Page 1

2013. július 5. I. évfolyam 26 . szám

Ingyenes városi közéleti hetilap július 5. IV./26.

SZERDA 12 ÓRA

UNIVERZÁL

GUMISZERV 3.000,-Ft-tól

IZ

- Gumiszerelés - Autószerelés folyadékok cseréje, - Olajszűrők, fék, , általános szervíz felkészítés-vizsgáztatás - műszakira való -Autóbérlés napi telep.

4.000 Ft

tartalmazza.

LAPZÁRTA:

Az ár az ÁFA-t

zalaegerszeginap

.

Univerzál u. 9. Belváros, volt Zeg., Könyök 1-02-96 Telefon: 06-30/35

Megszokott minőségben, kibővült szolgáltatással 28-30. oldalon Mega Infó melléklettel

Újabb gázüzemű buszok érkezhetnek

A hét témája

Nyári vakáció a napközis és az „ott alvós” táborokban

A családok nagy részénél komoly dilemmát jelent, hogy csemetéjük hol és hogyan töltse el a nyári szünetet. Lapunk annak járt utána, hogy idén hogy telnek a napok a nyári tá6-7. oldal borokban. A CNG buszt a Városháza előtti téren mutatták be

Fotó: Seres Péter

Zalaegerszegen már üzemel biogáz-üzemű au­ tóbusz, és idén még újabb három állhat „mun­ kába”. Lehet, hogy éppen olyan típusú, amilyen­ nel a városlakók a héten ismerkedhettek.

show keretében érkezett Zalaegerszegre és néhány napig szolgálta a helyi uta­ zóközönséget. A hazai kör­ úttal jó példát igyekeztek mutatni, összegzett Doma­ E hét kedden sajtótájé­ az IVECO Citelis típusú au­ novszky Henrik, a Magyar koztatón mutatták be azt tóbuszt, mely egy road­ Gázüzemű Közlekedés

Klaszter Egyesület elnöke. Az esemény kapcsán Gyu­ tai Csaba polgármester az ökováros-program jelentő­ sebb fordulópontjait is­ mertette, illetve a tervek­ ről is szólt. (Folytatás az 5. oldalon.)

ÖTÓRAI TEA

„Szeretem a hazai ízeket”

Vigyázzunk a bőrünkre! Ha nyár, akkor nyaralás, fürdőzés és napozás, ám az eg yáltalán nem mindeg y, mikor és mennyi időn át süt­ t etjük a hasunkat. A

nap­é gés jelentette veszé­ lyekről, azok elkerülésé­ ről, valamint a napégés utáni tennivalókról a 19. és 23. oldalon olvashatnak.

Próbálta már az amerikai módszert, mely a központi idegrendszeren keresztül hat? CRANIOSACRALIS TERÁPIA segíthet: - a stressz csökkentésében, betegségek megelőzésében - kialakult betegségek kezelésében: migrén, depresszió, fóbiák, alvászavar, neurológiai, mozgásszervi, nőgyógyászati problémák,ízületi fájdalmak, műtét utáni állapotok, szülés utáni regenerálódás ...stb. Csecsemő-és gyermekkori zavarok, diszlexia, idegrendszeri problémák…stb.

Vendéglátásról, főzésről és ízekről Kalla Richárddal, Versenyautó száguldott mit keresett ott, a 8. olda­ aki 2009-ben az erfurti az ipari park bekötőút­ lon található írásunkból Szakács Olimpia bronzér9. oldal ján. Az, hogy került oda, kiderül. mese lett 

„Száguldó cirkusz” Egerszegen?

Házias ízek,

megbízható minőség!

Gyermekgyógytorna, gerinctorna, SCHROTH terápia Gye

Fekete Enikő

Craniosacralis terapeuta, gyógytornász-fizioterapeuta Cra

Zalai Egészségcentrum,

Zalaegerszeg Z al Csány L. tér 1., Tel.: +36-30/247-1855, bővebben: www.enikogyogytorna.hu

Tel: 92/584-062. tothhus@tothhus.t-online.hu

Élvezze a különbséget!


Zalaegerszegi 7 Nap

RÖVID HÍREK Útlezárás Megkezdődött a Kölcsey út északi szakaszának át­ építése, tájékoztatott köz­ leményben a Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. Az érintett szakaszt (a Köl­ csey utca 17-től a Batthy­ ány út csatlakozásáig) jú­ lius 1-jétől a kivitelezés befejezéséig - várhatóan augusztus 28-ig - lezár­ ták. A gépkocsik ez idő­ szakban nem tartózkod­ hatnak az építési terüle­ ten, ezért arra kérnek minden érintettet, hogy a zavartalan munkavégzés érdekében máshol parkol­ janak. A munkálatok mi­ atti esetleges fokozottabb por-, zaj-, és rezgéskibo­ csájtásért a lakók türel­ mét kérik.

Zöldsáv gondozása Zalaegerszeg közgyű­ lésének a Köztisztaság, valamint településtiszta­ ság fenntartásáról és a közhasználatú zöldterüle­ tek használatáról szóló önkormányzati rendelete szerint az ingatlan tulaj­ donosa köteles gondos­ kodni az ingatlan előtti közterület úttestig terjedő teljes területének gondo­ zásáról, az ingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak, bokrok nyeséséről, úgy, hogy biztosítsa a gya­ logos- és közúti forgalom zavartalanságát, a közúti jelzések, úttartozékok lát­ hatóságát. Július 1-től az önkormányzat fokozottan ellenőrzi a közterületre ki­ ültetett, az ingatlanról kiló­ gó növényzet állapotát. A kötelezettségüket nem tel­ jesítők előbb írásbeli felszó­ lítást, figyelmeztetést kap­ nak, majd az önkormány­ zat szakvállalkozóval el­ végezteti a növényzet eltá­ volítását: a költség az in­ gatlantulajdonost terheli.

közélet

2013. július 5.

„Játszó és játékos felnőtt volt” Gábor Miklós színművész nevét viseli im­ már az Eötvös köz, az avató ünnepséget hétfőn tartották. A z I. ZA laegerszeg i - Apukám játszó és játé­ KOrtárs Művészeti Fesz­ kos felnőtt volt – fogalma­ tivál nyitányán Gyutai zott Gábor Júlia. Hozzá­ Csaba polgármester úg y tette, édesapja felnőtt ko­ fogalmazott, az eger­ rát, élete nagy részét Bu­ szegiek számára Gábor dapesten töltötte, de Zala­ Mik lós A z eg erszeg en ember tra­ ot t hono s a n érezte ma­ gédiájának gát. – Ami­ Lucifere, az e szerepben kor vissza­ általa viselt tért szülővá­ ka lap és rosába, hogy ballonkabát eljátssza Lu­ cifert, anyu­ várostörté­ neti emlék, val (Ruttkai a me l y e t Évával) el­ Göcseji Mú­ jöttünk meg­ zeum őriz. nézni az Nekünk, za­ előadást. Jelentkép a Lendvai képek l a e g e r ­ Apu egészen című előadásból szegieknek, meg fiata lo ­ egy jól működő közösség dott, boldogan vezetett tag jainak, feladatunk, bennünket végig a váro­ hog y emléket állítsunk son és mutatta meg gyer­ azoknak, akik meghatá­ mekkora fontos helyszíne­ rozó módon hozzátettek it. valamit a nemzet, a város Gábor Júlia magával történelméhez. hozta édesapja özvegye,

Fotó: Seres Péter

2

Gábor Júlia, dr. Kocsis Gyula, Egervári Klára színművésznő, a Hevesi-színház örökös tagja és Gyutai Csaba 40 éven át szerető párja, Vass Éva üdvözletét, kö­ szönetet mondott a város­ nak, a színháznak, az Eg yütt Zalaegerszegért Egyesületnek és elnöké­ nek, dr. Kocsis Gyulának, hogy őrzik Gábor Miklós emlékét. A kortárs fesztivál kere­ tében kiállítás is nyílt Szunyoghy Viktória mun­ káiból a Mártírok úti volt

Öltönyházban: az alkotót Gáspár Anna, a Manna Kulturális Egyesület elnö­ ke mutatta be (az egyesü­ let a Kvártélyház Szabad­ téri Színház Kft. mellett a fesztivál társrendezője). Ezt követően a Kvártély­ házban a Lendvai képek című produkciót láthatta a nagyérdemű, melyet – júli­ us 14-ig – további előadá­ pgy sok követnek. 

Mesekönyv ez a kiállítás

Július 27-ig láthatja a közönség a fotókat

zalaegerszeginap Városi hetilap A Maraton Lapcsoport tagja

Impresszum:

Fotók: Csentericz Csaba

A zalaegerszegi születésű művésznő, Gál Cecília fotói­ ból nyílt kiállítás egy hete az Art Mozi előcsarnokában. A Portrék és életképek című ki­ állításon távoli országokban készített fotókat csodálhat­ ják meg az érdeklődők, a ké­ pek egyebek mellett Indiá­ ban, Ausztráliában készül­ tek. A megfelelő hangulat megteremtése érdekében a Folkish zenekar szolgálta­ tott zenei aláfestést a meg­ nyitón, ahol a művésznő el­ mondta, számára minden egyes fénykép egy külön tör­ ténet. A kiállítást július 27-ig lát­ hatja a nagyérdemű az Art Kaszás Kinga Moziban. 

Lapigazgató: Kovács Veronika Főszerkesztő: Heffler György Felelős szerkesztő: Péter Gyöngyi Szerkesztőség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 62., e-mail: zalaegerszegi7nap@maraton.plt.hu Ki­adja: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. Felelős kiadó: Szabó Miklós, Kázmér Judit és Heffler György ügyvezető igazgatók Kiadó elérhetőségei: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., http://www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.plt.hu Tel.: 88/541-763 Fax: 88/541-688. Nyomdai munkák: Infopress Group Hungary Zrt., 2600 Vác, Nádas u.6 Megrendelés száma: V 026 /2013 A lap ingyenes • Megjelenik 26 000 példányban. • Terjeszti a Savaria Post Kft. Tel.: +36-70/866-84-16 E-mail: zalaegerszeg@savariapost.hu


Zalaegerszegi 7 Nap

2013. július 5.

„Zalaco, Élvezze a különbséget“

Akciós ajánlatunk! Túrós-mazsolás bukta

119,-Ft/db

Az akció az akciós készlet erejéig tart.

Sajtos croissant

július 8-14-ig

Az akció az akciós készlet erejéig tart. Az akciós süteményből akciós áron vásárlónként legfeljebb 10 db vásárolható. Megértésüket köszönjük.

129,-Ft/db Édes péntek! Július 12-én

Mignon

Diós búrkifli

125,-Ft/db

100 Ft/db Az akció az akciós készlet erejéig tart. Az akciós termékből akciós áron vásárlónként legfeljebb 5 db vásárolható. Megértésüket köszönjük.

Az akcióban részt vevő zalaegerszegi üzleteink:

* Portabolt, Kaszaházi u. 34. * Berzsenyi u. 12. * Kazinczy tér 9. * Bíró Márton u. 37. Széchenyi tér 4-6. * Piac tér 6. * Kossuth u. 26 * Kossuth u. 32. * Kossuth u. 61. * Kovács Károly tér 1. * Landorhegyi u. 4. * Apáczai tér 9. * Kovács Károly tér 4. * Kertváros, Köztársaság út

3


4Zalaegerszegi 7 Nap

egyik kutya másik eb

2013. július 5.

Amerikai Staffordshire terrier Eredete:

Amerikában a XIX. században harci kutyának tenyészteék, ma már megbízható társ. Az angol staffordshire bullterrierből alakítoák ki, lényegében küllemre alig különbözik a pit bullterriertől.

Leírás:

Az amerikai staffordshire terrier igen izmos, zömök testű kutya. Erőteljes benyomásának összhangban kell állnia a méretével. Háta enyhén ível a martól a farig. Mellkasa széles és mély. A lábak függőlegesek, kerek keresztmetszetű csontokkal, a mancsok viszonylag kicsik. Közepes méretű nyaka vaskos és enyhén ívelt. . Fülei magasan tűzö„ek, és felmeredők vagy részben hátrahajlók (rózsafül). Kerek szemei mélyen a koponyában egymástól távol helyezkedjenek el. Az amerikai staffordshire terrier harapása ollószerű. A kanok marmagassága 46-48 cm, a szukáké 43-46 cm.

Tulajdonságai:

Az amerikai staffordshire terrier őszinte, barátságos, egyszerű, gysszerű, báttor, kedves, mozgékony és szilaj kutya. Figyelmes, nagyon bátor, djá-kitartó, és nem kíméli magát. Nagyon hűséges a családjánsan hoz, és általában eléggé engedelmes is. Kissé dominánsan ön a viselkedhet más kutyák fele. Ez a kutya általában jól kijö kijön ilaj gyerekekkel, és meglehetősen sokat el is tűr tőlük, ám szi szilaj nak természete mia inkább nagyobb gyerekek játszótársának rrierr alkalmas. A megfelelően nevelt amerikai staffordshire te terrier lkeedik hűen őrzi a lakást és a gazdája tulajdonát, de nem viselkedik saládd barátságtalanul az idegenekkel szemben. Ha azonban a cs család re siet. s tagjai veszélybe kerülnek, habozás nélkül a segítségükre

c VIGYÉL HAZA! Pici

Pici 2012 decemberi születésű, staffordshire terrier keverék, szuka kiskutya. Aranyos , játékos, más kutyákkal kijön, pórázhoz szoktatni kell. Cicával összebarátkoztatható. Ivartalanítási kötelezettséggel vehető át. Közepes testalkatú lesz. Oltva és chippelve van.


2013. július 5.

közélet

Zalaegerszegi 7 Nap

Körültekintő felmérések előzik meg a buszválasztást, balról Gyutai Csaba és Busa Csaba, a Zala Volán személyközlekedési igazgatója beszerzéséről. Arról, hogy ezek milyen típusú buszok lesznek, a Volán szakembe­ rei döntenek majd. Felme­ rült már komolyabb flotta kiépítése is. A biogáz-üzemű járművek ugyan drágábbak, folytatta Gyutai Csaba, de a magyar állam már idén is, a követke­

ző évben pedig vélhetőleg még nagyobb összeggel ösz­ tönzi a társaságokat CNG-buszok vásárlására. A dízel- illetve gázüzemű autóbuszok árkülönbözeté­ re kaphatunk állami forrást, a flotta tehát az öková­ ros-program jegyében vár­ Pgy hatóan bővülni fog. 

Fotó: Csentericz Csaba

(Folytatás az 1. oldalról) Az ökováros-programot 2011-ben indították útnak, első jelentős állomása a Zala­víz Zrt. telephelyén el­ készült biogáz-telephely volt, idézte az előzményeket Gyutai Csaba polgármester. A szennyvíztelepen a szen�­ nyvíziszapból képződő bio­ gázt fölhasználva a Zalavíz Zrt. üzembe helyezett egy CNG üzemű kishaszon-gép­ jármű flottát, majd 2012. jú­ nius 27-én forgalomba állt az első biogáz-üzemű busz is a zalai megyeszékhelyen. A csuklós jármű a környezet­ védelmi mellett gazdasági szempontból is kedvezőbb a dízelüzeműekhez képest. Éppen ezért, folytatta a vá­ ros első embere, megálla­ podtak a Zala Volán Zrt. ve­ zetőivel újabb három jármű

Fotó: Seres Péter

Három járművel bővülhet majd a flotta

Pécsi szál – kiállítás nyílt a Keresztury VMK-ban Pécsi szál címmel rendez­ tek kiállítást a héten a zalai megyeszékhelyen. A Keresz­ tury Dezső VMK Gönczi Ga­ lériájában tizennyolc Bara­ nya megyei képzőművész

mutatkozik be, a tárlat ked­ den nyílt. A munkákat július 25-ig tekinthetik meg az ér­ deklődők a landorhegyi in­ tézményben. A műveket a házigazda intézmény nevé­

ben Majer Piroska, valamint Horváth M. Zoltán festőmű­ vész, a Pécs – Baranya Művé­ szeinek Társasága elnöke ajánlotta az egybegyűltek fi­ gyelmébe.

5

Jegyzet

Tegyünk el kis nyarat a télre! A kertekben egyre formá- sajthoz vagy a következő sabb, gusztusosabban húshagyó kedden barackgömbölyödik az őszi- és a lekvárt enne a fánk mellé, sárgabarack, akad még és egy kellemes meggyszörppel öblítené málna, piroslik a le az étkeket, már meggy, a ribizli, most gondoskodzöldellik a borsó, nia kell az ízekről. a levelek közül Késő ősszel, télen, kikandikál az amikor összejön a uborka és érik a család, a baráti vajbab, a fóliák társaság egy-egy alól pedig már kellemes ebédre, paprikát, paradicsomot is szedvacsorára, jó het az ember… Péter Gyöngyi szolgálatot teAkinek nincs sahetnek a nyári játja, a piacon is beszerez- melegben eltett finomsáheti a csábító zöldségeket, gok: az ember elégedetten gyümölcsöket. A legmele- nyugtázza, megérte a nagy gebb évszak nem csupán a hőségben a tűzhely mellett pihenések, de az eltevések, ácsorogni. Igaz, az üzletekbefőzések szezonja is. Az, ben készen is megvehetjük aki szeretné a nyár ízeit zi- a konzerveket, dzsemeket, mankós estéken is felidéz- mirelitportékákat, de nincs ni, már készítheti a befőttes jobb a saját készítésűnél. üvegeket és a mélyhűtőt is Nem szólva arról, hogy a fogadásukra: annak, aki mindarról, ami a kezünk például savanykás ribizli nyomán a polcra, a hűdzsemmel töltené majd tőszekrénybe kerül, pontomeg a piskótát, esetleg san tudjuk, mit és abból áfonyát tálalna a rántott mennyit tartalmaz…

Nyár, könyvtárak, kölcsönzés Nyáron néhány hétre a zalaegerszegi könyvtárak is bezárják kapuikat. A za­ laegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár július 8. és 28. között, a DFMVK József Attila Váro­ si Tagkönyvtára pedig júli­ us 29-től augusztus 20-ig

tart zárva. Az aktuálisan zárva tartó könyvtár be­ iratkozott olvasói számára a nyitva tartó intézmény­ ben természetesen lehető­ séget biztosítanak a hely­ ben igénybe vehető szolgál­ tatások – a kölcsönzés ki­ vételével – használatára.

Stand up comedy a Helikon Rádióban? Nevetni jó, a humornak, a szórakoztató műfajnak pedig természetesen a rádió is „ott­ hona” lehet. Porkoláb Tamás különös műfaj megteremtésén fáradozik, hiszen a stand up comedy előadói a közönség azonnali visszajelzését is be­ építik műsorukba, a rádióban pedig legfeljebb a technikus ül a műsorvezetővel szemben… A gyenesdiási fiatalember több ízben próbára tette már magát a Dumaszínház tehet­ ségkutatóin, fellépései pedig sikeresek voltak, hiszen sok­ szor nyertesként jöhetett le a színpadról. Fellépője a Best of fiatal félőrültek elnevezésű mű­ soroknak és a Dumafüred fesz­

tiválon is igen jól szerepelt: en­ nek nyomán például meghívást kapott a Comedy Central műso­ rába. Ennek köszönheti aztán azt, hogy a Helikon Rádióban szintén kipróbálhatta magát. - A tévéfelvételt látta Halász Gábor, a Helikon Rádió igazga­ tója, ő vetette fel, hogy csinál­ hatnék egy vidám, szórakozta­ tó, vicces műsort – említette elöljáróban Porkoláb Tamás, aki „civilben” elektrotechnikai technikus. – Azt, milyen legyen a műsor, természetesen ki kel­ lett találni, hiszen a stand up bizonyos szempontból nem mű­ ködik a rádióban, hiszen nincs a közönségtől visszajelzés. En­ nek megfelelően igyekeztem

valami új, a megszokottól eltérő programot kitalálni, arra töre­ kedtem, hogy ne csak megne­ vettessem az embereket, a hall­ gatókat, hanem mondjak vala­ mi szokatlant is, amire felkap­ ják a fejüket. A rádiós műfaj számomra új, nagyon izgalmas. Fantasztikus lehetőségek rejle­ nek benne, ha az ember kellő­ képpen otthonosan mozog a stúdióban. A premieren már túl van Por­ koláb Tamás, hétfőn Nagykani­ zsán és Keszthelyen, szerdán pedig Zalaegerszegen hallgat­ hatta műsorát a közönség. - Meglepően sok pozitív vis�­ szajelzést kaptam, és nem csak a családtagok, barátok

biztattak, de édesanyám pél­ dául éppen a buszon hallotta véletlenül két hölgy beszélge­ tését, akik a műsort dicsérték. Jólesett, ugyanakkor én ter­ mészetesen nem vagyok elége­

dett magammal, tudom, milyen hibákat követtem el és tudom, mire kell figyelnem, hogy leg­ közelebb még jobb műsort hall­ hasson a Helikon Rádió közön­ sége…


6

Zalaegerszegi 7 Nap

a hét témája

2013. július 5.

