Page 1


Edicija Dobar roditeq

Kako razgovarati s decom o razvodu Priru~nik za roditeqe Autori Roberta Bejer i Kent Vin~ester (Roberta Beyer and Kent Winchester) Copyright © 2005 Kreativni centar, za izdawe na srpskom jeziku Original edition published in 2001 by Free Spirit Publishing Inc., Minneapolis, Minnesota, U.S.A., http://www.freespirit.com under the title: Speaking of Divorce: How to Talk with Your Kids and Help Them Cope. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. Recenzenti dr Dijana Plut prof. dr Jelena Vlajkovi} Ilustracije Neda Doki} Prevela s engleskog Vesna Sofrenovi} Lektor Dragana Rakovi} Priprema za {tampu Qiqana Pavkov Izdaje Kreativni centar Gradi{tanska 8, Beograd tel.: 011/3820 464, 3820 483, 2440 659 e-mail: info@kreativnicentar.co.yu Urednik Ivana Igwatovi} Za izdava~a Qiqana Marinkovi}, direktor [tampa Grafiprof Tira` 3000 ISBN 86-7781-397-7

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 173.1:159.98(035) 159.922.73(035) BEJER, Roberta Kako razgovarati s decom o razvodu : priru~nik za roditeqe / Roberta Bejer i Kent Vin~ester ; ²prevela s engleskog Vesna Sofrenovi} ; ilustracije Neda Doki}³. ‡ Beograd : Kreativni centar, 2005 (Beograd : Grafiprof). ‡ 140 str. : ilustr. ; 20 cm. ‡ (Edicija Dobar roditeq) Prevod dela: Speaking of Divorce : How to Talk with Your Kids and Help Them Cope / Roberta Beyer and Kent Winchester. ‡ Tira` 3.000. ‡ O autorima kwige: str. 139. ISBN 86-7781-397-7 1. Vin~ester, Kent a) Razvod braka ‡ Psiholo{ki aspekt ‡ Priru~nici b) Roditeqi ‡ Deca ‡ Psiholo{ki aspekt ‡ Priru~nici COBISS.SR-ID 126286092


Roberta Bejer i Kent Vin~ester

Kako razgovarati s decom o razvodu Priru~nik za roditeqe


Sadr`aj Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Nekoliko re~i na po~etku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Razvodimo se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Nisi ti kriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Uvek }emo te voleti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Ne}emo se pomiriti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Slobodno ka`i {ta ose}a{ . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ovako }emo od sada `iveti . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Potrudi}emo se da ti bude lak{e . . . . . . . . . . . 84 Mo`e{ da nas voli{ oboje! . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Ne treba da se brine{ zbog novca . . . . . . . . . . 101 Ne treba da se brine{ o meni . . . . . . . . . . . . . . 109 Ne}emo te stavqati izme|u dve vatre . . . . . . . 115 I daqe smo porodica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Na{ `ivot se mewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Nekoliko re~i na kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 O autorima kwige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139


Predgovor

Tokom petnaest godina, koliko sam radila kao sudija za razvode, i jo{ sedam pre toga, koliko sam bila advokat za razvode, nau~ila sam mnogo toga korisnog. Veoma je va`na ona pouka iz Male kwige `ivotnih saveta koja glasi: „Nikad ne seci ono {to mo`e ostati celo.“ To je dobar savet razvedenim roditeqima. Wihova veza ne zavr{ava se razvodom ‡ wime se taj odnos samo mewa. Za biv{e supru`nike koji imaju decu „dok ih smrt ne rastavi“ ‡ to je stvarnost koju ne mogu izbe}i. Mnogi razvedeni roditeqi voleli bi da biv{i supru`nik zauvek nestane iz wihovog `ivota, ali treba da budu svesni toga da, iako su postali biv{i supru`nici, nikad ne}e biti „biv{i“ roditeqi. Iako se wihova veza okon~ala, nastavqa se ona koju imaju s decom. To zna~i da }e preko dece ostati povezani do kraja `ivota. Tu ~iwenicu roditeqi smetnu s uma, jer wihovi razgovori ~esto prelaze u sva|e i nesuglasice. Sam razvod deci verovatno ne}e ostaviti trajne posledice, ali }e im zato trajne posledice ostaviti otvoreno 5


