A

C


Отворене и затворене линије По каквим путевима иду играчке на слици (отвореним или затвореним)?

Отворена линија

1 Какве су линије (отворене, затворене)? а) б)

Затворена линија

в)

 ацртај линије које приказују обруч, траку, вијачу и греду. 2 Н

Направи од конопца затворену и отворену линију.

11


Математика за први разред | Јасмина Милинковић  

Свака обрада новог градива почиње уводним задатком у коме се нови математички појмови повезују са оним што је деци блиско и што припада њихо...