Nyári vakáció a napközis és A családok nagy részénél komoly dilem­ mát jelent, hogy csemetéjük hol és hogyan töltse el a nyári szünetet, amely többnyire hosszabbra nyúlik, mint a szülők szabad­ sága. Néhány évtizeddel ezelőtt a napközis táborok még nem voltak túl népszerűek a gyermekek körében, ezért lapunk annak járt utána, hogy idén hogy telnek a napok a nyári táborokban. Vigh László

Földtörvény: betonbiztos védelem Az új földtörvény ér­ telmében nem lehet a jövőben spekulációs céllal földet szerezni Zalában sem, emel­ te ki Vigh László országgyűlési képvi­ selő a jogszabályról tartott tájékoztató­ ján. A honatya emlékezte­ tett: a földtörvényt széles körű szakmai egyeztetés előzte meg, s a szabályo­ zás garanciát jelent arra, hogy valóban a magyar földművesek műveljék, használják a földet. Külföl­ di csak akkor lehet tulaj­ donos, ha rendkívül szigo­ rú szabályok szerint lete­

lepszik Magyarországon, itt él, gazdálkodni kezd, ráadásul meggyőzi arról a helyi közösséget, hog y ténylegesen termel ni akar. A föld tulajdonjogát 2014. május 1-től csak ha­ tósági jóváhagyással le­ het megszerezni, és azt előzetesen a helyi földbi­ zottságok is véleménye­ zik, ami komoly garanciát jelent. Vigh László hozzá­ tette: a cél a családi gaz­ daságok erősítése, a ma­ gyar vidék megtartó erejé­ nek növelése. Nem mellé­ kesen az új földtörvény arra is jogi keretet teremt, hogy a korábban zseb­ szerződésekkel átjátszott földterületeket visszasze­ rezzük, s az újra magyar P. Á. tulajdon legyen.

A tábornyitóra több mint 80 gyerek érkezett az Apá­ czai Csere János ÁMK-ba. Egész nap szakadt az eső, de a 6 és 16 év közötti gye­ rekek gyorsan feltalálták magukat; pingpongoztak, csocsóztak, papírt hajto­ gattak, filmet néztek, hasz­ nálatba vették a tornater­ met. A nyár folyamán, amint jobbra fordul az idő, bejárják Alsóerdőt, túrára indulnak az Aranyosla­ pi-forráshoz és a TV-to­ ronyhoz, hetente egyszer pedig Gellénházán stran­ dolnak, ismertette a nyári programot Dukai Kata tá­ borvezető. A táborzárás augusztus 16-án lesz az Apáczai ÁMK-ban, és ugyancsak ezen a napon fejeződik be a nyári kézműves tábor a Gö­ cseji Falumúzeumban is. A Skanzenben pedagógusok, népművészek, kézművesek vezetésével már a szünet első napján, június 17-én megkezdődött a táborozta­

tás. A kurzusokra jelentke­ ző 7-12 év közötti diákok időjárástól függően a por­ ták előtt, az árnyas fák alatt, vagy éppen a foglal­ koztató házban sajátítják el a népi kézművesség - ko­ rongozás, agyagozás, ne­ mezelés, szövés, vesszőfo­ nás, batikolás– fortélyait. „Pihenésképpen” játékos vetélkedőkön, zenei bemu­ tatón vehetnek részt, de körbejárhatják a múze­ um-falut és átlátogathat­ nak a Magyar Olajipari Mú­ zeumba is. Míg a falumúzeumban a népi hagyományokkal is­ merkednek a diákok, a Pe­ tőfi utcai Bandi cica gyer­ mekházban a játékos, kö­ tetlen foglalkozásokon csak angol mondatok hang­ zanak el. Az intézmény neve talán egy kicsit meg­ tévesztő, de mivel az ovisok nagy része „nyári szabad­ ságát” tölti, az épületben bőven van hely a kisiskolá­ sok angol nyelvi táborára.

A napközis táborok dél­ után ötkor bezárják ka­ puikat, az estét már ott­ hon töltik a gyermekek, a Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány viszont Ba­ latongyörökön étkezési és szállási lehetőséget is tud biztosítani. Fehér Ferenc, a közalapítvány megbízott ügyvezető titkára szerint a tábor népszerű, ezt iga­ zolja, hogy idén már több mint 9 ezer vendégéjsza­ kát lefoglaltak. A Balaton közelsége miatt a strando­ lási és a kirándulási lehe­ tőség adott, a programo­ kat pedig a táborvezetők a csoportok - iskolai osztá­ lyok, sporteg yesületek, egyházi közösségek – igé­ nyei alapján állítják össze. A kínálatban nyelvi-, in­ formatika-, fotó-, iroda­ lom-, zöld- és sporttábor egyaránt szerepel, de a színes nyári programok­ ból a felnőtteket sem zár­ ják ki. A Vega Csillagászati Egyesület felső korhatár nélkül, 13 éven felülieknek szervez tábort. Csizmadia Szilárd elnök szerint a sö­ tét falvakból jobban lehet szemlélni az égboltot, mint a fénnyel elárasztott váro­ sokból, ezért az Őrségben, Őrimagyarósd határában található fennsíkon verik le a sátraikat. A sátortá­ bor helyszíne valóban ide­ ális feltételeket biztosít a

Hegyi búcsút tartottak a 10 esztendős Szent Péter kápolnánál Az elmúlt hét végén jubileumi összejö­ vetelt tartottak, hegyi búcsúval ünne­ pelték a lakossági összefogással felépí­ tett kápolnájuk tizedik születésnapját a besenyői Öreg-hegy szőlősgazdái és lakói.

A lakosság legnag yobb örömére, ígéretéhez hí­ ven – bár már más eg y­ házközösség plébánosa – elfogadta meghívásu­ kat, és a jubileumi szent­ m isét Bodorkós Im re atya celebrálta, aki jelen volt az alapkő letételénél és a tíz év vel ezelőtti avatáson is ő áldotta meg Isten aprócska heg yi haj­

lékát. Részt vett az ün­ nepségen dr. Gy imesi Endre, Zalaegerszeg volt polgármestere is, aki – mint Borsos József, a rész­önkormányzat tagja, a kápolna körüli teendők vezénylője elmondta – mindenben támogatta az öreg-heg yiek elképzelé­ seit, s az avató beszédet is mondta.

A besenyői Öreg-heg y szorgos birtokosai eg y sikeres útépítésen fel­ buzdulva úg y döntöttek, építenek maguknak eg y kápolnát. Az alapkövet 2003. március 27-én tet­ ték le, s június végén a Péter Pál napi búcsúval már fel is avatták. Ha­ g yományt is teremtettek eg yúttal, azóta ug yanis minden évben meg tart­ ják a búcsút, s – mint László István, a heg yi közösségi munkák eg yik fő szervezője megjeg yez­ te -, büszkék rá, hog y minden évben több száz ember vesz részt a kápol­

Gecse Péter, a városrész önkormányazi képviselője mondta az ünnepi beszédet, a szentmisét Bodorkós Imre atya celebrálta. nánál tartott szentmisén turális programmal foly­ A búcsú az ünnepi ebéd tatódott, este pedig bál­ fzs után délután színes kul­ lal zárult.


2013. július 5.

a hét témája

az „ott alvós” táborokban

Zalaegerszegi 7 Nap

Csipkekészítők a Gébárti-tó partján

Fotó: Seres Péter

A Pannónia csip­ ke elkészítésének rejtelmeibe pillant­ hattak be a héten mindazok, akik részt vettek a Kéz­ művesek Házában rendezett tábor­ ban.

A Göcseji Falumúzeumban Horváth Csaba fazekas vezetésével korongoznak a gyerekek bolygók, üstökösök és a Hold megfig yelésére, a gyermek-és ifjúsági szál­ láshelyek többsége viszont ennél komfortosabb, ké­ nyelmesebb. A diákok sá­ torozási szok ása i ról ugyan nem készült felmé­ rés, azt viszont kutatások igazolták, hogy a gyere­ kek 80 százaléka „ott al­ vós” táborban tölti a vaká­ ció egy részét. Az arány persze korosztálytól füg­ gően változik, de már a 4-6 évesek közel fele is „ott alvós” táborozó. A nap­ közis táborok - legalábbis

a szülők szemszögéből – viszont kiválóan betöltik a napközbeni felüg yelet funkcióját. Az országos reprezenta­ tív felmérést a Taborfi­ gyelo.hu portál szervezé­ sében végezték. A szülők­ től, gyermekektől kapott válaszok alapján többek között azt vizsgálták, hol és mennyiért táboroznak a gyermekek. A felmérés szerint a napközis tábor átlagosan 26 500 forintba kerül, az „ott alvós” tábo­ rok díja pedig 32 650 forint hetente. A Zala megyei

gyermekek szülei kedve­ zőbb helyzetben vannak, mert a cikkben említett táborok díja az országos felmérésben közölt árak­ nál lényegesen alacso­ nyabb. Mindez nagyrészt annak is köszönhető, hogy például az Apáczai nyári napközis táborához a vá­ rosi önkormányzat 6,5 millió forinttal járult hoz­ zá, a Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány pe­ dig a balatongyöröki tá­ borban ad kedvezményt a zalai diákoknak. Kolozsvári Ilona 

7

A Kézműves Akadémia 2. elnevezésű, Szlovénia – Mag yarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 kere­ tében ezúttal csipkekészí­ tő tábort rendezett a Zala Meg yei Népművészeti Egyesület. Az ügyes kezű táborlakók Román And­

rásné népi iparművész ve­ zetésével a Pannónia csipkével ismerkedtek, mely veg yes, horgolt – varrott technikájú csipke. Megalkotása a XX. Szá­ zad első felében Bobai Győrffy János nagykani­ zsai üg y véd felesége, a rég i nemesi családból származó Tomkaházi és Bisztricskai Thomka Ilo­ na nevéhez fűződik. A Pannónia csipkekészítés alapja a szabadalmazta­ tott különleges csipkezsi­ nór. A kurzus 12 zalai résztvevője sok más mel­ lett a Pannónia zsinór horgolásával, a zsinórból különféle alakzatok ké­ szítésének technikájával ismerkedhettek.

Szorgoskodtak a kurzus résztvevői

Kárpát-medence fiataljai A Kárpát-medencei Ifjúsági Tábor részt­ vevőit szerdán fogad­ ták a városvezetők a polgármesteri hiva­ talban.

Vendégek és vendéglátók a Városháza előtti téren

Fotó: Seres Péter

Zalaegerszeg önkormány­ zata először szervezte meg a Kárpát-medencei Ifjúsági Tábort, ahova Marosvásár­ helyről, Barótról és Nyá­ rádszeredáról érkeztek fia­ talok múlt hét végén. A har­ minc 11 és 17 év közötti diák egy hetet tölt Zalában, az ifjak ismerkedtek, is­ merkednek a zalai megye­

székhellyel, Göcsejjel, Őr­ séggel, Keszthellyel, Hévíz­ zel és a Kis-Balaton vidéké­ vel. A program koordinátora a Városi Középiskolai Kol­ légium, melynek igazgatója Sümegi László, valamint a Zalai Civil Életért Közhasz­ nú alapítvány, melynek el­ nöke Nemes Bernadett. A diákok, akik mellett a kísé­ rő szerepkörét elsősorban a Széchenyi-iskola tanulói vállalták magukra, július 7-ig maradnak Zalában. A tervek szerint jövőre Kárpátaljáról, Felvidékről és Marosvidékről is fogad­ nának fiatalokat.


8

gazdaság

Zalaegerszegi 7 Nap

2013. július 5.

Versenyautó-fejlesztés Zalaegerszegen Versenyautó száguldott az ipari park bekötőútján. Persze, nem illegálisan: mindez egy bemutató része volt, amel�­ lyel egy fél éves fejlesztési programot zárt le a Technológiai Centrum. A munkában zalaeger­ szeg i, szombathelyi és szentgotthárdi középisko­ lások, illetve a zalai me­ g yeszék helyen ta nu ló mérnökhallgatók vettek részt. A cél egy Forma2000-es versenyautó tele­ metriai rendszerének fej­ lesztése volt. A projekt első szakasza lezárult, a közreműködőket oklevél­ lel jutalmazták, s ráadásul egy különleges, látványos bemutatót is végignézhet­ tek. A száguldás osztatlan elismerést aratott az ipari park bekötőútján. A HF Racing Team versenyau­ tójával egy startot is szi­ mulált Balogh Zsolt pilóta, az erről készült belső ka­ merafelvételt később a résztvevők is megnézhet­ ték. Ilyen képeket eddig szinte kizárólag a Forma1-es közvetítések közben láthattak az érdeklődők. Dr. Háry András, a Za­ laegerszegi Technológiai Centrum igazgatója arról beszélt: a fél éves munka célja az volt, hogy az autó meglévő telemetriai rend­ szerét továbbfejlesszék,

annak érdekében, hogy a pilóta körül történő ese­ ményekről menet közben még pontosabb informáci­ ókat szerezhessenek a boxban. A mostani fejlesz­ tés a hang- és képátvitelt érintette, és már elkezd­ tek dolgozni a versenyautó adatgyűjtő rendszerén is, ami azt szolgálja, hog y menet közben is lássák a kocsi különböző paramé­ tereit. - Teljes mértékben elé­ gedett vagyok – szögezte le Szilniczky Gyula, a HF Racing Team üg yvezető igazgatója -, ez egy na­ gyon jó és pozitív kezde­ ményezés volt, és sikerült kiváló együttműködést ki­ alakítani a Technológiai Centrummal. Az eredmé­ nyek nag yon pozitívak, várjuk a fejleményeket és a folytatást. Mint Balogh Zsolt, a ver­ senyautó pilótája elárulta, a legfontosabb változás, hogy gyorsabban kapja a visszajelzéseket és az in­ formációkat. Versenykö­ rülmények között ugyan még nem próbálták ki az új telemetriai rendszert,

A HF Racing versenyautója részt vett közelmúltban a Pannoniaringen rendezett országos bajnokságon is Fotó: Novák Gábor szabadedzéseken és tré­ ningeken azonban már tesztelik. A cél természe­ tesen az, hogy versenye­ ken is bevethető legyen a továbbfejlesztett rendszer, ezért a Formula-2000-es csapat és a technológiai központ együttműködése folytatódik. Balogh Zsolt elárulta: a versenyeken érzésből ve­ zet, de nagyon hasznos,

hog y eg yes döntéseit a technika visszaigazolja, s az értékek alapján a mér­ nökök tudják segíteni, me­ net közben is. Mint Gyutai Csaba pol­ gármester kiemelte, az au­ tóipar tudományos hátte­ rét az autóversenyzés adja, hiszen a technológi­ ai újítások néhány éven belül megjelennek a széri­ agyártásban is.

a e n i l n o a s s a g Lapoz

-ot!

intás Csupán egyshkatajattis a és már olva

Zalaegerszegi 7

A pozsonyi csata emléke

napot online!

gi7nap

egersze la a z / m o .c k o o b e ww.fac

w

Fotó: Csentericz Csaba

zalaegerszegi nap

- A fiatalok nagyszerűen megoldották ezt a felada­ tot – fogalmazott a város­ vezető, aki maga is beült a versenyautó volánja mögé -, amit ez a bemutató is bi­ zonyított. Úg y vélem, a technológiai központ és az egerszegi felsőoktatás, va­ lamint a HF Racing csapat együttműködése még to­ vábbi szép eredményeket Péter Árpád hozhat.

A győztes pozsonyi csata 1106. évfordulójára emlé­ keztek az eg ybeg yűltek szerdán a Dózsa ligeti em­ lékműnél. A 907-es, a kora középkor egyik legjelentő­ sebb ütközete volt, a diadal nyomán a Dunántúlon is megszilárdult a mag yar uralom. A csata eseményét

idézték fel a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rá­ kóczi Szövetség Zalaeger­ szegi Szervezete közös szervezésében rendezett ünnepségen. Beszédet mon­ dott Paál István elnök, mél­ tó műsorról pedig a Mind­ szenty-iskola diákjai gon­ doskodtak.


2013. július 5.

ötórai tea

Zalaegerszegi 7 Nap

9

Vendéglátásról, főzésről és ízekről Kalla Richárddal, aki 2009-ben az erfurti Szakács Olimpia bronzérmese lett

„Szeretem a hazai ízeket” Ha a vendégek meg sem szólalnak, csak csendesen esznek, ha a felszolgáló azzal tér vissza, hogy elégedettek minden­ nel, az siker, mondja Kalla Richárd. A 2009-es erfurti Sza­ kács Olimpia bronzérmese Zalaegerszegen talált magának új kihívást. Édesapja, Kalla Kál­ vagyis a „lázadása” roltuk. Időközben a szüle­ mán, bejárta az egész vi­ idején mivel foglalko- im is nekiálltak építkezni, lágot, Tokiótól Washing­ zott? létrehozták a Séfasztalt, - Sok mindennel. A ta­ ahova eljöttek Pálovics tonig mindenütt megfor­ dult, majd tizenöt évig a nulóidőmet a Gundel étte­ Gyuláék és hívtak, nem Gundel étterem mester­ remben töltöttem, apu tanítanék-e az éttermében szakácsa volt: ő az egyet­ Szabó István séfre bízott, dolgozóknak néhány tech­ len Európa-díjas magyar hog y „farag jon belőlem nológiai fogást. Három na­ szakács. Kalla Richárd embert”. Tudatosan épí­ pig itt főztem velük Zala­ eredetileg képzőművé­ tette fel az oktatásomat: egerszegen, megosztottuk szeti pályára készült, ám közel két évet a húselőké­ egymással a tapasztalata­ mivel annak idején - a de­ szítőben töltöttem, aztán inkat, majd Gyula megkér­ mográfiai robbanás kö­ a levesekről, majd a köre­ dezte, nem maradnék-e. vetkezményeként - min­ tekről tanultam meg min­ Igent mondtam, a várossal denütt túljelentkezés volt, dent, vag yis a szakma most ismerkedem: békés, nem maradt választása: összes szegmensével ala­ csöndes helynek látom. apja nyomdokaiba lépett, posan megismerkedtem. Kihívás az új feladat, a cél az Ecseri úti vendéglátó­ Utána a Bagolyvárba ke­ az, hogy megfelelő, stabil ipari szakközépiskola di­ rültem, majd - miután minőséget nyújtsunk a hét édesapá mékat a wa­ minden egyes napján. Eh­ ákja lett. - Édesapám, miközben shingtoni nag ykövetség­ hez stabil személyzetre a világot járta, sok min­ re hívták főzni - egy cse­ van szükség, tulajdonkép­ denre megtanított, példá­ reszerződéshez jutottam pen csapatot kell építeni. ul arra, hog y a tehetség a tengerentúlon, a nem­ Az lesz az igazi, ha már és a szorgalom önmagá­ zetközi újságíró klubban csak ellenőriznem kell az ban kevés, mint minden álltam munkába. Ott nem ételeket, mert minden, szakmához, ehhez is sze­ ismerték annyira aput, amit megtanítottam, ma­ rencse kell: az, hog y a íg y nem a nevem miatt gától megy. Sokan azt hi­ megfelelő időben a megfe­ haladtam előre: hamar szik egyébként, hogy elég, lelő embertől tanulhas­ konyhafőnök-helyettes let­ ha valaki betanítja a sze­ son az ember. Én 35 éves tem. Amikor hazatértem, mélyzetet, ám, ha nincs koromig minden ellen lá­ Malatinszky Csabáékkal folyamatos kontroll, atom­ zadtam, ami vele ja i ra hu l l i k a z kapcsolatos: te ­ Névjegy egész. h e rk é nt é lt e m - Van kedvenc Kalla Richárd Sümegprágán él családjámeg, hogy mindig étele? val, vendéglátással és falusi turizmussal „a Kalla Kálmán - Mindent szere­ tek, ha jól készítik foglalkozik, Zalaegerszegen a Belgian fiaként” mutattak el. Szeretem a ha­ Beer Café konyhafőnöke. Három gyerbe. Aztán rájöt­ tem, ha fig yelek zai ízeket és jó len­ meke van, 14, 12 és 8 évesek. rá, és dolgozom ne elérni, hogy csak mellette, neg y ven-ötven csináltuk a La Boutique de jó minőségű alapanyagok­ év tudása, tapasztalata Vins borszaküzletet, ak­ ból főzzünk. Nincs baj a kerülhet a birtokomba rö­ koriban a borokról tanul­ hazai alapanyagok kal, vid idő alatt. Szerencsém tam nagyon sokat. csak azokat kiviszik. Jó volt, a Himalája három­ - Jelenleg Sümegprá- lenne, ha nekünk is jutna negyedénél raktak le he­ gán él, de Zalaegersze- belőlük. A mag ya rok likopterrel, onnan kellett gen beszélgetünk. Hogy egyébként szeretnek enni, támadnom a csúcsot. A került oda, illetve a zalai ahogy a világ más társa­ dalmai is, és magyar éte­ tanulást persze nem lehet megyeszékhelyre? megspórolni, csak példá­ - Nag ybátyám az 1970- lek sem zsírosabbak, itt ul, ha apu elvégzett eg y es években Svájcba disszi­ sem nag yobbak az ada­ tanfolyamot, akkor az ott dált, majd Sümegprágára gok, mint másutt… szerzett tudást azon költözött haza. Megláto­ - Van olyan étel, amit nyomban, ingyen és bér­ gattam, megismerkedtem szívesebben főz? - Mindent szívesen elké­ mentve átvehettem tőle… a feleségemmel, lett há­ - A tanulmányok befe- rom fiúnk, kivettük a helyi szítek, de van olyan, mely­ jezte és az elfogadás, kocsmát, majd meg vásá­ hez kevésbé értek. Meg­

Kalla Richárd: - A magyarok szeretnek enni, ahogy a világ más társadalmai is Fotó: Seres Péter csinálom persze azt is, de miért kelnék versenyre egy cukrásszal vagy egy pékkel? Dödöllét, prószát is készítettem már, de azt is inkább a helyiekre bí­ zom. - Otthon ki főz? - Aki előbb ér a tűzhely­ hez: van, hog y a nejem, máskor apámék szólnak, hogy menjünk... - Ha étteremben eszik, beazonosítja az ételről a konyhafőnököt? - Hogyne! A díszítés, a stílus is árulkodik, tudom például, ki édesszájú... Az ember felismeri, ki volt a mester, ahog y az én főz­ tömről is megmondják, ha már ettek apáméból, hogy „ez tiszta Kalla”. - Milyennek látja a hazai gasztrokultúrát? - Ma sajnos azért megy be az ember egy étterem­

be, mert éhes. Jó lenne, ha eg yszer elérnénk, hogy tudatosság is lenne a döntés mögött, ha reg­ gelizni is bemennénk, frissen facsart gyümölcs­ levet, turmixot fog yasz­ tanánk, aztán ebédelni újra betérnénk, kérnénk eg y salátát, hozzá eg y szelet halat vagy steaket, majd a vacsorát szintén vendéglőben fog yaszta­ nánk... Ahhoz azonban, hog y tudatosan építsük fel az étrendünket, pénz kell. Anélkül nehezebb. - Nyitottak a magyarok az újra? - Van, aki őrzi a hagyo­ mányokat, főzi a régi éte­ leket és van, aki utazik, tapasztalatot szerez és megosztja azzal, aki itt­ hon maradt. A kettő ki­ egészíti eg ymást és ez Péter Gyöngyi így jó. 


