Page 1

6. évf. 5. szám (20) A tartalomból: Vállalatok fenntarthatósága és társadalmi felelôssége

1. oldal Energetikai felülvizsgálatok a Griff Hotel Sportcentrumában

1. oldal EMAS konferencia Budapesten

1. oldal Együttmûködés környezetszennyezô és egészségkárosító vállalatokkal, avagy a KÖVET és a zöldre mosás

5. oldal Energia és iroda

8. oldal Európai Energiabajnokság

9. oldal Környezeti, fenntarthatósági, társadalmi jelentések

10. oldal Fenntartható fejlôdés a felsôoktatásban: Tisztább Termelés Szakmai Nap és nemzetközi konferencia a Közgázon

13. oldal Magyarországi adatok is felkerültek az „EPER“ honlapra

14. oldal KIR lista

16. oldal

Vállalatok fenntarthatósága és társadalmi felelôssége

Emberi tényezô rovat Urbán Katalin:

Ebben a cikkben a KÖVET egy új kezdeményezésérôl számolunk be. A „Szervezetek fenntarthatósági besorolása“ egy könnyen áttekinthetô skálán értékeli az adott cég viszonyát a fenntarthatósághoz, helyszíni bejárások, interjúk, dokumentumok vizsgálata és az érdekelt felek véleménye alapján. A módszer két fô újdonsággal bír. Egyfelôl besorolásként mûködik, azaz nem több tucat független indikátort zúdít a felhasználóra, hanem értékeli azokat. Végeredményként ötfokozatú skálán (1. fenntartó; 2. közösségi; 3. megfelelô; 4. öncélú; 5. kártevô) sorolja be a szervezetet, a helyi gazdasági szerep, a környezeti hatások és a társadalmi felelôsség szempontjából. A másik újdonság, hogy a besorolás olyan kérdéseket is felvet, amelyek értékítéletet tesznek szükségessé. Ez ugyan mindig megkérdôjelezhetô, azonban a tényszerû, „objektív“ információra szûkítéshez való ragaszkodással pont a cég fenntarthatóságának legkritikusabb kérdéseit hagyjuk figyelmen kívül. Ilyen kritikus kérdés a cég fô termékeinek, tevékenységének hatása a fenntarthatóságra, a vállalati nagysággal összefüggô helyi kontroll megléte, vagy az elosztás igazságosságára gyakorolt hatás. A vállalati fenntarthatóság hármas értelmezése A „fenntartható vállalat“ az elterjedt értelmezés szerint három területen teljesít jól: gazdaságilag, környezetileg, és társadalmilag. Míg a környezeti teljesítmény viszonylag jól mérhetô, és a környezettudatos vállalatirányításnak 10-20 éves hagyománya van, addig a vállalati társadalmi felelôsség (angolul: CSR – Corporate Social Responsibility) csak néhány éve vált „bûvszóvá“, gyors terjedése ellenére a gyakorlat nyelvére még kevéssé van lefordítva. Friss hazai felmérések szerint a legtöbb megkérdezett számára a társadalmi felelôsség egyet jelent a cég támogatási, szponzorálási tevékenységével. Ez olyan, mintha a „jó ember – rossz ember“ (folytatás a 2. oldalon)

„…mindenkinek kedvezôbb, ha a bizalmatlanság oldódik, és átmegy együttmûködésbe“ A Zölden és nyereségesen elôzô számában útjára indított Emberi tényezô címû rovat interjúalanya ezúttal Urbán Katalin, a Budapesti Erômû volt környezeti vezetôje. A beszélgetés apropóját az adja, hogy ô március óta a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület szakértôi csapatát erôsíti. (folytatás a 7. oldalon)

EMAS konferencia Budapesten! Egy hónappal az Európai Uniós csatlakozás elôtt hazánkban közel 750 cég rendelkezik tanúsított környezettudatos vállalatirányítási rendszerrel (KIR-rel). Ezek mindegyike megfelel az ISO 14001 nemzetközi szabványnak, ám van köztük öt szervezet, akik az EU-ban honos EMAS szerint is elismertek. Jogosan vetôdik fel a kérdés, hogyan tovább májustól? Az Unióban több ezer EMAS szerint tanúsított cég mûködik – vajon terjedni fog a magyar vállalatok között is az uniós rendszer, vagy marad a nemzetközi szabvány egyeduralma? (folytatás a 6. oldalon)

Energetikai felülvizsgálatok a Griff Hotel Sportcentrumában Mára már hagyománnyá vált, hogy hírleveleinkben egy-egy esettanulmányt tárunk Olvasóink elé, az energiahatékonyság és a megelôzô környezetvédelem praktikumának tárgykörébôl 1. Mostani cikkünk a Hunguest Hotels Rt. Griff Hotelének területén lebonyolított felmérések tapasztalatai közül ragad ki egy gyakorlati példát. Adottságok, szolgáltatások és környezetvédelem A Budán található hotel több mint száz, igényesen berendezett kétágyas, zuhanyzós, minibárral, mûholdas televízióval és telefonnal felszerelt, légkondicionált szobával áll a szállóvendégek rendelkezésére. A konferencia-központ modern technikai eszközökkel felszerelt, klimatizált rendezvénytermeiben céges rendezvények, értekezletek, tréningek, árubemutatók, (folytatás a 4. oldalon)

A „Zöld szálloda“ díjat kapott hotel épülete


Vállalatok társadalmi felelôssége

6. évfolyam 5. szám (20)

Vállalatok fenntarthatósága és társadalmi felelôssége (folytatás az 1. oldalról)

skálán való elhelyezkedésünket csak adakozó kedvünkkel mérnénk, kihagyva az olyan kérdéseket, hogyan bánunk családtagjainkkal, milyen munkát végzünk, hogyan viselkedünk munkatársainkkal stb. Érdekes módon a vállalatok gazdasági fenntarthatóságának megfogalmazására és mérésére történt a legkevesebb kísérlet. Az mindenesetre biztos, hogy ez messze túlmutat a profitrátán, piacrészesedésen, megtérülési mutatókon, s a cég gazdaságosságán túl valószínûleg a helyi gazdaságban betöltött szerepével van összefüggésben. A fenti módszertani bizonytalanságok ellenére egyre több kísérletnek vagyunk tanúi a „hármas eredmény“ (angolul: triple bottom line) kimutatására. Nemzetközileg a GRI (Global Reporting Initiative) a legismertebb, ez a fenntarthatósági jelentések egységesítését tûzte ki célul, és több tucat mérôszámot ajánl mindhárom kategóriában.

A KÖVET által kidolgozott „Szervezetek fenntarthatósági besorolása“ összhangban áll a fenti megközelítésekkel, de bizonyos pontokon túlmutat azokon. Kritikus kérdések – a hármas megközelítésen túl Napjainkban – külsô nyomásra vagy belülrôl fakadó elkötelezettségbôl – egyre több vállalatvezetô tûzi ki maga elé azt a célt, hogy fenntarthatóbbá teszi cégét. Ilyenkor jó néhány olyan lépést tehet, ami egyben üzleti érdekeit is szolgálja, bár az elônyök eléréséhez kétségtelenül több odafigyelésre van szükség. Ilyenek például a környezeti megtakarítások (gazdasági és környezeti hasznot egyszerre hozó intézkedések – ld. Ablakon bedobott pénz1 esettanulmányok ), vagy a dolgozói megelégedést javító, fluktuációt csökkentô lépések a munkakörülmények javítására. A mindenki nyer (angolul: win-win) megoldások azonban egy idô után elfogynak vagy drámaian vesztenek hatékonyságukból. Kérdés, hogy ezek learatásával fenntarthatóvá vált-e vállalatunk? A válasz nagymértékben függ a végzett tevékenységtôl, a termékektôl, a vállalat nagyságától és tulajdo-

2

nosi összetételétôl. A mai gazdasági tevékenységek legtöbbjénél könnyen elôfordulhat, hogy a mindenki nyer típusú intézkedések után a fenntarthatóság felé vezetô úthoz a cég mûködését alapvetôen érintô kérdéseket kell feltenni. Három ilyen ízelítôül: 1) A tevékenység természete. A tevékenység természetén értjük többek között az – emberi generációkban mért idôn belül – meg nem újuló erôforrások kimerítését, az emberi életre, egészségre vagy erkölcsre káros termékek gyártását és kereskedelmét, de szélesebb értelemben akár a valódi funkció nélküli, „álterméknek“ nevezhetô árucikkekkel kapcsolatos tevékenységet is. 2) A cég mérete. A túl nagy léptékû struktúrák fenntarthatatlanok. Feltehetôen van egy olyan méret a vállalatoknál, amely felett a cég elszakad a helyi közösségtôl, gyökértelenül lebeg a nemzetek felett2, egyre több pénzt és hatalmat sûrítve magába. A túl nagy szervezetek ráadásul sérülékenyebbek, nehezebben irányíthatóak is, mint a kicsik. Ez talán nem igaz, vagy pont fordítva igaz egy nagy szervezet és egy kis szervezet összevetésekor, de ha a teljes tömeget hasonlítjuk össze – mondjuk egy százezer embert foglalkoztató vagy ezermilliárd forint forgalmat bonyolító nagyvállalatot és rengeteg kicsit – akkor az elôbbi csôdbe menetelének vagy visszaesésének esélye sokkal nagyobb, mint a sok kicsié egyszerre, még ha a nagy egység több lábon is áll 3. 3) Az igazságos elosztás kérdése. Földünkön az egyenlôtlenségek egyre kirívóbbak: míg 1980-ban egy amerikai vállalatigazgató jövedelme 42 gyári munkásénak felelt meg, 1998-ban már 419-ének. A világ fogyasztásának kilencvenhat százaléka a népesség öt százalékára jut – 1,3 milliárd ember vi-

szont napi egy dollárnál kevesebb összegbôl kénytelen megélni4. Az elosztás egyre növekvô aránytalanságát mutató számokat hosszan lehetne sorolni. A fenti kérdésekre nem könnyû választ adni. Annyit azonban nagyjából sejtünk, egyegy adott cég tevékenysége pozitív, negatív vagy semleges hatással van a fenntarthatóság ilyen szempontjaira. Jogosnak tûnik az az ellenvetés is, hogy a vállalatok egyedüli küldetése a profit maximalizálása, nem a világ megmentése. Ez az egydimenziós megközelítés valószínûleg nem okozott gondot addig, amíg a mainál jóval kisebb vállalatok a társadalom kis alrendszerét képezték, de a vállalati szféra lassan egyeduralkodóvá válásával a jogok mellett a kötelezettségek is kibôvültek. Egyre inkább az üzleti szférán áll vagy bukik, lakható lesz-e bolygónk néhány generáció múltán. A természeti katasztrófák és kimerült erôforrások nyilván minden tôzsdekrachot felülmúló gazdasági válságot is elôidéznek. A cég tulajdonosai (angolul: shareholders) mellett ma már az érdekelteknek (angolul: stakeholders) is meg szeretne felelni. Michael Hopkins (MHC International), a vállalati társadalmi felelôsség egyik fô szakértôje érdekes, mindenki által könnyen végrehajtható tesztet ajánl. Üssük be egy internetes keresôben a Corporate Profit és a Corporate Social Responsibility kifejezéseket, - nagyjából azonos nagyságrendû találatot kapunk5. A KÖVET vállalati fenntarthatóságot értékelô rendszere A Szervezetek fenntarthatósági besorolása kidolgozásakor megpróbáltuk meghatározni a fenntartható vállalattá válás felé vezetô fejlôdés lépcsôfokait. A rendszer kialakításánál fô szándékunk az volt, hogy a besorolás

A Fenntarthatósági Besorolás grafikai megjelenítése és az elsôként értékelt Denso Gyártó Magyarország Kft. eredménye


szúrópróbaszerû ellenôrzésbôl származik. Mindezt összevetjük az ágazatban fellelhetô legjobb gyakorlattal, végül a cég érdekelt feleit vagy a céget ismerô szakértôket bevonva végezzük el a besorolást. Fontos kérdés a pártatlanság. Mivel a besorolást – és annak elôdjét, a Vállalatok környezeti érdemrendjét eddig környezeti és fenntarthatósági jelentések minôsítésekor alkalmaztuk, a cég megbízásából dolgozunk. Ugyanakkor saját értékrendünknél, a besorolás viszonylag egyértelmû kategóriáinál, és a külsô felek bevonásánál fogva

mind 2003-ban megosztva elnyerték a CEERA díjat (Central European Environmental Reporting Award – közép-európai környezeti jelentés díja) a régióban7. 2004-ben megszületett az elsô cég értékelô levele, amely már a fenntarthatósági besorolást is tartalmazza. Folyamatban van egy dohánygyártással és kereskedelemmel foglalkozó nagyvállalat besorolása, ami nyilván komoly kérdéseket vet fel a társadalmi felelôsség tekintetében. 2004-ben további 3-5 vállalat besorolása szerepel terveink között. Tóth Gergely/KÖVET

Fenntarthatóság

A. Gazdasági

B. Környezeti

C. Társadalmi

1. Életképesség

Nyereségesség, hatékonyság

Jogi megfelelés, körny. felelôsség

Munkakörülmények, bérek, légkör

2. Haszonélvezôk

Gazdasági haszon megoszlása

Környezeti terhelés megoszlása

Munkakörülmények megoszlása

3. Termék

Minôség, gazdasági Termék környezeti kockázatok hatása

4. Rendszer-szerep

Méret, függôség, kontroll

Telephely, Stabilitás, eredet, tevékenység, szállításhelyi szerep

5. Szubjektív

Információ megbízhatósága és benyomás

Információ megbízhatósága és benyomás

1. 2.

Elosztás, szükségletek, tudati hatás 3.

Információ megbízhatósága és benyomás 4.

1. táblázat: Az értékelés 15 szempontja A besoroláskor összesen 15 szempontból értékeljük a szervezetet, ötfokozatú skálán, a táblázat szerint. Látható, hogy minden dimenzióban (gazdasági, környezeti, társadalmi) csak négy szempont kötött, az ötödik szubjektív, a látottak és az információ megbízhatósága alapján. Magunknak besorolhatunk egy vállalatot annak felkeresése és adatgyûjtés nélkül is, ám a felelôsebb megközelítés nyilván több körültekintést igényel. A besoroláshoz szükséges információ itt elsôsorban a cég vezetôivel és dolgozóival készített interjúkból, a telephely látogatásokból, adatgyûjtésbôl és

5.

meggyôzôdésünk, hogy a besorolás eredménye nem a céghez való viszonyunktól vagy a megbízási díj nagyságától függ, hanem a valóságot tükrözi. Eddig két Magyarországon mûködô vállalatot (egy erômûvet és egy gépjármûalkatrész-gyártót) soroltunk be több alkalommal az Érdemrend segítségével. Megítélésünk szerint a cégek az elért eredménnyel élenjárónak számítanak. Javaslatokat tettünk a továbblépésre, amelyeket hosszú távon lehet megvalósítani, de nagy elszántságot igényelnek6. Az adott cégek KÖVET minôsített környezeti jelentései mind 2001-ben,

6.

7.

Ld. Tóth Gergely (szerk.): Ablakon bedobott pénz, KÖVET-INEM Hungária, 2002 valamint a kötet második, Ablakon bedobott pénz II. címû kiadása, 2003. Németországban a környezettudatosságban élen járó vállalatok között gyanúsan nagy számban találunk „saját“ tulajdonban – például 100–150 éve egy család tulajdonában – lévôt. Ez talán nem véletlen, hiszen hosszú távú stratégiákról nehéz egy olyan vállalatvezetôvel beszélgetni, aki az adott országban a pozícióját csak 1-2 évig tölti be, s ezt elôre tudja. Ez alól talán kivételek lennének a teljesen autonóm egységekbôl álló – csak közös jogi személyiségû és alaptevékenységû – nagyvállalatok, de ezt az utat kevesen választják. Nem véletlenül: a profit központ felé áramoltatása nyilván körülményes egy ilyen struktúrában. Összefoglaló a szegénység világnapjára a Világbank 1998-as jelentése alapján. Pl. Google 2004-03-25: Corporate Profit – 5,2 millió, Corporate Social Responsibility – 2,8 millió. Például alternatív energiahordozók kiaknázását javasoltuk egy olyan erômûnek, amelyik a fosszilis energiahordozókat tekintve valószínûleg a ma elérhetô legjobb technikát (a kogenerációt) alkalmazza. Az általunk minôsített két jelentést nemzetközi szinten is elôkelô helyen jegyzik. A mértékadó GRI (Global Reporting Initiative – Kezdeményezés a Fenntarthatósági Jelentések Egységesítésére) – amely az ISO 14000-es szabványcsaládhoz hasonlítható norma és több száz nagyvállalati alkalmazás és az érdekelt felek széles körû bevonása hitelesíti – a honlapján felsorolt százkilencvennégy fenntarthatósági jelentés közül mindössze ötöt, köztük a két magyar jelentést tekinti 2002es irányelveivel „összhangban állónak“ (www.globalreporting.org – letöltés ideje: 2003. április).

A 2004-es év kiemelkedô eseménye lesz – mind hazai, mind összeurópai értelemben – a Budapesten, június 23-25. között megszervezésre kerülô

IV. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia és az

Egészséges Világ Fórum. A „Gyermekeink jövôje“ címû találkozón több mint 52 ország környezetvédelmi és egészségügyi miniszterei vesznek majd részt. A fôbb témák: az európai környezet-egészségügyi helyzet áttekintése, a környezet-egészségügyi politika, a tervezés és jogalkotás megerôsítése, az elôvigyázatosság elvének érvényre juttatása a különbözô szintû tervezési és megvalósítási folyamatokban. Kiemelt környezet-egészségügyi témák: lakóhelyi környezet, energia, közlekedés, környezet okozta légúti ártalmak. A konferencia elfogadja majd a „Gyermekek Európai Környezet-egészségügyi Cselekvési Programját“. A miniszteri konferenciával párhuzamosan zajlik az Egészséges Világért Fórum, amely a hivatalos miniszteri programot kiegészítô, sokszínû és nyílt esemény lesz. A Fórumra szertettel várunk minden szervezetet – legyen az civil, üzleti, akadémiai, média vagy egyéb – amely a környezet és egészség védelmével, összefüggéseivel vagy valamely részterületével foglalkozik. A négy napos Fórum keretében szakmai tanácskozásokra, sajtótájékoztatókra, akciókra, bemutatókra és kiállításokra egyaránt lehetôség van.

