Page 1


Priru~nici kwiga trideset deveta ~etvrto izdawe • Priredio Branko Vasi} • Ilustrovao Dobrosav Bob @ivkovi} • Lektor Aleksandra Markovi} • Izdaje KREATIVNI CENTAR Gradi{tanska 8, 11000 Beograd tel./faks: 011/382 04 64, 382 04 83, 244 06 59 e-mail: infoªkreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs • Urednik Dejan Begovi} • Za izdava~a Qiqana Marinkovi}, direktor • Kompjuterska obrada AVANGARDA • [tampa GRAFIPROF • Tira` 5.000 • Copyright © Kreativni centar 2006 ISBN 978-86-7781-323-9


Smu~ilo se medi da gleda kako me~i}i po ceo dan sede za kompjuterom, pa re{i da im ispri~a kako su se on i wegov drugar zeka nekada provodili i bez kompjutera. Sede u fotequ, posadi me~i}e u krilo i otvori album sa fotografijama. — Svaka od ovih fotografija je jedna pri~a. Evo, na primer‌

5


Sede gavran i gavranica na grani i }askaju. Ispod drveta le`i mala korwa~a. Nakon nekog vremena korwa~ica po~e da se pewe uz drvo. Pewe se ona, pewe i kad je stigla do vrha, sko~i, po~e da ma{e no`icama, ma{e ru~icama i … razbi se. Na to }e gavranica gavranu: ‡ ’O}e{ ti da ka`e{ malom? Korwa~ica se opet uzvera uz drvo, opet sko~i i opet se razbi. ‡ Dragi, molim te, ka`i malom! Gavran }uti. Uop{te ne reaguje. Korwa~ica se po tre}i put uzvera uz drvo, pope se do vrha, opet se baci, ma{e ru~icama, ma{e no`icama i opet se razbi. Gavranica zaurla na gavrana: ‡ Kad }e{ ve} jednom da ka`e{ malom da je usvojen?!

6


Otvorio meda prodavnicu. Do|e jednog dana zeka i pita ga: ‡ Medo, ima{ li jagode? ‡ Nemam, zeko! Sutradan opet do|e zeka i pita ga: ‡ Medo, ima{ li jagode? Sada ve} jako qut, meda re~e zeki: ‡ Ako me to jo{ jednom bude{ pitao, ubi}u te od batina! Zeka navrati i narednog dana, pa upita: ‡ Medo, ima{ li eksere? ‡ Nemam ‡ odgovara on. A zeka }e: ‡ Pa dobro, onda mi daj kilo jagoda!

7


Prolazi zeka {umom i pu{i. Sretne ga krava, pa mu ka`e: ‡ Kako te nije sramota?! Tako mali, a ve} pu{i{! ‡ Ko si ti da mi to ka`e{?! Vidi na {ta li~i{! ‡ odgovori zeka. ‡ [ta mi fali?! ‡ iznenadi se krava. ‡ Pogledaj kolika si, a ne nosi{ grudwak!

8


Moli zeka medu da ga pro{vercuje preko granice. ‡ Molim te, medo, prenesi me tajno preko granice! ‡ Ne mogu, zeko! Kako misli{ da to izvedem? ‡ Molim te, medo! Evo, ja }u da se uvu~em u tvoj xep i ne}u ni zucnuti! ‡ Dobro, de ‡ pristade nevoqno meda. Do|u oni na granicu. Carinik sumwi~avo odmerava medu. ‡ Je li, medo, {ta ti je to u predwem xepu? ‡ upita carinik. Meda se brzo, iz sve snage, udari po xepu, potom zavu~e {apu i izvu~e spqeskanog zeku. ‡ A, ovo! To mi je zekina slika!

9


Да пукнеш од зеке | Бранко Васић  

Након што су се четири збирке вицева протеклих година сврстале међу најпопуларније књиге Kреативног центра, ево нове збирке вицева под насло...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you