Kućica u šumi

Page 1


drugo izdawe

autor Simeon Marinkovi} ilustrator Marko Somborac urednik Sla|ana Ili} lektor Aleksandra Markovi} likovni urednik Du{an Pavli}

izdaje Kreativni centar, Gradi{tanska 8, Beograd, telefoni: 011/ 38 20 483, 38 20 464, 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.co.yu www.kreativnicentar.co.yu {tampa Grafiprof, Beograd

tira` 2000

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd

087.5 MARINKOVI], Simeon Ku}ica u {umi / Simeon Marinkovi} ; ilustrovao Marko Somborac. - 2. izd. Beograd : Kreativni centar, 2008 (Beograd : Grafiprof). ‡ 24 str. : ilustr. ; 26 cm. ([umske pri~e / [Kreativni centar]) Tira` 2.000. ISBN 978-86-7781-413-7 1. Somborac, Marko COBISS.SR—ID 151002124U planini, u divqini, zahladilo, sti`e zima, sad je svakom va`na briga da ku}icu toplu ima. Vuk jazbinu svoju sprema, medved tra`i gde da spava, u je`evoj logi {u{ka suvo li{}e, suva trava. 2


A lisica jo{ ne haje: – Ima dana, neka, sutra! Ba{ mi prija da pro{etam mojom stazom svakog jutra.

3


Jednog dana dunu vetar i stra{no se naobla~i, sneg navali – pada, sipa, u planini sve se smra~i. [umske zverke po`urile, u loge se ve} sakrile. Lija usred {ume stala: gde }e, kud }e – nije znala. 4


Sneg zasipa, vetar ledi, lija drhti, cvili, laje: – Uh, da imam svoju ku}u! Trebalo je ... Sad se kaje. Nasumice napred kro~i i zasja{e wene o~i: iza nekog gustog pru}a zekina se vidi ku}a. 5