Zalaegerszegi 7 Nap

Színház

programajánló

Szörny egyetem (MB) 6 Digitális 3D 13:00, 15:15, 17:30, 19:45, 22:15 (Csak péntek – szombat) Szörny egyetem (MB) 6 10:45 Z Világháború (MB) 16 Digitális 3D 13:30, 15:45, 20:15, 18:00 (Kivéve kedd) 22:30 (Csak péntek – szombat) Z Világháború (MB) 16 11:15, 18:00 (Csak kedd) Az acélember (MB) 12 Digitális 3D 12:00, 17:00 Szemfényvesztők (MB) 12 20:00, 22:30 (Csak péntek – szombat) Gyakornokok (MB) 12 14:45, 22:15 (Csak péntek – szombat) A zöld urai (MB) 6 Digitális 3D 10:00

Kvártélyház

Kvártélyházi Nyári Fesztivál – I. Zalaegerszegi Kortárs Művészeti Fesztivál Július 5. 19.00: Világszép nádszálkisasszony Július 6. 18.30: Kex és tea, 20.30: Francia rúdugrás Július 7. 15.00: Cirkusz Ödön küldeménye (Helyszín: AquaCity) 17.00: Irány Alaszka! (Helyszín: AquaCity), 18.30: Kex és tea Július 8. 18.30: Kex és tea, 20.30 Rögvest Július 9. 20.30: Telefondoktor Július 10. 20.30: Zaklató – Felolvasószínház Július 11.20.30: Péterfy Bori és a Art Mozi Love Band Július 7-ig 16.00 Lotte és a holdkő titka, 18.00 Croodék Július 11-14. 17.00 A diktátor, Cinema City 19.00 A méhek világa Július 10-ig Gru 2 MB 6 Digitális 3D 12:30, 16:30, 18:30, 20:30 Állandó kiállítások Gru 2 MB 6 10:30, 14:30, 22:30 (Csak pén- Göcseji Múzeum tek – szombat) (vasárnap, hétfő: zárva)

Moziműsor

Kiállítások

2013. július 5.

Kisfaludi Strobl Zsigmond gyűjkedd-szerda 11.00-19.00 Megmutatom magam! – az Eötóráig, csütörtök-vasárnap: vös József Székhelyiskola temény 14.00-20.00 óráig) negyedikeseinek Lányok „Központok a Zala mentén” világa című kiállítása (Szepcímű tárlat József Attila Városi Tagtember 3-ig) Németh János keramikusműkönyvtár vész kiállítása

Időszaki kiállítások Göcseji Múzeum „Előre a szocializmus útján…” – Így éltünk a hetvenes években (Október 27-ig)

Keresztury Dezső VMK Pécsi szál – Tizennyolc pécsi művész kiállítása. (A tárlat megtekinthető július 25-ig. Nyitva kedd-péntek: 10.00 – 18.00)

Városi Hangverseny- és Kiállítóterem

Fotó: Seres Péter

10

Szunyoghy Viktória alkotásai

Bukta Imre képzőművész kiállítása (A kiállítás szeptember 7-ig látogatható. Nyitva kedd-péntek 10-18 óra között, szombat 10-16 óra között, július – augusztusban kedd – szombat 10-16 óráig)

A hét elején, az I. ZAla­ egerszegi KOrtárs Művé­ szeti Fesztivál keretében Szunyoghy Viktória alko­ tásaiból nyílt kiállítás. A 29 éves alkotó tudatosan készült a képzőművész pá­ lyára, céljai elérésében Art Mozi biológus nagyapja is inspi­ Portrék és életképek – Gál Cecí- rálta. A zalai megyeszék­ lia fotókiállítása. (A kiállítás helyen is bemutatott, víz­ július 27-ig látogatható, hez kötődő alkotásai hoz­

ták meg számára az igazi sikert, noha irtózik a víz­ től, derült ki a tárlatmeg­ nyitón. A munkákat – me­ lyek között a papírba­ bák-sorozatból is láthat néhányat a közönség (ké­ pünkön) - a programsoro­ zat végéig tekinthetik meg az érdeklődők a Mártírok útján, a volt Öltönyház épületében.

Híres szülöttek A Zalaegerszegi Városi Televízió műsora 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 45-49. Tel.:06-92/311-309 E-mail: info@zegtv.hu Műsorok az interneten: www.zegtv.hu Július 5. péntek

Július 8. hétfő

Július 10. szerda

5:00 Híradó – félóránként 9:00 5:00 Híradó – félóránként 9:00 Kul- 5:00 Híradó – félóránként 9:00 FiatúRandevú 10:00 Az első Zalai Krónika 9:15 Híradó 9:45 tal kutatók a jövő szolgálatában magyar skanzen 10:30 Híradó Képújság 18:00 KultúRandevú 9:15 Fiatal kutatók a jövő szolgá11:00 Képújság 19:00 Híradó 19:00 Híradó 19:15 Híradó Részlatában 9.30 Zöldövezet 10:00 19:15 Híradó Részletes 19:25 Esti letes 19.25 Esti mese 19.30 4 Híradó 10:30 Képújság 18:40 mese 19:30 Zöldövezet 20:00 város, 4 válasz -Marl 20:00 HírZalai Krónika 19:00 Híradó 19:15 Híradó 20:15 Híradó Részletes adó 20:30 Az első magyar skanHíradó Részletes 19:25 Esti 20:25 Esti mese 20:30 Fiatal zen 21:00 Zalai Krónika 21:15 mese 19:30 Navigátor 20:00 Hírkutatók a jövő szolgálatában Híradó 21:45 Képújság adó 20:30 VIII. Göcsej Filmszem20:45 Fiatal kutatók a jövő szolJúlius 6. szombat le 21:30 Híradó 21:45 Híradó gálatában 21:00 Híradó 21:15 6:00 Heti Hírek 8:30 KultúRandevú Híradó Részletes 21:45 Képújság Részletes 22:00 Képújság – kulturális magazin 9:30 Heti Július 11. csütörtök Hírek 12:00 KultúrRandevú Július 9. kedd 13:00 Heti Hírek 15:30 KultúRan- 5:00 Híradó - félóránként 9:00 Kul- 5:00 Híradó – félóránként 9:00 VIII. túRandevú 10:00 Zöldövezet devú 16:30 Heti Hírek 20:00 KulGöcsej Filmszemle 10.00 Zalai 10:30 Híradó 11:00 Képújság túRandevú 21:00 Képújság Krónika 10:15 Híradó 10.45 19:00 Híradó 19:15 Híradó RészKépújság 18:40 Zalai Krónika Július 7. vasárnap letes 19:25 Esti mese 19:30 Zöl19:00 Híradó 19:15 Rendőrségi 6:00 Heti Hírek 8:30 KultúRandevú dövezet 20:00 Híradó 20:15 HírHírek 19:25 Esti mese 19:30 – kulturális magazin 9:30 Heti adó Részletes 20:30 Fiatal kutaEgerszegi hadtörténeti emlékek Hírek 12:00 KultúrRandevú tók a jövő szolgálatában 20:45 20:00 Híradó 20:30 Szó-Váltás 13:00 Heti Hírek 15.30 KultúRanFiatal kutatók a jövő szolgálatá20:45 Szó-Váltás 21:00 Híradó devú 16:30 Heti Hírek 20:00 Kulban 21:00 Híradó 21:15 Híradó Részletes 21:45 Képújság túRandevú 21:00 Képújság 21:30 Képújság

Július 5. 207 éve, 1806-ban született Teleki Blanka grófnő, pedagógus, a magyar nőnevelés úttörője 160 éve, 1853-ban született Csontváry Kosztka Tivadar magyar festőművész Július 6. 67 éve, 1946-ban született Sylvester Stallone amerikai színész 106 éve, 1907-ben született Frida Kahlo egyéni hangú mexikói festőművész, közéleti szereplő, a 20. századi Mexikó emblematikus alakja Július 7. 153 éve, 1860-ban született Gustav Mahler cseh–osztrák zeneszerző, karmester 43 éve, 1970-ben született Szabó Győző magyar színész, reklámgrafikus Július 8. 392 éve, 1621-ben született Jean de La Fontaine francia író, meseíró

182 éve, 1831-ben született John Pemberton gyógyszerész, a Coca Cola kitalálója, amely máig az ő titkos receptje szerint készül Július 9. 82 éve, 1931-ben született K renc s ey M arianne magyar színésznő 67 éve, 1946-ban született Bon Scott ausztrál zenész, az „AC/DC” együttes énekese 66 éve, 1947-ben született Pelsőczy László színész, az István, a király rockopera címszereplője Július 10. 142 éve, 1871-ben született Marcel Proust francia író 118 éve, 1895-ben született Carl Orff német zeneszerző Július 11. 132 éve, 1881-ben született Zerkovitz Béla népszerű operettszerző, a századforduló utáni magyar kupléés sanzonszerzők egyik legjelentősebb alakja


k!

programajánló

2013. július 5.

Gyógyszertári ügyelet: 2013. július 5. PARACELSUS CSÁNY TÉR 1. 92/510-049, 19:00 – 07:00 2013. július 6. NOVA BELVÁROSI SZÉCHENYI TÉR 2. 92/511-610, 12:00 – 08:00 2013. július 7. KRISTÁLY TÜTTŐSSY U. 6/B. 92/321-807, 08:00 – 07:30 2013. július 8. KERTVÁROSI KÖZTÁRSASÁG U. 55. 92/510-113, 18:00 – 07:30 2013. július 9. KÍGYÓ BERZSENYI U. 9. 92/510-086, 18:00 – 08:00 2013. július 10. PÁTER BÍRÓ M. U. 38 92/511-384, 17:30 – 08:00 2013. július 11. PLATÁN LANDORHEGYI U. 4. 92/312-391, 18:00 – 07:30

GÉZENGÚZ, CSIRKEFOGÓ

1

Kos: Legyen mindig korrekt a barátaival. Ne engedjen a csábításoknak, még az édesség terén sem. Pénzügyei jól alakulnak, befektetései szerencsésen gyarapodnak.

Rák: A vállát nyomó tehertől rövid időn belül megszabadulhat. Kellemes meglepetésként éri egy régi ismerős megjelenése. A baráti kapcsolat anyagi segítséget ígér.

Mérleg: Hos�szú útra készül, fel szeretné keresni azokat a helyeket, ahol gyermekkorát töltötte. Kellemes utazás lesz, amely érzelmileg teljesen megváltoztatja Önt.

Bak: Okosan rendezi a környezetében levő dolgokat. Sokat törődik az egészségével, nemcsak az étkezésére, hanem a rendszeres testmozgásra is odafigyel.

Bika: Hatalmas vonzerővel rendelkezik, szinte el kell bújnia az udvarlók elől. Ne siesse el a döntéseit, várja meg az igazán vonzó lehetőséget. Töltse szórakozással, pihenéssel a hetet.

Oroszlán: Soha ne bízza el magát. Próbálja meg más szemüvegén keresztül látni a világot. Munkahelye stabil, nem árt azonban, ha továbbra is precízen, megbízhatóan végzi dolgát.

Skorpió: Egy kisebb betegség miatt el kell halasztania utazását. A hét második felében jól alakul szerelmi élete. Bátran vállalja fel érzelmeit, még ha fél is a csalódástól.

Vízöntő: Fegyelmezettségre és higgadtságra van szüksége ahhoz, hogy pártatlan és megfontolt döntéseket tudjon hozni munkahelyén. Sokan várnak Öntől tanácsot.

Ikrek: Nem kell azonnal mindent megoldania. Ne feledkezzen meg a mondásról: türelem rózsát terem. Egy bravúros ötlettel komoly anyagi haszonra tehet szert.

Szűz: Vonakodik elvállalni egy munkát, mert az messze van az otthonától. Próbálja meg családját is magával vinni. Anyagi helyzete kiegyensúlyozott. Érzelmei kiálltak már keményebb próbákat is.

Nyilas: A sok utazás és munka elveszi jókedvét. Fáradt, pihenni szeretne. Ha teheti, töltsön el több napot a Balatonnál, szerettei körében. A problémákat hagyja a háta mögött.

Halak: Kön�nyen tesz meggondolatlan megjegyzéseket, másokat megbántva ezzel. Hallgasson a józan eszére, legyen megfontoltabb, szerényebb és próbáljon igazi családi életet élni.

PINOT ...; BORFAJTA TÛZHELY RÉSZE

NORVÉG AUTÓJEL EREDETI SZTÁR!

RÓMAI 1-ES VÁLOGATOTT

ZORRO JELE

POHARAT ÖSSZEÜT SZEMÉLYETEK

A TÖBBES SZÁM JELE ENYVES

ILONKA PLÉD CENTIGRAMM, RÖVIDEN SZÖVÕDIK

A SZÁJÜREG RÉSZE NÉMÁN HATÓ! ÁZSIAI ORSZÁG

KÖTÖZÕANYAG ... RIGHT!; RENDBEN! TAS VEZÉRTÁRSA KERÍTÉST BEMÁZOL

DIOPTRIA, RÖVIDEN BALESETET OKOZ

PIACI MÉRÕSÚLY

A KÁLIUM VEGYJELE HORGÁSZKELLÉK

NINCS NÉLKÜLE ÜGY!

2 ILLETÉKET MEGFIZET ISMÉTELT TAGADÁS

ALSÓÖRS HATÁRAI! RITKA FÉRFINÉV

HOSSZÚ IDEIG LONDONI SÖR! ZENEI FÜGGELÉK LÖKET ELEJE!

ARTÉRIA

-TÓL, -... AZ EGYIK SZÜLÕ, BECÉZVE A LAKÁSÁBA MEGY BAZALTDARAB!

GYORSAN PÁROLGÓ KÖDBEN ÁLL!

O

ÜTNI KEZD! E HELYEN, NÉPIESEN

A

VÁRJ CSAK!

A KÓRHÁZ JELE

KÉRDÕSZÓCSKA

11

Zalaegerszegi 7 Nap

SZÍNPADI MÛFAJ ENERGIA, RÖVIDEN EGYHANGÚ LESZ A SZÁMÁRA

?


12

Zalaegerszegi 7 Nap

2013. július 5.

5DQGL]]RQOLQH 5DQGL]]RQOLQH

TALÁLD TALÁLD MEG MEG A A TÁRSAD! TÁRSAD!

Több Többezer ezerWiUVNHUHVĘDPHJ\pEĘO WiUVNHUHVĘDPHJ\pEĘO


2013. július 5.

kultúra

Zalaegerszegi 7 Nap

13

Zeneterápiával a jobb kommunikáció érdekében A mögöttünk hagyott tanév volt a második, amikor az Autista Sérültekért Zalában Ala­ pítvány zeneterápiát biztosított a Nyitott ház Módszertani Intézményben ellátott gyerme­ kek számára. A programot természete­ sen folytatni szeretnék a jö­ vőben, mivel rendkívül eredményesnek mutatko­ zott. Ezért ismét pályáztak a MOL Új Európa Alapít­ vány Gyermekg yóg y ító Programjára, melyről kora ősszel döntenek majd, tud­ tuk meg Jakab Mariann ku­ ratóriumi elnöktől. A zene­ terápián idén közel húsz gyermek vett részt. A Nyi­ tott ház Módszertani Intéz­ ménybe járó, autizmussal élő óvodások, iskolások mel­ lett azok az Asperger-szind­ rómás gyermekek is, akik az Eötvös-iskolában tesz­ nek eleget tankötelezettsé­ güknek. Ha minden jól megy, októbertől indulhat­ na az újabb terápiasorozat. - A következő programba szeretnénk bevonni a bon­ codföldei Autisták Védőott­ honának gyermekkorú la­

kóit is– folytatta Jakab Ma­ riann. Annál is inkább, tette hozzá, mert a zeneterápiát vezető gyógypedagógus – zeneterapeuta, Jandovics Viktória önkéntesként már évek óta foglalkozik az ott élő fiatalokkal. – Szeret­ nénk intézményi kereteket adni a foglalkozássorozat­ nak. A terápiás üléseken – me­ lyek több csoportban zajla­ nak - többnyire ütős hang­ szerekkel dolgoznak, hi­ szen azokat mindenki meg tudja szólaltatni, vagyis ki­ kerülhető a kudarcélmény. Ugyanakkor komplex terá­ piára is fordítanak időt, ahol a képzőművészetet hívták segítségül: olyankor zenére rajzolnak, majd meg vitatják az elkészült képeket, a közben felszínre törő gondolatokat, érzése­ ket.

Többnyire ütős hangszerekkel dolgoznak - Ezek a gyerekek főként a kommunikáció terén sérül­ tek, másként dolgozzák fel a külvilág ingereit. A zenete­ rápiával próbáljuk fejleszte­ ni szociális érzékenységü­

ket, és igyekszünk „meg­ nyitni” a kommunikációju­ kat, illetve a kényszeres tü­ netek enyhítésére is törek­ szünk – összegzett Jando­ vics Viktória. – Minden ta­

pasztalat arra mutat, hogy a jövőben szükség lenne a ze­ neterápia foly tatására, ezért idén is bízunk benne, hogy sikeres lesz a pályáza­ pgy tunk! 

Az Albatrosz Táncegyüttes és a Gála TE is sikeresen szerepelt Az Albatrosz Táncegyüttes és a Gála Társastáncklub Egyesület táncosai is si­ kerrel szerepeltek a Magyar Látványtánc Sportszövetség által Pestszentimre-Pest­ szentlőrinc településen rendezett kétnapos Európa-bajnokságon. Mindkét zalaegerszegi A z A lbatrosz Tánc ­ eg y üt tes ere d ményes eg yüttes – mely a leg­ szerepléseket t ud hat eredményesebb zalai cso­ maga mögött. portként térhetett haza A Gála TE táncosai is remekeltek

Az Albatrosz Táncegyüttes is sikert sikerre halmozott

eredményei: „A” kategó­ ria, Európa-bajnoki cím, junior korosztály: Németh Fanni és Németh Kata Kísérlet című produkció­ ja. Európa-bajnoki cím, felnőtt korosztály: Hári­ né Molnár Ágnes, Szabó Míra Dorina, Véber Nóra - Zombi dance. Ezüsté­ rem és különdíj: Albat­ rosz Tánceg yüttes, fel­ nőtt formáció - Kán-Kán. Ezüstérem: A lbatrosz Tá nceg y üttes, fel nőtt

csoport - Element. A ko­ reográfiákat Háriné Mol­ nár Ágnes készítette. A Gála Társastáncklub Eg yesület eredményei (valamennyi koreográfiá­ val tánctermi táncok, la­ tin táncok kategóriában léptek parkettre a fiata­ lok): bajnok lett a Magic cartoons és a Mókusok formáció. Második he­ lyen végzett Szekér Tìci­ án - Harmath Maja páros, a Time, Let’s party és La­

tin fever formáció. Bronz­ érmes a keszthelyi cso­ port Don’t stop moving formációja, Kovács Sára - Csizmadia Máté páros, negyedik lett a keszthelyi Dance with us formáció, illetve Bodorkós Marcell - Mészáros Bianka páros, őket különdíjjal is jutal­ mazta a zsűri. Felkészí­ tők: Baksa Tímea, vala­ mint Salamonné Kuzma Renáta táncpedagóg us mesterek.


14

Zalaegerszegi 7 Nap

sport

2013. július 5.

