Page 1


Radomir Putnikovi}

drugo izdawe

Ilustrovao Tihomir ^elanovi} Urednik Sla|ana Ili} Likovni urednik Andrej Vojkovi} Lektor Aleksandra Markovi} Izdaje Kreativni centar, Beograd Gradi{tanska 8 Tel.: 011/244-06-59, 382-04-64, 382-04-83 www.kreativnicentar.co.yu Za izdava~a mr Qiqana Marinkovi}, direktor Kompjuterska priprema Davor Pal~i} [tampa Grafiprof, Beograd Tira` 3.000

CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 821.163.41-342 PUTNIKOVI], Radomir Basne / Radomir Putnikovi} ; ilustrovao Tihomir ^elanovi}. - 2. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2007 (Beograd : Grafiprof). - 80 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Pri~am ti pri~u) Tira` 3.000. ISBN 978-86-7781-404-5 1. ^elanovi}, Tihomir COBISS.SR-ID 142568460


Radomir Putnikovi}

Ilustrovao Tihomir ^elanovi}


Sadr`aj

JELEN I PAUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 MA^AK I KANARINAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 DVA MI[A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 [EVA I JASTREB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 NOSOROG I @IRAFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 ANTILOPA I ORAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 LAV I MAJMUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 PAS I MA^KA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 RODA I ^AVKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 ZLATNA RIBICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 VRABAC I OVAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 U^ENI MOQAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 LASTA, VRABAC I KRTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 VILIN KOWIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 PAS I KAMILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 ]URAN I PETAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 GUSKA I LABUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 CRVENDA]I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 OSA I VO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 MAJMUN I KROKODIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 PIJANA MUVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 @ABA I RODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 LAV I GU[TER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 SENICA I JAZAVAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 MI[ I SLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 DVA VRAPCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 MAGARAC, ZEC I JARAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 LISICA I CARI] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 SVIWA I MI[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 JE@, LISICA I SOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 BUVA KOJA JE OTPUTOVALA U SVET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 @ABA I KORWA^A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 NILSKI KOW I ANTILOPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 [TUKA, [ARAN I SOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 ^VORAK I KUKAVICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 NOSOROG I LEPTIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 DIVQE GUSKE I KOBAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 CVR^AK I SLAVUJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78


JELEN I PAUK Jednog sun~anog dana pauk, koji je `iveo u mra~noj pe}ini, zamoli jelena da ga pro{eta po {umi. Jelen pristade i dozvoli pauku da mu na rogovima isplete mre`u. Po{to su obi{li cvetne proplanke, pauk re~e da je vreme da se vrati ku}i. Dok ga je jelen nosio nazad, prema pe}ini, pauk mu se stade zahvaqivati. Jelen odmahnu glavom i re~e: „Ne treba da misli{ da si mi i{ta du`an. [ta bi, uostalom, jedan pauk mogao da u~ini za jelena?“ Posle nekog vremena u {umi se okupi{e lovci s pu{kama, batinama i psima. Oni otkri{e jelenske tragove, pa krenu{e za wim. Tra`e}i gde da se sakrije, jelen ulete u pe}inu u kojoj je `iveo pauk. „Kad bih mogao da se smawim, sklonio bih se u procep stene u kojem se ti, pau~e, skriva{!“, re~e o~ajan jelen. „Kako neko ovako veliki da se sakrije?“ „Prepusti to meni“, mirno re~e pauk. „Ostani ovde, u pe}ini.“ Dok se hajka kretala kroz {umu i sve vi{e pribli`avala, pauk isplete mre`u i brzo je razape s jednog kraja ulaza na drugi. Stigav{i do pe}ine, gonioci vide{e pau~inu na ulazu. Pomisli{e kako tu odavno niko nije ulazio, pa produ`i{e daqe. Slu{aju}i kako se glasovi lovaca gube u daqini, jelen sagnu glavu pred paukom i priznade: „Nisam znao da jedan pauk mo`e pomo}i jednom jelenu.“

4


MA^AK I KANARINAC Slu{ao ma~ak kanarinca kako peva, pa pomisli: „Kad ima tako lep glas, mora biti i da je dobar zalogaj“. Zato stade da se {uwa oko kaveza sa pticom, da se prote`e i ma{e repom kao zastavicom. ^ekao je priliku da se do~epa peva~a, pojede ga i uveri se da li je sladak onoliko koliko i wegova pesma. Prilika mu se pru`ila kad su, jednog dana, vrata na kavezu ostala otvorena. Kanarincu se dopalo {to je slobodan, pa odlu~i da se pro{eta. Iskakuta na sto na kojem je stajao kavez, a odatle slete na pod. Ma~ak nije mogao da veruje svojim o~ima. Stade pa`qivo da se prikrada. Kad vide da se kanarinac ne pla{i, nadnese se nad wim. Mogao je da ga dodirne brkom. Video je svaku {aru na perju, ose}ao wegov miris. Ptica mu se sad, me|utim, ~inila sasvim druga~ijom nego dok ju je slu{ao kako peva u kavezu. Kanarinac vide zube i nakostre{ene ma~kove brkove, te shvati da je u opasnosti. Prhnu krilima u nameri da pobegne na drugi kraj sobe. Kad se raskrilio, po sobi se ra{irio jak miris semenki koje je obilno kqucao svakog dana. Ma~ak oseti taj miris, kao i miris ustajalog uqa koji nije voleo. Zato stade da uzmi~e. Vrteo je repom, qutito udaraju}i o pod. Naposletku baci dug, o{tar pogled na pticu. Savi rep i iza|e iz sobe. Kanarinac je ostao sakriven ispod otomana.

6


Басне | Радомир Путниковић  

"Басне" Радомира Путниковића могу читати и деца и одрасли. У њима се говори о пријатељству и разумевању, о томе колико је важно поштовати ра...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you