Issuu on Google+

Likovna kultura kulytura


LIKOVNA KULTURA za drugi razred osnovne {kole


VODI^

zadatak slikamo ispri~aj istra`ujemo

igramo se o umetniku va`no

crtamo potrebno ti je

pravimo slu{amo re{avamo re{ewa

3


[TA TI JE SVE POTREBNO ZA LIKOVNU PUSTOLOVINU

Koristi stare novine ili mu{emu da bi tvoj radni prostor bio ~ist i uredan, a kecequ da bi za{titio ode}u.

^uvaj srebrne omote od ~okolade, {qokice i papire u boji. Od wih }e{ praviti novogodi{we kape, maske i ukrase.

Sakupqaj razli~ite papiri}e u boji i {arene krpice. Koristi}e{ ih za pravqewe ~lanova porodice Varja~i}, svog najboqeg druga i sebe i za ukra{avawe kutije za uspomene.

4

ЈОГ УРТ Sa~uvaj nekoliko poklopaca i ~etiri ~a{e od jogurta.


Kutiju za uspomene napravi}e{ od kutije za cipele.

Za pravqewe ~lanova porodice Varja~i} bi}e ti potrebne tri drvene varja~e.

Nau~i}e{ da pravi{ neobi~ne zave`qaje od {arenih tkanina i marama.

Sakupqaj kartonske kutije razli~itih veli~ina i oblika. Od wih }e{ praviti igra~ke.

5


1.

U POKRETU

KRETAWE OBLIKA U PROSTORU

Edgar Dega, Balerina, 1870

SAZNA]E[: – kakvi na~ini kretawa postoje – kako se kre}u razli~ite `ivotiwe – {ta pokre}e vetrewa~e – ~emu slu`i vetrokaz

TVOJ ZADATAK ]E BITI: – da na crte`u oboji{ sve ono {to mo`e da se kre}e – da napravi{ leptira, avion, brod ili `abu od papira – da nacrta{ drvo na vetru – da napravi{ ukras za sobu – da napravi{ vetrewa~u


NA PUTU OD KU]E DO [KOLE [ta sve mo`e{ da vidi{ na putu od ku}e do {kole? Kako izgleda okolina tvoje {kole? [ta ti se u woj najvi{e dopada? Kojim prevoznim sredstvima putuje{ do {kole, u drugi grad, na more? Pogledaj crte` pa ispri~aj {ta se kre}e.

Uradi zadatak na radnom listu broj 1.

KAKO SE KO KRE]E? S drugarima iz odeqewa odigraj igru Leti, leti. Opis igre U~enici sa oba ka`iprsta udaraju o klupu. U~iteq tako|e udara ka`iprstima o klupu i govori: Leti, leti, leti‌ – ako izgovori naziv neke ptice ili letilice, u~enici treba brzo da podignu ruke. Ako u~iteq ka`e naziv ne~ega {to ne leti, u~enici treba da nastave da udaraju ka`iprstima po klupi. U~iteq ima pravo da zbuwuje u~enike. U~enik koji pogre{i izlazi iz igre – dok ostali u~enici nastavqaju sa igrom, on crta predmet zbog kojeg je iza{ao iz igre. Uradi zadatak na radnom listu broj 2.

8


LEPTIR 14 cm

papir u boji 14 cm

drvene bojice makaze meka grafitna olovka lewir

Sve ~etiri strane papira treba da budu istih dimenzija.

Okreni papir kao {to je prikazano na slici, pa ga zatim presavij napola.

Trougao koji si dobio presavij po sredini.

Tako }e{ dobiti mawi trougao.

Papir sada treba da izgleda ovako. Presavij papir nagore, kao {to je prikazano na slici.

Tako }e{ dobiti jedno leptirovo krilo.

Okreni ka sebi stranu koja je bila bli`e stolu, pa je presavij na isti na~in. Ako ne`no pritiska{ leptira, kao {to je prikazano na slici, on }e se pokrenuti.

