Kotiseutuposti 3/2022

Page 1

Kotiseutuposti

Kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön ajankohtaislehti
3/2022 Tervetuloa kulmille!

Kotiseutuposti

3/2022 30.9.2022

Pääkirjoitus

Kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön ajankohtaislehti

JULKAISIJA

Suomen Kotiseutuliitto

Päätoimittaja Riitta Vanhatalo puh. 040 733 7033 riitta.vanhatalo@ kotiseutuliitto.fi

Toimitussihteeri Anna-Maija Halme puh. 050 440 9411 anna-maija.halme@ kotiseutuliitto.fi

www.kotiseutuposti.fi

OSOITTEENMUUTOKSET

Painoversion irtonumero 10 euroa, vuositilaus 40 euroa (sisältää postikulut).

Kotiseutuliiton jäsenyhteisöjen jäsenet voivat tilata sähköisen version maksutta sähköpostiinsa liiton toimistosta: puh. 045 614 0464 toimisto@kotiseutuliitto.fi

PÄÄKIRJOITUKSEN KUVA

Riitta Vanhatalosta: Studio KuvaLeipomo, Henna Mitrunen.

KANSIKUVA

Mestarit ja kisällit -hankkeesta tehtiin kesällä Kulttuurirahastolle video Kotkaniemessä Luumäellä. Kuva: Anna-Maija Halme.

Waasa Graphics Oy

ISSN: 1799-276

ISSN-L: 1799-2761

Mistä sie olet pois?

Oli mukava tavata moni teistä Valtakunnallisilla kotiseutupäivil lä Rovaniemellä. Kohtaamiset, keskustelut ja yhteiset elämykset innostivat kotiseutuväkeä. Tapahtuman sijoittuminen Rovanie mi-viikolle ja Jutajaisten aikaan toi vielä lisää runsautta ja moni puolisuutta ohjelmaan. Myös keskustelukammareita oli aiempaa enemmän. Teema Mistä sie olet pois ja keskustelukammareiden aiheet tukivat toisiaan ja punoivat kiinnostavan punaisen langan keskusteluille ja koko tapahtumalle.

Teeman kysymys sai itse kunkin pohtimaan omaa vastausta ja mitä kaikkea kysymykseen liittyy. Minkä paikan koen kodikseni, keitä lä heisiä on jäänyt entiselle kotiseudulle, miten voisi kuulua useampaan paikkaan ja yhteisöön tai miltä tuntuu jättää kotiseutu pakon edessä. Kammareissa aihe syventyi, kun keskusteltiin mm. uusien asuk kaiden huomioimisesta, ympäristön muutosten vaikutuksista iden titeettiin ja kylien kehittämisestä. Myös demokratian, kansalaisyh teiskunnan, osallisuuden, luottamuksen ja hyvinvoinnin vahvista mista kotiseututyön tavoitteena käsiteltiin yhteisissä keskusteluissa.

Vuosikokouksen julkilausuma on vuosittain kotiseutuliikkeen pai nokas viesti yhteiskunnalle. Rovaniemellä pidetty vuosikokous halusi tällä kertaa tuoda esille kotiseututyön sosiaalista kestävyyttä edistävät puolet. ”Kotiseututyö on kaikille avointa asukastoimintaa ja vaikutta mista. Vahva kotiseutusuhde, tunne kuulumisesta paikkaan ja yhtei söön sekä sosiaaliset verkostot ovat tärkeitä ihmisten hyvinvoinnin ja tasa-arvoisen yhteiskunnan kannalta.” Suosittelen tutustumaan julki lausuman sisältöön tässä lehdessä ja jakamaan sen viestiä eteenpäin. Teksti on myös netissä.

Kalenterissa on jo merkintä Valtakunnallisista kotiseutupäivistä Kotkassa 8.–10. syyskuuta 2023. Ja seuraavana vuonna 2024 koti seutuväki kokoontuu Vantaalle, jolloin Vantaan kaupunki täyttää 50 vuotta ja Kotiseutuliitto 75 vuotta.

2
Finlands Hembygdsförbund

Sisällysluettelo

Yhteistyöhakuinen

Euroopan

Väkevien

7 Espoo juhlii uusia kansalaisiaan

11 Opastusta kotiseutuopetukseen

14 Kuortane, Järvenpää ja Vääksy Vuoden kotiseututeos -finalistien aiheena

16 Raatteen portti on Itä-Suomen paikallismuseo 2022

17 Janne Vilkunan juhlakirja kytkee museologian kotiseututyöhön

18 Hyvän korjauksen palkinto 2022 Sunilan Sisulle

20 Monia tapoja osallistua Euroopan kulttuuriympäristöpäiviin

22 Metsäteollisuudesta vahva osa kymenlaaksolaista identiteettiä

31 Meri yhdistää

Kotiseutuposti 3/2022 3
4 24
12 8Kuva: Nivala-Seura. Kulttuuriperintöä kasiluokkalaisille
Nivala-Seura on Vuoden kotiseutuyhdistys
paikallistunteiden juhla
kulttuuriperintöpalkinto Mestareille ja kisälleille Kuva: A. Halme. Kuva: Nina Susi. Kuva: A. Halme.

