HANSA katalog koupelna

Page 1

vaše koupelna. vaše kreativita. Váš žiVot.


filoZofii, kterou Se řídíme, pocítíte ve všem, co děláme.

k Valita BeZ koMproMiSů hanSa dodává na trh nejlepší kvalitu: to je kritérium, které si sami stanovujeme a podle kterého nás hodnotíte. Velmi rádi tento závazek důsledně plníme: Svými výrobky, které nastavují stále vyšší standardy z hlediska designu, materiálů, zpracování a technického řešení. Svými službami, které poskytujeme všem svým obchodním partnerům.

V y ZnaMenaný partner oDBornýCh oBChoDů a inStal atÉrů Jak dobře plníme tyto náročné požadavky dokazuje jedno mimořádné ocenění: V hodnocení služeb v oboru sanitárních armatur, které vyhlašuje německá informační služba „markt intern“ každé dva roky, udělili čtenáři v roce 2012 už poosmnácté za sebou společnosti hanSa první místo mezi partnery odborných obchodů a instalatérů! tato velká důvěra našich partnerů posiluje naše úsilí – a zároveň zajistí úspěch značky hansa i do budoucnosti.

2


9=;>:3 F<Ö A:C×0G Dg\WYOX Q aZcØPg Xa]c b`ORWx\ aWZ\]c ab`t\Y]c TW`[g 6/<A/ /Õ cØ Xa]c \OÐS aZcØPg hO^]bÊSP d ^`]XSYb]d{ TthW ^ÊW a^]ZSx\{[ h^`OQ]dt\ STSYbWd\ QV ÊSÐS\ \SP] ^] \tYc^c Xa[S dØRg bO[ YRS XS \ta bÊSPO <OÐW[ ^O`b\S`ß[ \Od Q \OP h [S ÐY]ZS\ ^]R^]`c ^ÊW ^`]RSXW O [\]V{ ROZÐ aZcØPg BOYb] W \OÐS aZcØPg R]aOVcX b`ORWx\ YdOZWbg 6/<A/

Ï>@=×7B39 H D=2G¾ H\OxYO 6/ <A/ `S^`ShS\bcXS ht[ ` \SXS\ dgbdtÊSb O`[Obc`g OZS cbdtÊSb W d]Rc Ht[ ` YbS`å XS d bt\ dÐcRS YRS bSxS d]RO( >] QSZ{[ ad b PSh ]VZSRc \O abtbg O V`O\WQS <OÐ Y][^S bS\Q XS ^ÊWb][ dgbd]ÊWb R]Y]\OZ]c a]cV`c RSaWU\c O Tc\YQS BOb] Y][^SbS\QS aS ]R`tØ d O`[Obc`tQV YbS`{ Xa]c Tc\Yx\ W ]Y]chZcX Q O dØRg c[]Ø·cX ( dgcØ b d]Rc O ^`]Ø b d]Rc

!


"


CHR ÁNÍME TO, CO NÁ S INSPIRUJE. DŮSLEDNĚ. ABÓ:3 JIŽ VÍCE NEŽ 100 LET.

5@33< @3A>=<A707:7B G H\OxYO Ï5`SS\ @Sa^]\aWPWZWbg¾ XS ht`cY]c []RS`\ QV SY]Z]UWQYåQV bSQV\]Z]UW 6/<A/ YbS`{ [W\W[OZWhcX a^]bÊSPc O a^Z·cX ^Ê a\{

DÖ13 <3× :3B ÞA> 16Ý

[ShW\t`]R\ ^ÊSR^Wag

6/<A/ XS \O b`Vc xW\\t XWØ d QS \SØ ZSb O dS ad{[ ]P]`c aS ÊOR Y dSR]cQ [ a^]ZSx\]abS[ Þa^ QV ^] bOYb] RZ]cV]c R]Pc \S\ ØtR\t \tV]RO OZS dåaZSRSY aWZ hYcÐS\]ab O RßaZSR\ b`dOZ{V] dåd]XS a^]ZSx\]abW

7<=D/13 >@= DÖ13 9=;4=@BC 6/<A/ cRtdt Y`]Y dS ad{[ ]P]`c ;]RS`\ [ObS`WtZg ^`]U`SaWd\ Y]\QS^QS då`]PYß ^ÊSR ab \]c O hO ab \]c \]dt bSQV\WQYt ÊSÐS\ YbS`t [W[] XW\{ ^][tVOX ÐSbÊWb d]Rc O S\S`UWW( H\]dc O h\]dc Xa[S ^`ßY]^\ Yg htaOR\ QV W\]dOQ \O b`Vc 6/<A/ XS dZOab\ YS[ xSb\åQV bchS[aYåQV W hOV`O\Wx\ QV ^ObS\bß 7 b] R]YZtRt XOYt b`dOZt a ZO \ta ^]Vt\ XWØ ZSb

=2>=D 2<=AB / @3A>39 B

R\Sa W h b`O

6/<A/ h^`OQ]dtdt dåV`OR\ dga]QS YdOZWb\ O b`dO\ZWd{ [ObS`WtZg \O^Ê YZOR []aOh ;A $! ]R]Z\]c ^`]bW cd]Z·]dt\ hW\Yc O ^`]bW Y]`]hW ^ZOabg a QS`bWTWYtbS[ 9BE O Tc\Yx\ XtR`O E/B3@ A/43 a \SX[]RS`\ XÐ bSQV\]Z]UW DÐSQV\g []aOh\{

[]RSZß ^]d`QV]d]c ^`Odc PSh ]PaOVc \WYZc ¼ ^`] hOQV]dt\

B@D/:3 C2@ ×7B3:<ä @=H D=8 8/9= >@7<17> A>=:3v<=AB7

abtdOX Q YdOZWbg ^Wb\{ d]Rg

1 b [S [W[]ÊtR\]c ]R^]d R\]ab hO QS\\å ^Ê `]R\ hR`]X aS

a]cxtabW dSR]cQ ^Wb\]c d]Rc [OX c \OÐWQV c[gdORZ]dåQV

YbS`å[ RS\\ ^`OQcXS[S >`W\QW^ b`dOZS cR`ØWbSZ\{V] `]hd]XS ^`]abc^cXS ]RXOYØWdO \OÐ [ QSZå[ [gÐZS\ [ O XSR\t\ [ O Y]\Sx\ W dÐS[W \OÐW[W då`]PYg O då`]P\ [W ^`]QSag <ShO[ ÊcXS[S aS \O XSR\]bZWd{ ^]abc^g OZS \O QSZ{ ]Y`cVg dØRg h]VZSR·cXS[S QSZ]c R]Pc ØWd]b\]abW då`]PYc O YZORS[S Rß`Oh \O \ORxOa]då RSaWU\ YbS`å \S^]RZ{Vt Y`tbY]R]På[ [ R\ [ dZ\t[

#


HANSA DĚL Á Z VODY NEOBYČE JNÝ H Ó ×7B39

2=9=</:=AB 4C<913 / 23A75<C Dg`tP [S O`[Obc`g YbS`{ d]Rc cbdtÊSX STSYbWd\ dgcØ dOX R ZOX h \ htØWbSY( 2OÊ aS \t[ b] R Yg b][c ØS ^`]^]XcXS[S ad{ aQV]^\]abW h `ßh\åQV ]PZOab D YOØR{ O`[ObcÊS 6/<A/ aS aY`ådt \SX[]RS`\ XÐ bSQV\]Z]UWS ch\tdO\å RSaWU\ O d \S^]aZSR\ ÊOR dgbÊ PS\{ c[ \ \OÐWQV Y]\ab`cYb{`ß O W\ØS\å`ß Dh\WYOX bOY ^`]RcYbg a dga]Y]c Tc\Yx\ O S[]QW]\tZ\ V]R\]b]c d `t[QW QSZY]dåQV Y]\QS^Q dåY]\c

7<BC7B7D<Ö =D: Ó2Ó<Ö 7<B3:753<B<Ö >=×7B39 9][T]`b\ a^]`\{ PSh^Sx\{( 0ShR]bgY]d{ O`[Obc`g \OP hS X ^ÊSad RxWd{ ^ÊSR\]abW ÇOR]c 6 /<A/ A3<A SB7=< \g\ 6 /<A/ `]hÐWÊcXS ad]XW \OP RYc 9][^ZSb\ \]då a]`bW[S\b a dga^ Z]c bSQV\]Z]UW hOV`\cXS ÊSÐS\ ^`] dSÊSX\]c ]PZOab ^ÊSRSdÐ [ dÐOY W ^`] a]cY`][{ Y]c^SZ\g 7\bSZWUS\b\ cØWdObSZaYg ^Ê XS[\{ O Y ØWd]b\ [c ^`]abÊSR ÐSb`\{ O`[Obc`g YOØR]RS\\ ^ÊWa^ dOX Y cd R][ ZSXÐ [c ØWd]b\ [c abgZc ¼ YRSY]ZWd aS ^]cØWX

$


v7ABÓ D=2/ @G HÖ >=×7B39 8SR\ [ h \OÐWQV \SXRßZSØWb XÐ QV ^Êt\ XS OPgQV][ Dt[ ^]aYgbZW dSaY`hS R]P`å ^]QWb ^ÊW YOØR{ [O\W^cZOQW a O`[Obc `]c O ^Wb\]c d]R]c >`]b] [OX O`[Obc`g 6/<A/ a^SQWtZ\ bSQV\WQY{ dZOab\]abW YbS`{ hO`cxcX \SXdgÐÐ []Ø\]c PSh^Sx\]ab O ]^bW[tZ\ Y][T]`b 9][^ZSf\ agab{[ 6 / <A/ >@=B31 O \O^Ê Tc\Yx\ XtR`] E/B3@ A/43 a \SX[]RS`\ XÐ bSQV\]Z]UW cQV]dtdOX dga]Y]c YdOZWbc ^Wb\{ d]Rg 7\]dObWd\ ZO[W\t`\ bSQV\]Z]UWS aS abO`t ] R]aZ]dO xWabå ^]ØWbSY h d]Rg A]cxOa\ b [ ÐSbÊ bS S\S`UWW ¼ O a^]XcXSbS bOY ^`]ØWbSY hQSZO PSh^`]abÊSR\ a d R][ cR`ØWbSZ\å[

D ×2G B/ A>@ ÓD<Ó D=:0/ A]`bW[S\b 6/<A/ aS [ \ O XS \ScabtZS d ^]VgPc /PgQV][ htXS[Qß[ O htYOh\ Yß[ ca\OR\WZW ]`WS\bOQW d \OÐS[ TZSfWPWZ\ [ `]hd XSX Q [ aS ^`]U`O[c `]hxZS\WZW Xa[S V] \O bÊW XOa\ ]V`O\WxS\{ aSU[S\bg( 6/<A/j327B7=< 6/<A/j:7D7<5 O 6/<A/j6=;3 vZS\ \ XS ^ÊSVZSR\{ O PcRS Dt[ aZ]cØWb XOY] ]PXSYbWd\ ^][ßQYO >ÊW dåP `c a^`td\{V] ^`]RcYbc O \OY]\SQ W ^ÊW `]hV]R]dt\ ] Y]c^W V`OX dSZY]c `]ZW `OQW]\tZ\ Y`Wb{`WO

E/B3@ >3@4=@;/<13 Ad{ då`]PYg QVt^S[S XOY] a]cV`c RSaWU\c O Tc\YQS B] Q] XS dWR b ^ÊSR ab \]c [ca xZ]d YO hOcX[]cb abSX\ XOY] d\WbÊSY O`[Obc`g xW b] Q] hßabtdt aY`gb] hO ab \]c <O bd]`P YOØR{V] då`]PYc 6/<A/ aS ^]R Z [\]V] ]P]`ß O dåaZSR YS[ XS Y][^ZSf\ POZ Y dåV]R ^`] dÐSQV\g YbSÊ a då`]PYS[ ^ÊWXR]c R] abgYc ]R ^`]XSYbO\bß ^ÊSa W\abOZOb{`g OØ ^] cØWdObSZS

%


NA ŠE 23A75<p@A9 Ó T VORBA JE INSPIROVÁNA NE JV YDATNĚ JŠÍM ZDROJEM NA SVĚTĚ: VODOU.

&


2004, 2005

2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014

2003, 2005

2003, 2005, 2007, 2009

2006, 2007, 2009

2004, 2006, 2010, 2014

GOOD DESIGN

HtZSØ \t[ \O ZWRSQV \S \O ]QS\ \ QV Dg\WYOX Q YdOZWbO dga^ Zt bSQV\WYO O W\]dObWd\ RSaWU\ \OÐWQV O`[Obc` [t aZ]cØWb Y b][c OPg ZWRW RS\\ b ÐWZ O ]Y]chZ]dOZ >]dOØcXS[S OZS hO ^]Qbc YRgØ \OÐS O`[Obc`g ]QS\ \SXS\ \OÐW htYOh\ QW OZS bOY{ ch\tdO\ ]RP]`\ QW ad b]d h\OZQW T `O O aV`][tØR \ d ]PZOabW RSaWU\c vSb\t ]QS\ \ hO RSaWU\ Xa]c ^`] \ta RßYOhS[ ØS \OÐS TWZ]h]TWS Ï^`]ØWbSY h d]Rg¾ XS a^`td\t W R] PcR]cQ\O O ØS \OÐS O`[Obc`g ^ÊSad RxWd dgXORÊcX \tÐ htYZOR\ []bWd( ZtaYc Y d]R 3fWabcXS a\OR aWZ\ XÐ ^]V\cbYO YS abtZS \]då[ \t^ORß[-

'


/W`^]`b 4`O\YTc`b ;OW\

DWbO^O`Q AbcbbUO`b

:STOg @Sa]`b A^O

1]\`OR 6]bSZ 6]\U Y]\U

:OU] RW 5O`RO

</Í3 ;GÍ:3<9 / A>=8C83( OBL A STI. METROPOLE. KULTURY. LIDI.


AVO\U`W ZO SRbaO ;O\WZO

DåZSb\ Z] 1SZSP`Wbg 3QZW^aS

EO\O\Odc 0SOQV @Sa]`b 4WXW

6WZb]\ 6]bSZ AgR\Sg

>ÊSad RxS\ YbS`{ hOabtdt[S aS P VS[ \ Y]ZWYO RSaSbWZSb

AbSX\ XOY] d]RO W [g Xa[S \ScabtZS d ^]VgPc >`]b] XWØ R\Sa

dSZ[W `]hÐ ÊWZ] B] \S\ ^ÊSYdO^S\ [( H\OxYO 6/ <A/

a^]ZSx\ a \SX`ßh\ XÐ [W ^O`b\S`g ^`OQcXS[S \O Y]\Y`{b\ QV

ag[P]ZWhcXS V]R\]bg ch\tdO\{ dÐcRS abSX\ >`]b] Xa]c \OÐS

Y]\QS^Q QV ^`] PcR]cQ\]ab >Ê YZORS[ XS a^]ZSx\å dåhYc[\å

då`]PYg d a]cxOa\{ R]P `]hÐ ÊS\{ ^] QSZ{[ ad b DS

^`]XSYb Ï4cbc`S6]bSZ¾ 4`Oc\V]TS`]dO W\abWbcbc ;gaZSb ROZSY]

dSÊSX\åQV PcR]dtQV TW`[tQV V]bSZSQV `SY`SOx\ QV

R]^ÊSRc h^`OQ]dtdOb dWhW]\tÊaYt ÊSÐS\ a^]Zc^`OQ]dOb

hOÊ hS\ QV O aO[]hÊSX[ bOY{ dS a^]cab a]cY`][åQV

\O^Ê x ]Rd bd [W ¼ W bOY dgdtÊ [S a^]XS\ ( [ShW b [ Q]

Y]c^SZS\ bSxS d]RO Y ZWRS[ ^ÊSa O`[Obc`g 6/ <A/ Bg ^`] \W

^ÊW\tÐ [S O b [ Q] QVQS[S ^ÊSROb RtZ

dgbdtÊSX Y`ta\]c QSabc <SXY`ta\ XÐ XOY]c aW ZhS ^ÊSRabOdWb


NENABÍZÍME VŠECHNO VŠEM. /:3 9/×2p;C B= D6=2<p


6/<A/ j EDITION D7H7=<ÓÇA9p A=:7Bp@<Ö /@;/BC@G ¼ <Sdg`tP b XS\ O`[Obc`g OZS hOPådOb aS W d]R]c( BS\b] ^]ØOROdSY `SOZWhcXS 6/<A/j327B7=< \O \SXdgÐÐ `]d\W ¼ 9OØRt hS a]ZWb{`\ QV O`[Obc` TOaQW\cXS adå[ dWhW]\tÊaYå[ RSaWU\S[ O ^ÊSad RxcXS \SY][^`][Wa\ R]Y]\OZ]c Tc\Yx\]ab ¼ 7\bSZWUS\b\ SZSYb`]\WYO XS ht`cY]c dØRg XSRW\Sx\{V] dåY]\c O a]cxOa\ W \ hY{ a^]bÊSPg d]Rg

6/<A/ j LIVING @=H;/<7Bp AD B G 9=C>3:3< ¼ 1VO`OYbS`]d aWZ\{ a{`WS 6/<A/j:7D7<5 a^Z·cX dga]Y{ \t`]Yg \O abgZ ¼ >][]Q Y][^ZSf\ QV dSZ[W RWTS`S\Q]dO\åQV a]`bW[S\bß O Y][PW\OQ a ^]R][ bY]då[ agab{[S[ 6/<A/;/B@7F ZhS `SOZWh]dOb W\]dObWd\ ^`]XSYbg O`QVWbSYb]\WQYg ÊSÐS\åQV ^`]abÊSR ¼ A^]bÊSPO d]Rg XS c dÐSQV a{`W ]PSQ\ $ Z [W\ ¼ RßZSØWbå ^Ê \]a Y ]QV`O\ ØWd]b\ V] ^`]abÊSR

6/<A/jHOME 9: / A719 Ó Ç3Í3<Ö 9=C>3:3< ¼ ;]RS`\ Tc\Yx\]ab a{`W 6/<A/j6=;3 aS a]cabÊS cXS \O htYZOR\ a]`bW[S\b dS abO\RO`R\ Y]c^SZ\ ¼ >`]U`O[ hOV`\cXS ÐW`]Yå dåP ` ]ad RxS\åQV c\WdS`htZ\ ^]cØWbSZ\åQV a{`W O`[Obc` XSXWQVØ ÊSx XOa\åQV bdO`ß ^ÊSØWXS dÐSQV\g Y`tbY]R]P{ [ R\ dZ\g ¼ DÐSQV\g a{`WS 6/<A/j6=;3 Xa]c ¼ SY]Z]UWQYg ^Ê YZOR\ ¼ dgPOdS\g bSQV\]Z]UWS[W ^`] a^]`c d]Rg ^]aYgbcX a]ZWR\ ÊS[SaZ\]c YdOZWbc O a^]ZSVZWd]ab \O `]d\W 6/<A/

!


"


6/<A/jEDITION

DWhW]\tÊaY{ TOaQW\cX Q S[]QW]\tZ\ $

6/<A/:/B@/D/

6/<A/1/<G=< 6/<A/;C@/<=

6/<A/jLIVING

"

6/<A/23A75<=

!&

6/<A/:75</

"

6/<A/AB3:/

"$

6/<A/@=<2/

#

6/<A/;/B@7F 6/<A/D/@=F agab{[ ^]R][ bY]dåQV då`]PYß

#"

=ad RxS\{ SY]Z]UWQY{ c\WdS`htZ\

6/<A/;7F

<=D7<9/

=Y`OX dO\g O ^Ê aZcÐS\abd A^`QV]d{ agab{[g O a^`QVg <=D7<9/

#& $

6/<A/A75</

$$

6/<A/>@/2=

$&

6/<A/4=@;

%

6/<A/27A1

%

6/<A/BE7AB

%"

6/<A/D/<B7A

%&

6/<A/>7<B=

&

6/<A/>@7;=

&

6/<A/>=:=

&

6/<A/>71=

&!

DOPLŇUJÍCÍ V ÝROBK Y

<tab \\{ bS`[]abObg

$ !"

6/<A/jHOME <=D7<9/

;]RS`\ ^ßa]PWd{ W\RWdWRctZ\

6/<A/:=4B

6/<A/>@7A;/

&&

6/<A/1C03 6/<A/B3;>@/ ABG:3

'

6/<A/47B 6/<A/;71@/ 6/<A/C<7B/

'

/`[Obc`g \O ]Y`OX dO\g

'

6/<A/A;/@BA6=E3@

A^`QV]d{ agab{[g 6/<A/( 6/<A/4=@A3<A3A

!

6/<A/>@7A;/ 6/<A/B3;>@/ ABG:3 6/<A/D7D/ 6:/D=Dp A>@16G( 6/<A/@/7< 6/<A/1:3/@

#

6/<A/D7D/

3ZSYb`]\WQY{ O`[Obc`g <=D7<9/

@cx\ a^`QVg( 6/<A/D7D/

$

6/<A/D7D/ 4:3F 6/<A/;32783B 4:3F

&

6/<A/1:3/@ 6/<A/47B

6/<A/>C@383B 6/<A/0/A7183B

A]cY`][{ Y]c^SZ\g O dSÊSX\t ]PZOab(

6/<A/47B 6/<A/1=<13@B= 6/<A/:/<=

"

DSÊSX\t ]PZOab(

&

6/<A/;7F 3 6/<A/23A75<= B 6/<A/1=0@/ 6/<A/>C0:71 3 Då`]PYg ^`] dSÊSX\t hOÊ hS\ A]`bW[S\b

6/<A/<=D/ ABG:3 6/<A/>C0:71

6/<A/A3@D713^Zca ^ÊSVZSR a]`bW[S\bc

=PaOVg a{`W O`[Obc` 6/<A/

"

2]^]`cxS\{ Y][PW\OQS

$

>ÊSVZSR då`]PYß

&

6/<A/ ¼ hOab]c^S\ ^] QSZ{[ ad b

%&

>`]b] 6/<A/

`]hSd `ObSZ\t ]PtZYO YObOZ]Uc #


H A NS A | VIZIONÁŘSKÉ FA SCINUJÍCÍ EMOCIONÁLNÍ

$


EDI T ION

%


&


Z ÁŘÍCÍ SOLITÉRY. SVĚT Y PERFEK TNÍCH KOUPELEN: 6/<A/ j EDITION. Ï>@=×7B39 H D=2G¾ D v7ABp 9C:BCÇ3 C a]ZWb{`\ QV O`[Obc` ÊORg 6/<A/j327B7=< \OZ{ht TWZ]h]TWS

>@D=BÇÖ2<Ö D ä9=< 2Ö9 G ;=23@<Ö B316<713

TW`[g 6/<A/ ad{ PSh^`]abÊSR\ dgXtRÊS\

C \S]PdgYZåQV O`[Obc` ÊORg 6/<A/j327B7=< V`OXS []RS`\

D]RO aS d \WQV [ßØS ad]P]R\ ^`]XSdWb O `]hdW\]cb

bSQV\WYO `]hV]RcX Q `]ZW /ZS \S][ShcXS ^ÊWb][ dSZY]ZS^{

hW\aQS\cXS dSZY]ZS^{ ^ÊSRabOdS\ O Sd]YcXS a[gaZ\{ htØWbYg

dg\WY\cb d]Rg \O]^OY aS X ^ÊWb][ hQSZO ^]RÊWhcXS DÐcRS

/`[Obc`g 6/<A/j327B7=< dgbd]ÊS\{ d R]Y]\OZ{ VO`[]\WW

bO[ YRS aS ^ÊW bd]`P hdZtÐb\ QV STSYbß \SP] ^ÊW \Sb`ORWx\ QV

RSaWU\c O Tc\YQS ^]R[O·cX adå[W dWhW]\tÊaYå[W Y]\QS^QS[W

h^ßa]PSQV ]dZtRt\ ^]cØ dOX SZSYb`]\WQY{ ^`dYg Ê hS\

adå[W \SY][^`][Wa\ [W bdO`g ^`]^`OQ]dO\å[W RSbOWZg O

^ßa]P bSQV\WYO XOY] aY`gbå OdÐOY dSZ[W Y][^OYb\ QSZSY B]

[ObS`WtZS[ 6/<A/j327B7=< XS c`xS\O dÐS[ YbSÊ d

hOXWÐÕcXS ^S`TSYb\ Tc\Yx\]ab O ht`]dS· ^]aYgbcXS [OfW[tZ\

RSaWU\c a^ObÊcX h^ßa]P ØWd]bO O d W\RWdWRctZ\ QV ÊSÐS\ QV

bdß`x ad]P]Rc

d\ [OX bc bOXS[\]c ÏXSRW\Sx\]ab¾

=2 A=:7Bp@C 93 AD BC 9=C>3:<G

9@ Ó A< ABÇÖH:7Dp

/Pg []VZg a]ZWb{`\ O`[Obc`g a{`WS 6/<A/ j327B7=<

DSZYå xW\SY O \ hYt a^]bÊSPO( /`[Obc`g ÊORg

[OfW[tZ\ hOhtÊWb ^]bÊSPcX ORSYdtb\ ^`]abÊSR

6/<A/j327B7=< R]YOhcX ØS b] XS aYcbSx\ []Ø\{

6 /<A/ ;/B@7F c[]Ø·cXS bOY]d{ O`QVWbSYb]\WQY{ ÊSÐS\

8SRW\Sx\{ STSYbg \Sdh\WYOX b`gaYt\ [ dSZY{V] [\]Øabd

Y]c^SZ\g YbS`{ PcRS \OdOh]dOb \O Y]\QS^QW RSaWU\c O \O

d]Rg OZS ^ÊSRSdÐ [ b [ ØS XS d]RO QVgbÊS dSRS\t O

dåY]\ dgabOdS\{ c[gdORZ]d{ O`[Obc`g @Oab`]då agab{[

`]hR Z]dO\t DS a`]d\t\ a P Ø\å[W O`[Obc`O[W aS bOY

^]R][ bY]d{ []\btØS XS ^ÊWb][ bSQV\WQYå[ ^`]RcYbS[ O

cÐSbÊ OØ $# d]Rg 6/<A/j327B7=< \S\ bSRg ^]chS

Y]\QS^Q RSaWU\c d XSR\][ Adå[W dga]Yå[W SabSbWQYå[W O

^]h]`cV]R\ Y`ta\t OZS W ^ÊSYdO^Wd QVgb`t

O`QVWbSYb]\WQYå[W \t`]Yg a^Z·cXS ^]ØOROdYg O`[Obc` 6/<A/ j327B7=< 8SV] Tc\Yx\ [\]V]ab`O\\]ab c[]Ø·cXS `SOZWhOQW W\RWdWRctZ\ QV ^ÊSRabOd

'


NEMÁ Ž ÁDNÉ V ZORY. SAMA JE IDOLEM: HANSA: /B@ /D/.

9 ]dZtRt\ O`[Obc`g 6 / <A / : /B @ /D/ aZ]cØ ^O\SZ YbS`å a O`[Obc`]c bdO`]d a^Zådt O ad bWdå[W RW]RO[W PO`Sd\ h\th]`·cXS \OabOdS\å a[ Ð]dOQ ^][ ` d]Rg 8SV] ^WSh]SZSYb`WQY{ ^`]dSRS\ hO`cxcXS RZ]cV]ZSb{ a^]ZSVZWd{


2WOU]\tZ\ ZO[W\t`\ ^`]cR d]Rg dh\WYt R Yg hQSZO \]d{[c bg^c

GOOD DESIGN

ca[ `·]dOxß ^`]cRc d]Rg

2009

>ßa]PWd{V] STSYbc aS R]Q Z ^]cVå[ `]hR ZS\ [ d]Rg bSRg \S XSX [ [\]Øabd [

= d]R \SabOx Ê Qb ØS ^`]cR D]RO PcPZt Vcx Pc`tQ Ðc[ ÐSZSab ^S`Z ^]aYOYcXS >`]b] 6 / <A/ Rtdt d]R dØRg dg\WY\]cb h^ßa]PS[ XOYå ØtR\å XW\å ØWdSZ \Sc[]Ø·cXS ¼ R Yg O`[Obc`t[ YbS`{ ^`] d]Rc bd]Ê XSdWÐb O h^`]abÊSRYcX XW dÐS[ a[gaZß[ 6/<A/:/B@/D/ XS O`[Obc`O YbS`t b]b] ^]XSb ^ÊWdtR Y R]Y]\OZ]abW 0 Ø\{ ^ÊSRabOdg h\t[{ bdß`x ^Ê abc^g O hOdSRS\{ [gÐZS\ Xa]c c O`[Obc` 6/<A/:/B@/D/ XS\ dåQV]RWaYS[ Y ROZÐ [c dåd]XW ¼ \SY][^`][Wa\ [c Q ZSd R][{[c abÊ hZWd{[c W ]RdtØ\{[c /`[Obc`O 6/<A/:/B@/D/ \WQ \S\O^]R]PcXS \SQWbcXS O\W \SW\bS`^`SbcXS 6/<A/:/B@/D/ XS hQSZO \]då ]`WUW\tZ O b] h VZSRWaYO bdO`]aZ]d W d\ [t\ d]Rg C[ ZSQY{ R Z] XOY{ bORg XSÐb \SPgZ] AcdS`{\\ a ZWabO abgZ]d R][W\O\b\ OdÐOY ¼ ^ÊSRSdÐ [ d Y][PW\OQW a 6/<A/;/B@7F ¼ R]PÊS hOxZS\WbSZ\å >`] bg YbSÊ V`O\WQS \SQVt^]c XOY] Y]\SQ OZS dØRg XOY] hOxtbSY \ xSV] \]d{V]

& Z


VODA PRO VŠECHNY SMYSLY: HANSA1 /<G=<. Ab`]V{ []\]ZWbWQY{ b Z] O`[Obc`g 6/<A/1/<G=< aS dh^ `t a ZS ^`O^ßd]R\ V] ØWdZc O ^ÊSab] [c STSYb\ [ h^ßa]PS[ dgbdtÊ QSabc BOb] aQ{\O XS hSd\WbÊ PO`Sd\ ]ad bZS\O ¼ ^`]cR d]Rg htÊ ^]RZS XSX bS^Z]bg QVZOR\ []R`]c XS[\ TWOZ]d]c OØ bS^ZS xS`dS\]c PO`d]c 9 ]dZtRt\ aZ]cØ SZSYb`]\WQYt aS\h]`]dt bZOx bYO /`QVWbSYb]\WQYg ]`WS\b]dO\å ^]R][ bY]då agab{[ 6/<A/;/B@7F XOY] US\WtZ\ ^O`b\S` ^`] dgbdtÊS\ `ßh\åQV Y][PW\OQ c[]Ø·cXS c^ZOb\Wb dga]Y{ SabSbWQY{ O Tc\Yx\ \t`]Yg O`[Obc` 6/<A/1/<G=< d `t[QW QSZ{ Y]c^SZ\g

" Z [W\

1=:=C@

GOOD DESIGN

2005

2005 2006

2006

2005

2006


D]RO ad bZ] S\S`UWS a ZO RSaWU\ Bgb] ØWdZg dgbdtÊSX h 6/<A/1/<G=< OdO\bUO`R\ ^`dSY DOÐ Y]c^SZ\g >]cØWbt bSQV\]Z]UWS hRS \S\ aO[] xSZ\t OZS XS htYZORS[ QSZ{ W\aQS\OQS DSÐYS`t ]dZtROQ bSQV\WYO XS aY`gbO dWRWbSZ\å XS XS\ QVZOR\å QV`][ O`[Obc`g >ÊSad RxWdå dåabc^

>`Od{ VZg O ^ÊSa\{ US][S `g b ZO O`[Obc`g Y]\b`OabcX ^`]cR Q d]R]c O dh\WYt [S \O^ b BS\b] STSYb XS c[]Q h`QORZ]då[ ^]d`QVS[ d\WbÊ dåb]Yc


K A ŠNY V K A ŽDÉ DOBĚ V YPOVÍDA JÍ O CHÁPÁNÍ VODY A KULTUŘE OSOBNÍ HYGIENY: HANSA;C@ /<=. Dh]`S[ ^`] O`[Obc`c 6/<A/;C@/<= PgZg hXSd\ YZOaWQY{ YOÐ\g h VWab]`WS 8SXWQV \t^ORWbt W\bS`^`SbOQS VWab]`WQY{V] dh]`c PgZO ^ÊSR ZSbg `Sd]ZcQ ¼ O ]R b{ R]Pg \Shb`ObWZO \WQ hS ad{ TOaQW\OQS vOab] \O^]R]P]dt\O XS O hßabO\S 6/<A/;C@/<= ]`WUW\tZS[ 8SX V`O a d]R]c \ta ^ÊSYdO^cXS b Ð O [OUWQYg ^ÊWbOVcXS( abtZS h\]dc <Od`OQ \ta YS Y]ÊS\ß[ d QS \SØ YRg RÊ dS 4c\Yx\ Z]UWQYt O dhVZSR]d ^ßdOP\t XS Y][PW\OQS O`[Obc`g 6/<A/;C@/<= aS agab{[S[ 6/<A/;/B@7F 4ZSfWPWZ\ ^]R][ bY]då agab{[ ^ÊS\tÐ dga]Y{ \t`]Yg c[gdORZ]d{ O`[Obc`g \O O`[Obc`g dS dÐSQV ]PZOabSQV Y]c^SZ\g A W\a^W`OQ d VWab]`WW OdÐOY a \ORxOa]då[ RSaWU\S[ O []RS`\ bSQV\WY]c hQSZO cd h\ \t d bORg O bS hb ZSa·cXS 6/<A/;C@/<= YcZbc`c Y]c^SZ\g O Y]c^t\ XOY]c R\Sa dgh\tdt[S

2004

2003 2004

"

2003

2004


BOZ Ê 6 / <A / ; C @ / < = hS a^SQWtZ\ a{`WS 1S\SRSaS XS aYcbSx\å[ c[ ZSQYå[ R ZS[ ¼ d ;c`O\c aS dg`tP `cx\ [ T]cYt\ [ O YOØRå ]`WUW\tZ R]abtdt QS`bWTWYtb H SfYZchWd\ QV ^`]dSRS\ a `ßh\å[W aYZS\ \å[W bOZ ÊW O Y]d]då[W b ZSag aW [ßØSbS dgP`Ob ^]RZS ad{V] dZOab\ V] abgZc \O^Ê YZOR a^W`tZ]d{ ^`]dSRS\ 0WO\Q] \SP] =`] ÊORO ]P`thYß hZSdO R]^`OdO Bgb] XSRW\Sx\{ Ycag aW [ßØSbS ]PXSR\Ob ^`]abÊSR\WQbd [ \OÐ W\RWdWRctZ\ aZcØPg htYOh\ Yß[ 6 / <A / A3@D 713^Zca

#


H A NS A |

$


L I V ING MODERNÍ PŮSOBIVÉ INDIVIDUÁLNÍ

%


NEKOMPROMISNÍ INDIVIDUALITA. PŘESVĚDČIVÁ KOMPLE XNOST: 6/<A/ j LIVING.

5@33< @3A>=<A707:7BG 5`SS\ @Sa^]\aWPWZWbg XS ^`] TW`[c 6/<A/ d QS \SØ XS\ aZ]UO\ >ZOb\{ ^ÊSR^Wag \SXS\ R]R`ØcXS[S OZS R]Y]\QS ^ÊSY]\tdt[S 9ZORS[S dSZYå Rß`Oh \O dåd]X W\]dObWd\ QV bSQV\]Z]UW ^`]b]ØS Xa]c W\dSabWQ R] PcR]cQ\]abW >`]b]ØS XS\ ^]YcR PcRS[S ^]R^]`]dOb cR`ØWbSZ\å SY]Z]UWQYå dåd]X PcR]c aW W ROZÐ US\S`OQS cØ dOb b] Q] ^`]aOhcXS[S ¼ Ï^`]ØWbSY h d]Rg¾

>3@439 B<Ö D H6:32 >3@439 B<Ö 4C<913 A^]XS\ [ a{`W 6/<A/j:7D7<5 aS agab{[S[ då`]PYß 6/<A/;/B@7F dh\WYOX dga]QS YdOZWb\ ^]R][ bY]dt ÊSÐS\ YbS`t ZhS WRStZ\ W\bSU`]dOb R] O`QVWbSYb]\WQYg ÊSÐS\åQV ^`]ab]` >c`WabWQYå xWabå dhVZSR XS ^ÊWb][ XOa\å[ då`OhS[ agabS[ObWx\]abW hO ab \]c( >][]Q ^Ê XS[\ []\b]dObSZ\åQV Y][^OYb\ QV []RcZß O W\bSU`]dO\åQV `ßh\ Y][PW\]dObSZ \åQV Tc\YQ hOXWÐÕcXS a{`WS 6/<A/;/B@7F ^S`TSYb\

Í3BÇ7B </ A>@ ÓD<p; ;ÖAB

R]RtdYc d]Rg R] dÐSQV Y]cbß Y]c^SZ\g

<]d{ ^S`a^SYbWdg( 8WØ RZ]cV] aS \SbåYt XS\ dhVZSRc 6/<A/j:7D7<5 ^]aYgbcXS a\OR\]c W\abOZOQW [OfW[tZ\ ^Ê XS[\{ ]dZtRt\ O d \S^]aZSR\ ÊOR W dga]Y]c V]a^]Rt` \]ab C dÐSQV a{`W 6/<A/j:7D7<5 XS ^`ßb]Y]d{ [\]Øabd d]Rg c[gdORZ]dåQV O`[Obc` ][ShS\] \O $ Z [W\ ^ÊWxS[Ø R Yg ^Z\å[ ]^bW[OZWh]dO\å[ bdO`ß[ ^`]cRc d]Rg hßabtdt Y][T]`b hOQV]dt\ d \S][ShS\{[ `]haOVc CÐSbÊ bS bSRg \O a^`td\{[ [ ab ( ^][]Q Y`ta\åQV W\bSZWUS\b\ QV ÊSÐS\ 6/<A/j:7D7<5 YbS`t aS QSZY]d dg^ZOb

&


<=Dp >3@A>39 B7D G /@167B39 B=<719 ä16 Ç3Í3<Ö A{`WS aSU[S\bc 6/<A/j:7D7<5 Dta ^ÊSad Rx dS dÐSQV Oa^SYbSQV O ^`]b] aS ^S`TSYb\ V]R R] Y][^ZSf\ ^`]XSYb]dO\åQV []RS`\ QV Y]c^SZS\ 1VO`OYbS`WabWQYå RSaWU\ YbS`å aS h\Ox\ ZWÐ ]R P Ø\åQV RSaWU\ß a^Z·cXS \SXdgÐÐ SabSbWQY{ \t`]Yg @]hatVZå []RcZt`\ Y]\QW^]dO\å a]`bW[S\b c[]Ø·cXS RßaZSR\]c `SOZWhOQW RSaWU\]d{ Y]\QS^QS d QSZ{ Y]c^SZ\ O caYcbSx\ \ \S]PdgYZåQV ^`]XSYx\ QV [gÐZS\SY

'


DVĚ FIL 03H;3H<p ;=×<


O OZOFIE. =AB7 >@=D323<Ö


>c`WabWQYg xWab{ \SP] [ YQS hO]PZS\{( @cx\ a^`QVg a `ßh\]c ÊSx bdO`ß ^`]h`OhcX htYZOR\ TWZ]h]TWW ^`]dSRS\ Y]c^SZ\g

7\RWdWRctZ\ Y]\QS^QW ^`]dSRS\ ZhS R] RSbOWZc `SOZWh]dOb W dS a^`ÐS 6ZOd]d{ a^`QVg dS bdO`c xbdS`QS \SP] bOZ ÊS `]hV]RcX Q [ h^ßa]PS[ c`xcX QVO`OYbS`WabWQYå dhVZSR Y]c^SZ\g

;]RS`\ ^]R][ bY]d{ agab{[g 6 / <A / bd]Ê htYZOR\c ^`] `SOZWhOQW `ßh\åQV TWZ]h]TW ^`]dSRS\ QSZ{ Y]c^SZ\g 6 / <A / ; /B @ 7 F c[]Ø·cXS xWabt O`QVWbSYb]\WQYg ]`WS\b]dO\t ÊSÐS\ d Y]c^SZ\tQV F 6 / <A /D/ @=F XS aS adå[W d]ZWbSZ\ YcZObå[W \SP] V`O\Obå[W `ßØWQS[W c\WdS`htZ\ [ ÊSÐS\ [ XOY ^`] Y]c^SZ\g F bOY W ^`] Y]c^SZ\g =

!