Uhvati leptira za krila i ra{iri ih. Potom ih ukrasi drvenim bojicama.

9


BROD tawi papir pravougaonog oblika (iz velike sveske)

Papir pravougaonog oblika presavij napola.

Dowi deo papira presavij nagore.

Stranu papira koja je bila bli`e stolu okreni ka sebi. Savij nagore dowi deo papira.

10

Gorwe uglove presavij kao {to je prikazano na slici.

Levi i desni ugao savij unazad, da se ne vide.

Kada bude{ presavio uglove papira, on }e izgledati ovako.

Levi i desni ugao savij unazad.

Dobi}e{ trougao kao {to je ovaj prikazan na slici.


Okreni trougao kao {to je prikazano na slici. Palcima uhvati sredinu.

Zatim palcima povuci papir ka spoqa i on }e se otvoriti…

Dowi ugao presavij kao {to je prikazano na slici.

… i preklopiti ovako.

Okreni papir, pa to isto uradi i s drugom stranom.

Ovako }e izgledati trougao koji }e{ dobiti. Okreni trougao kao {to je prikazano na slici i palcima uhvati sredinu.

Zatim palcima povuci papir ka spoqa i on }e se otvoriti…

Dobi}e{ brod. … i preklopiti ovako.

Povuci krajeve kao {to je prikazano na slici.

11


@ABA

tawi papir zelene boje

Sve ~etiri strane papira treba da budu istih dimenzija.

Gorwi levi ugao presavij kao {to je prikazano na slici.

B

G

A

V

Presavij ga tako da se ta~ka A poklopi s ta~kom B, a ta~ka V s ta~kom G.

Savij i desni ugao na isti na~in.

12

Gorwi desni ugao presavij na isti na~in.

Presavijeni papir onda }e izgledati ovako.

Papir }e onda izgledati ovako.

Papir zatim rasklopi.

Levi ugao trougla savij kao {to je prikazano na slici.

Na isti na~in ponovo savij levi ugao papira, a potom i desni. Tako }e{ napraviti `abinu glavu.


Okreni papir.

Na isti na~in savij i levi ugao.

Okreni `abu.

Desni ugao papira savij nadole.

Papir }e onda izgledati ovako.

Presavij gorwi deo `abe ka sebi, kao {to je prikazano na slici.

Papir }e onda izgledati ovako.

Desnu i levu stranu presavij kao {to je prikazano na slici. Tako }e{ napraviti `abine noge.

@abu zatim presavij unazad (od sebe).

Ovako izgleda napravqena `aba.

Svaki put kada `abu ne`no pritisne{ kao {to je prikazano na slici – ona }e posko~iti.

13


AVION tawi papir pravougaonog oblika

Papir pravougaonog oblika presavij napola.

Presavij levi gorwi i levi dowi ugao kao {to je prikazano na slici.

Savij dowi i gorwi ugao.

Rasklopi papir.

Okreni papir. Potom presavij trougaoni deo do ta~ke koja je ozna~ena na papiru.

Mali trougao savij tako da preklopi veliki trougao.

Okreni papir i presavij ga napola.

Avion je spreman i mo`e da poleti!

14

Da bi dobio krilo aviona, presavij papir kao {to je prikazano na slici.

Isto to uradi da bi dobio i drugo krilo aviona.


SNAGA PRIRODE Ispri~aj {ta se de{ava u tvojoj okolini dok duva vetar. Uporedi ove dve slike. Po ~emu se one razlikuju?

Vilijam Tarner, Brodolom, 1823

Xon Konstabl, Obala kod Brajtona, ugqarice, 1824

Uradi zadatak na radnom listu broj 3. Re{i zagonetku. Pra{inu di`e, kape obara, kad u {umu u|e, li{}e progovara.* * Stanka Salonski, Zagonetalica, Beograd 2002.