Részletek és ingyenes regisztráció a www.healthy-planet–forum.org címû honlapon. További információ: Perneczky László (REC), laszlo.perneczky@rec.org, www.rec.hu, 26/ 504 076

3

Vállalatok társadalmi felelôssége

1) tartalmazza, de ne álljon meg az ISO 14001 bevezetésénél vagy az ökohatékonyság (mindenki nyer megoldások) megvalósításánál; 2) vegye figyelembe az elfelejtett fenntarthatósági szempontokat; 3) a környezetvédelem kérdését a gazdasági fenntarthatósággal és a társadalmi felelôsséggel együtt kezelje; 4) legyen hiteles, mégis egyszerû, kívülállók számára is érthetô; végül 5) tegye lehetôvé az általános megítélést és tömeges alkalmazást.


Tisztább termelés

6. évfolyam 5. szám (20)

Energetikai felülvizsgálatok a Griff Hotel Sportcentrumában (folytatás az 1. oldalról)

állófogadások és kiállítások bonyolódnak. Az étterem, a kávézó, a squash- és a fitness klub egyaránt kiváló lehetôségeket biztosít a gasztronómiai különlegességeket kedvelôk, és az aktív pihenésre vágyók számára. A sportolás utáni felfrissülésre remek alkalom kínálkozik a szaunában, pezsgôfürdôben, a jacuzzi medencében, vagy éppen egy alapos masszázs során. A hotel felôl érkezett felkérés pontosan ezeknek a rekreációs létesítményeknek az energetikai szempontú átvilágítására érkezett. Elsô pillantásra úgy tûnt, hogy a wellness- és fitness-központ auditálása „csupán“ a szervezeti egységek különálló fogyasztási adatainak mûszaki becslését irányozza elô, ez azonban koránt sem bizonyult igaznak: az összefüggések feltárása és az adatsorok elemzése ugyan közvetlenül ezt célozta, de egyben megteremtette az alapját egy reális, mûszaki, gazdasági és környezetvédelmi alternatívákat egyaránt mérlegelô fejlesztési stratégiának is. A feltárt összefüggések alapján olyan integrált, tisztább termelési és energiahatékonysági opciókat lehetett megfogalmazni, amelyek kiválóan illeszthetôk a hotel vezetésének környezetvédelmi intézkedési tervei közé. Ezen a ponton kell kitérni arra is, hogy a szálloda 2003-ban elnyerte a Magyar Szállodaszövetség által kiírt környezetvédelmi pályázat a „Zöld Szálloda“díját, ami igen jól jellemzi a menedzsment több területen is megnyilvánuló elhivatottságát. Helyzetelemzés Elsô lépésben az egyes sport- és wellness létesítmények energia-felhasználásának ismeretére volt szükség, ezek alapján tudtuk ugyanis meghatározni a teljes energia-gazdálkodásra jellemzô rendszerhatárokat. Rendszerhatárok alatt ezen a helyen azokat a fogyasztó csoportokat értjük, amelyek építészeti, épületgépészeti és gazdasági értelemben is egyaránt jól elkülöníthetô kategóriákba sorolhatók. Az elsô mozzanat tehát az egyes rekreációs célokat szolgáló helyiségek fogyasztási jelleggörbéinek szétválasztása volt. Esettanulmányunkban – terjedelmi okok miatt – a számításba vehetô opciók közül a továbbiakban csak a sportcentrum területére esô energiahasználat racionalizálásának lehetôségeit taglaljuk. A helyzet természetesen ennél sokkalta komplexebb, de a részletezett javaslat kellôen reprezentatív ahhoz, hogy érzékeltesse az egyes konstrukciós módosítások révén elérhetô közvetlen gazdasági és környezeti hasznok fajsúlyát. Nem titkolt célunk annak a jelenségnek a kidomborítása sem, ami a megelôzô környezetvédelmi eljárások sajátja, és ami a közfelfogásban a mai napig uralkodó „gazdaságtalan környezetvédelem“- álláspontot cáfolja: hogy tudniillik tisztább termelé-

4

si opciókkal még a nagyszabású beruházások esetén is kedvezô megtérüléseket lehet realizálni, a környezeti teljesítmény figyelemreméltó javulása mellett! A probléma A létesítmény területén található squash- és futballpályák, valamint az aerobic terem energiafogyasztói közül a légtechnikai berendezésekkel kombinált fûtési rendszer tekinthetô a legjelentôsebbnek. Ezek melegvizes kaloriferek segítségével elômelegített levegôt fújnak be a játéktérbe a padozathoz közel elhelyezett nyílásokon át, és a menynyezeti elszívókon keresztül szívják el azt. A különálló berendezések képesek a hulladékhôt részleges visszakeverés útján hasznosítani, ami eleve gazdaságosabb, és környezeti szempontból is elfogadhatóbb megoldás mint más, a hôhasznosításra alkalmatlan gépészeti megoldások használata. A pályák és az aerobic terem fûtési költségei tehát részben a Griff Hotel központi gázkazánjának gázfogyasztási oldalán, részben pedig a fúvók elektromos teljesítményfelvételének oldalán jelentkeznek. A squash- és focipályák, illetve az aerobic terem szellôztetése (hûtése-fûtése) állandóan üzemel, gyakorlatilag az év 365 napján, napi 24 órában! A teljesítményfelvétel ily módon csak a fûtési hôigénytôl és a nyári hôterhelésektôl függ, ami komoly potenciált rejt a megtakarítási lehetôségek terén. Tekintve, hogy a szóban forgó létesítményegyüttes kihasználtsága megkívánja a folyamatos szellôztetést, az eredeti elképzelés – miszerint a szellôztetéssel összekapcsolva temperálják a helyiségeket – elviekben tökéletesen helytálló, a gyakorlatban azonban léteznek takarékosabb, és hasonló komfortfokozatot biztosító lehetôségek is. A mostani installáció veszteségei abból adódnak, hogy a nagy légterû csarnokok levegôjének felfûtése, majd a felfûtött levegô szinte azonnali cseréje indokolatlan energiaköltségeket generál. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a téli hónapokban a felfûtési idô olyan hosszú, hogy a berendezéseket a nap 24 órájában kell üzemeltetni ahhoz, hogy a léghômérséklet a reggeli kezdésre elérje a kívánt 18˚C-ot. A javaslat és várható hasznai Az alternatív CP-EE 2 opció lényege, hogy a jelenleg a légtechnikai berendezésekkel együttesen üzemeltetett fûtés leválasztásra kerülne a szellôztetés alrendszerérôl, és részben ún. sötéten sugárzó csövekkel kerülne kiváltásra. Mivel a légcserét továbbra is meg kell oldani valahogyan, a fúvók és elszívók nem kerülnének leszerelésre, éjszaka azonban nem mûködnének, nyáron pedig továbbra is betöltenék a klimatizáló funkciójukat. A javaslat szerint a sugárzó csövek ventilátoros meleglevegô lefúvatással kerülnek kiépítésre. A fûtôcsövek hôátadásából származó konvekciós hô ugyanis – a sötét sugárzó teljesítményétôl és beállításától füg-

gôen – a teljes hômennyiség 30-40 százaléka. Ez a hôhányad folyamatosan melegíti a csövekkel érintkezô levegôt, miközben az, a fajsúlykülönbségbôl adódóan, felfelé áramlik és nem a tartózkodási zónát, hanem a tér felsô részét fûti, növelve a transzmissziós és filtrációs veszteségeket. Ez elkerülhetô a felmelegedett levegô összegyûjtésével és a tartózkodási zónába juttatásával. A tartózkodási zónába juttatás nem csak a hôveszteséget csökkenti, hanem emeli az alsó térrészek levegô-hômérsékletét, végsô soron tovább csökkentve a bevitt hôszükségletet. Az elérhetô energiamegtakarítás akár a tartózkodási zónába levitt hô kétharmad része is lehet, a hagyományos sötétsugárzós fûtéshez viszonyítva. Vegyük tehát észre, hogy ez esetben nem csak a sugárzó hô hasznosul közvetlenül, hanem a forró fûtôcsövektôl felmelegedett levegô is. De miért is beszélünk sugárzó fûtésrôl, a jelenleg rendszerben lévô meleglevegô befúvatással szemben? A választ a késôbbiekben bemutatásra kerülô táblázat adja meg, de mielôtt odalapozna a Tisztelt Olvasó, szeretnénk megmagyarázni egy-két fogalmat. Kezdjük az ún. „érzeti hômérséklettel“. Uralkodó tévhit, hogy a fûtés célja a levegô hômérsékletének emelése. A fûtés valójában az ember kellemes hôérzetének megteremtését kell, hogy célozza, és ezt nem feltétlenül a léghômérséklet emelésével lehet elérni3. Ahhoz, hogy a komfortos érzeti hômérséklet kialakuljon, néha elegendô a melegebb tónusú falfestékek használata (!), de például azonos gázfogyasztás mellett jobb a hôérzetünk, ha a fûtôtest elhelyezése lehetôvé teszi a kiegyenlített légkeverést a tartózkodási térben (ezért érdemes például a radiátorokat az ablakok alatt elhelyezni…). És itt van még a sugárzó hô jelensége is: Anélkül, hogy fizikai, termodinamikai fejtegetésekbe kezdenénk, szólni kell a konvekciós és a radiációs hôátadásról. Nagyon leegyszerûsítve: a konvekciós hôátadás során a fûtôtest felmelegíti a vele érintkezô levegôt, majd ez a légmennyiség fogja azután az ott tartózkodók testfelületét fûteni. A sugárzó hô ezzel ellentétben, mondjuk úgy, „kikerüli a levegôt“ és egybôl a bôrünket, illetve a mélyebb szövetrétegeket fûti. (Gondoljunk csak a nyári kánikulára: az árnyékban és a tûzô napon nagyjából azonos a levegô hômérséklete, mégis oda húzódunk hûsölni, ahol nincs verôfény!). A fentiek folyománya, hogy sugárzó fûtéssel alacsonyabb léghômérséklet mellett tudjuk a szükséges érzeti hômérsékletet biztosítani, így tehát energiát takaríthatunk meg. A nagy légterû, üres csarnokok esetében, ahol nincsenek berendezési tárgyak, amelyek felületükkel „ellophatnák“ az ott tartózkodók elôl a hôenergiát, érdemes sugárzó fûtést választani. Tipikusan ilyen helyiségek a tornatermek, sportcsarnokok, vagy – hogy ne menjük messzire a példáért – a squash- és teremfocipályák. Most pedig nézzük a számokat! (ld. 1. táblázatot a követjezô oldalon!) Látható az irodalmi adatokból, hogy a Griff Hotel által jelenleg alkalmazott mûszaki


tó cég által forgalmazott 2 db 14 kW-os kivitel alkalmazása esetén már elFelsô téri levegôt érhetjük a kívánt eredvisszaforgató hôlégfúvó 23 C° 90 % ményt. Ebben az esetben Sötétsugárzó 20 C° 75 % az éves gázfogyasztás Sötétsugárzó, hôlefúvással 18 C° 70 % akár 25.000 m3-el csökTurbós sötétsugárzó 15 C° 58 % kenhet. Mindezt a várha1. táblázat: Különbözô fûtési módok energiafelhasználása, 8 m tó beruházási költségekkel szembeállítva azt tamagas csarnok estében, 16 C° érzeti hômérsékletnél. pasztaltuk, hogy a javamegvalósítással összehasonlítva a válaszsolt opció megvalósítása által éven belüli tott alternatív CP-EE opció mintegy 30 számegtérülést realizálhatunk. zalékos megtakarítást ígér. A beruházási javaslatban szereplô CP-EE opA számítások során – több más paraméter ció megvalósulásával a bázisévhez viszomellett – figyelembe vettük a jelenlegi benyítva 28%-os kibocsátás-csökkenést lehet épített fûtési és hûtési hôteljesítményt, az elérni, ami 64 tonna CO2 ekvivalens értékalapterület- és belmagasság-adatokat, a légkel egyenlô. A kibocsátás-csökkentés több csere tényezôket és az üzemeltetési szokásomint 90 százalékban a gázfelhasználás kat is. Az alternatív mûszaki megvalósításra csökkenésével hozható összefüggésbe. alapozott optimalizációs számításokból kiÖsszességében azt mondhatjuk tehát, hogy derült, hogy télen (kb. 180 napig) az éjszakai a konstrukciós átalakítás – adott esetben – órákban szükségtelen a légtechnikai beren„riasztó“ méretei nem kell hogy visszaretdezések üzemeltetése – a sugárzó csövek rötentsék a környezetileg felelôs vállalatok vevid felfûtési ideje miatt nincs rá szükség –, zetését a beruházásoktól, hiszen a Griff Hotel így mintegy 15%-os fogyasztáscsökkenéssel példája nem az egyetlen, ahol a viszonylag számolhatunk, villamos energia oldalon. Az magas létesítési kiadásokat az üzemeltetési új rendszer alkalmazása esetén pályánként költségek jelentôs csökkenése követheti, és elegendô 4-4 kW hasznos hôteljesítményt ami végsô soron rövid távú megtérüléshez beépíteni. Ebbôl az következett, hogy a gyárvezet. És persze az évi 64 tonna szén-dioxid A fûtés jellege Hôlégfúvó

Hôfok a felsô részen

Energiafelhasználás

26 C°

100 %

Együttmûködés környezetszennyezô és egészségkárosító vállalatokkal, avagy a KÖVET és a zöldre mosás Nemrégiben a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület tagjai közé lépett egy neves dohánygyár. Persze a csomagolóipar és az energiaszektor képviselôi évek óta borzolták a zöldek kedélyét, de az új tagvállalat „befogadásának“ mégis sikerült egy régóta parázsló, de csak ritkán felizzó vitát újra felszítani: lehet-e súlyosan környezetszennyezô cég a KÖVET tagja? Felvállalhatunk-e együttmûködést egyesek által „tömeggyilkosként“ megbélyegzett vállalattal? Elfogadhatunk-e tagdíjat és megbízási díjat egy olyan cégtôl, amely a természet vagy a társadalom állapotának romlását elôsegítô termékbôl termeli ki profitját? A kérdésekre elsô megközelítésben egyértelmû a válasz, hisz az alapszabály nem tiltja, etikai kódex pedig nincs érvényben a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesületnél. (A tagjelölt cégnek el kell fogadnia a KÖVET alapszabályát, amely az alapelveket és a tagok kötelességeit is tartalmazza, az elnökségnek pedig el kell fogadnia a tagjelöltet.) A problémát azonban jogiról elméleti síkra terelve átfogalmazhatjuk úgy is: erkölcsileg megengedhetô-e együttmûködni a társadalom egy része és a zöldek által jelentôsen elítélt szervezetekkel? Nézetem szerint a kérdésre nem adható egyértelmû, mindkét fél által elfogadható válasz, így a vitázó felek véget nem érô szópárbajt vívhatnak anélkül, hogy bármelyikük is gyôzedelmeskedne. Ennek oka pedig az, hogy eltérô elôfeltevésekbôl kiinduló morális elveket, etikai elôírásokat követnek. A cikk elôször bemutatja az etikai elméletek

egy lehetséges felosztását. Ezután megvizsgáljuk, hogy melyik tan elvei alá sorolhatjuk a KÖVET által követett megfontolásokat, és melyiket tartják helyesnek a környezetszennyezô cégekkel való együttmûködést elítélôk. Mielôtt belevágnánk az osztályozásba, talán érdemes tisztázni, mit értünk az alábbiakban etika alatt. Egyszerûen megfogalmazva olyan elvek gyûjteményét, ami alapján cselekszünk, ami alapján megítélünk egy cselekedetet. Nehezebb erkölcsi jellegû döntések elôtt olyan „korlátot“, amelybe kapaszkodva elhatározhatjuk magunkat az egyik cselekvési változat mellett 1. Mi alapján lehet megkülönböztetni etikákat? Azon alapelvek, kritériumok alapján, melyek egy cselekedetet helyessé vagy jóvá tesznek. Ennek megfelelôen megnevezhetünk erény-etikát, kötelesség-etikát és következmény-etikát.

kibocsátás csökkenéssel járó környezeti teljesítmény-javulás sem elhanyagolható… Köteles Géza / TTMK Megjegyzések: 1. Mint ismeretes, a Tisztább Termelés Magyarországi Központja és a United Nations Environment Programme közös koordinálásában, immár harmadik éve, támogatott energia-hatékonysági felülvizsgálatok zajlanak a hazai vállalati szektorban. Az önkéntes részvételnek szervezeti keretet biztosító pályázati rendszer felhívásait a Zölden és Nyereségesen korábbi számaiban többször is olvashatták az érdeklôdôk. 2. CP-EE: Cleaner production-Energy efficiency (tisztább termelés és energiahatékonyság) 3. Ld. az Energia és iroda címû cikket a 8. 0ldalon – a szerk

727 Már

cég van a KÖVET KIR nyilvántartásában!