A B33 kapcsán Gundel Takács Gáborral - Mennyire fogadta el a ko­ sársport az új formát? - Természetesen kezdet­ ben voltak fenntartások, de - Egy Máriás György nevű versenykosárlabda közé he­ alapvetően nem a kosarasok­ úriemberrel való közös gon­ lyezte, ahol egy palánkra há­ kal van a probléma, inkább dolkodás eredményeként: lá­ rom-három elleni játék van, azzal, hogy sűrű a magyar nyaink együtt kosárlabdáz­ szigorú időmérés és játékve­ versenynaptár és nehéz ver­ tak a BSE-ben. Arról beszél­ zetés mellett. Így verseny­ senyeket beilleszteni. Abban gettünk, hogy lehetne fejlesz­ sporttá tud alakulni a B33, általában egyetértenek a teni, támogatni a kosárlab­ ami nem konkurenciája a szakemberek, hogy hasznos dát. Ekkor kezdtünk 3x3–as klasszikus kosárlabdának, ez a forma, mert a kisgyere­ tornákban gondolkodni, és de ugyanazok is játszhatják. kek könnyebben megtanul­ ez véletlenül egybeesett az­ Egyre több verseny van Ma­ ják és átláthatóbb is számuk­ zal a kezdemé­ ra. Egyre elfoga­ nyezéssel, hogy A Decathlon B33 Tour 2013 kosárlabda versenysorozat dottabb szakmai­ a nemzetközi ko­ záró tornájának győztesei: amatőr kategória: 14 év alat- lag, és a nemzetkö­ sárlabda szövet­ ti kategória fiúk: 1. Utolsók, 14-18 évesek 1. Air Stars. A zi szövetség az ség elindítja a női csapat egyedüli indulóként szintén aranyérmet ka- ifjúsági tornákat is három-három el­ pott:1. Muffkétások. 18 év feletti kategória: 1. Kosáreső. hasonló rendszer­ leni játékot, amit Elit kategória: 1. PVSK. Dobóversenyt is rendeztek, a ben bonyolítaná a M a g y a r or sz á ­ Kosárkirály az egerszegi Vass Dominik lett, a büntető- jövőben. Ebben a gon B33-nak ke­ dobó versenyt a szombathelyi Gaál Kornél nyerte. versenyformában reszteltünk el. A szélesebb tömeg­ B33 és a streetball között kü­ gyarországon és külföldön is, bázisban lehet megvalósítani lönbség van, hiszen az utcai és a FIBA megcélozta vele a például az amatőr versenye­ kosárlabda alapvetően tö­ 2020-as olimpiát. E tornaso­ ket, regionális, megyei és vá­ megsport, szabadidős ren­ rozattal, melynek Zalaeger­ rosi bajnokságokat. Nyilván dezvény, ahol nincs játékve­ szeg volt az utolsó állomása, az, aki részese egy ilyen zető - viszonylag szabad. A a döntő helyszíne, egy nem­ megmérettetésnek, másként nemzetközi szövetség az új zetközi tornasorozathoz kap­ tekint a kosárlabdára, lesz játékformát a streetball és a csolódtunk. élménye a sporttal kapcsolat­

Fotó: Pezzetta Umberto

A múlt hét végi B33 kosárlabda fesztiválon Gundel Takács Gábor is feltűnt. Arról is kér­ deztük, miként került kapcsolatba a tornával.

Gundel Takács Gábor: - A gyerekek egy része kosárlabdázó, egy része néző, míg egy harmadik része szponzor lesz ban, többször megnézi a TVben, kilátogat a stadionokba, hamarabb küldi a gyermekét kosárlabdázni. Így azt mond­ hatjuk, hogy a B33-nak ab­ ban is szerepe van, hogy a kosárlabdázás tömegbázisát

építse mind a pályán, mind a nézőtereken. És, ahog y mondják, a gyerekek egy ré­ sze kosárlabdázó, egy része néző, míg egy harmadik ré­ sze szponzor lesz. Ez mind jó és a kosárlabdázást építi. -i-

Az, aki újságot vesz a kezébe, tájékozódni szeretne. Elsősorban arról, mi minden történt, történik a lakóhelyén, a közvetlen környezetében, de természetesen arról is, mely cégek, üzletek hol és milyen szolgáltatással, portékával várják. Szeretnénk, ha nálunk mindenki megtalálná számítását, olvasóink csakúgy, mint üzleti partnereink, akik számára mostantól színesebb, tartalmasabb megjelenést biztosítunk. A Zalaegerszegi 7 nap és a MegaInfó összekapcsolódásával létrejött csapat ezentúl megsokszorozódott erővel a piacvezető Zalaegerszegi 7 napnál megszokott minőségben áll régi és új ügyfelei, valamint olvasói rendelkezésére a továbbiakban is. Tartsanak velünk!

Molnár Szilvi irodavezető, Tóth Márti hirdetési tanácsadó +36-20/556-38-36, Kovács Veronika lapigazgató, Bencze Mária hirdetési tanácsadó +36-20/586-36-49, Szabó András hirdetési tanácsadó +36-20/543-96-12 , Horváth Viktória hirdetési tanácsadó +36-20/214-69-24


2013. július 5.

sport

Zalaegerszegi 7 Nap

15

Ötödik hely a Kenguru Döntőn Szolnokon rendezték nem­ régiben a Kenguru (mini) korosztály országos döntőjét - a Kék-fehér Kenguruk (U 11) csapatával. A fiatalok az alapszakasz után veretlenül nyerték a fel­ sőházi rájátszást, így jutot­ tak az országos döntőbe. Kezdésként az Albacomp korosztályos csapatával (Fe­ hérvári Darazsak) találkoz­ tak és kiélezett mérkőzésen magabiztos győzelmet arat­ tak (60-45). A folytatásban a végül 3. helyen végzett buda­ pesti TFSE Vizslák csapatá­ tól és a végső győztes SZE­ DEÁK Törpördögöktől szen­ vedett vereséget a ZTE. A tornán végül a debreceni

Az előkelő 5. helyet szerezték meg

. 6=2/*É/7$7Ð6$52 PARKETTA CSISZOLÁS

2500Ft/m anyaggal! 2

+36-30-69-67-811 +36-30-407-5176 www.mobilpadlo.hu

+36-70/589-6023 www.toptherm.hu Víz-gáz-központifűtésszerelés és szervíz Napkollektoros rendszerek tervezésére, kivitelezésére ingyenes pályázatírással. Csőfagyasztás a rendszer leürítése nélkül! Lakásszervíz szerződés kötése, akár átalánydíjjal is.

PRÓSZAHÁZ Minden nap lángos, fánk, juhsajtos lepény. 750 Ft feletti rendelés esetén a KISZÁLLÍTÁS Zalaegerszegen DÍJTALAN

+30/488-50-73

Angol Német Nyelvoktatás - vizsgára felkészítés - korrepetálás - külföldi munkára felkészítés

Molnár Anna Tel.: 06-30/890-2340

8900 Zalaegerszeg, Jákum Ferenc út 8. e-mail: szerviz@gazszerviz94.hu internet: www.gazszerviz94.hu

Gázkészülékek teljes körű szervizelése! Szerviz mobiltelefon: +36-30/3514-919 Munkaidőben vezetékes telefonról INGYENESEN hívható zöld számunk: 06 80 20 48 47

AUTÓ VARGA

Autókereskedés és szakszervíz

Épületvillamossági É gyorsszervíz Hívható H-P.: 09- 18.00 óráig

+3630/ 256-24-98

Márkafüggetlen autószervíz Személy és haszonjárművek javítása, szerelése, műszaki vizsgáztatása 3,5T-ig. Zalaegerszeg Berek u.4 Tel./Fax: 92/510-684

Taroltak a vb-n Amatőr harcművészeti vi­ lágbajnokságot rendeztek jú­ nius utolsó hétvégéjén, Tapol­ cán, melyre közel ezer ver­ senyzőt vártak a szervezők a világ különböző pontjáról. Először rendeztek Magyar­ országon a World All-Style Kick-boxing Federation (WAKF) égisze alatt amatőr világbajnokságot, melynek te­ vékeny szervezője volt a WAKF magyarországi képvi­ selője, a Horváth Ferenc által vezetett Fightingsport-Hun­ gary Kick és Thai-box sporte­ gyesület Zalaegerszegről. A június 27. és 30. közötti meg­ mérettetésen kevert rendsze­ rű küzdő- (K1, MMA), tatamiés ring sportok szerepeltek, valamint grappling, illetve ja­ pán, kínai és koreai extrém formagyakorlatok. A verseny­ zők gyermek, kadett, junior, felnőtt, veterán és gold kate­ góriában indulhatnak. A zala­ egerszegi versenyzők reme­ keltek, hiszen 13 aranyérmet, 2 ezüstérmet és 1 bronzérmet szereztek. Horváth Ferenc el­ mondta, külön öröm számára a gyermek korosztályban versenyző Elmont Gergő és Boda Kristóf elsősége, és a kadettek között vitézkedő Horváth Anna aranyérme. A 14 éves Horváth Tamás pedig megnyerte a junior kategóri­ át és -55 kg-ban a felnőtt ver­ senyt is. Az egyesület július végén, Egerszegen egy Pro Amatőr bajnokságot szeretne rendezni, jó idő esetén, sza­ -ibadtéren. 

Ziccer Tigrisek ellen játsz­ hattak, gigászi küzdelemben végül tízpontos különbséggel szerezték meg az 5. helyet az erős mezőnyben. A torna ALL STAR csapatába vá­ lasztották Simó Bencét. A Kék- Fehér Kenguruk csapa­ ta Nyugat Magyarországon nem talált legyőzőre egész évben. A csapat tagjai: Os­ wald Dániel, Slezák Barna­ bás, Kámán Kristóf, Varga Huba, Dinnyés Benedek, Büki Bence, Kovács Berta­ lan, Kisunyomi Zsombor, Vargyai Kristóf, Rákóczi Máté, Fullér Soma, Lukács Bálint, Békési Péter, Szabó Milán, Simó Bence, edző: Ha­ -i– lász Gergely.

Öveges támogatói Program a 60 éves Zalai TIT-ben A TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület már hat évtizede Zala megye egyik meghatározó felnőttképző intézménye. - Az egyesületnek, a hagyományokhoz híven, napjainkban is célja, hogy segítse a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó munkanélkülieket és pályakezdő fiatalokat. Ennek jegyében, az Öveges program keretében, kedvezményes OKJ-s szakmai tanfolyamokat indítunk – mondta tájékoztatásképpen Rózsás Csaba ügyvezető igazgató. - A felnőttképzésbe bekapcsolódók számára az egyesület jelentős kedvezményt nyújt, és részletfizetési lehetőséget is biztosít. Az oktatást a hallgatók igényeihez alkalmazkod-

va szervezzük és bonyolítjuk le. Az egyesület korlátozott anyagi lehetőségei miatt a támogatott képzéseken öszszesen 150 fő vehet részt. A képzéseket elsődlegesen Zalaegerszegen tartjuk, de igény esetén a megye más városaiban is útnak indíthatjuk kurzusainkat. A csoportok minimális létszáma 15 fő. Az első csoport, a tervek szerint, augusztus 1-jén kezdheti meg tanulmányait Zalaegerszegen. Jelentkezni július 15-től folyamatosan lehet. A részletekről és a feltételekről az egyesület irodájában kaphatnak felvilágosítást az érdeklődők, akik a következő honlapon szintén tájékozódhatnak: www.titzala.hu


16

Zalaegerszegi 7 Nap

a hét receptje

2013. július 5.

T P E C E R I T HE FOKHAGYMA KRÉMLEVES HOZZÁVALÓK FŐRE: 7 gerezd fokhag a, 3 ek olaj, 1 púpos ek liszt, 6 dl alaplé, 1 dl tejföl, 1 db tojássárgája, 2 ek snidling, 1/2 mk fehér őrölt bors ELKÉSZÍTÉS: A meg˜isztítoš fokhag a gerezdeket összezúzzuk és a 3 ek olajon megžŸšatjuk. Hozzáadjuk a borsot és a lisztet, amit világos zsemleszínűre pirítŸnk. Felengedjük az alaplével és felfor¥aljuk. A tejfölbe belekeverjük a tojássárgáját és a for¥ásban lévő leveshez adjuk. Beleszórjuk az apróra vágoš snidlinget.

VIRSLIS KELT TÉSZTA TÉSZTÁHOZ: 50 dkg liszt, 1 ek só, 2,5 dkg élesztő, 2,5 dl tej, 1 ek cukor 0,5 dl olaj TÖLTELÉKHEZ: 8 pár virsli, Tetejére: 1 tojássárgája, 5 dkg sajt ELKÉSZÍTÉS Az élesztőt felf—€atjuk lang­os tejben a cukor˜al. Hozzákeverjük a liszthez az élesztős tejet, a sót, a tejet, az olajat. Jól kidagasztjuk. Meleg helyen kb. 1 órát kelesztjük. A tepsit kikenjük, kilisztezzük, vag­ sütőpapír˜al kibéleljük. A megkelt tésztát két részletben eg­ liszteze€ deszkán fél cm vastag˜a kinyžjtjuk téglalap alakúra. Háromszög alakú tésztákat vág—nk, és a szélesebb végére teszünk eg­ darab virslit. (Én hosszabb virslit használtam, azt har¢adoltam.) A virslis végénél kezdve feltekerjük, és a tepsibe rakjuk eg­¢ástól távolabb. Megkenjük a tojássárgájával, és reszelt sajtot teszünk rá. Még a tepsiben is kelesztjük 30-45 percet. Előmelegíte€ sütőben megsütjük.

RECEPT PÁLYÁZAT

Készítse el, fotózza le és küldje be legkedveltebb receptjét a zalaegerszegi7nap@maraton.plt.hu címre! Szerkesztőségnk tagai minden héten kiválasztanak eg­et a beérkeze€ receptek közül és a következő magazinban megelentetjük a beküldő nevével eg­€.


sport

2013. július 5.

Zalaegerszegi 7 Nap

17

Kiválóan szerepeltek a tájfutók A Gerecsében, Bajna térségében rendezték meg több mint 900 induló részvételével az idei Középtávú Országos Bajnok­ ságot.

A bronzérmes csapat

Bronzérmesek a Diákolimpia döntőjében Június közepén Miskol­ con rendezték a III. korcso­ portos Diákolimpia orszá­ gos döntőjét négy labdajá­ tékban: kézilabda, kosár­ labda, labdarúgás, röplab­ da. Zala meg ye legjobb eredményét - III. hely - a za­ laegerszegi Kertvárosi Ál­ talános Iskola fiú kosárlab­ da csapata érte el. A döntő mérkőzései: Zalaegerszeg – Körmend: 40 - 57, Zalaeger­ szeg – Békés: 67 – 48, Zala­

egerszeg – Dombóvár: 62 – 47, Zalaegerszeg - Deb­ recen: 20 – 60, Zalaeger­ szeg – Budapest: 53 – 37. A végeredménye: 1. Debrecen, 2. Körmend, 3. Zalaeger­ szeg, 4. Budapest, 5. Nyír­ egyháza, 6. Dombóvár, 7. Békés, 8. Tiszaújváros. A legjobb játékosok közé (All Star) került: Farkas Attila. A csapat a Kertvárosi Álta­ lános Iskola két intézmé­ nyére épült, hét játékos az

Eötvösből: Bein András, Radics Bertalan 6.b, Ko­ vács Kristóf, Kovács Ta­ más, Tánczos Roland, Tóth Péter 6.c, Németh Ákos 6.d, öt kosárlabdázó a Lisztből: Harmath Barnabás 6.a, Borbély Marcell, Farkas At­ tila, Kelemen K ristóf, Schulcz Bence 6.b, játszott a három nap során. A csapat felkészítője: Hanzséros Ala­ jos edző, segítője: Ambrus Péter edző.

Csapatunk megkezdte a felkészülést! Simon Antal vezetőedző eligazítását követően a stáb és a keret kivonult a stadion mögötti edzőpályára, ahol Lendvai Miklós irányításával elkezdődött a munka. A bemelegítés után Dzurják József, majd Simon Antal gyakorlatokat,

vezényelt Horváth

Győző pedig a kapusokkal foglakozott. Németh Ottó technikai vezetőtől megtudtuk, hogy az elkövetkező napokban több próbajátékos érkezése is várható. Az „első fecskék” már a tréningeken részt vesznek: Koller Dániel, Mihajlovics Damir, valamint Jocic Milos.

Hajrá ZTE!

Vincze Rebeka (Göcsej KTFSE). Mindketten a 6. helyen végeztek. A szenio­ rok között Bányai Attila (Trió Egerszeg-ZTC) és Fehér Ferenc (TRIÓ Eger­ szeg-ZTC) a 4. helyen vég­ zett. Másnap azonos terepen bonyolították a Váltó Or­ szágos Bajnokságot, me­ lyen közel 200 fő állt rajt­ A versenyen mindkét hoz. A TRIÓ Egerszeg-ZTC egerszegi tájfutó klub kép­ két utánpótlás csapata is viseltette magát. Az év dobogón végzett. Az újonc első kétfordulós bajnoksá­ fiú csapat, Csertán And­ gán délelőtt a selejtezők­ rás, Fekete Sámuel és ből 27-en jutottak a döntő­ Csiszár Barnabás 2. he­ be. A TRIÓ lyen érke ­ Egerszeg – zett célba. A ZTC-ből 16, ZTC serdülő leány váltó­ a Göcsej KT­ ja , Si mon FE-ből 11 fő jutott a leg­ Cintia, Ján­ jobbak közé. ki Georgina A fináléban és Porgányi a leg jobb Anna a 3. he­ ered mény t lyen végzett. McCarthy A váltókat Erdős Gábor (El mont) és Fehér Fe­ Bernadett renc készí­ (TRIÓ Eger­ szeg-ZT C) tette fel. érte el, az Jól szere­ „A” döntő­ peltek a za­ ben bajnoki lai női elit bronzérmet váltók is. A s z e r z e t t . McCarthy (Elmont) Bernadett G ö c s e j Ugyanitt a 8. KTFE váltó­ pontszerző helyen végzett ja (Juhász Júlia, Bertóti Bertóti Regina (Göcsej Diána, Bertóti Regina) a 4. KTFE). Bajnoki pontot érő helyen, a TRIÓ Egerszeg– helyen végzett az újonc le­ ZTC triója (Uhlir Tímea, ányoknál Porgányi Anna McCarthy Bernadett, Sá­ (TRIÓ Egerszeg-ZTC) és a recz Éva) az 5. helyen vég­ -ijuniorok között versenyző zett.

Nekiláttak

Elhunyt Koltai László

Hétfőn megkezdte felké­ szülését a ZTE FC labdarú­ gócsapata. Az együttestől távozott Budovinszky, Ba­ bos, Penksa és Tiskevic, több játékosnak - Frizoni, Seye, Bogunovic és Máté - le­ járt a szerződése, velük még tárgyalnak. Az első edzésen három próbajátékos is - Kol­ ler Dániel, Milos Jocsics és Damir Mihajlovics - együtt gyakorolt a többiekkel. A héthetes felkészülést hazai környezetben tervezi a szakvezetés, az első előké­ születi mérkőzéseket július 6-án, a szlovéniai Lendván rendezett nemzetközi tor­ nán játssza majd a ZTE.

Életének 70. évében el­ hunyt Koltai László, az and­ ráshidai labdarúgás megha­ tározó alakja, a csapat ko­ rábbi játékosa, majd edzője. A klub történetének rendkí­ vül gólerős, villámgyors csa­ tára - legeredményesebb szezonjában 50 bajnoki talá­ latig jutott - 1962 és 1974 kö­ zött volt az Andráshida játé­ kosa, aktív labdarúgó pálya­ futását befejezve pedig szakvezetőként is tevékeny­ kedett. Játékos-pályafutásá­ nak legfényesebb éveiben az ZTE többször is megpróbál­ ta leigazolni, ám ő mindig hű maradt szeretett egyesüle­ téhez.


18

Zalaegerszegi 7 Nap

2013. július 5.

KERESSÜK KERESSÜK A A NYÁR NYÁR LEGJOBB LEGJOBB STRANDOLÓS STRANDOLÓS FOTÓJÁT! FOTÓJÁT! HOGYAN HOGYAN NYERHET? NYERHET? KÜLDJE EL SZÁMUNKRA A ZALAEGERSZEGI7NAP@MARATON.PLT.HU CÍMRE STRANDOLÓS FÉNYKÉPÉT, MI FELTÖLTJÜK A WWW.FACEBOOK/ZALAEGERSZEGI7NAP OLDALUNKRA

ÉS MÁR INDULHAT IS A LÁJKOLÁS!!!! AKI A LEGTÖBB LÁJKOT KAPJA AZ VIHETI A NYEREMÉNYT! ,, A FOTÓKAT JÚNIUS 28-TÓL VÁRJUK. A SORSOLÁS IDOPONTJA: JÚLIUS 19. PÉNTEK, 12 ÓRA

NYEREMÉNYEK: AQUACITY FELAJÁNLÁSA: CSALÁDI JEGY 13.900 FT ÉRTÉKBEN, KORLÁTLAN MEDENCE ÉS ,,

CSÚSZDA HASZNÁLATTAL, (2 FELNOTT ÉS MAX. 3 GYEREK SZÁMÁRA)

TÓTH HÚS KFT. FELAJÁNLÁSA ,, - 5.000 FT ÉRTÉKU AJÁNDÉKKOSÁR

EGÉSZSÉGFARM FELAJÁNLÁSA 5.000 FT ÉRTÉKBEN - LÉGCELLÁS NYIROKMASSZÁZS - FLABELOS 5 ALKALMAS BÉRLET - OTO POWER FOOT TALPMASSZÁZS

KANDIKÓ OPTIKA ZALAEGERSZEG ZRÍNYI U. 1. FELAJÁNLÁSA: -VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY 15.000 FT ÉRTÉKBEN

BABYLON SZOLÁRIUM FELAJÁNLÁSA -60 PERCES SZOLÁRIUMBÉRLET


2013. jĂşlius 5.

szĂ­nes

Zalaegerszegi 7 Nap

Vålaszok "Êgető" kÊrdÊsekre Itt a strandidő, åm ha nem figyelßnk kellőkÊppen, ko­ moly fåjdalmaink lehetnek. Mit te­ gyßnk, ha mår baj van? A nyår Ês a napÊgÊs szinte kÊz a kÊzben jårnak, sokszor csak strandolås utån, odaha­ za vesszßk Êszre, hogy piros­ ra sßtÜtte bőrßnket a nap. Al­ lergiås reakciók, súlyos ÊgÊsi sÊrßlÊsek esetÊn termÊszete­ sen mindenkÊppen forduljunk orvoshoz, åm az enyhÊbb nap­ ÊgÊs tßneteit jól bevålt håzi praktikåkkal, gyógynÜvÊ­ nyekkel is orvosolhatjuk. Nagyanyåink tårhåzåban sok bőrnyugtató Ês gyulladås­ csÜkkentő csodaszer talålha­ tó, a legegyszerŹbbek az olyan, kamråban is megtalål­ ható zÜldsÊgek, mint pÊldåul a paradicsom, a burgonya vagy az uborka. A pÊpesre tur­ mixolt zÜldsÊgekből (akår egyesÊvel, akår keverÊkkÊnt) pakolås kÊszíthető, mely csÜk­ kenti a bőr irritåciójåt. SzintÊn a kamråban hever a vÊsz ese­ tÊn leggyorsabban alkalmaz­ ható csodaszer is: a tejfÜlt mår jó ideje ismerik, mint a napÊ­ gette bőr baråtjåt, mely amel­ lett hogy hŹsíti, csÜkkenti az Êgető, viszkető ÊrzÊst is. - Kivåló gyulladåscsÜkken­ tő hatåsú a kamilla, a kÜrÜm­ viråg, kßlsőleg Ês belsőleg

fogorvos, szĂĄjsebĂŠsz

TeljeskĂśrĹą fogĂĄszati szolgĂĄltatĂĄs! BejelentkezĂŠs: +36-20/993-05-06 Zalaegerszeg, ZĂĄrda u. 4. (VĂŠradĂł ĂŠpĂźletĂŠben)

TÖBBÉ NINCS FÉLELEM, CSAK MOSOLY! C

Egyre nĂŠpszerĹąbb az EU kĂĄrtya A kĂźlfĂśldre utazĂłk egyre gyakrabban vĂĄltjĂĄk ki az EU EgĂŠszsĂŠgbiztosĂ­tĂĄsi KĂĄrtyĂĄt.

