Page 1


Biblioteka Bez dlake na jeziku

ÆUTI I PLIVAJ! (Po~etni kurs u pli}aku bra~nih voda)

tre}e izdanje Napisala Irena Tiodorovi} Ilustrovao Dobrosav Bob @ivkovi} Recenzent Dr Simeon Marinkovi} Izdaje Kreativni centar, Beograd, Gradi{tanska 8 Tel. / faks: (011) 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 e-mail: infoªkreativnicentar.co.yu www.kreativnicentar.co.yu Urednik Dejan Begovi} Za izdava~a Ljiljana Marinkovi}, direktor Prelom i filmovi Avangarda [tampa Publikum Tira` 3.000 copyright©Kreativni centar 2007 CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 316.811.1-058.833(035) 173.1(035) Tiodorovi}, Irena ]uti i plivaj! : (po~etni kurs u pli}aku bra~nih voda) / Irena Tiodorovi} ; ²ilustrovao Dobrosav Bob @ivkovi}³. – 3. izd. – Beograd : Kreativni centar, 2007 (Beograd : Publikum). – 79 str. : ilustr. ; 23 cm + ²1³ presavijen list. – (Biblioteka Bez dlake na jeziku) Tira` 3.000. ISBN 978-86-7781-109-9 a) Brak – Priru~nici COBISS.SR–ID 143494668


Irena Tiodorovi}

ÆUTI I PLIVAJ! (Po~etni kurs u pli}aku bra~nih voda)


ZA PO^ETAK...

MALA VE®bA ZA ÈITAOCE Ova knjiga, kao {to ste ve} zapazili na koricima, zove se: „]uti i plivaj! (po~etni kurs u pli}aku bra~nih voda)“ Tako se zove samo iz razloga {to nekako mora, po{to knjiga bez imena ne bi ni mogla da se izda. Zapravo, ona ima jo{ nekoliko alternativnih naslova, tako da njeno pravo ime zavisi samo od va{eg izbora. Kada pro~itate knjigu, vratite se na ovu stranicu i zaokru`ite naslov koji vam najvi{e odgovora ili ga izmislite sami, ako ste pametniji... Ako mislite da ste jo{ pametniji nego {to mi mislimo da jeste, u~inite to odmah...

Mi vam nudimo slede}e naslove: MUKE DO BRAÈNE LUKE (poeti~no)

UZROCI, TOK I POSLEDICE VENÈANJA IZ SOCIOLO©KO-KULTUROLO©KE PERSPEKTIVE (nau~no)

KAKO REÆI ãDAÒ I OSTATI ®IV (popularno)

POMOÆNO LEKOVITO SREDSTVO ZA LAK©U PROBAVU SOPSTVENE SVADBE (medicinski)

TRENING ZA SVADBENI MEÈ (sportski)

UPUTSTVA ZA ZASNIVANJE BRAÈNOG ODNOSA IZMEÐU BRAÈNIH DRUGOVA I DRUGARICA (pravno)

ILÕ SE ®ENI ILÕ TAMBURU KUPI ({aljivo)

KA®I I PLIVAJ! (pametno) _________________________ (jo{ pametnije)

Kao {to vidite, ako ste kupili knjigu pod jednim naslovom, ne mora da zna~i da }ete je pod tim naslovom i ~itati. Uostalom, krajnje je vreme da se tim uobra`enim i sujetnim piscima onemogu}i da svoje knjige nazivaju po sopstvenom naho|enju. Zar ne? Zato, uzmite stvar, tj. knjigu, u svoje ruke! Platili ste je po{teno i ona sad mo`e da se zove kako vam je volja! 3


D

raga moja,

ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako

se zabavlja{ sa de~kom ve} ~etiri godine i vi{e se ni sa kim ne zabavlja{ ve} ~etiri godine i vi{e ti je mama rekla: „Stvarno je red da nau~i{ da pravi{ pasulj sa suvim rebrima!“ svaki put stane{ ispred izloga sa ven~anicama i ka`e{ u sebi: „Ijaaoo!“ prelazi{ na drugu stranu ulice kad vidi{ izlog sa ven~anicama i ka`e{ u sebi: „Ups!“ ti je baba rekla: „Srela sam onu usedelicu {to je i{la s tobom u razred!“ jede{ celu tablu ~okolade protiv depresije ne jede{ ni{ta ve} danima, jer si dobila pet kila ove zime si uspela da ispr`i{ jaje a da se `umance ne razlije te je tata pohvalio da si besprekorno nau~ila da ispegla{ njegovu ko{ulju si i{la na vi{e od dva de~ja ro|endana u mesec dana te je upi{kila drugari~ina beba kad si poku{ala da je prepovije{ kri{om ~ita{ ljubavne vikend-romane si se u~lanila u neki pokret za `enska prava redovno gleda{ skup{tinska zasedanja, jer ima dobrih frajera si u prvom redu kad mlada na svadbi baca bidermajer te je sramota da uhvati{ bidermajer pljuje{ po latinoameri~kim serijama, a zna{ imena svih likova se testira{ psiho-testovima u `enskim ~asopisima te pitaju prilikom upoznavanja: „Gospo|ica ili gospo|a?“ ti je brat rekao: „[to se neko ne o`eni tobom, pa da se svi smirimo?“ se vre|a{ kada te neko nazove udava~om...