 Az erény-etika (arisztoteliánus etika) szerint egy cselekedet erkölcsi értékét a cselekvô szándékai, motívumai, jellemvonásai, tehát a cselekvést megelôzô tényezôk határozzák meg. Alapjait Arisztotelész fektette le, és bár történnek próbálkozások visszacsempészni a gazdaságetika területére2, a közéletet, a tankönyveket és a gazdaságot a másik két megközelítés hatja át. Kérdésünk megválaszolásához is a következô két típus lesz segítségünkre. A kötelesség-etikák (deontologikus etika) szerint egy cselekedet erkölcsi értékét magának a cselekedetnek a tulajdonságai határozzák meg, például az, hogy megfelel-e egy elôírásnak, szabálynak. Szélsôséges megfogalmazásában egy emberi tett morális értéke független az okozott következménytôl, az egyetlen lényeges tényezô a szabály, kötelezettségeink betartása vagy megszegése. A következményetika hátránya, hogy egy minden esetben alkalmazható elôírásrendszer megalkotása rendkívül problematikus feladat3. A harmadik csoportba az ún. következmény-etikák (konzekvencialista, teleológiai, céltani etika) tartoznak: egy cselekedet erkölcsi értékét a cselekvés következményeinek, a cselekvést követôen beállt helyzet jósága, értéke határozza meg. Az erkölcsileg helyes kritériuma az a nem-erkölcsi jellegû érték, amit létrehoz. A morális ítélôszékünk elé vont (folytatás a 6. oldalon)

5


6. évfolyam 5. szám (20) Együttmûködés környezetszennyezô és egészségkárosító vállalatokkal, avagy a KÖVET és a zöldre mosás (folytatás az 5. oldalról)

tett következménye lehet anyagi, szellemi jólét, jó közérzet, stb., és ezek határozzák meg magának az ítélendô cselekedetnek az erkölcsi értékét. Tehát a következményetikák szerint csak az a cselekedet a helyes, amely a jónak a rossz feletti legalább akkora túlsúlyát eredményez(het)i, mint más alternatíva. Ez esetben két kérdést lehet feltenni: mi az a jó, amit maximalizálni szeretnénk, és kinek a számára szeretnénk ezt a jót maximalizálni? Sajnos azonban ennek a megközelítésnek is van egy súlyos nehézsége: a cselekvés következménye a cselekvés pillanatában soha nem látható elôre. Milyen etikát érdemes követni? Ezt számtalan tényezô befolyásolja, de objektíve, mindenki által bizonyítottként elfogadva nem kötelezhetjük el magunkat egyik mellett sem. Mindenképpen szükség van egy szubjektív, hiten alapuló elkötelezôdésre. Hétköznapi, állandó reflektorfényben levô példa az eutanázia kérdése. Tegyünk eleget kötelességeinknek, tartsuk be a „ne ölj“ szabályát, és hagyjuk szenvedni hozzátartozónkat, vagy megszegve a szabályt, egy általunk vélt nagyobb jóként értelmezett következmény mellett döntsünk, és szüntessük meg a fizikai szenvedést a kórház „felesleges“ kiadásaival együtt? Kanyarodjunk most vissza az eredeti kérdéshez. Helyes-e, hogy a KÖVET tagjai közé vesz és együttmûködik súlyosan szennyezô vállalatokkal? Erkölcsös dolog-e pénzt elfogadni egy morális szempontból elítélhetô szervezettôl4? Az egyszerûség kedvéért nevezzük a sokak által „súlyosan szennyezônek“, „egészségkáro-

EMAS konferencia Budapesten (folytatás az 1. oldalról)

Egyesületünk az Európai Közösség Környezeti Hivatalával (EU DG Environment) közösen a 761/2001/EK rendelet szerinti EMAS rendszerrôl, annak országos és Európai Uniós helyzetérôl, valamint továbbfejlesztési lehetôségekrôl egynapos konferenciát tart Budapesten 2004. június 25-én. A rendezvényen az EU DG Environment képviselôi mellett megszólalnak a hazai helyzetet ismerô és elemzô szakértôk, és az EMAS-tanúsítvánnyal rendelkezô vállalatok képviselôi is. További érdekesség lehet fôleg a kis- és középvállalatok számára, hogy a KÖVET által gyakran népszerûsített eszköz, az ökotérképezés segítségével két belga cég megkapta az EMAS-tanúsítványt. A Brüsszelben

6

sítónak“ tartott cégeket „kártevô“ szervezeteknek. (Követve a KÖVET Szervezetek fenntarthatósági besorolásának terminológiáját is.) Akik azt állítják, hogy a „kártevô“ cégekkel való együttmûködés helytelen dolog, figyelmen kívül hagyják azt a létrehozott jót (vagy rosszat), amely a közös munka következményeként elôállhatna. Arra a (ki nem mondott erkölcsi) szabályra hivatkoznak, hogy „kártevô“ szervezetekkel szóba sem szabad állni, hiszen azok „annyi rosszat okoznak“5. Vélekedésük besorolható a kötelesség-etikák közé. Hogyan gondolkozik, milyen erkölcsi elvek mentén hozza meg a KÖVET a döntéseit6? Általában azt mérlegeljük, hogy mennyit javíthatunk egy vállalat teljesítményén, természetesen környezeti, fenntarthatósági szempontból. Mi lenne jobb a környezet jövôbeli állapotára nézve: ha elzárkóznánk a „kártevô“ vállalattól, vagy ha megpróbálnánk csökkenteni az általa okozott káros hatásokat? Számunkra utóbbi tûnik vonzó alternatívának. Persze lehetséges úgy érvelni (a hosszú távú következményeket tekintve), hogy az ilyen cégektôl teljes mértékben el kell határolódni, és akkor majd bezárják a gyárkapukat és felszámolják környezet- és társadalompusztító tevékenységüket. Azonban némi realizmussal szemlélve a világot világosan látszik, hogy ennek a bekövetkezési valószínûsége nullához közelít. Tehát a két választási lehetôség közül amellett tesszük le a voksunkat, azt a cselekedetet tartjuk morálisan helyesnek, amelyik a jónak a rossz feletti nagyobb túlsúlyát eredményezi. Mondhatjuk tehát, hogy a KÖVET következményetikát követ. (Természetesen az a nehézség, hogy egy cselekedet következménye a tett pillanatában biztosan soha nem látható elôre, továbbra is fennáll.) Nem hanyagolhatjuk

kifejlesztett módszert és az eddigi eredményeket egy kitûnô elôadó és nemzetközi szakértô, Heinz-Werner Engel mutatja be. A budapesti konferenciát még további három követi ez évben, Rigában, Varsóban és Prágában, illetve reményeink szerint Pozsonyban is lehetôségünk lesz az EMAS népszerûsítésére. A budapesti konferenciára várjuk jelentkezését, a korlátozott létszámra való tekintettel kérjük, hogy ezt mihamarabb tegye meg!

A részvétel díjtalan! A program lebonyolításához szponzorokat keresünk. Részletes szponzori ajánlatunkat kérje a 1/473-22-90-es telefonszámon, vagy az info@kovet.hu címen! További információ: Herner Katalin (KÖVET), telefon: 1/473-22-90, drótposta: herner@kovet.hu

el a konkrét kérdés erény-etikai vonatkozását sem. Az egyesület zöld értékeket vall, de pozitív megoldásokat keres7. Ez egyértelmûen meg van fogalmazva az alapszabály alapelvei között8, de ami talán többet jelent az írott szónál, az a munkatársak környezettudatossága és erkölcsi hozzáállása. Nagyjából mindnyájan azért dolgoznak nem-nyereségorientált, közhasznú szervezetnél, hogy ne kelljen saját értékrendszerükkel komoly kompromisszumot kötni. Ezért a vállalatokkal való együttmûködés elôtt valóban mérlegeljük, van-e környezeti vagy társadalmi haszna a tevékenységünknek. Ennek egyszerû feltételrendszere így fogalmazható meg: a KÖVET csak akkor végez el valamilyen feladatot, ha az adott tevékenység a jelenlegi állapottól szigorú értelemben is a fenntarthatóság irányába viszi a célcsoportot (fenntarthatóbbá tétel – elsôdleges feltétel), ha piaci alapon széles körben még nem mûködik (nem nyereségorientáció – másodlagos feltétel), és ha önmagában legalább semleges az egyesület gazdálkodása szempontjából (nyereségesség – harmadlagos feltétel). Véleményem szerint a KÖVET esetében „érdemesebb“ a következmény-etika mellett elkötelezni magunkat, de talán védhetô a tevékenységünk erény-etikai oldalról is. A fenti gondolatmenet értelmében pedig a vitát arról lehet csak folytatni, hogy egy vállalatokkal foglalkozó egyesület esetében hasznos (ám itt már át is csúsztunk a következmény-etika szóhasználatára) lenne-e szabályokhoz, elôírásokhoz, etikai kódexhez tartani magunkat a következmények józan mérlegelése helyett. Kapusy Pál / KÖVET 1. Etika alatt itt természetesen normatív etikát értünk, az ún. másodfokú vagy metaetikára nem térünk ki. 2. Ld. Radácsi László: Az arisztoteliánus gazdaságetika alapjai. In: KOVÁSZ, II. évf. 1.szám, 1998 „A morál szerepére vonatkozó „Mit kell tennem?“ modern kérdése azt sugallja, hogy [ti. a kötelesség- és a következmény-etika] nem fogadják el erkölcsi vezérmotívumként a „Milyen emberré kell válnom“ kérdésben megfogalmazódó személyességet, mely a cselekvés értékelésének konkrét, egyéni dimenziója.“ 3. Természetesen a gondolkodás története számos példát szolgáltat ilyen próbálkozásokra, elég csak a kanti kategorikus imperativuszra gondolni. 4. Persze már annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy hol húzható határvonal „jó“ és „rossz“ szervezetek között, igen problémás, de kérdésünk szempontjából ez most nem lényeges. 5. Jó példa erre különbözô környezetvédelmi szervezetek Etikai Kódexe, ahol világosan kijelentik, milyen iparágakban tevékenykedô vállalatoktól nem fogadnak el semmilyen támogatást. 6. Természetesen a kérdés sarkított, hisz a KÖVET-nek egyrészt nincs hivatalos Etikai Kódexe, másrészt a cikkben említett háromféle etikai típus a legtöbbször nem tisztán, hanem átfedésekkel jelentkezik. 7. Elismeri, hogy bizonyos környezetpusztító beruházásokat csak harcos fellépéssel lehet megakadályozni, mégis maga csak kivételes esetekben indít támadást. 8. 4.1 A KÖVET tevékenységének alapja a környezetvédelem és a környezetkímélô magatartás iránti elkötelezettség, ezért tagjaitól is ennek megfelelô magatartást vár el. 4.2 A KÖVET igyekszik összekötni a környezet megóvását a gazdasági sikerrel, de olyan esetekben is ragaszkodik a környezetvédelemhez, ahol az anyagi ráfordítást igényel.


„…mindenkinek kedvezôbb, ha a bizalmatlanság oldódik és átmegy együttmûködésbe“ (folytatás az 1. oldalról)

Honnan jött az ötlet, hogy környezetvédelemmel foglalkozz? Tizenhárom éves korom óta „tájfutok“, ez heti két edzést, valamint hétvégi versenyeket jelentett. Így életem jelentôs részét erdôben töltöttem, valószínûnek tartom, hogy innen jött a környezetvédelem gondolata. Gimnáziumi éveim során is érdekelt a biológia, igyekeztem alaposan megtanulni, számos tanulmányi versenyen is elindultam. Szépen lassan kifejlôdött az értékrendemben, hogy a környezetvédelem fontos dolog. Melyik felsôoktatási intézményben szerezted diplomádat? Ez is egy érdekes kérdés, hisz eredetileg kutató-fogorvosnak jelentkeztem, hogy elkerüljem a kémia-felvételit. Párhuzamosan azonban felvételiztem Finnországba a Kuopioi Egyetemre. Mindkét helyre felvételt nyertem, és egy évre kiutaztam, halasztottam a fogorvosin. Kint környezetvédelmi technológiát tanultam, ez egyébként nagyjából egy hazai környezetmérnök szaknak felel meg. Itt az elsô eltöltött év annyira megtetszett, hogy végül különbözô ösztöndíjak segítségével Finnországban elvégeztem az egyetemet. Hogyan kerültél a Budapesti Erômûhöz? Egy olyan finn energiaipari céghez jelentkeztem gyakornoknak (akkor IVO, most Fortum), amely éppen akkortájt vásárolta meg a privatizáció keretében a Budapesti Erômûvet. Így öt hónap helsinki munka után, amikor 1997-ben hazaköltöztem, adódott, hogy a BE Rt.-nél helyezkedjem el, akkor környezetvédelmi fôelôadóként. A rákövetkezô év bolondok napján, április elsején megalakult a BE Rt. környezetvédelmi szervezete, ekkor lettem környezetvédelmi vezetô. Mit tekintesz a legnagyobb eredményednek? Konkrét eredmény helyett inkább összefoglaló jelleggel mondanám: sikerült felépíteni tulajdonképpen a nulláról indulva egy csapatot és egy viszonylag jól mûködô környezetvédelmi rendszert. Elmondhatom, hogy ma már szinte minden BE Rt. dolgozónak mond valamit a környezetvédelem, tudja, hogy a munkájának mi a kapcsolata a környezettel. Ez egy ilyen „régi vágású“ cégnél nehéz feladat. Milyennek képzelsz egy idealisztikus, fenntartható erômûvet? Húha… ez nehéz kérdés, mert elég realista típusú ember vagyok. Közelítsük meg a kérdést technológiai oldalról: elég jó hatásfokkal mûködik, ez jelentsen legalább 75-80%-ot, ehhez persze az kell, hogy kapcsoltan mûködjön, vagyis a villamosenergia-termelés mellett a hôtermelést is hasznosítsa, például távfûtéshez. Tüzelôanyag tekintetében: attól függ, hogy hol helyezkedik el, és kit lát el az erômû. Nagyvá-

rost nehéz elképzelni, hogyan lehet megújuló energiával ellátni, kisebb településeken azonban a megfelelô üzemanyag lehet a környék gazdaságától és természeti adottságától függôen például biomassza vagy geotermikus is. Magyarországon elsôként a Budapesti Erômû adott ki fenntarthatósági jelentést, 2002-ben. Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen úttörô jellegû munkába kezdjetek? Talán onnan, hogy akkoriban már túl voltunk három környezeti jelentés kiadásán, ráadásul az elôzô évivel megnyertük a Deloitte által kiírt Közép-európai Környezeti Jelentés Díjat. Természetes volt, hogy tovább szerettünk volna lépni, valamilyen módon továbbfejleszteni a jelentést. Akkoriban volt egy együttmûködés a GRI, a CEU és az IFC között a jelentéskészítés népszerûsítésére. Felkértek egy rendezvényükön elôadónak, itt jött az ötlet, hogy ne csak a környezeti, hanem a társadalmi és gazdasági teljesítményünket is bemutassuk a fenntarthatóság szempontjából. Egy szervezet által kiadott jelentésnek optimális esetben van egy olyan kedvezô hatása is, hogy valamilyen formában visszahat a szervezetre, lehetôséget ad a tevékenységek, eredmények újragondolására. Volt-e ilyen hatása a Budapesti Erômûnél? Az egész jelentéssel kapcsolatos legnagyobb eredmény érdekes módon a szervezeten belül jelentkezett. A jelentés készítésében a cégen belül szinte minden szakterületnek részt kellett venni, így az interjúk, adatszolgáltatások során kénytelenek voltak elgondolkodni a munkájuk és a fenntartható fejlôdés összefüggésérôl. Miután meglátták az eredményt, igen kedvezôen értékelték a kezdeményezést. Szépen lassan kialakult a motiváció arra, hogy a következô évben valami pluszt, újat tudjunk jelenteni. Van egy kínai mondás, amit szeretek idézni: „amit hallok, azt elhiszem, amit látok, arra emlékszem, amit csinálok, azt tudom". Ráadásul nagy cégeknél elôfordul, hogy a különbözô osztályokon, folyamatokban dolgozók nem tudják, mit csinálnak a szervezet másik felén. Mennyire érzed jogosnak azt a veszélyt, hogy környezetszennyezô ill. társadalmilag káros hatásúnak mondott cégek „zöldre mosási" célra használják a jelentéseket? Nyilván fennáll a veszély, de úgy gondolom, hogy a zöldre mosásnak vannak olcsóbb és kevésbé munkaigényes módszerei. Ezenkívül a jelentés auditálással még hitelesebbé tehetô. Például a BE Rt. esetében abból indultunk ki, hogy a zöldek nem bíznak a jelentésekben, így jött az ötlet, hogy tanúsíttassuk civilekkel. Ekkor jött a KÖVET és az érdekelt felek fórumával történô tanúsítás a képbe. Szerintem logikus, hogy a leginkább kétkedôvel kell tanúsíttatni. Ha ôt meg tudjuk gyôzni, akkor a többieket is. Több helyen hallani olyan érvelést, hogy egy ilyen jelentés semmit nem használ a környezetnek, sôt még árt is a felhasznált papír miatt… Adódik a provokatív kérdés: van-e tényleges környezeti, társadalmi haszna egy környezeti vagy fenntarthatósági jelentésnek? Ezzel nem tudok egyetérteni. Igaz ugyan,

hogy a közvetlen haszna kicsi. Tapasztalatom szerint leginkább a diákok látják közvetlen hasznát, ami persze elég szûk szegmense a társadalomnak. Az igazi hasznot ott látom, hogy egyre több vállalat lesz nyitott, egyre inkább rájönnek arra, hogy nem szabad a társadalomtól elzártan mûködni. Szemléletváltás megy végbe, fel kell ismerni, hogy mindenkinek kedvezôbb, ha a bizalmatlanság oldódik és átmegy együttmûködésbe. A Budapesti Erômû fenntarthatósági jelentései megfelelnek a Global Reporting Initiative 1 elôírásainak. Milyen jövôt jósolsz a GRI kezdeményezésnek? Szerintem terjedni fog. Egyrészt azért, mert nagyon lelkes csapat csinálja Amszterdamban. Ugyebár tudjuk, hogy az emberi tényezô milyen fontos… Másrészt az élenjáró cégek – jó értelemben vett – divatot fognak csinálni. A cél szempontjából mindegy, hogy divatból, vagy igazi meggyôzôdésbôl születik, fô, hogy elindul a folyamat, és a cég jobban megismeri saját magát. Exponenciálisan nô a GRI elveket használó jelentôk száma, még ha sokan nem is használják a teljes módszert egyelôre. Március elseje óta a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület munkatársa vagy, de mint egy aktív KÖVET-tagvállalat képviselôje, az elmúlt évek során sokszor dolgoztál együtt velünk. Hogyan kerültél elôször kapcsolatba a KÖVET-tel? Igazság szerint nem tudom. Olyan régen volt, hogy ôszintén szólva már nem is emlékszem… Non-profit szervezethez jöttél dolgozni. Szóba került-e, hogy maradsz az iparban? Persze. Mindenképpen olyan helyre szerettem volna továbblépni, ahol az iparral kapcsolatban lehetek. Erre két mód kínálkozik: iparvállalat, vagy olyan szervezet, aki iparvállalattal foglalkozik. Eljött az ideje, hogy a másik oldalon is hasznosítsam tapasztalataimat. A KÖVET-nél kiszélesedik a spektrum, amivel foglalkozhatom, más iparágakkal is kapcsolatba kerülhetek. Nem azért jöttem a KÖVET-hez, mert civil szervezet, hanem mert szimpatikus a tevékenysége. A Budapesti Erômûnél töltött éveim alatt is azért szerettem együttmûködni velük, mert sosem vádoltak, inkább építô jelleggel közelítették meg a problémákat. Talán kevesen tudják, hogy aktívan sportolsz: háromszoros magyar sítájfutó bajnok vagy. Bajnoki címeimet 2001-ben és 2002-ben szereztem. A sportággal Finnországban ismerkedtem meg, ahol ez a tájfutás téli kiegészítô sportja. Sajnos egyre kevesebb idôm van edzeni, de amikor csak tehetem, részt veszek táj- és sífutó rendezvényeken! Köszönjük az interjút, és sok sikert kívánunk! Kapusy Pál/KÖVET 1. GRI = Global Reporting Initiative (Kezdeményezés a Fenntarthatósági Jelentések Egységesítésére). Az ISO 14000-es szabványcsaládhoz hasonlítható norma, amit a több száz multinacionális vállalat általi alkalmazás és az érdekelt felek széleskörû bevonása tesz hitelessé. További információ: www.globalreporting.org