MODULY F =: SVOBODA A SYSTÉM. B BOb] h\OxYO ]h\OxcXS \O \taZSRcX Q QV ab`O\tQV dÐSQV\g då`]PYg O Y]c^SZ\g YbS`{ Xa]c dgbd]ÊS\g ^]RZS TWZ]h]TWS F >]RZS b{b] h\OxYg ^]h\tbS då`]PYg O Y]c^SZ\g dgbd]ÊS\{ ^]RZS TWZ]h]TWS =

vbdS`Q]d{ F RSabWxYg Xa]c XSR\]c h RSaWU\]dåQV []Ø\]ab C[]Ø·cX W\bSU`]dOb c[gdORZ]d{ O`[Obc`g R] YcPWQYg ^]XObåQV O`QVWbSYb]\WQYåQV ÊSÐS\ Y]c^SZ\g

>`]abÊSR\WQbd [ c[gdORZ]dåQV ÊSÐS\ F \SP] = ZhS hRß`Oh\Wb Pc b] xWab{ O ^Ê [{ \SP] [ YY{ O ]PZ{ RSaWU\]d{ Oa^SYbg XSR\{ a{`WS O`[Obc` ¼ V]R Q aS Y ^ÊSdOØcX Q TWZ]h]TWW ^`]dSRS\ QSZ{ Y]c^SZ\g

!!


<=D7<9/ v 7 A B 9C 0 719 Ó 9= C >3:< / F ( =bSdÊS\t ad]P]R\t OZS ^ÊSab] XOa\ ab`cYbc`]dO\t O RßaZSR\ [W\W[OZWabWQYt( BOY aS ^ÊSRabOdcXS Y]c^SZ\O 6 / <A / := 4 B F 8SX W\RWdWRcOZWbO ]RYOhcXS \O d R][]c [W\W[OZWhOQW( bdO`ß cÐZSQVbWZåQV PO`Sd SfYZchWd\ QV [ObS`WtZß

PŘEMÝŠLET SVOBODNĚ JI. VIDĚT DÁL: HANSA:=4 B. >@= 9C0719=C v7AB=C 9=C>3:<C F 9R] ]QS·cXS dSZY]`ga]ab ¼ XOY d ^`]ab]`c bOY W d [gÐZS\ ¼ bS\ d P]x\ ]dZtRO\{ 6/<A/:=4B ^`] Y]c^SZ\c F \OZSh\S bc ad]XW O`[Obc`c A \ShO[ \WbSZ\]c xWab]b]c hQSZO ad]P]R\t O PSh `cÐWdåQV dZWdß O `]h^bgZcX Q QV ^`dYß dbWaY\S då`Oh \SXS\ ^`]ab]`c c c[gdORZO OZS W QSZ{[c ^`]ab]`c 8S \S[]Ø\{ XW ^ÊSVZ{R\]cb >]ZO`WhcXS O ^`]d]YcXS ¼ ad]X T]`[tZ\ `]hV]R\]ab YbS`t aS V\SR bOY \SdWR Dga]QS ZSaYZ{ `]d\{ ^Z]QVg V`O a `ßh\å[W dSZWY]ab[W VZß O PShQVgP\{ V`O\g dgbdtÊSX Tc\Yx\ c[ ZSQY{ R Z] XSV]Ø ^Ê b][\]ab XS ^ÊSdOØcX Q O h `ßh\åQV ^S`a^SYbWd ^ÊSYdO^cXS dØRg \]då[ dhVZSRS[

!"


QS ] { O Q bS b] Q { ] QS^QS

!#


4WZ]h]TWS =( =dtZ\t `ßØWQS = VO`[]\WhcXS a ]PZå[W bdO`g \tab \\{ c[gdORZ]d{ O`[Obc`g 6 / <A / := 4 B ¼ O ht`]dS· dh`cÐcX Q [ h^ßa]PS[ Y]\b`OabcXS a V`O\Obå[W ]P`gag dåb]Yc O ^tYg


<9/ 6/@;=<719Ó H/=0:3<Ó 9=C>3:</ =( =a]P\ ^ÊW`]hS\t adßR\t( 6 / <A / := 4 B Y]c^SZ\O = a^]XcXS d\ XÐ a d\WbÊ\ [ ZW\St`\ O`QVWbSYbc`c a bcZ\å[ ^`]abÊSR [ XOa\{ ab`cYbc`g a ^Zg\cZå[W bdO`g YbS`{ ZOV]R ]Yc W `cQS

SVOBODA DÍK Y INTEGR ACI: HANSA:=4 B. >@= 6/@;=<719=C H/=0:3<=C 9=C>3:<C =

8SX [ Q ZS[ \S\ R][W\O\QS OZS W\bSU`OQS( ÞbZt 6/<A/:=4B ^`] Y]c^SZ\c = aS R]PÊS hOxZS\ ^ÊSab] dÐOY c^]cbt 9][PW\OQS ]PZ{V] htYZOR\ V] bdO`c a ÏZSØ Q [W¾ O Ïab]X Q [W¾ V`O\Obå[W ^`dYg XS \t`]x\t hRß`Oh\ \ dS`bWYtZ XS \t^OR\ SZSUO\b\ 1S\b`tZ\ ]dZtRO\t 6/<A/:=4B d Y]c^SZ\ = ^]Rb`VcXS abgZ XSX V] W\bS`W{`c R]^Z·cXS V] O ^ÊWdtR Y R]Y]\OZ]a bW 5S][Sb`W O V[]b\]ab XS \S^ÊSVZ{R\cbSZ\ ^]R]P\t dS`hW ]dZtRO\{ hS ab`O\g) dO`WO\bO hOZ]ØS\t \O W\bS`^`SbOQW ]PZåQV bdO`ß ^ßa]P QSZY]d ZSVxSXW O hR`ØS\ZWd XW >ßd]R\ YZOaWQYt Y]\QS^QS ]dZtRt\ h aYtdt R Yg ]^Ox\{[c ca^]ÊtRt\ ]ag dåabc^c O ^tYg []RS`\ ad{Pgb\]c W\bS`^`SbOQW

!%


JINÝ SVĚT VE VA ŠÍ KOUPELNĚ: HANSA23A75<=. 9]c^SZ\g PcR]cQ\]abW Xa]c W\RWdWRctZ\ ÊSÐS\{ ^`]ab]`g Y

>]ØOR]dO\t W\RWdWRcOZWbO aS OZS \SR]Q Z XS\ R Yg ÐW`]Yå[

ØWd]bc dS YbS`åQV aS RSaWU\ O Tc\Yx\]ab abtZS d QS a\]cP a

[]Ø\]abS[ ^ÊW ^`]XSYb]dt\ OZS bOY{ R Yg `ßh\{[c

\t`]x\]c Pgb]d]c O`QVWbSYbc`]c BOY{ b [b] `]ab]cQ [

R]^Z·Y]d{[c dgPOdS\ YbS`{ \OP h RSaWU\ O R]^Z·Yg

\t`]Yß[ dgV]d dhtXS[\ aZOR \{ då`]PYg hS aYc^W\g

abOdSP\WQ]dåQV []RcZß F = >SxZWd{ ^`]^`OQ]dt\ RSbOWZß

6 / <A/ 23A75<= 8SX a]`bW[S\b XS `]hatVZå cQSZS\å O R]PÊS

^ÊW\tÐ dga]Y]c SabSbWQY]c V]R\]bc YbS`t XS ^`] då`]PYg

ab`cYbc`]dO\å bOYØS c[]Ø·cXS `SOZWh]dOb W\]dObWd\ ^`]XSYbg

6 / <A/ bg^WQYt

O W\RWdWRctZ\ ÊSÐS\

!&


DhVZSR YcPWQY{ xWab{ Y]c^SZ\g F( 9][PW\OQ då`]PYß 6 / <A / 2 3 A75 < = O `Oab`]d{V] ^]R][ bY]d{V] agab{[c 6 / <A / ; /B @7 F XS []Ø\{ dgbdtÊSb aSabOdg O`[Obc` ^ÊSVZSR\{V] xWab{V] dhVZSRc

HQSZO ^`SQWh\ dSRS\t ^txYO O`[Obc`g 6 / <A / 2 3 A75 < = aS R]Rtdt d YZOaWQY{[ QV`][]dO\{[ ^`]dSRS\ \SP] \O ^Êt\ a dZ]ØY]c h xS`\{V] \SP] P Z{V] aYZO >]RZS abgZc hOÊ hS\ ZhS dgbd]ÊWb O`[Obc`c ^]RZS dZOab\ QV ^ÊSRabOd

PSh XSRW\{V] hPgbSx\{V] ^`dYc AbgZ QVO`OYbS` QSZ{ ÊORg 6 / <A / 2 3 A75 < = R\]V] Ycac bOYØS ^ßa]P dSZ[W cÐZSQVbWZS

!'


KOUPELNA JAKO T VŮRČÍ PROSTOR: HANSA23A75<=. 9]c^SZ\O d a]cxOa\{ R]P \S\ hROZSYO XS\ Tc\Yx\ [ ^`]ab]`S[ DgXORÊcXS ]a]P\]ab O S[]QS [t abgZ O ÐO`[ XS dSZY]`gat O bcZ\t >ÊW bd]`P bOY]d{b] Y]c^SZ\g aS ^]abc^cXS ^Z\ \]d ¼ O 6 / <A/ 23A75<= bgb] \]d{ ^Ê abc^g ^]R^]`cXS =`WUW\tZ\ hOV\cbt O`[Obc`O ^`] c[gdORZO \O RSaYc \tab \\t a^`QV]dt O`[Obc`O a dSZ[W hYå[ \O^]XS\ [ \O ab \c \SP] ]R^]d ROX Q ÊSÐS\ ^`] dO\c ¼ b] XS dåP ` hS a]`bW[S\bc 6/ <A/ 23A75<= YbS`å ^]aYgbcXS \SPådOZ{ bdß`x []Ø\]abW

6 / <A/ 23A75<= XS h Rßd]Rc bZOY]d \ShtdWaZ{V] ][ShS\ [\]Øabd d]Rg O ^]XWabYg V]`Y{ d]Rg YZOaWTWY]dt\O \SXdgÐÐ h\t[Y]c xbgÊ[W Vd hRWxYO[W \O SbWYSb STSYbWdWbg d]Rg E3::

H Hansa a Metallwerke M e AG AG HansaDesigno HansaDesigno o WA10530-20121004 WA10530-20121004 4 www.well-online.eu

"


<O^`]ab] XW\{ \SØ R]acR \O^`]ab] bg^WQY{ ^`] \]d]c ÊORc 6 / <A / 2 3A75 < =( B]b] ÊSÐS\ R] xbgÊ ]bd]`ß hRS SZSUO\b\ c[ ab \{ \O hY{ ab`O\ dO\g dgabWVcXS dÐSQV\g QVO`OYbS`WabWQY{ h\OYg b{b] ÊORg O XS XS\ XSR\]c h [\]VO []Ø\]ab W\RWdWRctZ\ V] ^]XSb Y]c^SZ\g


NESTAČÍ SE JEN DÍVAT: HANSA:75</.

"


Adå[ \ShO[ \WbSZ\å[ xWabå[ RSaWU\S[ Rtdt ÊORO 6/ <A/ :75</ YOØR{ Y]c^SZ\ []RS`\ dhVZSR AbSX\ YdOZWb\ XOY] dWhctZ\ ÊSÐS\ XS bOY{ bSQV\WQY{ ^`]dSRS\ BSQV\WQYt ÊSÐS\ 6 /<A/ Xa]c hO[ ÊS\t \O ^]V]RZ PSh^Sx\]ab O b`dOZ]ab bOYØS hO`cxcX ]^bW[tZ\ Tc\Yx\]ab ^ÊWa^ dOX Y ]QV`O\ hR`]Xß O c[]Ø·cX RZ]cV]R]På ^]ØWbSY h då`]PYß 6 / <A/ :75</

>Ê [] WRStZ\ XS Y][PW\OQS ÊORg 6/ <A/ :75</ aS agab{[S[ 6 / <A/ ;/B@7F 8SR\]RcQVå då`Oh\å RSaWU\ b{b] ÊORg O`[Obc` O `Oab`]då agab{[ ^]R][ bY]d{ []\btØS Xa]c htYZORS[ \O^`]ab] R]Y]\OZåQV O Y][^ZSf\ QV ÊSÐS\ DOÐW bd]ÊWd]ab ^ÊW \Od`V]dt\ \WQ \S][ShcXS O R Yg Z]UWQYg ab`cYbc`]dO\{[c O ^`OYbWQY{[c agab{[ 6/ <A/ ;/B@7F ZhS ]RdtØ\{ \t^ORg `SOZWh]dOb a [OfW[tZ\ PSh^Sx\]ab

6 /<A/ :75</ XS h Rßd]Rc bZOY]d \ShtdWaZ{V] ][ShS\ [\]Øabd d]Rg O ^]XWabYg V]`Y{ d]Rg YZOaWTWY]dt\O \SXdgÐÐ h\t[Y]c xbgÊ[W Vd hRWxYO[W \O SbWYSb STSYbWdWbg d]Rg E3::

H Hansa a Metallwerke M e AG AG HansaLigna HansaLigna

"!


""

9ZOaWQYg dSRS\{ ZW\WS \SY]\dS\x\ Y]\QS^QS ]dZtRt\ ( C \]d{ hS ab`O\g

>`] då`]PYg 6 / <A / :75 < / ZhS ^]cØ b bOY{ \]då agab{[ 6 / <A / ; /B @ 7 F

]dZtRO\{ dO`WO\bg c[gdORZ]d{ O`[Obc`g 6 / <A / :75 < / XS ]b]x\å dåb]Y

YbS`å hOV`\cXS W\]dObWd\ då`]PYg ^`] ^]R][ bY]d]c []\btØ BOY ZhS

QV`t\ \ ^ÊSR d]R]c ]RYO^tdOX Q h `cY]c Dga]QS ZSaYZ{ QV`][]d{ ^Z]QVg R Yg

XSR\]RcÐS `SOZWh]dOb Y][^ZSf\ ^`]XSYbg Y]c^SZS\ 1SZ{ ÊSÐS\ XS ^ÊSVZSR\{

b][c hßabO\]c PSh ^]aYd`\g W ^ÊW YOØR]RS\\ [ ^]cØ dt\

\O ab \ W ^]R ][ bY]c


8SÐb \S\ d ^`]U`O[c RZ]cV] O XWØ XS a^ Ð\]c a{`W AS ad]X Y]\QS^Q \t`]x\{V] \ORxOa]d []RS`\ V] RSaWU\c O dg\WYOX Q YdOZWbg h\OxYg 6/ <A/ hO Ob`OYbWd\ QS\c ^ÊSad RxcXS 6 /<A/ :75</ \O QSZ{ xtÊS @]h[O\Wbå a]`bW[S\b a{`WS 6 /<A/ :75</ hOV`\cXS dÐSQV\O YZOaWQYt ÊSÐS\ O \Od Q W SZSUO\b\ dO`WO\bg ^`] c[gdORZ] O dO\c O Sfb`OdOUO\b\ då`]PYg XOY] dO\]d]c O`[Obc`c ab]X Q \O ^]RZOhS 2 Yg Y][PW\OQW a 6/ <A/ ;/B@7F O a `ßh\å[W ^`dYg F = aS hd bÐcXS ^`]ab]` ^`] W\RWdWRctZ\ ÊSÐS\ Y]c^SZ\g ¼ abSX\ XOY] \ORÐS\ ^`] a{`WW O`[Obc` YbS`t XOY] ^`ßY]^\ Y b`S\Rß XSR\]h\Ox\ ^ÊSRP VZO ad]c R]Pc

RY ZÍ PROJEV SILNÉHO CHAR AK TERU: HANSA:75</.

/Õ aS XSR\t ] dSZY]`gaS ÊSÐS\]c ]bSdÊS\]c Y]c^SZ\c XOY] d b][b] ^Ê ^OR \SP] P Ø\ XÐ ^]XSb 6 / <A / :75 < / c^]cbt \Sdb `Odå[ h^ßa]PS[ O R]Rt xWabå []RS`\ O dSZ[W cÐZSQVbWZå dhVZSR

"#


2ßaZSR\ [W\W[OZWabWQYt( B] XS

2ßaZSR\t XSR\]RcQV]ab XS VZOd\ [

O`[Obc`O 6 / <A / A B 3: / XOY]

`gaS[ O`[Obc`g 6 / <A / A B 3: / dS

\tab \\t c[gdORZ]dt O`[Obc`O

dga]Y{[ ab]Xt\Y]d{[ ^`]dSRS\ ^`]

HtYZOR\c ^`] b]b] ^c`WabWQYg

c[gdORZO AY`gbå `SUcZtb]` ^`]cRc

^ßa]P Q ÊSÐS\ bd]Ê ^]R][ bY]då

dgbdtÊ h d]Rg a]cabÊSR \å aWZ\å

agab{[ 6 / <A / ; /B @ 7 F

adOhSY YbS`å R]Y]\OZS \O^]R]PcXS ZW\WS O`[Obc`g O ^Zg\cZS \O \ \OdOhcXS

HS ab`O\g ]dZtRO\t ¼ dga]QS []RS`\ ( HS ab`O\g ]dZtRO\t 6 / <A / A B 3: / a ]b]x\å[ dåb]YS[ XS \]d]c dO`WO\b]c abgZ]d{ WY]\g 7\bSU`]dO\t RSab ^`Od] VZ{ Oa^SYb

ST YL VE VELKÉM ST HANSA AB3

GOOD DESIGN

2009 2007

"$


DĂĽ`]PYg 6/<A/AB3:/ hR]P []RS`\ Y]c^SZ\g adĂĽ[ O`QVWbSYb]\WQYg xWabĂĽ[ O ^ĂŠSab] ^ĂŠ XS[\ĂĽ[ dhVZSRS[ 8SXWQV RSaWU\ XS \O ^`d\ ^]VZSR a^ Ă?S hR`Ă˜S\ZWdĂĽ OZS ^ĂŠSab] \S]PdgYZĂĽ O Tcbc`WabWQYĂĽ R Yg Y][PW\OQW ^tY]d{V] ]dZtRt\ O Ă?W`]Y{V] V`O\Ob{V] dĂĽb]Yc 6/<A/4:=E 9]\b`Oab\ bdO`]aZ]d O`[Obc` 6/<A/AB3:/ dĂ˜Rg PgZ] O abtZS XS dSZ[W TZSfWPWZ\‹ Y][PW\]dO bSZ\{ a \SX`Ă&#x;h\‹XĂ? [W c[gdORZg AbtZS dh\WYOX \]d{ ^ĂŠ ZSĂ˜Wb]abW ^`] Y`SObWdWbc BSQV\WQYg Xa]c dSZ[W YdOZWb\ Q]Ă˜ XS abtZS XSR\O h \OĂ?WQV ^`W]`Wb

6/<A/AB3:/ XS h RĂ&#x;d]RĂ&#x; adĂĽQV dZOab\]ab ^`] ‰a^]`c d]Rg ]QS\‹\O Sd`]^aY]c SbWYSb]c ^`] STSYbWdWbc d]Rg E3::

H Hansa a Metallwerke M e AG AG HansaStela HansaStela a WA10531-20130208 WA10531-20130208 8 www.well-online.eu

"%


KDY Ž CHCETE REL A XOVAT I OČIMA: HANSA AB3: /. /`[Obc`g 6/<A/AB3:/ ^Ê XS[\ ]ØWd ^`]abÊSR a^`QVg \SP] ]Y`OX dO\g 8SXWQV VZORY{ ^Z]QVg O R]Y]\OZS ]PZ{ YÊWdYg Xa]c ^`]ab{ OZS Y`ta\{ O ^]R \SXcÐZSQVbWZSXÐ [ dhVZSRS[ aY`ådOX ]ad RxS\t bSQV\WQYt ÊSÐS\ 6/ <A/ 1SZY]d ^Ê XS[\ hR`ØS\ZWdå RSaWU\ ZhS Y][PW\]dOb a [\]VO `ßh\å[W ÊORO[W h \OÐSV] a]`bW[S\bc a^`QV 2 Yg VÊS a XSR\]bZWdå[W ^`dYg agab{[c F = dh\WYt XSÐb d QS bdß`x QV []Ø\]ab >]YcR aS \O^Ê YZOR aSabOdg O`[Obc` 6/<A/AB3:/ \Od`VcX O `SOZWhcX ^][]Q W\]dObWd\ V] ^]R][ bY]d{V] agab{[c 6/<A/;/B@7F dh\WY\S a^]XWbt xWab YcPWQYt O`QVWbSY bc`O Y]c^SZ\g Dga]Yå Y][T]`b ^`] cØWdObSZS dgcØWb dga^ Z{ agab{[]d{ bSQV\WYg O TZSfWPWZWbO YS a^Z\ \ b{[ Ê XOY{V]Y]ZW ^Êt\ ¼ b] XS a\OR R]ab Rßd]Rß ^`] dåP ` O`[Obc` 6/<A/ AB3:/

"&

<tab \\t dO`WO\bO 6 / <A / A B 3: / Y dO\ (

4WZ]h]TWS F( ÇSÐS\ 6 / <A / A B 3: / ^`] dO\c

4WZ]h]TWS =( D Y][PW\OQW YcZObåQV `ßØWQ

`SOZWh]dO\{ \O htYZOR ^]R][ bY]d{V] agab{[c

6 / <A /D/ @=F O ^`ßVZSR\{ `cx\ a^`QVg

Ag[Sb`WQY{ htYZOR\ ca^]ÊtRt\ Y`gb{ SbtØYg O

6 / <A / ; /B @ 7 F \ORQV\S ad]XW xWab]b]c O

6 / <A /1:3 / @ ^ßa]P ÊSÐS\ 6 / <A / A B 3: /

^ÊS^ \t\ W\bSU`]dO\{ d ^ÊW^]XS\ a^`QV]d{ VORWQS

^Ê []xO`]ab

[ YQS O Z PWd

bd]Ê ]^bWQY]c O Tc\Yx\ XSR\]bYc


=^]X\ Y`ta\t( 6 / <A / A B 3: / dS a^`ÐS hRS XOY] a[ ÐS\t F = Y][PW\OQS ^]R][ bY] dåQV Y][^]\S\b 6 / <A / ; /B @ 7 F O YcZOb{ VZOd]d{ a^`QVg

"'


9][T]`b O [OfW[tZ\ ^`OYbWx\]ab( A^SQWtZ\ dgbOV]dOQ a^`QVO XS WRStZ\ ^`] [gb dZOaß O \O^]cÐb \ \tR]P C \]d{ dO`WO\bg 6 / <A / @= < 2/ a ^]ab`O\\ ]dZtROQ ^tY]c hOcX[S ]b]x\å dåb]Y a SZW^bWQYå[ ^`ßÊShS[ 1V`][]d{ ^Z]QVg Xa]c R]PÊS QV`t\ \g ^ÊSR d]R]c ]RYO^tdOX Q h `cY]c O R Yg b][c hßabO\]c W ^ÊW YOØR]RS\\ [ ^]cØ dt\ PSh ^]aYd`\g

#


SRDCE A MYSL V DOKONALÉ HARMONII: HANSA@=<2/. A\OR ØtR\t ÊORO O`[Obc` \Shb ZSa·cXS bOY R]Y]\OZS ^`W\QW^ VO`[]\WS XOY] \]dt ÊORO 6/<A/@=<2/ CdtØZWd OZS ^]QbWd ^ÊS^`OQ]dO\å RSaWU\ b{b] ]PZ PS\{ ÊORg O`[Obc` ^ßa]P [ZORWabd O xS`abd DSZ[W a]cxOa\å O ^`OYbWQYå XS bOY{ ^SxZWd aZOR \å a]`bW[S\b H `ßh\åQV d]ZWbSZ\åQV ^`dYß 6/<A/@=<2/ ^`] c[gdORZO dO\g O a^`QVg ZhS ^ÊW ^`]XSYb]dt\ Y]c^SZS\ bd]ÊWb `]h[O\Wb{ \td`Vg O `SOZWh]dOb \t`]x\{ O`QVWbSYb]\WQY{ Y]\QS^QS >][]Q ^`dYß hS abOdSP\WQS F = ZhS dZOab\ TWZ]h]TWW ^`]dSRS\ O^ZWY]dOb \O dÐSQV\g ]PZOabW d Y]c^SZ\ D a]cZORc a TWZ]h]TW SY]Z]UWQY{ ]R^]d R\]abW dgV]dcXS Y]\QS^QS då`]PYß 6/<A/ ^]ØOROdYc cR`ØWbSZ\{V] `]hd]XS O ^`ßb]Y d]Rg XS ][ShS\ \O $ Z [W\

6/ <A/ @=<2/ XS h Rßd]Rc bZOY]d \ShtdWaZ{V] ][ShS\ [\]Øabd d]Rg O ^]XWabYg V]`Y{ d]Rg YZOaWTWY]dt\O \SXdgÐÐ <]dt ÊORO 6 / <A / @= < 2/ aW Dta h aYt

h\t[Y]c xbgÊ[W Vd hRWxYO[W \O SbWYSb STSYbWdWbg d]Rg E3::

^Ê XS[\]c Y][PW\OQ ]RdtØ\åQV O XS[\åQV ^Ê [åQV O SZW^a]dWbåQV bdO`ß 8SX QVO`OYbS` aS \SXdå`Oh\ XW ^`]XSdcXS c dga]Y{ ab]Xt\Y]d{ O`[Obc`g

H Hansa a Metallwerke M e AG AG HansaRonda HansaRonda a WA10528-20121012 WA10528-20121012 2 www.well-online.eu

#


V ŽDY JINÉ. V ŽDY NEZ AMĚNITELNÉ: HANSA@=<2/. 2 Yg dV]R\å[ ÊSÐS\ [ 6/<A/@=<2/ ^`] dO\g W a^`QVg ^ßXRS hOÊWh]dt\ Y]c^SZ\g aYcbSx\ VZORQS 2ß[gaZ\{ xZS\ \ a]`bW[S\bc c[]Ø·cXS `SOU]dOb \O dSZ[W `]hR Z\{ aWbcOQS O ]a]P\ ^]ØOROdYg /Õ XS b] STSYb\ d]Z\ ab]X Q dO\]dt O`[Obc`O YZOaWQY] []RS`\ \tab \\{ O`[Obc `g Y]\dS\x\ \SP] ^c`WabWQYg W\]dObWd\ ^]R][ bY]d{ Y]\QS^QS dÐSQV\] XS `SOZWh]dObSZ\{ O dÐSQV\] XS XSR\]h\Ox\ 6/<A/@=<2/ >Ê XS[\ ^]YZWR\å \ORxOa]då RSaWU\ VO`[]\WQYg hO^ORt R] QSZYc O ^] Z{bO ^ÊW\tÐ abtZS \]d{ dWhctZ\ htØWbYg BdO`]d R]Y]\OZ{ `]hSbg hOY`ådOX ^Ê d]Rg O R]RtdOX \tab \\å[ ÊSÐS\ [ 6 / <A / @= < 2/ \]PZSac ]P`thSY dZSd]

DO\]dt ab]Xt\Y]dt O`[Obc`O 6 / <A / @= < 2/ XS Ob`OYbWd\ [ ^`dYS[ YOØR{ dSZY]`gaS ^]XOb{ RSaWU\]d{ Y]c^SZ\g ]P`thSY ^Z\ dZSd] 4WZ]h]TWS = `SOZWh]dO\t aS dÐ [ Y][T]`bS[ ]P`thSY dZSd] O dSZYå ]P`thSY \O ^`Od{ ab`O\ ( @ßØWQS 6 / <A /D/ @=F O `cx\ a^`QVO 6 / <A /D 7 D/ Y]`Sa^]\RcX a ]PZå[W bdO`g xtab O`[Obc`g /ZS W Y`][ dhVZSRc [OX 6 / <A / @= < 2/ O 6 / <A /D 7 D/ [\]V] a^]ZSx\{V]( []RS`\ dhVZSR Rß`Oh \O Tc\Yx\]ab dg\WYOX Q ^][ ` QS\g O YdOZWbg ^]R h\OxY]c 6 / <A / =PO ^`]U`O[g ZhS `ßh\ Y][PW\]dOb O dhtXS[\ aS WRStZ\ R]^Z·cX

Ab`WYb\ `SOZWh]dO\t ĵZ]h]ĵS F( B]b] ÊSÐS\ 6 / <A / @= < 2/ Y dO\ dgcØ dt W\]dObWd\ ^]R][ bY]då agab{[ 6 / <A / ; /B @ 7 F ]P`thSY dZSd] DÐSQV\g Tc\YQS Xa]c Y][^OYb\ c[ ab \g XS\ d \ Y]ZWYO a]cxtabSQV Ca^]ÊtRt\ O`[Obc` XS ^ÊSVZSR\{ dhVZSR ^ÊSad RxWdå ¼ ]^ bW[tZ\ dZOab\]abW ^`] O`QVWbSYb]\WQY{ \td`Vg Y]c^SZS\

#OTEVŘENÉ PARTNERST VÍ: PODOMÍTKOVÉ SYSTÉMY PRO SÉRIE 6/<A/jLIVING

>Ê a\t Z]UWYO xWabå dhVZSR \S^ÊSY]\ObSZ\t dO`WOPWZWbO( 6/<A/;/B@7F XS ^S` TSYb\ agab{[ ^`] `SOZWhOQW TWZ]h]TWS ^`]dSRS\ F A{`WS( 6/<A/AB3:/

#"


9`cV]d{ `ßØWQS 6/<A/D/@=F ZOR a YcZObå[W bdO`g O`[Obc`g O Xa]c RßZSØWbå[W

>`Od] VZ{ `ßØWQS 6/<A/D/@=F hRß`Oh·cX V`O\Ob{ ]P`gag ^tYg O dåb]Yc ¼

RSaWU\]då[W ^`dYg d Y]c^SZ\tQV =

WRStZ\ ^`] Y]c^SZ\g F

A{`WS( 6/<A/:=4B

A{`WS( 6/<A/23A75<=

2 Yg `]h[O\Wb{[c RSaWU\c O `]hatVZ{[c a]`bW[S\bc ^`]RcYbß Dt[ a{`WS 6/<A/j:7D7<5 ^]aYgbcX dÐSQV\g []Ø\]abW Y b][c OPgabS Y]\QW^]dOZW Y]c^SZ\c ^]RZS dZOab\ QV ^ÊSRabOd HtYZOR\]c ^`] `SOZWhOQW DOÐWQV ^Zt\ß Xa]c []RS`\ ^]R][ bY]d{ agab{[g 6/<A/;/B@7F O 6/<A/D/@=F YbS`{ \SXS\ØS hOXWab ^S`TSYb\ W\abOZOQW OZS XSÐb hd bÐ bdß`x ^`]ab]`

6/<A/;/B@7F XS W\]dObWd\ agab{[ ^`]RcYbß YbS`å c[]Ø·cXS `SOZWh]dOb YdOZWb\ O`QVWbSYb] \WQYg ]`WS\b]dO\å ^`]XSYb XOY] Y][^ZSb\ ^]R][ bY]d{ ÊSÐS\ 9][^]\S\bg agab{[c 6/<A/;/B@7F ZhS ^][]Q `Oab`c a YZOaWQYå[W ^`]^]`QS[W aYcbSx\ dÐSab`O\\ Y][PW\]dOb 8SZWY]Ø ZhS \ Y]ZWY Tc\YQ a[gaZc^Z\ W\bSU`]dOb R] XSR\{ \]d{ Y][^]\S\bg dh\WY\]c YZWR\{ cYZWhS\ ^ßa]P Q aSabOdg O`[Obc` ¼ dS dÐSQV ]PZOabSQV Y]c^SZ\g a XSR\]b\]c Z]UWY]c c c[gdORZO dO\g W a^`QVg dxSb\ dV]R\{ VZOd]d{ a^`QVg 1SZY]då R]XS[ bg^WQY{ Y]c^SZ\g F \ORQV\S ad]X ^Ê []xO`]ab dåabWØ\]ab O ^ÊSVZSR\]ab

6 /<A/D/@=F XS c\WdS`htZ\ ÊSÐS\ YbS`{ ^`] O`[Obc`g Tc\UcXS XOY] ÏhtacdYO¾ Agab{[ aS `gQVZS W\abOZcXS \OP h [OfW[tZ\ TZSfWPWZWbc PSh^Sx\]ab O a\OR\]c R`ØPc @ßØWQS 6 /<A/D/@=F V`O\Ob{V] \SP] YcZOb{V] bdO`c c[]Ø·cX `SOZWh]dOb `ßh\{ TWZ]h]TWS ^`]dSRS\ Y]c^SZ\g( ^c`WabWQYg xWab{ Y]c^SZ\g F W VO`[]\WQYg a[gaZ\{ Y]c^SZ\g =

##


PŘEHLEDNÝ SYSTÉM NA STĚNĚ I POD OMÍTKOU HANSA;/B@7F. ;]RS`\ O`QVWbSYb]\WQY{ \td`Vg Y]c^SZS\ YbS`{ bg^WQYg

175 75

^`OQcX a då`]PY]d]c aYc^W\]c 6/<A/j:7D7<5 QVt^]c

25

75

25

^`]ab]` Y][^ZSf\ 1SZY]då R]XS[ dh\WYt `]hd`ØS\ [ ^Z]QV VO`[]\WS dh\WYt XSXWQV dgdtØS\å[W ^`]^]`QS[W O RßaZSR\å[ xZS\ \ [ 9 b][c htaOR\ ^ÊWa^ dt ca^]ÊtRt\ O`[Obc` YbS`{

75

aS \Od`VcXS O `SOZWhcXS \O htYZOR agab{[c 6/<A/;/B@7F

25

HtYZOR\ `]h[ ` agab{[c 6/<A/;/B@7F XS # [[ D b][b] #[WZW[Sb`]d{[ `Oab`c XS []Ø\{ ^Z]QVg ab \ ^ÊSa\ `]hd`V\]cb ]^bW[tZ\ dgcØ b O VO`[]\WQYg R]bd]ÊWb 8Oa\t Z]UWYO ^]aYgbcXS ^`]XSYbO\b]dW [OfW[tZ\ d]Z\]ab HtYZORS[ YOØR{V] ^`]XSYbc aS agab{[S[ 6 / <A / ; /B @ 7 F XS

>]YcR XRS ] RSaWU\ XSR\]bZWdåQV a]cxtab agab{[c

XSR\]b\å `]h[ ` `Oab`c # [[ YbS`å ^]aYgbcXS [OfW[tZ\

6/<A/;/B@7F dg^ZådOX h `Oab`c RdO YZOaWQY{ bdO`g( xbdS`SQ

^`]ab]` ^`] bd]ÊWd]ab O ht`]dS· [OfW[tZ\ XWab]bc H `]h[ `c `Oab`c dgQVthSX bOY{ bdO`g a]cxtab agab{[c 6 / <A / ; /B @ 7 F

%# [[ f %# [[ O ^`OYbWQYå ]PR{Z\ Y %# [[ f %# [[

>ÊSR\]ab[W agab{[c 6/<A/;/B@7F Xa]c c\WYtb\ d]ZWbSZ\{ ^`dYg ÐW`]Y{ bSQV\WQY{ []Ø\]abW ^ÊW O^ZWYOQW O dSZ[W a\OR\t []\btØ O R`ØPO

6/<A/;/B@7F( 23A75< >=2:3 D/ Í716 >Ç32AB/D <O agab{[c 6 / <A / ; /B @ 7 F XS US\WtZ\ XSV] XSR\]RcQV]ab O c\WdS`htZ\]ab Agab{[ 6 / <A / ; /B @7 F ZhS ^]cØ b ^`] dÐSQV\g då`]PY]d{ ÊORg 6 / < A/ j : 7 D 7< 5 =dZtROQ ^txYg O dg ab \ R] dO\g aW hOQV]dtdOX RSaWU\ ^Ê aZcÐ\{ ÊORg BOY dh\WY\S cQSZS\å agab{[ a \S^ÊSPS`\å[W O^ZWYOx\ [W []Ø\]ab[W YbS`{ ZOR a O`QVWbSYbc`]c hOÊ hS\ [ W ]a]P\ [ abgZS[

#$

>tY]dt a[ Ð]dOQ PObS`WS

>tY]dt a[ Ð]dOQ PObS`WS

>tY]dt a[ Ð]dOQ PObS`WS

>tY]dt a[ Ð]dOQ PObS`WS

>tY]dt a[ Ð]dOQ PObS`WS

6 / <A / 2 3 A75 < =

6 / <A / :75 < /

6 / <A / A B 3: /

6 / <A / @= < 2/

6 / <A / := 4 B


7<27D72CÓ:<Ö Ç3Í3<Ö 6/<A/j:7D7<5 BÇ7 Þ@=D< @ÝH<p ;=2C:G

1

A\OR\t W\abOZOQS ^][]Q []\btØ\ ZWÐbg( []\btØ\ O ^`]XSYx\ `]dS·

>tY]d{ a[ Ð]dOQ Tc\Yx\ XSR\]bYg 36;

BS`[]abObWQY{ Tc\Yx\ XSR\]bYg B6;

