Leef! lente editie 2016

Page 18

Biodynamisch tuinder, veehouder, fruitteler of akkerbouwer worden

Op Warmonderhof gaan wonen, werken en leren hand in hand

Op Warmonderhof Dronten kun je biologisch-dynamisch tuinder, veehouder, fruitteler of akkerbouwer worden. De studenten van deze voltijd of deeltijd mbo-opleidingen maken een bewuste keuze voor een groene opleiding vol praktijkervaring, met een spirituele twist; jongeren en volwassenen die houden van leren door te doen en van buiten werken met planten en dieren. Het zijn mensen die duurzaamheid en goed zorgen voor de wereld belangrijk vinden. Dit mbo bestaat uit drie boerderijen, midden in Flevoland. De studenten leren, werken én wonen hier. ’s Morgens zitten ze in de klas en ’s middags werken ze op het land, in de kas, in de boomgaard of in de stallen. Werken op het land, mét

het land en met de dieren, geeft een bepaalde verantwoordelijkheid. Je leeft mee met het ritme van de seizoenen, de planten en het vee. Je ontdekt dat ook jij deel uitmaakt van dat ritme. De opleiding Oud-studenten van Warmonderhof kom je tegen in binnen- en buitenland, als ondernemer of medewerker op grote en kleine biologische of biologischdynamische (zorg-)boerderijen of stadslandbouwprojecten, in natuurvoedingswinkels, bij groothandels of product-verwerkende bedrijven. Biologisch-dynamisch Biologisch-dynamische landbouw is landbouw met speciale aandacht voor

gezonde grond en gezond voedsel als basis voor vitale gewassen en dieren. Lessen trekker-rijden gaan hand in hand met groententeelt, voedingsleer, bodemkunde, zelfontwikkeling en snoeien. Naast de praktijkstages op de boerderijen rond de school zijn er tijdens de opleiding veel excursies en is er ruimte voor een halfjaar (buitenland) stage. Maandelijkse meeloopdagen Warmonderhof organiseert maandelijks een informatiedag. Geïnteresseerden voor de voltijd- of de deeltijdopleiding kunnen zich daarvoor aanmelden via de website van Warmonderhof www.warmonderhof.nl .


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.