Page 1

Service skapar tillv채xt i mindre t채torter i Kalmar l채n


Antingen kan vi bara ge upp och l채gga ner hela landsbygden.


Service, attraktivitet Sveriges landsbygd står inför stora utmaningar. Befolkningen minskar i många landsortskommuner, servicen centraliseras och satsningar på infrastrukturen uteblir. Tillsammans gör detta att både människor och företag på landsorten hamnar i en nedåtgående spiral. Men som tur är finns det många exempel på orter som bestämt sig för att vända utvecklingen. I Kalmar län har tolv orter tillsammans med Regionförbundet, Länsstyrelsen och Hela Sverige ska leva jobbat med projektet ”Service skapar tillväxt”. Genom olika strategier och lokalt förankrade utvecklings-

Service

processer har man strävat efter att skapa utveckling och tillväxt. Den samlade erfarenheten från detta projekt bildar grunden i vår modell. Den kan sammanfattas i följande framgångsfaktorer: •

Engagemang och stolthet leder till attraktivitet

Mötesplatser bidrar till förnyelse och gör att olika aktörer kan mötas

Lokala eldsjälar som driver på

Kommunalt engagemang

Möjlighet till finansiering

Attraktivitet

Utveckling

Service och attraktivitet bidrar tillsammans till utveckling och tillväxt.


När alla samverkar Service Erfarenheterna från Kalmar län visar att det är två faktorer som kan driva utvecklingen på mindre orter. Dels är det serviceutbudet och dels den kraft som vi har valt att kalla attraktivitet. För att få dessa att samverka på ett effektivt sätt behövs även en del yttre faktorer. När dessa krafter samverkar kan utvecklingen ta fart och det börjar hända saker på orten.

• Tomter

• Bibliotek

• Boende

• Kommunikationer

• Skola • Affär • Drivmedel

Vårt arbete visar att det inte räcker med att satsa på servicebegreppet. Visserligen är servicenivån viktig för utvecklingen men lika viktig är ortens attraktionskraft. Ett starkt lokalt engagemang och drivande eldsjälar kan skapa ett positivt förändringsklimat. Nätverksbyggande, en gemensam helhetssyn samt ett kommunalt engagemang och stöd i processen är andra viktiga faktorer.

”Hela föreningslivet samverkar för att göra vår ort attraktivare att bo och leva i. Vi vill utveckla samhället till att bli en inflyttnings- och besöksort.”

”Ett samarbete mellan kommunen och den lokala butiken blev en naturlig mötesplats. Det ger både samhället och butiken möjligheter att utvecklas.”

Per-Olof Norén, Bergkvara

Lars Tyrberg, Fliseryd

• Bredband • Lokala företag


Utvecklingsplan

Initialt utvecklingskapital

Attraktivitet

• Stolthet

• Samarbete

• Kultur

• Profilering

• Miljö

• Marknadsföring

• Trivsel • Kulturarv

• Föreningar

Utveckling

• Eldsjälar • Lokalt engagemang • Kommunalt engagemang

Framgångsfaktorer

• Nätverk

• Nytänkande

• Turism

• Innovationer

• Inflyttning

• Näringslivsutveckling

• Varumärket • Samverkan

• Bromsa utflyttning

• Erfarenhetsutbyte

• Kapital


Tillsammans blir delarna

Service Servicebegreppet kan beskrivas som alla aktiviteter som underlättar för boende, besökare och yrkesverksamma på en ort. En bra servicenivå är viktig för att kunna öka attraktionskraften och få inflyttning samt för att näringslivet ska kunna utvecklas. Den lokala servicestrukturen måste underhållas och förnyas över tid.

Attraktivitet Attraktivitet kan beskrivas som en orts tillgång på mjuka värden. Det kan vara allt från historiska värden till aktiva föreningar. Det gemensamma för dessa värden är att de skapar stolthet för bygden. Helhetssynen av attraktiviteten är viktigare än de enskilda delarna.