Az Európai Unió terßle­ tÊn ÊrvÊnyes tårsadalom­ biztosítåsi ellåtåsokról szóló rendelet nÊgy alapel­ vÊnek egyike az egyenlő elbånås elve. à rkovics Krisztina, a Zala Megyei Kormånyhivatal EgÊsz­ sÊgbiztosítåsi PÊnztåri Szakigazgatåsi SzervÊnek igazgatója elmondta, min­ den biztosítåssal rendel­ kező ållampolgår ingyene­ sen igÊnyelheti az EU EgÊszsÊgbiztosítåsi Kår­ Jobb, ha megelőzzßk a bajt Ês előre bekenjßk magunkat, de az tyåt, amely hårom Êvig Êr­ enyhÊbb napÊgÊsre is vannak praktikåk Fotó:Ohr Tibor vÊnyes. A kårtya feljogo­ sítja a magyar ållampolgå­ egyarånt alkalmazhatjuk eze­ ható a boltok polcain, de rokat, hog y jellemzően ket. Virågzatukból tea kÊszít­ kisebb sÊrßlÊseket gyorsan hető, kihŹtve borogatåskÊnt orvosolhatunk pÊldåul az ott­ tehetjßk az Êgett bőrfelßletre, hon tartott cserepes nÜvÊny­ melyet kÜrÜmvirågból kÊszí­ ből lenyisszantott, húsos levÊl tett krÊmmel is kezelhetßnk - nedvÊvel is. tudjuk meg Balatoni Tímeåtól - A napÊgÊs kÜvetkeztÊben az egyik megyeszÊkhelyi fito­ kårosodåst szenvedett bőr tÊkåban, ahol szó esik napja­ helyreållítåsåban segít az E-, ink egyik csodaszerÊről, az illetve a C-vitamin is - mondja aloÊ veråról is. Balatoni Tímea, majd hozzåte­ A nÜvÊny amellett hogy an­ szi: bårmelyik praktikåt is vå­ tibakteriålis Ês fåjdalomcsilla­ lasztjuk, ne feledkezzßnk meg pító hatåsú, segíti a håmsejtek arról, hogy a leÊgÊst kÜvető regenerålódåsåt, így nagyon időszakban nagyon fontos a hatåsos az Êgett bőr kezelÊsÊ­ megfelelő folyadÊkpótlås, ben. TÜbbfÊle våltozata lÊte­ nagy mennyisÊgben fogyas�­ zik, krÊm, gÊl, spray, illetve szunk vizet, gyßmÜlcslevet, il­ oldat formåjåban is megtalål­ letve gyógyteåt. Balog Eszter Hårom Êvig ÊrvÊnyes

Dr. Kemencei Attila NĂŠmeth AbigĂŠl

PszicholĂłgus, kineziolĂłgus

70/22-333-68

• ÖnÊrtÊkelÊsi zavarok • FÊlelmek, szorongåsok • Tanulåsi nehÊzsÊgek • MagatartåsproblÊmåk • NevelÊsi tanåcsadås • ÉtkezÊsi zavarok • Elhízås • Depresszió • Csalåd-, pårkapcsolati problÊmåk • Bert Hellinger csalådållítås

 Szőlő őssejt kezelÊs 6.000 Ft ProblÊma megoldó arckzelÊsek (sztó, liing, hidratåló) 4.300 Ft TinikezelÊs 3.500 Ft Hidroabråzió 1.500 Ft-tól TŹ nÊlkßli mezoteråpiås kezelÊs 4.000 Ft 3D szempilla 7.000 Ft

A kupon felmutatĂĄsĂĄval 10 % kevezmĂŠny bĂĄrmely szolgĂĄltatĂĄsomra! 2013. augusztus 31-ig HetĂŠnyi RenĂĄta - GiĂł SzĂŠpsĂŠgszalon, H 8900 Zalaegerszeg, KĂśnyĂśk u. 7. Tel.: +36-20/336-80-03 www.fodraszatzalaegerszeg.hu

19

uniós orszågokban, vala­ mint Svåjcban a magyar egÊszsÊgbiztosítås terhÊ­ re vehet igÊnybe orvosilag szßksÊges ellåtåsokat. Je­ lenleg 31 orszåg ismeri el, Ês ezekben az orszågok­ ban az orvosilag szßksÊ­ ges kÜltsÊgeket csak az adott ållam tårsadalom­ biztosítåsåval kapcsolat­ ban lÊvő orvosok illetve kórhåzak fogadjåk el, el­ lenben a magånszolgålta­ tók, magånkórhåzak nem. Az EU kårtya egyre nÊp­ szerŹbb a lakossåg kÜrÊ­ ben. Arra is lehetősÊg van, ha utazåsa sorån itthon hag yta, de rendelkezik vele, a kßlfÜldÜn felmerßlt kÜltsÊgeknÊl az ellåtåsnak azt az ÜsszegÊt akkor is megtÊríti az EgÊszsÊgbiz­ tosítåsi PÊnztår, amely Üs�­ szegbe az ellåtås Magyar­ orszågon kerßlt volna. -i-

FotĂł:Ohr Tibor

Útipatika Utazås előtt ugyan nem feltÊtlenßl gondolunk rå, de jobb, ha felkÊszßlßnk: nya­ ralås alatt is lehet minden­ fÊle panaszunk, nyava­ lyånk. A rendszeresen sze­ dett gyógyszereinket ne fe­ lejtsßk otthon, Ês vigyßnk patikaszert emÊsztÊsi prob­ lÊmåra is. Nem årt, ha van az embernÊl låzcsillapító, krÊm leÊgÊsre, rovarcsípÊs­ re Ês persze sebtapasz, fer­ tőtlenítő, steril kÜtszer Ês olló.

'U%HUWXV0LKiO\

VHEpV]SODV]WLNDLVHEpV]IĘRUYRV 5HQGHOpVV]HUGDyUiLJ +HO\H=DODHJHUV]HJ7RPSDX %HMHOHQWNH]pV ZZZSODV]WLNDEHUWXVFRP


20

Zalaegerszegi 7 Nap

magazin

2013. július 5.

Szent őrangyal vigyázza Magyarországot Az élet forgatagában se feledkezzünk el a Jóistenről, szánjuk rá időt, és köszöntsük őt. A templomok falain kívül, utak mentén, tereken elhe­ lyezett szentképek, keresz­ tek e célt szolgálják: megál­ lásra, elgondolkodásra késztetnek bennünket. - Isten mindenütt jelen van, a szívünkben is, de fon­ tosak a konkrét fizikai he­ lyek, s hogy ezek mellett ne menjünk csak úg y el – mondja Ocsovai Grácián fe­ rences szerzetes, a Jézus Szíve Templom plébánosa. Egy esküvőn sem elég csak magunkban megjegyezni, hogy szeretlek, hangosan, tanúk előtt kell kimondani. Ugyanígy a szent dolgokat sem elég csak a szívünkben őrizni, ki kell mondanunk, meg kell élnünk azokat. Amikor szent képet lá­ tunk, folytatja Grácián test­ vér, nem a képet imádjuk,

hanem megköszönjük Isten­ nek, hogy emlékeztet ben­ nünket a szeretetre, s arra, hogy valakihez tartozunk. Ezek a jelképek arra figyel­ meztetnek, hogy „minden nap hívnunk kell a Szentlel­ ket, és az ő nyomában kell járnunk, mert ha az isteni vezetés helyett önmagunk önzőségére hallgatunk, zsákutcába jutunk”. S fi­ gyeljünk oda szeretteinkre, munkánkra, a reánk bízot­ takra, és lássuk meg: men�­ nyi ajándék van, ami kísér minket az életben. Amikor bajban voltak, régi öregje­ ink is fogadalmi kápolnákat építettek, kereszteket, szob­ rokat állítottak szeretetük és hálájuk jeleként, emlé­ keztet a plébános. – Óriási jelentőségű, hogy a megyei kórház udvarán tavaly sikerült felállítanunk Szent Rafael gyógyító főan­ gyal bronzszobrát, nemré­ giben pedig egy szentképet helyeztünk el a neszelei vá­ rosrész haranglábának bel­ sejében.

A nagyméretű kép Ma­ gyarország szent őrangya­ lát ábrázolja papi ruhában, térdeplő helyzetben, füstölő­ vel a kezében, amint meg akarja áldani, szentelni az országot. Mögötte egy ke­ reszt, a sötétséget szeretet­ lángok világítják meg. A szeretetláng-imádság pe­ dig, idézi fel Grácián test­ vér, így szól: Áraszd szere­ tetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. - Sokat foglalkoztatott Magyarország szent őran­ gyalának kérdése, akiről egy olasz kapucinus szerze­ tes, Pio atya jövendölésében olvastam. „Kevés nemzet­ nek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magya­ roknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát orszá­ gukra!", így fogalmazott. Angyalos nemzet vagyunk, egyetlenek a világon, akik­ nek címerük mellett két an­ gyal van: Szent Mihály és Szent Gábriel arkangyal. A

A neszelei harangláb belsejében elhelyezett kép Magyarország szent őrangyalát ábrázolja Fotó: Péter Árpád szent angyalok léteznek, minden embernek, család­ nak, városnak, megyének és országnak van őrangya­ la. Gyakrabban kellene imádkoznunk hozzájuk és

kérni a segítségüket. Ám, mivel Mag yarország en­ gesztelő ország, gondol­ nunk kell a többiekre is, mert így áld meg bennünket Varga Lívia az Isten.

Vasúti ABC Zalaegerszeg, 17. g eg, Zrínyi út 17

ió érvényes

.

.

Sertés lapocka

Lecsókolbász

Szepetki nyári turista sta t

Lekváros ekváros ros táska

.14-ig.

TUBÁLKAIN BT 1190 9 Ft/kg 90 Ft/k /k

Cart’e Dor Törzsvásárlói kártyával Jégkrém 1 L Ft/L madártej csoki,

799

899 Ft/L

Coop Ásványviz 1,5 l-es több fajta 36,67 Ft/L

ÁFA t tartalmazzák. Étkezési e ésii utalványt tal ányt elfog el elfogadunk! gadunk! Áraink az ÁFA-t

8900 Zalaegerszeg-Botfa, Rózsás u. 61. Tel.: 30/3688383 e-mail: tubalkain.t@gmail.com • www.tubalkain.hu

Nemzeti dohánybolt nyílt

2013.07.01-én a Zrínyi út 17 sz. alatt (Vasúti ABC mellett) és a Berzsenyi út 10/a sz. alatt (a Parkolóház és a Centrum Üzletház között)

Koncesszió szám: HU3111/00084, HU3111/00085


magazin

2013. július 5.

Zalaegerszegi 7 Nap

A rendőrséggel álcázza magát az új vírus Hosszú hetek óta új vírus tizedeli a számítógépeket.

21

KECSKÉS SZERVIZ

Új magyar találmány

Szárazcellás hidrogén generátor beépítését vállaljuk benzines, diesel személy és teherautókba, ERŐGÉPEKBE, MEZŐGAZDASÁGI GÉPEKBE és BUSZOKBA is!

A ransomware típusú élősködő a „Magyar Rend­ őrség Osztály Elleni Ki­ berbűnözés” címszó alatt feltételezett illegális tar­ talmak miatt zárolja a gé­ pet, s pénzfizetésre szólít fel, de ne dőljünk be neki! Első pillantásra tel­ jesen hivatalosnak tűnik a megjelenő szöveg, mely a szerzői jogok megsértésé­ re, gyermek pornográf fel­ vételekre, terrorizmusra és hasonló büntetendő Ha ezt látja a monitoron, baj van... Fotó:Ohr Tibor cselekményekre, illetve tartalmakra hivatkozva tációja még állítólagos lepítést végzünk rajta, ezt blokkolja a felhasználó gyermekekkel való szexu­ követően pedig - hogy meg­ számítógépét, s annak ális visszaélést bizonyító előzzük a hasonló támadá­ újra aktiválásáért Ukash képeket is meg jelenít, sokat - megbízható vírusir­ vag y paysafe utalással amelyen az feltételezett tó programot installáluk. pénzfizetésre szólít fel. érintett kiskorúak nevét, A NOD32 antivírus 30 na­ Sokan pánikba esnek, s születési idejét és helyét is pos próbaverziója például ingyen letölthető, a folya­ fizetnek, ám az így kicsalt megjelölik. - Bár több helyen olvas­ matos frissítéseknek kö­ összegek feltehetően in­ ternetes szervezett bűnö­ ni, hogy a vírus csak aktív szönhetően nyomon követi zőkhöz kerülnek - olvas­ kapcsolat esetén indul el, s az újabb vírusokat is. A vírus terjedésének ható a hatóság közlemé­ aki hasonló üzenetet kap, a nyében, mely nyomatéko­ az mihamarabb szakítsa m e g a k a d á l y o z á s a , sítja azt is, hogy a rendőr­ meg az internetes kapcso­ szükséges óvintézkedé­ ség nem blokkol számító­ latot, ez nem megoldás - sek meghozatala érdeké­ gépeket, ezen üzenetek tudjuk meg Horváth Gergő ben a rendőrség már fel­ számítástechnikai szak­ vette a kapcsolatot az in­ alapján senki ne utaljon. Az ”ötlet” nem új keletű, embertől. - Ha a vírus már ternet szolgáltatókkal és az adott ország rendőrsé­ a gépen van, a leg jobb, a bi z tonsá g te ch n i k a i gi jelképeinek felhaszná­ amit tehetünk, hogy kikap­ szoftverek fejlesztőivel, s lásával több nyugat-euró­ csoljuk és szakértő kezek­ hangsúlyozzák: semmi­ pai országban is megje­ be adva vírusirtást, vég­ lyen formában ne fizes­ lent már az elkövetési szükség esetén adatmen­ sünk hasonló felszólítá­ Türen-Schautag_Advertorial; 4c Balogh Eszter Eg yik legújabb mu­ téssel mód. egybe kötött újrate­ sokra.

AJTÓFELÚJÍTÁS

Köszönjük bizalmukat!

Régibõl újat akár egy nap alatt -

bontásmentes, modern felújítással az Ön igényei szerint!

Tisztelettel szeretnénk megköszönni minden eddigi érdeklõdõnknek, hogy a nemrég megrendezett szaküzemi üzletnyitásunkra ilyen szép számban eljöttek, személyesen meggyõzõdve az általunk kínált technika elõnyeirõl. Az ennek nyomán, ill. az Önök bizalma által keletkezett felújítási megbízások bizonyítják legjobban az alaposan kidolgozott és állandóan továbbfejlesztett német technika létjogosultságát most már Zalában is. Különösen örömünkre szolgál annak tudata, hogy Önök igazán elégedettek az általunk elvégzett felújítási munkákkal.

1000 modell! standardtól - exkluzívig

TANKOLJON VIZET ÖN IS!

Akár 80%-90% károsanyag-kibocsájtás csökkenést el lehet érni. A gépjármű teljesítménye jelentősen megnő, elérhető akár

15-30 %-os fogyasztáscsökkenés is! Ha nálunk jár, jól jár!

TÍPUSFÜGGETLEN AUTÓSZERVIZ • gumiszerelés, • kipufogó javítás, szerelés, forgalmazás, • autóvillamosság, diagnosztika, • műszakira való felkészítés

Zalaegerszeg Orsolya tér 10., Tel.: 06-92/511-562, +36-20/368-50-06 Web: kecskesszerviz.atw.hu E-mail:joging6@freemail.hu Nyitva: hétfőtől-péntekig 7.30-16.30

VOKSH OKTATÁSI KFT Zalaegerszeg, Gárdonyi u 2. • 92/511-103 Al.: 0448 • Nysz:20-0214-05

DIÁKOK FIGYELEM!!!

SZERETNÉL JOGOSÍTVÁNYT A NYÁRI SZÜNETBEN? Ha igen, akkor gyere a 07.15-én 8:00-kor induló (gyorsított: elméleti oktatás 2 hét alatt) Személygépkocsivezető „B” tanfolyamunkra!

8000 Ft

Ha ezt a hirdetést felmutatod kedvezményt kapsz az „elméleti képzés” díjából! Akciónk 2013. július 31-ig érvényes.

Egyéb induló tanfolyamaink:

07.08. 14:00-kor

Gépkezelő hatósági és OKJ-s (Targonca, Emelőgép, Földmunkagép); 2013. 09.10-TŐL AUTÓBUSZVEZETŐK RÉSZÉRE KÖTELEZŐ A GKI KÁRTYA! SZEREZZE MEG A MOST INDULÓ TANFOLYAMUNKON! 07.15. 13:00-kor Tehergépkocsi-vezető GKI; Autóbusz vezető GKI; 07.15. 16:00-kor

(jelentkezési határidő: 07.11. vizsga: 07.20.)

Teherautóvezető „C”; Autóbuszvezető D”; Nehézpót „C+E”;

Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! Részletekről érdeklődjön irodánkban!

Farmer Világ farmerbolt

Új olasz áru érkezett! Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

elõtte

Ezúton várjuk további érdeklõdõk jelentkezését! Gyors, tiszta, tartós és stílusos soha többé ajtófestés bontás nélkül törmelék nélküli eljárás

könnyû ápolás, ütés- és kopásálló a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas saját gyártású minõségi alapanyagok

Holz-Bútor Kft. - PORTAS-szaküzem 8900 Zalaegerszeg Fészek u. 4 www.portas.co.hu

Nézzen be hozzánk vagy érdeklõdjön máris telefonon: 06 20 22-49-278

Zalaegerszeg, Kossuth L. tér 7. (Pontház) +36-70/770-12-41 Nyitva: H-CS.: 9-17.30, P.: 9-18.00, SZO.: 9-13.00 • www.facebook/farmervilag


22

Zalaegerszegi 7 Nap

turisztikai melléklet

Pihenőidő

Nyaralók, Apartmanok Faházak kedvező áron BALATONFENYVESEN közvetlen vízparton!!!!

R0007/92/1999

Tel.:+36302597240 http://plattenseereisen.com

Fantasztikus ajánlat

csak nálunk! busszal Zalaegerszegrõl már akár

34 900 Ft/fõért is.

Kempingünk a Balaton északi partján, a csodálatos fekvésű Balatongyörökön található 1982-óta. A csendes, nyugodt környezet ellenére nagyon könnyen megközelíthető: autóval a 71-es főútról, vonattal a 150 méterre lévő vasútállomásról és biciklivel az 50 méterre található bicikliútról. 8313 Balatongyörök, Balaton u. 12. Telefon: (83) 349-084, Fax: (83) 349-084 Email: carinacamping@t-online.hu http://www.carinacamping.hu

Az, aki dolgozik, bizony el­ fárad, regenerálódásra pedig mindenkinek szüksége van. Van, aki egy wellness-hétvé­ gén tud feltöltődni, más szá­ mára az aktív pihenés jelenti az igazi kikapcsolódást, példá­ ul egy kellemes túra, közben egy jó ebéddel. Érdemes köz­ vetlen környezetünket is felfe­ dezni, egészen biztos, hogy sosem látott csodák tárulnak az ember szeme elé, ha turista­ ként indul útnak… Összeállí­ tásunkkal a választásban sze­ retnénk segíteni.

Tinódi Hotel és Étterem*** BALATONMÁRIAFÜRDŐN vízpari nyaraló 10 főig kiadó augusztus 20-ig 20.000 Ft/éj, augusztus 20-tól 10.000 Ft/éj. Telefon: 0670/3132295

SÁRVÁR, Hunyadi út 11. +3630/9466-689

AKCIÓS SZÁLLÁSOK: www.tinodihotel.hu

Töltse pihenését a Hévíz melletti Andrea Wellness Panzióban ***

Ár 2013.08.31- ig:

9500 Ft /fő/éjszaka

08093128

török riviéra

2013. július 5.