4c\Yx\ XSR\]bYg

>ÊS`cÐ]dOxS ^]b`cP

^`] c[gdORZ] dO\c \SP] a^`QVc aS R]RtdOX a

^`] dO\c \SP] a^`QVc aS R]RtdOX a chOd `t\ [

\tab \\åQV dåd]Rß

^ÊW \O^]cÐb \ dO\g

chOd `t\ [ \SP] chOd `t\ [ O ^ÊS^ \t\ [

\SP] chOd `t\ [ O ^ÊS^ \t\ [

^`] dO\c \SP] a^`QVc

^ÊSa ]R^OR\ a]c^`Odc

2

Hd]ZbS dV]R\{ ÊSÐS\ ( ^]R][ bY]dt O Tc\Yx\ `]dS·

@ßh\{ dO`WO\bg ^tY]dåQV a[ Ð]dOQ QV

@ßh\{ dO`WO\bg bS`[]abObß ^`] dO\g

@ßh\{ dO`WO\bg

9`gQ `ßØWQS

PObS`W ^`] c[gdORZO dO\g \SP]

\SP] a^`QVg abSX\{ ^`] dÐSQV\g ÊORg

\tab \\åQV dåd]Rß

^`] dÐSQV\g a{`WS

a^`QVg ^]RZS Y]\Y`{b\ ÊORg

3

abSX\{ ^`] dÐSQV\g ÊORg

2]Y]\OZ{ W ^ÊSR ab \]c( Þ`]dS· ^`dYß \O ][ bQS O RSaWU\c

#%


H A NS A |

#&


HOME OSVĚDČENÉ EKOLOGICKÉ UNIVERSÁLNÍ


PĹ˜Ă?KL ADNÄš EKOLOGICKÉ. UDRĹ˝ITELNÄš PĹŽSOBIVÉ: 6/<A/ j HOME

;p<Š 83 DĂ–13( ĂžA>=@G 03H H B@ Ă“B G 9=;4=@BC DĂ?SQV\g a{`WS 6/<A/j6=;3 Xa]c \Od`Ă˜S\g a ]VZSRS[ \O SY]Z]UWQY]c a\tĂ?S\ZWd]ab Xa]c dgPOdS\g bSQV\]Z]UWS[W ^`] ‰a^]`c d]Rg O ^]aYgbcX PSh^Sx\]ab \O ‰`]d\W h\OxYg 6/<A/

=[ShS\ [ ^`Ă&#x;b]Yc O W\bSZWUS\b\ [ bdO`]dt\ [ ^`]cRc XS ]^bW[OZWh]dt\O a^]bĂŠSPO d]Rg ^ĂŠW hOQV]dt\ \O^`]ab{V] $ Z [W\

Y][T]`bc

Z [W\

A{`WS a \OĂ? YO`bcĂ? 1ZOaaWQ [OX a^SQWtZ\ ^S`Ztb]` dS bdO`c ^Ztabd XSV]Ă˜ hdZtĂ?b\ ^]ZgSR`WQYt ab`cYbc`O XS W\a^W`]dO\t ^ĂŠ `]R]c BS\b] ^S`Ztb]` ][ShcXS ^`Ă&#x;b]Y]d{ [\]Ă˜abd h Z [W\ \O $ Z [W\

3Y]Z]UWS

$ Z

>`]cR d\ [tbS XOY] ^ĂŠ XS[\‹ ^Z\ĂĽ ^ĂŠSab]Ă˜S XS ^`Ă&#x;b]Y]d{ [\]Ă˜abd dS aYcbSx\]abW ^]Z]dWx\ C a{`W a ]dZtROQ YO`bcĂ? 6 /<A/ 31= XS [OfW[tZ\ ^`Ă&#x;b]Y]d{ [\]Ă˜abd ][ShS\] \O & Z [W\ O W\RWdWRctZ\‹ XS ZhS RtZS

BZOY d PO`SQV

! PO`g

][ShWb \O $ Z [W\ ^S`Ztb]` ^`]cRc Âź $ Z [W\

<3 8:3>Ă?Ă– D=:0/ Âź 2=:=Ă—3<= / >=B D@ H3<= E3:: Âź EObS` 3TTWQWS\Qg :OPSZ Âź XS agab{[ YZOaWTWYOQS dĂĽ`]PYĂ&#x; dgbd]ĂŠS\ĂĽ Sd`]^aYĂĽ[W dĂĽ`]PQW aO\Wbt`\ QV O`[Obc` AZ]cĂ˜ Y

Manufacturer: Product category: Type: Model: Registration number:

\]`[tZ\ ^S`Ztb]`

H Hansa a Metallwerke M e AG AG W h basin Wash b n valve v e S Single e lever l r valve v e HansaVantiss HansaVantis WA10081-20071213 WA10081-20071213 3

]`WS\bOQW ^`] YdOZWTWY]dO\{ `]hV]R]dt\ ] Y]c^W ^ĂŠSRSdĂ? [ h VZSRWaYO ]R^]d‹R\{V] hOQVthS\ a d]R]c >]RZS V]R\]QS\ d YObSU]`W QV Ă?>`Ă&#x;b]Y]d{ [\]Ă˜abd d]Rgž O Ă?BS^Z]bO d]Rgž []V]c aO\Wbt`\ O`[Obc`g ^`] R][tQ ^]cĂ˜Wb h aYOb [OfW[tZ \‹ " Vd‹hRWxYg D‹bĂ?W\O \OĂ?WQV a{`W 6/<A/j6=;3 XS XWĂ˜

W r Efficiency Water E y Criteria C a

]QS\‹\O \SXZS^� h\t[Y]c ;\]V] ROZ� QV a{`W XS PcRS

)ORZ UDWH ! O PLQ ” O PLQ &RQWUROOHG IORZ UDWH • O PLQ ” O PLQ

\taZSR]dOb

Flow-independent temperature setting Temperature limit / Cold water valve

Information about use and installation: www.well-online.eu. A Label of EUnited Valves European Valve Manufacturers Association

$


6/<A/D/@=F( DÍ3 2= A303 H />/2Ó 6/<A/D/@=F XS abO\RO`RS[ ^`] YOØR]c ^]R][ bY]d]c W\abOZOQW 6/<A/j6=;3 ×tR\å XW\å agab{[ a\OR \SZhS W\abOZ]dOb O \O[]\b]dOb bOY `gQVZS O \S\OP h bOY dga]Y]c [ `c TZSfWPWZWbg PSh^Sx\]abW O a\OR\{ R`ØPg 6/<A/D/@=F ^ÊW^][ \t ^`W\QW^ ÏhtacdYg¾( 8SR\O c\WdS` htZ\ htYZOR\ XSR\]bYO XS Y RWa^]hWQW ^`] dÐSQV\g O^ZWYOQS 7\abOZOQS ^ÊSabOdPO \SP] då[ \O XS \OR[ `c XSR\]RcQVt `gQVZt O a^]ZSVZWdt DåV]RO ^`] W\dSab]`g( Då`Oh\ aS a\ Ø dthO\å YO^WbtZ P VS[ TthS V`cP{ abOdPg

DÖ13 9=;4=@BC D3 BÇÖ2 F: A{`WS 6/<A/D/<B7A 6/<A/BE7AB 6/<A/>7<B= O >@7;= PgZg \g\ `]hÐ ÊS\g dØRg ] XSR\c dS`hW F: YZOaWQY{ c[gdORZ]d{ O`[Obc`g BOb] dO`WO\bO XS ] [[ dgÐÐ DåaZSRYS[ XS \SXS\ W[^]hO\b\ dhVZSR OZS ^ÊSRSdÐ [ dgÐÐ Y][T]`b 8SZWY]Ø aS R Yg ZSVY{[c \tYZ]\c d^ÊSR ht`]dS· a dåÐY]c hd bÐ W dgZ]ØS\ dh\WY\S ^]R O`[Obc`]c QWbSZ\ d bÐ [O\W^cZOx\ ^`]ab]` ¼ dgÐÐ Y][T]`b \O^Ê YZOR ^`] [gb `cY]c \SP] ^Z\ \ \tR]P

$


<=D7<9/

HANSA;7F( OSVĚDČENÁ. OBLÍBENÁ. O MNOHO LEPŠÍ. 0åb \ScabtZS ZS^Ð ¼ b] XS ^`W\QW^S[ O`[Obc`g 6 / <A/ ;7F 2 Yg b][cb] ^`W\QW^c aS h b{b] O`[Obc`g abOZO XSR\O h dßPSQ \SX a^ Ð\ XÐ QV O \SX]PZ PS\ XÐ QV O`[Obc` 6 /<A/ =R `]Yc '%& YRg PgZO cdSRS\O \O b`V hb ZSa·cXS RßZSØWb{ V]R\]bg a^]ZSx\]abW 6 /<A/( A]ZWR\]ab O PSh^Sx\]ab dga^ Z{ bSQV\]Z]UWS O \SXdgÐÐ YdOZWbc R] \SX[S\Ð V] RSbOWZc DS ad{ XWØ " US\S`OQW ^ÊWQVth 6 / <A/ ;7F ¼ a OYbcOZWh]dO\å[ RSaWU\S[ ¼ a `]hÐ ÊS\å[ XSÐb TZSfWPWZ\ XÐ [ a]`bW[S\bS[ ¼ [X bÊW dO`WO\bg ^`] c[gdORZ] ¼ a d bÐ [ dgZ]ØS\ [ O dgÐÐ [ Y][T]`bS[ ¼ d ^`]dSRS\ h \]dåQV [ObS`WtZß ^`] dgÐÐ VgUWS\c ^Wb\{ d]Rg O PSh^Sx\]ab 6 /<A/ ;7F bOY h\]dc R]YOhcXS ØS XS aYcbSx\]c YZOaWY]c B`dOZS R]P`t AbtZS ZS^Ð

& Z

SQ]

!&

vWabå dhVZSR hRß`Oh\ \t Tc\Yx\]ab \]då Y][T]`b( 9]c^SZ\O 6 / <A / ; 7 F XS \O^`]ab] \ORxOa]dt

<W

/ PgZO XS O hßabO\S( 6

$

A/

\g\ dS ad{ " US\S`OQW


NOVÁ A Č T YŘNÁ SOBNĚ LEPŠÍ:

$$ ;;

&% ;;

& ;;

! @ÝH<p D3:79=AB7

/9BC/:7H=D/<ä 23A75<

DÖ13 9=;4=@BC

<=Dp ;/B3@7Ó:G

4:3F707:< 8ÍÖ ;=×<=AB7

H[ \ \t ¼ O ^ÊSab] \ShO[ \WbSZ\t

Ï9ZOaWQYt¾ c[gdORZ]dt O`[Obc`O

A^SQWtZ\ []aOh\t aZWbW\O ;A $!

<]d]c O`[Obc`c 6 / <A / ; 7 F ZhS

>=C×7BÖ 6 / <A / ; 7 F ( AS adå[W hSÐb VZS\å[W

6 / <A / ; 7 F W dO`WO\bO a ]b]x\å[

[]aOh\{ R Zg dSR]cQ d]Rc PSh \WYZc

Y`][ a]cY`][{ Y]c^SZ\g W Q ZS\

^`]^]`QS[W [ YQS dgdtØS\å[W ZW\WS

dåb]YS[ Xa]c dgÐÐ \SØ R]^]acR

O Tc\Yx\ XtR`] E/B 3@ A / 43 a

hO[ ÊWb \O a^Z\ \ `ßh\]`]RåQV O

[W O hd bÐS\å[ dgZ]ØS\ [ ^ßa]P

[OX d bÐ dgZ]ØS\ O \OP hSX bOY d QS

\SX[]RS`\ XÐ bSQV\]Z]UW hO`cxcX

\t`]x\åQV ^]ØOROdYß hSX[{\O d

6 / <A / ; 7 F []RS`\ XW hßabtdt

d]Z\{V] ^`]ab]`c ^`] `cQS O d bÐ

]^bW[tZ\ VgUWS\c ^Wb\{ d]Rg

dÐOY YZOaWY]c

Y][T]`b HQSZO \]dt XS ROZÐ

[t b{[ Ê c\WdS`htZ\ []Ø\]abW

Y][^OYb\ dO`WO\bO ^`] c[gdORZ]

^]cØWb

Y][S`x\ QV PcR]dtQV BOb] a{`WS bOY

$!


<=D7<9/

HANSA;7F V CELÉ KOUPELNĚ: VŠUDE JI R ÁDI UVIDÍTE. DSZYå a^ QV O`[Obc` 6/ <A/ ;7F ^`O[S\ bOY{ h [\]V]ab`O\\]abW b{b] ÊORg 1SZ]c O`[Obc`]c ]R XSX V] dh\WYc VO`[]\WQYg ^`]Z \OZ Z PWdå \Sdb `Odå RSaWU\ <g\ ¼ d a]cZORc a RcQVS[ R]Pg ¼ XSÐb hXS[\ ZO O hSÐb VZSZO O V]R aS Y \SX`ßh\ XÐ [ abgZß[ hOÊ hS\ @]hÐ ÊS\ PgZ ^`][gÐZS\å a]`bW[S\b YbS`å \g\ \OP h d bÐ dåP ` hSX[{\O Y c[gdO RZc /`[Obc`g 6/<A/ ;7F Xa]c \g\ Y RWa^]hWQW dS bÊSQV dO`WO\btQV a `ßh\å[W `]h[ `g O Tc\YQS[W /`[Obc`O 6 / <A/ ;7F bOY [t c\WdS`htZ\ XÐ ^]cØWb \SØ YRgY]ZWd ^ÊSRb [ ¼ O ^ÊSab] abtZS hßabtdt \SXZS^Ð d]ZP]c

% ;;

" ;;

<=DÓ / 9=;>/9 B<Ö

9: /A79 / </ <=Dp Þ@=D<7

;7;=Ç Ó2<Ó / 4:3 F707:<Ö

<]dt 6/<A/;7F ¼ \]d{ []Ø\]abW

;O`YO\b\ abtZS R]P`t( 9ZOaWQYt O`[O

>ßa]PWdå dhVZSR O \S]PgxSX\å Y][T]`b(

^]cØWb ( 2 Yg adå[ Y][^OYb\ [

bc`O 6/<A/;7F Y c[gdORZc aS h[

DSZYt dO`WO\bO [t dgZ]ØS\ #% [[ O

`]h[ `ß[ O dSZY{[c dgZ]ØS\ % [[

\WZO OZS ^`td ^`]b] hßabtdt O`[Obc`]c

^ÊW [gb `cY]c \SP] \O^Z·]dt\ \tR]P

a^Z·cXS bOb] dO`WO\bO a^SQWtZ\ ^]ØOROd

]PZ PS\]c Dt[W W DOÐW[W htYOh\ Yg

\OP h [W[]ÊtR\ dSZYå d]Z\å ^`]ab]`

Yg Y][S`x\ QV ]PXSYbß Dgbd]Ê dÐOY

>`]b]ØS XS dgÐÐ O [t dgZ]ØS\ " [[

2 Yg ad{[c dåb]Yc ]b]x\{[c ] '# aS

Y`ta\å bdO` W d a]cY`][{ ]PZOabW

^ßa]P då`Oh\ O \OP h dga]Yå Y][

V]R W ^`] ^]cØWb dS a^SQWtZ\ QV

\O^Ê YZOR d Y]c^SZ\tQV ^`] V]abg

T]`b 2 Yg \SXÐW`Ð [c a]`bW[S\bc d `t[QW

O^ZWYOQ QV \O^Ê d ^Sx]dObSZaY{ ]PZOabW

XSR\{ ÊORg aS bOb] dO`WO\bO ^S`TSYb\ V]R ^`] YOØR{ ^]cØWb

$"

#% ;;


D QS \SØ ! ZSb \S[ \\t dåÐYO c c[gdORZO( 6 / <A / ; 7 F Dga]QS YdOZWb\ ZWb{ b Z] O`[Obc`g XS XSR\]c h [\]VO QVO`OYbS`WabWY YdOZWbg >`] d\WbÊ\ ^`]dSRS\ O`[Obc`g PgZg hd]ZS\g dåV`OR\ [ObS`WtZg YbS`{ hO`cxcX ]^bW[tZ\ VgUWS\c ^Wb\{ d]Rg

<tab \\{ ^tY]d{ a[ Ð]dOQ PObS`WS 6 / <A / ; 7 F R] a^`QVg O Y dO\ [OX aY`gb{ SbtØYg

;W[]ÊtR\ Y][T]`b\ dO`WO\b]c ^`] []\btØ ^]R ][ bYc \O PthW 6 / <A /D/ @=F XS a^`QV]dt PObS`WS a bS`[]abObS[ a W\bSU`]dO\]c `SUcZOQ [\]Øabd d]Rg ^`ßb]Y]d{ [\]Øabd # Z [W\

>]R][ bY]dt ÊSÐS\ ^`] a^`QVc O dO\c Xa]c hOZ]ØS\O \O c\WdS`htZ\ [ agab{[c 6 / <A /D/ @=F O Xa]c R]aZ]dO hROÊWZå[ R ZS[( ¼ D ga]QS YdOZWb\ O cÐZSQVbWZS ^ßa]P Q YcZOb{ `ßØWQS 6 / <A /D/ @=F ] ^`ß[ `c % [[ ¼ Í `]cP]dO\{ `ßØWQS ^`] PSh^Sx\{ ^ÊW^Sd\ \ hSX[{\O c QV]cZ]abWd{V] ^]RYZORc ¼ > tY]dt dO\]dt PObS`WS 6 / <A / ; 7 F \O PthW 6 / <A /D/ @=F XS Y RWa^]hWQW bOY{ a W\bSU`]dO\å[ ]QV`O\\å[ hOÊ hS\ [ ¼ > S`TSYb\ aZOR \{ bdO`g( @cx\ a^`QVO 6 / <A /D 7 D/

$#


KOMFORT V K A ŽDÉM ASPEK TU VAŠEHO ŽIVOTA: HANSA A75</.

9]c^SZ\]d{ O`[Obc`g \S[ca Påb XS\ dhVZSR]d Ob`OYbWd\ OZS [ca ^ÊSRSdÐ [ bOY{ a^Z·]dOb ^]ØOROdYg b QV YbSÊ XS RS\\ ^]cØ dOX /Pg 6/<A/ Z{^S ^]`]hc[ ZO a^SQWtZ\ [ ^]ØOROdYß[ cØWdObSZß dg[ ·cXS aW hYcÐS\]abW aS adå[W ^O`b\S`g ¼ \O^Ê YZOR aS a^]ZSx\]ab 55B 2ScbaQVS B 5SaSZZaQVOTb T ` 5S`]\b]bSQV\WY BOb] a^]ZSx\]ab ^`]dtR d US\S`OQW # ^Zca `]hatVZ{ ^`ß hYc[g O bSabg a\tÐS\ZWd]abW hO xSZS[ PSh^Sx\]abW Tc\Yx\]abW O RSaWU\c då`]PYß 2] dåd]XS a{`WS 6/<A/A75</ ^Zg\cZ] [\]V] hYcÐS\]ab O ^]h\ObYß h b QVb] ^`ßhYc[ß DåaZSRYS[ XS O`[Obc`O [OfW[tZ\ ]`WS\b]dO\t \O cØWdObSZS YbS`t h]VZSR·cXS dÐSQV\g `]hV]Rc X Q ^]ØOROdYg US\S`OQS # ^Zca ¼ O ^ÊWb][ dg^ORt bOY R]PÊS ØS aS ^S`TSYb\ V]R W R] Ï[ZORÐ QV¾ Y]c^SZS\

Z

<W

][ `g V`O\ \]ab cØWdObSZß YbS`W ^`]b]ØS YRS Pg aS XWQV ^Ê ^]XYg Xa]c R]Y]\OZS cb a\ \{

$$


6 / <A / A75 < / XS dgPOdS\O agab{[S[ 6/<A/>@=B31 B] h\O [S\t( DÐSQV\g a]cxtabW dSR]cQ d]Rc [OX ]PaOV ]Z]dO [S\Ð \SØ ! >Ê d]R d]Rg XS PSh ^]d`QV]d{ ^`Odg \WYZS[

7 c [S\Ð QV c[gdORSZ ZhS dgbd]ÊWb dSZYå [O\W^cZOx\ ^`]ab]` ^`] `cQS( 2 Yg O`[ObcÊS 6 / <A / A75 < / F : OZbS`\ObWd YS abO\RO`R\ [c ^`]dSRS\

$%


ZREDUKOVÁNO NA NE JNUTNĚ JŠÍ: HANSA>@ /2=. 6/<A/>@/2= XS YZOaWQYt O`[Obc`O 6/<A/ a^]XcX Q d a]P Tc\Yx\]ab O ]ad RxS\{ bSQV\WQY{ ^`]dSRS\ 8SX ^Ê XS[\å O cÐZSQVbWZå RSaWU\ aS V]R R] []RS`\ QV W b`ORWx\ QV Y]c^SZS\ 6/<A/>@/2= ¼ b] XS YdOZWbO( ^]x \OXS \SY]`]RcX Q [ []aOh\å[ b ZSaS[ ^ÊSa dga]QS YdOZWb\ QV`][]dt\ O Y]\xS YO`bcÐ 6/<A/31= a Tc\YQ a^]`g d]Rg O YS`O[WQYå[W RSabWxYO[W aS hta]P\ Yg [OhWdO

<W

$&


D Y`ta\{[ a]cZORc( \tab \\t O`[Obc`O 6 / <A / >@ / 2 = \O dO\ O `cx\ a^`QVO 6/<A/D7D/ XOY] R]^Z\ Y ]P` hQSZO dZSd] <S\t`]x\{ \O [ ab]( 6 / <A / >@ / 2 = XOY] ^]R][ bY]d{ ÊSÐS\ dS a^`ÐS ]P` dZSd] >S`a^SYbWd\ abO\RO`RWh]dO\å ^]R][ bY]då agab{[ 6 / <A /D/ @=F ^]aYgbcXS \SbcÐS\{ []Ø\]abW

$'


2d]XWQS YbS`t aS bdO`]d O Tc\Yx\ ]^bW[tZ\ R]^Z·cXS( A^`QV]d{ O`[Obc`g 6 / <A / 4 = @ ; O ^`]U`O[ 6 / <A /D 7 D/

D []RS`\ QV Y]c^SZ\tQV ZhS ]PhdZtÐb `]h[O\Wb \Od`V]dOb ]PZOab dO\g 6 / <A / 4 = @ ; \OP h ]^bW[tZ\ ÊSÐS\ ^`] YOØRå ^`]XSYb <O^Ê YZOR bdO`]d SZSUO\b\ ÊSÐS\]c ^]R][ bY]d]c dO`WO\bc a ^ÊS^ \t\ [ \O htYZOR TZSfWPWZ\ V] ^]R][ bY] d{V] agab{[c 6 / <A /D/ @=F ^`] ]RR ZS\å ^Ê b]Y R] dO\g O ^`] `cx\ a^`QVc 6 / <A /D 7 D/

%


OBHA JOBA PŘÍMÝCH LINIÍ: HANSA4=@;. /Õ XWØ c[gdORZ] \SP] dO\O( 6/<A/4=@; a^]XcXS XSR\]bZWd{ ^`dYg Y]c^SZ\g R] XSR\]V] dWhctZ\ V] htØWbYc Då`Oh\t RSaWU\]dt Y]\QS^QS a{`WS O`[Obc` dgbdtÊ ÊtR O h Y]c^SZ\g aS abO\S ]thO YZWRc ^]Rb`ØS\t dÐcRg^Ê b][\å[ ^`dYS[ YbS`å[ XS ^`Odå VSZ Dh^Ê [S\å dhVZSR O`[Obc`g 6/<A/4=@; XS ^`]XSdS[ aSPSd R][ YbS`{ dåh\O[\ xS`^t bOY{ h d\WbÊ\ QV V]R\]b( ;ObS`WtZ h^`OQ]dt\ O bSQV\WQY{ ÊSÐS\ Xa]c \O \SX[]RS`\ XÐ `]d\W

AbgZ]då RSaWU\ a^`QV 6/<A/4=@; \OP h `ßh\{ []Ø\]abW ^`]dSRS\ 9 a{`WW 6/<A/4=@; XS bdO`]d dåP]`\ ^ÊWh^ßa]PS\ a^`QV]då ^`]U`O[ 6/<A/D7D/ A^]XcXS `cx\ a^`QVg VZOd]d{ a^`QVg O \tab \\{ bgxS R] []RcZt`\ V] a^`QV]d{V] agab{[c O ^]aYgbcXS [OfW[tZ\ TZSfWPWZWbc ^ÊW dgbdtÊS\ `ßh\åQV Y][PW\OQ

<W H Hansa a Metallwerke M e AG AG HansaForm HansaForm m WA10489-20120925 WA10489-20120925 5 www.well-online.eu

%


NEU

KL A SICKÉ A MODERNÍ. DYNAMICK Y SPOJENO: HANSA27A1. 9RgØ XS bÊSPO R]YthOb ØS R]P`å RSaWU\ \WYRg \ShSabt`\S( A{`WS 6/ <A/ 27A1 XS bc ^`] Dta 8SX aYcZ^bc`tZ\ ^Zg\cZS [ YY{ bdO`g ^ßa]P []RS`\ O \O^`]ab] a]cxOa\ 6/ <A/ 27A1 ZOV]R dÐS[ a[gaZß[ O XS ]P]VOQS\ [ YZOaWQYg hOÊ hS\åQV Y]c^SZS\ 8SX `]Pcab\ bSQV\WYO a RZ]cV]c ØWd]b\]ab XS \O Tc\Yx\ `]d\W ^ÊSad RxWd]c dåV]R]c

H Hansa a Metallwerke M e AG AG HansaDiscc HansaDisc WA10491-20121011 WA10491-20121011 1 www.well-online.eu

%


@]d\ Ø dSZ[W VO`[]\WQY{( YZOaWQY{ \tab \\{ ÊSÐS\ c dO\g dSZYå ]P` dZSd] =PhdZtÐb SZSUO\b\ ÊSÐS\{ bdO`g( >]R][ bY]dt dO`WO\bO aS a\OR\] ]dZtRObSZ\å[ ^ÊS^ \t\ [ \O aO[]abOb\å dåb]Y R] dO\g O aORO `cx\ a^`QVg 6 / <A / > C @ 3 8 3 B ]P` R]ZS

BSQV\WQYg W bdO`]d ^ÊSad RxWd{( ^]R][ bY]d{ ÊSÐS\ dS a^`ÐS 6 / <A / 2 7 A1 CQSZS\å ]P`Oh R]bdtÊ SZSUO\b\ ^Z]QVt `cx\ a^`QVO 6 / <A / > C @ 3 8 3 B

%!


8SÐb d bÐ dåP `( =P dO`WO\bg a ]bSdÊS\]c W ^Z\]c ^tY]c Xa]c W d ^`]dSRS\ F: 6 / <A /B E 7 A B F : XS d ^]`]d\t\ aS htYZOR\ dS`h ] [[ dgÐÐ O ]^bW[tZ\ bOY ÊSÐ ^`]ab]`]d{ ^][ `g c c[gdORZO D bÐ dåÐYO h\O[S\t ht`]dS· d bÐ dgZ]ØS\ ( >]R O`[Obc`]c [tbS d QS [ abO ^`] `cQS ¼ O QWbSZ\ d QS ^]V]RZ

%"


NE JHE ZČÍ ZPŮSOB, JAK SE ROZHODNOUT PRO KOMFORT: HANSAB E7AB. AcdS`{\\ Y][PW\]dOb VO`[]\WQYg a^]X]dOb hRt\ZWd ^`]bWYZOR\{( B] c[ X ^]chS ZWR{ YbSÊ \OZShZW adßX ]a]PWbå abgZ 6/<A/BE7AB XS XSXWQV O`[Obc`]c <SP]Õ XOY] R]P]dt W\bS`^`SbOQS YZOaWQY{ O`[Obc`g 6 /<A/ W 6/<A/BE7AB dgbdtÊ []abg( [ShW b`ORWx\ [W V]R\]bO[W O []RS`\ [W ^]bÊSPO[W [ShW Ob`OYbWd\ [ RSaWU\S[ Y][^ZSf\ Tc\Yx\]ab O då`Oh\å[ Y][T]` bS[ =P dO`WO\bg ^tYg O dgdtØS\å a]`bW[S\b ^`]RcYbß c[]Ø·cX Y]\QW^]dOb Y]c^SZ\c hQSZO ^]RZS W\RWdWRctZ\ QV ^ÊSRabOd

%#


STOJÍTE PŘED VOLBOU: NÁPADNÝ SPOLEČNÍK ?

6/<A/B E7AB A BÇ;3<=D=C >Ó9=C 6 / <A/B E7AB a bÊ[S\]d]c ^tY]c XS \SXS\ ]^bWQYg då`Oh\t OZS bOY{ dSZ[W ^Ê XS[\t \O cQV]^S\ >]aYgbcXS bOY RßZSØWb]c dåV]Rc d ]PZOabW S`U]\][WS O ^]V]RZ\{V] ]dZtRt\ ; `\å aYZ]\ R]^ÊSRc Rtdt XSX [c b Zc Rg\O[WYc O a]cxOa\ ca\OR·cXS ]dZtRt\ btVZO 6 /<A/B E7AB a bÊ[S\]d]c ^tY]c ^ÊW\tÐ RZ]cV]R]P{ ^]b ÐS\ ¼ PSh ]VZSRc \O b] YS YbS`{ US\S`OQW ^ObÊ bS

2] \SX[S\Ð V] RSbOWZc aZOR \t Xa]c ^]R][ bY]dt ÊSÐS\ Y dO\ O R] a^`QVg CÐZSQVbWZ{ ]PR{Z\ Y]d{ `ßØWQS O a^`QV]då ^`]U`O[ 6 / <A /D 7 D/ aS adå[W xWabå[W US][Sb`WQYå[W bdO`g ^ÊSRabOdcX R]aZ]dO aYd]ab\å R]^Z\ Y Y ^tQS 6 / <A /B E 7 A B hRS YS bÊ[S\]d{ ^tQS <O R]Y]\OZS VZORYåQV dSZY]`gaåQV ^Z]QVtQV aS hdZtÐÕ ^ßa]PWd ]R`tØ YdOZWbO [ObS`WtZc >ÊW W\abOZOQW ^]aYgbcXS ]ad RxS\å ^]R][ bY]då agab{[ 6 / <A /D/ @=F [OfW[tZ\ TZSfWPWZWbc PSh^Sx\]ab O ^Ê XS[\]c R`ØPc

%$


NEBO KR Á SNÝ POUTAČ? HANSAB E7AB.

6/<A/B E7AB A >:<=C >Ó9=C 6/ <A/B E7AB a YdOZWb\ ^Z\]c ^tY]c ZhS ^]V]RZ\ ]dZtROb ^ßa]P cÐZSQVbWZ]c O \Sdb `Od]c SZSUO\Q Bg^WQYt XS XS[\ dgdtØS\t a]cV`O Rg\O[WQYg hSÐWY[S\åQV O S\S`UWQYg ^Ê [åQV ZW\W ^Ê a\ YcPWQYåQV O [ YQS hO]PZS\åQV ^Z]QV 2 Yg ad{ ^Ê XS[\{ RSaWU\]d{ hR`ØS\ZWd]abW aS 6 / <A/BE7AB abtdt WRStZ\ [ ^O`b\S`S[ ^`] Y][PW\OQS( Y][^ObWPWZ\ [ a [\]VO hOÊ hS\ [W WRStZ\ R]^Z·cX Q [ dtÐ abgZ

<tab \\t ÊSÐS\ 6 / <A /B E 7 A B hRß`Oh·cX ad]XW ^Ê b][\]ab \WYRg aS dÐOY \Sd\cQcX R] ^]^ÊSR DSZ[W YdOZWb\ [ R]X[S[ ^ßa]P YcZOb{ ^ÊW^]X]dOQ `ßØWQS YbS`{ ¼ abSX\ XOY] dÐSQV\g xtabW O ^Z]QVg O`[Obc`g ¼ \OdOhcX \O US][Sb`WW ^tYg hRS ^Z\{ ^tYg 9 6 / <A /B E 7 A B aS ^S`TSYb\ V]R TZSfWPWZ\ a^`QV]då ^`]U`O[ 6 / <A /D 7 D/ \SXS\ adå[ bdO`S[ OZS W adå[W `]h[O\Wbå[W []Ø\]ab[W

%%


Ă?O`[O\b\ RSaWU\]dt dO`WO\bO( \]dt hS ab`O\g ]dZtRO\t 6 / <A /D/ < B 7 A A B G :3 Y R]Rt\ ]R ^]RhW[c " aS hOV\cbĂĽ[ dga]YĂĽ[ dĂĽb]YS[ ]P` R]ZS dZSd] /ZbS`\ObWd]c Y bS\Y{ bgxW\Y]d{ ]dZtROQ ^tQS ]P` R]ZS c^`]abĂŠSR XS Y RWa^]hWQW S`U]\][WQYt ^Z]QVt ^Z\t ^tYO ]P` R]ZS d^`Od] ^`] DOĂ?S `cQS XOY] ^]VZOhS\

Ĺ TĂ?HLĂ? ST YL. KOUZELNÄš UNIVERZ Ă LNĂ?: HANSAD/<B7A. 8SX XOa\ĂĽ adÂ‹Ă˜ abgZ XS \ShO[‹\WbSZ\ĂĽ( Ă?b VZ{ O SZSUO\b\ 6 / <A/D/<B7A O 6/ <A/D/<B7A ABG:3 dghOĂŠcX dhZSb\]c ZSVY]ab YbS`t aS R]Y]\OZS V]R R] []RS`\ QV Y]c^SZS\ Dga]QS YdOZWb\ bSQV\WYO 6O\aO hO`cxcXS ^ĂŠ XS[\{ ]dZtRt\ a\OR\]c ^{xW O [OZ]c a^]bĂŠSPc d]Rg O S\S`UWS( 8S []Ă˜\{ cĂ?SbĂŠWb OĂ˜ #

H Hansa a Metallwerke M e AG AG HansaVantiss HansaVantis WA10081-20071213 WA10081-20071213 3

%&

www.well-online.eu


{( DO`WO\bO F: h\ObSZ\ d bÐ [O\W^cZOx\ ^`]ab]` ^`] `cQS

%'


NÁPADNÉ RYSY, V ÝR A ZNÝ CHAR AK TER: HANSA>7<B=. HOcX[S adå[W `]Vg O V`O\O[W O ^ßa]P ^Ê d bWdå[ R]X[S[ 6/<A/>7<B= [t dÐS Q] [ca R]P`t O`[Obc`O [ b( XSRW\Sx \å RSaWU\ O a^]ZSVZWd]c Tc\Yx\]ab 8SX QVO`OYbS`WabWQY{ V`O\Ob{ bdO`g d a]P aY`ådOX []RS`\ bSQV\WYc 6/<A/ ¼ \O^Ê YZOR a{`W]d W\bSU`]dO\]c `]Pcab\ YZOaWQY]c YO`bcÐW >ÊSad RxWdt ÊSÐS\ 6/<A/>7<B= aS V]R R] YOØR{ xtabW Y]c^SZ\g ]R c[gdORZO ^ÊSa dO\c O a^`QVc OØ ^] PWRSb = PSh^Sx\]ab aS abO`t \OabOdWbSZ\t ^]XWabYO V]`Y{ d]Rg O Ð^WxY]d{ Tc\Yx\ XtR`] E/B3@ A/43 YbS`{ a^]ZSVZWd ]QV`t\ YdOZWbc d]Rg 2 Yg ][ShS\ ^`ßb]Yc

C dO\g aW [ßØSbS abSX\ XOY] dS a^`ÐS dgP`Ob [ShW Ob`OYbWd\ \tab \\]c \SP] ^]R][ bY]d]c

\O $ Z [W\ XS dS a`]d\t\ a ^ßd]R\ [W O`[Obc`O[W a^]bÊSPO

dO`WO\b]c

d]Rg ^]Z]dWx\

9ZOaWQY{( <tab \\{ ÊSÐS\ a \]d]c

6/<A/>7<B= ¼ ^Ê []xO`]ab ^O` SfQSZZS\QS( PSh^Sx\{

]P` \OV]ÊS

a^]ZSVZWd{ ^ÊSad RxWd{

`cx\ a^`QV]c 6 / <A /D 7 D/

;]RS`\ O RSQS\b\ ( 6 / <A / >7 < B= XOY] ^]R][ bY]d{ ÊSÐS\ hRS d Y][PW\OQW a 6 / <A / >C @ 3 8 3 B ]P` d^`Od]

CYOhcXS ad]XW dSZWY]ab( 6 / <A / >7< B= F : ]P` dZSd] XS ] [[ dgÐÐ \SØ htYZOR\ dS`hS ]P` c^`]abÊSR >`] XSÐb d QS ^`]ab]`c ^`] `cQS O Y][T]`bc

&


PRVOTĹ˜Ă?DNĂ? DESIGN. PRVOTĹ˜Ă?DNĂ? K VALITA: HANSA>@7;=. /`[Obc`g 6/<A/>@7;= Xa]c cYthY]c XOY ZhS ]^bW[tZ\‹ dgcĂ˜ dOb hR`]XS 8SXWQV ZW\WS Xa]c YZOaWQY{ OZS ^ĂŠSab] ^Ă&#x;a]PWd{ R Yg Rg\O[WQY{[c Y]\b`Oabc [ShW `]d\ĂĽ[W US][Sb`WQYĂĽ[W ^Z]QVO[W O [‹YYĂĽ[W ]PZW\O[W ;]RS`\ ^]XSb O`[Obc` 6/<A/>@7;= aS ^`]XSdcXS d XSXWQV ^`]^]`Q QV W ]R^]d‹R\{[ hOQVthS\ a d]R\ [W hR`]XW

Hansa Metallwerke AG HansaPrimo WA10465-20120625 www.well-online.eu

vWab{ ÊS�S\ ( <tab‹\\{ O`[Obc`g 6 / <A / >@7; = ^`] dO\c O a^`QVc Y][PW\]dO\{ a `cx\ a^`QV]c 6 / <A /D 7 D/ ]P` \OV]ÊS AbgZ]d]c OZbS`\ObWdc bd]Ê ^]R][ b Y]dt ÊS�S\ \O PthW 6 / <A /D/ @=F PSh ]P`

SZY]`gat O Ob`OYbWd\ ( = [[ g�� 6 / <A / >@7; = F : ^`] [gdORZ] ^]aYgbcXS d QS Y][T]`bc ^Ê ^ÊW ^Z\‹\ \tR]P

&


JDE S DOBOU, ALE PŘESTO ZŮSTÁVÁ SVÁ: HANSA>=:=. 8S [ZORÐ ad ØSXÐ O []RS`\ XÐ \SØ YRg XW\Rg O ^ÊWb][ hßabtdt abtZS adt ¼ 6/<A/>=:= <ORxOa]då RSaWU\ a^ Ð\]c O`[Obc`c Ocb][ObWQYg OYbcOZWhcXS O\WØ Pg XW ]RQWhWZ HdZtÐb\ ^]h]`\]ab dhPchcXS QSZ]Y]d]dt ^tYO aS adå[W ^Zg\cZå[W ZW\WS[W O dga]QS YdOZWb\ [ QV`][]dt\ [( =PXSYb YbS`å ZOV]R ]Yc W `cQS Dga]Y]c YdOZWbc aW hOQV]dtdt W d\WbÊ\ ^`]dSRS\ ( ^ÊSRSdÐ [ XWØ Z{bg ]ad RxS\t \SY][^ZWY]dO\t YZOaWQYt YO`bcÐS O b ZSa] h []aOhW \Scd]Z·cX Q hW\SY ÏA]ZWR\]ab¾ XS ^`W\QW^ YbS`å 6/<A/>=:= ^ÊSad RxWd O

ÊSÐS\ Xa]c abSX\ Ob`OYbWd\ R Yg

RßaZSR\ R]R`ØcXS

Tc\Yx\]abW W ad{[c \S]YthOZS

6/<A/>=:= XS h Rßd]Rc ][ShS\ [\]Øabd d]Rg O ^]XWabYg V]`Y{ d]Rg YZOaWTWY]dt\O \SXdgÐÐ h\t[Y]c E3:: O hOÊOhS\O R] bÊ Rg xW\\]abW /

cÐZSQVbWZ{[c dhVZSRc DS a^`ÐS PgZO 6 / <A / > = := Y][PW\]dt\O aS a^`QV]d]c aOR]c 6 / <A / 0/ A71 8 3 B ]P` dZSd]

H Hansa a Metallwerke M e AG AG HansaPolo HansaPolo o WA10080-20100614 WA10080-20100614 4 www.well-online.eu

&

<tab \\{ W ^]R][ bY]d{


PROSTÄš PRO R ADOST: HANSA>71=. 2g\O[WQY{ YĂŠWdYg [ `\{ aYZ]\g ^Zg\cZ{ ^ĂŠSQV]Rg( 6/<A/>71= ]Y]chZcXS ad]c dSaSZ]ab O Ă?O`[S[ H cQSZS\{ V] htYZOR\ V] a]`bW[S\bc ZhS dgP`Ob dV]R\{ ĂŠSĂ?S\ ^`] dĂ?SQV\g xtabW Y]c^SZ\g Âź ]R c[gdORZO ^ĂŠSa dO\c OĂ˜ ^] a^`QVc 8OY] ^`] dĂ?SQV\g dĂĽ`]PY]d{ ĂŠORg hS aYc^W\g 6/<A/j6=;3 XS ^`] O`[Obc`g 6/<A/>71= QVO`OYbS`WabWQ Yt R]P`t YdOZWbO [ObS`WtZc bSQV\WQY{V] ĂŠSĂ?S\ W h^`OQ]dt\ >]b‹Ă? ad]c ^ĂŠ h\Wd]c QS\]c O bOY{ ‰a^]`\]ab Âź W\bSU`]dO\ĂĽ ^S`Ztb]` ][ShcXS ^`Ă&#x;b]Y \O $ Z [W\

H Hansa a Metallwerke M e AG AG HansaPico HansaPico o WA10490-20121001 WA10490-20121001 1 www.well-online.eu

HQSZO YZOaWQYt O ^ÊWb][ \tRVS`\‹ \SY]\dS\x\ ( >]R][ bY]dt dO\]dt O`[Obc`O 6 / < A / >71= ]P` \OV]ÊS O \tab‹\\t O`[Obc`O 6 / < A / >71= ^`] a^`QVc ]P` d^`Od]

&!


