Page 1


Edicija Cica krojaèica Autori Autorski tim izdava~ke ku}e Play Bac Naziv knjige Kreiraj ode}u za balerine Naslov originala Tout pour dessiner mes danseuses Urednik izdanja Dejan Begovi} Prevela s francuskog Bojana Savovi} Lektor Dragana Rakovi} Priprema za {tampu Marko Huber Izdaje Kreativni centar Gradi{tanska 8, Beograd tel. 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs e–mail: info�kreativnicentar.rs Za izdava~a Ljiljana Marinkovi} [tampano u Kini Tira` 3.000

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd ISBN 978-86-7781-828-9 (Kreativni centar) COBISS.SR-ID 156458508 ÉDITIONS PLAY BAC 33, rue du Petit–Musc, 75004 Paris. LILI CHANTILLY Les Carnets Creatifs: © Tout pour dessiner mes danseuses, original French version, ÉDITIONS PLAY BAC, France, 2007 © Tout pour dessiner mes danseuses, current French version, ÉDITIONS PLAY BAC, France, 2009 © Serbian version, Kreativni centar, Worldwide, 2011


Balerine Kreiraj

odeÌu za ‌

Nau~i da crta{ balerine u najlep{im pozama, kreiraj ode}u za njih i odaberi onu koja }e postati prava zvezda!

366 samolepljivih detalja

za ulep{avanje balerina

14 mustri

za krojenje

24 materijala

za kreacije

40 modela

koji }e postati balerine

Saveti i male tajne

kako bi nau~ila da kreira{


Evo malih saveta pomoću kojih ćeš naučiti da koristiš mustre, isecaš materijale, lepiš detalje, ukrašavaš strane na kojima se nalaze modeli i tako ulepšavaš balerine.


Vežbe uz štap Čas baleta počinje zagrevanjem. Balerina nosi hulahopke boje kože, grejače za noge i triko.

B al e tske p at i ke U klasič n postoji om baletu pet osn pozicija ovnih . U svak oj noge i od njih s uvek s topala u okre nuti ka spolj a.


Uputstva za kreiranje Prvo povuci isprekidanu liniju od vrata nadole. Potom polazeći od ramena napiši latinično slovo V i dobićeš izrez na trikou. Na kraju, prateći strelice, nacrtaj i preostale zelene linije.

Sledeći strelice, prvo nacrtaj spoljašnje linije nogu. Zatim u odnosu na vertikalnu osu nacrtaj i unutrašnje linije. Za stopala možeš koristiti nalepnice.

Nacrtaj ruke vodeći računa o položaju rukavčića. U ovome će ti pomoći saveti na strani 11.

Pre nego što počneš da crtaš, uve k prvo povuci isprekidane linije.

a

Mala tajn


Podignuta noga Stajati ispravljenih nogu i rukom pridržavati stopalo jedne noge – to je najbolja vežba za istezanje!

B al e tske p at i ke Za klas ič koriste an balet se dve v patikic a: patik rste ice s mekim v patikic rhom i špic e.


Povuci vertikalnu i kružnu isprekidanu liniju. Zatim nacrtaj izrez na trikou i nastavi da pratiš strelice.

Uputstva za kreiranje

Nacrtaj ruke od kraja rukavčića do početka šake. Prvo desnu, a potom levu.

Prvo nacrtaj desnu nogu vodeći računa o položaju koji zauzima u odnosu na vertikalnu osu. Potom nacrtaj levu nogu od kružne linije do stopala. Da bi lakše nacrtala stopalo i šaku koja ga pridržava, pogledaj savete na dnu strane.

Mala tajna Prvo skiciraj ono što že liš da nacrtaš. Za to korist i olovku tvrdoće 2H .

Stopalo i ruka koja ga pridržava Sve linije povlači mekom olovkom zato što ćeš gumicu koristiti više puta pre nego što nacrtaš ruku.