Az ár az utazás és szállás árát is tartalmazza!

Részletek a weboldalunkon: www.grandtours.hu és a helyi irodákban.

félpanzióval franciaágyas szobában,kerti úszómedence, gyerekmedence, taposómedence és fűtött pezsgőmedence használatával, 2 szauna, sószoba, fittnesz használattal,ingyenes zárt parkolással, ingyenes WIFI használattal,nyugágyakkal és napozóterasszal.

Grand tours, Debrecen, 52/448-348

Last Minute Pihenés Hévízen!

Hotel Aquamarin, a gyógyító pihenés otthona!

6 750 Ft-tól / fő / éjszaka - 3 nap / 2 éjszaka szállás - termálfürdőrészleg korlátlan használata sószobával - félpanziós ellátás - régi berendezésű szobák (“A” épületrész) 2 fő részére - ingyenes parkolás

Látogasson el az Őrségbe és térjen be hozzánk, a

Határcsárda Panzióba,

ahol csend és nyugalom várja. A szlovén határ közelsége nagyon jó kiinduló pont az ottani tájjak felfedezésére is. Az ide látogatóknak olyan tájjellegű ételeket kínálunk, mint a vargánya leves, a dödölle, a hajdina málé és a vadpörkölt. www.hatarcsardapanzio.hu Tel.: 06-30-6281499

Felhasználható 2013. december 20-ig minimum 2 éjszaka esetén (kivéve kiemelt időszak). Jelige: Zala Őszikék

Hévízi vakáció

Nyári programok a keszthelyi Festetics-kastélyban

Szerdánként „Belvárosi nyári esték” Kastélymúzeum, Hintómúzeum, Vadászati és modellvasút kiállítás, Pálmaház megtekintése: Pálmaházi Zenés Esték Hintózási, lovaglási lehetőség, omnibusz

július-augusztus

Helikoni Éjszakák

Csütörtökönként Operett koncert Szombatonként Kastélymúzeum Gyertyafényes éjszakai múzeumlátogatás, korhű ruhába öltözött vezetők kíséretében Keszthelyi Nyári Játékok Július 25. Hét boszorka Július 26–27. Illatszertár Augusztus 1–3., 8–11., 15–18. Illatszertár

Főúri vacsora a parkban Borok Bűvöletében gyertyafényes borkóstoló a kastély borospincéjében

Belvárosi kiállítóhelyek: Népviseletes Babamúzeum, Történelmi Panoptikum, Csigaparlament, Játékmúzeum, Erotikus Panoptikum, Giccsmúzeum, Nosztalgiamúzeum Egy jegy 12 kiállítás, 12 különböző élmény.

Keszthely

2013

Kastély Étterem Ebéd főúri környezetben a Kastély északi szárnyában minden nap 12–15-ig.

Július 26–29. 9.00–24.00 Pálmaházi Napok Trópusi virágkiállítás virágvásárral egybekötve

2500 Ft/f ő/ éj -t ől

!

www.heviznapfeny.hu

Csillagvár Múzeum Balatonszentgyörgy A várban Végvári Élet Panoptikum, Huszár és Babamúzeum található. Íjászat, kovácsolás. Állatsimogató. Csárda magyaros ételeivel várja vendégeit. Tel: +3620/334-77-48


turisztikai melléklet

2013. július 5.

Zalaegerszegi 7 Nap

23

Miként óvhatjuk meg a bőrünket nyáron? A nyár a pihenésé, de ne feledjük, foko­ zottabban kell figyel­ nünk bőrünk védel­ mére. Dr. Papp Malvina bőrgyó­ gyászt arról is kérdeztük, miért veszélyes, ha leé­ günk? - Azért kell odafigyel­ nünk arra, mikor, milyen mennyiségben és hogyan napozunk, mert életünk so­ rán a bőrünket ért nap­ fénydózisok összeadódnak: bőrünk nem felejti el, hogy előzőleg mekkora adag fényt kapott. A leégést min­ dig el kell kerülnünk, külö­ nösen életünk első 18 évé­ ben. Annyira soha ne sül­ jünk le, hog y bőrünkön hólyagok keletkezzenek. E veszélyfaktorok kialakulá­ sát úgy akadályozhatjuk meg, hogy csak 11 óra előtt és 3 óra után napozunk, és megfelelő fényvédőket hasz­ nálunk borús időben is, mi­

vel a felhőn is áthatolnak az indirekt barnulást okoz, ám től lefelé), az arcunk és a UV-sugarak. Vízálló kré­ fontos szervezetünk számá­ nyakunk szabadon van. Az mek használata esetén is ra, mivel elengedhetetlen a UV-B sugarak az üvegen 2-3 fürdőzés után újra ken­ D-vitamin képződéséhez. nem hatolnak át, de ha túl jük be magunkat. Egyéves Hazánkban sokan küszköd­ nagy mennyiségben érik korig gyermeket tűző napra bőrünket, daganatot is nem ajánlott kivinni, hiszen okozhatnak. Legnagyobb az ő bőrük sokkal érzéke­ mennyiségben az UV-A su­ gárzás ér bennünket, ez át­ nyebb. - Rengetegszer hallunk jut az üvegen is. Ez a direkt az UV sugárzásról. Mi barnulásért felelős, tehát, kevésbé ég meg a bőrünk is ez valójában? tőle. Főként a későbbi ká­ - Az UV sugárzás­ nak három fajtáját kü­ ros hatásai ismertek: fele­ lönböztetjük meg lős a bőr korai öregedésé­ spektruma szerint: az ért, megvastagodásáért, UV-A, az UV-B és az ráncosodásáért, foltoso­ dásáért, szétbombázza a UV-C sugárzást. Az tumor gátló génjeinket. UV-C kis mennyiség­ ben éri el Földünket, Ne vigyük tehát túlzásba bár az ózonréteg elvé­ a napozást és szoláriu­ konyodása, az ózon­ Dr. Papp Malvina: - Ne vigyük túlzásba a mozást, hiszen utóbbi lyukak megjelenése napozást és szoláriumozást használata során is ez a sugárzástípus ér minket. miatt jóval több ér bennünket, mint 30 A fényvédő krémek már éve. Ez a legveszélyesebb nek D-vitamin hiánnyal. az UV-B és UV-A sugárzás leégés szempontjából, mert Akkor keletkezik belőle elég ellen is védenek. ettől pirosodik ki és sérül a szervezetünkben, ha min­ - Milyen fényvédők hasz­ leginkább a bőr. Az UV-B den nap legalább 15 percet nálatát javasolja? - Az olaj használatát ke­ kisebb mennyiségben ér úgy ér bennünket a nap, minket, de ez is az azonnali hogy a végtagjaink (lega­ vésbé javaslom, hiszen me­ bőrleégést és úgynevezett lább könyöktől, illetve térd­ leg időben ragad, csúszik, a

krém állagú termékek vi­ szont gyorsan felszívódnak. A faktorszám azt határozza meg, mennyi időt tölthet egy átlagos bőrtípusú ember a napon anélkül, hogy megég­ ne. Ez más a fehér és a feke­ te bőrűeknél, tehát az egyé­ ni jellemzőket is figyelembe kell venni. Ha nincs sok anyajegyünk, a 30-as fény­ védő is elég, ha sok van, ak­ kor ezeket ajánlatos 50-es vagy ennél magasabb fak­ torszámú fényvédővel be­ kenni. Amennyiben úgyne­ vezett szisztémás, vagyis egész szervezetet érintő be­ tegségtől szenvedünk, szin­ tén a legmagasabb faktor­ számú készítmények hasz­ nálatát javaslom. Különbsé­ get kell tenni a gyermekek és a felnőttek számára kifej­ lesztett készítmények kö­ zött. Amennyiben nem sze­ retnénk többféle krémet vá­ sárolni, akkor ajánlatos csak ebből a típusból vá­ lasztani, hiszen ezeket mi is nyugodtan magunkra ken­ Harmath Virág hetjük.

Vakáció a Hévízi Tófürdőn A családosokat játszótérrel, kifejezetten a gyermekek igényei szerint kialakított, temperált vízhőmérsékletű, élményelemes gyermekmedencével és játékos programok kal várjuk. A felnőttek számos regeneráló, vitalizáló szolgáltatás közül választhatnak: · a tóparti parkfitnesz pálya az erősítő és játékos testmozgás lehetőségét biztosítja az árnyat adó fák alatt, vagy rossz idő esetén a központi fürdőépületben , a tó víztükre felett található fitneszteremben · a nyugalomra vágyók Lótusz Terasz változatos étel-, és italválasztékot kínál (grillételek, saláták, frissítők, hűsítő koktélok), · a közvetlenül a tóparton található Festetics Fürdőház kényeztető és wellness szolgáltatásokat nyújt (sókamra, jacuzzi, különféle masszázsterápiák, iszappakolás, kozmetika, pedikűr, manikűr, stb.).

Nyitva tartás:

Nyitás: 8.00 | Pénztár zárás: 18.30 Fürdési idő és wellness vége: 19.00 | Zárás: 19.30

(érvényes: 09.08-ig)

Nympha

1 600 Ft tó+szaunavilág,

Lótusz Családi jegy

2 800 Ft + 2 100

5 200 Ft

+ gyermekjegy(ek)

Bővebb információ: www.spaheviz.hu Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

www.spaheviz.hu

Bővebb információ:


24

magazin

Zalaegerszegi 7 Nap

30/4830566 LK244941 Ár: 21,6 M Ft

30/4830566 LK234854 Ár: 6,29 M Ft

Szeged

30/4830566 LK246807 Ár: 6,9 M Ft

30/4830566 LK243807 Ár: 8,7 M Ft

30/4830566 LK228289 Ár: 8,6 M Ft

K K! SA N C LU Á N

K K! SA N C LU Á N

K K! SA N C LU Á N

K K! SA N C LU Á N

K K! SA N C LU Á N

Eladná ingatlanát, vásárolni szeretne, hitelre van szüksége? Belváros szívében! Zeg.-en eladó, liftes házban, 74 nm-es, amerikai konyhás, nappali+2 szobás lakás!

Erkélyes! Landorhegyi úton, 4 emeletes társasházban eladó, ez a 2 szobás, 55 nm-es, 4. emeleti lakás!

Erkélyes, jó állapotú lakás! Göcseji úton, 3. em.-i, 62 nm-es, nagy konyhás, 2 szobás, erkélyes lakás eladó.

Kertvárosban eladó, felújított, hőszigetelt, 54 nm-es, erkélyes, 2 szobás, konyha+étkezős lakást.

Két erkélyes! Landorhegyen liftes társasház 3. em.-én eladó, 76 nm-es, 2+2 fél szobás, tágas, világos lakás.

Tel.: 30/551-7790

Tel.: 30/956 6613

Tel.: 30/483 0566

Tel.: 30/445-7477

Tel.: 30/919 7049

30/4830566 LK234611 Ár: 10,8 M Ft

30/4830566 LK208584 Ár: 5,99 M Ft

30/4830566 LK223012 Ár: 13,4 M Ft

30/4830566 LK240244 Ár: 8,7 M Ft

30/4830566 LK217144 Ár: 5,99 M Ft

K K! SA N C LU Á N

K K! SA N C LU Á N

K K! SA N C LU Á N

Cirkós lakás! Zeg.-n, II. em-i, 3 szobás 73 nm-es, erkélyes, lakás eladó szigetelt házban!

Szigetelt lakás! Egry József utcában eladó, 2 szobás, 62 nm-es, 4. em.-i, erkélyes , K-Ny-i, napfényes lakás.

Kertkapcsolatos, új építés! Belvárostól 5 percre, 60 nm-es lakás, amerikai konyhás, zárt udvari beállóval eladó.

Fiatalosan felújított! Zeg-en, Landorhegyen eladó, 61 nm-es, nappali + 2 hálószobás, erkélyes lakás!

Csendes környezetben! Zeg-en a főiskolához közel eladó, egy 49 nm-es, 2 szobás, 3. em.-i lakás

Tel.: 30/563 7212

Tel.: 30/378-5158

Tel.: 30/483 0566

Tel.: 30/701 3394

Tel.: 30/956 6613

K K! SA N C LU Á N

K K! SA N C LU Á N

Válassza Ön is Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítőjét!

ÚJ

Duna House - Otthon Centrum együttműködés A két piacvezető országos hálózat 2013. júlus 15. nappal megkezdi szoros együttműködését Zalaegerszegen is!* * részletekről érdeklődjön irodánkban és értékesítőinknél

30/4830566 LK235482 Ár: 6,3 M Ft

30/4830566 LK232549 Ár: 7,29 M Ft

30/4830566 HZ232933 Ár: 12,5 M Ft

30/4830566 LK226673 Ár: 7,3 M Ft

30/4830566 LK235848 Ár: 5,6 M Ft

K K! SA N C LU Á N

K K! SA N C LU Á N

K K! SA N C LU Á N

K K! SA N C LU Á N

K K! SA N C LU Á N

Azonnal költözhető! Hegyalja úton eladó, tehermentes, 55 nm-es, 2 szobás, konvektoros, magasfdsz.-i lakás!

Fiatalos lakás! Zeg. Ola városrészben, tetőtéri másfél szobás, bruttó 50 nm-es lakás eladó!

Zeg.-től 7 km-re! Boncodföldén eladó, nappalis-étkezős + 2 hálószobás, vegyes tüzelésű kazános családi ház.

Göcseji úton 2005-ben épült liftes társasház, 2. emeletén, 34 nm-es, 1 szobás, cirkó fűtéses téglalakás eladó.

Főiskolások figyelem! Eladó1 szobás, jó állapotú, napfényes, 33 nm-es, garzonlakás, 1,5 nm-es erkéllyel.

Tel.: 30/956 6613

Tel.: 30/551-7790

Tel.: 30/378-5158

Tel.: 30/919 7049

Tel.: 30/701 3394

30/4830566 HZ239379 Ár: 26,8 M Ft

30/4830566 LK222932 Ár: 9,2 M Ft

30/4830566 HZ189268 Ár: 16,5 M Ft

30/4830566 LK246266 Ár: 6,5 M Ft

30/4830566 LK 245606 Ár: 7,3 M Ft

2013. július 5.

A meggyről Savanykás íze üdítő lehet a nagy meleg­ ben, ráadásul vita­ minokban és ásványi anyagokban is gaz­ dag a meggy. Rétesbe, pitébe is remek, szörpnek ugyancsak kiváló, fogyasztása nem utolsó sor­ ban egészségünkre is jó ha­ tással van. A-, B1-, B2-, illet­ ve C-vitaminban gazdag, miként ásványi anyagok­ ban is: kálium, kalcium, magnézium, vas és cink egyaránt található benne. Nagy mennyiségben tartal­ maz flavonoidokat, melyek antioxidáns hatásúak. En­ nek köszönhetően segít a visszérbetegségek elkerülé­ sében, enyhíti az ízületi be­ tegségek okozta fájdalma­ kat. Vértisztító hatású, ser­ kenti a máj és a vese műkö­ dését, fogyasztása emész­ tés elősegítő, a benne talál­ ható B-vitaminok segítik a keményítő és a fehérje fel­ dolgozását, felszívódását. A meggy leve az egyik legjobb gyógyír a meghűléses be­ tegségek kezelésében. Állí­ tólag klinikai kutatások is bizonyítják, hogy a meggylé az izomlázra is jó hatással van, mert csökkenti az izomlázat okozó vegyületek sűrűségét a szervezetben.

K K! SA N C LU Á N

K K! SA N C LU Á N

K K! SA N C LU Á N

K K! SA N C LU Á N

K K! SA N C LU Á N

Belváros szívében eladó, téglaépületben lévő, egyedi fűtéses, első emeleti, 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes lakást.

LK233885 Ár: 8,499 M Ft

LK239693 Ár: 20,99 M Ft

LK240909 Ár: 9,9 M Ft

LK227842 Ár: 8,7 M Ft

HZ240559 Ár: 41,9 M Ft K K! SA N C LU Á N

K K! SA N C LU Á N

Felújított, konvektoros lakás! Szigetelt társasházban, belvároshoz közel, mfsz-i, 2 szobás, erkélyes lakás eladó.

K K! SA N C LU Á N

Teskánd csendes részén! 1998-ban épült, 2 +1 fél szobás családi ház, garázzsal, 2000 nm-es telekkel eladó.

K K! SA N C LU Á N

Belvárosi, cirkós lakás! Új építésű, 48 nm-es, nagy teraszos lakás, zárt udvari beállóval, akciós áron eladó!

K K! SA N C LU Á N

Szeged, Szentháromság utca 9. Tel.: 30/563 7212 Tel.: 30/919Fax: 7049 Tel.: 30/445-7477 Tel.: 30/483 0566 Tel.: 30/563 7212 Tel.: +36-62/555-175, +36-62/ 555-176 30/4830566 30/4830566 30/4830566 30/4830566 30/4830566 E-mail: szentharomsag@dh.hu

Extra kivitelezésű ház! Zeg.-en eladó, 150 nm-es lakóterű, 2 nappali + 3 szobás otthon, dupla garázzsal!

Landorhegyen eladó egy 70 nm-es, 3 szobás, műanyag nyílászárós, egyedi mérős jó állapotú lakás.

Lakás vagy iroda? Belvárosban eladó, 117 nm-es, 2 szintes, nappali + 6 szobás, cirkó fűtésű, társasházi lakás!

Igényesen felújított! Zeg.-en a Berzsenyi utcában, VI. em.-i, 60 nm-es, 2 szobás+étkezős lakás eladó!

Nappalis + 2 hálós! Ola utcai, 61 nm-es, felújított, 2 erkélyes, egyedi mérőórákkal szerelt, 2. em.-i lakás.

Csendes völgyben! Kétgenerációs, családi ház eladó, külön bejáratú lakrésszel, garázzsal, borospincével, szőlővel!

Tel.: 30/445-7477

Tel.: 30/701 3394

Tel.: 30/551-7790

Tel.: 30/378-5158

Tel.: 30/927 2654

www.dh.hu

Duna House – Összehozzuk Önnek! Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1. Telefon: +36 92/550-550 • Mobil: +36 20/222 1166 E-mail: zalaegerszeg@dh.hu • http://facebook.com/DHZalaegerszeg

A meggynek egyébként minden részét felhasznál­ ják: levelei, szára gyógy­ tea-keverékek alkotóiként segítik a vizelet-kiválasz­ tást, teája köhögéscsillapító is. A meggy magja – mint más gyümölcsöké is - B17 vitamint tartalmaz, hasz­ nálják ugyan az alternatív gyógyászatban, de azért ez­ zel jobb óvatosnak lenni, fo­ gyasztásának meghatáro­ zását szakemberre bízni.


2013. július 5.

magazin

Zalaegerszegi 7 Nap

25

LEGYEN A JÖVŐ SZAKEMBERE! - kihívás - változatosság - ügyfélközpontúság - életpálya, magas díjazás - innovatív pénzügyi szolgáltatás

Csatlakozzon sikeres csapatunkhoz! mozsar.eszter@ing.hu Megérkezett a Nyári y Kollekció az Az illatos hársfavirág sokféle nyavalyára orvosság

Mezítlábas virágbűvész

Hársfa doktor – a hektikagyógyász házi orvos Lefogadom, néhányan beszerezték már az orrfújós, tüsszögős, köhécselős téli időszak leghatásosabb természet adta medicináját, a hársfavirágot, én meg majd’ lemaradtam róla. Még szerencse, hogy a hét végén az utamba került egy szőlőhegyi hársmatuzsálem, sebtében meg is szedtem róla egy fél utca népének elegendő virágmennyiséget, de még visszamegyek egy pótszüret­ re, mert időközben több jó öt­ letre bukkantam. A hárs a rák jegyében virágzik, a nagyle­ velű már túl van rajta, a kisle­ velű, amilyenhez én is hozzáfé­ rek, még egy hétig szedhető, a hűvösebb erdőszéleken, ár­ nyasabb domboldalakon most kezdett el nyílni. Az ezüstle­ velű (ezüstös színű a levél fo­ nákja) hárs erősen allergizál, ne használjunk belőle. Írásaiban már Vergilius is említést tesz a Tilia (latin) nevű csodafáról, ami a kamilla után nekünk is legnépszerűbb gyógynövényünk. A virágot mindig kíméletesen, a mur­ valevéllel együtt szedjük és árnyékban szárítsuk. A gyógy­ teát forrázással készítsük: 1-3 teáskanál szárított hársfavi­ rágra egy csészényi forrásban lévő vizet öntsünk, leg­alább tíz percig hagyjuk kiázni belőle a hatóanyagot, majd szűrjük le, és mézzel édesítsük. A non plus ultra, ha hársfamézzel ízesíthetjük – előtte a legma­ kacsabb hörghurut is kapitu­ lál. A hársfaméz mindazt tud­ ja, amit a virág: izzasztó, köhö­

géscsillapító, nyugtató hatású. A virággal bőrünket is kényez­ tethetjük: teáját öntsük a für­ dővizünkbe, erős főzettel a reumás panaszainkat is eny­ híthetjük. Csodát tesz a fáradt, karikás szemekkel: a cukor nélküli hársfateába mártott borogatást legalább negyed órát hagyjuk a szemen. Torok­ öblítésre a hársfateába kever­ jünk fél kiskanál szódabikar­ bónát, jó melegen a makacs mandulagyulladást is gyó­ gyítja. A hársfaszörp receptje hasonlít a bodzáéhoz: egy ötli­ teres dunsztos üveget megtöl­ tünk hársfavirággal, rákari­ kázunk két nagy citromot, ráöntünk két kiló kristálycuk­ rot, 3 liter előzőleg felforralt, lehűtött vizet, beleteszünk 1 kávéskanál citromsavat, egy kávéskanál borkősavat, há­ rom napig érleljük, naponta többször kavargatjuk, utolsó nap teszünk bele 1 mokkáska­ nál nátrium-benzoátot, leszűr­ jük, üvegekbe tesszük és ledu­ gaszoljuk. Én nem mostam meg a virágot, csak jól „kiszel­ lőztettem”: lazán kiterítve hagytam, hogy elmenekülhes­ senek belőle a nyalakodó rova­ rok, aztán belepakoltam min­ dent előírás szerint az üvegbe, kivéve a cukrot. Az édesítőt, akár a bodzánál, a már leszűrt lébe teszem – minek dobnám

ki a drága cukrot a virággal együtt – így másfél kiló is elég belőle, s abból is egy felet ka­ ramellizálva kavarok a szörp­ be. Találtam egy hársfavirág szirup receptet is, igazi külön­ legességnek ígérkezik, a ked­ véért szedek még pár marék friss virágot. Csak virág kell hozzá és cukor (lehet őrölt bar­ na cukor, szőlőcukor). Széles szájú üvegbe egy réteg virágra egy réteg cukor kell, megint virág, újra cukor… amíg az üveg meg nem telik. Napra tesszük, hogy a cukor megol­ vadjon, és a virág gyógyító anyagai kioldódjanak a cukor­ szirupban. Másnapra össze­ esik ugyan, de sebaj, újabb ré­ tegezéssel kipótoljuk. A végén a virágról leszűrjük a szirupot, s a hűtőben tároljuk. A hársfavirág borhoz friss és szárított virág is kell. Ezt a receptet ugyan nem próbálom ki, de hátha valaki kedvet kap hozzá: fél kiló cukrot feloldunk 4 liter vízben, felforraljuk, hoz­ záadunk 50 gramm citromsa­ vat (vagy egy felkarikázott citromot), ebben 5-10 percig főzzünk 2 tele marék friss és 3 maréknyi száraz hársfavirá­ got. A kihűlt keveréket átszűr­ jük, beoltjuk fajélesztővel (szakboltban kapható), majd egy hét múlva leszűrjük. Ha a bor még erjedne, hagyjuk a teljes kierjedésig az edényben, s csak utána töltsük üvegekbe. Állítólag nagyon gorombán elbánik mindenfajta hektiká­ Fincza Zsuzsa val. 

cipőboltba c

Valódi V Va al bőr cipők pők pők 35-50-es méretig. Zeg. Kossuth u. 19-23. /Petőfi út sarkán/ • Tel.: 92/320-385

A SZAKÉRTŐ VÁLASZOL Naporovszky Attila Foramax Computers Kft.