DOPLŇUJÍCÍ V ÝROBK Y

&"


DOPLŇUJÍCÍ OBOHACUJÍCÍ ÚČELNÉ &#


NÁ STĚNNÉ TERMOSTAT Y

&$


BS`[]abObg Xa]c RßZSØWb{ PSh^Sx\]ab\ ^`dYg Y]c^SZS\ O bSQV\WQYg dSZ[W \t`]x\{ då`]PYg O ^`]b] XW[ 6 / <A/ ]RXOYØWdO d \cXS h\Ox\]c ^]h]`\]ab D b{b] ]PZOabW \OabOdcXS[S abtZS dgÐÐ ZOÕYc ¼ bSQV\WQYå[W W\]dOQS[W YbS`{ hOXWÐÕcX PSh^Sx\]ab a \SPådOZå[ Y][T]`bS[ DåP `S[ []RSZß YbS`{ c[]Ø·cX \SX`ßh\ XÐ ÊSÐS\ / RßZSØWbt XS bOY{ dga]Yt `]dS· RSaWU\c R Yg YbS`{[c Xa]c bS`[]abObg Ob`OYbWd\

&%


PRO DOBRÝ POCIT VŠUDE KOLEM VÁ S: HANSA>@7A;/. A Tc\YQS[W YbS`{ d b{b] bÊ R \OabOdcX [ Ê bYO aS ^][]Q a{`WS 6/<A/>@7A;/ ROÊ dgbdtÊSb Y]c^SZ\g O a^`QVg ^]RabOb\ PSh^Sx\ XÐ O ht`]dS· h\ObSZ\ Y][T]`b\ XÐ 2]P`å ^]QWb hOx \t c Tc\YQS B63@;= 1==:( A^SQWtZ\ dSRS\ R`tVg V]`Y{ d]Rg cd\WbÊ bS`[]abObc h^ßa]P ØS aS d\ XÐ Y]d]d{ b ZSa] b{[ Ê \ShOVÊ dt /`[Obc`g 6/<A/>@7A;/ aS bSRg [ßØSbS YRgY]ZWd PSh ]POd R]bY\]cb BOY{ d]RO XS abtZS ^Ê XS[\ bS[^S`]dO\t( PSh^Sx \]ab\ ^]XWabYO ^ÊSR\OabOdS\t \O !& 1 \OP h a^]ZSVZWd]c ]QV`O\c ^`]bW ]^OÊS\ >]YcR XS dÐOY hO^]bÊSP bS^ZSXÐ d]Rg ZhS ^]XWabYc XSR\ [ abWaY\cb [ bZOx bYO ]RPZ]Y]dOb O bS^Z]bc hdåÐWb /Pa]Zcb\ PSh^Sx\]ab ¼ \O^Ê YZOR ^`] R bW \SP] aS\W]`g ¼ ^]aYgbcXS PZ]Y]dt\ bS^Z]bg XOY] R]dgPOdS\ >ÊW b][b] ÊSÐS\ aS bZOx bY] hQSZO hOPZ]YcXS 2ßZSØWb{ ^`] ^]cØWb dS dSÊSX\{[ ^`]ab]`c( <tab \\å bS`[]abOb 6/<A/>@7A;/ XS dV]R\å ^`] bS^SZ\]c RShW\TSYQW ¼ ]^ObÊS\ ^`]bW bd]`P ZSUW]\SZ

SQ] $

&&


>`W\QW^ ÏPSh^Sx\ O Y][T]`b\ ¾ XS O^ZWY]dt\ OØ Y ]dZtRt\ a{`WS 6/<A/>@7A;/ >ÊS^ \t\ XS W\bSU`]dt\] d `cY]XSbW O S`U]\][WQYg bdO`]dO\å[ bZOx bYS[ aS a\OR\] ]dZtRt C dO\]d{V] bS`[]abObc ZhS ^ÊS^ \Ob h ^Ê b]Yc R] dO\g \O `cx\ a^`QVc c ]P]c dO`WO\b a^`QV]dåQV agab{[ß h `cx\ a^`QVg \O VZOd]d]c a^`QVc 9]\QS^QS ]dZtRt\ hOP`O·cXS \S]xSYtdO\{ [c dgabÊ Y\cb d]Rg aSaV]`O \SP] h ZSØ Q `cx\ a^`QVg

$# 1 ## 1 # 1

0 Ø\å bS`[]abOb

!# 1 ! 1

>`]U`O[ 6 / <A / >@7 A; / aS WRStZ\ Y][PW\cXS aS a^`QV]då[ ^`]U`O[S[ 6 / <A /D 7 D/ YbS`å XS abSX\ XOY] bS`[]abOb \Od`ØS\ ^`] PSh^Sx\]ab O Y][T]`b

# 1 6 / <A / >@7 A; / BS`[]YO[S`O ^]aYgbcXS XOa\å RßYOh( DS a`]d\t\ a P Ø\å[ bS`[]abObS[ d b{b] QS\]d{ YObSU]`WW ]P` \OV]ÊS XS dådW\ bS^ZO \O b ZSaS bS`[]abObc 6 / <A / >@7 A; / ]P` R]ZS R Yg Y`tbY{ R`thS V]`Y{ d]Rg ^]RabOb\ [S\Ð

9dOZWbO d QSZ{[ `]haOVc a]`bW[S\bc( 6 / <A / >@7 A; / aS XOY Z P bOY W ^ÊSad Rx CÐZSQVbWZS ^ßa]P Q RSaWU\ aS a{`W]d aY`gbå[W SbtØYO[W XS d\ XÐ [ ^`]XSdS[ b{b] dga]Y{ Tc\Yx\ V]R\]bg

&'


NA STAVENO NA DOKONALOST: HANSA1C03. BS`[]abOb 6/<A/1C03 aS adå[ då`Oh\å[ RSaWU\S[ O \SXYdOZWb\ XÐ bSQV\WY]c \OabOdcXS [ Ê bYO

3`U]\][WQY{ O ^`OYbWQY{( Dåb]Y R] dO\g a W\bSU`]dO\å[ ^ÊS^ \t\ [ c dO\]d{ dS`hS bS`[]abObc 6 / <A /1C 0 3 ZhS a\OR\] dgYZ]^Wb O aYZ]^Wb ]P` dZSd] 2]Y]\OZS ^]dSRS\]c [W\W[OZWhOQW bdO`ß a{`WS 6 / <A /1C 0 3 R]YOhcXS \O^Ê b]b] ÊSÐS\ a^`QVg ]P` \OV]ÊS

HANSAB3;>@ / AB G:3.

2009

6/<A/B3;>@/ ABG:3 ]P]VOQcXS []RS`\ Y]c^SZ\g QVO`OYbS`WabWQYå[ ^`]TWZS[ O Y]\QS^Q QVgb`{V] ]dZtRt\

D ^Z]QV{[ V`O\Ob{[ dg ab \ R] dO\g XS ^S`Ztb]` hO^cÐb \å bOY OPg \WXOY \S\O`cÐ]dOZ bdO` PObS`WS

'


HANSA47B.

<=D7<9/

6/<A/47B aS V]R dÐcRS ;]RS`\ cØWdObSZaYg ^Ê XS[\{ bS`[]abObg Xa]c Y RWa^]hWQW Y dO\ W R] a^`QVg

BS`[]abObg 6 / <A / 47 B aS PSh^Sx\ ]dZtROX R Yg PO`Sd\ ]h\OxS\å[ R]PÊS cQV]^WbSZ\å[ ]dZtROQ [ ^`dYß[ a \O R]bgY [ YYå[ ^]d`QVS[

HANSA;71@ /.

HANSAC<7B/. >`] dÐSQV\g YbSÊ dathSX

9][^OYb\ `]h[ `g ^ÊSad RxWdå Y][T]`b

\O PSh^Sx\]ab Tc\Yx\]ab

O dhVZSR

'


OKR A J VANY A PŘÍSLUŠENST VÍ

'


DV]R\{ ^Ê aZcÐS\abd O ^]cØWbt bSQV\WQYt ÊSÐS\ \SXS\ STSYb\ R]bdtÊSX QSZY]d{ dgh\ \ Y]c^SZ\g Bgb] RSbOWZg Xa]c bOY{ htaOR\ ^`] XSX Tc\Yx\]ab Y][T]`b O ^`OYbWx\]ab >`]b] \O XSXWQV YdOZWbc YZORS[S \SXdgÐÐ ^]ØOROdYg

'!


SVOBODU PRO T VŮRČÍ POVAHY! ARMATURY HANSA NA OKR A J VANY NEBO OBKL ADU.

;W[]ÊtR\ SZSUO\b\ ( ÇSÐS\ aS xbgÊ[W ]bd]`g 6/<A/@=<2/ aS hOV\cbå[ RZ]cVå[ dåb]YS[ W\abOZ]dO\{ \O hY{[ ]Y`OXW dO\g

>`]x aW dO\c \S^]abOdWb R]^`]abÊSR [ ab\]abW- >]YcR ^]cØWXS bS ÊSÐS\ 6/<A/ \O ]Y`OX dO\g \S\ b] ØtR\å ^`]PZ{[ 8a]c Y`ta\t O ^`OYbWQYt O R]Rtdt[S XS d [\]VO ^`]dSRS\ QV( XOY] Y][^OYb\ \SP] aO[]abOb\t R] bÊ \SP] xbgÊ ]bd]`ß a `ßh\å[W dåb]Yg a bS`[]abObS[ \SP] XSR\]^tY]d]c a[ Ð]dOQ PObS`W

DSabOd\{ b ZSa] ^`] []\btØ R] ]PYZORc 6/<A/1=;>/1B bd]Ê cQSZS\å agab{[ d Y]d]d{ Y]\ab`cYQW >]R ]PYZORS[ \S\ dWR b XRS ^ÊWh^ßa]PWb XOY{Y]ZW dåÐQS dO\g O ]PYZORc O Rtdt Dt[ \O^`]ab]c d]Z\]ab BOY{ hRS XS []Ø\t dO`WO\bO a ^tY]d]c a[ Ð]dOQ PObS`W \SP] a bS`[]abObS[

=P` R]ZS( 6/<A/:75</ =P` R]ZS d^`Od]( 6/<A/AB3:/

'"


Þa^]`\å[ ÊSÐS\ [ XS O`[Obc`O R]

9 [gb dZOaß a^`QV]dt\ dg^ZOQV]

/Õ d ]PYZORc \SP] ]Y`OXW dO\g

Rd]c ]bd]`ß

dt\ \O^]cÐb \ dSZYåQV \tR]P ¼

O`[Obc`g R] bÊ ]bd]`ß a dåb]YS[

HOP `t [tZ] [ abO OZS ^ÊSab] X \WQ

ab]Xt\Y]då dåb]Y XS ht`]dS· `cx\

6 / <A / 47:: dg^OROX dØRg

\SQVgP

a^`QV]c

h\O[S\Wb <O ]P`thYc XS O`[Obc`O c[ ab \t d ]PYZORc a bS`[]abObS[

9`ta\t dO`WO\bO( vbgÊ]bd]`]dt O`[Obc`O c[ ab \t d ]PYZORc 6/<A/23A75<= a ^tY]d]c a[ Ð]dOQ PObS`W

'#


KR Á SA PR AK TIČNOSTI: HANSA-ROLLBOX. AY]\QcXbS a \S^Ê XS[\]c h[ b VORWQ B ZSa] @]ZZP]f TW`[g 6 / <A/ XS ^`OYbWQY{ dS Rd]c a[ `SQV( hO ^`d{ \S[ca bS hO VORWQW abtZS bOVOb ^`]b]ØS [t d c`xWbåQV dhRtZS\]abSQV TWf\ P]Rg HO R`cV{ [t abSX\ Y][T]`b\ \Od XS\ VORWQS( ^] Y`tbY{[ hObOØS\ aS d`tb R] \Od XSQ V] ^]chR`O / Q] XS \SXZS^Ð ¼ @]ZZP]f \S\ Y RWa^]hWQW XS\ XOY] ^`OYbWQYt a]cxtab agab{[ß \O ]Y`OX dO\g OZS W XOY] XSR\]bZWdå då`]PSY YbS`å ZhS Y][PW\]dOb a YOØR]c a{`W O`[Obc`

'$ 96

Íb VZt bgx]dt `cx\ a^`QVO 6 / <A / A B 7 := aS dSZ[W R]PÊS c^ZOb\ d Y][PW\OQW a

9][T]`b\ `cx\ a^`QVO 6 / <A /D 7 D/ aS ^S`TSYb\ V]R Y agab{[c \O ]Y`OX

6/<A/ 23A75<= \SP] 6/<A/ AB3: / 6 / <A / @]ZZP]f XS dV]R\{ O

dO\g a{`WS 6 / <A / @= < 2/ =btxSQ cQVgQS\ a^`QVg d 6 / <A / @]ZZP]f dgbd]Ê

SZSUO\b\ ÊSÐS\ ^`] bSQV\WYc d Ï^]RhS[ ¾

R]RObSx\å ^`]ab]` ^`] DtÐ ^]VgP


<S\ dWR b Q] XS cd\WbÊ aQV]dO\{( 6 / <A / @]ZZP]f a Ocb][ObWQYå[ \Od XS\ [ VORWQS Dt[ ^]aYgb\S ^]bÊSP\å ^`]ab]` [t ZSVYå QV]R O a\OR\] aS ]dZtRt 2 Yg ^`]ab]`]d a^]`\{ Y]\ab`cYQW XSX ZhS hOPcR]dOb W R] ab a\ \åQV ^`]ab]`

A{`WS O`[Obc` 6 / <A / :75 < / [W[]ÊtR\ ZSVYt `cx\ a^`QVO 6 / <A / > C @ 3 8 3 B O 6 / <A / @]ZZP]f Xa]c \SXS\ VO`[]\WQY]c OZS W ^`OYbWQY]c Y][PW\OQ då`]PYß

'% 97


SPRCHOVÉ SYSTÉMY A SPRCHY

LAMINAR Classic

'&

LAMINAR Active

LAMINAR Massage

LAMINAR Soft

LAMINAR Cascade

LAMINAR Rain


''


SPRCHOVÁNÍ S HANSA: MNOHO MOŽNOSTÍ. JEDINEČNÝ POŽITEK.

DÐSa[gaZ]då O a]cxOa\ dSZ[W d R][å ^]ØWbSY( B] c[]Ø·cXS 6/<A/ ^ÊSRSdÐ [ bOY{ c a^`QV]dt\ @]h[O\Wb{ []RS`\ a^`QV]d{ agab{[g O a^`QVg 6/<A/ Xa]c Z PWd{ ^ÊSad RxWd{ ¼ O R Yg agab{[c 6 / <A/ >@=B31 Dt[ ^]aYgb\]c [OfW[tZ\ PSh^Sx\]ab O \SXdgÐÐ Y][T]`b A^]ZSx\]ab 6/<A/ h^`OQ]dtdt dåV`OR\ dga]QS YdOZWb\ [ObS`WtZg XOY] \O^Ê YZOR ^ZOabg a QS`bWTWYtbS[ 9BE <]d{ `cx\ a^`QVg Xa]c dgPOdS\g bSQV\]Z]UW 3/AG 1:3/< 2 Yg \ ZhS \O^Ê ]RSX[]cb a^]R\ xtab a^`QVg 6/<A/ ;32783 B 4:3 F a b`gaYO[W O dgxWabWb XW d [gxQS ¼ ^`] ]^bW[tZ\ VgUWS\c O RSZÐ ØWd]b\]ab 8OY ^ÊSad RxWd ZhS Zcfca a^]XWb a R]P`å[ ad R][ [ R]YOhcXS \]då a^`QV]då agab{[ 6/<A/ 4=@ A3<A3A BS\b] W\bSZWUS\b\ ^`]U`O[ ^`] aYcbSx\{ VåxYt\ XS abSX\ a[gaZ\å XOY] a[gaZc^Z\å vWabå htØWbSY hS a^`QV]dt\ aZWPcXS W\]dObWd\ ZO[W\t`\ bSQV\]Z]UWS 6/<A/ vWabt d]RO XS ^ÊWb][ PSh ^Ê [ aW dhRcQVc dSRS\O d chOdÊS\åQV agab{[SQV <Sdh\WYOX ØtR\{ \S^Ê XS[\{ dWP`OQS `cÐWdå VZcY O \O [W\W[c[ XS ][ShS\] dgbdtÊS\ OS`]a]Zß ;ßØSbS aW R]Y]\OZS cØ dOb [OfW[tZ\ `OR]ab hS a^`QV]dt\ O ^ÊWb][ a]cxOa\ ÐSbÊWb S\S`UWW 2]P`å aYcbSY ^`] Dta hWaY ^`] ØWd]b\ ^`]abÊSR ¼ xWabt `OR]ab

H\OxYO 6 / <A / >@=B 31 hO`cxcXS VgUWS\WQY{ Y][T]`b\ a^`QV]dt\LUXUSNÍ SPRCHOVÁNÍ K A ŽDÝ DEN: HANSA A;/@BA6=E3@. 4ZSfWPWZ\ ^]cØWb ( 8S []Ø\{ a^]XS\ aS a^`QV]då[ bS`[]abObS[ 6 / <A /1C 0 3 \SP] TZSfWPWZ\ [W VORWQS[W Y XOY{Y]ZW O`[ObcÊS

A^`QV]dt\ a\OR cØ \S[ßØS Påb ^]V]RZ\ XÐ ( @ßh\{ W\bSZW US\b\ Tc\YQS O ]RdtØ\å Tcbc`WabWQYå RSaWU\ a^`QVg 6/<A/ A ;/@B A 6=E3@ Xa]c ^ÊSR^]YZORS[ [OfW[tZ\ V] ^]ØWbYc A^`QV]då ^O\SZ a dSZ[W SZSUO\b\ ^ÊSR\ RSaY]c hS h`QORZ]d{V] aYZO \SP] aYZO O\b`OQWb]d{ PO`dg XS \SXS\ dhVZSR]d R][W\O\b\ [ ^`dYS[ =PaOVcXS bOY{ dSÐYS`{ Tc\YQS ¼ ]dZtRt\ P]x\ `cx\ O V]`\ a^`QVg O ^ÊS^ \t\ [ShW R`cVg a^`QV O ^`]cRc AbOx abWaY\]cb bZOx bY] O htØWbSY hS a^`QV]dt\ YOØRå RS\ ]P[ \Wb

>Ê dOZ]då ^`]cR VZOd]d{ a^`QVg 6 / <A / A ; / @ B A 6 =E 3@


Ž ÁDNÁ KONFEKCE: A>@16=Dp AGABp;G HANSA.

<=D7<9/

CØ dOb aW Zcfcac ^ÊW a^`QV]dt\ a \O^`]ab] xWabå[ ad R][ [( CÐZSQVbWZå eSZZ\Saa a^`QV]då agab{[ 6 / <A/ 4=@ A3<A3A b] c[]Ø·cXS YOØRå RS\ >`OYbWQYt ]RYZtROQ ^Z]QVO \O [åRZ] O ÐO[^ \ dSZYt RSÐÕ]dt a^`QVO 6gR`O O `cx\ a^`QVO a [OatØ\ Tc\YQ dta PcR]c VåxYOb hOb [Q] W\bSZWUS\b\ agab{[ ^`] a^]`c d]Rg hOXWab ØS a^`QV]dt\ PcRS bOY{ V]a^]Rt`\{ 8SRW\Sx\{ bZOx bY] BW^b`]\WY ^][]Q PO`Sd\åQV aWU\tZß cYOhcXS WRStZ\ R]Pc a^`QV]dt\ O ht`]dS· Tc\UcXS XOY] `SUcZtb]` [\]Øabd d]Rg >][]Q bZOx bYO bOY{ [ßØSbS ^cabWb d]Rc ^ÊSa\ \O xbgÊW [W\cbg ]PxOa XW hOabOdWb \SP] YRgY]ZWd R]Pc ^`]RZ]cØWb BS`[]abOb c[]Ø·cXS ^ÊSa\{ \OabOdS\ ^]ØOR]dO\{ bS^Z]bg d]Rg PSh^Sx\]ab\ ^]XWabYO ^ÊSR\OabOdS\t \O !& 1 ^]aYgbcXS [OfW[tZ\ PSh^Sx\]ab

SQ]

!&

HO[ ÊS\] \O DOÐS ^Êt\ ( BZOx bYS[ BW^b`]\WY [ßØSbS `SUcZ]dOb [\]Øabd d]Rg ^ÊS^ \OxS[ ^ÊS^ \Ob h VZOd]d{ \O `cx\ a^`QVc O `SUcZtb]`S[ bS^Z]bg \OabOd]dOb bS^Z]bc d]Rg

!


L ZE JE PŘIPOJIT VŠUDE: A>@16=Dp AGABp;G HANSA. >ÊW^]XS\ a^`QV]dåQV agab{[ß 6/<A/ XS dSZ[W TZSfWPWZ\ ^`]b]ØS agab{[ \OP h [\]V] `ßh\åQV ^`]RcYbß RSaWU\ß O []Ø\]ab W\abOZOQS A^`QV]d{ agab{[g 6/<A/ aS R]RtdOX XOY] XSR\]bYO ^Ê [] ^ÊW^]XS\t Y O`[ObcÊS YbS`]c ZhS PSh ^`]PZ{[ß \O^]XWb \O YOØR]c abtdOX Q \tab \\]c W ^]R][ bY]d]c O`[Obc`c \SP] ^ÊW^]XWb ^Ê [] Y \tab \\{[c ^Ê ^]X\{[c ]PZ]cYc ¼ ^`] \O^`]ab]c ad]P]Rc ^ÊW \Od`V]dt\ O ^`]XSYb]dt\

>ÊW^]XS\ \O ab \c( A^`QV]då agab{[ 6 / <A /D 7 D/ ZhS TZSfWPWZ\ hOxZS\Wb HRS XS ^ÊW^]XS\ ^Ê [] Y \tab \\{[c ^Ê ^]X\{[c ]PZ]cYc ¼ ÊSÐS\ YbS`{ dg^ORt xWab O ^ÊSRSdÐ [ ÐSbÊ [ ab]

Då`]P\ XSR\]bYO( A^`QV]då bS`[]abOb 6 / <A / >@7 A; / XS ^Sd\]c a]cxtab a^`QV]d{V] agab{[c 6 / <A / >@7 A; / W\bSU`]dO\{ ÊSÐS\ PSh ^ÊS^ \t\ ^`] RSaWU\]d{ ^c`Wabg 9 R]abt\ W ^`] 6 / <A /B 3; >@ / A B G : 3

"


PRŠÍ KR Á SNĚ: HL AVOVÉ SPRCHY HANSA. HANSA@ /7< /Õ cØ XabS R][O dS TWb\Saa abcRWc R]^ÊtdtbS aW eSZZ\Saa d V]bSZc \SP] RS\\ Zth\ \S\ \WQ Y`ta\ XÐ V] \SØ aS \SQVOb ^Ê XS[\ [Oa `]dOb bS^Zå[ VSPYå[ ^`]cRS[ d]Rg hS a^`QVg 6/<A/@/7< XOY] b`]^WQYå[ RSÐb [ & XS[\åQV b`gaSY a^`QVg 6/<A/@/7< aS \ShO\tÐ d]R\ [ YO[S\S[( O\bWdt^S\\t bSQV\]Z]UWS b`dOZS hOP`O·cXS caOh]dt \ dt^\ Yc \O b`gaYtQV a^`QVg

HANSA1:3 /@ A^`QVO 6/<A/1:3/@ adå[ ^`ßVZSR\å[ [ObS`WtZS[ ØOa\ hRß`Oh·cXS ^`ßh`Ox\]ab O xWab]bc d]Rg >ÊW ^]VZSRc aV]`O XS dWR b YcRg d]RO ^`]b{Yt O ^ÊSa VZOdWQW XS dWR b XSX ^O^`aYg 2 Yg SZOabWQYå[ \]^Yß[ aS a^`QVO a\OR\] xWab =bÊS\ VORÊ YS[ hOP`t\ caOh]dt\ d]R\ V] YO[S\S A^`QVg 6/<A/1:3/@ Xa]c \SY]\dS\x\ W\]dObWd\ OZS ht`]dS· abgZ]d{ 0Z Ø cØ d]Rc [ b \S[ßØSbS

HANSAD7D/ <]då bg^ VZOd]d{ a^`QVg 6/<A/D7D/ a QSZ]Y]d]då[ b ZSaS[ XS dSZ[W ^Z]QVå OZS ^ÊSab] dSZ[W `]Pcab\ O YdOZWb\ 9 RWa^]hWQW XS dS xbdS`Q]d{[ O YcZOb{[ ^`]dSRS\ dØRg d `ßh\åQV dSZWY]abSQV

#


AŤ ŽIJE KOMFORT! HANSAD7D/. <]då då`]P\ ^`]U`O[ 6/<A/D7D/ hOV`\cXS [\]V] R]PÊS Y][PW\]dObSZ\åQV då`]PYß YbS`{ dSZ[W h^Ê XS[·cX a^`QV]dt \ ^]x \OXS QSZå[ a^`QV]då[ agab{[S[ O Y]\xS aO[]abOb \]c VORWQ YS a^`ÐS A]`bW[S\b a^`QV hOcX[S \SXS\ dhVZSRS[ OZS bOY{ Tc\Yx\]ab dg\WYOX Q [ ^][ `S[ QS\g O YdOZWbg YbS`]c Xa]c bg^WQY{ då`]PYg 6 / <A/ 7\bSU`]dO\å ][Sh]dOx ^`ßb]Yc cÐSbÊ # d]Rg

A^`QV]d]c VZOdWQW 6 / <A /D 7 D/ R]Rtdt[S dS Rd]c Y][T]`b\ QV dSZWY]abSQV [[ ! [[

6 / <A /D 7 D/ 4:3 F R Zt a^`QV]dt\ [W[]ÊtR\

3`U]\][WQYg bdO`]dO\t `cY]XSÕ ^OR\S ^Ê XS[\ O a^]ZSVZWd R] `cYg Tc\YQS BVS`[] 1]]Z hO[ShcXS OPg

Y][T]`b\ ( \O^Ê R Yg [ YY{[c ZO[W\t`\ [c

aS b ZSa] a^`QVg ^ÊSVÊ dOZ] DSZ[W ^`OYbWQYå XS a^SQWtZ\ YcØSZ BeWab 5cO`R a W\bSU`]dO\]c ]QV`O\]c ^`]bW

^`]cRc a [W\W[tZ\ [ [\]Øabd [ OS`]a]Zß

^ÊSY`]cQS\ VORWQS

`cY]XSbW ]b]x\{ ] !$ O bSQV\]Z]UWW B 63@ ; = 1= = :

$


1SZå ^`]U`O[ 6 / <A /D 7 D/ ZhS `]h[O\Wb Y][PW\]dOb a ÊORO[W \OÐWQV O`[Obc` DSZ[W cØWbSx\{ XS YdOZWb\ dgPOdS\ XOY] \O^Ê YZOR QV`][]dO\t [WaYO \O [åRZ]

:/;7</@ /QbWdS

:/;7</@ 1ZOaaWQ

:/;7</@ @OW\

2 Yg \]d{ bSQV\]Z]UWW D/@783B YbS`t dO`WOPWZ\ `]hdtR d]Rc R] dåabc^\ QV b`gaSY [t ^`]cR R]abObSx\]c W\bS\hWbc ^ÊW XOY{[Y]ZW bdO`c

%


VŠE NE JLÉPE POD KONTROLOU: S HANSAD7D/ 4:3F A HANSA;32783B 4:3F.

Bgb] a^`QVg 6/<A/;32783B [OX ^`ß[ ` [[ O " b`gaSY YbS`{ VåxYOX ^Ê XS[\ XS[\å[ ^`]cRS[ d]Rg

&


9 cd]Z\ \ ^ÊW a^`QV]dt\ V]R\ ^ÊWa^ dt a^`td\t a^`QVO 6/<A/;32783B 6/<A/;32783B 4:3F O 6/<A/D7D/ 4:3F Xa]c hOZ]ØS\g \O ZO[W\t`\ bSQV\]Z]UWW ^ÊW YbS`{ aS R] d]Rg \S^ÊWRtdt ØtR\å dhRcQV 9`][ ^`]cRc xW`{ d]Rg hOØWXSbS bOY{ a^`QV]dt\ a [W\W[tZ\ [ VZcYS[ HOb [Q] 6/<A/D7D/ 4:3F adå[ aWZ\å[ ^`]cRS[ OYbWdcXS bOY a^`QVg 6/<A/;32783B adå[W [ YYå[W ^`]cRg ^]aYgbcX ^Ê XS[\{ cd]Z\ \ A^]R\ xtab a^`QVg 6/<A/;32783B ZhS ]RSX[]cb O a\OR\] dgxWabWb BOb] Y]\QS^QS 3 / A G 1:3 /< dgdW\cbt a^]ZSx\]ab 6/<A/ hdgÐcXS VgUWS\c ^ÊW YOØR]RS\\ [ ^]cØ dt\ O ht`] dS· W ØWd]b\]ab a^`QV 6/<A/;32783B

6/<A/D7D/ 4:3F >`ßY]^\WQYt Y]\QS^QS ]dZtRt\ bdO`]dO\t `cY]XSÕ ]b]x\t ] !$ ca\OR·cXS XOY ^]cØ dt\ bOY W cZ]ØS\ O`[Obc`g 6/<A/;32783B 4:3F

3

° 0 6

^ÊSaOVcX Q US\S`OQS( 3`U]\][WQYg

'


T Y TO SPRCHY MA JÍ VL A STNÍ HL AVU: HANSA1:3 /@. 6/<A/1:3/@ XS STSYb\ XOY] V]`\ a^`QVO W XOY] `cx\ a^`QVO CYOhcXS b]bWØ ^`]cR \ ^Z]QV]c ^`ßVZSR\]c a^`QV] d]c VZOdWQ bOYØS XS a^`QV]dt\ bOY{ dWhctZ\ [ htØWbYS[ C[]Ø·cXS \OabOdWb bÊW `ßh\{ R`cVg ^`]cRc \O^Ê YZOR ^]RZS RS\\ R]Pg \SP] DOÐ \tZORg @cx\ a^`QVc 6/<A/1:3/@ WRStZ\ R]^Z·cXS RSY]`ObWd\ ^`ßVZSR\t bgx D]Z\ ^]VgPZWdå R`ØtY a^`QVg ZhS \OabOdWb R] ZWP]d]Z\{V] a[ `c

2007

:/;7</@ 1ZOaaWQ

:/;7</@ /QbWdS

:/;7</@ A]Tb

HANSA47B. 6]R\ QVgb`{ ÊSÐS\ ( D VZOdWQW `cx\ a^`QVg 6 / <A/ 47B XS W\bSU`]dO\t Tc\YQS 3Q]4Z]e YbS`t Y]\b`]ZcXS b]Y d]Rg O\WØ Pg ][ShWZO htØWbSY hS a^`QV]dt\ B63@;= 1==: aS abO`t ] b] OPg aS b ZSa] \ShOVÊ dOZ] ¼ ^`] \SXdgÐÐ []Ø\]c PSh^Sx \]ab Dåabc^Yg /\bWYOZY c[]Ø·cX [W[]ÊtR\ a\OR\{ xWÐb \ a^]R\ xtabW a^`QVg @cx\ a^`QVc 6 / <A/ 47B ZhS WRStZ\ Y][PW\]dOb aS a]c^`Od]c aS a^`QV]d]c bgx 6 / <A/47B

SQ]


HANSA>C@3 83B. HS a^`QVg 6/<A/>C@383B ^`O[S\ ^]QWb ZSVY]abW 8SX b ZSa] XS QSZ{ QV`][]dO\{ O d Y][PW\OQW Rg\O[WQYg bdO`]dO\]c `cY]XSb dhVZSR]d \O^]R]PcXS ^Zg\cZå ^`]cR d]Rg <ShdgYZS ^Z]QVå O ÐWY]d\å bdO` ^ßa]P SZSUO\b\ OØ \SV[]b\

GOOD DESIGN

2007

:/;7</@ A]Tb

:/;7</@ 1ZOaaWQ

:/;7</@ 1ZOaaWQ

HANSA0/A71 83B. BÊ ^]Z]V]dt a^`QVO 6/<A/0/A7183B XS ]RP]`\ Y \O ^`]cRg( ;OatØ\ ^`]cR ]ad ØcXS ]ab`å ^`]cR ^]ÊtR\ dh^`cØ O XS[\å ^`]cR cd]Z\ ^] \t`]x\{[ R\W

:/;7</@ 1ZOaaWQ

:/;7</@ ;OaaOUS

:/;7</@ A]Tb 111


ELEK TRONICKÉ ARMATURY PRO SOUKROMÉ KOUPELNY I VEŘE JNÉ PROSTORY


3ZSYb`]\WQY{ O`[Obc`g 6 / <A/ ^ÊWa^ dOX Y b][c OPg PgZ ØWd]b YOØRå RS\ ] b`]QVc VShx O XSR\]RcÐÐ 2 Yg ad{ W\bSZWUS\b\ Y]\QS^QW XS XSXWQV ]PaZcVO PSh^Sx\t XSR\]RcQVt O VgUWS\WQ Yt O \O R`cV]c ab`O\c a^]Ê a^]bÊSPc d]Rg W S\S`UWS ¼ \ShtdWaZS \O b][ YRS aS O`[Obc`g ^]cØ dOX 0ShR]bgY]d{ O`[Obc`g \Od Q hßabO\]c R{ZS xWab{ O [OX bOY \WØÐ \t`]Yg \O R`ØPc <]då a]`bW[S\b 6/<A/ A3<A SB7=< ]PaOVcXS Ob`OYbWd\ a{`WS XOY ^`] []RS`\ a]cY`][{ Y]c^SZ\g bOY W ^`] Y][S`x\ ]PXSYbg 9 RWa^]hWQW Xa]c XOY ^`]dSRS\ ^`]d]h]dO\t a P Ø\]c ZWbVW]d]c PObS`W $D bOY W dO`WO\bg aS a Õ]då[ hR`]XS[ ! D

!