D

ragi moj,

ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako ako

se nisi ni sa kim zabavljao du`e od nedelju dana si sa jednom devojkom toliko dugo, da si zaboravio i kad si se upecao ti je koleginica na poslu rekla da ti o~i ujutro li~e na sarmice od zelja si zadremao u diskoteci sedi{ u kafi}u punom dobrih riba i pri~a{ o poslu ti je otac rekao: „Mogao bi ve} jednom da nau~i{ da sredi{ licnu na osigura~u“ ima{ vi{e od dve kravate si kupio ku}nog ljubimca ti mama jo{ uvek ostavlja na tanjiru ve~eru pokrivenu folijom su te poslali da kupi{ prase za Novu godinu, a ti nema{ pojma gde i kako si re{io da se u~lani{ u neku stranku kri{om gleda{ „burago“ automobil~i}e u prodavnici igra~aka provodi{ du`e od dva sata dnevno na Internetu jo{ ne zna{ {ta su „gedore“ ti je mama rekla: „Sve moje prijateljice {etaju unu~i}e, a vidi mene, k’o gluva ku~ka!“ si nau~io da napravi{ tople sendvi~e i skuva{ kafu si krenuo u teretanu vi{e ne nosi{ kondom u nov~aniku si se poverio prijatelju: „Ma, sve su one iste. Samo ho}e da se udaju!“ sanja{ sebe kako govori{: „Da, da, da....“ i budi{ se u znoju sanja{ samo Pamelu Anderson ne sanja{ vi{e ni{ta ne zna{ na {ta si pro{log meseca potro{io sve pare te je petnaestogodi{nja devoj~ica na rolerima pitala: „^iko, kol’ko ima sati?“ ako si ~vrsto re{io da ostane{ zakleti ne`enja... Ako ima{ bar tri simptoma od ponu|enih, {ta da ti ka`emo...

VREME JE...


O ĂˆEMU SE RADI Znam, znam, znam! [ta menja jedan papir na kome pi{e da ste sa tim i tim u braku? Najva`nija je ljubav! Vas dvoje se volite i bez tog papira! O tom papiru se ovde, zapravo, i ne radi. On je samo povod da se nasmejete svemu onome {to vas ~eka zbog njega. Sve u svemu, zbog tog jednog lista papira, mora}ete da: • iz raznoraznih institucija nabavite gomilu papirnih dokumenata • potro{ite gomilu papirnih nov~anica • godinama zajedno tro{ite iste rolne toalet-papira sa bra~nim drugom Toliko o papiru!

6


BRAK JE NE©TO SASVIM DRUGO! Ljubav, razumevanje, privr`enost, tolerancija, uva`avanje, pomo}, prilago|avanje, razgovor, sva|a, uto~i{te, odgovornost, zrelost, deca, porodica, egzistencija, deljenje i mno`enje, zajedni~ka borba kroz `ivot...

Uh, uh, uh, nije nam bio cilj da filozofiramo! Niko vam to ne mo`e objasniti dok sami ne osetite potrebu i napravite izbor. Cilj ove knjige, dakle, nije da vas uvu~e u brak, niti da nau~no analizira fenomen braka, ve} da sa sme{ne strane osvetli ono {to vas o~ekuje onda kad odlu~ite da ka`ete veliko „da“. Ukratko, {to god da vam se de{ava, bez nervoze... „keep smiling“!

7


Prositi (gl.) = moliti, kam~iti, iznu|ivati, tra`iti milostinju, `ickati... i upitati nekoga da se uda za tebe/o`eni sa tobom.

TOP

@enske: – Danima ose}am da ima{ ne{to va`no da me pita{! – Vidi {to su jeftine ove burme! – Zna{, moj biolo{ki ~asovnik otkucava... pa sad ti vidi {ta ti je ~initi. – Ako me voli{, doka`i to kod mati~ara. – Kad }e{ ve} jednom da stisne{ petlju i pita{ me da se udam za tebe?

8

5 LISTA


ãBLJAKÒ PROSIDBI (upotreba se ne preporu~uje u praksi, posledice su fatalne)

Mu{ke: – Da li bi kuvala za mene do kraja `ivota? – Ne{to mi je dosadno, pa sam mislio da se mo`da ven~amo... – Treba mi neko da mi rodi decu... Ho}e{ li ti? – Hajde da i to obavimo... kad se mora. – Svi mi ka`u da je vreme da se `enim, pa k’o velim, kad si ve} tu...

Lista najboljih prosidbi ne postoji. Svako iskreno pitanje bez uslovljavanja i foliranja, ma kako formulisano, je samo po sebi najbolje. Ustvari, najbolje je kad nema nikakvih pitanja (tj. te ru`ne re~i „prositi“), kad brak dolazi kao logi~na posledica i potreba. Ukratko re~eno, u ovom slu~aju stvarno }uti i plivaj...

9


Ћути и пливај | Ирена Тиодоровић  

Ова духовито написана и илустрована књига води читаоце кроз замке упливавања у брачну луку. Подељена је на више поглавља која описују "све у...