roditeqsko neprijateqstvo. Iako mo`da ni sami toga nisu svesni, niti to rade namerno, oni roditeqi koji su neprekidno u sukobu (bez obzira na to da li se on iskazuje sva|ama ili }utawem) ugro`avaju decu, ali ‥ i same sebe. Po{to sam vi{e godina radila kao advokat u brakorazvodnim parnicama, shvatila sam da moji klijenti posle okon~awa razvoda zapadaju u jo{ gore stawe. Obi~no su, ~ak i kad su izlazili kao „pobednici“ iz sudskog procesa, postajali jo{ ogor~eniji i duhovno siroma{niji. To je i bio razlog zbog kojeg sam sebi postavila tipi~no ameri~ko pitawe: Ko je kriv? Tada sam radila kao advokat, pa sam svalila odgovornost na sudije, optu`uju}i ih da ne razumeju dovoqno porodi~ne probleme i da nisu dovoqno ~vrsti u dono{ewu odluka. Onda sam 1984. godine i sama postala sudija za porodi~no pravo i zauzela sam vrlo odlu~an stav, otvoreno nare|uju}i roditeqima da povedu ra~una o tome kako se pona{aju. Posle nekoliko godina shvatila sam da i takvo pona{awe nije dobro. I opet sam sebi postavila pitawe o tome ko je kriv. Tada sam mislila da su krivi advokati, jer nemaju hrabrosti da svoje klijente suo~e s neprijatnim ~iwenicama. Potom sam poha|ala jednonedeqni kurs za medijatore i napokon sam shvatila {ta treba 6


postaviti kao ciq ‥ nije bitno ko }e dobiti proces, va`no je re{iti problem. Prestala sam da sve to posmatram crno-belo, ko }e izgubiti, a ko pobediti, ko je u pravu, a ko nije. Nikoga ne treba kriviti. Qudi pronalaze de`urnog krivca jer su nemo}ni da se suo~e sami sa sobom. Od tada sam imala prilike da se u sudnici sretnem s mnogim parovima koji su se razvodili i svi su bili upla{eni i skrhani patwom. Bilo mi jasno koliko im je te{ko da zadr`e prisustvo duha. Stalno su se pitali: „Za{to se ba{ meni ovo de{ava?“ I opet su krivili nekog drugog. Poku{ala sam da im pomognem da uvide ono {to sam nau~ila na osnovu vi{egodi{weg iskustva: sami treba da odlu~ite da li }ete i daqe tra`iti krivca ili }ete se pozabaviti problemom. Ne mo`ete i jedno i drugo. A pronala`ewe krivca nikad nije re{ewe. Mnogo je boqe usredsrediti se na re{avawe onih problema koje donosi razvod. @elim da i vi i svi parovi koji prolaze kroz moju sudnicu znate da vam ovaj period mo`e pomo}i da postanete zreliji i da sebi postavite jedino pravo pitawe: [ta je to dobro {to razvod mo`e doneti? Ova kwiga treba da vam pomogne da {to boqe razre{ite probleme koje razvod donosi i da uspostavite uqudan odnos i me|usobno po{tovawe i onda kada po~nete da `ivite odvojeno. Ako 7


prihvatite bar neke savete iz ove kwige, budite sigurni da va{u decu ne ~eka samo puko pre`ivqavawe va{eg razvoda ‥ ona }e se na va{em primeru nau~iti ume}u `ivqewa. @elim vam sve najboqe. Sudija En Kas Albukerki, Novi Meksiko

