Konflikti i šta sa njima

Page 1


Priru~nici kwiga tre}a sedmo izdawe Autori dr Dijana Plut, MOST mr Qiqana Marinkovi} Ilustrovao Dobrosav Bob @ivkovi} Recenzenti dr Tinde Kova~-Cerovi} dr Simeon Marinkovi} Urednik Slavica Markovi} Lektor Violeta Babi} Izdaje KREATIVNI CENTAR Beograd, Gradi{tanska 8 tel.: 011/ 3820 464, 3820 483, 2440 659 e-mail: info@kreativnicentar.co.yu www. kreativnicentar.co.yu Za izdava~a Dejan Begovi} [tampa Grafiprof Tira` 3.000 ISBN 978-86-7781-516-5 copyrightŠKreativni centar 2004 Ova kwiga inspirisana je iskustvima Udru`ewa za saradwu i posredovawe u sukobima (MOST). Tom udru`ewu autorke duguju zahvalnost i za pristup mnogim korisnim kwigama, koje su, bilo kao podsticaj, bilo kao neposredan uzor, i ovde ugra|ene. Neke, va`nije od wih, jesu slede}e: Fran Schmidt, Alice Friedman, Conflict and me, Grace Contrino Abrams Peace Education Foundation, Inc. 1985; Dr Thomas Gordon, Parent Effectiveness Training, Penguin Book, 1975 (tako|e i na srpskom u izdawu Kreativnog centra: Tomas Gordon, Ume}e roditeqstva, 1997); Violence Prevention Packet, Harvard Graduete School of Education; Everyone Can Win, Cornelius and Faire, Schuster, 1990.


Dr Dijana Plut Mr Qiqana Marinkovi}

KONFLIKTI i {ta sa wima


Sadr`aj [ta }e{ na}i u ovoj kwizi ....................................................................... 3 O~i u o~i s konfliktom ............................................................................ 4 Razbuktavawe konflikta .......................................................................... 8 Tragawe za re{ewem ................................................................................. 9 Kako da obe strane budu zadovoqne ..................................................... 12 Koraci do pametnog razre{ewa konflikta ......................................... 16 Pravila fer borbe.................................................................................. 25 Korisne ve{tine za razre{avawe konflikata .................................. 31 Budi sam svoj gospodar............................................................................ 47 [ta ti radi televizija ........................................................................... 58 I na kraju… .............................................................................................. 62

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 159.923.5-057.874(035) PLUT, Dijana Konflikti i {ta sa wima / Dijana Plut, Qiqana Marinkovi} ; ²ilustrovao Dobrosav Bob @ivkovi}³. - 7. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2007 (Beograd : Grafiprof). - 63 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Priru~nici / Kreativni centar ; kw. 3) Tira` 3.000 ISBN 978-86-7781-516-5 1. Marinkovi}, Qiqana a) Pona{awe - U~enici osnovnih {kola Priru~nici COBISS.SR-ID 141596172


[TA ]E[ NA]I U OVOJ KWIZI

Ovo je kwiga o konfliktima,* i to o onim koji izbijaju izme|u dve bliske osobe, koji gu{e i jednu i drugu, koji su va`ni i jednoj i drugoj, od kojih se ne mo`e pobe}i jer se zajedni~ki `ivot mora nastaviti, a za obe strane bi bilo dobro da ga nastave bez gor~ine i zle voqe. ^itaj ovo ako `eli{ boqe odnose sa svojim roditeqima, prijateqima, bra}om i sestrama, nastavnicima, kom{ijama... Mo}i }e{, ako bude{ hteo, da u~ini{ ne{to i za sebe i za wih. Ovde govorimo o konfliktima koje sam mo`e{ da re{i{, na koje mo`e{ da uti~e{ i koji, u stvari, bez tvog pristanka i ne mogu biti razre{eni. U sukobe upadamo svakodnevno, zbog sitnica ili zbog ne~eg krupnog. Sukobi su neizbe`ni i naj~e{}e nam nisu prijatni. Malo je onih koji ba{ vole sva|u i odmeravawe snage. Konfliktne situacije nastaju onda kada ne mo`emo dobiti ne{to {to nam treba (pazi, ne mislimo samo na predmete, ve} i na ose}awa i uverewa...). Obi~no je smetwa neko drugi, neko ko nam stoji na putu, a {to je na{a potreba ve}a, ta druga osoba nam vi{e smeta. Ako drugu osobu shvatimo kao protivnika, stvari uglavnom postavqamo ovako: ili on, ili ja, nema tre}eg! Baci{ li pogled na sliku, vide}e{ kako to izgleda na delu. Ali, mo`e da bude i druga~ije. * Konflikt ‥ sukob, sudar, spor, borba, sva|a.

3


O^I U O^I S KONFLIKTOM Izviwewe devojkama! Kad god ka`emo on, mislimo i na vas!