Pirueta Balerina uspeva da ne izgubi ravnotežu dok se na pola vrhova prstiju veoma brzo okreće oko sebe!

B ale tske p ati ke na na pola Dok je baleri ju, oni trpe vrhova prsti ćenje. re najveće opte se popne ad k , m ti Među rstiju, na vrhove p njih vrši na pritisak koji anji. m mnogo je


Prvo povuci isprekidane linije služeći se lenjirom. Da bi dobila izrez na trikou, napiši latinično slovo V. Potom nastavi da slediš strelice.

Uputstva za kreiranje

Nacrtaj tačku između vrata i pupka. U visini te tačke treba da se nalaze laktovi. Kad nacrtaš laktove, počni da crtaš ruke – prvo spoljašnje, pa unutrašnje linije.

Nacrtaj noge vodeći računa o položaju isprekidanih linija i smeru strelica. Na kraju nacrtaj stopala.

Mala tajna Pre nego što se baciš na posao, nacrt aj skice na ne kom drugom pap iru i ne oklevaj da upotrebiš gumicu.

Na pola vrhova prstiju

Kad crtaš levu nogu, peta treba da bude odignuta od poda.


Arabeska Na vrhovima prstiju, s visoko podignutom nogom i rukom, balerina gotovo da ne dotiče pod. Čini se kao da leti!

B al e tske p at i ke

a uspeva d Balerina otežu vn održi ra ći tome ju u lj a zahv h njenih r v što je n napravlje patikica veoma i od gipsa . t je čvrs


Uputstva za kreiranje

Služeći se lenjirom, povuci četiri isprekidane linije. Potom nacrtaj izrez na trikou i nastavi da slediš strelice.

Prvo nacrtaj levu nogu, vodeći računa o njenom položaju u odnosu na vertikalnu liniju. Zatim nacrtaj jedan polukrug da bi dobila ruku. Na kraju nacrtaj šaku, koja treba da bude u ravni s nosem.

Prema drugoj isprekidanoj liniji nacrtaj desnu nogu. Potom nacrtaj i desnu ruku tako da šaka stoji paralelno s kolenom podignute noge.

Na vrhovima prstiju

Na početku napiši dva velika latinična slova U. Kad crtež bude gotov, lako ćeš ih obrisati.

Mala tajna

Ako ti je potreban lenjir da bi dobro nacrt ala paralelne lin ije, ne oklevaj d a ga upotrebiš!


Skok

Balerina tako elegantno izvodi skok dok su joj obe ruke visoko iznad glave.

B al e tske p at i ke Svaka p r zvezda ava baletska bila je poznat a jedinst po svom venom ,g nepono vljivom otovo stilu!


Nacrtaj vertikalnu isprekidanu liniju. Polazeći od vrata nacrtaj prvo spoljašnje, a potom i unutrašnje linije ruku, sve do šaka.

Uputstva za kreiranje

Vodeći računa o položaju ruku, napiši latinično slovo V i dobićeš izrez na trikou. Obrati pažnju na strelice i isprekidanu liniju. Na kraju nacrtaj bretele.

Mala tajna Nacrtaj noge polazeći od trikoa. U crtanju stopala pomoći će ti saveti na strani 9. Na kraju nacrtaj ruke – na dnu strane pogledaj kako.

Položaj prstiju

Kažiprsti treba da budu podignuti i okrenuti jedan prema drugom.

Uvek prvo nacrtaj ruke , pa tek onda šaku i prste .


Kako da koristiĹĄ mustre 1. korak Izaberi mustru koja odgovara pokretima balerine.

2. korak Iseci materijal u obliku mustre koju si odabrala.

3. korak Zalepi na balerinu delove njene odeće.

4. korak Na kraju je ukrasi detaljima koji ti se dopadaju.


Kреирај одећу за балерине  

Научи да црташ балерине у најлепшим позама, креирај одећу за њих и одабери ону која ће постати права звезда! Kомплет садржи 366 самолепљивих...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you