8


Nekoliko re~i na po~etku Po{to ~itate ove redove, verovatno pre`ivqavate te{ke trenutke, a pre`ivqava ih i va{a porodica. Ova kwiga mo`e da vam pomogne ako ste ve} razvedeni, ako se razvodite ili se tek odlu~ujete na taj korak. Kwiga treba da vam pru`i odgovor na najva`nije pitawe: Kako }e razvod uticati na va{e dete? Razvodom se okon~ava brak, ali se wime ne mo`e i ne sme staviti ta~ka na va{ porodi~ni `ivot. Va{a deca }e uvek biti va{a deca. A kad se roditeqi razvedu, to na decu ostavqa dugotrajne posledice. Kwiga Kako razgovarati s decom o razvodu pomo}i }e vam da uvidite koje su to posledice i preporu~iti vam kako da o razvodu razgovarate s decom ‥ obazrivo, ali iskreno i otvoreno. Va{em biv{em supru`niku i vama mo`da ne}e biti ba{ lako da prihvatite neke od na{ih saveta. ^ini vam se da ovo nije trenutak za saradwu s drugim roditeqem. Ako ste jo{ ona strana koja nije imala nameru da se razvede, sigurno ste u {oku i ne mo`ete da poverujete da ste tako iznevereni. Mo`da ste ogor~eni i `elite da sasvim prekinete veze s brakolomcem. Usamqeni ste, zbuweni i po9


vre|eni. Ustajete i le`ete quti. Ne mo`ete da se oslobodite ose}aja krivice. ^esto nemate snage da budete roditeq. Svaki razvod izaziva razne neprijatne, zbuwuju}e, ~ak i bolne emocije. Iako vas je razvod izbacio iz koloseka, treba da shvatite da niste samo vi povre|eni ‥ pogo|ena su i va{a deca. Ba{ zato u ovom periodu roditeqi mogu da u~ine mnogo za dobrobit dece. Ciq ove kwige i jeste da vam da odgovor na osnovno pitawe koje vas mu~i: [ta da u~inim da moje dete zbog razvoda ne bude emotivno ugro`eno i da nastavi normalno da `ivi?

[ta treba da pru`ite deci Nikad nemojte zaboraviti da su deci potrebna oba roditeqa koja }e ih voleti i podr`avati. Deci je neophodno da i mama i tata u~estvuju u wihovom odrastawu, bez obzira na to kakvo oni mi{qewe imaju jedno o drugom. Brak se raspao, ali je va{a odgovornost prema deci, kojoj ste posle razvoda potrebniji nego ikad, ostala ista. Uzdr`ite se i nemojte pred decom 10


pokazivati netrpeqivost prema biv{em supru`niku, iako }e se ona povremeno javqati. Ako se u godinama posle razvoda budete pona{ali dostojanstveno i ako budete po{tovali jedno drugo, u velikoj meri }ete pomo}i deci i pripremiti ih za `ivotne izazove koji su pred wima. Mada se deca brzo oporavqaju, novija istra`ivawa jasno pokazuju da, kada je re~ o dalekose`nim posledicama razvoda, ipak mnogo boqe prolaze ona deca ~iji su roditeqi okon~ali brak bez sva|a i velikih re~i nego ona koja su prisustvovala burnim i `estokim raspravama. Pored netrpeqivosti izme|u biv{ih supru`nika, mogu se pojaviti i drugi problemi. Zbog razvoda se mewaju du`nosti roditeqa. Pre razvoda jedan od wih vi{e se brinuo o {kolskim obavezama dece, zadu`ewima u ku}i, vremenu odlaska na spavawe, xeparcu, dru{tvenim aktivnostima, pona{awu. Jedan roditeq je bio stro`i, a drugi popustqiviji. Roditeqi koji `ele zajedno da podi`u decu mora}e tokom razvoda i posle wega da se suo~e sa svim tim pitawima o roditeqskim zadu`ewima. Vi ste svom detetu najva`niji uzor. Zbog toga je va`no kako }ete se ophoditi prema drugom roditequ i kako }ete razre{avati sukobe. Jer, kad dete poraste, verovatno }ete zajedno prisustvovati 11


Kако разговарати с децом о разводу | Роберта Бејер, Кент Винчестер  

Развод означава крај брака, али не и крај породичног живота. Вашој деци ће увек бити потребна оба родитеља која ће их волети и подржавати. K...