15


VETREWA^A

Vetrewa~e slu`e za mlevewe `ita, a pokre}e ih snaga vetra. Najvi{e ih ima u Holandiji. U toj zemqi vetrewa~e slu`e i za slawe poruka. Krila vetrewa~e postavqaju se u odre|eni polo`aj da bi se nadaleko poslala vest o nekom va`nom doga|aju.

Du{an Pavli}, Vetrewa~e*

Vetrokaz pokazuje pravac vetra. Na Petrovaradinskoj tvr|avi uzdi`e se Sahat kula. Na wenom vrhu stoji vetrokaz s pokaziva~em strana sveta. Na nekim vetrokazima nalaze se petao ili strelica – oni pokazuju pravac duvawa vetra.

16

Sahat kula, Petrovaradin

* Ilustracija iz kwige Tatjane Rodi} S decom oko sveta 1, Beograd 2007.


Napravi vetrewa~u, pa s drugarima iz odeqewa iza|i u {kolsko dvori{te i pokreni je. papir u boji 20 cm

lewir

20 cm

olovka makaze mawi drveni {tap Papir presavij jo{ jednom napola, kao {to je prikazano na slici.

rajsnadla

4

cm

Sve ~etiri strane papira treba da budu istih dimenzija. Papir presavij napola.

Zatim ga ra{iri. Izre`i papir po linijama koje si dobio savijawem. Ne re`i do mesta na kojem se linije ukr{taju – ostavi 4 cm od centra, kao {to je prikazano na slici.

Potom savij svaki drugi ugao ka centru.

Rajsnadlu zabodi u centar, a zatim u drvce.

17


UKRAS ZA SOBU Napravi ukras kao {to je ovaj prikazan na slici. papiri u boji Postavi ga u u~ionicu ili u svoju sobu. Zaka~i ga na mesto na kojem struji vazduh.

providne folije u boji (prilog uz uxbenik)

Izre`i razli~ite oblike, pa ih koncem pri~vrsti za {tap ili ve{alicu.

makaze kanap ili vunica

[ta }e se dogoditi sa ukrasom kada ga zaka~i{ na mesto na kojem struji vazduh?

drveni {tap ili ve{alica

ALEKSANDAR KOLDER (1898–1976), ameri~ki umetnik, pravio je skulpture od predmeta razli~itih oblika i ka~io ih na `ice koje se pomeraju kada se izlo`e strujawu vazduha.

Umetnik u svom ateqeu

Aleksandar Kolder, Mobil

18

Re{i Umetni~ki kviz na radnom listu broj 4.


Sadr`aj

Vodi~ /3 Šta ti je sve potrebno za likovnu pustolovinu /4–5

1. U POKRETU (Kretawe oblika u prostoru) /7 Na putu od ku}e do {kole /8 Kako se ko kre}e? /8 Leptir; /9 Brod; /10–11 @aba /12–13 Avion; /14 Snaga prirode /15 Vetrewa~a /16–17 Ukras za sobu /18

2. SVETLOST I SENKA (Dejstvo svetlosti na karakter oblika) /19 Svetlost /20 Senka /21 [ta je silueta /22 Ukrasi svoju siluetu /22

3. OTKRIVAM RAZLIKE (Kontrast) /23 Kontrast /24 Prirodni i ve{ta~ki oblici /24 Kuhiwica /24 Slagawe – razlagawe /25 Kocka, kocka, kockica… /25 Slagalica /25 Kola` /26 Jednobojno – vi{ebojno /27 Moje rukavice /27 Obra|eno – neobra|eno /28 Zoo-vrt /29 Pravo – krivo /30 Kula /30 Ispup~eno – udubqeno /31 Reqef /32

95


4. ^EMU SLU@E ZNACI (Znaci i simboli) /33 Znaci /34 Saobra}ajni znaci /34 Zastava /35 Grb /36–37 Zastava mog odeqewa /38