<=D7<9/

HANSA47B( V YBERE SI K A ŽDÝ. C[gdORZ]d{ O`[Obc`g ÊORg 6/<A/ 47B ^ÊSYdO^cX `]h[O\Wbå[W []Ø\]ab[W 9`][ PShR]bg Y]d{V] []RSZc \OP h [S bÊW ^`]dSRS\ ^tY]dåQV a[ Ð]dOQ QV PObS`W ( hQSZO YZOaWQY]c aS aO[]abOb\å[ bZOx bYS[ BW^b`]\WY 4ZSf ^`] XSR\]RcQV{ RtZY]d{ ]dZtRt\ O a `cx\ a^`QV]c XOY] []PWZ\ [ hR`]XS[ d]Rg DÐSQV\g []RSZg [OX S`U]\][WQYg ]^bW[OZWh]dO\]c QSZY]d]c Y]\QS^QW YbS`t PgZO dgdW\cbO dS a^]Zc^`tQW aS a^]ZSx\]ab 55B 5SaSZZaQVOTb T ` 5S`]\b]bSQV\WY 2 Yg dga]QS YdOZWb\ [ [ObS`WtZß[ [t 6 / <A/ 47B [OZå ]PaOV ]Z]dO dS dÐSQV a]cxtabSQV dSR]cQ QV d]Rc ¼ ^`] ^S`TSYb\ VgUWS\c ^Wb\{ d]Rg A]c^`Odg 6 / <A/ 47B aS a^`QV]d]c bgx aS abSX\ R]PÊS V]R XOY R] a]cY`][åQV Y]c^SZS\ bOY R] Y][S`x\ QV xW ^Sx]dObSZaYåQV hOÊ hS\ 0Sh^Sx\]ab O R]P`å ^]QWb Dt[ ^]aYgb\S [ORZ] a [W[]ÊtR\ dga]Y]c ^Sd\]ab d bOVc A]c^`Odg ZhS ^S`TSYb\ Y][PW\]dOb aS a^`QV]då[W \SP] dO\]då[W bS`[]abObg 6/<A/ 47B 8SXWQV ]dZtRt\ aS PSh^Sx\ ^`]dtR ^][]Q PO`Sd\åQV R]PÊS cQV]^WbSZ\åQV ]dZtROQ QV ^`dYß a \O R]bgY [ YYå[ ^]d`QVS[ B63@;= 1==: hO`cxcXS ØS aS b ZSaO \ShOVÊ dOX

# Z

$ Z

<W

A]c^`OdO 6 / <A / 47 B aS a^`QV]d]c bgx dS dS`hW a [ORZS[ a [W[]ÊtR\ dga]Y]c ^Sd\]ab ]P` R]ZS aS V]R W ^`] ^]cØWb d ^Sx]dObSZaY{ ]PZOabW

DO`WO\bg ^tY]dåQV a[ Ð]dOQ QV PObS`W 6 / <A / 47 B( YZOaWQYt a \O R]bgY [ YY]c ]dZtROQ ^tY]c a RtZY]då[ a^]cÐb xS[ BW^b`]\WY 4ZSf O a `cx\ a^`QV]c 6 / <A / 0 7 2 3 B B/

"


8OY[WZS ^ÊWPZ Ø bS `cQS Y PShR]bgY]d{ c[gdORZ]d{ O`[ObcÊS 6 / <A / 47 B Ocb][ObWQYg hOx\S b{Qb d]RO ¼ dØRg dS a^`td\{[ [\]Øabd dØRg ^Ê XS[\{ bS^Z]bg BOb] QVgb`t ÊORO \OP h ÊSÐS\ ^`] QSZ]c Y]c^SZ\c

HQSZO \]dt d]ZPO ^`] a]cY`][]c Y]c^SZ\c( 6 / < A / 47 B

#


<=D7<9/

/Õ XWØ d Y][T]`b\ Y]c^SZ\ \SP] d Y]c^SZ\ ^`] V]abg( 0ShR]bgY]dt c[gdORZ]dt O`[Obc`O 6 / <A /1= <13@ B= dgbd]Ê Y`ta\{ bdO`g dÐcRS

HANSA 1=<13@B=( JEDNA ŘADA. MNOHO MOŽNOSTÍ. /Õ XWØ ]xSYtdtbS ]R PShR]bgY]d{ O`[Obc`g Q]Y]ZWd ¼ 6 / <A/1=<13@B= a^Z\ DOÐS ]xSYtdt\ @]h[O\Wbt a{`WS a \Sdb `Odå[ c\WdS`htZ\ [ RSaWU\S[ \OP h dO`WO\bg []RSZß ^`] a^Z\ \ hQSZO `]hR Z\åQV ^]ØOROdYß 6 / <A/1=<13@B= XS Y RWa^]hWQW XOY] a[ Ð]dOQ O`[Obc`O \SP] ^ÊSabOd \t \O abcRS\]c d]Rc \O PObS`W]då ^`]d]h \SP] a ^ÊW^]XS\ [ Y a bW 8SR\c dO`WO\bc h TZSfWPWZ\ ÊORg []RSZß ZhS R Yg hdåÐS\{[c ^]RabOdQW ^]cØ b W XOY] []RS`\ aO[]abOb\ ab]X Q O`[Obc`c c c[gdORZ]dåQV [ a 2 Yg `]h[O\Wbå[ []Ø\]abS[ O Tc\YQ [ SfQSZcXS 6/<A/1=<13@B= dÐcRS( d a]cY`][åQV Y]c^SZ\tQV abSX\ XOY] dS dSÊSX \åQV ^`]ab]`tQV

$ Z

$

=PO []RSZg 6 / <A /1= <1 3 @ B= d ÏYZOaWQY{[¾ RSaWU\c Xa]c Y RWa^]hWQW XOY

BOb] dO`WO\bO YbS`t XS Y R]abt\ W aS

;W[]ÊtR\{ OZS dSZ[W ^`OYbWQY{ W d

^`] a Õ]då ^`]d]h bOY W hQSZO XSR\]RcQVå PObS`W]då ^`]d]h 0ShR]bgY]dt

hdåÐS\å[ ^]RabOdQS[ ^]aYgbcXS

R][tQ Y]c^SZ\ ( 2Z]cVå dåb]Y ZhS

]PaZcVO ^`]a^ dt W ^]d`QVß[( hßabO\]c R{ZS PSh ^]aYd`\Yg Y`ta\{ O

R Yg dga]Y{[c dåb]Yc [W[]ÊtR\

a\OR\] ]b]xWb ab`O\]c ¼ d ^Ê ^OR

VgUWS\WQYg xWab{

dSZYå [O\W^cZOx\ ^`]ab]`

\cb\]abW W Z]YbS[


8Oa\{ bdO`g XOa\{ ^ÊSR\]abW( 0ShR]bgY]dt 6 / <A / : / < = ^ÊSad Rx XOY dhVZSRS[ bOY W Tc\YQ

HANSA :/<=( STYLOVĚ MINIMALISTICKÁ. ;t dÐSQV\] Q] ^]bÊSPcXSbS( <ORxOa]d []RS`\ 6/<A/ : /<= XS SZSUO\b\ [ cØWdObSZaYg ^Ê XS[\å[ ÊSÐS\ [ ^`] R][tQ Y]c^SZ\c 8SZWY]Ø 6/<A/ : /<= Tc\UcXS PShR]bgY]d \ShßabO\]c \O QV`][]d{[ ^]d`QVc ØtR\{ ]bWaYg ^`abß <SXS\ØS aS b [ a\WØcX \tYZORg \O YZWR OZS ^ÊSRSdÐ [ aS hOXWab ZS^Ð VgUWS\O `cY]c /`[Obc`O aS a[ Ð]dOQ ^tY]c XS \O^tXS\O $d]Zb]d]c PObS`W >`] a^]`c d]Rg O S\S`UWS ZhS a\OR\] O ^ÊSa\ \OabOdWb bS^Z]bc d]Rg

$ Z

@SOUcXS \O ^ÊWPZ ØS\ dOÐWQV `cY]c( 6/<A/ : /<=

%


BEZDOT YKOVÉ A PŘECE SE VÁ S DOTKNOU: ELEK TRONICKÉ ARMATURY 6/<A/.

3ZSYb`]\WQY{ O`[Obc`g ^`] dSÊSX\å ^`]ab]` 6/<A/ d a]P aZcxcX hRt\ZWd \SaZcxWbSZ\{( Ob`OYbWd\ RSaWU\ O dg\WYOX Q YdOZWbc aS a\OR\å[ ]ÐSbÊ]dt\ [ ^`OYbWQYå[ ]dZtRt\ [ O PSh R`ØP]då[W [ObS`WtZg YbS`{ dgR`Ø W d \SX\t`]x\ XÐ QV ^]R[ \YtQV <S\ RWdc ØS XS hdZtÐb xOab] \OXRSbS d PcR]dtQV dga]Y{ O`QVWbSYb]\WQY{ `]d\ ¼ \O^Ê YZOR V]bSZSQV O `SabOc`OQ QV \O ZSbWÐb QV d Y]\U`Sa]dåQV QS\b`SQV O D7> h \tQV

6 / <A / ; 7 F 3 XS SZSYb`]\WQYt

/`[Obc`O 6 / <A / 2 3 A 7 5 < = B

/`[Obc`O 6 / <A /1= 0 @ / [t

dO`WO\bO h `]hatVZ{V] ^`]U`O[c

B h\O[S\t BW^b`]\WY `SUcZcXS

Ob`OYbWd\ RSaWU\ O XSR\]RcQV{

6 / <A / ; 7 F

^`]cR d]Rg ^ÊW ZSVY{[ R]bgYc

SZSYb`]\WQYg Ê hS\{ ]dZtRt\

^`abS[ \O SZSYb`]\WQY{[ a^]cÐb Q [ O dg^ \OQ [ bZOx bYc ;W\W[OZWabWQYå RSaWU\ ÐW`]Y{ []Ø\]abW Y][PW\OQS O dSÐYS`{ bSQV\WQY{ dg[]ØS\]abW( ÇORO 6 / <A / > C 0 : 7 1 3 XS WRStZ\ ^`] dSÊSX\t hOÊ hS\

&


'


MILUJÍ VEŘE JNOST: HANSA<=D/ AB G:3 A HANSA>C0:71 =[ShS\ \O abcRS\]c d]Rc \S[ca h\O[S\Ob a\ ØS\ SabSbWQYåQV \t`]Yß 6/<A/<=D/ XS b]V] XOa\å[ RßYOhS[ BS\b] dS\bWZ \O abcRS\]c d]Rc a QVZOR\ XSR\]RcQVå[W ZW\WS[W O ]RdtØ\å[ ]PZ]cYS[ XS dS då`]P\ [ ^`]U`O[c 6/ <A/ \O^`]ab]c YZOaWY]c ¼ O R Yg RßaZSR\å[ []RWTWYOQ [ h aYtdt W R\Sa \O OYbctZ\]abW <]då ]dZtROQ ^`dSY aS acPbWZ\ ^txY]c ^ÊSRabOdcXS c O`[Obc`g 6/<A/<=D/ ABG:3 aZOR \ Tc\YQS O bdO`c ÍW`]Y{ a^SYb`c[ dgcØWb XS RtZS `]hÐ ÊS\] `ßh\å[W PO`Sd\å[W ^`]dSRS\ [W O d]ZWbSZ\å[ bS`[]abObS[ 6/<A/<=D/ ABG:3 Rtdt b{[ Ê \S][ShS\{ ^`]ab]`]d{ []Ø\]abW ^`] hOxZS\ \ O VO`[]\W hcXS a \SX`ßh\ XÐ [W abgZg


Ad]X ÊSx bdO`ß Xa]c aW 6/<A/>C0:71 O 6/<A/<=D/ ABG:3 \S^ÊSVZ{R\cbSZ\ ^]R]P\{ 2 Yg [OfW[tZ\ [c Y][T]`bc O RßaZSR\{ Tc\Yx\]ab aS a[ Ð]dOQ O`[Obc`O 6/<A/>C0:71 R]^]`cxcXS ^`] []RS`\ O`QVWbSYb]\WQYt ÊSÐS\ dS dSÊSX\{ ]PZOabW ¼ OZS bOY{ ^`] Q ZS\ [W\W[OZWabWQYg ÊSÐS\{ a]cY`][{ Y]c^SZ\g

/`[Obc`c 6 / <A / > C 0 : 7 1 \OP h [S

9ZOaWQYå ^c`WabWQYå O OPa]Zcb\ \ORxOa]då RSaWU\ O`[Obc`g

dS Rd]c `ßh\åQV R{ZYtQV !# ¼ ! [[ $ ¼

6/<A/>C0:71 ZhS `ßh\ Y][PW\]dOb a XW\å[W a{`WS[W

SQ] #

# [[ O a

`ßh\å[ ^`ß[ `S[ ' [[ $ [[

/Õ XWØ XOY] ab]Xt\Y]då dS\bWZ dSZYå ]P` dZSd] \SP] XOY] \tab \\å dS\bWZ ]P` \OV]ÊS ( 6 / <A / < =D/ A B G :3 dgbdtÊ dS dSÊSX\åQV \SP] a]cY`][åQV ^`]ab]`tQV Y`ta\{ bdO`g


V Y T VOŘTE SI SPOLU S NÁMI VL A STNÍ SORTIMENT: HANSA A3@D713 plus

8OYå ^t\ bOY]då ^Sa / bOY]dt O`[Obc`O 1]`^]`ObS 7RS\bWbg R\Sa \OXRSbS \O YOØR{[ `]Vc OZS cØ \S \O YOØR{[ c[gdO RZS Dgbd]ÊbS aW ad{ O`[Obc`g 6 / <A/ bOY OPg dgabWV]dOZg dOÐW ]a]P\]ab \SP] dOÐW TW`[c DgaZ]dbS X[{\] \SP] b`dSXbS \O Y]\Y`{b\ [ [ObS`WtZc) 6/<A/A3@D713^Zca dt[ ^][ßØS OPg O`[Obc`O 6/ <A/ hO^ORZO R] dOÐ W[OUS 2]Y]\OZ{

>ÊWh\SXbS PO`dc( a \SdÐSR\ [W ^]d`QVg 9]c^SZ\O XS dØRg ]R`OhS[ abgZc O dYcac AbO\RO`RWh]dO\{ ÊORg O`[Obc` dÐOY a dt[W \S[caSX dØRg \OX b a^]ZSx\]c ÊSx 6/<A/A3@D713^Zca c[]Ø·cXS WRStZ\ Y][PW\OQS HOÊW bS aW ad]c Y]c^SZ\c ^]RZS ad{V] DgPS`bS aW ^`] ad]c O`[Obc`c \Sb`ORWx\ ^]d`QV O PO`dc CYOØbS adßX abgZ >ÊWh\SXbS PO`dc / ^ÊSYdO^bS ad{ V]abg


SORTIMENT OBSAHY SÉRIÍ ARMATUR HANSA DOPORUÈENÉ KOMBINACE PØEHLED VÝROBKÙ

HANSA|EDITION

124 126 128

Vizionáøský, fascinující, emocionální

HANSALATRAVA HANSACANYON HANSAMURANO

128 128 128

HANSA|LIVING

Moderní, pùsobivé, individuální

HANSALOFT HANSADESIGNO HANSALIGNA HANSASTELA HANSARONDA

HANSA|HOME NOVINKA

129 132 135 138 141

Osvìdèené, s dùrazem na funkènost, odolné

HANSAMIX HANSASIGNA HANSAPRADO HANSAFORM HANSADISC HANSATWIST HANSAVANTIS HANSAPINTO HANSAPRIMO HANSAPOLO HANSAPICO

146 147 147 148 149 150 151 152 153 154 155

DOPLŇUJÍCÍ V ÝROBK Y Nástìnné termostaty HANSA Sprchové systémy Sprchový program Série sprchového programu Pøíslušenství

156 158 159 163 166

PUBLIC / ELEC TRONIC NOVINKA

ELECTRONIC PUBLIC HANSAMATRIX instalaèní systém HANSAVAROX podomítkový systém HANSAVARIO podomítkový systém / ostatní podomítkové moduly Armatury na okraj vany

167 170 171 173 174 175

HANSA – zastoupení po celém svìtì. 178 Proto – HANSA. rozevíratelná obálka katalogu


OBSAHY SÉRIÍ ARMATUR HANSA rm

at

ur

a yv

l ad

ov

á

XL

XS

vo

dy

vo

dy

o dl til va OR en du y v m vo p a a c vý u m N AC ar á á á oh ni o h n ko o u é I é n é é ro r a v n ov ov ov l l l k t a d d d k tu od A M ro o v to j á u d e l a a a e t k h o l t v o o S E V NS a yv yv yv st zk ot ùt m de Bi Pr na Um Um Ní ar Um HA 3ák

H A N S A L ATR AVA H A N S AC AN YON H A N S A MUR ANO H A N S A LOF T H A N S ADESIGNO/-electronic H A N S ALIGNA H A N S ASTELA H A N S ARONDA H A N S AMIX/-electronic H A N S A SIGNA H A N S A PR ADO HA N S AFORM HA N S AVANTIS HA N S ATWIST HA N S ADISC HA N S APINTO HA N S APRIMO HA N S APOLO HA N S APICO H A N S A FIT/-electronic HA N S ALANO HA N S ACONCERTO H A N S A PUBLIC /-electronic HA N SA COBRA electronic H A N S A NOVA ST Y LE

á ov

a

um

rm

u at

ra

rm

u at

ra

at

y ur

a øív

èe

a øív

èe


Ne všechny série armatur HANSA mají stejný rozsah. V pøehledu na první pohled zjistíte, které výrobky se nacházejí v jednotlivých sériích armatur.

m ar

at

ur

a a

r tu

a a

rm

at

ur

a t sta

rm

os

ta

t

m á á o e ar ov ck á a ýt rm tk a ni na í n v e t o n n o n m an r a ý ítk va kt /v s tì / v a do / v nn m je ì E l e rc h a N á rc h a P o rc h a o t a r s d sp Po sp sp Ná Ok

Sp

rc

h

ov

y ýs

s té

m

Sp

rc

h

á ov

so

up

r

a av

Ru

èn

í

r sp

ch

a

ty y ian iant r va r é / va v í ev n iálu t ns ar r š e B ate jetí u l m ko ís Pø ru


DOPORUČENÉ KOMBINACE Jako rozšíøení pøíslušné série doporuèujeme tyto výrobky:

H V Ý ROBK Y:

SÉRIE:

TERMOSTAT Y NÁ STÌNNÉ H A N S ACUBE H A N S AT WISTER H A N S ATEMPR A ST Y LE HA N SA PRISMA HA N SA MICRA HA N SA UNITA TERMOSTAT Y PODOMÍTKOVÉ HANSA|LIVING HA N SAMIX SPRCHOVÉ SYSTÉM Y HA N SASMARTSHOWER HA N SAFORSENSES H A N S A | L I V I N G S P R C H OV É SY ST É M Y HA N SAVIVA S P R C H OV É SY ST É M Y RUÈNÍ SPRCHY HA N SACLEAR HA N SAPUREJET HA N SADESIGNO HA N SASTILO HA N SAVIVA, HAN S A VIVA FLEX HA N SA MEDIJET, H AN S AMEDIJET FLEX HA N SABASICJET UM Y VADL A H A N S A MINACOR OKR A J VAN Y HA N SALOFT HA N SADESIGNO HA N SALIGNA HA N SASTELA HA N SARONDA N EU T R Á L N Í KO M P O N E N T Y SYSTÉM Y PRODUK TÙ HA N SAMATRIX

S AN

A

LA

A TR

H

VA

S AN

A

N CA H

YO

S AN

H A N S A | ED I T I O N

N AM

A UR

N

O

N HA

SA

LO

FT

N HA

SA

DE

G SI

N HA

HANSA|LIVING

N

O

SA

G LI

N

A

N HA

SA

E ST

LA

N HA

SA

RO

N

DA


V sortimentu HANSA najdete široký výbìr

Abychom vám co nejvíce usnadnili zaèlenìní do

aktuálních a inovaèních designù a funkcí.

prostøedí vaší koupelny nebo zhodnocení série komfortním

Vìtšina sérií má kompletní program pro

produktem, jako napø. sprchovým systémem nebo

rozsáhlé plánování zaøízení koupelen.

termostatem, pøipravili jsme pro vás tento pøehled.

Máte nyní volnost uskuteènit v koupelnì

Pro realizaci je samozøejmì vždy smìrodatné prostorové

své nápady a svá pøání s produkty HANSA.

a technické uspoøádání daného místa.

HA

NS

AM

IX

HA

NS

I AS

GN

HA

HANSA|HOME

A

NS

R AP

A

HA

DO NS

O AF

RM

HA

NS

A AV

N

HA

S TI NS

W AT

I

HA

ST NS

I AD

SC

HA

NS

I AP

N

TO

HA

NS

R AP

IM

HA

O

NS

O AP

LO

HA

N

P SA

IC

O HA

N

P SA

UB

C LI

/-

SÉRIE:

E

V Ý ROBK Y: TERMOSTAT Y NÁ STÌNNÉ H A N S ACUBE H A N S AT WISTER H A N S ATEMPR A ST Y LE HA NSAPRISMA H A N S A MICR A HA NSA UNITA

TERMOSTAT Y PODOMÍTKOVÉ HANSA|LIVING H A N S A MIX SPRCHOVÉ SYSTÉM Y H A N S A SMART SHOWER HA NSA FORSENSES H A N S A | L I V ING SPRCHOVÉ SYSTÉMY H A N S AVIVA SPRCHOVÉ SYSTÉMY RUÈNÍ SPRCHY H A N S ACLE AR H A N S A PURE JE T H A N S A DESIGNO H A N S A STILO HA NSAVIVA/-FLEX HA NSAMEDIJET/-FLEX H A N S A BA SIC JE T H A N S A MINACOR UM Y VADL A OKR A J VAN Y H A N S A LOF T H A N S A DESIGNO H A N S A LIGNA H A N S A STEL A HA NSA RONDA N EU T R Á L N Í KO M P O N E N T Y SYSTÉM Y PRODUK TÙ H A N S A MATRIX


HA N S A LATRAVA

Umyvadlo

HA N SALATRAVA Elektronicky øízená jednootvorová baterie pro umyvadlo s nastavením teploty, DN 15 0747 2201 chrom s odpadním sítkem, síûový provoz vyložení: 194 mm

HANSALATRAVA umyvadlo na desku, bez armatury 0747 1000 bílá alpin

z minerálního materiálu MINACOR, vèetnì odpadní soupravy bez uzavírání

HANSACANYON XS Elektronicky øízená jednootvorová baterie pro umyvadlo s nastavením teploty, DN 15 0760 2201 chrom síûový provoz, s odpadním sítkem vyložení: 100 mm

H AN SA CANYON umyvadlo na desku, bez armatury 0761 1000 bílá alpin

HAN SAMURANO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5609 2101 78 sklo, èiré 5609 2101 79 chrom, sklo matné vyložení: 164 mm

HANSAMURANO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5608 2101 78 chrom, sklo èiré 5608 2101 79 chrom, sklo matné bez táhla vyložení: 164 mm

H AN SA MURANO XS Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo/ bidet, DN 15 5606 3201 78 chrom, sklo èiré 5606 3201 79 chrom, sklo matné vyložení: 147 mm

HA N S A MURANO EDITION CENEDESE Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5611 2201 povrch chrom 5611 2201 59 povrch platina 5611 2201 95 povrch zlato bez sklenìné misky, pouze tìlo armatury, (vhodná k ruènì vyrobeným sklùm 5612xxxx, barva skla a povrch armatury lze libovolnì kombinovat)

HA N SAMURANO EDITION CENEDESE 5612 0200 sklo „Ametista“ vhodné pro 5611 2201

HANSAMURANO EDITION CENEDESE 5612 0300 sklo „Ambra“ vhodné pro 5611 2201

H AN SA MURANO EDITION CENEDESE 5612 0400 sklo „Oro“ vhodné pro 5611 2201

HA N S A MURANO umyvadlo na desku, bez armatury 5608 1000 bílá alpin

z minerálního materiálu MINACOR, vèetnì odpadní soupravy bez uzavírání

HA N S A CANYON

Umyvadlo

HA N SACANYON Elektronicky øízená jednootvorová baterie pro umyvadlo s nastavením teploty, DN 15 0761 2201 chrom síûový provoz, s odpadním sítkem vyložení: 100 mm HA N S A MURANO

128

HA N S A |EDITION

z minerálního materiálu MINACOR, vèetnì odpadní soupravy bez uzavírání

Umyvadlo

Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

H AN SA MURANO EDITION CENEDESE 5612 0500 sklo „Spirale Bianca“ vhodné pro 5611 2201


HA N S ALOFT

Umyvadlo

HANSA LOFT Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5755 2103 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 146 mm

HANSA LOFT Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5755 2203 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 146 mm

H AN SA LOFT Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5752 2203 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 146 mm

H AN SA LOFT Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5769 2103 chrom pro mìlká umyvadla, bez odpadní soupravy, pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 151 mm

H AN SALOFT Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5754 2103 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 114 mm

H AN SALOFT Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5754 2203 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 114 mm

Umyvadlové baterie podomítkové Umyvadlové baterie podomítkové Bidet H AN SAVARIO H AN SA MATRIX

HA N S ALOFT Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5753 2203 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 114 mm

HANSA LOFT Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5756 2103 chrom pro mìlká umyvadla, bez odpadní soupravy, pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 114 mm

HANSA LOFT tøíotvorová baterie pro umyvadlo, DN15* 5768 2103 chrom Odpadní souprava (kov), Vyložení 166 mm

H AN SALOFT Sada pro koneènou montáž umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15* 5777 2103 chrom vyložení: 193 mm

H AN SALOFT Sada pro koneènou montáž umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15* 5757 2103 chrom vyložení: 197 mm

H AN SALOFT Jednootvorová páková baterie, DN15 5758 3203 chrom Odpadní souprava (kov), Pøipojení tlakové hadice G 3/8

H AN SALOFT jednootvorová páková baterie, DN 15 5766 3203 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 97 mm

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou k H AN SALOFT pákové vanové baterii se zabezpeèením proti zpìtnému toku* 5760 3003 chrom

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou k H ANS ALOFT pákové vanové baterii se zabezpeèením proti zpìtnému toku* 5772 3003 chrom

Vana/sprcha / H AN SA VAROX podomítkové

Vana/sprcha

HA N S ALOFT páková vanová baterie, DN 15 5770 2103 chrom vyložení: 162 mm

HANSASTILO ruèní sprcha 5439 0100 chrom

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou k H AN SA LOFT pákové vanové baterii* 5760 9003 chrom

Funkèní jednotka H AN SA VAROX s dekoraèní sadou k H AN SA LOFT pákové vanové baterii* 5772 9003 chrom

H AN SA LOFT výtok do vany, DN 15** 5765 2100 chrom také ke kombinaci s HANSAMATRIX vyložení: 193 mm

H AN SA LOFT Sada pro koneènou montáž pákové smìšovací baterie pro všechny 4otvorové armatury** 5775 2073 chrom Vyložení: 184 mm

HA NS ALOFT Páková vanová baterie, DN 15 G1/2* 5776 2073 chrom stojící na podlaze Vyložení: 200 mm

Vana

Další termostatické armatury pro rùzné série najdete v pøehledu na stranì 145 Funkèní jednotka HA N S AVAROX s dekoraèní sadou H A N S A |LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4112 9573 chrom bez regulace množství vody

Funkèní jednotka HANSA VAROX s dekoraèní sadou HANSA |LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4866 9501 chrom bez regulace množství vody

Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171 **kulatá i hranatá rùžice souèástí dodávky

H AN SA| LIVING

129


Vana/sprcha / HAN SA MATRIX podomítkové

HA N S A MATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 10 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 4100 chrom vhodné k HANSALOFT, se sprchovou sadou, s výtokem do vany, DN 15

HAN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 12 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 4120 chrom vhodné k HANSALOFT, se sprchovou sadou, s výtokem do vany, DN 15

Sprcha

HANSAMATRIX sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 13 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 4130 chrom vhodné k HANSALOFT, se sprchovou sadou, pro vzdálené napouštìní vany (HANSAFILL)

H AN SA LOFT páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2) 5771 0173 chrom

H AN SA VIVA hlavová sprcha, DN 15 0418 0340 chrom hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 250 x 250 mm vyložení: 400 mm

HANSA souprava s nástìnnou tyèí 1100 mm 4441 0190 chrom ruèní sprcha HANSADESIGNO Silverjet® - sprchová hadice 1600 mm, vzhled chromu

HANSA celokovová nástìnná tyè Sprchová tyè "1100" 4441 0100 chrom

H AN SA LOFT páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2) 5771 9173 chrom pro pøímé pøipojení sprchovacího systému è. 5267 0203, 5267 0213, 5167 0200

H AN SA RAIN hlavová sprcha, DN 15 0418 0300 chrom sprchová hlavice, mosaz Ø 220 mm vyložení: 400 mm

H A N S A|LIVING sprchový systém sprchová tyè vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2) 5267 0203 chrom pro pøímé pøipojení k nástìnným armaturám

H A N S A|LIVING sprchový systém sprchová tyè vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2) 5267 0213 chrom pro pøímé pøipojení k nástìnným armaturám

H AN SAVIVA hlavová sprcha, DN 15 0419 0340 chrom hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 250 x 250 mm

H AN SARAIN hlavová sprcha, DN 15 0419 0300 chrom sprchová hlavice, mosaz Ø 220 mm

HANSA celokovová nástìnná tyè nástìnná tyè "600" 4440 0100 chrom

Sprcha / HA N SAVAROX podomítkové

Další termostatické armatury pro rùzné série najdete v pøehledu na stranì 145 Funkèní jednotka HA N S A VAROX s dekoraèní sadou k HA N S A LOFT pákové sprchové baterii* 5762 9003 chrom

130

HA N S A |LIVING

Funkèní jednotka HAN SA VAROX s dekoraèní sadou k HA N S ALOFT pákové sprchové baterii* 5773 9003 chrom

Funkèní jednotka HANSA VAROX s dekoraèní sadou H A NSA |LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4112 9573 chrom bez regulace množství vody

Funkèní jednotka H AN SA VAROX s dekoraèní sadou H A N S A|LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4866 9501 chrom bez regulace množství vody

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171


Sprcha / HAN SA MATRIX podomítkové

HA N S AMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 03 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 4030 chrom vhodné k HANSALOFT se sadou s nástìnnou tyèí- s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

HA NSAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 04 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 4040 chrom vhodné k HANSALOFT se sprchovou sadou- s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

HANSAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 01 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 4010 chrom vhodné k HANSALOFT s celokovovou tyèí 1100 mm

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 07 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0070 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sadou s nástìnnou tyèí- s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

H AN SA MATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 07 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0071 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sadou s nástìnnou tyèíHANSAVIVA hlavová sprcha

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 08 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0080 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sprchovou sadou- s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 08 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0081 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sprchovou sadouHANSAVIVA hlavová sprcha

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 s integrovaným uzavíráním 5157 0172 chrom použitelné rovnìž jako rohový ventil

Pøíslušenství Vana/sprcha

HANSA MATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 06 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0060 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT, se sprchovou sadou

HANSA nástìnný držák sprchy 4444 0100 chrom

HANSA nástìnný držák sprchy 4444 0173 chrom

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 5118 0170 chrom

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 5118 0173 chrom

HANSA Sada pro koneènou montáž vícecestný pøepínaè* 0287 9172 chrom 0287 9177 páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 0287 9178 páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá rùžice hranatá, 75x75mm, rùžice kulatá, Ø 75 mm pøiložena navíc, vhodné k tìlesu 0285 0100

HANSA Sada pro koneènou montáž* 0228 9172 chrom 0228 9177 páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 0228 9178 páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá

HANSA Sada pro koneènou montáž* 0628 9105 chrom

HANSA Sada pro koneènou montáž pøerušovaè potrubí* 4481 0000 chrom také ke kombinaci s HANSAMATRIX

HANSA Sada pro koneènou montáž pøerušovaè potrubí* 4482 0000 chrom

HA N S AMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 05 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0050 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sadou s nástìnnou tyèí

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 s integrovaným uzavíráním 5157 0173 chrom použitelné rovnìž jako rohový ventil

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

H AN SA| LIVING

131


HA N S A DESIGNO

HA N S A DESIGNO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5172 2173 chrom 5172 2177** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 5172 2178** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá bez odpadní soupravy, pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 125 mm

Umyvadlo

HA N SADESIGNO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5103 2173 chrom 5103 2177** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 5103 2178** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 166 mm

HANSA DESIGNO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5103 2273 chrom 5103 2277** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 5103 2278** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 166 mm

H AN SA DESIGNO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5149 2173 chrom 5149 2177** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 5149 2178** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá bez odpadní soupravy, pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 166 mm

H AN SA DESIGNO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5121 1173 chrom 5121 1177** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 5121 1178** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá pro beztlaké ohøívaèe vody, odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 166 mm

H AN SADESIGNO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5171 2173 chrom 5171 2177** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 5171 2178** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 125 mm

H AN SADESIGNO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5171 2273 chrom 5171 2277** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 5171 2278** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 125 mm

HA N SADESIGNO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5191 1173 chrom 5191 1177** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 5191 1178** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá pro beztlaké ohøívaèe vody, odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 125 mm

H A NSA |LIVING X - Plate 6637 0000 chrom

H AN SA DESIGNO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5169 2173 chrom 5169 2177** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 5169 2178** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá pro misková umyvadla, bez odpadní soupravy, pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 150 mm

H A N S A|LIVING X - Plate 6636 0000 chrom

H AN SADESIGNO umyvadlový stojánkový ventil, DN 15 5135 2172 chrom 5135 2177** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 5135 2178** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá vyložení: 100 mm

H AN SADESIGNO tøíotvorová baterie pro umyvadlo, DN 15 5105 2173 chrom 5105 2177** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 5105 2178** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá odpadní souprava (kov) vyložení: 166 mm

Umyvadlové baterie podomítkové Umyvadlové baterie podomítkové Bidet HAN SAVARIO HANS AMATRIX

HA N S A DESIGNO Sada pro koneènou montáž nástìnná baterie pro umyvadlo k podomítkové instalaci, DN 15* 5106 2173 chrom 5106 2177** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 5106 2178** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá vyložení: 200 mm

132

HA N S A |LIVING

HA N SADESIGNO Sada pro koneènou montáž umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15* 5109 2173 chrom 5109 2177** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 5109 2178** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá vyložení: 200 mm

HANSADESIGNO Sada pro koneènou montáž umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15* 5109 2173 chrom 5109 2177** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 5109 2178** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá vyložení: 200 mm

Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

H AN SA DESIGNO jednootvorová páková baterie, DN 15 5173 3273 chrom 5173 3277** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 5173 3278** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá pro bidet, odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 100 mm

= Nízkotlaká armatura

Vana/sprcha

H A N S A|LIVING X - Plate 6637 0000 chrom

H AN SADESIGNO páková vanová baterie, DN 15 5185 2173 chrom 5185 2177** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 5185 2178** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá vyložení: 184 mm

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171 **K dodání do 12/2014

H AN SADESIGNO ruèní sprcha, DN 15 5117 0200 chrom


Vana/sprcha / HANS AVAROX podomítkové

HA N S ASTILO ruèní sprcha 5439 0100 chrom

HANS AVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii HANS ADESIGNO * 4111 9573 chrom 4111 9577** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 4111 9578** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá

H AN SAVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii H AN SADESIGNO* 4111 9583 chrom

HANS ADESIGNO páková vanová baterie, DN 15* 5327 2073 chrom 5327 2077** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 5327 2078** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá stojící na podlaze vyložení: 200 mm

H AN SA VAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii H AN SA DESIGNO se zabezpeèením proti zpìtnému toku* 4111 3573 chrom 4111 3577** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 4111 3578** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá

H AN SAVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii H AN SADESIGNO se zabezpeèením proti zpìtnému toku* 4111 3583 chrom

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou H A N S A|LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4112 9573 chrom bez regulace množství vody

Vana/sprcha / H AN SAMATRIX podomítkové

Vana

Další termostatické armatury pro rùzné série najdete v pøehledu na stranì 145 Funkèní jednotka HA N S AVAROX s dekoraèní sadou H A N S A |LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4866 9501 chrom bez regulace množství vody

HANS ADESIGNO výtok do vany, DN 15 5116 2170 chrom také ke kombinaci s HANSAMATRIX vyložení: 180 mm

H AN SADESIGNO Sada pro koneènou montáž pákové smìšovací baterie pro všechny 4otvorové armatury* 5312 2073 chrom 5312 2077** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 5312 2078** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá vyložení: 184 mm

H AN SADESIGNO Sada pro koneènou montáž pákové smìšovací baterie pro všechny 3otvorové armatury* 5325 9073 chrom 5325 9077** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 5325 9078** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá pro vzdálené napouštìní vany (HANSAFILL), bez soupravy pro napouštìní vany HANSAFILL

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 10 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 0100 chrom hodící se k HANSADESIGNO, se sprchovou sadou, s výtokem do vany, DN 15 H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 09 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 0090 chrom hodící se k HANSADESIGNO se sadou s nástìnnou tyèí- s výtokem do vany, DN 15

Sprcha

HANS AMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 12 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0120 chrom hodící se k HANSADESIGNO, se sprchovou sadou, s výtokem do vany, DN 15

HANS AMATRIX sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 13 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 0130 chrom hodící se k HANSADESIGNO, se sprchovou sadou, pro vzdálené napouštìní vany (HANSAFILL)

H AN SADESIGNO páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2)* 5186 0173 chrom 5186 0177** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 5186 0178** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá

H AN SADESIGNO páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2)* 5186 9173 chrom pro pøímé pøipojení sprchovacího systému è. 5267 0203, 5267 0213, 5167 0200

H A N S A|LIVING sprchový systém sprchová tyè vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2)* 5267 0203 chrom pro pøímé pøipojení k nástìnným armaturám

HA N S AMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 11 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0110 chrom hodící se k HANSADESIGNO se sadou s nástìnnou tyèí- s výtokem do vany, DN 15

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171 **K dodání do 12/2014

H A N S A|LIVING sprchový systém sprchová tyè vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2)* 5267 0213 chrom pro pøímé pøipojení k nástìnným armaturám

H AN SA| LIVING

133


H AN SA VIVA hlavová sprcha, DN 15 0418 0340 chrom hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 250 x 250 mm vyložení: 400 mm

HANSA souprava s nástìnnou tyèí 1100 mm 4441 0190 chrom ruèní sprcha HANSADESIGNO Silverjet® - sprchová hadice 1600 mm, vzhled chromu

HANSA celokovová nástìnná tyè Sprchová tyè "1100" 4441 0100 chrom

H AN SA RAIN hlavová sprcha, DN 15 0418 0300 chrom sprchová hlavice, mosaz Ø 220 mm vyložení: 400 mm

H AN SAVIVA hlavová sprcha, DN 15 0419 0340 chrom hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 250 x 250 mm

H AN SARAIN hlavová sprcha, DN 15 0419 0300 chrom sprchová hlavice, mosaz Ø 220 mm

HANSA celokovová nástìnná tyè nástìnná tyè "600" 4440 0100 chrom

Sprcha / HA N SA VAROX podomítkové

Sprcha / H AN SAMATRIX podomítkové

Další termostatické armatury pro rùzné série najdete v pøehledu na stranì 145 HA N S A VAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové sprchové baterii HA N S A DESIGNO * 4110 9573 chrom 4110 9577** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 4110 9578** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá

HAN SA VAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové sprchové baterii HAN SA DESIGNO* 4110 9583 chrom

Funkèní jednotka HANSA VAROX s dekoraèní sadou H A NSA|LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4112 9573 chrom bez regulace množství vody

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou H A N S A|LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4866 9501 chrom bez regulace množství vody

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 03 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 0030 chrom hodící se k HANSADESIGNO se sadou s nástìnnou tyèí- s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 04 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 0040 chrom hodící se k HANSADESIGNO se sprchovou sadou- s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 08 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0081 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sprchovou sadouHANSAVIVA hlavová sprcha

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 05 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0050 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sadou s nástìnnou tyèí

HAN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 02 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 0020 chrom hodící se k HANSADESIGNO, s držákem ruèní sprchy

HA N S AMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 01 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 0010 chrom hodící se k HANSADESIGNO s celokovovou tyèí 1100 mm

134

HA N S A |LIVING

HANS AMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 07 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0070 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sadou s nástìnnou tyèí- s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 07 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0071 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sadou s nástìnnou tyèíHANSAVIVA hlavová sprcha

H AN SA MATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 08 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0080 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sprchovou sadou- s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171 **K dodání do 12/2014


Pøíslušenství Vana/sprcha

HA N S A MATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 06 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0060 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT, se sprchovou sadou