Hőség, por, számítógép A hőség sokakat megvisel, de nem csak az emberi szer­ vezetre van hatással, hanem az elektromos készülékekre is. Több felhasználóban fel­ vetődik ilyenkor a kérdés, vajon nem árt-e vele a számí­ tógépének, ha a legnagyobb melegben is "csúcsra járat­ ja", hiszen, ha a külső hőmér­ séklet drasztikusan meg­ emelkedik, a belső fenntar­ tásához plusz energia kell. Ezúttal ennek kapcsán kér­ deztük Naporovszky Attilát, a zalaegerszegi Foramax Computers munkatársát. - A számítógépek is elekt­ romos készülékek, áramot fogyasztanak, és, mivel nem tökéletesek, annak egy ré­ sze hőként távozik belőlük bocsájtotta előre a szakem­ ber, majd hozzátette: minél melegebb van, annál nehe­ zebb, rosszabb a helyzet. Egy alacsonyabb teljesít­ ményű asztali gépnél ez nem jelent semmiféle problémát, ám a komolyabb szerkeze­ teknél már adódhatnak gon­ dok. Éppen ezért erre már eleve felkészülnek a gyár­ tók: ha például szemügyre veszünk egy jobb videokár­ tyát, processzort, akkor lát­ hatjuk, hogy ezekhez már komoly hűtőket is terveznek. Általában léghűtéses megol­ dást választanak, mert ez

árban könnyebben elérhető. Az alaphűtő - ha nagyon le­ egyszerűsítjük - egy egysze­ rűbb fémtömb egy ventillá­ torral, egy bonyolultabb hűtő azonban már úgy működik, akár egy hűtőszekrény. Túl­ melegedés csak szélsőséges esetekben fordul elő. Nem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy a számítógép is gyűjti a port. - Ráadásul a ventillátor be is szippantja, tehát azt is tisztítani kell - folytatta Attila. - Ezt bárki maga is megteheti, a lényeg az, hogy aki vállalkozik erre a műveletre, az óvatosan lás­ son hozzá, mindenek előtt áramtalanítson. Egy por­ szívó jó szolgálatot tehet a ventillátorban, illetve a hűtő sűrű lemezei, vagyis a hűtőbordák között megült port eltávolításában. Jó ta­ nács, hogy tisztításkor fog­ juk meg a ventillátort, mert, ha a porszívó nagyon erős, felpörgetheti azt és azonnal csapágyas lehet. További tanácsokkal az üzletben, e-mailben, telefo­ non is segítenek a szakem­ berek. Foramax Computers, 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u.13. Weboldal: www.foramax.hu, email címük: info@foramax.hu. (x)


26

apróhirdetés e ? d o d

Zalaegerszegi 7 Nap

Tu

2013. július 5.

Az előző heti „Tudod-e?” játék megfejtése az B: “tenger vízben”

Hogyan nyerhetsz a legújabb facebook-os játékunkon?

A: Nézegetem a facebook-ot. B: Küldök egy képet a zalaegerszegi 7 nap email címére és lájkolom az oldalt, azután lájkoltatom a fotótómat a facebookon. C: Nem csinálok semmit. Keresd a megoldást az újságban!

A tippedet küldd a

zalaegerszegi7nap@maraton.plt.hu címre!

A nyeremény

1 db 32 cm-es pizza a

Happy Hot Pizza

Happy Hot Pizza felajánlásával!

INGATLANT KÍNÁL Hétvégi ház/ Zártkert/Telek/ Erdő/Szőlőhegy Vonyarcvashegyi strand közeli nyaraló, parkosított kerttel eladó. Irányár: megegyezés szerint. Tel.: +36-30/850-55-04 Aranyoslapi forrás közelében, lakóövezetben 1700 nm terület hétvégi házzal, víz, villany van eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.: +36-30/301-28-24, +3630/640-22-07 Besenyőben, gondozott 160 nm-es lakóépület, garázzsal 19,8 millió Ft-os irányáron eladó! Tel.: +3630/301-28-26 Zalaegerszeg, Vorhotán az Újhegyi úton, építési övezetben lévő 716 nm területű ingatlan, komfortos lakható épülettel eladó! Irányár: 3,95 millió Ft. Tel.: +36-30/301-28-26

Családi ház Zalaegerszegen kertvárosi, jó környezetben lévő, 100 nm-es családi ház + garázs + műhely eladó. Tel.: +3670/611-20-84

Zalaegerszegen 3 szobás, nagy konyhás+nappalis családi ház, udvari lakással, garázzsal, pincével, melléképületekkel eladó. Irányár: 18 millió Ft. Tel.: +36-30/837-00-06 Zalaegerszeg páterdombi részén 4 szobás családi ház eladó. Tel.: +36-30/622-9816 Zalaegerszeg belvárosi, 2 szobás, polgári stílusú családi ház eladó. Tel.: +3630/622-98-16 Botfán 2 szobás, cirkós családi ház 1400 nm-es telekkel 7,2 millió Ft-ért eladó. Tel.: +36-30/303-40-67 Zalaegerszeg kertvárosban 3 szobás, felújítandó családi ház eladó. Tel: +3630/366-75-84 Zalaegerszegen 5 éves, tégla, mediterrán stílusú családi ház új lakókörnyezetben mélyen a piaci ár alatt eladó. Tel.: +3620/298-11-42 Zalaegerszegen 76 nm-es, felújított sorházi lakás 50nm garázzsal, saját udvarral, kandallóval 13,9 millió Ft-ért eladó. Tel.: +36-20/298-11-42 Gyönyörű panorámával rendelkező, 360 nm-es családi ház eladó. Tel.: +36-30/63277-98

Zalaegerszeg belvárosában a Mártírok és Petőfi út sarkán épülő energiatakarékos, kertes, sorházi lakások, garázzsal kedvező áron eladók! Szerkezetkész ár: 137.000,- + Áfa/ nm, kulcsrakész ár egyedi igények alapján. Várható szerkezetkész átadás 2013. október. Meglévő ingatlanját kedvező feltételekkel preferáljuk. Tel.: +3630/285-55-55 Zalaegerszeg nívós, közkedvelt, új családi házas övezetében eladó, egyszintes, nappali + 3 hálószobás családi ház, 806 nm-es telekkel. Irányár: 29,9 millió Ft. Tel.: +3630/919-70-49 Teskándon, 3 szobás családi ház, pincével, garázzsal, melléképületekkel eladó. Ár: 11,5 millió Ft. +3630/600-99-29

Lakás Számviteli Főiskolához közel 38 nm-es, 1 szobás, teljesen felújított, modern, gázfűtéses lakás eladó. Irányár: 6.49 millió Ft. Tel.: +3670/708-65-91. Ingatlanközvetítők ne keressenek! Zalaegerszeg kertvárosi 1+2 félszobás, földszinti lakás eladó. Tel.: +3630/544-04-98

Nyertesünk:

Bakos Zsuzsanna zalaegerszegi olvasónk!

Gratulálunk! Zalaegerszeg belvárosi, 3. emeleti, 1 szobás, konvektoros lakás 4,4 millió Ft-ért eladó. Tel.: +36-30/718-68-54 Zalaegerszeg belvárosi, 1. emeleti, 2 szobás, nagy erkélyes, konvektoros lakás eladó. Tel.: +3630/544-04-98 Zalaegerszeg kertvárosi 2 szobás felújított konvektoros lakás eladó. Tel.: +3630/718-68-54 Kertváros csendes részén eladó ez a teljesen felújított, hőszigetelt, 54 nm-es, erkélyes, 2 szobás, konyha+étkezős, kitűnő állapotban lévő lakást. Irányár: 8,7millió Ft. Érd.: +3630/445-74-77 1. emeleti, felújított, 2 szobás, erkélyes lakás eladó! Irányár: 6,99 millió Ft. Tel.: +36-30/563-72-12 2006-os építésű lakóparkban, fiatalos, amerikai konyhás nappali+ hálós, déli fekvésű lakás eladó. Irányár: 6,9 millió Ft. Tel.: +36-30/483-05-66 Kertvárosi 1. emeleti 62 nm-es nappali + 2 szobás lakás, konyha-étkezővel, cirkófűtéssel! Irányár:12,9 millió Ft. Tel.: +36-30/56372-12 Sürgősen eladó 2 szobás, 42 négyzetméteres, 4. emeleti, bútorozott lakás. Irányár: 6 millió Ft. Tel.: +3630/956-66-13 Gasparich úton eladó egy 49 nm-es, 2 szobás, 3. emeleti, keleti tájolású lakás. Irányár: 5,99 millió Ft. Tel.: +36-30/956- 66-13 Zalaegerszeg Ola úton eladó 61 nm-es, felújított, tágas nappali-étkezős+2 szobás, 2 erkélyes, egyedi mérőórákkal szerelt 2. emeleti lakás. Tel.: +3630/378-51-58 Zalaegerszegen, Szent László utcában eladó cirkófűtéses, 80 nm-es, 3 szobás, szigetelt és színezett családi ház, 640 nm-es területtel. Tel.: +36-30/37851-58

Zalaegerszeg Landorhegyi út elején új nyílászárós, 2 szobás, 4. emeleti felújításra szoruló lakás 5,1 millió Ft irányáron eladó! Tel.: +3630/301-28-26 Landorhegyen 2 szobás, felújított lakás 6 millió Ft-ért eladó. Tel.: +36-30/416-7337 Takácsné Landorhegyi másfél szobás, egyedi gázos lakás felújítva, hő szigetelve eladó. Tel.: +36-30/416-73-37 Takácsné Zalaegerszeg belvárosban 2 szobás keleti fekvésű lakás, 62 nm-es, egyedi gázfűtéssel eladó! Irányárár: 6 100 000,- Ft. Tel.: +3630/301-28-26 Zalaegerszegen belvárosi nappali+2 szobás 2. emeleti erkélyes egyedi fűtésű lakás 11,9 millió Ft-ért eladó. Tel.: +36-20/298-1142 A Bíró Márton úton 1. emeleten,2 szobás cirkófűtéses lakás gépkocsi beállóval 11,5 millió Ft-os irányáron eladó! Tel.: +36-20/298-1142 Landorhegyi, 2 szobás, erkélyes lakás felújított fürdőszobával 5,5 millió Ft-ért eladó! Tel.: +36-30/512-3939 Belvárosi 110 nm-es, korszerű építésű, egyedi cirkófűtéses+ kandallós, 1. emeleti lakás, belső udvarral, 2 db gépkocsi beállóval 16,9 millió Ft-ért eladó! Tel.: +36-30/512-39-39 Belvároshoz közel 38 nm-es, cirkós lakás eladó! Tel.: +36-30/512-39-39 Zalaegerszegen, a Vizslapark környékén, közel a belvároshoz, harmadik emeleti, egyedi fűtéses, kétszobás, 56 nm-es lakás eladó. Irányár: 7,8 millió Ft Tel.: +36-30/551-77-90 Landorhegyen 2 szobás, 49 nm-es, felújított központi fűtésű lakás eladó. Irányár: 5,99 millió Ft Tel.: +3630/483-05-66


apróhirdetés

2013. július 5.

A HÉT VICCE!

Zalaegerszegi 7 Nap

Ingyenes városi közéleti hetilap

zalaegerszegi nap

A székely és a fia fát vágnak az erdőben. A fiú elkezd búcsúzkodni. - Hova mész édes fiam - kérdi az apa.

HIHIHI!!

A p r ó h ir d e

- Én sehova, de maga felé dől a fa.

HAHAHA!

Kertvárosában a városrész egyik legcsendesebb részén eladó ez az 58 nm-es 1+2 fél szobás harmadik emeleti erkélyes lakás. Irányár: 7,9 millió Ft. Tel.: +36-30/551-77-90 Landorhegynek csendes részén várja új lakóját ez a 61 nm-es amerikai konyhás, nappali + 2 hálószobás, erkélyes, igényesen felújított lakás! Irányár:8,49 millió Ft. Tel.: +3630/701-33-94 Zalaegerszeg Landorhegy zöldövezeti városrészében, csendes, nyugodt környezetben található, 2 szobás, 48 nm-es lakás eladó! Irányár: 5 millió Ft Tel.: +36-30/701-33-94 Interspar közelében eladó egy első emeleti, azonnal költözhető, 84 nm-es 3 szobás, erkélyes egyedi fűtéses lakás. Irányár: 10,5 millió Ft. Érd.: +36-30/44574-77 Göcseji úton, 2005-ben épült liftes társasház 2. emeletén eladó 1 szobás cirkós lakás. Irányár: 7,3 millió Ft. Tel.: +36-30/91970-49 Kertvárosban felújításra szoruló sorházi lakás és felújított társasházi lakás eladó. Érd.: +36-70/362-1393

HIHIHI!

Kiadó Kiadó igényes albérletet keresek ügyfeleim részére. Tel.: +36-30/222-95-17

ÜZLET/IRODA Zalaegerszegen a Virágzó mező utcában 130 nm-es üzlethelyiség 7 db parkolóval, zárt udvarral, klimatizált eladótérrel és irodával eladó vagy kiadó. Érd.: +36-30/957-08-71

GÉPJÁRMŰ Mazda Demió 2002-es kitűnő állapotban eladó! Tel.: +36-70/618-72-99

Hitel Credithill Hitelek! Adósságrendezésre, szabad felhasználásra, lakáshitel állami támogatással is. Tel.: +36-70/526-72-97 www. keszthelyhitel.5mp.eu

Állást kínál Ingatlaniroda kezdő kollégákat keres ingatlanközvetítő munkára, vállalkozói formában. Tel.: +36 30/544-04-98

Szolgáltatás

27

Apró hirde tési szelv ény lv é n y ró h ir d e té s i s ze A meg jelenés

Ap

t é s i s z e lv ény

Érvényes 2013. január 1-jétől viss zavonásig

helyei: Zalaege rszegi 7 Nap (26 000

példány) Zalaege rszeg teljes terü ÉrvényesApr 2013. óhirde január visszavonásig tés1-jétől lete, Andráshida, eit fela dhatja még az Botfa, Csács, Ság Nagykanizsai alábbi újságok od, Bazita Maraton, ba: A megjelenés helyei: Zalaegerszegi 7 Nap (26 000 példány) Zalaegerszeg teljesVeszprémi 7 Nap, Veszprémi területe, Andráshida, Botfa, Csács, Ságod, 7 NapBazita Plusz

l visszavonásig 2013. január 1-jétő Érvényes Apróhirdetéseit feladhatja még az alábbi újságokba:

Lakossági apróhirdetés ára

Üzleti apróhirdetés ára

11000000 Ft 2000 Ft } 1 0 0 F t 2 0 0 F t } 0 Ft TÖKÖN 1 0 Ft 20R CSÜT}Ö FÉLÁRONDETÉSÉT! Lakossági apróhirdetés ára

, Ságod, Bazita Nagykanizsai Maraton, Veszprémite,7Andrá , Botfa, Csács Nap,shida Veszprémi 7 Nap Plusz Zalaegerszeg teljes terüle Nap (26 000 példány) Üzleti i: Zalaegerszegi 7 Lakossági A megjelenés helye apróhirdetés apróhirdetés i újságokba: ára ára hatja még az alább Plusz Nap 7 rémi Apróhirdetéseit felad Veszp Veszprémi 7 Nap, Nagykanizsai Maraton,

Üzleti apróhirdetés ára

1250 Ft 2500 Ft 1500 Ft 3000 Ft 1750 Ft 3500 Ft

1250 Ft 2500 Ft

1250 Ft 2500 Ft 1500 Ft 3000 Ft

1500 Ft 3000 Ft

1750 Ft 3500 Ft

ÜZLETI APR 3500 Ft Ft TÉS 175 ÓHI0RDE 2000 Ft 4000 Ft NEK MINŐSÜL: Amennyiben Ön vállalkozói min 0 Ftőségben vagy vállalkoz jellegű (rendsze 0 Ftjöve400 200res ásá2250 Ft fel4500 Ft delme származ apróhirdetését, hat belőle), úgy nak adja illet az ehhez tartozó ÜZLETI APRÓHIRDETÉSNEK MINŐSÜL: árat kell megfize ve a hirdetés üzleti 0 Ft 4500 Ft Kérjük jelö225 tnie. Áraink bruttó árak és egy Amennyiben Ön vállalkozói minőségben vagy vállalkozásának vá be, melyikilletve adjalje fel apróhirdetését, aatb hirdetés üzleti rov megjelenésre értendõk! an kívánja hird jellegű (rendszeres jövedelme származhat belőle és egy belőle), úgy az ehhez tartozó áratbruttó Áraink kell árak megfizetnie. etését me

IR ADHATJA FEL APRÓH

 Családi ház megjelenésre értend a hirdetés üzleti NEK MINŐSÜL: fel apróhirdetését, illetve Garázs nak adjabe, ÜZLETI APRÓHIRDETÉS vállalk v ozásájelölje melyik zetnie. kkívánjahirdetését rovatban kell megfi ozói minőségben vagy Kérjük ó árat Lakás megjelentetni! Amennyiben Ön vállalk belő ), úgy az ehhez tartoz azhat belőle szárm Albérlet elme jöved jellegű (rendszeres õk!

 Hitel Állást Oktatás keres Állást kínál Társ Vegyes keresés Autó/Motor

2000 Ft 4000 Ft 2250 Ft 4500 Ft Áraink bruttó árak és meg jelenésre érte egy ndõk!

gjelentetni!

