Page 1


БЕОГРАД ЗА ДЕЦУ Aутор Јово Анђић

Илустратори Миленко Стевановић,

Душан Павлић (корице, мапе и разгледница) Санадер; Јована, Јована Богдановић Уредник Анђелка Ружић штампу Татјана Ваљаревић

Фонт Санадер Санс, Предраг

Дизајн Оливера Батајић Сретеновић

Лектор Мирјана Делић

Издавач Креативни вни центар, це Градиштанска 8,

Београд, тел.: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 info fo info@kreativnicentar.rs Штампа Публикум

Припрема за

www.kreativnicentar.rs

За издавача Љиљана Маринковић, директор Тираж 2.000

ISBN 978-86-7781-969-9

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 908(497.11 Београд)(036.053.2.025.2) 930.85(497.11 Београд)(036.053.2.025.2) 338.48(497.11 Београд)(036.053.2.025.2) АНЂИЋ, Јово, 1953 Београд за децу / Јово Анђић ; илустрације Миленко Стевановић, Душан Павлић. – Београд : Креативни центар, 2012 (Београд : Публикум). – 124 стр. : илустр. ; 22 cm Тираж 2.000. ISBN 978-86-7781-969-9 a) Београд – Водичи COBISS.SR-ID 193542668


ЈОВО АНЂИЋ

БЕО

ГРАД ЗА ДЕЦУ Илустроваo МИЛЕНКО СТЕВАНОВИЋ


САДРЖАЈ БЕОГРАД ЗА ШЕТАЧЕ I део Историјски Београд Београдска тврђава

Калемегдан II део У кругу двојке Од Саборне цркве до Кнез Михаилове

Саборна црква и Конак кнегиње Љубице Кафана „?“ Улица кнеза Михаила Од Трга републике до Скадарлије

Трг републике Народно позориште Народни музеј Улица Васе Чарапића Академски парк Музеј Вука и Доситеја Скадарлија Од Теразија до Ташмајдана

Теразије Београдски дворови Споменик Иву Андрићу Дом Народне скупштине Ташмајдански парк БЕОГРАД ЗА ИСТРАЖИВАЧЕ Широм Београда

Црвени крст Народна библиотека Србије Светосавски трг Карађорђев парк Музеј Николе Тесле Опсерваторија на Звездари Ботаничка башта Топчидер Кошутњак Авала Нови Београд Земун

11 12 14 25 26 28 30 32 34 36 38 39 40 43 46 48 50 52 54 57 58 60 65 66 68 70 72 74 76 78 80 81 84 86 88 90


БЕОГРАД ЗА АВАНТУРИСТЕ Из ваздуха

Авалски торањ Палата Београд Звездарски водоторањ На рекама Под земљом

БЕОГРАД ЗА СЛАДОКУСЦЕ Звукови

Фијук београдске кошаве Песма београдских врабаца Звоњава звона с Храма Светог Саве Укуси

Слатки Београд Мириси Неки изузетни становници

Адресе

93 94 95 96 97 98 104 107 108 108 110 111 112 112 114 116 120–122


КАКО СЕ КОРИСТИ КЊИГА

Број знаменитости на мапи Занимљивост

Додатна информација


Знаменитост Путања обиласка

Адреса знаменитости

Посети обавезно


Београд своје име дугује бе лини зидина једног д авног утврђењ а које су први словенск и досељеници угле дали када су до лазили са севе ра. Зато упознавање Бе ограда почиње мо управо обиласком тврђаве. Кро з векове смењивали су се освајачи и њихови је зици, а једи но што се од IX века у граду није ме њало јесте бе ла боја у његовом имен у. Називали су га: Alba Bulgarica, Bel gradus, Alba G raeca, Fejervar, Griechis ch Weissenburg , Weissenburg, Cast elbianco, Bell o grado, Nandoralba, N andorfejervar, Veligradon, Београд.


БЕОГРАД ЗА ШЕТАЧЕ I део Историјски Београд БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА


12

8

4

6

5

БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА

О СК

В СА

14 ТЕ ИШ

Л ТА

ШЕ

Није неопходн о упамтити св а имена овог утврђењ а, нити имен а његових владара, називе капија, цркава и многих споменика . Довољно је уп амтити поглед на ушћ е испод Споме н ика Победнику и би ће нам јасно за што су једни желели да освоје овај б е ли град, а други да га са чувају и зашти те.


БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋ А

13

10

11

9

7

3

2

КА

ИС

1

Р ПА


14

БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА Пре двор је Бе о градске твр ђа ве предста вља Калемегдански парк 1 , који се наставља на Кнез Михаилову улицу. Градско поље испод зидина тврђаве, Калемегдан, како су га називали Турци некада, било је пусто. Високо дрвеће и зеленило који данас окружују шетаче стари су тек век и по и то пусто градско поље претворено је у један од најстаријих београдских паркова.

Из Калемегданског парка може се ући у Београдску твр ђа ву кроз јед ну од се дам на ест очуваних капија. Код Споменика захвалности Француској 2 може да се крене лево, ка Савском шеталишту 14 , или десно, кроз Карађорђеву капију, ка Унутрашњој Стамбол капији 3 . Tа капија подигнута је средином XVIII века на месту некадашње капије, која је била много раскошнија. Назив је добила по томе што се налази на путу који је вековима водио ка Стамболу, односно Цариграду, како се прет-


ходно називао. Турску заставу 1876. године сменила је застава Кнежевине Србије, а данас се на јарболу вијори застава с грбом Београда. Када се прилази капији, види се бела кула са сатом – Сахат-кула, која је подигнута отприлике у исто време кад и капија.

15

АУДИО-ВОДИЧ У Спољној Стамбол капији може се изнајмити аудио-водич, који олакшава разгледање Београдске тврђаве и Калемегданског парка. Уз мапу и уређај са слушалицом обилази се 38 тачака. Може се изабрати један од шест језика, правац кретања и тачке које се желе обићи, а укупна прича о историји тврђаве траје као два школска часа – 90 минута.

ИНФО СТР. 120


Београд за децу | Јово Анђић  

Београд није ни највећи, ни најстарији, ни најлепши град на свету, али неки кажу да је један од највеселијих. Има бар милион оних који ће се...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you