HANSA nástìnný držák sprchy 4444 0100 chrom

HANSA nástìnný držák sprchy 4444 0173 chrom

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 5118 0170 chrom

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 5118 0173 chrom

HANSA Sada pro koneènou montáž vícecestný pøepínaè* 0287 9172 chrom 0287 9177** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 0287 9178** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá rùžice hranatá, 75x75mm, rùžice kulatá, Ø 75 mm pøiložena navíc, vhodné k tìlesu 0285 0100

HANSA Sada pro koneènou montáž* 0228 9172 chrom 0228 9177** páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 0228 9178** páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá

HANSA Sada pro koneènou montáž* 0628 9105 chrom

HANSA Sada pro koneènou montáž pøerušovaè potrubí* 4481 0000 chrom také ke kombinaci s HANSAMATRIX

HANSA Sada pro koneènou montáž pøerušovaè potrubí* 4482 0000 chrom

HA N S A LIGNA

Umyvadlo

HANS ALIGNA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5530 2203 chrom otoèný výtok, odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 116 mm

HANSA LIGNA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5535 2203 chrom otoèný výtok, bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 116 mm

H A N S A|LIVING X - Plate 6636 0000 chrom

HANS ALIGNA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0613 1103 chrom pro beztlaké ohøívaèe vody, odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 108 mm

H A NSA|LIVING X - Plate 6637 0000 chrom

H AN SALIGNA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0603 2203 chrom pro misková umyvadla, pøipojení tlakové hadice G 3/8, bez odpadní soupravy vyložení: 150 mm

HA N S ALIGNA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo XS, DN 15 0607 2203 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 94 mm

Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

= Nízkotlaká armatura

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 s integrovaným uzavíráním 5157 0172 chrom použitelné rovnìž jako rohový ventil

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 s integrovaným uzavíráním 5157 0173 chrom použitelné rovnìž jako rohový ventil

H AN SA LIGNA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0609 2203 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 108 mm

H AN SALIGNA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0609 2103 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 108 mm

H AN SALIGNA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0608 2203 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 108 mm

H A N S A|LIVING X - Plate 6636 0000 chrom

H AN SALIGNA tøíotvorová baterie pro umyvadlo, DN 15 0645 2103 chrom odpadní souprava (kov) vyložení: 108 mm

H AN SALIGNA Sada pro koneènou montáž nástìnná baterie pro umyvadlo k podomítkové instalaci, DN 15* 0642 2103 chrom vyložení: 186 mm

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171 **K dodání do 12/2014

H AN SA| LIVING

135


Umyvadlové baterie podomítkové Umyvadlové baterie podomítkové HA N S A VARIO HAN SA MATRIX Bidet

HA N S A LIGNA Sada pro koneènou montáž umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15* 0640 2103 chrom vyložení: 185 mm

HA N SALIGNA Sada pro koneènou montáž umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15* 4489 2103 chrom vyložení: 190 mm

HANSALIGNA jednootvorová páková baterie, DN 15 0606 3203 chrom pro bidet, odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 100 mm

Vana/sprcha

H A N S A|LIVING X - Plate 6637 0000 chrom

H AN SA LIGNA páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2) pro nástìnnou montáž 0674 2103 chrom vyložení: 152 mm

Souprava H AN SAPUREJET pro vanové baterie 0401 0210 chrom HANSAPUREJET Mono, sprchová hadice Silverjet® 1250 mm, chromovaný vzhled

H AN SALIGNA páková vanová baterie, DN 15* 0646 2083 chrom stojící na podlaze vyložení: 200 mm

Vana/sprcha / HAN SA VAROX podomítkové

Další termostatické armatury pro rùzné série najdete v pøehledu na stranì 145 Funkèní jednotka HA N S A VAROX s dekoraèní sadou k HA N S A LIGNA pákové vanové baterii* 4385 9513 chrom

Funkèní jednotka HA N SAVAROX s dekoraèní sadou k HAN S ALIGNA pákové vanové baterii* 4385 9503 chrom

Funkèní jednotka HANSA VAROX s dekoraèní sadou k HANSALIGNA pákové vanové baterii se zabezpeèením proti zpìtnému toku* 4385 3513 chrom se zabezpeèením proti zpìtnému toku

Funkèní jednotka H AN SA VAROX s dekoraèní sadou k H AN SA LIGNA pákové vanové baterii se zabezpeèením proti zpìtnému toku* 4385 3503 chrom se zabezpeèením proti zpìtnému toku

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou H A N S A|LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4866 9501 chrom bez regulace množství vody

Vana/sprcha / H AN SAMATRIX podomítkové

Vana

HA N S A LIGNA Výtok do vany, DN 15 (G 1/2)** 0682 2102 chrom vyložení: 180 mm

HA N SALIGNA Sada pro koneènou montáž pákové smìšovací baterie pro všechny 4otvorové armatury* 0644 2083 chrom vyložení: 180 mm

H AN SA MATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 10 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 1100 chrom vhodné k HANSALIGNA, se sprchovou sadou, s výtokem do vany, DN 15

HANSALIGNA Sada pro koneènou montáž pákové smìšovací baterie pro všechny 3otvorové armatury* 0643 9083 chrom pro vzdálené napouštìní vany (HANSAFILL), bez soupravy pro napouštìní vany HANSAFILL H AN SA MATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 09 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 1090 chrom vhodné k HANSALIGNA se sadou s nástìnnou tyèí- s výtokem do vany, DN 15

136

Funkèní jednotka H AN SA VAROX s dekoraèní sadou H A N S A|LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4112 9573 chrom bez regulace množství vody

HA N S A |LIVING

Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 12 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 1120 chrom vhodné k HANSALIGNA, se sprchovou sadou, s výtokem do vany, DN 15 H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 11 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 1110 chrom vhodné k HANSALIGNA se sadou s nástìnnou tyèí- s výtokem do vany, DN 15

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171 **kulatá i hranatá rùžice souèástí dodávky


Sprcha

HA N S AMATRIX sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 13 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 1130 chrom vhodné k HANSALIGNA, se sprchovou sadou, pro vzdálené napouštìní vany (HANSAFILL)

H AN SAVIVA hlavová sprcha, DN 15 0418 0340 chrom hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 250 x 250 mm vyložení: 400 mm

HANS ALIGNA páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2) pro nástìnnou montáž 0667 0103 chrom

H AN SARAIN hlavová sprcha, DN 15 0418 0300 chrom sprchová hlavice, mosaz Ø 220 mm vyložení: 400 mm

H AN SAVIVA hlavová sprcha, DN 15 0419 0340 chrom hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 250 x 250 mm

H AN SARAIN hlavová sprcha, DN 15 0419 0300 chrom sprchová hlavice, mosaz Ø 220 mm

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 07 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0071 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sadou s nástìnnou tyèíHANSAVIVA hlavová sprcha

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 08 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0080 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sprchovou sadou- s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

HANS APUREJET sada s nástìnnou tyèí 900 mm 0456 0220 chrom HANSAPUREJET Duo sprchová hadice Silverjet® 1750 mm, chromovaný vzhled

Sprcha / HAN SA VAROX podomítkové

Další termostatické armatury pro rùzné série najdete v pøehledu na stranì 145 Funkèní jednotka HA N S AVAROX s dekoraèní sadou k HA N S ALIGNA pákové sprchové baterii* 4387 9513 chrom

Funkèní jednotka HANS AVAROX s dekoraèní sadou k HANSA LIGNA pákové sprchové baterii* 4387 9503 chrom

Funkèní jednotka HANSA VAROX s dekoraèní sadou H A NSA|LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4112 9573 chrom bez regulace množství vody

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou H A N S A|LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4866 9501 chrom bez regulace množství vody

Sprcha / HAN SA MATRIX podomítkové

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 02 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 1020 chrom vhodné k HANSALIGNA, s držákem ruèní sprchy

HA N S AMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 03 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 1030 chrom vhodné k HANSALIGNA se sadou s nástìnnou tyèí- s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

HANS AMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 04 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 1040 chrom vhodné k HANSALIGNA se sprchovou sadou- s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

HANS AMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 01 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 1010 chrom vhodné k HANSALIGNA s celokovovou tyèí 1100 mm

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 07 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0070 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sadou s nástìnnou tyèí- s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

H AN SA| LIVING

137


Pøíslušenství Vana/sprcha

HA N S A MATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 08 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0081 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sprchovou sadouHANSAVIVA hlavová sprcha

HAN SA MATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 05 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0050 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sadou s nástìnnou tyèí

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 s integrovaným uzavíráním 5157 0172 chrom použitelné rovnìž jako rohový ventil

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 s integrovaným uzavíráním 5157 0173 chrom použitelné rovnìž jako rohový ventil

HA N S A STELA

Umyvadlo

HAN SA STELA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5715 2201 chrom odpadní souprava (kov) vyložení: 122 mm

138

HA N S A |LIVING

HANSA MATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 06 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0060 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT, se sprchovou sadou

HANSA nástìnný držák sprchy 4444 0100 chrom

HANSA nástìnný držák sprchy 4444 0173 chrom

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 5118 0170 chrom

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 5118 0173 chrom

HANSA Sada pro koneènou montáž vícecestný pøepínaè* 0287 9172 chrom 0287 9177 páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 0287 9178 páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá rùžice hranatá, 75x75mm, rùžice kulatá, Ø 75 mm pøiložena navíc, vhodné k tìlesu 0285 0100

HANSA Sada pro koneènou montáž* 0228 9172 chrom 0228 9177 páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 0228 9178 páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá

HANSA Sada pro koneènou montáž* 0628 9105 chrom

HANSA Sada pro koneènou montáž pøerušovaè potrubí* 4481 0000 chrom také ke kombinaci s HANSAMATRIX

HANSA Sada pro koneènou montáž pøerušovaè potrubí* 4482 0000 chrom

HANSA STELA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5714 2201 chrom bez odpadní soupravy vyložení: 122 mm

H A N S A|LIVING X - Plate 6636 0000 chrom

H AN SASTELA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5709 2201 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 111 mm

H AN SASTELA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5708 2201 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 111 mm

H AN SASTELA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5713 1101 chrom pro beztlaké ohøívaèe vody, odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 111 mm

Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

= Nízkotlaká armatura

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171


Umyvadlové baterie podomítkové H AN SA VARIO

HA N S ASTELA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5710 2201 chrom pro misková umyvadla, pøipojení tlakové hadice G 3/8, bez odpadní soupravy vyložení: 144 mm

HANS ASTELA tøíotvorová baterie pro umyvadlo, DN 15 5720 2203 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 111 mm

H AN SASTELA Sada pro koneènou montáž nástìnná baterie pro umyvadlo k podomítkové instalaci, DN 15* 5722 2103 chrom vyložení: 240 mm

H AN SASTELA Sada pro koneènou montáž umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15* 5783 2171 chrom vyložení: 162 mm

H AN SASTELA Sada pro koneènou montáž umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15* 5785 2171 chrom vyložení: 242 mm

H AN SASTELA Sada pro koneènou montáž umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15* 4490 2103 chrom vyložení: 166 mm

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadout k pákové vanové baterii H AN SASTELA se zabezpeèením proti zpìtnému toku* 4784 3051 chrom

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii H AN SASTELA se zabezpeèením proti zpìtnému toku* 4784 3041 chrom

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou H A N S A|LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4112 9573 chrom bez regulace množství vody

Vana/sprcha / HANS AVAROX podomítkové

Vana/sprcha

HA N S ASTELA páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2) pro nástìnnou montáž 5774 2101 chrom vyložení: 165 mm

HANS ASTELA Sada pro koneènou montáž nástìnná baterie pro umyvadlo k podomítkové instalaci, DN 15* 5721 2103 chrom vyložení: 160 mm

Umyvadlové baterie podomítkové H AN SAMATRIX

Souprava HANS ACLEAR pro vanové baterie 0401 0320 chrom, transparentní HANSACLEAR Duo, sprchová hadice Silverjet® 1250 mm, chromovaný vzhled

Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii HANSASTELA* 4784 9051 chrom

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii H AN SASTELA* 4784 9041 chrom

Vana/sprcha / H AN SA MATRIX podomítkové

Vana

Další termostatické armatury pro rùzné série najdete v pøehledu na stranì 145 Funkèní jednotka HA N S AVAROX s dekoraèní sadou H A N S A|LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4866 9501 chrom bez regulace množství vody

HANSA STELA Výtok do vany, DN 15 (G 1/2)** 5782 2100 chrom vyložení: 160 mm

H AN SASTELA Sada pro koneènou montáž pákové smìšovací baterie pro všechny 4otvorové armatury* 5730 2011 chrom vyložení: 177 mm

H AN SA STELA Sada pro koneènou montáž pákové smìšovací baterie pro všechny 3otvorové armatury* 5731 9011 chrom pro vzdálené napouštìní vany (HANSAFILL), bez soupravy pro napouštìní vany HANSAFILL

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 10 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 3100 chrom vhodné k HANSASTELA, se sprchovou sadou, s výtokem do vany, DN 15 H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 09 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 3090 chrom vhodné k HANSASTELA se sadou s nástìnnou tyèí- s výtokem do vany, DN 15

Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171 **kulatá i hranatá rùžice souèástí dodávky

H AN SA| LIVING

139


Sprcha

HAN SA MATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 12 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 3120 chrom vhodné k HANSASTELA, se sprchovou sadou, s výtokem do vany, DN 15

HANS AMATRIX sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 13 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 3130 chrom vhodné k HANSASTELA, se sprchovou sadou, pro vzdálené napouštìní vany (HANSAFILL)

H AN SA STELA páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2) 5767 0101 chrom

H AN SAVIVA hlavová sprcha, DN 15 0418 0340 chrom hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 250 x 250 mm vyložení: 400 mm

H AN SARAIN hlavová sprcha, DN 15 0418 0300 chrom sprchová hlavice, mosaz Ø 220 mm vyložení: 400 mm

H AN SA CLEAR sada s nástìnnou tyèí 900 mm 0456 0330 78 chrom, transparentní HANSACLEAR Tri- sprchová hadice Silverjet® 1750 mm, chromovaný vzhled

HA N S A MATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 11 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 3110 chrom vhodné k HANSASTELA se sadou s nástìnnou tyèí- s výtokem do vany, DN 15

Sprcha / HANSA VAROX podomítkové

Další termostatické armatury pro rùzné série najdete v pøehledu na stranì 145 HA N S AVIVA hlavová sprcha, DN 15 0419 0340 chrom hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 250 x 250 mm

HAN SARAIN hlavová sprcha, DN 15 0419 0300 chrom sprchová hlavice, mosaz Ø 220 mm

HANS AVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové sprchové baterii HANS ASTELA * 4785 9051 chrom

H AN SAVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové sprchové baterii H AN SASTELA* 4785 9041 chrom

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou H A N S A|LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4112 9573 chrom bez regulace množství vody

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou H A N S A|LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4866 9501 chrom bez regulace množství vody

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 07 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0070 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sadou s nástìnnou tyèí- s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 07 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0071 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sadou s nástìnnou tyèíHANSAVIVA hlavová sprcha

Sprcha / HA NSA MATRIX podomítkové

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 02 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 3020 chrom vhodné k HANSASTELA, s držákem ruèní sprchy

HA N S AMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 03 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 3030 chrom vhodné k HANSASTELA se sadou s nástìnnou tyèí- s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

140

HA N S A |LIVING

HAN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 04 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 3040 chrom vhodné k HANSASTELA se sprchovou sadou- s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

HANS AMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 01 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 3010 chrom vhodné k HANSASTELA s celokovovou tyèí 1100 mm

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 08 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0080 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sprchovou sadou- s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15


Pøíslušenství Vana/sprcha

HA N S AMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 08 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0081 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sprchovou sadouHANSAVIVA hlavová sprcha

HANS AMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 05 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0050 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sadou s nástìnnou tyèí

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 s integrovaným uzavíráním 5157 0172 chrom použitelné rovnìž jako rohový ventil

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 s integrovaným uzavíráním 5157 0173 chrom použitelné rovnìž jako rohový ventil

HA N S ARONDA

Umyvadlo

HANS ARONDA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5526 2203 chrom otoèný výtok, odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 115 mm

HANS AMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 06 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0060 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT, se sprchovou sadou

HANSA nástìnný držák sprchy 4444 0100 chrom

HANSA nástìnný držák sprchy 4444 0173 chrom

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 5118 0170 chrom

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 5118 0173 chrom

HANSA Sada pro koneènou montáž vícecestný pøepínaè* 0287 9172 chrom 0287 9177 páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 0287 9178 páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá rùžice hranatá, 75x75mm, rùžice kulatá, Ø 75 mm pøiložena navíc, vhodné k tìlesu 0285 0100

HANSA Sada pro koneènou montáž* 0228 9172 chrom 0228 9177 páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 0228 9178 páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá

HANSA Sada pro koneènou montáž* 0628 9105 chrom

HANSA Sada pro koneènou montáž pøerušovaè potrubí* 4481 0000 chrom také ke kombinaci s HANSAMATRIX

HANSA Sada pro koneènou montáž pøerušovaè potrubí* 4482 0000 chrom

HANS ARONDA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5534 2203 chrom otoèný výtok, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 115 mm

H A N S A|LIVING X - Plate 6636 0000 chrom

H AN SA RONDA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0309 2173 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 100 mm

H AN SARONDA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0309 2273 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 100 mm

H AN SARONDA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0308 2273 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 100 mm

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

H AN SA| LIVING

141


Umyvadlové baterie podomítkové Umyvadlové baterie podomítkové H AN SAVARIO H AN SAMATRIX

HA N S A RONDA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0313 1173 chrom pro beztlaké ohøívaèe vody, odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 100 mm

HANSA|LIVING X - Plate 6637 0000 chrom

Bidet

HANSA RONDA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0303 2273 chrom pro misková umyvadla, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 148 mm

H A N S A|LIVING X - Plate 6636 0000 chrom

H AN SA RONDA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0301 2173 chrom vytahovací sprcha, odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 125 mm

HANSA|LIVING X - Plate 6637 0000 chrom

HANS ARONDA páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2) pro nástìnnou montáž 0374 2173 chrom vyložení: 163 mm

H AN SARONDA Sada pro koneènou montáž umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15* 4488 2103 chrom vyložení: 186 mm

Vana/sprcha / H AN SA VAROX podomítkové

Vana/sprcha

HA N S A RONDA jednootvorová páková baterie, DN 15 0306 3273 chrom pro bidet vyložení: 103 mm

H AN SARONDA Sada pro koneènou montáž umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15* 0383 2273 chrom vyložení: 182 mm

H AN SA VIVA souprava pro vanové baterie 4417 0210 chrom HANSAVIVA ruèní sprcha, 100 mm, sprchová hadice, 1750 mm

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou k H AN SARONDA pákové vanové baterii* 4384 9583 chrom

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou k H AN SARONDA pákové vanové baterii* 4384 9573 chrom

H AN SARONDA páková vanová baterie, DN 15* 0342 2073 chrom stojící na podlaze vyložení: 200 mm

Vana

Další termostatické armatury pro rùzné série najdete v pøehledu na stranì 145 Funkèní jednotka HA N S A VAROX s dekoraèní sadou Funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii HA N S A RONDA se zabezpeèením proti zpìtnému toku* 4384 3583 chrom se zabezpeèením proti zpìtnému toku

142

HA N S A |LIVING

Funkèní jednotka HAN SAVAROX s dekoraèní sadou Funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii HAN SARONDA se zabezpeèením proti zpìtnému toku* 4384 3573 chrom se zabezpeèením proti zpìtnému toku

Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou H A NSA|LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4112 9573 chrom bez regulace množství vody

Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

Funkèní jednotka H AN SA VAROX s dekoraèní sadou H A N S A|LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4866 9501 chrom bez regulace množství vody

= Nízkotlaká armatura

H AN SARONDA Výtok do vany, DN 15 (G 1/2)** 0582 2172 chrom vyložení: 180 mm

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171 **kulatá i hranatá rùžice souèástí dodávky

H AN SARONDA Sada pro koneènou montáž pákové smìšovací baterie pro všechny 4otvorové armatury* 0340 2073 chrom vyložení: 240 mm


Vana/sprcha / HANSAMATRIX podomítkové

HA N S ARONDA Sada pro koneènou montáž pákové smìšovací baterie pro všechny 3otvorové armatury* 0341 9073 chrom pro vzdálené napouštìní vany (HANSAFILL), bez soupravy pro napouštìní vany HANSAFILL

HANS AMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 10 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 2100 chrom vhodné k HANSARONDA, se sprchovou sadou, s výtokem do vany, DN 15 HANSA MATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 09 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 2090 chrom vhodné k HANSARONDA se sadou s nástìnnou tyèí- s výtokem do vany, DN 15

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 12 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 2120 chrom vhodné k HANSARONDA, se sprchovou sadou, s výtokem do vany, DN 15

H AN SAMATRIX sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 13 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 2130 chrom vhodné k HANSARONDA, se sprchovou sadou, pro vzdálené napouštìní vany (HANSAFILL)

H AN SARONDA páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2) pro nástìnnou montáž 0367 0173 chrom

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 11 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 2110 chrom vhodné k HANSARONDA se sadou s nástìnnou tyèí- s výtokem do vany, DN 15

Sprcha / H AN SAVAROX podomítkové

Sprcha

HANSA VIVA hlavová sprcha, DN 15 0418 0340 chrom hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 250 x 250 mm vyložení: 400 mm

HANSA RAIN hlavová sprcha, DN 15 0418 0300 chrom sprchová hlavice, mosaz Ø 220 mm vyložení: 400 mm

H AN SAVIVA hlavová sprcha, DN 15 0419 0340 chrom hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 250 x 250 mm

H AN SARAIN hlavová sprcha, DN 15 0419 0300 chrom sprchová hlavice, mosaz Ø 220 mm

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou k H AN SARONDA pákové sprchové baterii* 4386 9583 chrom

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou k H ANS ARONDA pákové sprchové baterii* 4386 9573 chrom

HA N S AVIVA sada s nástìnnou tyèí 900 mm 4415 0130 chrom HANSAVIVA ruèní sprcha, 100 mm sprchová hadice, 1750 mm

Sprcha / H AN SAMATRIX podomítkové

Další termostatické armatury pro rùzné série najdete v pøehledu na stranì 145 Funkèní jednotka HA N S AVAROX s dekoraèní sadou H A N S A |LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4112 9573 chrom bez regulace množství vody

Funkèní jednotka HANSA VAROX s dekoraèní sadou HANSA |LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4866 9501 chrom bez regulace množství vody

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 02 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 2020 chrom vhodné k HANSARONDA, s držákem ruèní sprchy

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 03 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 2030 chrom vhodné k HANSARONDA se sadou s nástìnnou tyèí- s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 04 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 2040 chrom vhodné k HANSARONDA se sprchovou sadou- s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 01 páková baterie, DN 15 (G1/2)* 4487 2010 chrom vhodné k HANSARONDA s celokovovou tyèí 1100 mm

H AN SA| LIVING

143


H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 06 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0060 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT, se sprchovou sadou HAN SA MATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 07 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0071 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sadou s nástìnnou tyèíHANSAVIVA hlavová sprcha

HANSA MATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 08 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0080 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sprchovou sadou- s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

H AN SA MATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 08 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0081 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sprchovou sadouHANSAVIVA hlavová sprcha

H AN SA MATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 05 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0050 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sadou s nástìnnou tyèí

HANSA nástìnný držák sprchy 4444 0100 chrom

HANSA nástìnný držák sprchy 4444 0173 chrom

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 5118 0170 chrom

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 5118 0173 chrom

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 s integrovaným uzavíráním 5157 0172 chrom použitelné rovnìž jako rohový ventil

HANSA Sada pro koneènou montáž* 0228 9172 chrom 0228 9177 páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 0228 9178 páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá

HANSA Sada pro koneènou montáž* 0628 9105 chrom

HANSA Sada pro koneènou montáž pøerušovaè potrubí* 4481 0000 chrom také ke kombinaci s HANSAMATRIX

HANSA Sada pro koneènou montáž pøerušovaè potrubí* 4482 0000 chrom

HA N S AMATRIX Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 07 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)* 4487 0070 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT se sadou s nástìnnou tyèí- s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15

Pøíslušenství Vana/sprcha

144

HA N S A |LIVING

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 s integrovaným uzavíráním 5157 0173 chrom použitelné rovnìž jako rohový ventil

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

HANSA Sada pro koneènou montáž vícecestný pøepínaè* 0287 9172 chrom 0287 9177 páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 0287 9178 páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá rùžice hranatá, 75x75mm, rùžice kulatá, Ø 75 mm pøiložena navíc, vhodné k tìlesu 0285 0100


podomítkové termostaty pro rùzné série

Pøíslušenství Vana/sprcha

HANSA|LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2) s integrovanou regulací množství vody 4114 9562 chrom bezšroubová rùžice, hranatá rùžice, 150x150mm, funkèní jednotka s pøepínáním

HANSA|LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2) s integrovanou regulací množství vody a zabezpeèením proti zpìtnému toku 4114 3562 chrom bezšroubová rùžice, hranatá rùžice, 150x150mm, funkèní jednotka s pøepínáním

HANSA|LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2) s integrovanou regulací množství vody 4114 9552 chrom bezšroubová rùžice, kulatá rùžice, Ø 170 mm, funkèní jednotka s pøepínáním

HANSA|LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2) s integrovanou regulací množství vody a zabezpeèením proti zpìtnému toku 4114 3552 chrom bezšroubová rùžice, kulatá rùžice, Ø 170 mm, funkèní jednotka s pøepínáním

Sprcha

HANSA|LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2) s integrovanou regulací množství vody 4113 9562 chrom bezšroubová rùžice, hranatá rùžice, 150x150mm, funkèní jednotka bez pøepínání

HANSA|LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2) s integrovanou regulací množství vody 4113 9552 chrom bezšroubová rùžice, kulatá rùžice, Ø 170 mm, funkèní jednotka bez pøepínání

Bez uzavíracího ventilu (centrální termostat)

HANSA|LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2) 4112 9573 chrom bezšroubová rùžice, hranatá rùžice, 150x150mm, funkèní jednotka bez pøepínání

HANSA|LIVING baterie s termostatem, DN 15 (G1/2) 4866 9501 chrom bezšroubová rùžice, kulatá rùžice, Ø 170 mm, funkèní jednotka bez pøepínání

H ANS A | HOME

145


HA N S A MIX (NOVÉ)

Umyvadlo

HA N SAMIX Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0109 2283 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení pomocí tlakových hadic vyložení: 141 mm

HANSAMIX Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0109 2183 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 141 mm

H AN SA MIX Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0109 2183 00006 chrom jako energeticky úsporná varianta, odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 141 mm

H AN SA MIX Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0104 2183 chrom bez odpadní soupravy, zápustný øetízek vyložení: 141 mm

H AN SAMIX Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0108 2183 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 141 mm

H AN SAMIX Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0108 2283 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení pomocí tlakových hadic vyložení: 141 mm

HA N S A MIX Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0113 1183 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 141 mm

HA N SAMIX Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0119 2183 chrom odpadní souprava (kov), otoèný výtok, pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 157 mm

HANSAMIX Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0118 2183 chrom bez odpadní soupravy, otoèný výtok, pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 157 mm

H AN SA MIX Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0111 1183 chrom bez odpadní soupravy, zápustný øetízek, pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 141 mm

H AN SA MIX Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0110 2283 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení pomocí tlakových hadic vyložení: 127 mm

H AN SAMIX Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0116 2283 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení pomocí tlakových hadic vyložení: 127 mm

H AN SAMIX Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 pro beztlaké ohøívaèe vody 0132 1183 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 127 mm

Bidet

vana/sprcha

HA N S AMIX jednootvorová páková baterie, DN 15 pro bidet 0106 3283 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení pomocí tlakových hadic vyložení: 113 mm

HAN SA MIX páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2) pro nástìnnou montáž 0174 2183 chrom vyložení: 162 mm

Souprava HANSA PUREJET pro vanové baterie 0401 0210 chrom HANSAPUREJET Mono, sprchová hadice Silverjet® 1250 mm, chromovaný vzhled

H AN SA VAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii HANSAMIX 4184 9083 chrom kulatá rùžice, Ø 170 mm

H AN SA VAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii HANSAMIX se zabezpeèením proti zpìtnému toku 4184 3083 chrom kulatá rùžice, Ø 170 mm

H AN SAVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové sprchové baterii HANSAMIX 4185 9083 chrom kulatá rùžice, Ø 170 mm

H AN SAPUREJET sada s nástìnnou tyèí 900 mm 0456 0220 chrom HANSAPUREJET Duosprchová hadice Silverjet® 1750 mm, chromovaný vzhled

HA N S A VAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k HANSAMIX termostatická vanová baterie s integrovanou regulací prùtoku 4862 9045 chrom kulatá rùžice, Ø 170 mm

146

HA N S A |HOME

HAN SA VAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k HANSAMIX termostatická vanová baterie s integrovanou regulací prùtoku a zabezpeèením proti zpìtnému toku 4862 3045 chrom kulatá rùžice, Ø 170 mm

HANSA VAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k HANSAMIX termostatická sprchová baterie s integrovanou regulací prùtoku 4861 9045 chrom kulatá rùžice, Ø 170 mm

H AN SAVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k HANSAMIX termostatická baterie bez ovládání prùtoku vody 4860 9045 chrom kulatá rùžice, Ø 170 mm

= Nízkotlaká armatura

H AN SAMIX Sada pro koneènou montáž 0860 9175 chrom kulatá rùžice, Ø 205 mm, vhodné k HANSAVARIO termostatu 0804/0805 DN 20 (G3/4)


HA N S A SIGNA

Umyvadlo

Bidet

HANS ASIGNA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0163 2103 chrom odpadní souprava s táhlem, pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 120 mm

HANS ASIGNA Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0164 2103 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 120 mm

H AN SASIGNA XL Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0161 2103 chrom odpadní souprava s táhlem, pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 120 mm

H AN SASIGNA XL Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0162 2193 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 120 mm

H AN SASIGNA jednootvorová páková baterie, DN 15 pro bidet 0165 3203 chrom odpadní souprava s táhlem, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 122 mm

HANS AMEDIJET ruèní sprcha témìø bez aerosolu, DN 15 0416 0170 chrom Ø 100 mm

HANS AMEDIJET FLEX ruèní sprcha témìø bez aerosolu, DN 15 4428 0170 chrom Ø 100 mm

H AN SAMEDIJET hlavová sprcha s malým podílem aerosolu 4429 0170 chrom Ø 100 mm

H AN SA MEDIJET sprchová hadice 0412 0473 chrom, opletený vzhled délka 1250 mm 0412 0573 chrom, opletený vzhled délka 1600 mm 0412 0373 chrom, opletený vzhled délka 1750 mm 0412 0273 chrom, opletený vzhled délka 2000 mm

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou k H AN SASIGNA pákové vanové baterii se zabezpeèením proti zpìtnému toku* 4010 3003 chrom

HANS AMEDIJET ruèní sprcha témìø bez aerosolu, DN 15 0416 0170 chrom Ø 100 mm

HANS AMEDIJET FLEX ruèní sprcha témìø bez aerosolu, DN 15 4428 0170 chrom Ø 100 mm

H AN SA MEDIJET sprchová hadice 0412 0473 chrom, opletený vzhled délka 1250 mm 0412 0573 chrom, opletený vzhled délka 1600 mm 0412 0373 chrom, opletený vzhled délka 1750 mm 0412 0273 chrom, opletený vzhled délka 2000 mm

Vana/sprcha

HA N S ACARE vanový termostat, DN 15 (G 1/2) 5810 1201 chrom vyložení: 197 mm

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou k H AN S ASIGNA pákové vanové baterii* 4010 9003 chrom

Sprcha

HA N S ACARE sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2) 5808 0201 chrom

HA N S APRADO

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou k H ANS ASIGNA pákové sprchové baterii* 4011 9003 chrom

H AN SA JET celokovová nástìnná tyè nástìnná tyè „900“ 0448 0100 chrom

H AN SAMEDIJET sada s nástìnnou tyèí 900 mm 0400 0170 chrom

H AN SA PRADO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0140 2173 00006 chrom jako energeticky úsporná varianta, odpadní souprava (kov) vyložení: 123 mm

H AN SAPRADO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0140 2273 00006 chrom jako energeticky úsporná varianta, odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 123 mm

Umyvadlo

HANSA PRADO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0140 2173 chrom odpadní souprava (kov) vyložení: 123 mm

Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

HANSA PRADO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0140 2273 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 123 mm

= Nízkotlaká armatura

H AN SA PRADO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0157 1173 chrom pro beztlaké ohøívaèe vody, odpadní souprava (kov) vyložení: 123 mm

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

H AN SAPRADO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0141 2273 chrom bez odpadní soupravy, zápustný øetízek, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 123 mm

H ANS A | HOME

147


HA N S A PRADO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0142 2173 chrom bez odpadní soupravy vyložení: 123 mm

HA N SAPRADO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0142 2273 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 123 mm

Bidet

Vana/sprcha

HANSAPRADO jednootvorová páková baterie, DN 15 pro bidet 0143 3273 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 125 mm

H AN SA PRADO jednootvorová páková baterie, DN 15 pro stojánkovou montáž na okraj vany 0151 2273 chrom tlakové hadice 600 mm vyložení: 153 mm

H AN SA PRADO páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2) 0144 2173 chrom vyložení: 175 mm

H AN SAVIVA souprava pro vanové baterie 4417 0110 chrom HANSAVIVA ruèní sprcha, 100 mm, sprchová hadice, 1250 mm

H AN SAVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii H AN SAPRADO * 4146 9073 chrom

Bidet

Vana/sprcha

H AN SAFORM jednootvorová páková baterie, DN 15 pro bidet 4906 3203 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 106 mm

H AN SAFORM páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2) 4974 2103 chrom vyložení: 159 mm

Sprcha

HA N S A VAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii HA N S A PRADO se zabezpeèením proti zpìtnému toku* 4146 3073 chrom

H AN SA VAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové sprchové baterii H AN SA PRADO* 4147 9073 chrom

HA N SAPRADO páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2) 0145 0173 chrom

HANSA VIVA sada s nástìnnou tyèí 900 mm 4415 0130 chrom HANSAVIVA ruèní sprcha, 100 mm sprchová hadice, 1750 mm

HA N S A FORM

Umyvadlo

HA N SAFORM Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 4909 2103 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 99 mm

148

HA N S A |HOME

HANSA FORM Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 4909 2203 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 99 mm

Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

H AN SAFORM Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 4905 2203 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 99 mm

= Nízkotlaká armatura

H AN SA FORM Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 pro beztlaké ohøívaèe vody 4913 1103 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 99 mm

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171


Sprcha

HA N S AVIVA souprava pro vanové baterie 4417 0110 chrom HANSAVIVA ruèní sprcha, 100 mm, sprchová hadice, 1250 mm

Funkèní jednotka HANS AVAROX s dekoraèní sadou pro HANS AFORM pákové vanové baterie* 4992 9003 chrom

Funkèní jednotka HANS AVAROX s dekoraèní sadou pro HANS AFORM pákové vanové baterie se zabezpeèením proti zpìtnému toku* 4992 3003 chrom

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou pro H AN SAFORM pákové sprchové baterie* 4993 9003 chrom

H AN SAFORM páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2) 4967 0103 chrom

H AN SAFORM Sada pro koneènou montáž páková sprchová baterie* 4996 7003 chrom

H AN SAVIVA sada s nástìnnou tyèí 900 mm 4415 0130 chrom HANSAVIVA ruèní sprcha, 100 mm sprchová hadice, 1750 mm

HA N S ADISC

Umyvadlo

HANS ADISC Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0101 2274 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 111 mm

HANS ADISC Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0107 2274 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 111 mm

H AN SA DISC Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0103 1174 chrom pro beztlaké ohøívaèe vody, odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 111 mm

Bidet

Vana/sprcha

H AN SA DISC jednootvorová páková baterie, DN 15 pro bidet 0102 3274 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 112 mm

H AN SADISC páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2) pro nástìnnou montáž 0178 2174 chrom vyložení: 161 mm

Souprava H AN SAPUREJET pro vanové baterie 0401 0210 chrom HANSAPUREJET Mono, sprchová hadice Silverjet® 1250 mm, chromovaný vzhled

Sprcha

Funkèní jednotka HA N S AVAROX s dekoraèní sadou pro HA NSADISC pákové vanové baterie* 4186 9074 chrom

Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou pro HANSA DISC pákové vanové baterie se zabezpeèením proti zpìtnému toku* 4186 3074 chrom

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou pro H AN SADISC pákové sprchové baterie* 4187 9074 chrom

HANSA DISC páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2) 0168 0174 chrom

H AN SA PUREJET sada s nástìnnou tyèí 900 mm 0456 0220 chrom HANSAPUREJET Duo- sprchová hadice Silverjet® 1750 mm, chromovaný vzhled

Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

= Nízkotlaká armatura

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

H ANS A | HOME

149


HA N S A TWIST

Umyvadlo

Èísla výrobkù XXXX XXX5 = tømenová páka XXXX XXX3 = plná páka

HA N SATWIST XL Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0901 2285 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 123 mm

HANSATWIST XL Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0901 2283 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 123 mm

H AN SA TWIST Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0909 2185 chrom tømenová páka, odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 121 mm

H AN SA TWIST Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0909 2183 chrom odpadní souprava (kov) vyložení: 121 mm

H AN SATWIST Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0909 2285 chrom tømenová páka, odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 121 mm

H AN SATWIST Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0909 2283 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 121 mm

HA N S A TWIST XL Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0902 2285 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 123 mm

HA N SATWIST XL Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0902 2283 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 123 mm

HANSATWIST Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0905 2285 chrom tømenová páka, bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 121 mm

H AN SA TWIST Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 0905 2283 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 121 mm

H AN SA TWIST XL Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 pro beztlaké ohøívaèe vody 0903 1185 chrom odpadní souprava (kov) vyložení: 123 mm

H AN SATWIST XL Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 pro beztlaké ohøívaèe vody 0903 1183 chrom odpadní souprava (kov) vyložení: 123 mm

H AN SATWIST Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 pro beztlaké ohøívaèe vody 0913 1185 chrom tømenová páka, odpadní souprava (kov) vyložení: 121 mm

H AN SA TWIST páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2) 0974 2183 chrom vyložení: 162 mm

H AN SAVIVA souprava pro vanové baterie 4417 0110 chrom HANSAVIVA ruèní sprcha, 100 mm, sprchová hadice, 1250 mm

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou pro H AN S ATWIST vanovou pákovou baterii* 4984 9085 chrom tømenová páka

Bidet

HA N S ATWIST Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 pro beztlaké ohøívaèe vody 0913 1183 chrom odpadní souprava (kov) vyložení: 121 mm

HAN SATWIST jednootvorová páková baterie, DN 15 pro bidet 0906 3285 chrom tømenová páka, odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 112 mm

Vana/sprcha

HANSA TWIST jednootvorová páková baterie, DN 15 pro bidet 0906 3283 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 112 mm