7

Emberi tényezô

Emberi tényezô rovat Urbán Katalin:


Zöld iroda

6. évfolyam 5. szám (20) zöld iroda rovat

Energia és iroda A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából hamarosan elkészül a Környezetbarát Iroda kézikönyv frissített, legújabb kiadása. A kiadvány megjelenése szervesen illeszkedik a KÖVET iroda-zöldítési programjába: a tavasz folyamán megújul a www.kovet.hu távoktatása, június elsô hetében országos szintû „Zöld Iroda hét” lesz, és szeptemberben indul az Európai Úniós szintû „Energiabajnokság”. Az alábbi cikk a készülô kézikönyvre épül, és ôszintén reméljük, hogy kedvet csinál irodáink környezet- és emberbarátibbá tételéhez. Energia-takarékosság: méréssel pénzt takaríthatunk meg! Az energiafelhasználás csökkentése kétféleképpen érhetô el: szokásaink megváltoztatásával, vagy energiatakarékossági beruházásokkal, pl. szigeteléssel, új ablakok beszerelésével. Mielôtt bármibe fognánk, érdemes elgondolkodni azon, hol és miképp takaríthatunk meg energiát. Pusztán az energiafogyasztás figyelésével jelentôs mértékû megtakarítás érhetô el (5-10%). Az energiafogyasztás nyomon követésével hasznos információkhoz juthatunk. A fogyasztás indokolatlan változása jelzi a rendszer meghibásodását vagy a nem megfelelô energiagazdálkodást, a kiugróan alacsony fogyasztás pedig fényt deríthet eddig rejtett fogyasztáscsökkentési lehetôségekre. Ha a fogyasztási adatok nincsenek összhangban az épület kihasználtságával, az idôjárással – azaz munkaidôn kívül, melegebb idôben is változatlan a fogyasztás –, meg kell vizsgálni, hogyan lehet változtatni az energetikai rendszer mûködésén. A fogyasztás nyomon követése megkönnyíti azon területek kiválasztását, ahol megtérülnek az energetikai beruházások (pl.: az ablakokat cseréljük, illetve szigeteljük, a tetôn változtassunk vagy a világítást cseréljük ki) vagy érdemes energiatakarékossági intézkedéseket bevezetni. Néhány ötlet az energiafelhasználás csökkentésére 1. Fûtés Szubjektív hômérséklet: a hôérzet a fontosabb! Az irodák nagy részében a legtöbb energiát a fûtés fogyasztja. A tapasztalatok szerint szellemi munkát végzôk esetében – és a magyar szabvány elôírásai szerint – az ideális hômérséklet télen 18-20 °C, nyáron 23-24 °C. A hômérô által mutatott hômérsékletet azonban különbözô emberek eltérôen érzékelik, vagyis „szubjektív” hôérzetünket több szempont befolyásolja. A végzett munka jellege, (ülômunka, vagy némi mozgással is jár), a rajtunk lévô ruházat, életkorunk, fizikai állapotunk, a levegô relatív nedvességtartalma, a belsô légáramlat intenzitása, iránya, a bútorok, falak színe, hômérséklete. Így ugyanabban a helyiségben egyes helyeken (pl. ablak mellett, fûtôtest közelében, huza-

8

ben tartózkodnak az épületben, tehát munkaidôben. A takarítást közvetlenül a munkakezdés elôtti vagy a munkaidô utáni idôszakra tegyük, így nem kell néhány ember kedvéért az egész épületet fûteni és kivilágítani. A fapadló, a parketta, a szônyeg hôszigetelô. Egy-egy munkahely komfortosságát is növelhetjük az asztal alá helyezett szônyeg segítségével. A fûtés 2 fokkal való lejjebb állításával 12%-os energia-megtakarítást érhetünk el!

tosabb helyeken) eltérô lehet a hômérséklet. Ezért fontos, hogy – fôleg nagyobb termekMagyarország éghajlata kedvezô a napenerben- egyénileg állítható legyen a fûtés. gia felhasználás szempontjából, de tudomáAz alacsonyabb nedvességtartalmú levegôt sunk szerint még nem alkalmaztak napelehûvösebbnek érezzük – így fôleg télen formes fûtést irodaházakban, csak szállodákdul elô, hogy emiatt magasabbra állítjuk a ban. Napkollektorok mellett a napenergia fûtést, ez azonban tovább csökkenti a levepasszív hasznosítása, nagy üvegfelületek kigô relatív nedvességtartalmát. Télen 17-21 alakítása is jelentôs megtakarítást jelent. °C, nyáron 19-24 °C hômérséklet mellett 3070 %-os relatív nedvességtartalom biztosít 2. Légkondicionálás jó közérzetet. Vagyis, ha száraznak és hûA légkondicionálót akkor használjuk, ha az vösnek érezzük a levegôt, elôször párologvalóban szükséges. Nyáron jó szolgálatot tassunk, illetve növények elhelyezésével tesz a levegô hûtésében, de télen fûtés célteremtsünk kedvezôbb klímát, és csak ezjára, ha lehet, ne ezt a berendezést használután állítsuk a fûtést magasabb fokozatra. juk: télen a kinti levegô beáramoltatása és A környezet színe is befolyásolja az ott dolgofûtés céljából történô zók hôérzetetét. Az igéfelmelegítése akár 50%nyeknek megfelelô szíkal is növelheti fûtési Tudta-e, nek választásával „nököltségünket! velhetjük” vagy „csök…hogy 4 számítógép egy kenthetjük” a belsô hôévnyi folytonos mûködéssel 3. Világítás mérsékletet. annyi szén-dioxid kibocsátásáért Az Energiagazdálkodási Rt. munkatársai szerint, felel, amennyiért egy átlagos Ablakok ha Magyarországon a családi személyautó? A megszökô hô 10-30-%lakosság többsége fénya (lakóházaknál) az ablacsöveket használna a kon át távozik, ezért ér…egy 600 wattos fénymásolóhagyományos izzók hedemes figyelmet szengép, amely a nap 24 órájában lyett, egy közepes teletelni a megfelelô szigepülés energiaigényét ki „stand-by” (készenléti) telésnek. Az olcsó filc lehetne váltani! üzemmódban van, vagy gumiszigetelés hatékony, de érdemes lehet kb. 150 ezer forint értékû áramot Az irodai energiafogyaszmegfontolni az ablakok használ el és 1,5 tonna tásnak csak kis részét adcseréjét is. szén-dioxid keletkezéséért ja a világítás, de szinte Miért? A korszerû, „hôegész évben szükség van felelôs egy évben? szigetelô” üvegablakok rá, ezért is ajánlott új iro40-75%-al kevesebb hôt da építésénél minél racionálisabban tervezni a engednek át, mint a hagyományos ablakok! világítási rendszert. Egy-egy iroda megfelelô A szigetelés mellett nyáron külsô árnyékomegvilágításának kialakítása komoly tervezôi lással (zsaluk), télen sötétítô függönyökkel feladat, bár csak a drágább, igényesebb irodák tehetjük kellemesebbé a belsô hômérséklekialakításánál fordítanak erre külön figyelmet. tet. A függöny ne takarja az ablak alatti fûA tervezônek többféle, néha ellentmondó tôtestet, ezzel csak a meleget tereljük kifeszempontot kell figyelembe vennie: a termélé. Télen nap közben engedjük be a napszetes fény hiánya rontja az ott dolgozók hanfényt a szobába, éjszakára viszont húzzuk gulatát, így – ha erre lehetôség van – energiabe a sötétítô függönyt, így kevesebb hô szötakarékossági és „emberi” szempontból is jó kik ki az ablakokon keresztül. erre hagyatkozni, és a munkahelyeket ennek A fûtôtesteket polcok alá is állíthatjuk, ezzel a megfelelôen kialakítani. A számítógép képerszoba belseje felé tereljük a meleg levegôt, nyôje ugyanakkor legjobban sötétben látható, amely egyébként fölszállna a plafon irányába. ekkor viszont a munkához szükséges iratokra Gondoskodjunk róla, hogy éjszaka illetve hétnem vetôdik elég fény, szükség van tehát az végén csökkentett hômérsékleten mûködjön egyénileg irányítható fényforrásokra. a fûtés. Jó megoldás erre az idôkapcsoló haszTörekedjünk egyenletes, kis fényû háttérvinálata. Az épület fûtése/hûtése akkor mûködlágításra, amelyet helyi fényforrások egéjön legnagyobb hatásfokkal, amikor a legtöbszítenek ki!


A fénycsöveket fôleg nagyobb területek olcsó megvilágítására használják. Ezek elônye a hosszú élettartam (kb. 8000 óra), alacsony energiafogyasztás, és az erôs megvilágítás. Ugyanakkor a hagyományos fénycsövek villogása, zúgása zavaróan, fárasztóan hathat, a fénycsô által kibocsátott fényt sokan nem kedvelik, az ilyen helyiségekben való tartózkodást fárasztónak találják. Elektronikus elôtét alkalmazásával megszûnik a fénycsövek zúgása, villogása, és az energiafelhasználás is csökken. A fénycsövet csak olyan helyre ajánlott beszerelni, ahol legalább 15 percig égve marad, az ennél gyakoribb ki-be kapcsolás csökkenti a lámpa élettartamát. Fontos! A fénycsövek higanyt tartalmaznak, ezért veszélyes hulladéknak számítanak - elhasználódásuk után gondoskodjunk ártalmatlanításukról! Ha energiatakarékos, kellemes fényû megvilágítást szeretnénk, válasszuk a kompakt fénycsöveket. Ezek kisméretû fénycsövek, amelyek fényhasznosítása ötször jobb, élettartamuk pedig 8-10-szer olyan hosszú, mint az izzólámpáké. A kompakt fénycsövekre is igaz, hogy élettartamukat csökkenti a gyakori ki-be kapcsolgatás, ezért olyan helyeken használjuk, ahol hosszabb ideig (több mint 15 perc) van szükségünk a világításra! Antal Orsolya / KÖVET

zöld iroda rovat

Ha már úgy is „zöldíti“ irodáját, nevezzen be az Európai Energiabajnokságra! Az Európai Energiabajnokság egy 50 cég részvételével egy éven át zajló energia-megtakarítási verseny. A versenyben francia, német, magyar, olasz, lengyel és angol cégek irodaházai vesznek részt. A résztvevôk a megtakarításokat olyan intézkedésekkel érik el, amelyek jelentôs kiadásokat, beruházást nem igényelnek. Ilyen intézkedés pl. az irodában dolgozók hozzáállásának és szokásainak megváltoztatása ösztönzôkkel, de nem tartozik ide új, energiatakarékos fénycsövek vásárlása, vagy egy irodai eszköz energiatakarékosabb modellre való lecserélése. A projektnek pontosan az a célja, hogy bemutassa, csupán a magatartási formákkal, a szokások megváltoztatásával is jelentôs megtakarítást és környezeti hasznot, jelen esetben alacsonyabb energiafogyasztást, lehet elérni. Milyen díjak kerülnek kiosztásra? Minden résztvevô nyer! A verseny végén, egy év leteltével, minden résztvevô irodaház villanyszámlája csökken (vagyis lefaragja a költségeket), és ezzel együtt az irodaház által kibocsátott CO2 mennyisége is csökken. További díjak: 1. „Legmagasabb európai szintû megtakarítás"-díj: (arany: 10 000 Euró, ezüst: 5 000 Euró, bronz: 2 500 Euró) 2. „Legmagasabb nemzeti szintû megtakarítás“-díj (5 000 Euró országonként) 3. „Legötletesebb, legjobb kampány a dolgozók motiválására“-díj: 5 000 Euró A díjak pénzjutalmat és egyéb nyereményeket tartalmaznak, a támogatók energiatakarékos eszközeinek, berendezéseinek, illetve szolgáltatásainak formájában. A gyôztesek egy nagyszabású díjkiosztó gálán, Brüsszelben vehetik át a díjakat, 2005 novemberében. A gálán az Európai Unió képviselôi is jelen lesznek.

Ki vehet részt? Bármely a hat résztvevô országban bejegyzett vállalat különálló irodaépülete részt vehet! Fontos, hogy az egység energiafogyasztása mérhetô és dokumentálható legyen, pl. villanyszámlával. Az épület legyen megközelíthetô, mivel a versenybizottság meglátogatja a résztvevô cégeket a bajnokság folyamán. Ezen kívül a verseny egy éves idôtartama alatt semmilyen számottevô felújítási munkára, fûtés-korszerûsítésre nem kerülhet sor az épületben. Jól hangzik, de mennyibe kerül a nevezés? A versenyben való részvétel ingyenes!

Miért érdemes részt venni? Amellett, hogy az Ön vállalata a díjakért is versenyez, a vállalat energiát takarít meg, és javítja az épület CO2- egyensúlyát pénzt takarít meg – az elôzetes tanulmányok szerint a villany- és fûtésszámla átlagban 10-15%-kal csökken! alkalmazottainak motivációja növekszik. Az energiatakarékosságot célzó közös erôfeszítésekben való részvétel ösztönzi a dolgozókat a további programokban való aktív részvételre, illetve növeli a cég iránti elkötelezettségüket. pozitív nyilvánosságot kap – a verseny szervezôi folyamatosan tájékoztatják a nemzetközi és szakmai sajtót a versenyrôl, a résztvevôkrôl, a megtakarított energiamennyiségrôl, stb. kézhez kap egy energiakimutatást – az egy év leteltével részletes kimutatást kap a vállalat az irodában megtakarított energia mennyiségérôl, havi lebontásban, az egy alkalmazottra esô lebontásban, stb. élvezheti a versenyszervezôk támogatását és tanácsait a verseny egész idôtartama alatt.

A verseny koordinációja A versenyt Magyarországon a KÖVET-INEM Hungária koordinálja, itt szerezhetôk be a jelentkezési lapok, segédanyagok, illetve egy on-line eszköz, amellyel a megtakarítások mérhetôek, számíthatóak. A KÖVET a sajtót és más érdeklôdôket is folyamatosan informálja a verseny elôrehaladásáról, eredményeirôl, a résztvevôkrôl. Az Európai Energiabajnokság 2004 szeptemberében indul. A Bajnokság lebonyolítását az Európai Unió SAVE II programja támogatja. További információ: Számos irodákban jól használható, megtakarításokat ösztönzô ötlet (poszterek, ellenôrzô-listák, környezetbarát-címkék, elôadási segédletek, stb.) hozzáférhetô a www.energyoffice.org honlapon, négy nyelven (angolul, németül, franciául és spanyolul). Juranics Judit (KÖVET) 1/473-22-90 juranics@kovet.hu

9

Zöld iroda

Néhány szó az izzókról, fénycsövekrôl A megvilágítás erôsen befolyásolja hangulatunkat – nem véletlenül örülünk a napos idônek. A megvilágítás erôssége mellett a fény színe is hat ránk: a különbözô mesterséges fényforrások által kibocsátott fény különbözô mennyiségben tartalmazza az egyes színeket. Az izzólámpák fényében nagy a vörös részaránya, a fénycsövek egy része pedig csak egészen kevés vöröset tartalmaz, ezért látjuk sápadtnak, kékesnek az ott tartózkodókat. Bármilyen lámpát is használjunk, ne felejtsük el: a hosszabb ideig nem használt lámpákat kapcsoljuk ki, ne használjuk feleslegesen az energiát. A hagyományos izzólámpák a felhasznált energia mindössze 3%-át hasznosítják fény formájában, mivel a felhasznált energia nagy része az izzószál felmelegítésére fordítódik. Hatékonyabban használja az energiát és hosszabb élettartalmú a halogén izzólámpa, amelyben a jód megakadályozza az elgôzölgô volfrám izzószál lecsapódását az üvegburán, így nem homályosodik el az izzó.