Mötesplatser/servicepunkter Lokala mötesplatser är viktiga för platsens utveckling. Här kan olika aktörer mötas och enas kring viktiga frågor. Detta är också en förutsättning för att kunna skapa en helhetssyn med delaktighet och en gemensam målbild. Det är en fördel om detta arbete resulterar i en lokal utvecklingsplan.


Framgångsfaktorer En viktig faktor är att hitta en helhetssyn tillsammans med kommunen för hur faktorerna service och attraktivitet ska leda till utveckling för orten. Genom att hitta mötesplatser och engagera lokala eldsjälar blir det också lättare att nå framgång.

Utvecklingsplan En lokal utvecklingsplan fokuserar på prioriterade områden. Ju mer förankrad planen är hos projektets deltagare desto bättre. Identifiera era starka sidor och lyft fram det speciella. Planen bör även vara kopplad till en lokalekonomisk analys för orten.

Initialt utvecklingskapital Tillgången till lokalt påverkbart kapital för lokala utvecklingsinsatser är en nyckelfråga. Det kan både vara lokalt riskkapital och extern finansiering genom Leader eller liknande.

Utveckling Det finns många dimensioner i begreppet utveckling. Den viktigaste erfarenheten är att utveckling föder ny utveckling. Därför är det avgörande momentet att få hjulet börja snurra.


”Genom att förstärka servicen till turister och bofasta hoppas vi att bygden blir ännu mera attraktiv som boendeort.” Ann-Helen Alexandersson, Långasjö

”Vi ville skapa en bykänsla och få ett levande samhälle med en naturlig mötesplats. Och nu händer det positiva saker i bygden.” Jens Olsson, Halltorp

”Vår marknadsföring av bygden ökade inflyttningen och förutsättningarna för nyetablering och utveckling av befintliga företag.” Eva Hansson Törngren, Södra Möckleby

”Det lokala engagemanget och människors delaktighet är avgörande i allt utvecklingsarbete. Även eldsjälar behöver bränsle.” Christina Larsson, Överumgruppen


Konkreta tips för dig Kommunalt engagemang

Kom ihåg utvecklingsplanen

Det är en förutsättning för ortens utveckling att kommunen är engagerad. Se därför till att förankra alla projekt och få någon som är ansvarig och delaktig.

Ett inslag av dokumentation och planering är nödvändigt för att kunna hålla en struktur i arbetet.

Lyssna på människorna Samarbetet mellan orten och kommunen är viktigt. Lika viktigt är det att se till att kraften kommer från den egna bygden. En bra början är att kommunen lyssnar på tankar och synpunkter från människorna som bor där.

Tydliga ansvarsområden

Engagera eldsjälar Engagerade människor är en ovärderlig drivkraft. Försök att få med dessa nyckelpersoner och gör dem delaktiga redan från början.

Använd nätverken Dra nytta av era befintliga nätverk och skapa nya. Det är både ett sätt att lära av andra men även den bästa kanalen för er egen marknadsföring.

Var noga med att dela ut tydliga roller i projektet. Fördela ansvaret och definiera vem som ska koordinera, utveckla, dokumentera och sprida informationen.

Ha inte för bråttom i början

Våga fokusera

Det finns alltid kostnader

Se till att välja ut det som är de starka sidorna för er ort. Det innebär att ni kan behöva välja bort vissa saker. Man kan inte fokusera på allt på samma gång.

Även om modellen bygger på ideell delaktighet och obetalt arbete så är det viktigt att inse att en del saker ändå kostar pengar. Se därför till att ni har en plan för hur projektet ska finansieras.

Delaktigheten är ofta avgörande för om ett projekt lyckas eller inte. Se därför till att skapa förankring hos alla strategiskt viktiga parter.


kreation.se | 13-0229 | Foto: Johnér | Illustration: Kreation

På vår hemsida kan du läsa mer om de tolv orterna i Kalmar län och deras erfarenheter. Här hittar du också kontaktpersoner och användbara länkar. Du kan även höra av dig till någon som varit med i projektet. Lycka till!

www.rfkl.se/12orter

www.rfkl.se

www.lansstyrelsen.se/kalmar

www.helasverige.se/kalmar

www.tillvaxtverket.se

Hela Sverige ska leva broschyr  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you