H AN SA TWIST páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2) 0974 2185 chrom tømenová páka vyložení: 162 mm

Sprcha

Funkèní jednotka HA N S A VAROX s dekoraèní sadou pro HA N S ATWIST vanovou pákovou baterii* 4984 9083 chrom

150

HA N S A |HOME

Funkèní jednotka HAN SAVAROX s dekoraèní sadou pro HANSA TWIST vanovou pákovou baterii se zabezpeèením proti zpìtnému toku* 4984 3085 chrom tømenová páka

Funkèní jednotka HANSA VAROX s dekoraèní sadou pro HANSA TWIST vanovou pákovou baterii se zabezpeèením proti zpìtnému toku* 4984 3083 chrom

Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

H AN SA TWIST páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2) 0967 0185 chrom tømenová páka

= Nízkotlaká armatura

H AN SATWIST páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2) 0967 0183 chrom

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171


Funkèní jednotka HANSA VAROX s dekoraèní sadou pro HANSATWIST sprchovou pákovou baterii* 4985 9085 chrom tømenová páka

Funkèní jednotka HANSA VAROX s dekoraèní sadou pro HANSA TWIST sprchovou pákovou baterii* 4985 9083 chrom

H AN SATWIST Sada pro koneènou montáž páková sprchová baterie* 4977 7005 chrom tømenová páka

H AN SATWIST Sada pro koneènou montáž páková sprchová baterie* 4977 7003 chrom

HANSA VANTIS STYLE Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5254 2277 chrom Pin - tyèinková ovládací páka, odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 134 mm

HANSA VANTIS STYLE Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5254 2287 chrome Pin - tyèinková ovládací páka, odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 134 mm

HANSAVANTIS STYLE XL Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5256 2277 chrom Pin - tyèinková ovládací páka, odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 110 mm

H AN SAVANTIS STYLE Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5240 2277 chrom Pin - tyèinková ovládací páka, odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 102 mm

H AN SAVANTIS Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5240 2273 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 102 mm

HANSAVANTIS STYLE XL Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5237 2277 chrom Pin - tyèinková ovládací páka, bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 110 mm

K dodání do 12/2014

K dodání od podzimu 2014

HANSAVANTIS Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5242 2273 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 102 mm

HANSAVANTIS STYLE XL Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 pro beztlaké ohøívaèe vody 5238 1177 chrom Pin - tyèinková ovládací páka, odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 110 mm

H AN SA VANTIS STYLE Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 pro beztlaké ohøívaèe vody 5246 1177 chrom Pin - tyèinková ovládací páka, odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 102 mm

H AN SA VANTIS Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 pro beztlaké ohøívaèe vody 5246 1173 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 102 mm

H AN SAVANTIS STYLE Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 se zvýšeným podstavcem 5247 2207 chrom Pin - tyèinková ovládací páka, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 216 mm

H AN SAVANTIS Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 se zvýšeným podstavcem 5247 2203 chrom pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 216 mm

HA N S AVIVA sada s nástìnnou tyèí 900 mm 4415 0130 chrom HANSAVIVA ruèní sprcha, 100 mm sprchová hadice, 1750 mm

HA N S A VANTIS

HA N S AVANTIS STYLE Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5242 2277 chrom Pin - tyèinková ovládací páka, bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 102 mm

Umyvadlo

Bidet

HA N S A VANTIS STYLE jednootvorová páková baterie pro bidet, DN 15 5243 3277 chrom Pin - tyèinková ovládací páka, odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 107 mm

HANSA VANTIS jednootvorová páková baterie pro bidet, DN 15 5243 3273 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 107 mm

Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

= Nízkotlaká armatura

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

H ANS A | HOME

151


Vana/sprcha

HA N S A VANTIS STYLE páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2) pro nástìnnou montáž 5244 2177 chrom Pin - tyèinková ovládací páka vyložení: 159 mm

HA N SAVANTIS páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2) pro nástìnnou montáž 5244 2173 chrom vyložení: 159 mm

HANSAVANTIS STYLE páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2) SUR GORGE 5239 2277 chrom Pin - tyèinková ovládací páka, pro stojánkovou montáž na okraj vany vyložení: 164 mm

H AN SA VIVA souprava pro vanové baterie 4417 0110 chrom HANSAVIVA ruèní sprcha, 100 mm, sprchová hadice, 1250 mm

Funkèní jednotka H AN SA VAROX s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii HANSAVANTIS STYLE* 4260 9077 chrom Pin - tyèinková ovládací páka

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii H AN SAVANTIS* 4260 9073 chrom

Funkèní jednotka H AN SA VAROX s dekoraèní sadou k pákové sprchové baterii HANSAVANTIS STYLE* 4261 9077 chrom Pin - tyèinková ovládací páka

Funkèní jednotka H AN SA VAROX s dekoraèní sadou k pákové sprchové baterii H AN SA VANTIS* 4261 9073 chrom

H AN SAVANTIS STYLE Sada pro koneènou montáž páková sprchová baterie* 5064 9077 chrom Pin - tyèinková ovládací páka

H AN SA PINTO XL Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 4502 2203 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 102 mm

H AN SA PINTO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 4506 2203 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 99 mm

H AN SAPINTO XL Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 4503 1103 chrom pro beztlaké ohøívaèe vody, odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 102 mm

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii H AN SAVANTIS STYLE se zabezpeèením proti zpìtnému toku* 4260 3077 chrom Pin - tyèinková ovládací páka

Sprcha

HA N S AVANTIS STYLE páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2) pro nástìnnou montáž 5245 0177 chrom Pin - tyèinková ovládací páka

HAN SAVANTIS páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2) pro nástìnnou montáž 5245 0173 chrom

HANS AVIVA sada s nástìnnou tyèí 900 mm 4415 0130 chrom HANSAVIVA ruèní sprcha, 100 mm sprchová hadice, 1750 mm

HA N S A PINTO

Umyvadlo

HAN SAPINTO XL Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 4501 2203 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 102 mm

152

HA N S A |HOME

HANSA PINTO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 4504 2203 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 99 mm

Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

= Nízkotlaká armatura

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

H AN SAPINTO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 4534 1103 chrom pro beztlaké ohøívaèe vody, odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 99 mm


Bidet

Vana/sprcha

Sprcha

HA N S APINTO jednootvorová páková baterie, DN 15 pro bidet 4507 3203 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 105 mm

HANS APINTO páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2) pro nástìnnou montáž 4511 2103 chrom vyložení: 159 mm

HANS AVIVA souprava pro vanové baterie 4417 0110 chrom HANSAVIVA ruèní sprcha, 100 mm, sprchová hadice, 1250 mm

Funkèní jednotka HANS AVAROX s dekoraèní sadou k HANS APINTO páková sprchová baterie* 4527 9103 chrom

HANS APINTO Sada pro koneènou montáž pákové sprchové baterie* 5066 9003 chrom

H AN SAPINTO páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2) SUR GORGE 4537 2203 chrom vyložení: 164 mm

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou k H AN SA PINTO vanová páková baterie* 4526 9103 chrom

H AN SAPINTO páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2) 4512 0103 chrom

HANSA otoèný výtok 0494 2100 chrom vyložení: 355 mm

HANS APRIMO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 4940 2203 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 107 mm

H AN SA PRIMO XL Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 4937 2203 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 111 mm

H AN SA PRIMO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 4942 2203 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 107 mm

H AN SAPRIMO XL Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 4938 1103 chrom pro beztlaké ohøívaèe vody, odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 111 mm

H AN SAPRIMO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 4957 1103 chrom pro beztlaké ohøívaèe vody, odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 107 mm

HANSA VIVA souprava pro vanové baterie 4417 0110 chrom HANSAVIVA ruèní sprcha, 100 mm, sprchová hadice, 1250 mm

H AN SA PRIMO jednootvorová páková baterie, DN 15 pro stojánkovou montáž na okraj vany 4951 2203 chrom pøipojení tlakovými hadicemi G 1/2, 600 mm dlouhými vyložení: 164 mm

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou pro H AN SAPRIMO pákové vanové baterie* 4990 9003 chrom

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou pro H AN SA PRIMO pákové vanové baterie se zabezpeèením proti zpìtnému toku* 4990 3003 chrom

HA N S AVIVA sada s nástìnnou tyèí 900 mm 4415 0130 chrom HANSAVIVA ruèní sprcha, 100 mm sprchová hadice, 1750 mm

HA N S APRIMO

Umyvadlo

HANSA PRIMO XL Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 4956 2203 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 110 mm

Bidet

Vana/sprcha

HA N S APRIMO jednootvorová páková baterie, DN 15 pro bidet 4943 3203 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 107 mm

HANSA PRIMO páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2) 4944 2103 chrom vyložení: 155 mm

Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

= Nízkotlaká armatura

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

H ANS A | HOME

153


Sprcha

HA N S A PRIMO páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2) 4945 0103 chrom

HANSA otoèný výtok 0494 2100 chrom vyložení: 355 mm

Funkèní jednotka H AN SA VAROX s dekoraèní sadou pro H AN SAPRIMO pákové sprchové baterie* 4991 9003 chrom

H AN SA PRIMO Sada pro koneènou montáž páková sprchová baterie 4999 7003 chrom

HANSA VIVA sada s nástìnnou tyèí 900 mm 4415 0110 chrom HANSAVIVA ruèní sprcha, 100 mm sprchová hadice, 1750 mm

Instalaèní balíèky

HA N S A PRIMO sprchová souprava termostat 4643 0101 0046 chrom

HAN SA PRIMO sprchová souprava termostat 4643 0001 0046 chrom

HA N S A POLO

Umyvadlo

HAN SAPOLO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5140 2373 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 90 mm

HANSA PRIMO sprchová souprava termostat 4647 0101 0046 chrom

Bidet

HANSA POLO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5140 2273 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 90 mm

H AN SA POLO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5141 2273 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 90 mm

Vana/sprcha

HA N S A POLO Páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2) 5144 2173 chrom Vyložení: 158 mm

H AN SA POLO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5142 2273 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 90 mm

H AN SAPOLO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 5153 1173 chrom pro beztlaké ohøívaèe vody, odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 90 mm

Sprcha

HAN SA BASICJET Set pro vanové baterie 4468 0110 chrom sada nástìnná tyè a sprcha HANSABASICJET 1, Sprchová hadice, 1250 mm

HANSA POLO Páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2) 5239 2273 chrom Vyložení: 164 mm

H AN SAVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii H AN SAPOLO * 4060 9073 chrom

H AN SAPOLO páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2) 5145 0173 chrom

H AN SAVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové sprchové baterii H AN SAPOLO * 4061 9073 chrom

H AN SABASICJET sada s nástìnnou tyèí 900 mm 4467 0130 chrom s ruèní sprchou HANSABASICJET 3 sprchová hadice, 1750 mm

154

HA N S A |HOME

H AN SAPOLO Jednootvorová páková baterie, DN 15 pro bidet 5143 3273 chrom Odpadní souprava (kov), Pøipojení tlakové hadice G 3/8 Vyložení: 106 mm

Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

= Nízkotlaká armatura

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171


Instalaèní balíèky

HA N S APOLO Sada pro koneènou montáž pákové sprchové baterie* 5062 9073 chrom

HANSA POLO Koupelnový set 4641 0200 0046 chrom

HA N S APICO

Umyvadlo

HANS APICO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 4604 2203 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 102 mm

HANSA POLO Koupelnový set 4646 0200 0046 chrom

HANS APICO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 4606 2203 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 102 mm

H AN SAPICO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 4634 1103 chrom pro beztlaké ohøívaèe vody, odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky vyložení: 102 mm

H AN SA PICO Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 4605 2203 chrom bez odpadní soupravy, zápustný øetízek, pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 102 mm

Bidet

Vana/sprcha

H AN SAPICO jednootvorová páková baterie, DN 15 pro bidet 4607 3203 chrom odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8 vyložení: 102 mm

H AN SAPICO páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2) pro nástìnnou montáž 4611 2103 chrom vyložení: 155 mm

Sprcha

Souprava HA N S A BASICJET pro vanové baterie 4468 0110 chrom s ruèní sprchou HANSABASICJET 1, sprchová hadice, 1250 mm

HANSA PICO páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2) 4637 2203 chrom pro stojánkovou montáž na okraj vany vyložení: 164 mm

Funkèní jednotka HANSA VAROX s dekoraèní sadou HANSA PICO vanová páková baterie* 4626 9103 chrom

H AN SA PICO páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2) 4612 0103 chrom (-) oznaèení teplá-studená

HANSA otoèný výtok 0494 2100 chrom vyložení: 355 mm

Instalaèní balíèky

Funkèní jednotka HA NSAVAROX s dekoraèní sadou HA NSAPICO páková sprchová baterie* 4627 9103 chrom

HANSAPICO Sada pro koneènou montáž pákové sprchové baterie* 5070 9003 chrom

H AN SAPICO Koupelnový set 4640 0000 0046 chrom Koupelnový set 4644 0000 0046 chrom

H AN SAPICO Koupelnový set 4640 0200 0046 chrom Koupelnový set 4645 0200 0046 chrom

HA N S ABASICJET sada s nástìnnou tyèí 900 mm 4467 0130 chrom s ruèní sprchou HANSABASICJET 3 sprchová hadice, 1750 mm

Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

= Nízkotlaká armatura

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

H ANS A | HOME

155


Nástìnné termostaty

HAN SA CUBE

HAN SA CUBE vanový termostat, DN 15 (G 1/2) 5835 2101 chrom vyložení: 146 mm

H AN SATEMPRA STYLE

H AN SATWISTER

HANSA CUBE sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2) 5833 0101 chrom

H AN SATWISTER vanový termostat, DN 15 (G 1/2) 5812 2101 chrom vyložení: 137 mm

HAN SA TEMPRA

H AN SATWISTER sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2) 5811 0101 chrom

H AN SATEMPRA STYLE vanový termostat, DN 15 (G 1/2) 5844 2101 chrom vyložení: 159 mm

H AN SAFIT (NOVÉ)

HAN SA TEMPRA sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2) 0841 0102 chrom

HANSA TEMPRA sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2) 0841 0202 chrom etážky, uzavíratelné

HA N S A PRISMA vanový termostat, DN 15 (G 1/2) 0847 2101 chrom vyložení: 164 mm

HAN SA PRISMA sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2) 0842 0101 chrom

HANSA PRISMA vanový termostat, DN 15 (G 1/2) 5810 2101 chrom vyložení: 182 mm

H AN SAPRISMA sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2) 5808 0101 chrom

HA N S A PRISMA sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2) 5809 9103 chrom s pøímo pøipojeným sprchovým systémem- HANSAVIVA hlavová sprcha Ø 202 mm

HAN SA PRISMA sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2) 5809 9113 chrom s pøímo pøipojeným sprchovým systémem- hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 250 x 250 mm

HANSA PRISMA renovaèní sada do sprchy 4808 0131 chrom s HANSAVIVA sprchovou sadou 900 mm (4415 0130)

H AN SAPRISMA renovaèní sada do sprchy 4808 0121 chrom s HANSAVIVA sprchovou sadou 600 mm (4416 0110)

H AN SAFIT sprchová termostatická baterie , DN 15 (G 1/2) 6514 0101 chrom

H AN SAFIT vanový termostat, DN 15 (G 1/2) 6513 2101 chrom vyložení: 127 mm

H AN SAPRISMA renovaèní sada k vanì 4810 2131 chrom s HANSAVIVA sprchovou sadou 900 mm (4415 0130)

H AN SAPRISMA Renovaèní souprava renovaèní sada k vanì 4810 2121 chrom s HANSAVIVA sprchovou sadou 600 mm (4416 0110)

HA N S A TEMPRA STYLE sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2) 5842 9103 chrom s pøímo pøipojeným sprchovým systémem

HA N S A PRISMA

156

HA N S A |HOME

Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

H AN SATEMPRA STYLE sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2) 5841 0101 chrom


HA N S AMICRA

HA N S AMICRA vanový termostat, DN 15 (G 1/2) 5816 2101 chrom vyložení: 159 mm

HANSA MICRA sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2) 5815 0101 chrom

HANSA MICRA renovaèní sada do sprchy 4815 0191 chrom nástìnná tyè HANSABASICJET "900"- sada nástìnná tyè a sprcha HANSABASICJET 2 (4467 0120)

H AN SA MICRA renovaèní sada k vanì 4816 2191 chrom nástìnná tyè HANSABASICJET "900"- sada nástìnná tyè a sprcha HANSABASICJET 2 (4467 0120)

HANSA UNITA renovaèní sada do sprchy 4813 0131 chrom s HANSAVIVA sprchovou sadou 900 mm (4415 0130)

H AN SA UNITA renovaèní sada do sprchy 4813 0121 chrom s HANSAVIVA sprchovou sadou 600 mm (4416 0110)

HA N S AUNITA

HA N S AUNITA sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2) 5813 0101 chrom

HANS AUNITA sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2) 5814 9103 chrom s pøímo pøipojeným sprchovým systémem

HA N S AMINIMAT bezpeènostní termostat - pøedsmìšovací

HA N S AMINIMAT pojistný termostatický pøedsmìšovaè pro montáž na rohový ventil pro výtokové ventily nebo smìšovací armatury 6341 0000 chrom

HA NS AMINIMAT pojistný termostatický pøedsmìšovaè pro montáž na rohový ventil pro výtokové ventily nebo smìšovací armatury 6341 0100 chrom

Všechny tlakové hadice G3/8 jsou certifikovány DVGW W270

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

157


HANSA sprchové systémy

HAN SASMARTSHOWER

HA N SASMARTSHOWER multifunkèní wellness sprchový systém, DN 15 5860 0100 sklo, zrcadlové pro pøipojení ke všem nástìnným èi podomítkovým armaturám

H AN SAFORSENSES (NOVÉ)

HANSASMARTSHOWER multifunkèní wellness sprchový systém, DN 15 5861 0900 sklo, zrcadlové s termostatem HANSACUBE

H AN SA SMARTSHOWER multifunkèní wellness sprchový systém, DN 15 5858 0100 sklo, granitovì šedé pro pøipojení ke všem nástìnným èi podomítkovým armaturám

HANSALOFT páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2) 5771 9173 chrom pro pøímé pøipojení sprchovacího systému è. 5167 0200, 5267 0203, 5267 0213

H AN SA DESIGNO páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2) 5186 9173 chrom pro pøímé pøipojení sprchovacího systému è. 5167 0200, 5267 0203, 5267 0213

HANSA TEMPRA STYLE

H AN SA PRISMA

HANSATEMPRA STYLE sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2) 5842 9103 chrom s pøímo pøipojeným sprchovým systémem

H AN SAPRISMA sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2) 5809 9103 chrom s pøímo pøipojeným sprchovým systémem- HANSAVIVA hlavová sprcha Ø 202 mm

H AN SA SMARTSHOWER multifunkèní wellness sprchový systém, DN 15 5859 0900 sklo, granitovì šedé s termostatem HANSACUBE

H AN SAFORSENSES sprchová termostatická baterie , DN 15 (G 1/2) 6465 0200 82 chrom / bílá s pøímo pøipojeným sprchovým systémem

H A N S A|LIVING

H A N S A|LIVING sprchový systém sprchová tyè vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2) 5267 0203 chrom pro pøímé pøipojení k nástìnným armaturám

HANSA |LIVING sprchový systém sprchová tyè vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2) 5267 0213 chrom pro pøímé pøipojení k nástìnným armaturám

HA N S A VIVA

HA N S A VIVA sprchový systém sprchová tyè vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2) 4418 0200 chrom pro pøipojení ke všem nástìnným èi podomítkovým armaturám

158

HAN SAVIVA sprchový systém sprchová tyè vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2) 4419 0200 chrom pro pøímé pøipojení k nástìnnému pøípojnému oblouku

H AN SAUNITA

H AN SAPRISMA sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2) 5809 9113 chrom s pøímo pøipojeným sprchovým systémem- hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 250 x 250 mm

H AN SAUNITA sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2) 5814 9103 chrom s pøímo pøipojeným sprchovým systémem


Sprchový program

HANS ACLEAR Ruèní sprcha

HANSA CLEAR Tri ruèní sprcha, DN 15 0433 0300 chrom, transparentní

Hlavová sprcha

HANSA CLEAR Duo ruèní sprcha, DN 15 0432 0300 chrom, transparentní

H AN SA CLEAR Mono ruèní sprcha, DN 15 0431 0300 chrom, transparentní

H AN SA CLEAR hlavová sprcha 5196 0300 chrom, transparentní 3 hlavice, transparentní, akrylové sklo, Ø 280 mm vyložení: 400 mm

Sprchová souprava

H AN SACLEAR hlavová sprcha 5197 0300 chrom, transparentní 3 hlavice, transparentní, akrylové sklo, Ø 280 mm

H AN SACLEAR nástìnná tyè "900" 0455 0300 78 chrom, transparentní

HA N S ACLEAR sada s nástìnnou tyèí 900 mm 0456 0330 78 chrom, transparentní HANSACLEAR Tri- sprchová hadice Silverjet® 1750 mm, chromovaný vzhled

HANS ACLEAR sada s nástìnnou tyèí 900 mm 0456 0320 78 chrom, transparentní HANSACLEAR Duo- sprchová hadice Silverjet® 1750 mm, chromovaný vzhled

HA N S AFIT (NOVÉ)

Sprchová hadice

HA N S AFIT ruèní sprcha, 3 polohová 6532 0100 chrom

Silverjet® sprchová hadice 5412 0400 chrom, délka 1250 mm 5412 0500 chrom, délka 1600 mm 5412 0300 chrom, délka 1750 mm 5412 0200 chrom, délka 2000 mm

Sprchový set

Nástìnný pøípojný oblouk

Držák sprchy

Pøíslušenství

Souprava HANSACLEAR pro vanové baterie 0401 0320 chrom, transparentní HANSACLEAR Duo, sprchová hadice Silverjet® 1250 mm, chromovaný vzhled

H AN SACLEAR nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 0442 0200 chrom

H AN SACLEAR nástìnný držák sprchy 0444 0200 chrom

H AN SACLEAR souprava pro rohovou montáž pro nástìnnou tyè 0453 0200 chrom

Sprcha

HANSA FIT sada s nástìnnou tyèí 600 mm 6536 0120 chrom ruèní sprcha, 3 polohovásprchová hadice, 1500 mm

H AN SAFIT sada s nástìnnou tyèí 600 mm s držákem 6536 0320 chrom ruèní sprcha, 3 polohovásprchová hadice, 1500 mm

159


HA N S A PUREJET Ruèní sprcha

HA N S A PUREJET Duo ruèní sprcha, DN 15 0432 0200 chrom

Sprchová souprava

HA N S A VIVA Ruèní sprcha

HA N S A VIVA hlavová sprcha, DN 15 4427 0100 chrom Hlavová sprcha, mosaz Ø 202 mm

160

HAN SA VIVA ruèní sprcha, 3 polohová 4433 0100 chrom Ø 100 mm

HAN SA VIVA hlavová sprcha, DN 15 0418 0340 chrom hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 250 x 250 mm vyložení: 400 mm

Sprchová souprava

Souprava H AN SAPUREJET pro vanové baterie 0401 0210 chrom HANSAPUREJET Mono, sprchová hadice Silverjet® 1250 mm, chromovaný vzhled

HAN SAPUREJET Mono ruèní sprcha, DN 15 0431 0200 chrom

HANSAPUREJET sada s nástìnnou tyèí 900 mm 0456 0220 chrom HANSAPUREJET Duo- sprchová hadice Silverjet® 1750 mm, chromovaný vzhled

HA N S A VIVA ruèní sprcha, 1-polohová 4431 0100 chrom Ø 100 mm

Sprchový set

HANSA VIVA ruèní sprcha, 3 polohová 4434 0100 chrom Ø 130 mm

HANSA VIVA hlavová sprcha, DN 15 0418 0240 chrom hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 200 x 200 mm vyložení: 400 mm

H AN SAPUREJET sada s nástìnnou tyèí 900 mm 0456 0210 chrom HANSAPUREJET Monosprchová hadice Silverjet® 1750 mm, chromovaný vzhled

H AN SAPUREJET nástìnná tyè "900" 0455 0200 chrom

H AN SAPUREJET nástìnná tyè "600" 0438 0200 chrom

H AN SA VIVA FLEX

Hlavová sprcha

H AN SA VIVA FLEX ruèní sprcha, 1-polohová 4428 0100 chrom Ø 100 mm

H AN SAVIVA hlavová sprcha, DN 15 4426 0100 chrom Hlavová sprcha, mosaz Ø 202 mm vyložení: 350 mm

H AN SAVIVA hlavová sprcha, DN 15 4427 0300 chrom Hlavová sprcha, mosaz Ø 300 mm

K dodání do 12/2014

H AN SA VIVA hlavová sprcha, DN 15 4426 0300 chrom Hlavová sprcha, mosaz Ø 300 mm vyložení: 350 mm

H AN SA VIVA hlavová sprcha, DN 15 0419 0340 chrom hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 250 x 250 mm

H AN SA VIVA hlavová sprcha, DN 15 0419 0240 chrom hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 200 x 200 mm

H AN SAVIVA hlavová sprcha, DN 15 4426 0340 chrom hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 250 x 250 mm vyložení: 350 mm

H AN SAVIVA hlavová sprcha, DN 15 4426 0240 chrom hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 200 x 200 mm vyložení: 350 mm


Sprchová souprava

HA N S AVIVA hlavová sprcha, DN 15 4427 0340 chrom hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 250 x 250 mm

HANS AVIVA hlavová sprcha, DN 15 4427 0240 chrom hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 200 x 200 mm

HANS AVIVA sada s nástìnnou tyèí 900 mm 4415 0110 chrom HANSAVIVA ruèní sprcha, 100 mm sprchová hadice, 1750 mm

Sprchová souprava

H AN SAVIVA sada s nástìnnou tyèí 600 mm 4416 0110 chrom HANSAVIVA ruèní sprcha, 100 mm sprchová hadice, 1750 mm

H AN SA VIVA nástìnný držák sprchy 4424 0100 chrom

H AN SA VIVA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 4425 0100 chrom

Sprchová hadice

H AN SAVIVA souprava pro vanové baterie 4417 0110 chrom HANSAVIVA ruèní sprcha, 100 mm, sprchová hadice, 1250 mm 4417 0210 chrom sprchová hadice, 1750 mm

H AN SAVIVA sprchová hadice 4412 0400 chrom, délka 1250 mm 4412 0300 chrom, délka 1750 mm 4412 0200 chrom, délka 2000 mm

Pøíslušenství

HANS AVIVA souprava pro rohovou montáž 4423 0100 chrom

HA N S AVIVA nástìnná tyè "900" 4413 0100 chrom

H AN SAVIVA sada s nástìnnou tyèí 900 mm 4415 0130 chrom HANSAVIVA ruèní sprcha, 100 mm sprchová hadice, 1750 mm

Sprchový set

HANS AVIVA nástìnná tyè "600" 4414 0100 chrom

HA N S A VIVA

HA N S AVIVA sprchový systém sprchová tyè vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2) 4418 0200 chrom pro pøipojení ke všem nástìnným èi podomítkovým armaturám

HA NSAVIVA sprchový systém sprchová tyè vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2) 4419 0200 chrom pro pøímé pøipojení k nástìnnému pøípojnému oblouku

161


HA N S A MEDIJET Ruèní sprcha

HA N S A MEDIJET ruèní sprcha témìø bez aerosolu, DN 15 0416 0170 chrom Ø 100 mm

Hlavová sprcha

HA N SAMEDIJET FLEX ruèní sprcha témìø bez aerosolu, DN 15 4428 0170 chrom Ø 100 mm

HANSAMEDIJET hlavová sprcha s malým podílem aerosolu 4429 0170 chrom Ø 100 mm

Sprchová souprava

H AN SA JET ramínko sprchy, DN 15 0411 0200 chrom vyložení: 200 mm

H AN SA JET ramínko sprchy, DN 15 5199 0200 chrom vyložení: 165 mm 5199 0100 chrom vyložení: 178 mm

Sprchová hadice

H AN SAMEDIJET sprchová hadice 0412 0473 chrom, opletený vzhled délka 1250 mm 0412 0573 chrom, opletený vzhled délka 1600 mm 0412 0373 chrom, opletený vzhled délka 1750 mm 0412 0273 chrom, opletený vzhled délka 2000 mm H AN SAMEDIJET sada s nástìnnou tyèí 900 mm 0400 0170 chrom

Sprchová souprava

HA N SABASICJET Ruèní sprcha

HA N SABASICJET 3 ruèní sprcha, DN 15 4463 0100 chrom

HANSABASICJET 2 ruèní sprcha, DN 15 4462 0100 chrom

Hlavová sprcha

H AN SA BASICJET 1 ruèní sprcha, DN 15 4461 0100 chrom

H AN SA BASICJET 3 hlavová sprcha, DN 15 4466 0100 chrom

H AN SABASICJET 2 hlavová sprcha, DN 15 4465 0100 chrom

H AN SABASICJET 1 hlavová sprcha, DN 15 4464 0100 chrom

H AN SA BASICJET sada s nástìnnou tyèí 900 mm 4467 0120 chrom s ruèní sprchou HANSABASICJET 2 sprchová hadice, 1750 mm

H AN SA BASICJET sada s nástìnnou tyèí 900 mm 4467 0110 chrom s ruèní sprchou HANSABASICJET 1 sprchová hadice, 1750 mm

H AN SABASICJET sada s nástìnnou tyèí 600 mm 4478 0130 chrom s ruèní sprchou HANSABASICJET 3 sprchová hadice, 1750 mm

H AN SABASICJET sada s nástìnnou tyèí 600 mm 4478 0120 chrom s ruèní sprchou HANSABASICJET 2 sprchová hadice, 1750 mm

HA N S A JET celokovová nástìnná tyè nástìnná tyè "900" 0448 0100 chrom

Sprchové ramínko

HA N S A JET ramínko sprchy, DN 15 0411 0200 chrom vyložení: 200 mm

Sprchová souprava

HA N SAJET ramínko sprchy, DN 15 5199 0200 chrom vyložení: 165 mm 5199 0100 chrom vyložení: 178 mm

HANSA BASICJET sada s nástìnnou tyèí 900 mm 4467 0130 chrom s ruèní sprchou HANSABASICJET 3 sprchová hadice, 1750 mm

162


Sprchový set

HA N S ABASICJET sada s nástìnnou tyèí 600 mm 4478 0110 chrom s ruèní sprchou HANSABASICJET 1 sprchová hadice, 1750 mm

HANS ABASICJET sada s nástìnnou tyèí 600 mm 4478 0230 chrom ruèní sprcha HANSABASICJET 3 sprchová hadice, 1750 mm

Sprchová hadice

Sprchová souprava

HANS ABASICJET sada s nástìnnou tyèí 600 mm 4478 0220 chrom ruèní sprcha HANSABASICJET 2 sprchová hadice, 1750 mm

Souprava H AN SABASICJET pro vanové baterie 4468 0280 chrom ruèní sprcha HANSABASICJET 3, sprchová hadice, 1250 mm

Souprava H AN SABASICJET pro vanové baterie 4468 0120 chrom s ruèní sprchou HANSABASICJET 2, sprchová hadice, 1250 mm

Souprava H AN SABASICJET pro vanové baterie 4468 0110 chrom s ruèní sprchou HANSABASICJET 1, sprchová hadice, 1250 mm 4468 0110 0063 chrom s ruèní sprchou HANSABASICJET 1, sprchová hadice, 1750 mm

H AN SA MONOJET ruèní sprcha, DN 15 0431 0100 chrom

HANSAMEDIJET ruèní sprcha témìø bez aerosolu, DN 15 0416 0170 chrom Ø 100 mm

H AN SAMEDIJET FLEX ruèní sprcha témìø bez aerosolu, DN 15 4428 0170 chrom Ø 100 mm

H AN SABASICJET sada s nástìnnou tyèí 600 mm 4478 0210 chrom s ruèní sprchou HANSABASICJET 1 sprchová hadice, 1750 mm

Souprava HA N S ABASICJET 4468 0100 chrom sprchová hadice, 1600 mm 4468 0200 chrom sprchová hadice, 1250 mm

HANS ABASICJET nástìnná tyè "900" 4470 0200 chrom sprchová hadice, 1750 mm

Sprchový program pro všechny série

HANS ABASICJET nástìnná tyè "600" 4471 0200 chrom sprchová hadice, 1750 mm

Ruèní sprcha (pro všechny série)

HANS ADESIGNO ruèní sprcha, DN 15 5117 0200 chrom

HANS ATRIJET S ruèní sprcha, DN 15 0433 0100 chrom 0433 0100 82 bílá

H AN SA DUOJET S ruèní sprcha, DN 15 0432 0100 chrom

163


Sprchový set

HA N S A FITAIR ruèní sprcha šetøící vodu, DN 15 0417 0100 chrom

HA N SASTILO ruèní sprcha 5439 0100 chrom

Souprava HANSAJET pro vanové baterie 0401 0430 chrom

Sprchová souprava

HANSA hygienický sprchový set, DN 15 0197 0200 chrom

H AN SA MATRIX sprchová souprava* 4443 0100 chrom

H AN SAMATRIX souprava s nástìnnou tyèí 1100 mm* 4442 0100 chrom

Držák sprchy

HAN SA PREMIO souprava pro rohovou montáž pro nástìnnou tyè 0452 0100 chrom

HANSA MEDIJET sada s nástìnnou tyèí 900 mm 0400 0190 chrom

HA N S AJET sada s nástìnnou tyèí 900 mm 0458 0140 chrom ruèní sprcha HANSATRIJET S HANSAJET sprchová hadice, 1600 mm

HANSA nástìnný držák sprchy 4444 0100 chrom

HANSA nástìnný držák sprchy 4444 0173 chrom

H AN SAJET sprchová hadice 0412 0400 chrom, opletený vzhled 0412 0400 82 bílá délka 1250 mm 0412 0500 chrom, Opletený vzhled Délka 1600 mm 0412 0200 chrom, Opletený vzhled Délka 2000 mm

H AN SAMEDIJET sprchová hadice 0412 0473 chrom, opletený vzhled délka 1250 mm 0412 0573 chrom, opletený vzhled délka 1600 mm 0412 0373 chrom, opletený vzhled délka 1750 mm 0412 0273 chrom, opletený vzhled délka 2000 mm

H AN SA MEDIJET sada s nástìnnou tyèí 900 mm 0400 0170 chrom

Sprchová hadice

HA N S AJET nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 0446 0100 chrom

164

HAN SA JET nástìnný držák sprchy 0443 0100 chrom 0443 0100 82 bílá

HANSA JET držák sprchy 0415 0100 chrom

sprchová hadice Silverjet® 5412 0400 chrom, délka 1250 mm 5412 0500 chrom, délka 1600 mm 5412 0300 chrom, délka 1750 mm 5412 0200 chrom, délka 2000 mm

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

HANSA souprava s nástìnnou tyèí 1100 mm 4441 0190 chrom ruèní sprcha HANSADESIGNO Silverjet® - sprchová hadice 1600 mm, vzhled chromu


Sprchová souprava

Hlavové a boèní sprchy (pro všechny série)

H AN SA RAIN hlavová sprcha, DN 15 0418 0300 chrom sprchová hlavice, mosaz Ø 220 mm vyložení: 400 mm

H AN SARAIN hlavová sprcha, DN 15 0418 0100 chrom sprchová hlavice, mosaz Ø 220 mm vyložení: 400 mm

HANSA celokovová nástìnná tyè Sprchová tyè "1100" 4441 0100 chrom

HANSA celokovová nástìnná tyè nástìnná tyè "600" 4440 0100 chrom

HANSA PREMIO nástìnná tyè "900" 0457 0100 chrom

H AN SA JET celokovová nástìnná tyè nástìnná tyè "900" 0448 0100 chrom

HA N S ARAIN hlavová sprcha, DN 15 0419 0300 chrom sprchová hlavice, mosaz Ø 220 mm

HA NS ARAIN hlavová sprcha, DN 15 0419 0100 chrom sprchová hlavice, mosaz Ø 220 mm

HANSA TRIJET S hlavová sprcha, DN 15 0435 0100 chrom

H AN SA JET sportovní hlavová sprcha, DN 15 0486 0100 chrom vyložení: 125 mm

H AN SA JET pøívalová sprcha, DN 15 0440 0100 chrom šíøka: 95 mm vyložení: 125 mm

H AN SAJET pøívalová sprcha, DN 20 0439 0100 chrom šíøka: 150 mm vyložení: 165 mm

H AN SADUOJET S boèní sprcha, DN 15 0436 0100 chrom

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 5118 0170 chrom

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 5118 0173 chrom

H AN SA JET nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 0446 0100 chrom

H AN SAJET nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 0442 0100 chrom

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 5252 0100 chrom

Nástìnný pøípojný oblouk (pro všechny série)

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 s integrovaným uzavíráním 5157 0172 chrom použitelné rovnìž jako rohový ventil

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 s integrovaným uzavíráním 5157 0173 chrom použitelné rovnìž jako rohový ventil

165


Pøíslušenství

HANSA Vyprazdòovací ventil hadice, DN 15 0405 0100 chrom

HANSA sprchová hadice rychlospojka, DN 15 0405 0200 chrom

HANSA CLEAR souprava pro rohovou montáž pro nástìnnou tyè 0453 0200 chrom

H AN SA PREMIO souprava pro rohovou montáž pro nástìnnou tyè 0452 0100 chrom

H AN SA VIVA souprava pro rohovou montáž 4423 0100 chrom

Pøíslušenství

HANSA výtoky do vany HA N SALOFT

HANSADESIGNO

H AN SALIGNA

H AN SASTELA

H AN SARONDA

Ostatní

HA N SALOFT výtok do vany, DN 15** 5765 2100 chrom také ke kombinaci s HANSAMATRIX vyložení: 193 mm

HANSADESIGNO výtok do vany, DN 15 5116 2170 chrom také ke kombinaci s HANSAMATRIX vyložení: 180 mm

H AN SA LIGNA Výtok do vany, DN 15 (G 1/2)** 0682 2102 chrom vyložení: 180 mm

H AN SA STELA Výtok do vany, DN 15 (G 1/2)** 5782 2100 chrom vyložení: 160 mm

H AN SARONDA Výtok do vany, DN 15 (G 1/2)** 0582 2172 chrom vyložení: 180 mm

HANSA nástìnný výtok do vany/umyvadla, DN 15 5116 2100 chrom vyložení: 200 mm

Ostatní

HANSA výtok do vany, DN 15 5250 2100 chrom vyložení: 170 mm

HANSA výtok do vany, DN 20 0598 2100 0050 chrom vyložení: 160 mm

HA N S A FILL

napouštìcí a vypouštìcí souprava HA N SA FILL podomítková sada 0516 0100

166

HANSA výtok do vany, DN 20 0599 2100 0050 chrom vyložení: 250 mm

Stojánkové pøipojení HANSA, G1/2 x G 3/4 0528 0100 chrom

Stojánkové pøipojení HANSA, G1/2 x G 3/4 0528 0100 0038 chrom

Sada pro koneènou montáž H AN SA FILL 0519 9000 chrom

HANSA Sada pro koneènou montáž pøerušovaè potrubí* 4481 0000 chrom také ke kombinaci s HANSAMATRIX