Környezeti kommunikáció

6. évfolyam 5. szám (20)

Környezeti, fenntarthatósági, társadalmi jelentések A környezeti vagy környezetvédelmi jelentés fogalma ma már ismerôsen cseng sokak számára, de mire ez a szóösszetétel a pénzügyi jelentések mellett elterjedt, addigra megérkeztek az újak… vasolom, mert nem szükséges egyszerre minden indikátort figyelembe venni, „szemezgethetünk”, hogy melyek azok az adatok, amelyek már most rendelkezésre állnak, és melyek azok, amik most még ugyan nem, de talán idén már gyûjtik ôket, hogy jövôre bôvíthessék, fejleszthessék a jelentést. Ez is amolyan fenntartható fejlôdés, hiszen az útmutatók segítségével látjuk, hogy évrôl-évre hol javíthatunk kommunikációnkon. Ha már van jelentés, elôbb-utóbb szembesülünk a kétkedôkkel, akik nem hiszik el, hogy a jelentés tartalma megfelel a valóságnak, és nem csak reklámcélra készült „feltupírozott” beszámoló. De erre is van megoldás! Könyvvizsgáló és auditor cégek garmadája áll készen, hogy auditálja az adatokat, hasonlóan a már megszokott pénzügyi jelentésekhez. Az auditálás, vagy minôsítés (hogy ne keverjük össze a kettôt) egy új módja a KÖVET által a Budapesti Erômû Rt-vel és a DENSO Gyártó Magyarországgal kifejlesztett értékelô fórum. Ennek lényege, hogy az adott vállalattal kapcsolatban álló érdekelt felek képviselôibôl szervezett fórum véleményezi a jelentést, és megfogalmazza javaslatait a változtatásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatban. A minôsítés természetesen ennél a módszernél is kiterjed az adatgyûjtés módjának Azon cégek székhelyei (országok), melyek a GRI alapján útmutatója ellenôrzésére, az adatok megbízalapján készítették jelentéseiket hatóságának és valósághûségéA GRI alapján készített jelentések világhódítása nek ellenôrzésére. kapcsolataikat, a többi témát csak érintik. Emellett értékelésre kerül a cég fenntarthaDe hogyan fogjunk neki egy ilyen jelentés eltósági teljesítménye is (ld. Tóth Gergely vekészítésének? Elôször lapozzuk át néhány – zércikkét), külön-külön értékelve a helyi ha van rá mód, akkor azonos iparágban mûgazdaságra, környezetre és társadalomra ködô – cég korábban kiadott hasonló publigyakorolt hatást. A kapott pontszámok alapján könnyebben meghatározhatóak a kációit 1. Ezzel nagyjából kialakul a kép, hogy fejlesztésre váró területek, és könnyebb a mi mindent érdemes (kell?) egy ilyen jelenprogramok után összehasonlítani az elért tésbe írni, hogyan szeretnénk az adatainkat eredményt a kiindulási alappal. bemutatni, milyen grafikai megoldásokkal További információval szívesen állunk renlehet egy-egy dologra felhívni a figyelmet. delkezésre a KÖVET irodában. Ezután ha még mindig kételyeink vannak a tartalmat illetôen, bogarászhatunk a száUrbán Katalin/KÖVET mos rendelkezésre álló útmutató között is. Ezek közül kiemelten javasolom az INEM 2 ál1. A KÖVET irodában található – tagvállalataink számára tal kiadott „The INEM Sustainability Reportingyenes – könyvtárban rendelkezésre áll szinte az ing Guide”-ot (megrendelhetô a KÖVET-tôl), összes hazai, és számos külföldi környezeti és fennvagy a „Global Reporting Initiative (GRI) Sutarthatósági jelentés. 2. INEM: International Network for Environmental Manastainability Reporting Guidelines”-t (letöltgement (Nemzetközi Hálózat a Környezettudatos hetô a www.globalreporting.org oldalról). Vállalatirányításért), a KÖVET-hez hasonló szervezeEz utóbbi használata világviszonylatban is teket átfogó nemzetközi „ernyôszervezet” egyre jobban terjed, használatát azért is jaA fenntartható fejlôdés elvének terjedésével egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy egy vállalat tevékenységet nem lehet „szeletek” alapján értékelni, valamilyen módszerrel a teljes képet kell átláthatóvá tenni. Ennek egyik egyre jobban terjedô eszköze a fenntarthatósági jelentés, mely a környezetvédelemre vonatkozó adatok mellett foglalkozik a cég gazdasági, társadalmi (ide értve a dolgozók biztonságát és munkakörülményeit is) szerepvállalásával is. Azok a vállalatok, melyek tevékenységük során szoros kapcsolatba kerülnek a társadalommal, vagy társadalmi szempontból „kritikus” tevékenységet folytatnak (pl. dohányipar, szeszipar), jobban hajlanak társadalmi jelentések kiadására. Ezek abban különböznek a fenntarthatósági jelentésektôl, hogy kiemelten kezelik a társadalommal, lakossággal kapcsolatos kommunikációjukat,

10

KÖVET hírek

Új tagok EuroCabinet Kft.

Az EuroCabinet Üzleti Tanácsadó Kft. 1999ben alakult két magánszemély, Kriza Máté és Suha György kezdeményezésére, akik azóta is a cég egyedüli tulajdonosai. Az EuroCabinet Kft. fô tevékenysége a vállalati stratégiai kommunikáció, melynek lényege, hogy cégek részére speciális, egyénre szabott tanácsadást és aktív lobbizást végzünk az ôket érintô jogszabályi környezettel kapcsolatos felkészülésre, illetve annak befolyásolására vonatkozóan. A jogszabályi környezet magába foglalja a helyi (önkormányzati), országos (kormányzati, parlamenti, hatósági), illetve egyre meghatározóbban az európai uniós jogalkotási és döntéshozatali szinteket, melyek eltérô mértékben és formában, de jelentôs kihatással lehetnek egy adott vállalat üzleti tevékenységére, nyereségességére. Az EuroCabinet Kft. 2002 óta tagja a FIPRA International nemzetközi tanácsadói hálózatnak, mely uniós jogszabályok és politikák vállalati ügyfelek részére történô befolyásolásával és figyelemmel követésével foglalkozik. Az elmúlt idôszakban egyre növekvô fontosságot tulajdonítunk a vállalatok társadalmi felelôsségének, ezen belül a fenntartható fejlôdés, a környezetvédelem és a szociális elkötelezettség témakörének, az ezzel foglalkozó nemzetközi szervezetek és trendek figyelemmel követésének. Részben ennek is az eredményeképpen lett az EuroCabinet Kft. tagja a KÖVET-INEM Hungáriának, mely Magyarországon a fenntartható fejlôdés egyik fontos szegmensének, a környezettudatos vállalatirányításnak az elismert képviselôje. További információ: Kriza Máté, ügyvezetô igazgató Telefon: 267-2992 Drótposta: eurocabinet@eurocabinet.hu Honlap: www.fipra.com

Komárom-Esztergom Megyei Állami Közútkezelô Kht. A KEM Állami Közútkezelô Kht. 1996. június elsején alakult a KEM Közúti Igazgatóság jogutódjaként. Feladatunk KomáromEsztergom megye 827 km-es országos közúthálózatának fejlesztése, kezelése, üzemeltetése és fenntartása. Ezt a feladatot megfelelô felkészültségû szakembergárdá-


val, 159 fôvel, kellô tapasztalattal, korszerû informatikai eszközökkel és a rendelkezésünkre álló géppark segítségével látjuk el. A megye országos közútjainak állapota, használhatósága, forgalombiztonsága, a közúthasználók kényelme, nagymértékben függ Társaságunk minôségi szolgáltatásaitól. Legfôbb célunk ezért olyan közúthálózat létrehozása, fenntartása, kezelése és mûködtetése mely az úthasználók számára hatékony, gazdaságos és fôképp biztonságos közlekedést tesz lehetôvé.

gi és technikai fejlôdéssel párhuzamosan végezze környezetvédelmi szolgáltatásait. További információ: Gömöry Árpád, ügyvezetô igazgató Kapusi Krisztián, környezetvédelmi megbízott 9027 Gyôr, Csörgôfa sor 8. Telefon: 96/516-620 Fax: 96/516-622 Drótposta: info@buechl.hu Az IFEX Mérnökiroda Kft.

További információ: Barabás Zsolt, közútkezelési igazgatóhelyettes fômérnök Telefon: 34/513-350 Drótposta: titkarsag@mail.kemkozut.hu Honlap: www.kemkozut.hu BÜCHL HUNGARIA Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

A gyôri székhelyû vállalat 2000-ben, egy tíz éve tevékenykedô környezetvédelmi szolgáltató cég megvásárlása után alakult, amelynek alapvetô tevékenysége a fémforgácsolás során keletkezô emulziók, mosóvizek elszállítása, kezelése volt. 2001 novemberében avattuk fel új központi telephelyünket (két, egyenként 1000 m2 alapterületû csarnok) a gyôri Nemzetközi Ipari Park területén. A folyékony veszélyes hulladékok ártalmatlanítását ezen a telephelyen, egy magas technológiai színvonalat képviselô bepárló berendezés segítségével végezzük. A fizikai eljárással minden olyan folyékony veszélyes hulladék ártalmatlanítása megvalósítható, amelyek összetevôi különbözô forrásponttal rendelkeznek, és a desztillálás során vízre, illetve egyéb frakciókra bonthatók. Nagy kapacitású válogató és bálázó gépsorunk segítségével a vegyes csomagolóanyagokból értékes anyagokat nyerünk. A BÜCHL HUNGARIA Kft. – a termelés és a hulladékképzôdés helyi sajátosságait figyelembe véve – több olyan partnercégnél tevékenykedik, ahol a mindennapi munka során folyékony vagy szilárd, veszélyes illetve nem veszélyes hulladék képzôdik. Cégünk folyamatosan frissíti engedélyeit, épít be új technológiai elemeket, keres új lehetôségeket a hulladékhasznosítás területén. Emellett bevezetésre került az ISO 9001:2001 és az ISO 14001:1997 szerinti minôség- és környezetirányítási rendszer. A BÜCHL HUNGARIA Környezetvédelmi Szolgáltató Kft arra törekszik, hogy – a mindenkori jogi elôírások betartása mellett – a gazdasá-

Az IFEX Mérnökiroda a katasztrófaelhárítási technológiák környezetbiztonsági vonatkozásait kutatja. Felismertük, hogy a környezetvédelmi jogszabályok nem vonatkoznak a havária helyzetekre, a változó helyszínen létrejövô, pontszerû, idôszakos kibocsátásokra határérték kritériumokat nem tartalmaznak. A vegyi és tûzkatasztrófák felszámolását az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság hatáskörébe utalják, és nincsenek tekintettel sem a havária helyzetekbôl adódó elsôdleges környezeti hatásokra, sem az elhárítási technológia alkalmazása során létrejövô másodlagos környezeti terhelés mértékére. Kidolgoztuk az egyik legnagyobb levegô és talajszennyezést okozó haváriának, a szénhidrogén tárolótartályok tüzének új oltási technológiáját. Ennek a katasztrófahelyzetnek viszonylag nagy a gyakorisága, és esetenként ezer tonna nagyságrendû korom jut a levegôbe. Felismertük, hogy a nagymértékû környezetszennyezést a negyvenötven éves tûzoltási stratégiai és taktikai elôírások módosításával lehet elérni. 2000-ben a MOL területén bemutattuk az új mûködési elven alapuló tartálytûz oltási technológiánkat. Az 500m2 tûzfelületû tartálymodell tüzét 40 másodperc alatt oltottuk el. Automatikus mûködésindítás esetén a tartálymodellnek megfelelô méretû valóságos, 8000m3-es tartály égési idejét képesek vagyunk egy perc alá szorítani. Eközben az oltóanyag felhasználás is a töredékére csökken. Célunk az eljárás mielôbbi bevezetése a vegyipar és olajipar területén. Mérnökirodánkban az idei évben tervezzük a Környezettudatos Irányítási Rendszer bevezetését. Ügyvezetô igazgatónk a KIR auditori képesítést megszerzésével készül a feladat megoldására. További információ: Szôcs István ügyvezetô igazgató Telefon: 1/249 2112 Drótposta: szocs @ifex.hu Honlap: www.ifex.hu

Jogszabályok

Új jogszabályok 2003. október – december Általános 183/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet Az Országos Környezet- és Vízügyi Fôfelügyelôség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fôigazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat- és hatáskörérôl 144/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet A mezôgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai követelmények szerinti elôállításáról, forgalmazásáról és jelölésérôl szóló 140/1999. (IX. 3.) Korm. rendelet módosításáról 137/2003. (IX.4.) Korm. rendelet Az Országos Vízügyi Fôigazgatóság, valamint a vízügyi igazgatóságok feladat- és hatáskörérôl szóló 234/1996. (XII.26.) Korm.rendelet módosításáról 16/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet A környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekrôl szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet módosításáról 111/2003. (XI. 5.) FVM-GKM-ESzCsM-KvVM együttes rendelet A géntechnológiai módosításnak tekintendô, valamint annak nem minôsülô eljárásokról és a géntechnológiai tevékenység ellenôrzésére jogosult hatóságokról Hulladékgazdálkodás 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrôl 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet A növényvédô szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezelésérôl 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet A területi hulladékgazdálkodási tervekrôl 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet A biohulladék kezelésérôl és a komposztálás mûszaki követelményeirôl Vízgazdálkodás 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet A közmûves szennyvízelvezetô és -tisztító mûvel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról (folytatás a 12. oldalon)

w w w . k o v e t . h u

11


6. évfolyam 5. szám (20) mi felméréseket végeztem, illetve a csomagolóanyagok környezetre gyakorolt hatásait vizsgáltam.“ Telefon: 70/386-31-09 Drótposta: acidarnold@hotmail.com

Állás

Jogszabályok

Új jogszabályok (folytatás a 11. oldalról)

Környezetbiztonság 63/2003. (X. 28.) ESZCSM rendelet Az élelmiszerek vegyi szennyezettségének megengedhetô mértékérôl szóló 17/1999. (VI. 16.) EüM rendelet módosításáról 64/2003. (X.18.) GKM rendelet Az éghetô folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III.25.) IKM rendelet módosításáról 54/2003. (IX. 1.) ESZCSM-KvVM-BM együttes rendelet A veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények tulajdonságainak vizsgálati módszereirôl és a vizsgálatok eredményeinek értékelésérôl 94/2003. (IX.23.) OGY határozat A biológiai biztonságról szóló Cartagena jegyzôkönyv megerôsítésérôl 1107/2003. (XI. 5.) Korm. határozat A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló programról

Álláskeresôk Balogh Ingrid (26), 2002-ben diplomázott a BGF Külkereskedelmi Fôiskolai Karán, Európai Üzleti Tanulmányok szakirányon. Diplomamunkáját a magyarországi szennyvízkezelési ISPA projektekbôl (Szeged, Hajdú-Bihar) és általánosságban az ISPA mûködésérôl, illetve nem-mûködésérôl írta. Optimális esetben olyan munkakörben szeretne dolgozni, amely ötvözi a környezetvédelmet, a kommunikációt és az uniós kapcsolatokat. Úgy érzi, környezetvédelmi területen bármilyen munkakörben értelmes munkát végezne. További célja kommunikációs szakember egyetemi diploma megszerzése a Pécsi Egyetemen. Angol felsô szintû, német és román társalgási, olasz alap szintû nyelvismerettel rendelkezik. Telefon: 30/312-65-87 Drótposta: b.ingrid@freemail.hu Némedy Gergely tavaly a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen végzett környezetmenedzsment mellékszakon. Két szakmai középfokú "C" típusú nyelvvizsgája van angolból és németbôl. TÜV Rheinland környezetirányítási referensi oklevéllel rendelkezik. Részt vett az Aiesec JobNeked 2003/2004. szakmai gyakorlati tréningjén, illetve a TTMK keretein belül 2003 december 3-án és 4-én megrendezésére kerülô környezetvédelem a nyomdaiparban címû elôadás sorozaton. 2001-óta a Printer Art Nyomdaipari és Kiadványszerkesztôi Kkt.ban adminisztratív feladatokat lát el. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus és Jogi Egyetem Deák Ferenc Továbbképzô Központjában jogi szakokleveles közgazdász posztgraduális képzésben vesz részt. Drótposta: nemedy.gergely@freemail.hu

Levegô tisztaság védelem 113/2003. (X.27.) OGY határozat A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedô levegôszennyezésrôl szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a környezetben tartósan megmaradó szerves szenynyezôanyagok (POP) légköri kibocsátásának csökkentésérôl szóló, Aarhusban, 1998. június 24-én elfogadott jegyzôkönyv megerôsítésérôl

„Kószó Gergelynek hívnak, környezetmérnöki és csomagolástechnológus diplomával rendelkezô pályakezdô vagyok. Angol középfokú nyelvvizsgával rendelkezem. Szakmai gyakorlataimat a Dunapack Rt.nél és a Consact Kft.-nél végeztem, ahol munkavédel-

98/2003. (IX.23.) OGY határozat A ,,Parlagfû mentes Magyarországért“ eseti bizottság tisztségviselôinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2003. (II.26.) OGY határozat módosításáról

1999. óta sokat dolgoztam együtt erômûvesként a KÖVET-tel, idén márciustól még szorosabban, hiszen most már „valódi“ Követes lettem. A Budapesti Erômûnél gyûjtött ipari és környezetvédelmi tapasztalataimat szeretném a tagvállalatok és nem tagvállalatok felé kamatoztatni, tovább bôvíteni más iparágakkal is. Fô feladataim a környezetvédelmi és fenntarthatósági jelentések írása, auditálása, vállalatok fenntarthatósági besorolása lesznek.