 Bútor

 Oktatás Ingatlan Családi ház t megjelentetn Garázs i! Hitel Bútoró Mûszaki cikk Kiad nja hirdetésé ingatlan melyik rovatban kívá Lakás Oktatás Albérlet Bútor Telek Állástkeres Kérjük jelölje be, Mûszaki cikk Kiad Növ ény-állat ó garázs Hitel Vegyes  Garázs Ingatlan Kiadóingatlan Mûszaki cikk NyaralóÁllást kínál Családi ház Vállalkozás/ ÜzleNövény-állat t Állást keres Vegyes Albérlet Telek  Kiadógarázs y-állat Társkeresés Kie Növén Vállalkozás/ me  Lakás lt lak ossági apróhirde Szolgáltatás Állást kínál tés ára: Kiadó ingatlan Nyaraló Üzlet Vállalkozás/ Autó/Motor Szolgáltatás keretes kiemelés +5 Ingatlan 0% / megjelen Társkeresés és színes Megjel Kiadó garázs ltatásenés: Szolgá háttér +50% / me Telek Kiemelt lakossági ára: Motor keretes kiemelés +50% / megjelenés alkalom. (Hatöbb gjelenés Autó/apróhirdetés színes +50% / megjelenés szöháttér Üzlet ri meg / megjelenés jelenést kér, akk Megrend +50% háttér Nyaraló elõ színes nev or az árakat kérj e, címe: ________ / megjelenés +50% ük lés ____ a meg kieme s ____ jele ________________ nések számával kerete ára: Megjelenés: alkalom. (Ha többszöri megjelenést kér, akkor az árakat kérjük tés hirde ____ bes apró ____ zorozni.) a megjelenések sági számával____ beszorozni.) ________________ Kelt: ____________ számával beszorozni.) Kiemelt lakos ________________ sek____________ t kérjük a megjelené____ ________________ ________________ Megrendelõ neve, címe: __________________ __________________ st kér, akkor az áraka ____________________________________ ___________ ________________ __________________ _____________ ___ m. (Ha többszöri megjelené _____ alkalo _____ ____ _____ Meg ________________ _____ rend_____ _____ elõ aláír _____ása Megjelenés: _____ : ____ ________________ ________________ ____________________ Kelt: __________________ ________________ __________________ ____ ________ _______________ ____________________________________ __________________ _________ ______ ______________________ _____________________ _________________________ Kérjük, a tábláza_________________________ ________________ Megrendelõ neve, címe: __________ tba olvashatóan írja ________________ _____ _____betû _____ _____ be _____ t, a ________________ a hird _____ szav Megrendelõ etés szövegét, miv _____ ____________________________________ ak közö __________aláírása: __________________ tt egy üres nég__________________ _____ ______________ _ _____ __________________ el _____ ________________ _____ csa _____ _____ yzet k is a négyzetekbe írt írja be a nég __________ et hagyva, betartva _____ Kelt: _______________ _____ yzet _____ be. hird _____ Apr a etés hely _____ óhir t _____ esírás szabályait.) tudjuk meg jelentet detésének árát befejezszövegét, Kérjük, a _____ __________ olvashatóan írja_____ õdött amivel be a hirdetés Ha a hirdetésben __________ ni. (Négyzetenként csak. Töb a négyzetekbe szöveg hirdetést egy a nég _____ táblázatba tudjukyzemegjelentetni. trács mellett(Négyzetenként ként zetenírtjele nevét és címét is (Négy _______________ ni.bszö ri meg elhelyezett egy betût, a szavak között egy üres négyzetet hagyva, megjelentet nés közölni kívánja, kérj egy ést tudjuk betartva a helyesírás Megrendelõ aláírása: _____ szabályait.) Ha a hirdetésben , azt esetén ár a ismeg e írt hirdet közölni kérjük,árlis azt táról olvashatja le. Annyit ük, azt csak a négyzetekb jelekívánja, is közölni kívánja, kérjük nevét ésazcímét is hirdet ek szám beés és címételhelyezett a négyzetbe. szövegét, mivel Apróhirdetésének kell fizetnie, am áráta hirdet a négyzetrács ával szorzandó. ésben nevétmellett n le. Annyit kell fizetnie,nés árlistáról írja be aírja sorba olvashatja Ha yik atóan lyait.) amel elyik sorban amelyik ie, sorban olvash szabá atba fizetn sírás kell a helyeTöbbszöri megjelenés esetén AnnyitSZEM Kérjük, a tábláz ÉLYE hagyva, betaratvaszöveg. ár a le. megjelenések etetbefejezõdött áról olvasazhatja számával S HIRDETÉS szorzandó. k között egy üres négyz s mellett elhelyezett árlist

Hirdetésfelvevő pont: Multi House Ingatlaniroda

FE etrác betût, a szava ndó. Zalaegerszeg, irdetésének árát a négyz Kossuth u 32 ( LVÉTEL: Multi House lenések számával szorza is írja be a négyzetbe. Apróh zöri megjelenés esetén az ár a megje SZEMÉLYES HIRDETÉSFELVÉTEL: Multi House Többs ingatlanirodaKossuth befejezõdött a szöveg. tlaniroda inga( Kossuth ti House Zalaegerszeg Kossuth u 32 L.-Petőfi -027 u sarok) 92/ 347-027 ÉSFELVÉTEL: ,Mul SZEMÉLYES HIRDET 32 ( Kossuth L.-Petőfi u sarok) 92/ 347 u Zalaegerszeg, Kossuth

ing L.-Petőfi u sarokatlaniroda ) 92/ 347-027

Zalaegerszeg, Ady u. 20/b. (30/347-0275)

Eötvös utcai hirdetőpont,

Zalaegerszeg, Eötvös u. 12/d.  (20/803-9197)

A küszöb a lakás éke! Küszöbborítás, küszöbsí- "PC-Laptop Gyorsszervíz! Utazás SZÁMÍTÓGÉPEK, LAPTOINGATLANT KERES nek! Felméréssel, felrakásPOK javítása, felújítása, Balatonfenyvesen vízkösal! Tel.: +36-70/ 504-77-31 City-Partner Ingatlaniroda bővítése garanciával, ZalaCi g are t t a zelben nyaraló kiadó. Ár: 1 keres eladó lakásokat, E l e k t r o m o s egerszegen díjmentes főnek 2500 Ft/nap. Tel.: Keszthely Pláza Megújult házakat nem kizárólagos házhoz kiszállással. HELY+36-30/330-46-12 külsővel és új környezetszerződéssel. Tel.: +36SZÍNI HIBAELHÁRÍTÁS! ben várom minden ked92/815-268 HÉTVÉGÉN IS! Tel.: +36VEGYES ves már meglévő és leenVégrehajtás előtt álló, hitel 30/484-11-22, +36-20/428dő vásárlómat. Új készlefelmondás alatti ingatla12 m3 légszáraz tölgy palló 95-26" tek érkeztek! 8360 Keszteladó. Ár: 120.000,- Ft+ nokat keresünk követelés Megbízható hölgy takaríhely, Rákóczi tér. 20. Áfa. Érdeklődni: +36 megvásárlással! Tel.: +36tást vállal magánszemé30/429-23-90 (Keszthely Pláza) Tel.: +3692/815-268 lyeknek, cégeknek a dél30/892-50-69 www.dashaus.hu Megújult utáni órákban. Tel.: +36a weblapunk! Ingatlant Ingatlanközvetítés közvePályázat 30/495-83-56 títői jutalék nélkül. www. közvetítünk 2000 -óta. Német tanítás, vizsgákra, Zalaegerszegi Társasház cashbank.hu. További Ügy feleink lakásokat, pályázatot hirdet régi pótvizsgára, külföldi muninformáció: +36-20/592házakat keresnek! Tel.: melegvíz ellátó rendszer kára felkészítés. Érd.: +3696-96 +36-30/314-01-23 tároló tartályainak kiköté30/616-57-94 Keresek Zalaegerszegen fel- Ultrahangos alakformálás, sére és új tartályok beszezsíroldó masszázs, cellulit újításra szoruló lakást 6 relésére. A helyszín megkezelés. Tel.: +36-20/405millió Ft-ig vagy 10 évnél tekintéséhez egyeztetni: +36-30/582-46-08-as tele75-97 fiatalabbat 12 millió Ft –ig. fonon a házmesterrel. Minden megoldás érdekel, DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Leghatáridő: Pályázati olcsóbban, bontás nélkül, értéken felül terhelt, vég2013.08.01. Ajánlott levélgaranciával! Éjjel-nappal! rehajtás alatt álló is lehet. zalaegerszegi nap ben Tel.: +36-30/512-39-39 Tel.: +36-30/213-11-05

Ez az Ön hirdetésének a helye!

zalaegerszegi nap

et elég h e l m Ne ezdeni! k n á r ko


28

.

Zalaegerszegi 7 Nap

2013. július 5.

LAPZÁRTA: SZERDA 12 ÓRA

UNIVERZÁL GUMISZERVIZ - Gumiszerelés 3.000,-Ft-tól

- Autószerelés - Olajszűrők, fék, folyadékok cseréje, - műszakira való felkészítés-vizsgáztatás, általános szervíz -Autóbérlés napi

4.000 Ft

Zeg., Könyök u. 9. Belváros, volt Univerzál telep. Telefon: 06-30/351-02-96

Az ár az ÁFA-t tartalmazza.

július 5. IV./26.


ANGEL FEHÉRNEMŰ Júniusban friss telepítés volt!

Zalaegerszegi 7 Nap

2013. július 5.

Női-, Férfi-, Gyermek fehérnemű Zeg., Kossuth u. 42

Figyelem!

Idén is várunk Győrváron minden horgászni vágyót! (Zalaegerszegtől 18 km-re északra, 6 hektáros tó)

(Avon üzlet mellett)

Megközelíthető, a 74-es úton. Napijegy a helyszínen váltható!

Nyitva tartás: H-P : 9-18, Szo.: 9-13

Horgászattal kapcsolatos információkat a

NYÁRI AKCIÓ! Bikinik 3.290,-Ft-tól

06-30-594-4163-as telefonszámon kaphatnak! Napijegy ára: 3.000

Ft

2 db nemeshal + 3 kg egyéb hal vihető el. (pl. 1 ponty + 1 amúr vagy 2 db ponty összesen 8 kg-ig, 4 kg felett a hal nem vihető el.

Akció megjelenéstől visszavonásig tart. Az ár az Áfa-t tartalmazza.

Sportjegy ára: 1.500

Ft

Hal nem hozható el! A kifogott hal napi áron megvásárolható: ponty: 750 Ft/kg, amúr: 750 Ft/kg, egyéb hal (keszeg, kárász): 450 Ft/kg, csuka: 1.700 Ft/kg, harcsa: 1.500 Ft/kg

Nyitva tartás: 00.00-24.00 óráig Minden horgászt és pihenni vágyót sok szeretettel várunk!

Már elkészült a bevezető utunk! Ablakot nyitottunk az OLCSÓ áraknak!

Borovi fa ablakok 68 mm-es profillal I. osztályú min ségben.

Borovi bejárati ajtó 100×210

Luc beltéri ajtó 75×210

73.990 Ft

19.300 Ft

Vásárlóink között Palotás Pálinka Kerül kisorsolásra!

KIVÁLÓ MINŐSÉG, JÓ ÁRON! Ne érje be kevesebbel! Műanyag bejárati ajtó 100×210

48.990 Ft

Lemezelt ajtó széles tokkal 75×210

11.990 Ft

Műanyag ablak 84 mm-es szárnyprofillal!

Igazán megéri az árát! MŰANYAG 60x60 bny 9.490 Ft ABLAKOK: 90x150 bny 19.490 Ft 5 légkamrával

120x120 bny 19.490 Ft

Csak 18 éven felüliek vehetnek részt a sorsoláson!

Ajánlatunk 2013.07.20-ig ill. a készlet erejéig tart. Az árak az ÁFÁT-t tartalmazzák, tájékoztató jelleg ek, és festésnélküli termékekre vonatkoznak. A képek illusztrációk!

Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 58. www.aranyablak.hu

Nyitva tartás: H-P: 9.00-18.00 Szo.: 8.00-12.00 Tel.: 06-92-310-932

29


30

School of Business Zalaegerszeg Zalaegerszegi 7 Nap Üzleti Szakképző Iskola

8900 Zalaegerszeg, Ola u. 13. Tel.: 92/511-560, Fax.: 92/511-561 Web: www.uzletizala.hu, Email: sobzeg@t-online.hu

2013/2014-es tanévben tervezett tandíjmentes nappali, esti OKJ-s képzések

Érettségihez kötött képzések 21 éves korig nappali, 21 év felett esti oktatás munkarendje szerint • Szoftverfejlesztő (2 év) • Gazdasági informatikus (2 év) • Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (2 év) • Informatikai rendszergazda (2 év) • Logisztikai ügyintéző (2 év) • Szállítmányozási ügyintéző (2 év) • Kereskedő (2 év) • Vendéglátásszervező-vendéglős (2 év) • Turisztikai szervező, értékesítő (2 év)

• Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (2 év) • Pénzügyi-számviteli ügyintéző (2 év) • Vállalkozási és bérügyintéző (2 év) • Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (2 év) • Irodai asszisztens (2 év) • Ügyviteli titkár (2 év) • Sportedző (2 év) • Fitness-wellness instruktor (2 év)

10. osztály elvégzéshez kötött tandíjmentes képzések 21 éves korig nappali, 21 év felett esti oktatás munkarendje szerint • Eladó (3 év), • Vendéglátó eladó (3 év), • Számítógép-szerelő, • karbantartó (3 év)

Állami támogatással (95-98% kedvezmény) angol, német, informatika képzés (TÁMOP-2.1.2) Tanfolyami képzések augusztus végi kezdéssel! • Pedagógiai asszisztens • Sportoktató (érettségi nélkül is!) • Sportedző (a sportág megjelölésével)

• Személyi edző • Fitness-wellness asszisztens • Kereskedő boltvezető, élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő

A kollégium megoldható! OM azonosító 037660, Ny.szám: 21237-2007, FAT akkreditációs szám: AL-2168

2013. július 5.


2013. július 5.

színes

31

Zalaegerszegi 7 Nap

Kánikulában nő a pollenkoncentráció A júliusi kánikula bizonyára jó hír a nyaralóknak, nem úgy az allergiások­ nak… Az allergiásoknak a szá­ raz meleg idő miatt egyre kellemetlenebb tüneteket kell elviselniük. A pázsitfűés a csalánfélék még szór­ ják pollenjeiket, de a leve­ gőben már megjelentek a nyári gyomok - a lórom, az útifű – pollenjei, az allergén gombák mennyisége pedig elérte a magas szintet. Múlt héten a hűvösebb idő, a csa­ padék hatására csökkent a pollenterhelés, legnagyobb mennyiségben a pázsitfűfé­ lék és a csalánfélék virág­ porát regisztrálták a tiszti­ orvosi szolgálat munkatár­ sai. A hárs és a szelídgesz­ tenye pollenjei közepes mértékben voltak jelen. Antiné Tóth Szilvia egész­ ségfejlesztő tájékoztatása szerint a parlagfű augusz­ tus második felében éri

Nyári nyitva tartás Az Apáczai Csere János Városi Művelődési Központ Könyvtárának nyitva tartá­ sa nyáron módosul kissé: nem csak hétfőn, de szomba­ tonként és július 22-től au­ gusztus 4-ig zárva tartanak, pénteken pedig egy órával előbb nyitnak és előbb zár­ nak, mint azt az olvasókö­ zönség megszokhatta. Ked­ den 10 és 19, szerdán és csü­ törtökön 14 és 18, péntelen pedig 13 és 18 óra között várják az érdeklődőket.

Mindenre 20% kedvezmény!

Az akció 06.21-től a készlet erejéig tart.

Telefon: 92/312-730 www.leszkft.hu Épületek, lakások felújítása, asztalos munkák, értékbecslés, majd el a csúcsidőszakot, de a pollenek már július kö­ zepétől megjelenhetnek a levegőben. A parlagfű az egyik legerősebb allergén növény, nehezen tudják ki­ irtani és sokan szenvednek az allergiás tünetek miatt. Kérdésre Antiné Tóth Szil­ via elmondta, a statisztika szerint a lakosság 15-20 százaléka allergiás, de en­ nél valószínűleg több em­ bert érint a betegség. So­ kan nem keresik fel a házi­ orvost, a betegséget „házi

módszerekkel” próbálják kezelni, pedig komoly szö­ vődmények is kialakulhat­ nak. Különösen igaz ez a gyermekek esetében: a ki­ csiknél még fokozottabban előfordulhat az asztma. Az allergiás tünetek enyhíthe­ tők gyakori hajmosással, a lakás hajnali szellőztetésé­ vel is, de – ha a bankszámla lehetővé teszi – a kellemet­ len időszak viszonylag tü­ netmentesen átvészelhető a magasabb hegyvidéken vagy tengerparton is. ilk

PROFI Hallás Kft. Zalaegerszeg, Deák tér 1. (a Nagytemplommal szemben)

Varga Gyöngyi 06-30/239-8134 profihallas@gmail.com

• ÚJDONSÁG! Meglévő, nem jól funkcionáló hallókészülékét felülvizsgáljuk, szervizeljük. • Vízálló hallókészülékek • Hallásvizsgálat és hallásgondozás • Hallókészülékek TB támogatással is • Fülillesztékek és zajvédő füldugók készítése • Otthon végezhető fülzúgás terápia • Zajos üzemek szűrését vállalom

hibaelhárítás, köztéri bútorok gyártása, társasházas közös képviselet*. ,,

*internetes lekérdezési lehetoséggel

TOP-KER KFT. TEL./FAX: 92/315-642, 30/864-6452 Vas- és fémhulladék átvétele

legmagasabb napi áron. Megkezdtük hulladék akkumulátorok, elektronikai hulladékok, katalizátorok és papír felvásárlását a legjobb árakon, lakosságtól és közületektől is. Továbbá átveszünk alumíniumdobozt és pet-palackot kupakkal.

Közületek részére ingyenes konténerkihelyezéssel. Zalaegerszeg, Bánya u. 2. , Nyitva: h-p: 8-16, szo: 8-14 óráig

Szombaton is nyitva vagyunk 8-14 óráig!


32

Zalaegerszegi 7 Nap

2013. július 5.

Állatorvosi helyettesítés rendje Zala megye

július 5-től (péntek 14 órától) július 8-ig (hétfő reggel 8 óráig) Keszthelyi járás: Dr. Babocsay László Keszthely, Pipáskert u. 17. T.: 312-151 és 36/30/916-7598 Nagykanizsai járás: Dr. Fekete Ágoston Nagykanizsa, Szent Flórián tér 28. T.: 93/319-213 és 36/20/946-7278 Dr. Kósek Kornél Zalaszentbalázs T.: 36/30/284-6274 Zalaegerszegi járás: Ügyeletes kisállatrendelő: Dr. Szilvássy Levente Teskánd, Petőfi u. állatorvosi rendelő T.: 36/20/956-4370 (előzetes telefon értesítéssel) Vegyes praxis: Dr. Bolla Csaba Misefa T.: 367-118 és 36/30/911-2444 Ügyeletes állatgyógyszertár: Nagykanizsa, vásárcsarnoki állatgyógyszertár szombat 8-12 óráig T.: 93/326-408 Zalaegerszeg, Batthyány úti állatpatika szombat 9-12 óráig T.: 92/347-375 Zalaszentgrót, Május 1. u. 3. sz. alatti állatpatika T.: 36/30/9748-316

Ön adja adj dja az ingatlant, dj ingatlant Mi hozzuk a vevőt! 8900 Zalaegersze,g Ady Endre u. 13. Tel.:+ 36 70/454-04-77

www.oc.hu/zalaegerszeg

Folk-kocsma Folk-kocsmába várják az érdek lődőket július 12-én, pénteken, 18 és 20 óra között az Otel lo drinkbárba. A közönség mag yar és erdélyi népzenét hallhat, muzsikál a Gyéres zene­ kar: Ferincz Adrienn (he­ gedű, ének), Henczi Dávid (hegedű, gardon), Babos Attila (brácsák), Kovács Péter (brácsák, nag ybő­ gő, koboz) és Simon Nor­ bert (nag ybőgő, tangó­ harmonika). Az érdeklődők játékok­ kal, igény szerint dal- és tánctanulással is múlat­ hatják az időt.

Nyári vásár a Lámpaszaküzletben! Minden lá Mi lámpára, á csillárra illá

20%

kedvezmény

jjúlius li 1-tőll 15-ig i ill. ill a készlet l erejéig. ji

Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 3/B (Csipke parkolóház mögött)

Nyitva: H-P 9-17:30-ig, Szo 9-12:30-ig

7%

es

ri Het á y N ő r ye

N

ag

Számlacsom

lei:

%) kamat feltéte

Fotó: Seres Péter

Kiemelt akciós (7

Ha nyár, akkor irány a strand! Ha nyár, akkor strando­ lás: a meteorológusok sze­ rint ugyan záporok is elő­ fordulhatnak a hét végén, de az előrejelzések szerint

azért marad a nyári me­ leg, 30 Celsius-fok körüli hőmérsékletre számítha­ tunk délutánonként. Már­ pedig ebben az esetben

érdemes lesz megmártóz­ ni a hűs habokban – an­ nak, ha a szülők így dönte­ nek, alighanem a vakáció­ zó csemeték is örülnek.

akciós

7,08% 3,54%

rításokra EBKM: 00 Ft - új megtaka in. havi 50.0 m ző ke ér üli - számlára én akción kív M: jóváírás eset K , B sa E itá la ny - TBSZ szám . elhelyezett összeg in melyen a m ! Ft 0 00 0. 50 További tájékoztatást kérjen ügyintézőjétől illetve az alábbi elérhetőségeken: Körmendi Fiók Budapesti I. Fiók Budapesti II. Fiók Egyházasrádóci Fiók Zalaegerszegi Fiók Szombathelyi Fiók Nárai Fiók Kecskeméti Fiók Szerencsi Fiók Debreceni Fiók

9900 Körmend, Rákóczi u. 32. 1024 Budapest, Margit körút 43-45. III/6. 1181 Budapest, Üllõi u. 433. 9783 Egyházasrádóc, Kossuth u. 108. 8900 Zalaegerszeg, Petõfi u. 20. 9700 Szombathely, Thököly u. 36. 9797 Nárai, Petõfi S. u. 39. 6000 Kecskemét, Bocskai u. 9. 3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc u. 73/2. 4025 Debrecen, Hatvan u. 58.

Tel.: +36-94/592-531 Tel.: +36-1/690-0960 Tel.: +36-1/297-0757 Tel.: +36-94/420-013 Tel.: +36-92/597-311 Tel.: +36-94/504-116 Tel.: +36-94/501-263 Tel.: +36-76/504-407 Tel.: +36-47/361-223 Tel.: +36-52/249-243

Jelen hirdetés a Takarékszövetkezet részéről nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése. A termék igénybevételének részleteiről a fiókokban, illetve a Takarékszövetkezet honlapján találhatnak további információt.

Zalaegerszegi 7 nap 27 hét  
Zalaegerszegi 7 nap 27 hét  

Zalaegerszegi 7 nap

Advertisement