Pøíslušenství

napouštìcí a vypouštìcí souprava HANSAFILL podomítková sada 0517 0100 chrom

pøipojovací hadice HANSAFILL 0518 0100

HANSA Sada pro koneènou montáž pøerušovaè potrubí* 4482 0000 chrom

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171 **kulatá i hranatá rùžice souèástí dodávky


HA N S AFIT (NOVÉ)

Umyvadlo

Umyvadlo/Bidet

HANSA FIT Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 6504 2203 chrom bez odpadní soupravy, pøipojení pomocí tlakových hadic vyložení: 98 mm

H AN SA FIT Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 6509 2203 chrom push-odpadní souprava, pøipojení pomocí tlakových hadic vyložení: 98 mm

H AN SA FIT Bidetta Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15 6507 2203 chrom s ruèní sprchou , pushodpadní souprava, pøipojení pomocí tlakových hadic vyložení: 98 mm

HA NS ACONCERTO elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 síûový provoz 6441 2001 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), bez odpadní soupravy vyložení: 96 mm

HANSA CONCERTO elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 bateriový provoz 6441 2210 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), bez odpadní soupravy vyložení: 96 mm

H AN SA CONCERTO elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 bateriový provoz 6444 2210 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), bez odpadní soupravy vyložení: 170 mm

H AN SA CONCERTO elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 síûový provoz 6443 2001 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), bez odpadní soupravy vyložení: 112 mm

HA N S ACONCERTO síûový zdroj do zásuvky 6449 0100

HANS ACONCERTO podomítkový síûový zdroj 6499 0100

HANSA uzavíratelná odpadní souprava, G 1 1/4 5991 3988 chrom

HA N S ALANO (NOVÉ)

Umyvadlo

HA NS AFIT elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 bateriový provoz 6541 2210 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), bez odpadní soupravy, pøipojovací hadice vyložení: 85 mm

HA N S ACONCERTO (NOVÉ) Umyvadlo

H AN SACONCERTO elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 bateriový provoz 6443 2210 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), bez odpadní soupravy vyložení: 112 mm

H AN SACONCERTO elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 temperovací armatura pro nástìnnou montáž 6445 2201 chrom vyložení: 290 mm

HANSA LANO elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 bateriový provoz 6491 2210 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), bez odpadní soupravy, pøipojovací hadice vyložení: 115 mm

167


HA N S A PUBLIC electronic

Umyvadlová/kuchyòská nástìnná armatura

HA N SAPUBLIC E Umyvadlová elektronická termostatická baterie, DN 15 pro nástìnnou montáž 5272 2200 chrom vyložení: 204 mm

HANSAPUBLIC E Umyvadlová elektronická termostatická baterie, DN 15 pro nástìnnou montáž 5273 2200 chrom vyložení: 264 mm

Funkèní jednotka H AN SA VAROX s dekoraèní sadou pro H AN SA PUBLIC E umyvadlová elektronická baterie pro instalaci do zdi, DN 15 (G 1/2) pøipojení pro studenou nebo smíšenou vodu* 4180 2100 chrom vyložení: 120 mm

Funkèní jednotka H AN SA VAROX s dekoraèní sadou pro H AN SA PUBLIC E umyvadlová elektronická baterie pro instalaci do zdi, DN 15 (G 1/2) pøipojení pro studenou nebo smíšenou vodu* 4180 2110 chrom vyložení: 170 mm

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou pro H AN SAPUBLIC E umyvadlová elektronická baterie pro instalaci do zdi, DN 15 (G 1/2) pøipojení pro studenou nebo smíšenou vodu* 4180 2120 chrom vyložení: 220 mm

Funkèní jednotka H AN SAVAROX s dekoraèní sadou pro H AN SAPUBLIC E umyvadlová elektronická baterie pro instalaci do zdi, DN 15 (G 1/2) s teplotním smìšováním* 4181 2101 chrom vyložení: 120 mm

H AN SACOBRA elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 bateriový provoz 0940 2110 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), pøipojovací hadice vyložení: 122 mm

H AN SACOBRA elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 bateriový provoz 0941 2110 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), bez odpadní soupravy, pøipojovací hadice vyložení: 122 mm

Sprcha podomítkový síûový zdroj 5828 0100 síûový zdroj do pojistkové skøínì 5830 0100

Funkèní jednotka HA N S A VAROX s dekoraèní sadou pro HA N S A PUBLIC E umyvadlová elektronická baterie pro instalaci do zdi, DN 15 (G 1/2) s teplotním smìšováním* 4181 2111 chrom vyložení: 170 mm

Funkèní jednotka HAN SA VAROX s dekoraèní sadou pro HAN SA PUBLIC E umyvadlová elektronická baterie pro instalaci do zdi, DN 15 (G 1/2) s teplotním smìšováním* 4181 2121 chrom vyložení: 220 mm

HA N S A COBRA electronic

Umyvadlo

HA N SACOBRA elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 síûový provoz 0940 2100 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), pøipojovací hadice vyložení: 122 mm

Funkèní jednotka HANSA VAROX s dekoraèní sadou pro HANSAPUBLIC E sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2) pro podomítkovou instalaci* 4190 9001 chrom

Funkèní jednotka H AN SA VAROX s dekoraèní sadou pro H AN SA PUBLIC E sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2) pro podomítkovou instalaci* 4191 9001 chrom samoèinnì uzavírající armatura, DN 15

HANSACOBRA elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 síûový provoz 0941 2100 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), bez odpadní soupravy, pøipojovací hadice vyložení: 122 mm

H AN SA COBRA elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 síûový provoz 0942 1100 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), pro beztlaké ohøívaèe vody vyložení: 122 mm

H AN SACOBRA elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 síûový provoz 0943 1100 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), pro beztlaké ohøívaèe vody vyložení: 122 mm

WC

HA N S ACOBRA umyvadlová elektronická baterie pro instalaci do zdi, DN 15 (G 1/2) síûový provoz* 5180 2001 96 èelní deska a výtok z kartáèované ušlechtilé oceli vyložení: 170 mm

168

HAN SACOBRA umyvadlová elektronická baterie pro instalaci do zdi, DN 15 (G 1/2) síûový provoz* 5180 2101 96 èelní deska a výtok z kartáèované ušlechtilé oceli vyložení: 220 mm

HANS ACOBRA pisoárová armatura nástìnná, DN 15 bateriový provoz 0944 0110 chrom

Sada pro koneènou montáž pisoárových armatur, DN 15, síûový provoz* 0946 9100 chrom 0946 9100 96 ušlechtilá ocel

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

= Nízkotlaká armatura


HA N S ADESIGNO electronic

Umyvadlo

HANS ADESIGNO E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 síûový provoz 5179 2200 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), odpadní souprava s táhlem, pøipojovací hadice vyložení: 110 mm

HANS ADESIGNO E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 síûový provoz 5174 2200 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), pøipojení pro studenou nebo smíšenou vodu, bez otvoru pro táhlo vyložení: 110 mm

HA N S ADESIGNO S elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 SOLAR se záložní baterií 5174 2220 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), pøipojení pro studenou nebo smíšenou vodu, bez odpadní soupravy vyložení: 110 mm

HANSADESIGNO-T samoèinnì uzavírající armatura, DN 15, bateriový provoz 5176 2211 chrom elektronicky øízená armatura pro umyvadlo s tlaèítkem start/stop, bez odpadní soupravy, pøipojovací hadice vyložení: 110 mm

HANSADESIGNO-T samoèinnì uzavírající armatura, DN 15, bateriový provoz 5175 2211 chrom elektronicky øízená armatura pro umyvadlo s tlaèítkem start/stop, pøipojení pro studenou nebo smíšenou vodu, bez odpadní soupravy vyložení: 110 mm

HA N S A MIX electronic

Umyvadlo

HA N S A MIX-E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 bateriový provoz 5074 2210 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), pøipojení pro studenou nebo smíšenou vodu, bez odpadní soupravy vyložení: 111 mm

H AN SADESIGNO E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 bateriový provoz 5179 2210 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), odpadní souprava s táhlem, pøipojovací hadice vyložení: 110 mm

H AN SADESIGNO E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 bateriový provoz 5177 2210 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), bez otvoru pro táhlo, pøipojovací hadice vyložení: 110 mm

H AN SADESIGNO E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 bateriový provoz 5174 2210 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), pøipojení pro studenou nebo smíšenou vodu, bez odpadní soupravy vyložení: 110 mm

H AN SADESIGNO S elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 SOLAR se záložní baterií 5179 2220 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), odpadní souprava s táhlem, pøipojovací hadice vyložení: 110 mm

H AN SAMIX-E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 bateriový provoz 5077 2210 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), bez odpadní soupravy, pøipojovací hadice vyložení: 111 mm

HANS AMIX-E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 síûový provoz 5079 2200 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), odpadní souprava s táhlem, pøipojovací hadice vyložení: 111 mm

HANS AMIX-E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 síûový provoz 5077 2200 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), bez odpadní soupravy, pøipojovací hadice vyložení: 111 mm

H AN SA MIX-E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 síûový provoz 5074 2200 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), pøipojení pro studenou nebo smíšenou vodu, bez odpadní soupravy vyložení: 111 mm

H AN SA MIX-E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 síûový provoz 5080 1100 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), bez odpadní soupravy vyložení: 111 mm

H AN SAMIX-E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 bateriový provoz 5079 2210 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), odpadní souprava s táhlem, pøipojovací hadice vyložení: 111 mm

HANSA MIX-E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 bateriový provoz 5081 1100 chrom pro beztlaké ohøívaèe vody, øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), odpadní souprava s táhlem vyložení: 111 mm

HANSAMIX-S elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 SOLAR se záložní baterií 5079 2220 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), odpadní souprava s táhlem vyložení: 111 mm

H AN SAMIX-S elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 SOLAR se záložní baterií 5077 2220 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), bez odpadní soupravy, pøipojovací hadice vyložení: 111 mm

H AN SA MIX-T samoèinnì uzavírající armatura, DN 15 bateriový provoz 5076 2211 chrom elektronicky øízená armatura pro umyvadlo s tlaèítkem start/stop, bez odpadní soupravy, TIPTRONIK vyložení: 111 mm

H AN SAMIX-T samoèinnì uzavírající armatura, DN 15 bateriový provoz 5075 2211 chrom elektronicky øízená armatura pro umyvadlo s tlaèítkem start/stop, pøipojení pro studenou nebo smíšenou vodu, bez odpadní soupravy vyložení: 111 mm

= Nízkotlaká armatura

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

169


HA N S A PRIMA E

Pøíslušenství

HA N S A PRIMA E elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15 bateriový provoz 5274 2210 chrom øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), pøipojení pro studenou nebo smíšenou vodu, bez odpadní soupravy vyložení: 134 mm

HANSA teplovzdušní sušiè rukou pro nástìnnou montáž 0505 0900 82 bílá

HA N S A PUBLIC

Dávkovaè mýdla HANSA pro nástìnnou montáž, bateriový provoz 0506 0900 82 bílá

Umyvadlová/kuchyòská nástìnná armatura

HAN SA PUBLIC Sada pro koneènou montáž umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15* 5793 2171 chrom výtok, Ø 19 mm, zkrátitelná délka vyložení: 225 mm

HANSA PUBLIC Sada pro koneènou montáž umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15* 5794 2171 chrom výtok, Ø 26 mm, zkrátitelná délka vyložení: 225 mm

Umyvadlový stojánkový ventil

H AN SA PUBLIC Sada pro koneènou montáž umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15* 5795 2171 chrom výtok, Ø 19 mm, zkrátitelná délka vyložení: 300 mm

Umyvadlová nástìnná armatura

HA N S ANOVA STYLE sada umyvadlový stojánkový ventil, DN 15 5093 8191 chrom s HANSAMINIMAT termostatem vyložení: 94 mm

HAN SANOVA STYLE sada umyvadlový stojánkový ventil, DN 15 5091 8191 chrom s HANSAMINIMAT termostatem vyložení: 131 mm

Umyvadlová nástìnná armatura

HA N S A NOVA umyvadlový nástìnný ventil, DN 15 0086 8101 chrom vyložení: 106 mm

170

HANS ANOVA STYLE umyvadlový nástìnný ventil, DN 15 5086 8101 chrom vyložení: 107 mm

H AN SA PUBLIC Sada pro koneènou montáž umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15* 5796 2171 chrom výtok, Ø 26 mm, zkrátitelná délka vyložení: 300 mm

H AN SANOVA STYLE umyvadlový stojánkový ventil, DN 15 5093 8101 chrom 5093 8101 82 bílá 5093 8101 84 èerná 5093 8101 96 ušlechtilá ocel vyložení: 94 mm

Umyvadlový stojánkový ventil

H AN SANOVA STYLE umyvadlový nástìnný ventil, DN 15 5096 8101 chrom vyložení: 186 mm

H AN SANOVA umyvadlový stojánkový ventil, DN 15 0093 8101 chrom vyložení: 93 mm

H AN SAPOLO Public

Samoèinnì uzavírající armatura

HAN SA NOVA umyvadlový nástìnný ventil, DN 15 0096 8101 chrom vyložení: 186 mm

*plus podomítkové tìleso, viz. pøíslušnou kapitolu, od strany 171

H AN SA POLO Public umyvadlový samouzavírací ventil DN 15 5147 2211 chrom vyložení: 90 mm

= Nízkotlaká armatura

H AN SANOVA umyvadlový stojánkový ventil, DN 15 0091 8101 chrom vyložení: 127 mm

H AN SANOVA STYLE umyvadlový stojánkový ventil, DN 15 5091 8101 chrom vyložení: 131 mm


Podomítkové díly pro armatury HANSA HANS AMATRIX jednotlivé komponenty Umyvadlo / HANS AMATRIX podomítkové

HA N S A MATRIX Instalaèní systém Vhodné k: HANSA | LIVING: HANSALOFT HANSADESIGNO HANSALIGNA HANSASTELA HANSARONDA Doporuèeno pro: HANSA | EDITION

HANS ALOFT Sada pro koneènou montáž umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15 5757 2103 chrom vyložení: 197 mm

H AN SADESIGNO Sada pro koneènou montáž umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15 5109 2173 chrom 5109 2177 páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 5109 2178 páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá vyložení: 200 mm

H AN SALIGNA Sada pro koneènou montáž umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15 4489 2103 chrom vyložení: 190 mm

H AN SASTELA Sada pro koneènou montáž umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15 4490 2103 chrom vyložení: 166 mm

H AN SARONDA Sada pro koneènou montáž umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15 4488 2103 chrom vyložení: 186 mm

Vana/sprcha HANSAMATRIX podomítkové

HA N S AMATRIX podomítkové tìleso, DN 15 páková baterie 4400 0000 výtok dopøedu

HANS AMATRIX Sada pro koneènou montáž pákové baterie 5764 9503 chrom vhodné k HANSALOFT, s 2 cestným ventilem

HANS AMATRIX Sada pro koneènou montáž pákové baterie 4451 9503 chrom hodící se k HANSADESIGNO, s 2 cestným ventilem

H AN SA MATRIX Sada pro koneènou montáž pákové baterie 4455 9503 chrom vhodné k HANSALIGNA, s 2 cestným ventilem

H AN SA MATRIX Sada pro koneènou montáž pákové baterie 4457 9503 chrom vhodné k HANSASTELA, s 2 cestným ventilem

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž pákové baterie 4459 9503 chrom vhodné k HANSARONDA, s 2 cestným ventilem

H AN SAMATRIX podomítkové tìleso, DN 15 páková baterie 4401 0000 s 2 cestným ventilem

HA N S AMATRIX Sada pro koneènou montáž termostatická baterie 4452 9503 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT, pro 1 nástìnný vývod / s uzavíracím ventilem

HANS AMATRIX podomítkové tìleso, DN 15 termostatická baterie 4402 0000 s uzavíracím ventilem, s ochranou proti opaøení

HANS AMATRIX Sada pro koneènou montáž termostatická baterie 4453 9503 chrom vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT, s 2-cestným ventilem / s uzavíracím ventilem

H AN SAMATRIX podomítkové tìleso, DN 15 termostatická baterie 4403 0000 s 2 cestným ventilem, s ochranou proti opaøení

HANSA Sada pro koneènou montáž pøerušovaè potrubí 4481 0000 chrom také ke kombinaci s HANSAMATRIX

HANSA pøerušovaè potrubí podomítkové tìleso, DN 15 4480 0000 vhodné k 4481 a 4482

H AN SALOFT výtok do vany, DN 15 5765 2100 chrom také ke kombinaci s HANSAMATRIX vyložení: 193 mm

Upozornìní: Podomítkové tìleso se objednává zvlášû. Potøebný model je vždy vpravo od pøíslušné viditelné èásti.

171


Sprcha / H AN SA MATRIX podomítkové

HA N S A DESIGNO výtok do vany, DN 15 5116 2170 chrom také ke kombinaci s HANSAMATRIX vyložení: 180 mm

HA N SALIGNA Výtok do vany, DN 15 (G 1/2) 0682 2102 chrom vyložení: 180 mm

HANSA STELA Výtok do vany, DN 15 (G 1/2) 5782 2100 chrom vyložení: 160 mm

HA N S A MATRIX Sada pro koneènou montáž pákové sprchové baterie 4456 9503 chrom vhodné k HANSASTELA, výtok dopøedu

HA N SAMATRIX Sada pro koneènou montáž pákové sprchové baterie 4458 9503 chrom vhodné k HANSARONDA, výtok dopøedu

HANSAMATRIX podomítkové tìleso, DN 15 páková baterie 4400 0000 výtok dopøedu

H AN SA RONDA Výtok do vany, DN 15 (G 1/2) 0582 2172 chrom vyložení: 180 mm

H AN SA MATRIX Sada pro koneènou montáž pákové sprchové baterie 5763 9503 chrom vhodné k HANSALOFT, výtok dopøedu

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž pákové sprchové baterie 4450 9503 chrom hodící se k HANSADESIGNO, výtok dopøedu

H AN SAMATRIX Sada pro koneènou montáž pákové sprchové baterie 4454 9503 chrom vhodné k HANSALIGNA, výtok dopøedu

H AN SA MATRIX sprchová souprava 4443 0100 chrom

H AN SAVIVA hlavová sprcha, DN 15 0418 0340 chrom hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 250 x 250 mm vyložení: 400 mm

H AN SAVIVA hlavová sprcha, DN 15 0418 0240 chrom hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 200 x 200 mm vyložení: 400 mm

H AN SAMATRIX montážní lišta 4405 0000

H AN SAMATRIX montážní úhel - sada 4405 0100

H AN SA MATRIX souprava s nástìnnou tyèí 1100 mm 4442 0100 chrom

Pøíslušenství

HA N S A RAIN hlavová sprcha, DN 15 0418 0300 chrom sprchová hlavice, mosaz Ø 220 mm vyložení: 400 mm

HAN SAVIVA hlavová sprcha, DN 15 0419 0340 chrom hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 250 x 250 mm

HANSAVIVA hlavová sprcha, DN 15 0419 0240 chrom hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 200 x 200 mm

HANSA nástìnný držák sprchy 4444 0100 chrom

HANSA nástìnný pøípojný oblouk, DN 15 5118 0170 chrom

H AN SA RAIN hlavová sprcha, DN 15 0419 0300 chrom sprchová hlavice, mosaz Ø 220 mm

H AN SA MATRIX podomítkové tìleso, DN 15 úhlové pøipojení 4404 0000

HANSA celokovová nástìnná tyè Sprchová tyè "1100" 4441 0100 chrom

172

Upozornìní: Podomítkové tìleso se objednává zvlášû. Potøebný model je vždy vpravo od pøíslušné viditelné èásti.


Kompletní balíèky Umyvadlo

HA N S AMATRIX podomítkové tìleso, DN 15 páková baterie 4400 0000 výtok dopøedu

Vana/sprcha

HANS AMATRIX Podomítkové tìleso instalaèní balíèek 02 páková baterie, DN 15 (G1/2) 4486 0020 pro 2 nástìnné vývody vhodné k sadì pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 09 a 10

Sprcha

HANS AMATRIX Podomítkové tìleso instalaèní balíèek 05 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2) 4486 0050 pro 2 nástìnné vývody vhodné k sadì pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 11 a 12

H AN SAMATRIX Podomítkové tìleso instalaèní balíèek 06 páková baterie, DN 15 (G1/2) 4486 0060 pro vzdálené napouštìní vany (HANSAFILL), bez soupravy pro napouštìní vany HANSAFILL vhodné k sadì pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 13

H AN SAMATRIX podomítkové tìleso, DN 15 páková baterie 4400 0000 výtok dopøedu vhodné k sadì pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 01 a 02

H AN SA MATRIX Podomítkové tìleso instalaèní balíèek 01 páková baterie, DN 15 (G1/2) 4486 0010 pro 2 nástìnné vývody vhodné k sadì pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 03 a 04

H AN SAMATRIX Podomítkové tìleso instalaèní balíèek 04 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2) 4486 0040 pro 2 nástìnné vývody vhodné k sadì pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 08

HA N S AMATRIX Podomítkové tìleso instalaèní balíèek 03 baterie s termostatem, DN 15 (G1/2) 4486 0030 pro 1 nástìnný vývod vhodné k sadì pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 05 a 06

HA N S AVAROX podomítkový systém

HANS AVAROX Podomítkové tìleso vhodné k: HANSA | LIVING: všechny série HANSA | HOME: všechny série

HANS AVAROX základní jednotka, kompaktní øešení, DN 15 podomítkové tìleso 4000 0000 bez pøeduzavíracích ventilù

H AN SAVAROX základní jednotka, kompaktní øešení, DN 15 podomítkové tìleso 4001 0000 s pøeduzavíracími ventily

Upozornìní: Podomítkové tìleso se objednává zvlášû. Potøebný model je vždy vpravo od pøíslušné viditelné èásti.

173


HA N S A VARIO podomítkový systém termostat

HANSAVARIO termostat-podomítkové tìleso DN 20 (G3/4)

vhodné k: HANSA | LIVING: HANSA | LIVING termostat HANSAHOME termostat HANSAMIX termostat

Podomítkové tìleso HANSA VARIO Baterie s termostatem, DN 20 (G 3/4) 0805 0290 s pøeduzavíracími ventily Ostatní podomítkové moduly 2-otvorové vhodné k 2-otvorové nástìnné armatury HA N S ALOFT HA N S ADESIGNO HA N S ALIGNA HA N S ASTELA HA N S ARONDA HA N S APUBLIC HANSA VARIO podomítkové tìleso, DN 15 pro 2 otvorové nástìnné pákové baterie 5786 0100

3-otvorové vhodné k 3-otvorové nástìnné armatury HAN SA DESIGNO HAN SA LIGNA HAN SA STELA HAN SA LOFT

HANSA VARIO podomítkové tìleso pro 3otvorovou nástìnnou baterii pro umyvadlo, DN 15 (G 1/2) 5120 0100

HA N S A VARIO Podomítkový systém pákové baterie

HANS AVARIO 3.5 Podomítkové tìleso

vhodné k: HA N SA FORM HA N SA VANTIS/-STYLE HA N SA PINTO HA N SA PRIMO HA N SA POLO HA N SA PICO

HANSAVARIO podomítkové tìleso pákové baterie, DN 15 5000 0100

Vana/sprcha

HA N S A THERM vhodné k: HA N SATHERM Kompletní výrobky

HANS ATHERM

174

H AN SATHERM

H AN SATHERM

Upozornìní: Podomítkové tìleso se objednává zvlášû. Potøebný model je vždy vpravo od pøíslušné viditelné èásti.


HA N S AVARIO 3.5, 90 mm vhodné k: HANSAFORM HANSAVANTIS HANSAPINTO HANSAPRIMO HANSAPOLO HANSAPICO

HANSA VARIO páková baterie, DN 15 (G 1/2) pro montáž do stìny 5050 0100

HA N S AVARIO vhodné k: Volnì stojící vanové armatury HANS ALOFT HANS ADESIGNO HANS ALIGNA HANS ARONDA

HANSA VARIO Podomítkové tìleso, DN 15 (G/2) pro vanové baterie 5328 0100 stojící na podlaze

4-otvorové armatury na okraj vany

Podomítkové tìleso

vhodné k: HANSA | LIVING všechny série HANSA | HOME HANSA MIX HANSA PRADO

4otvorové univerzální tìleso pro montáž do obkladu HANSA COMPACT pro stojánkový výtok, DN 20 pro stojánkovou montáž 5302 0200 chrom

3-otvorové armatury na okraj vany

H AN SA COMPACT armatura pro okraj vany pro 4otovorové armatury do obkladu s univerzálním podomítkovým tìlesem, DN 20 pro stojánkový výtok, DN 20 5308 0200 chrom

4otvorové univerzální tìleso HANSA pro montáž do okraje vany, DN 20 5304 0200 chrom

H AN SACOMPACT armatura pro okraj vany pro 3otovorové armatury pro montáž do obkladu s univerzálním podomítkovým tìlesem, DN 20 pro vzdálené napouštìní vany, DN 20 5307 0200 chrom

3otvorové univerzální tìleso HANSA pro montáž do okraje vany, DN 20 pro vzdálené napouštìní vany, DN 20 5303 0200 chrom

Podomítkové tìleso

vhodné k: HANSA | LIVING všechny série HANSA | HOME HANSA MIX HANSA PRADO

3otvorové univerzální tìleso pro montáž do obkladu HANSA COMPACT pro vzdálené napouštìní vany, DN 20 pro stojánkovou montáž 5301 0200 chrom

Upozornìní: Podomítkové tìleso se objednává zvlášû. Potøebný model je vždy vpravo od pøíslušné viditelné èásti.

175


2-otvorová baterie pro okraj vany

Sady pro koneènou montáž a dekoraèní sady

Podomítkové tìleso

vhodné k: HANSA |HOME HAN S AMIX HA N S APRADO

Sada pro koneènou montáž 2otovorové pákové smìšovací baterie s vytahovacím výtokem 5321 2030 chrom vhodné pro série HANSAMIX a HANSAPRADO, bez ovládací páky

jednotlivé armatury pro systém na okraj vany

H AN SA MIX ovládací páka (kov) 0188 0073 chrom

H AN SA PRADO ovládací páka (kov) 0158 0073 chrom

HANSA 2otvorová armatura pro okraj vany (light) pro montáž na okraj vany pro vytahovací výtok do vany, DN 20 5305 0000 chrom

Fertigmontagesets und Podomítkové tìleso vhodné k: HANSA |HOME HAN S AMIX HA N S APRADO

Jednotlivá armatura HANSA pro montáž na vanu univerzální podomítkové tìleso pro pøepínání 5330 0100 chrom

176

Sada pro koneènou montáž stojánkový výtok 5332 2100 chrom vyložení: 185 mm

Sada pro koneènou montáž pákové smìšovací baterie 5338 9100 chrom vhodné pro série HANSAMIX a HANSAPRADO, bez ovládací páky

H AN SA MIX ovládací páka (kov) 0188 0073 chrom

H AN SAPRADO ovládací páka (kov) 0158 0073 chrom

HANSA jednotlivé armatury pro montáž na okraj vany univerzální podomítkové tìleso pro pákovou smìšovací baterii, DN 20 5329 0100 chrom

Sada pro koneènou montáž stojánkový výtok 5333 2100 chrom vyložení: 240 mm

Jednotlivá armatura HANSA pro montáž na vanu univerzální podomítkové tìleso pro stojánkový výtok, DN 20 5309 0100 chrom

Sada pro koneènou montáž k hadicové prùchodce 0428 0100 0409 9130 chrom

HANSA prùchodka sprchy pro jednotlivou montáž na okraj vany 0409 9130 0428 0100 chrom

Sada pro koneènou montáž pøepínání 5339 9105 chrom


ROLLBOX s automatickým navíjením hadice

Sady pro koneènou montáž a podomítková tìlesa

vhodné k: HANSA | LIVING všechny série HANSA |HOME všechny série

HANSA DESIGNO Sada pro koneènou montáž k ROLLBOXu 5306 5324 9190 chrom

H AN SASTILO Sada pro koneènou montáž k ROLLBOXu 5306 5354 9170 chrom

H AN SA STILO Sada pro koneènou montáž k ROLLBOXu 5306 5354 9120 chrom rùžice hranatá, 75x75mm

H AN SAJET Sada pro koneènou montáž k ROLLBOXu 5306 5324 9130 chrom

Samostatné vestavné tìleso ROLLBOX pro montáž na okraj vany 5306 0200 chrom

HANSA Sada pro koneènou montáž vícecestný pøepínaè 0287 9135 chrom

HANSA podomítkové tìleso 0285 0100 pro vícecestný ventil, G 3/4, DN 20

HANSA Sada pro koneènou montáž 0228 9172 chrom 0228 9177 páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 0228 9178 páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá

HANSA Sada pro koneènou montáž 0628 9105 chrom

HANSA Sada pro koneènou montáž 4228 9135 chrom

Pøíslušenství Vícecestný pøepínaè

Samostatné vestavné tìleso R OLL BOX pro montáž do obkladu vytahovací sprcha s automatickým navíjením hadice 5306 0300 chrom

HANSA Sada pro koneènou montáž vícecestný pøepínaè 0287 9172 chrom 0287 9177 páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 0287 9178 páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá rùžice hranatá, 75x75mm, rùžice kulatá, Ø 75 mm pøiložena navíc, vhodné k tìlesu 0285 0100

Sada pro koneènou montáž pro podomítkové ventily

HA N S APRISMA Sada pro koneènou montáž 0228 9134 chrom

Sada pro koneènou montáž HANSA LUX 0228 9135 chrom

HANSA podomítkové tìleso 0295 0100 2-cestný ventil s uzavíráním, G 1/2, DN 15

HANSA Sada pro koneènou montáž 0228 9172 chrom 0228 9177 páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná 0228 9178 páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá

HANSA Sada pro koneènou montáž 0628 9105 chrom

HANSA Sada pro koneènou montáž 4228 9135 chrom

H AN SAPRISMA Sada pro koneènou montáž 0228 9134 chrom

podomítkový ventil HANSA s keramickými destièkami 0226 0100 závitový pøípoj G 3/4 (DN 20)

Podomítkový ventil HANSA s vøetenovým ventilem Präzisa 0220 0100 závitový pøípoj G 1/2 (DN 15)

Podomítkový ventil HANSA s vøetenovým ventilem Präzisa 0221 0100 závitový pøípoj G 3/4 (DN 20)

Podomítkový ventil HANSA s vøetenovým ventilem Präzisa 0230 0100 pájený pøípoj

Podomítkové ventily

Sada pro koneènou montáž HA N S ALUX 0228 9135 chrom

Sada pro koneènou montáž 0250 9141 chrom pro podomítkové ventily DN 15/DN 20 (15 mm/22 mm)

podomítkový ventil HANSA s keramickými destièkami 0225 0100 závitový pøípoj G 1/2 (DN 15)

Výrobky na obrázcích jsou ukázkou z komplexního výrobního programu Hansa. Instalatér sanitárního vybavení Vám poradí a ukáže další modely.

177


HANSA – Z A STOUPENÍ PO CELÉM SVĚTĚ. 6/<A/ D323<Ö >=2<79C 6/<A/ ;SbOZZeS`YS /5 AWU[O`W\US` Ab` % % #$% AbcbbUO`b 2ScbaQVZO\R BSZ ( "' % $ " 4Of( "' % $ " !$& W\T].VO\aO RS

6/<A/ < ;319= 6/<A/ ;SbOZZeS`YS /5 1cab][S` AS`dWQS 1S\b`S AWU[O`W\US` Ab` % % #$% AbcbbUO`b BSZ ( "' % $ " &&& 4Of( "' % $ " & Yc\RS\hS\b`c[.VO\aO RS

6/<A/ 3D@=>/ 6/<A/ /cab`WO 5[P6 # ! AOZhPc`U BSZ ( "! $$ "!! 4Of( "! $$ "!! ]TTWQS.VO\aO Ob

! 6/<A/ /A73 6/<A/ @S^`SaS\bObWdS =TTWQS 1VW\O 6cO\U>c 2Wab`WQb AVO\UVOW BSZ ( &$ $!!# &&$ 4Of( &$ $!!# $$ eWZZWO[QVS\.VO\aO aV Q][

6/<A/ 0SZUWc[ 0D0/ A>@: 0 !#" 6S`Y RS AbOR BSZ ( ! ! !# !$ 4Of( ! ! $$ "$ &$ W\T].VO\aO PSZUWc[ PS ë 6/<A/ 1SaY] a ` ] !! " 9`OZ]dWQS BSZ ( " !%!! ! 4Of( " !%!!'$ $ VO\aO QSaY].VO\aO Qh 6/<A/ 4`O\QS A/@: $% !& Ab`OaP]c`U 1SRSf BSZ ( !! ! &&%&& & 4Of( !! ! &&%$# #! W\T].VO\aO T` 6/<A/ 3a^OēO A / C &' ¼ :À6]a^WbOZSb RS :Z]P`SUOb 0O`QSZ]\O BSZ ( !" '! $!% ""$ 4Of( !" '! $!% "#$& W\T].VO\aO Sa 6/<A/ 7bOZWO\O A ` Z !% " 1OabSZ\c]d] RSZ 5O`RO D@ BSZ ( !' "# %#%#!!! 4Of( !' "# %#% #& VO\aOWbOZWO\O.VO\aO Wb

>]h\SXbS d]Rc XW\OY <OdÐbWdbS \ta eee O_cO^c\Yb Q][

6/<A/ >]ZaYO A^ h] ] "$ ! =ZSa\] BSZ ( "& !" !# ' 4Of( "& !" !# ' "# VO\aO.VO\aO ^Z 6/<A/ @caaWO &&*&&)! BdhXdl BSZ ( % '&# %$& # ! W\T].VO\aO `caaWO `c

&,-

'' " ! ' & $ " ! õ DgbWÐb \] d < [SQYc õ H[ \g dgV`OhS\g

6/<A/ <SRS`ZO\R 0 D !&$ ;/ <WXYS`Y BSZ ( ! !! "$! "$! 4Of( ! !! "$! "! W\T] \Z.VO\aO Q][


HanSa – nejen první dojem

Ekologie:

ekologie: omezením průtoku na 6 l/min. (uvedeno v závislosti na výrobku) a inteligentním tvarováním proudu je optimalizována spotřeba vody při zachování naprostého komfortu.

omezení průtoku, úsporné a komfortní oblasti a další – částečně individuálně nastavitelné – možnosti optimalizace

Spotřebuje až o 50 % / 60 % / 75 % méně vody a energie* díky individuálně nastavitelným funkcím úspory vody.

spotřeby vody a energie. Komfort:

komfort:

Vlastnosti, které usnadňují a zvláště

Bezdotykové ovládání. Maximální komfort, maximální hygieničnost.

zpříjemňují ovládání armatury a

Zvláště tiché provedení. armatura splňuje přísné podmínky hlukového zatížení třídy 1.

používání vody.

Malá hmotnost umožňující zvláště snadnou a jednoduchou manipulaci. Snadné a jednoduché čištění.

Výrobek dosáhne vynikající

twist Guard: kužel s integrovanou ochranou proti překroucení hadice.

kvality, když je každý detail

integrované světelné prvky zvyšují bezpečnost ovládání a umožňují „prožít vodu“ intenzivněji.

brán vážně, promyšlen a přináší zjevný užitek.

Výtoky s možností zkrácení / dodávané v různých délkách rozšiřují možnosti při projektování a navrhování.

u značky hansa je to mnoho

ušlechtilá ocel – velmi odolný a kvalitní materiál se zvláště efektním povrchem.

technických vlastností a jedinečných předností,

laMinar Classic – jehličkový proud vody, stejnoměrný, jemný proud vody.

kterými se vyznačuje každá

laMinar active – jehličkový proud vody, silný, bodový proud vody.

konkrétní armatura. pro snadné zjištění nejdůleži-

laMinar Massage silný, bodový proud vody.

tějších předností jsme

laMinar Soft jemný, plný proud vody.

jednotlivé řady armatur označili piktogramy. uvedené

laMinar Cascade – přívalový proud vody, jen jeden tvarovaný proud (podle nastaveného množství vody).

vlastnosti má vždy alespoň

laMinar rain objemný, mohutný proud vody.

jeden výrobek z příslušné řady.

povrchová úprava je k dispozici v různých barevných a materiálových variantách. Větší dosah a funkčnost díky vytahovací sprše s jedním nebo více proudy.

různé výšky a vyložení pro individuální volbu komfortu. Zdraví: na kvalitu vody se kladou vysoké nároky. naše speciální materiály ji zachovávají a zajišťují optimální hygienu.

Zdraví: Bezdotykové ovládání. Maximální komfort, maximální hygieničnost. termostat je vhodný pro tepelnou dezinfekci. Zvláště důležité pro veřejné nebo rozsáhlejší systémy. Water Safe. funkční jádro se špičkovou technologií. Zachovává kvalitu vody. povrchy v kontaktu s pitnou vodou neobsahují nikl. Mosaz v kontaktu s pitnou vodou obsahuje méně než 0,3% olova.

Bezpečnost: používání vody má být příjemné. naše armatury mají vlastnosti pro spolehlivý a trvale bezpečný provoz. Technika: Vlastnosti výrobků, které mohou být rozhodující pro řešení konkrétní projektové situace.

Bezpečnost: ochrana proti opaření – pro maximální bezpečnost našich termostatů. therMo Cool. Vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání tělesa armatury.

technika: Výrobek vhodný pro modulární podomítkový systém h a nS a m at ri x orientovaný na design. nízkotlaká armatura – pro příslušně dimenzované systémy. Vhodné pro průtokové ohřívače (sprcha od 20 kW resp. vana / sprcha od 24 kW) s odpovídajícím omezením funkcí.

* ve srovnání s obvyklou dvouventilovou baterií


IMPRESUM Vydavatel: Hansa Metallwerke AG, Stuttgart Návrh a grafická úprava: kainz_werbeagentur, Lindau Litografie: Lösch Medien Manufaktur, Waiblingen Tisk: Bechtle Druck, Esslingen / N Fotografie: Kuhnle+Knödler, Ernesto Martens. Poděkování za vstřícnost a pomoc: Alape, Gino Cenedese, Duravit AG, Duscholux GmbH, Keramag AG a STS-Mein Bad, Bette GmbH & Co.KG, Franz Kaldewei GmbH&Co.KG, Erwin Müller GmbH (EMCO). Všechna práva vyhrazena. Přetisk článků je povolen jen s písemným souhlasem společnosti Hansa a s přesným uvedením zdroje. Vyhrazujeme si možnost technických změn a změn provedení výrobků. Jsou možné barevné odchylky způsobené tiskařskou technikou. Možnost změn výrobního programu, technických změn a chyb vyhrazena.

www.hansa.com

a member of