Természetvédelem 186/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet Az állatkísérletek végzésérôl szóló 243/1998. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 103/2002. (V.10.) Korm. rendelet módosításáról 13/2003. (IX. 9.) KvVM-FVM- NKÖM-BM együttes rendelet Az állatkert és az állatotthon létesítésének, mûködésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVMNKÖM-BM együttes rendelet módosításáról Mûemlékvédelem 17/2003. (XI. 5.) NKÖM rendelet Az egyes régészeti lelôhelyek védetté nyilvánításáról

12

Lengyel Andrea: „Fizika-környezettan szakon végeztem, jelenleg környezetvédelmi szakmérnök-környezetmenedzsment szakirányon (levelezô) tanulok. Angol és német középfokú nyelvvizsgával, jogosítvánnyal, irodai tapasztalattal rendelkezem, környezetvédelemmel kapcsolatos munkát illetve szakdolgozati témát keresek.“ Telefon: 31-31-531, 20/98-89-397 Drótposta: landi@dpg.hu Oláh Olivér, okleveles környezetmérnök a 2002/2003as tanévet a Svéd Királyi Mûszaki Fôiskolán töltötte. Ott szerzett idén magiszteri fokozatot a Környezetmérnöki és Fenntartható Infrastruktúra szakirányon, ahol nagy hangsúlyt helyeztek a multinacionális környezeti tervezés és menedzsment gyakorlatokra. Magiszteri diplomájában a csomagolási hulladékgazdálkodás magyar és svéd modelljét hasonlította össze. Környezetmérnöki oklevelét 2001-ben a Veszprémi Egyetemen szerezte, diplomája III. helyezést kapott az Ipar a Környezetért Alapítvány pályázatán. Nyelvtudás: Angol. Egyéb: Felhasználói számítógépes ismeretek és GIS programok, B kategóriás jogosítvány. Telefon: 70/206-3260 Drótposta: oliverolah76@hotmail.com Kiss Gabriella, 26 éves, 2002-ben a Budapesti Gazdasági Fôiskola Külkereskedelmi Karán és a University of Lincoln, (BA), European Business Administration szakán végzett, jelenleg a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kiegészítô képzés, Erôforrásés környezetgazdálkodás szakirány hallgatója. Angol és német nyelvbôl szakmai nyelvvel bôvített, felsôfokú, cseh nyelvbôl általános felsôfokú nyelvvizsgával, felhasználói szintû számítógépes ismeretekkel, B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik. Telefon: 20/3290-111 Drótposta: kissgabriella@hotmail.com

KÖVET hírek

Új munkatárs a KÖVET-nél

Urbán Katalin

KÖVET tudástár

=

KÖVET szakértôk

+ KÖVET könyvtár

+ www.kovet.hu


Fenntartható fejlôdés a felsôoktatásban: Tisztább Termelés Szakmai Nap és nemzetközi konferencia a Közgázon A Tisztább Termelés Magyarországi Központja (TTMK) ötödik alkalommal rendezi meg a nagy sikernek örvendô Tisztább Termelés Szakmai Napot a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem elôadótermében. A rendezvény ezúttal azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy milyen módon jelennek meg a fenntartható termelési eljárásokkal kapcsolatos ismeretek a felsôoktatásban, illetve a fôiskolák és egyetemek hogyan járulhatnak hozzá a fenntartható fejlôdés gyakorlati megvalósításához. A Tisztább Termelés Szakmai nap ezúttal nemzetközi konferenciává bôvül, hiszen a TTMK által szervezett, a tisztább termelési

eljárásokkal és termékekkel foglalkozó NATO-CCMS találkozó keretein belül valósul meg számos külföldi szakértô részvételével. A külföldi elôadók az USÁ-ból, Portugáliából, Szlovéniából, Litvániából valamint Ukrajnából érkeznek és céljuk, hogy bemutassák a környezetvédelem helyét a felsôoktatásban. Magyarországról a legfontosabb hazai intézmények képviselôi tartanak elôadásokat: a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemrôl, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemrôl, a Veszprémi Egyetemrôl, a Szent István Egyetemrôl, stb. A szakmai napra várjuk mindazokat, akiknek célja, hogy a felsôoktatás minél inkább elôse-

gítse a fenntartható fejlôdés elveinek a megvalósítását és egy átfogó körképet szeretnének kapni a jelenlegi nemzetközi és hazai helyzetrôl, a jövôben várható tendenciákról. A konferencián való részvétel a hagyományoknak megfelelôen ingyenes, megrendezésére 2004. május 5-én a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem III. elôadójában kerül sor. Jelentkezni a név, szervezet, telefonszám és e-mail megjelölésével a TTMK elérhetôségein lehet: Fax szám: (06-1) 215-5808 e-mail: cleaner@enviro.bke.hu

KÖVET-programok: összefoglaló Program neve

Idôpontja

Költség

Információ

KÉKKÔ – környezeti

Májustól június 22-ig

Ingyenes

Herner Katalin

2004. június 25.

Ingyenes

Herner Katalin

EU-KÖR oktatás

Folyamatosan

3000 Ft + ÁFA

Vadovics Edina

(környezettudatosság

április-május

Ingyenes

Juranics Judit

2004. április 20.-ig jelezni

Ld. hirdetés

Vadovics Edina

2004. május 10-ig

Ingyenes

Antal Orsolya

Ingyenes

Kapusy Pál

Ingyenes

Vadovics Edina

menedzsment és jog képzés EMAS konferencia „EU-s“ elôadókkal

és pályázatírás) Energiabajnokság (Energy Trophy) A KÖVET a környezettudatos szervezeti mûködést segítô, nem nyereségorientált, független szervezet, amely az INEM nemzetközi hálózatának tagja. Politikai vitákban nem foglal állást, tagjai nem „zöld mintavállalatok“, hanem a környezetért felelôsséget érzô cégek, amelyek lehetôségük szerint mûködésüket is ezen szempontok szerint alakítják, és terjesztik a környezetkímélô mûködésre vonatkozó ismereteket. A TTMK a UNIDO/UNEP által kezdeményezett tisztább termelési központok nemzetközi hálózatának a tagja, amelynek célja a megelôzô környezetvédelem magyarországi elterjesztése. A Zölden és nyereségesen c. hírlevél negyedévente jelenik meg a témára vonatkozó információkkal. A cikkek a szerzô jóváhagyásával és a forrás megjelölésével szabadon közölhetôk. Várjuk észrevételeiket, közleményeiket a kiadvány színvonalának növelése érdekében.

A hírlevél KÖVET tagoknak ingyenes. Nem KÖVET tagoknak az évi elôfizetés 4500 Ft. További információk:

Környezetbarát irodai

Kapusy Pál / KÖVET 1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16. 1387 Budapest 62., Pf. 17. tel.: (1) 473-2290 Fax: (1) 473-2291 e-mail: kapusy@kovet.hu Hírlevelünk újrahasznosított, környezetbarát papírból készült, 800 példányban. Grafikai tervezés, tördelés és nyomdai elôkészítés: Bársonykalapács Marketing Nyomdai munkálatok: Crew Nyomda

nevezni, szeptemberben indul

termék/szolgáltatás hirdetése az új KBI kézikönyvben Zöld Iroda Hét + környezetbarát iroda oktatás

jelentkezni, oktatás: május 24. Zöld Iroda Hét: június 1-4.

Megújuló távoktatás

2004. júniustól

a honlapon Zöld Iroda – stand az

Zilahy Gyula / TTMK c/o BKE, 1093 Budapest, Fôvám tér 8. Levélcím: 1828 Budapest 5., Pf. 489. tel./fax: (1) 215-5808 e-mail: cleaner@enviro.bke.hu

2004. május 31-ig

2004. április 22-24.

Office Expo kiállításon Zöld Iroda – stand a

(termékminta, szóróanyag) 2004. május 18-21.

Munkahely Módi kiállításon

Ingyenes

Vadovics Edina

(termékminta, szóróanyag)

(Industria-val egy helyszín) Fenntarthatósági besorolás

Folyamatos

Változó

Tóth Gergely

Jelentések minôsítése

Folyamatos

Változó

Urbán Katalin

Jelentések – GRI szeminárium

2004. április 22.

Ingyenes

Urbán Katalin

TetraPak – környezetvédelem

2004. április 23.

Ingyenes

Kapusy Pál

Önkéntes megállapodások

Folyamatos

Ingyenes

Urbán Katalin

Zölden és nyereségesen

Folyamatos

Ingyenes

Kapusy Pál

bemutatás

hírlevélbe szakmai cikk

13


Környezeti kommunikáció

6. évfolyam 5. szám (20) igény. Pusztán adatot közzétenni veszélyes dolog. A hétköznapi ember számára a különbözô kémiai anyagokról megjelenô tonnák, kilogrammok nem sokat jelentenek, hiába található minden anyagról egy rövid leírás. Hosszabb távon azonban beigazolódFebruár végén elindult az Európai Szennyezés Kibo- hat a honlapon található állítás, miszecsátás Regiszter honlapja (www.eper.cec.eu.int). A rint az EPER mindenkinek hasznos lehet. rendszer érdekessége, hogy az EU bôvítés elôtti 15 Segítségével ugyanis ki-ki megnézheti a tagállama és Norvégia adatain kívül magyar vállala- lakóhelyéhez közeli szennyezéseket, és tok szennyezési adatait is tartalmazza. Mivel már a összehasonlíthatja más európai telepütovábbfejlesztés útja is ki van jelölve (PRTR), a kör- lésekével. Így lesz képes arra, hogy kérnyezetvédelemmel foglalkozóknak érdemes és déseket tegyen fel, és bekapcsolódjon az emisszió csökkentéssel kapcsolatos szükséges az EPER-rel megismerkedni. folyamatokba. Az EPER emellett megbízható háttér-információt nyújthat az Az elmúlt évtizedben fokozatosan elôtérbe keegész EU-ról kutatóknak, önkormányzati rült az iparvállalatok által kibocsátott szenyszakembereknek, politikusoknak. nyezôanyagok nyilvánosságának kérdése. Az adatok ismertetéséhez egy nyilvántartó rendszer jó alapul szolgálhat, ezért az Európai Bizottság 2000-ben határozatban rendelkezett a European Pollutant Emission Register, magyarul Európai Szennyezés Kibocsátás Regiszter felállításáról (2000/479/EC). Az európai regiszter a tagállamoktól beérkezett jelentéseket dolgozza fel, melyben 50 kiválasztott vegyi anyag és anyagcsoport vízbe és levegôbe történô kibocsátásai szerepelnek. A jelentést az „egységes környezethasználati engedély (IPPC engedély)“ megszerzésére kötelezett cégek adatai alapján készítik el a hatóságok, és az EPER: nem Európa földieper ültetvényeit, ebbe a körbe tartozó létesítmények szennyehanem a kibocsátott szennyezôanyagokat zési információit tartalmazza. tartja nyilván Az EPER-be hároméves ciklusonként kell adaMi lehet az ipar haszna? A honlap készítôi tot szolgáltatni, így a nemrég elindult honlaszerint nyomon követhetik a versenytársak pon 2001-re vonatkozó adatokkal találkozhakörnyezeti teljesítményét. Így aztán a saját tunk. A 2004-es év kibocsátási adatai várhaerôfeszítéseiket megnövelve az élre törhettóan 2006-ban férhetôk hozzá a regiszternek környezeti szempontból is, s ezt a nyilben. Jelenleg hozzávetôlegesen 10.000 közevánosság tudomására is hozhatják. pes- és nagyméretû iparvállalat levegôbe és vízbe irányuló pontforrás jellegû szennyezéseit találhatjuk meg. Elvileg ezek azok a vállatok, akikre az IPPC direktíva 1-es számú melléklete vonatkozik, és amelyek bizonyos küszöbértékeket túllépnek. Ennek megfelelôen az EPER nem fedi le az EU összesített emissziós értékeit, azonban – kémiai anyagtól függôen – jelentôs hányadát jelentheti (pl. 42 %-át a 15 EU állam széndioxid kibocsátásának). Felmerül a kérdés, hogy ez esetben mennyire tekinthetô teljesnek és összehasonlításra alkalmasnak az adattömeg? Az adatokat helyi, regionális és nemzeti szinten ellenôrzik, mielôtt az EPERA www.emla.hu/eper oldalon hazai be töltenék ôket. Azonban mivel az adatok irányítószámok alapján is böngészhetünk begyûjtése a vállalatoktól és a hatóságoktól így is jelentôs erôfeszítést igényelt, valószíTavaly májusban Kijevben, a Környezetvénû, hogy nem sikerült 100%-os teljességet delmi Miniszterek találkozóján Magyarorelérni. Így az összehasonlítás sem lehet töszág is aláírta az UNECE Protokollt a kéletes. Az adatteljesség és a jelentési folyaSzennyezés Kibocsátási és Átviteli Jegyzékrôl mat részletes kiértékelése most zajlik, az (PRTR – Pollution Release and Transfer eredmények publikálására 2004 nyarán keRegister) – ez tekinthetô az „EPER folytatásárül sor (a honlapon közzéteszik). nak“. Ez egyrészt túlmutat az Európai Unión Ugyanakkor, amint Rakics Róbert a KvVM (a 15 akkori tagállamon kívül a 8 csatlakozó helyettes államtitkára egy konferencián ráés 13 további állam csatlakozott hozzá), másmutatott, itt is arról van szó, hogy adatot részt szélesebb körû adatszolgáltatást jelent szolgáltatnak, miközben információra van

Magyarországi adatok is felkerültek az „EPER“ honlapra

14

majd (50 helyett 86 szennyezôanyagot és évenkénti adatszolgáltatást). A cél továbbra is az, hogy a nyilvánosság számára megfelelô környezetvédelmi információkat nyújtson, különös tekintettel a kibocsátásokra. A hazai civil szervezetek közül a Környezeti Menedzsment és Jog Egyesület (EMLA) foglalkozik az EPER-rel. Az EMLA 2002-ben készítette el térképi rendszerének tanulmánytervét, melyben az akkor még nem elérhetô szennyezés kibocsátási adatok megjelenhetnek. A rendszer készen állt az adatok fogadására. Most a szennyezés kibocsátások nyilvánosságra hozatalával a térképi keresôrendszer feltöltésre került és elérhetô magyar nyelven a www.emla.hu/eper weboldalon. A rendszerben több szempont alapján kereshetôk ki a kívánt szennyezési adatok. Lehet böngészni Magyarország térképén, lehet egy település, vagy irányítószám szerint keresni a kibocsátókat. Természetesen arra is van lehetôség, hogy cégnév, névrészlet alapján azonosítsunk egy vállalatot. A szolgáltatás elindult, folyamatosan bôvül és egyre több háttér-információ érhetô el a közeljövôben az adatbázisban szereplô anyagok és az EPER rendszerrel kapcsolatosan. Érdemes tehát felkeresni a www.emla.hu/eper honlapot is! Kapusy Pál / KÖVET


Környezettudatosság és Pályázatírás az Európai Unióban Az Ipar Mûszaki Fejlesztéséért Alapítvány és a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET) közös programját a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a helyi kereskedelmi és iparkamarák támogatják

Programunk célja Az EU-csatlakozás a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásokat jelentôs kihívás elé állítja. Egyrészt meg kell felelniük a gyorsan változó jogszabályi környezet követelményeinek, másrészt fel kell venniük a versenyt az Európai Unió piacán már tapasztaltan és stabilan mûködô vállalkozásokkal. Programunkon ezért elsôsorban az uniós versenyre készülô hazai kis- és középvállalkozások szakembereit, vezetôit várjuk, hogy termékeikkel és szolgáltatásaikkal versenyképesek legyenek a nemzetközi tendereken, a fogyasztói piacon, hogy vállalkozásuk megfeleljen az uniós környezetvédelmi elôírásoknak, és hogy vállalkozásuk információkat kapjon a környezetvédelmi támogatási lehetôségekrôl. Így pénzt tudnak megtakarítani víz-, anyag-, és energiafelhasználásuk optimalizálásával és a keletkezô hulladékok csökkentésével, sôt bôvíthetik pénzeszközeiket sikeres pályázatok elkészítésével. Az ország 10 helyszínén megrendezésre kerülô körút 2-2 napos képzéseinek célja az európai uniós ismeretek terjesztése, EU környezetvédelmi politikájának és jogalkotásának ismertetése a KKV-k versenyképességének növelése a környezetvédelmi szabályok és környezettudatosság szemszögében, illetve, gyakorlati példán keresztül az öko-hatékonyság bemutatása.

A kétnapos képzés programja Elsô nap 10:00 – 16:00 h Az EU környezetvédelmi politikája Európai uniós környezetvédelmi szabályozás, jogszabályok A környezettudatos vállalatirányítás és elônyei A környezettudatos vállalatirányítás gyakorlati eszközei (menedzsment-eszközök) mikro-, kis- és középvállalatok számára Környezettudatos irányítási rendszerek és bevezetésük: EMAS (az EU öko-irányítási és auditálási rendszere) és ISO 14001 Az Európai Unió EMAS rendelete Környezettudatos vállalatirányítás gyakorlati eszközeinek részletes bemutatása: - gondos bánásmód - öko-térképezés Második nap 9:00 – 13:00 h Öko-térképezés a gyakorlatban: az elôzô napon részt vevôk közül egy elôre kiválasztott vállalkozás öko-térképezése a KÖVET szakértôinek vezetésével. A telephely bejárása, problémák azonosítása, öko-térkép készítése Problémák értékelése, prioritásba rendezése Környezetvédelmi munkaprogram összeállítása Bôvebb információk a programról és a 2004 ôszén megrendezésre kerülô, 64 órás EUKÖR pályázatíró képzésrôl, valamint a jelentkezési lap a honlapunkon található:

www.euprom.hu/kornyezet.htm

15


KIR-lista

6. évfolyam 5. szám (20)

KIR nyilvántartás a KÖVET-nél 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

16

Tanúsított környezetirányítási rendszerrel (ISO 14001, EMAS) rendelkezô vállalatok listája 2004 áprilisában. Az EMAS szerint (is) tanúsított vállalatok vastagon szedett betûvel szerepelnek Amennyiben hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük, jelezze a KÖVET titkárságán!