5. RAZNOLIKI AMBIJENTI (Ambijenti – scenski prostor) /39 Razli~iti ambijenti /40 Ku}a od papira /41 U pozori{tu… /42 Obuci Crvenkapu i lovca /42 Novogodi{wa predstava i maskenbal /43 Maske /43 Novogodi{we maske /44 Novogodi{we kape /45–46 Novogodi{we ~arolije /47 Novogodi{wi ukrasi /47 Novogodi{wa `urka /48

6. PAKETI]I I ZAVE@QAJI [Individualno kori{}ewe razli~itih materijala za rad (pakovawe)] /49 Pokloni /50 Kutija za poklon /51 Novi prizori /52 Tajanstveni predmeti /53 Krpice i ~vori}i /54 Neobi~ni zave`qaji /54

7. IGRA^KE I UKRASI (Jednobojna kompozicija upotrebnih predmeta) /55 Novi oblici /56 Sne`ni reqef /56 Slikam ti pri~u /57 Igra~ke /58–60

8. SVET IZ MOJE MA[TE (Zami{qawa) /61 Na krilima ma{te /62 Bio jednom jedan zmaj… /63–64 Moj zmaj /64

96


9. QUBAV, PRIJATEQSTVO I MA[TA [Preoblikovawe materijala ili predmeta wihovim spajawem (vezivawe)] /65 [ta se ~ime spaja? /66 Kutija za uspomene /67 Drugarstvo /68 Moj drug i ja /69 Nek svud qubav sja /70 Porodica Varja~i} /70

10. PI[IMO LEPO (Lepo pisawe sa kaligrafijom) /71 Kako se nekada pisalo… /72–77 Kaligrafija /78–79 Potpis umetnika /80–81 Moj spomenar /82–83 Razglednica iz mog mesta /84 Pozivnica za moj ro|endan /85 Plakat s potpisima /86–87 Inicijali /88–89 Moji inicijali /89 Ekslibris /90 Moj ekslibris /90 Privezak /91

Re{ewa /93–94 Literatura /99

97


LITERATURA 1. H. W. Janson, Istorija umetnosti, Prosveta, Beograd 1989; 2. I. F. Walther, Impressionism, Taschen, KÜln 2006; 3. J. Maksimovi}, Srpske sredwovekovne minijature, Prosveta, Beograd 1983; 4. M. ]iri}, Grafi~ki znak i simbol, Fakultet primewenih umetnosti i Tk Mont Image Digital Printing, Beograd 2007; 5. V. Krempton, Zastave, Politikin zabavnik i Kwiga komerc, Beograd 2006; 6. K. Brukfild, Svet pismenosti, Politikin zabavnik i Kwiga komerc, Beograd 2006; 7. K. Gravet, Vitezovi, Politikin zabavnik i Kwiga komerc, Beograd 2006; 8. R. ]iri}, Zbornik o ekslibrisu, Ekslibris dru{tvo Beograd, Fakultet primewenih umetnosti, Kotur i ostali, Beograd 2007; 9. Q. Sikimi}, De~je igre nekad i sad, Kreativni centar, Beograd 2003; 10. A. Hopkins, A Chronicle History of Knights, Silverdale Books, Wigston 2004; 11. D. Milenkovi}, Japan za po~etnike, Super Print i SJD Beograd–Tokio, Beograd 2003; 12. D. Spasi}, A. Palavestra, D. Mr|enovi}, Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele, Bata, Beograd 1991.


LIKOVNA KULTURA za drugi razred osnovne {kole

autor mr Mirjana @ivkovi}

recenzenti mr Milka Vujovi}-Stojanovi}, Fakultet primewenih umetnosti, Beograd Jovan Mr|enova~ki, profesor likovne kulture, O[ „Vlada Aksentijevi}“, Beograd Sne`ana Grbi}, profesor razredne nastave, O[ „\ura Jak{i}“, Ravni

lektor Ivana Igwatovi}

izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

urednik mr Sla|ana Ili}

za izdava~a mr Qiqana Marinkovi}


Likovna kultura 2