Ne znamo da li si od onih koji vole da zaviruju u sebe, da kopkaju po svojoj du{i, analiziraju... ^ovek ~esto ne razmi{qa o svojim osobinama. Kako se, na primer, ti pona{a{ kada ti se `eqe sukobe sa `eqama drugih? Uradi ovaj mali test. Ali iskreno! Prva situacija Uvredqivo dobacivawe Nastava se zavr{ila. Ana prolazi {kolskim hodnikom. U jednom trenutku sa u`asom shvata da se iz sveop{te graje izdvaja pogrdna primedba na wen ra~un, pra}ena zlobnim kikotom jedne grupe devojaka. [ta bi ti, devojko ili frajeru koji ovo ~ita{, uradio u toj situaciji? a. Zna{ {ta, okrenula bih se i mlatnula prvu gusku koju dohvatim. Ra{~erupala bih je, ostatku jata za primer. Drugi put bi razmislile da li je ba{ pametno da meni dobacuju. b. Verovatno bih prebledela i nastavila da hodam daqe, prave}i se da ni{ta nisam ~ula. Nije iskqu~eno da bih se i spotakla usput ‥ to bi dru{tvo razveselilo jo{ vi{e. Kod ku}e bih gutala suze i izgovarala u jastuk sve ono {to je trebalo tamo re}i. Kod ku}e bih tek dobila divne ideje {ta sam sve mogla da odgovorim. Jao, {to sam tako smotana?! v. Stala bih, pogledala ih pravo u o~i i otvoreno upitala da li to o meni govore. Upitala bih onu za koju procenim da je kolovo|a da li ima ne{to da mi ka`e. Rekla bih im da mi se ne dopada razgovor iza le|a i tako daqe, sve u tom fazonu...

4


g. Sine, nisam ni ja od ju~e. Ve} na prvom }o{ku bih organizovala svoje sledbenice. Jao prvoj koja nai|e! Ja sam penicilin za takve. Ej, ne bi znala tri dana kako se zove. Bilo bi je sramota i u ogledalo da se pogleda. d. Progutala bih knedlu i dostojanstveno pro{la. A onda, kod ku}e ‥ plan! Natr~ale bi mi kad se najmawe nadaju. Na kontrolnom, na primer. Platile bi kad-tad, i to sve jedna po jedna. |. Stala bih pred wih i odvalila prvo {to mi padne na pamet. Ne bih birala re~i, to je sigurno. e. Bilo bi mi te{ko, a to bih i pokazala. Ne bih skrivala ni suze, a mo`da bih im to i rekla... Ako su htele da me povrede ‥ uspelo im je. I {ta sad imaju od toga? `. Oti{la bih lepo pravo kod razredne i prijavila slu~aj ugro`avawa qudskog dostojanstva. A mo`da bi i moja mama preduzela ne{to. z. Ne bih mogla da zaustavim suze, zacrvenela bih se i splela, oti{la bih ku}i sva jadna i pora`ena. Gledala bih da tu grupu ubudu}e izbegavam. Dugo, dugo bi me to peklo. i. Okrenula bih se da im dam znak da sam ~ula, a posle ih ignorisala. Ako su takve, niti mi trebaju, niti su dostojne osvete.

5


Druga situacija Izlazak Subota je popodne. Milanu se nekud ide. Najradije bi s Banetom i{ao u grad da malo procuwaju. ^ak se i obukao lepo. Bane je, me|utim, raspolo`en za basket. Sav je u sportskom fazonu. [ta da se radi? Ovo je jedan mali, ne ba{ mnogo ozbiqan konflikt. [ta bi ti uradio u takvoj situaciji? Mo`e{ li da se prepozna{ u nekom od slede}ih postupaka? a. Nagovarao bih ortaka da odustane od basketa i po|e sa mnom. Ucewivao bih ga, moqakao, pretio, durio se, mamio bih ga la`nim obe}awima ‥ ali ne bih odustao dok ga ne slomim. b. Ne bih se usudio ni da mu pomenem grad. Poslu{no bih skinuo svoju lepu ko{uqu i u najnovijim pantalonama zaigrao pod ko{em. Gledao bih da se moja mrzovoqa ne primeti. v. Predlo`io bih da bacamo nov~i}. Bi}e onako kako padne! g. Nagovarao bih ga, nagovarao, ube|ivao ... a onda bih popustio. Neka mu bude! U bestraga i grad i cuwawe. d. Nagovarao bih ga iz sve snage. Ako ne}e, okrenuo bih mu le|a ‥ mo`da zauvek! Video bi on kada }u ga slede}i put negde pozvati. Nije iskqu~eno ni da mu prilepim {amar~inu. Ma ko ga {i{a, kreten jedan. |. Predlo`io bih da malo igramo basket, pa da onda otr~imo malo do grada. Tja, to nije ba{ ono {to sam hteo. Ne}e biti dovoqno vremena ni za jedno ni za drugo ... ali, {ta se mo`e! e. U stvari, odmah bi mi se sve smu~ilo. Ostao bih kod ku}e i razmi{qao o tome za{to se meni uvek sve izjalovi. Za{to on uvek ne{to izvodi? Kakav je sad basket smislio? Nikad nije onako kako ja ho}u. Ma ne moram ni da iza|em.

6


Da li si prona{ao sebe u ovim situacijama? Naravno, znamo i mi da se qudi ne pona{aju uvek na isti na~in: mnogo zavisi od toga s kim smo u{li u konflikt, koliko nam je va`na ta druga osoba, koliko nam je stalo do toga {to smo naumili. Ali, ipak, qudi su skloni odre|enom tipu reagovawa... Da li si otkrio neke svoje posebne sklonosti? Da li si zadovoqan svojim pona{awem? A ishodom? Da li je tvoje pona{awe delotvorno, odnosno da li uspeva{ da razre{i{ konfliktne situacije ili mo`da tone{ u konflikt jo{ dubqe? Razmisli o svojim odgovorima imaju}i u vidu tri va`na momenta: 1. Da li postupa{ vode}i ra~una samo o svojim potrebama ili uzima{ u obzir i potrebe druge osobe? 2. Da li si sklon tome da ne{to preduzme{ ili se radije povla~i{, prepu{ta{ se? 3. Da li reaguje{ miroqubivo ili ti vi{e le`e agresivna re{ewa?

7Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.