Szervezet Város A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen ABB Energir Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest ABB Szervíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fertôszentmiklós Ablakszervíz Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr ACIS Benzinkúttechnika Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budaörs ADA Alumínium Nyomásos Öntöde Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apc "ADEPTUS Mérnöki, Építôipar és Kereskedelmi Rt." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miskolc AGA Gáz Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Agrárius Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen Agrochem Vegyipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyíregyháza AGROKOMPLEX Central Soya Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zichyújfalu AGROLIGET KFT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyírbátor Agroplast Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyál Agruniver Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gödöllô Ajka Timföld Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajka Ajkai Elektronikai Gyártó és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajka AKVALINE Szigetelôlemezipari Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Újkígyós Akvi-Patent Fôvállalkozási és Gépészeti Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Besenyeszög Akzo Nobel Coatings Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszaújváros Albacomp Számítástechnikai Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár ALBADOMU Maláta Termelô és Kereskedelmi Bt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunaújváros Alcan Hungaria Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Alcoa CSI Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár ALCOA Európai Keréktermék Gyártó Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár ALCOA-KÖFÉM Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár Állami Autópálya Kezelô Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Állami Nyomda Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Almási Szitanyomó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Alpine Európai Elektronikai Ipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biatorbágy Alterra Építôipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Alto Nyomda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár ARAL Hungária Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Arcadom Építôipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest ARGOCHEM Vegyipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyíregyháza ÁRPÁD-AGRÁR Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szentes Artesyn Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya ASA Kertics Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr ASA Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Magyarország Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyál ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Átmérô Építô és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest ATT-JES Szolgáltató Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyöngyös Audi Hungaria Motor Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr AUTENTÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya AUTENTIK Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mosonmagyaróvár Autocolor Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biatorbágy Autoprim `95 Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen AVAR Ajka Városüzemeltetési Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajka Avermann-Hungária Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest B-t. Biaplast Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Bábolna Takarmányipari Kft. - Csanaki telep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nagyigmánd Bácsvíz Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét Balaton Bútorgyár Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veszprém Balatonfelvidéki Erdô- és Fafeldolgozó Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BankNet kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Baranya Megyei Gyógyfürdôkórház . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harkány Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs Bárczy Környezetvédelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest BARENG Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veszprém Baromfi Transz Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Békéscsaba BAU-Vertikál Építôipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szolnok BAUDING Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár BAVTRANS Mélyépítô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs Bayer Hungaria Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest BC-ONGROPACK Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazincbarcika BDI Hungary Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sopron Beregi Zöldvonal Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyíregyháza Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Békéscsaba BÉTA-ROLL Hengergumizó Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bábonymegyer BÉTA-THERM Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Segesd Betonút Szolgáltató és Építô Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Biofilter Környezetvédelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Törökbálint BIOKOM Környezetgazdálkodási Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs BIOPETROL Környezettechnikai Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szeged BITT Vízgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaposvár BKV Rt. Villamos Üzemigazgatóság II. sz. Karbantartó Üzem Angyalföld Kocsiszín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Block Metál Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heves BM Trans Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vác Bombarider Transportation MÁV Hungary Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunakesz BORANAL Borászati és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiskôrös Borsod Volán Személyszállítási Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miskolc BorsodChem Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazincbarcika BorsodChem-Krems Chemie Formalin Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazincbarcika Borsodi Sörgyár Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bôcs BRAU UNION Hungária Sörgyárak Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sopron BTH Môanyagfeldolgozó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vadna Budakeszi Víz- és Csatorna Szolgáltató Környezetvédelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapesti Erômô Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Budapesti Svéd Csapágy Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Büchl Hungária Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr B&S Elastic Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszaalpár CAOLA Kozmetikai és Háztartásvegyipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Carl Zeiss Hungária Optikai Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mátészalka Carrier CR Magyarország Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jászárokszállás Cartographia Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Cascade Engineering Europe Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halásztelek Cemelog Közép-Európai Gyógyászati Logisztikai Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budaörs Ceva Magyarország Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest "CÉH Tervezô, Beruházó és Fôvállalkozó Rt.". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest CHEMARK Termelô és Kereskedô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berhida CHEMITAT Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dabas Chinoin Rt. Veresegyházi Telephely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veresegyház Cirkont Hulladékgazdálkodási Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miskolc

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207

Cofinec Kner Címkegyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Békéscsaba COLUMBIAN Tiszai Koromgyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszaújváros COM-TEAM Service Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szolnok ConsAct Minôségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest CONSOLID Talajstabilizáló és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vác CONTROLL Minôségfejlesztési Tanácsadó Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest CONTRORG Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veszprém CONTUR-BAU Építôipari és Kereskedelmi Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest CORNEXI Élelmiszeripari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enying Cronus Tömegáru-fuvarozó és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Csabai Konzervgyár Rt. Bajai Hôtôipari Gyár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baja Csavar és Alkatrészgyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alsózsolca Csavar és Húzottárú Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alsózsolca Csepel Energia Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest CSONGRÁD MEGYEI TELEPÜLÉSTISZTASÁGI KFT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szeged DAF Hungary Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest DANGEROUS GOODS KFT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jászárokszállás Debreceni Gyógyfürdô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen Dél-Dunántúli Gázszolgáltató Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs Dél-Pesti T§T Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Délalföldi Erdészeti Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szeged DELCO REMY HUNGARY Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mezôkövesd DÉLÉPÍTô Építô és Szerelô Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szeged DELPHI Packard Kft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szombathely DELPHI-Calsonic Magyarország Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balassagyarmat Delviép Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaposvár DÉMÁSZ Prímavill Hálózatszerelô Ipari Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szeged DENSO Gyártó Magyarország Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár DEPONA Mélyépítô és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyíregyháza "DESIGN Termelô, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét Diamit Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazincbarcika Diamond Magyarország Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solymár Digital Disc Drives Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét DIRECT-LINE Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kisvárda Dispomedicor Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen DOHERTY Hungary Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orosháza Dolina Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albertirsa DOMETIC Hôtôgépgyártó és Kereskedelmi Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jászberény Dömper Szállítási és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lábatlan Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jánossomorja Dreher Sörgyárak Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Duna Elektronika Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Duna-Dráva Cement- és Mészmôvek Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vác DUNAFERR Acélmôvek Kft. Meleghengermô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunaújváros Dunaferr Ferromark Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunaújváros Dunaferr Lemezalakító Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunaújváros Dunaferr Lemezalakító Kft. - Radiátor Üzletág. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunaújváros Dunamenti Tôzvédelem Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Göd "Dunántúli Regionális Vízmô Rt., Dél-Balatoni Üzemigazgatóság". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siófok Dunapack Papír és Csomagolóanyag Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Dunapack Rt. Csomagolópapírgyár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Dunapack Rt. Hullámtermékgyár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Dunapack Rt. Nyíregyházi Papírgyár. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyíregyháza Borbánya Dunastyr Polisztirol Gyártó Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Dunatár Kôolajterméktároló és Keresekedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Duparec Papírbegyôjtô és Feldolgozó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Duviép 2000 Építôipari És Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár DWA Dunaferr-Voest Alpine Hideghengermô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunaújváros DYNEA Hungary Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazincbarcika DYNEA Hungary Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazincbarcika E-Partner Energetikai Szolgáltató Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szeged EBA Kohászati Segédanyag- Fémtömegcikkgyártó és Értékesítô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya Eco Missio Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszaújváros Éduvíz Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr EGERERDô Erdészeti Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eger Egrokorr Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Érd ÉGT Élelmiszeripari Gépgyártó és Technológia Szerelô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szabadegyháza Egyesült Vegyimôvek Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest EH-SZER Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pápa ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazincbarcika Elanders Hungary Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalalövô Elastogran Kemipur Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solymár ELCOTEQ Magyarország Elektronikai Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs Electrolux Lehel Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jászberény Elekes Építôipari kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr Elsô Pesti Malom- és Sütôipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest ELSTER Méréstechnika Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Elzett Sopron Felületkezelô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sopron EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonyhád Ema-Power Energiatermelô és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunaújváros ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sajóbábony ÉMV Észak-Magyarországi Vegyimôvek Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sajóbábony ENVIHORIZONT Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szekszárd "ENVIRA Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miskolc ENVIROTECH Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs "ÉPVÍZKÖR Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest ERBE-Energetika Mérnökiroda Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Ereco Rt. (Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Rt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Ericsson Magyarország Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Észak-Dunántúli MÉH Nyersanyaghasznosító Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr Észak-magyarországi Regionális Vízmô Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazincbarcika Észak-Zalai Víz- és Csatornamô Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalaegerszeg Északdunántúli Vízmô Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya Északerdô Rt. (Észak–Magyarországi Erdôgazdaság Rt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miskolc Eszes Befektetô Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiskôrös Eurobus-Invest Regionális Vízmô Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro Wire and Cable Services Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya Eurofém-Halna Salakfeldolgozó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miskolc Eurofoam Hungary Poliuretán Gyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sajóbábony EUROKRAFT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest EuroSzol Autó-belsôkárpit és Bôrtermékeket Gyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szolnok EUROTRONIK Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest EXCEL-Csepel Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest "Exelán Ipari Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs


Extrakt-Bau Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lövô Ezüstvisszanyerô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest FARAGÓ ÉS FIA KFT.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Fejérvíz Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár FÕBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztõ és Mérnöki Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Fôvárosi Közterület-fenntartó Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Fôvárosi Önkormányzat Nyírô Gyula Kórház . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Fôvárosi Önkormányzat Szent Margit Kórház és Rendelôintézet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest FA-MAX Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sümeg FABRICOM ELECTRICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budaörs Falco Sopron Irodabútor Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sopron Farkas-Transz Szállítási Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tokod Fastron Hungária Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest FAUN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szabadkígyós FCI Connectors Hungary Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya FCI FURUKAWA Kompozit Szigetelô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest FERRECIRK Vegyszergyártó és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunaújváros "FIAT-GM Powertrain, OPEL Magyarország Autóipari Kft." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budaörs FlexoFol Termelô és Kereskedelmi Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Flextronics International Kft., Sárvári Fióktelepe" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sárvár "Flextronics International Kft., Zalaegerszeg" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalaegerszeg Flextronics International Termelô és Szolgáltató Vámszabadterület Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tab Flextronics Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyíregyháza Fôkefe Ipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest FONYTON Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonyód Ford Alba Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár Forró Drót Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs Forte Fotokémia Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vác FôSZER-Elektroprofil Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szeged FôÚT-VONAL Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Fôvárosi Csatornázási Môvek Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Fôvárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Fôvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest GA Magyarország Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Törökbálint Galgamenti Viziközmô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bag Galisz Galvanizáló Ipari és Szolgáltató Szövetkezet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jánosháza GALLAVIT Környezetvédelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya GALLICOOP Pulykafeldolgozó Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szarvas GALVANOKUNST Môanyaggalvanizáló Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár "Ganz Transelektro Villamossági Rt., Tápiószelei telephely". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tápiószele "Ganz Transelektro Villamossági Rt., Szolnoki telephely" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szolnok GanzAir Kompresszortechnika Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiskunhalas Garzon Bútor Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár "GE Hungary Rt. Alkatrészgyár, Zalaegerszeg" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalaegerszeg GE Hungary Rt. Fényforrásgyár Budapest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest GE Hungary Rt. Fényforrásgyár Kisvárda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kisvárda GE Hungary Rt. Fényforrásgyár Nagykanizsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nagykanizsa GE Hungary Rt. Fényforrásgyár Vác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vác GE Hungary Rt. Gépdivízió Budapest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest GE Hungary Rt. Gépdivízió Gyôr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr "GE Hungary Rt. Vákumtechnikai Alkatrész és Gépgyár, Hajdúböszörmény" . . . . . . . . . . . . . . . . Hajdúböszörmény Gemenci Erdô- és Vadgazdaság Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baja GENERAL-PLASTICS Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár Geo-Aqua Környezetvédelmi és Hidrogeológiai Szolgáltató és Szaktanácsadó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Geo-Clean Környezetvédelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Várpalota GEOFOR Föld- és Bányamérési Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salgótarján "GEOPROTECT Környezetvédelmi, Építôipari és Szolgáltató Kft." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest GEOSAURUS Építôipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cegléd Globál-2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyíregyháza GLOBÁLINFO 2000 Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest GRABOPARKETT Parkettagyártó Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét Grafika-Typopress Nyomdapipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest GRAVOFORM Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Gyôri Autóközpont Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr Gyôri Szeszgyár és Finomító Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr Güntner-Tata Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tata Gyomai Kner Nyomda Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyomaendrôd Gyôri Hulladékégetô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr Gyôri Kommunális Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr Gyulai Fafém Bútor Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyula Gyulai Húskombinát Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyula Gyulaj Erdészeti és Vadászati Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tamási Göncz Csapágy Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sopron Gördülô-Simmering Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Hacona Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest HAGE Hajdúsági Agráripari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nádudvar HAJDU Hajdúsági Iparmôvek Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téglás HAJDÚ-BÉT Rt. Kisvárdai Gyár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kisvárda HAJDÚ-BÉT Rt. Törökszentmiklósi Gyár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Törökszentmiklós HAJDUKOMM Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hajdúszoboszló Hál-Ép Telekommunikációs Hálózattervezô és Kivitelezô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest HALBO MCE Tervezô és Fôvállalkozó Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazincbarcika Halimba Volán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halimba Hartmann Bábolna Packaging Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ács HAWLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szentendre Ház-Gép Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest HBM Hídépítô-Soletanche Bachy Mélyalapozó Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest HelioPlast Termelô és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszaújváros HENKEL Magyarország Kft. Felület Technológiák Üzletág . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szentendre HENKEL Magyarország Kft. Körösladányi Gyára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körösladány HENKEL Magyarország Kft. Ragasztógyár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vác Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herend Hering Autóház Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jászberény HERMANN-VART Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mezôtúr Hexatech Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest HIBRO BAROMFI Élelmiszer Feldolgozóipari Bt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kunbaja Hídépítô Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest HIDROT Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs Hirôs-Ép Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét Hírös Mester Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét HM ARZENÁL Elektromechanikai Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyírtelek Hódút Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hódmezôvásárhely HOFFMANN Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalaegerszeg HOLCIM Hungária Rt. Lábatlani Gyára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lábatlan HOLCIM Hungária Rt. Miskolci Gyára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miskolc HOYA Szemüveglencse Gyártó Magyarország Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mátészalka HUNÉP Universal Építôipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen Hungarian Tool Consulting & Management Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr Hungaro-Chemicals Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyíregyháza Hungarorak Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyál

320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430

Hungarotruck Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest HYDRO-ÉP Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szombathely Hydrocont Mérnökiroda Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét "HYDROSTOP Építôipari, Tervezô Kivitelezô és Fôvállalkozó Kft." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest H-Generál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest IBM Storage Products Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár IGNIS-Hungary Értékmentô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest IKARUS Móri Alkatrészgyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mór IKR Kukoricafeldolgozó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bábolna Ilpea Profext Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jászberény "Infra-Start Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen Injektor Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaposvár INNO-COMP Ipari és Kereskedelmi Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszaújváros INNOTEAM Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szikszó INNOTERV Ipari Fôvállalkozó Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Inotai Alumínium Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Várpalota Inter-Szemo Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intergép Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kemendollár INTERPOWER Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Ipoly Erdô Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balassagyarmat ISOLA Budapesti Fedéllemezgyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Jabil Circuit Szombathely Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szombathely JÁSZ-VASÚT Môszaki Tervezô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jászapáti Johnson Controls Automotive Magyarország Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solymár JohnsonDiversey Magyarország Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest KABAI Táp- és Takarmányforgalmazó Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaba KACO Hungary Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enese KAISER Építôipari Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalaegerszeg KALOPLASZTIK Môanyag és Gumiipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalocsa Kanizsa Trend Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nagykanizsa KAPLI Gyógycipôkészítô és Javító Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest KAPOSFIL Fonalgyártó és Értékesítô Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaposvár Kaposplast Môanyagipari Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaposvár Kaposvári Villamossági Gyár Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaposvár Kaposvári Vízmôvek Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaposvár Kárász Autótechnika Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Érd Kawetra Villamoscikk Gyártó és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaposvár KD Komplex Szolgáltatások Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest KE-VÍZ 21 Építôipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyíregyháza KENVÉD Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr Kevefém Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Túrkeve KEVIÉP Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen KIP-SZER Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Kisalföld Volán Közlekedési Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiskunhalas Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt. (KEFAG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét Kiter Ipari és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Klímavent Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyíregyháza Oros KNORR-Bremse Fékrendszerk Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét KÖ-KA Kô- és Kavicsbányászati Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szombathely "Kô-SZÉN Bányászati, Javító és Szolgáltató Kft." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs Kommunális Szolgáltó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya Komp-Alfa Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Komplex Hungária Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Kompozitor Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Korona M. Bt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dombóvár Kresz és Fiedler Môanyagfeldolgozó és Szerszámkészítô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécsvárad "KRISTÁLY-99 Környezetgazdálkodási, Szolgáltató Kft." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen Kunplast-Karsai Môszaki Môanyagipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiskunfélegyháza Könnyôszerkezet Építô és Szolgáltató Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szeged KÖZ-VÍZ Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zirc Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási Kht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Közlekedéstudományi Intézet Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest KÖZMÜBER Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest LACUNA Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sümeg Lampart Budafoki Zománc Ipari és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest LASKÓ-ÉP KFT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalaszentgrót Lear Corporation Hungary Kft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gödöllô Legrand-Kontavill Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szentes Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orosháza Lindab Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biatorbágy Linde Gáz Magyarország Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Répcelak Loacker Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Lobbe Magyarország Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tokod Lukács Hôtéstechnika és Gasztronómia Ec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya M-real Petôfi Címke Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét M-real Petôfi Nyomda Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét Macher Gépészeti és Elektronikai Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár Magyar Építô Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Magyar Hipermarket Kft. Cora Fót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fót Magyar Honvédség Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hévíz Magyar Kábel Môvek Rt. Budapest Kábelgyár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Magyar Kábel Môvek Rt. Balassagyarmati Kábelgyár. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balassagyarmat Magyar Kábel Môvek Rt. Kisteleki Kábelgyár. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kistelek Magyar Plastironte Forgalomtechnikai Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szigetszentmiklós-Lakihegy MAGYAR SUZUKI Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esztergom Magyar Villamos Môvek Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest MAHÍD 2000 Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest MAL Rt. Timföld Ágazat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajka MASZER Magyar Épületszerelô Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest MATÁV Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest MATÁV Rt. Beszerzési Igazgatóság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest MATÁV Rt. Hálózatirányítási Igazgatóság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest MATÁV Rt. Ingatlan Igazgatóság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest MATÁV Rt. Môszaki Szolgáltatási Igazgatóság. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Matech Ipari Fejlesztô és Fôvállalkozó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár Mátra Volán Autóbusz-Közlekdési Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyöngyös Mátrametál Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sirok MATRO Gép-Szerszám-Elektro Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs MÁV Dunántúli Távközlési és Biztosítóberendezési Építô Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szombathely MÁV Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jászkisér MÁV Ingatlan Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest MÁV Rt. Pályagazdálkodási Központ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest MÁV Rt. Záhony-Port Igazgatóság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Záhony MÁV-SÍN Hosszúsíngyártó és Ellátó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyöngyös McDonald's Magyarországi Étterem Hálózat Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Mecsekérc Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs Mecseki Erdészeti Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs MEDICOR Kézimôszer Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szeged Meditop Gyógyszeripari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilisborosjenô

17

KIR-lista

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319


KIR-lista

6. évfolyam 5. szám (20) 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541

18

Merkbau Építôipari és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiskunhalas Merlin Gerin Zala Villamossági Készülékgyár Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest MESZ-PRINT Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest META Vasipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körösladány METAL-UNION Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Metálker Hungária Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest METALWEST Fémkereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr "METRÓ Építôipari, Gépészeti és Szállítási Rt." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szolnok Mezôgép Autóipari és Gépgyártó Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orosháza Mezôtúr és Környéke Víz- és Csatornamô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mezôtúr Mezôkövesdi Bútoripari KFT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mezôkövesd Mikrokor Ipari Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi Osztály . . . . . . . . . . . . . . Miskolc Miskolc Városi Közlekedési Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miskolc Miskolci Hôszolgáltató Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miskolc Miskolci Hôtôipari Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miskolc MITSUBA Automotive Systems of Europe Autóalkatrészgyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salgótarján MIVÍZ Miskolci Vízmô Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miskolc Mizsepack Nyomdaipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lajosmizse MM Packaging Hungária Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budaörs Modine Hungária Gépjármôtechnikai Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mezôkövesd MODINVEST Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiskunhalas MOFA Mohácsi Farostlemezgyár Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mohács MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. Komáromi és Almásfüzítôi Finomító. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komárom-Szôny MOL Rt. Kenôanyag Üzletág Nyírbogdányi Gyár. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komárom "MOL Rt. Komáromi Finomító, Kenôanyag Üzletág" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komárom MOL Rt. Lakossági Szolgáltatások Divízió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest MOL Rt. TIMFÖLD Ágazat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajka MOL Rt. Tiszai Finomító . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszaújváros MOL Rt. Zalai Finomító . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalaegerszeg MOL-LUB Kenôanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Almásfüzitô MOLDIN Môanyagipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szombathely MOMÁL Élelmiszeripari Gépgyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen MONO-Ipolyfabric Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ipolytölgyes Mould Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Újhartyán MTA-MMSZ Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest MultiTec Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karcag Môforg Ezrdév Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hajdúnánás NABI Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szolnok National Instruments Europe Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen Nematech Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Neptun-Bau Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edelény NETT-TEAM Bt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balatonfüred NETTA Környezetvédô és Hulladékhasznosító Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Neusiedler Szolnok Papírgyár Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szolnok Neutron Gépészeti és Építôipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paks Nitrogénmôvek Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pétfürdô NOKIA Komárom Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komárom Növényvédô és Kártevôirtó Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét NYÍRERDô Nyírségi Erdészeti Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyíregyháza Nyugat-Nógrád Vízmô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balassagyarmat OLAJGÉP Ipari Karbantartó és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kardoskút OLAJTERV Fôvállalkozó és Tervezô Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest OMS-Hungaria Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tata ONYX Magyarország Kft. Dorogi Hulladékégetô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dorog OPOCZKI Villszer Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiskunhalas ORIENS Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Csorna Orion Elektronikai Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Orszak-Borsod Szakipari és Építôipari Kivitelezô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miskolc ORTECH Europe Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kisbér Ostorházi Bevonattechnikai Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Érd OTTO Magyarország Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. váci telepe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vác OTTO Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgáltató Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oroszlány OTTO Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tapolca OVIBER Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest OVIT Rt. (Országos Villamostávvezeték Rt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Ózon Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár "P.M.R. Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen Paksi Atomerômô Rt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paks Palota Környezetvédelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Pályi Orvosi Môszer Gyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hosszúpályi PAN-DENT TEAM Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szombathely Pannon Hajózási és Folyami Vízépítési Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PANNON PARK FOREST Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Pannonpipe Môanyagipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen PANNUNION Csomagolóanyag Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szombathely "Paraton Telekommunikációs Tervezô, Kivitelezô és Szolgáltató Kft.". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Százhalombatta PARI-SZOLG Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PARTIUM `70 Môanyagipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen Pécsi Erômô Rt. Energetikai Divízió. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs Pécsi Környezetvédelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs Pécsi Távfôtô Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelô Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs Pécsi Vízmô Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs PEMÜ Môanyagipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solymár PENTA Általános Építôipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Pénzjegynyomda Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest PERLOS Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komárom Petôfi Nyomda és Csomagolóanyag - Ipari Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét Petrolszervíz Olajipari Karbantartó és Építô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algyô Pex Hungária Bt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szigetszentmiklós Pharmavit Gyógyszer- és Élelmiszeripari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veresegyház "Philip Morris Magyarország Kft., Eger". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eger Philips Kft. Monitoripar Magyarország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szombathely Phoenix Hungária Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Makó PHOENIX Légrugó Technológia Gumiipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyíregyháza PHOENIX Rubber Gumiipari Kft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szeged Pilisi Parkerdô Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visegrád Piszkei Papír Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lábatlan Plaket Fémtáblakészítô és Forgalmazó Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest PLASTMO-BALATON Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sümeg Plasztik Tranzit Môanyagfeldolgozó Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiskunhalas POHAN-VIN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiskôrös Polar-Stúdió Elektromos Fôvállalkozó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét Practilub Mérnöki és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Prim Truck Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen PRO PATRIA Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest ProDia Diagnosztikai Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Profilplast Môanyagtermék Gyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludányhalászi PROFON Informatikai Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest

542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652

Protruck Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puhi Tárnok Út- és Hídépítô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tárnok Pulyka Farm Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szentes Purator Hungária Környezetvédelmi Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest PYRUS-RUMPOLD Környezetvédô Szolgáltató Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest RÁBA Futómô Gyártó és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr RÁBA Ipartechnika Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr RÁBA Mór Jármôipari Alkatrészgyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mór RÁBA Motor Gyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr RÁBA Sárvár Autóalkatrész és Gépelemgyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sárvár Radici Film Hungary Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszaújváros Ratipur Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komló RÁVISZ `96 Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Reckitt Benckiser (Magyarország) Termelô és Kereskedelmi Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya "REFMON Tôzállóanyag-gyártó, Keresk. és Szolg. Rt.". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mosonmagyaróvár Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mosonmagyaróvár REM-FWS Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Richter Gedeon Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest RICO-TEC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét RICOH Hungary Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest RICOSTA Cipôgyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramocsaháza Ring Körútépítô Kkt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Robert Bosch Elektronika Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hatvan Robust Plastik Assembling Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr Rocla Hungária Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Rondo Hullámkartongyártó Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Ronix Szervezô és Szolgáltató Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest ROTARY Fúrási Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nagykanizsa Roteberg Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Köröshegy Roto Elzett Certa Vasalatgyártó és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lövô Ruget Magyarország Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalaegerszeg Rumpold-Marcali Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marcali Sabaria Tipo Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szombathely SADE-Magyarország Mélyépítô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest SÁG-ÉPÍTô Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár Salesianer Miettex Magyarországi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest SALGGLAS Üvegipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salgótarján Salgótarjáni Csatornamô Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salgótarján Sanmina Enclosure Systems Hungary Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alsózsolca Sanmina-SCI Magyarország Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest SANYO Hungary Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dorog Saubermacher-Pannonia Hulladékgyôjtô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nagykanizsa Schilling és Társai Építôipari és Kereskedelmi Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Schneider Electric Hungária Villamossági Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Schumann Fischer Bt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bóly SCI Magyarország Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya SEI Interconnect Products Hungary Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jászberény Sellaton Hajlított Bútor Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen Septiker Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Septox Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Servind Budapest Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Shell Gas Hungary Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budakeszi Shell Gas Hungary Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budakeszi Shell Magyarország Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Siemens INVESTOR Építési-Beruházási Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest SIEMENS Nemzeti Vállalat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest SIEMENS Szolgáltatások és Megoldások Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Siemens Telefongyár Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest SIEMENS Termelô Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Siemens Transzformátor Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest SIKA Hungária Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest SILVO Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Százhalombatta "Sinergy Energiaszolgáltató, Beruházó és Tanácsadó Kft." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Skanska Hungária Építôipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Skanska Property Hungary Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Somló Volán Közlekedési Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajka Somogyi Erdészeti és Faipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaposvár SOMOGYI ÉS TÁRSA KFT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét Sony Hungária Kft. Gödöllôi Gyár. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gödöllô Soós és Társa Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Soproni Városüzemeltetési Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sopron Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Stilfa Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecel Strabag Építô Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs Styl-Bau Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyöngyös SUOFTEC Könnyôfémtermék Gyártó és Forgalmazó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya Swedwood Sopron Bútor Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sopron Swietelsky Építôipari és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunakeszi Swietelsky-Útvasút Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunakeszi SZABADICS Közmô és Mélyépítô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalakaros Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórháza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nagykálló Szegedi Környezetgazdálkodási Kht.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szeged Szegedi Vízmô Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szeged Székesfehérvári Kommunális Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szekszárd Szekszárdi Nyomda Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szekszárd Széll-Trans Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nagyszénás Szenna Pack Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szenna Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hévíz Szentes Anser Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szentes Szentesi Vasútépítô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szentes Szenzor Gazdaságmérnöki Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Szervízcentrum Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár Szikra Lapnyomda Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Szinkron Jármôalkatrész-felújító és Kereskedelmi Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya Szombathelyi Erdészeti Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szombathely Szombathelyi Távhôszolgáltató Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szombathely TAFFY Bt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen Talajerôgazdálkodási Termelô és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pápa Tanulmányi Erdôgazdaság Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sopron TÁRÉRT Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest TAURUS Carbonpack Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuzsér TAURUS EMERGÉ Gumiipai Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szeged TECHNIQ 2000 Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs TECHNOMONT Szerelôipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szeged TEMIC TELEFUNKEN Microelectronic Hungary Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest "TENNO FOTO Kft., Malompark Bevásárlóközpont" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Debrecen""" Terra-Vita Környezetgazdálkodási Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eger TERSZOL Környezetvédelmi és Építôipari Szövetkezet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest


TESSAG (SAG) Hungaria Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Tetra Pak Hungária Kereskedelmi Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budaörs TISZA VOLÁN Közlekedési ésSzolgáltató Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szeged Tisza-Form Termelô és Kereskedelmi Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszaújváros Tiszaelektro Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszai Vegyi Kombinát Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszaújváros TISZATEXTIL Môanyagfeldolgozó és Értékesítô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszaújváros TiszaVill Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszaújváros Tivi Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyergesújfalu Tolna Megyei Környezetvédelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szekszárd Tóth László - vállalkozó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs Toyota Tsusho Budapest Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Toyota Hering Autóház Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szolnok TQM International Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Trans Lex Work Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest TRANS-GLOBÁL Környezetvédelmi Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Trend Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jászberény TVK Univill Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszaújváros Új Atlantisz Ipari Park Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajka Új Depónia Környezetvédelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miskolc UNILEVER Magyarország Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest UNILEVER Magyarország Kft. Bajai Hôtôipari Gyár. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baja "UNILEVER Magyarország Kft., Nyírbátor". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyírbátor UNILEVER Magyarország Kft. Rákospalotai Élelmiszeripari Gyár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest UNILEVER Magyarország Kft. Veszprémi Jégkrémgyára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veszprém UNITAS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest UTILIS Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visegrád "V Kristály 95 Építôipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jászapáti V-PACK Vegyesipari és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest VA Vezérléstechnikai Alkatrészgyártó Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mezôtúr VADEX Mezôföldi Erdô és Vadgazdálkodási Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár Valeo Autó-Electric Magyarország Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veszprém Városgazdálkodási Kft. Zalaegerszeg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalaegerszeg Városgazdálkodási Rt. Gajdos-Ker Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hajdúszoboszló Városgondozás Eger Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eger "VARPEX Építôipari, Beruházó és Szolgáltató Rt." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest VASÉP Vasipari Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszavasvári Vasivíz Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szombathely VÁV Union Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest VAW Aluminiumtechnika Kft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr VEGYÉPSZER Építô és Szerelô Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest

694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727

Vértesi Erdészeti és Faipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelôintézet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veszprém Veszprémi Kommunális Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veszprém Veszprémi Nyomda Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veszprém VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salgótarján VIADOM Építôipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lábatlan VIADOM Építôipari Rt. Mobil Vizsgálólaboratórium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bicske VIANOVA 87 Közmô- és Útépítô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Videoton Holding Rt. Elektroakusztikai Vállalat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kunhegyes VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr Vilati-Signalbau Huber Forgalomtechnika Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest VILL-KORR Bt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr Villeroy & Boch Magyarország Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hódmezôvásárhely Visteon Hungary Termelô és Értékesítô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár VTK Innosystem Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest VT METAL Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár VT Transman Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár WAVIN Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zsámbék Westel Mobil Távközlési Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Wienerberger Téglaipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Young Star Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petôfibánya Z P Formular Nyomdaipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiskunfélegyháza ZÁBRÁK Kútfúró és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siófok Zala Volán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalaegerszeg Zalai Általános Épitési Vállalkozó Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalaegerszeg Zalai Erdészeti és Faipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nagykanizsa Zalai Nyomda Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalaegerszeg ZALAVÍZ Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalaegerszeg ZF Hungária Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eger ZOLLNER Elektronik Vác Gyártó és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vác Zrínyi Nyomda Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Zsolnay Porcelán Manufaktúra Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs ZWACK UNICUM Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest

A KIR nyilvántartással kapcsolatos további információk: Vadovics Edina / KÖVET

KÖVET pénzügyi beszámoló Környezettudatos Vállalalatirányítási Egyesület Budapest, 1063 Munkácsy M. u. 16. KSH szám: 18154630911244101 Kettôs könyvvitelt vezetô egyéb szervezetek közhasznú egyszerûsített éves beszámolójának mérlege

Mérleg 2003 Megnevezés Eszközök A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pü eszk B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív idôbeli elhatárolás Eszközök összesen Források D. Saját tôke I. Induló tôke/Jegyzett t. II. Eredménytartalék III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredm. E. Céltartalék F. Kötelezettségek III. Rövid lejáratú köt. G. Passzív idôbeli elhat. Források összesen

Eredménykimutatás 2003 Elôzô év

Tárgy év

6,878 2,181 4,697

4,704 1,992 2,712 63,301 3,930 1,240 58,131 1,440 69,446 49,934 3,281 55,913 9,260 3,629 3,629 15,883 69,446

60,192 2,675 1,032 56,485 15 67,085

59,194 3,281 44,526

11,387 3,718 3,718 4,173 67,085

Megnevezés A. Összes közhasznú tev. bevétel 1. Közhasznú c.m. kapott támogatás a./ alapítótól b./ központi költségvetésbôl c./ önkormányzattól d./ egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tev. szárm. bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tev. Bevétele C. Összes bevétel D. Közhasznú tev. Ráfordításai 1. Anyagjellegû ráfordítások 2. Személyi jellegû ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítás 5. Pénzügyi mûveletek ráford. 6. Rendkívüli ráfordítás E. Vállalkozási tev. Ráford. F. Összes ráfordítás G. Adózás elôtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség J. Tárgyévi közhasznú eredmény

Elôzô év 62,041

900 40,551 8,717 8,960 2,913 62,041 50,654 18,362 24,401 3,364 661 3,866

50,654 11,387 11,387

Tárgy év 46,136 7,089 400 7,182 13,196 10,741 7,528 46,136 55,397 17,968 31,385 3,311 1,966 767 55,397 -9,260 -9,260

Tájékoztató adatok

A KÖVET 2003. évi tevékenységérôl részletesen olvashat a Közhasznúsági jelentésünkben, melyet letölthet a http://www.kovet.hu/Egyesulet/index1.htm címrôl.

A. Személyi jellegû ráfordítások 1. Bérköltség ebbôl: megbízási dijak tiszteletdijak 2. Személyi jellegû egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatás

31,385 19,219 566 4,458 7,142 -

19

KIR-lista

653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693


Társadalmi felelôsség? Környezeti hatások? Helyi gazdasági szerep? Érdekli, hogyan áll cége a fenntartható fejlôdés szempontjából? ? pont Megoldás: a KÖVET új értékelôrendszere! A teljes körû megközelítés újdonsága, hogy a vállalatot a fenntarthatóság gazdasági, környezeti és társadalmi szempontjai szerint is megvizsgálja. Modell-projekt keretében idén kedvezményes áron soroljuk be Magyarország 12 leghaladóbb szervezetét!

? pont

További információért, kérjük, hívja: Kapusy Pál / KÖVET tel.: 1/473-22-90, drótposta: kapusy@kovet.hu

20

Gazdaság

Környezet

? pont

Társadalom

Zölden és nyereségesen 20.  

A KÖVET Egyesület és a TTMK szaklapja. 9. évf. 2. szám (2004 nyár)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you