Page 1


Biblioteka

Bez dlake na jeziku

SVE O (NE)U^ENJU

KAKO POSTATI i OSTATI GLUP

(U 39 LEKCIJA)

tre}e izdanje

Ilustrovao

Dobrosav Bob @ivkovi} Lektor

Ivana Ignjatovi} Recenzent

Dr Simeon Marinkovi} Izdaje

Kreativni centar, Beograd, Gradi{tanska 8 tel.: (011) 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 e-mail: infoÂŞkreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs Za izdava~a

Ljiljana Marinkovi}, direktor Priprema za {tampu

Neboj{a Miti} [tampa

Grafiprof, Beograd Tira`

5.000 ISBN 978-86-7781-325-3 CIP — Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.032-057.874(035) PETROVI], Jasminka, 1960 Kako postati i ostati glup : (u 39 lekcija) : sve o (ne)u~enju / Jasminka Petrovi} i Ana Pe{ikan ; ilustrovao Dobrosav Bob @ivkovi}. - 3. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2009 (Beograd : Grafiprof). - 63 str. : ilustr. ; 23 cm + Abeceda gluposti - ([1] presavijen list). - (Biblioteka Bez dlake na jeziku / [Kreativni centar]) Tira` 5.000. - Magare}i re~nik: str. 53-59. Registar. ISBN 978-86-7781-325-3 1. Pe{ikan, Ana [autor], 1959 a) U~ewe - Priru~nici COBISS.SR-ID 167371532


Jasminka PETROVI] i Ana PE[IKAN Ovaj priru~nik je upropastio mnoge, za{to ne bi i tebe?! U~enje ili blejanje – zar ima dileme?! U~ini `ivot {to besmislenijim! Kako }e{ najlak{e spre~iti sebe da u~i{! Vodi~ u prazninu! SVE O (NE)U^ENJU

SVE O (NE)U^ENJU

KAKO POSTATI i OSTATI GLUP (U 39 LEKCIJA) Ilustrovao

Dobrosav BoB @ivkovi}


Sadr`aj PREDGOVOR

...........................5

UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 RAZRADA – (ne)u~enje na ~asu . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – (ne)u~enje kod ku}e . . . . . . . . . . . . . . . 18 ZAKLJU^AK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 POGOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 RE^NIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 DODATAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 INDEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 SPECIJALNI DODATAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3


pedagogija tihi don istorija istorija sveta

ve`banka geografija

jezik botanika

20.000 milja pod morem geologija

geografija matematika 1 bukvar

matematika 2

kibernetika zabavnik plavi kit

ljutito me^e

seks za po^etnike

geologija biologija

^itanka etnologija gospodar prstenova

strani jezik je`eva ku]ica

arheologija bajke basne astronomija

sociologija beskrajna pri^a tarzan rat i mir ve`banka fizika psihologija

matematika 3

hemija umetnost

matematika 4


PREDGOVOR U~enjem se sti~u znanje, sigurnost i dobre ocene, ali je u~enje naporno i te{ko. Osim toga, ono ti oduzima dragoceno vreme od: zurenja u televizor, prebrojavanja cveti}a na tapetama, crtkanja ta~kica i crtica po sveskama i sl. A to nije u redu! Ukoliko deli{ na{e mi{ljenje, onda pred sobom ima{ pravu knjigu. Ovo, u stvari, i nije obi~na knjiga, ve} jedan neobi~an priru~nik. Mnogo smo se trudili da tekst svedemo na minimum kako bi se izbegao du`i kontakt sa slovima. Zato su re~enice kratke i jednostavne, bez dubljeg smisla. Poku{ali smo da otklonimo svaku mogu}nost da ~itaoca odvedemo u razmi{ljanje – daleko bilo, pu-pu, pomeri se s mesta, kucni u drvo. Zato ne tra`i u tekstu ni{ta „izme|u redova“, jer, osim praznog prostora, tu ni~ega i nema. Da se razumemo, ovaj priru~nik upravo i slu`i za o~uvanje praznog prostora, kako u knjizi tako i u glavi. U tome je nenadma{an! Rezultate }e{ osetiti ve} posle nekoliko stranica. Pored knji`ara, biblioteka i muzeja prolazi}e{ mirne du{e i hladnog srca. Intelektualna naprezanja vrlo brzo posta}e tvoja pro{lost. Uz ovaj priru~nik jedino {to }e{ da nau~i{ jeste kako da se odupre{ `elji da bude{ u~en i pametan. Mlati}e{ praznu slamu, bleja}e{ u prazno, a u dru{tvu }e{ ili mukati ili }utati. Ako kojim slu~ajem ne{to i progovori{, bi}e to vrlo glupo i dosadno. @ivot je isuvi{e kratak da bismo ga tra}ili na u~enje! Zato, udri brigu na glupiranje! Autori


Uvod LEKCIJA broj 1

U~enje PA@NJA: U~enjem se postaje pametan, uspe{an i omiljen u dru{tvu! OPREZ: U tom slu~aju nema izgovora tipa „|aci me ne vole“, „nastavnici me mrze“. Svi }e `eleti da budu u tvom dru{tvu, ~ak i kom{ijin papagaj. SAVET: U~enje je zarazno, zato be`i od u~enja {to dalje mo`e{! Najbolje je da se sakrije{ u neku igraonicu ili, jo{ bolje, u kladionicu. Tako }e{ jednim udarcem ubiti tri muve: i vreme, i novac, i ono malo pameti u glavi. NAPOMENA: Od u~enja se mo`e be`ati sam ili, jo{ bolje, u dru{tvu sli~nih. Ali, otvori ~etvore o~i, ne{to se mo`e nau~iti i van {kole! VA@NO SAOP[TENJE: Najopasnije su prve lekcije! Za~as te uvuku u materiju. Kad se ti osvesti{, ve} je kasno – toliko toga ve} zna{. Zato, ~uvaj se prve lekcije!

7


Razrada (ne)u~enje na ~asu LEKCIJA broj 2

Nastava PA@NJA: U~enik koji pazi na ~asu olak{ava sebi u~enje kod ku}e. U tom slu~aju, potrebno mu je vrlo malo vremena i truda da obnovi i produbi novu lekciju. OPREZ: Kao {to vidi{, {kolski ~as mo`e biti pametno iskori{}en. Vodi ra~una da ti se slu~ajno (a kamoli namerno) to ne dogodi! SAVET: Postoje nastavnici koji imaju neverovatnu sposobnost da ti privuku pa`nju i da te uvuku u gradivo. Ne daj se! Ne prati nastavu ni za `ivu glavu! Zevaj, dremaj, spavaj. Gledaj kroz nastavnika ili, jo{ bolje, gledaj kroz prozor. Pri~aj s parom iz klupe, pri~aj s u~enikom iz prve klupe, pri~aj s u~enikom iz dvori{ta... NAPOMENA: Pri~aj s vanzemaljcem! Ukoliko ga ostali u razredu ne vide, budi ubedljiviji!

9


Profile for Kreativni centar

Kako postati i ostati glup  

Ова књига својим провокативним насловом, одмах и без длаке на језику, поручује нам управо супротно од онога што смо у први мах прочитали. Ве...

Kako postati i ostati glup  

Ова књига својим провокативним насловом, одмах и без длаке на језику, поручује нам управо супротно од онога што смо у први мах прочитали. Ве...