Euroopan kulttuuriperintöpalkinto Mestarit ja kisällit -toiminnalle

Palkintolautakunnalta kiitosta yhteisestä suunnittelusta ja paikallisuudesta

Suomen Kotiseutuliiton Mestarit ja kisäl lit -toiminta on saanut Euroopan kult tuuriperintöpalkinnon.

Euroopan kulttuuriperintöpalkinnot eli European Heritage Awards / Europa Nostra Awards on Euroopan komission ja Europa Nostran yhteinen palkinto-ohjelma. Mestarit ja kisällit sai palkinnon koulutuksen ja taitojen sarjassa.

Palkinnon sai Suomesta tänä vuonna myös toinen hanke: Suomen kansallismuseo ja Saa melaismuseo Siida palkittiin vuonna 2021 tehdystä kulttuuriperinnön palauttamisesta eli repatriaatiosta.

Mestarit ja kisällit ovat ylisukupolvisia

toimintaryhmiä, joissa ikäihmiset ja nuoret kohtaavat tasa-arvoisina paikallisen kulttuu riperinnön äärellä. Mallin keskeinen idea on, että kaikki oppivat toisiltaan ja pääsevät hyö dyntämään omia taitojaan.

”Tämä on hieno kunnianosoitus kaikille näille 30 Mestarit ja kisällit -toimintaryhmäl le, jotka ovat jo toiminnassa tai aloittamas sa toimintaansa”, hanketta Kotiseutuliitossa koordinoiva Riina Koivisto toteaa.

Toimintaan on jo osallistunut satoja lap sia, nuoria ja ikäihmisiä. Kotiseutu- ja kau punginosayhdistykset, kunnat ja muut yhtei söt ovat perustaneet ryhmiä lähes jokaiseen maakuntaan Suomessa.

Kuva: Anna-Maija Halme.
Kotiseutuposti 3/20224

Suomalainen toimintamalli sopii muuallekin maailmaan

”Ylisukupolvinen ja jaetun oppimisen nä kökulma on Mestarit ja kisällit -toiminnas sa erityisen huomionarvoista. Arvostamme suuresti sitä, että valitut toiminnan kohteet ovat kiinteästi juurtuneita ja merkitykselli siä yhteisöille ja että toiminta on suunniteltu yhdessä. Koska toiminta perustuu vahvaan metodologiaan ja joustavuuteen toiminnan kohteiden valinnassa, tätä mallia voidaan ko pioida ja hyödyntää muualla varsin helposti, ja siitä voi tulla merkityksellinen yhteisöille joka puolella Eurooppaa”, palkintolautakunta painottaa perusteluissaan.

”Niin ikäihmiset kuin nuoret jakavat pai kallisia kulttuuriperintötietojaan ja taitojaan sekä muuta osaamista. Nuoret voivat lisäksi auttaa ikäihmisiä esimerkiksi digitaalisten vä lineiden, kuten sosiaalisen median käytössä”, Riina Koivisto lisää.

Palkintokohteita juhlittiin 26. syyskuuta Prahan valtionoopperassa järjestettävässä palkintojuhlassa, jossa julkistettiin kilpailun

Toimintaryhmät 2022

Mestarit ja kisällit -toimintaryhmien paikkakunnat tänä vuonna. Joissakin kunnissa on useita toimintaryhmiä. Mo nissa muissakin maakunnissa on ollut aiemmin ryhmiä.

Etelä-Karjala: Luumäki

Etelä-Pohjanmaa: Kauhava

Kainuu: Sotkamo

Keski-Pohjanmaa: Kokkola

Keski-Suomi: Hankasalmi, Toivakka

Kymenlaakso: Kotka Lappi: Rovaniemi

Pirkanmaa: Tampere

Pohjois-Pohjanmaa: Kärsämäki, Pudasjärvi

Pohjois-Savo: Lapinlahti, Leppävirta, Rautalampi, Pielavesi, Keitele, Maaninka

Päijät-Häme: Iitti, Lahti

Satakunta: Eura, Rauma, Säkylä

Uusimaa: Espoo, Helsinki, Lohja, Vantaa

Vuonna 2022 palkittujen hankkeiden kuvastoa. Toisen rivin keskellä Mestarit ja kisällit -toimintaa. Euroopan kulttuuripalkinto-ohjelmaa rahoittaa EU:n Luova Eurooppa -ohjelma. Kooste: Europa Nostra.
Kotiseutuposti 3/2022 5

pääpalkintojen eli Grand Prix’n sekä yleisön suosikkikohteen ja näiden myötä 10 000 euron rahapalkinnon saajat.

Suomessa järjestetään marraskuussa erilli nen tapahtuma, jossa paikallistoimijat pääse vät mukaan juhlistamaan voittoa.

Euroopan unionin ja Europa Nostran yh teistä palkinto-ohjelmaa rahoitetaan EU:n Luova Eurooppa -rahoitusohjelmasta.

Mestarit ja kisällit -ryhmiä on ollut toimin nassa Suomessa syksystä 2018 asti. Hanketta rahoitti aluksi Suomen Kulttuurirahasto, ja rahoitusta on sittemmin jatkanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Mestarit ja kisällit -toimintaa Pasilassa.

Oopperalaulaja Cecilia Bartolista Europa Nostran puheenjohtaja

Oopperalaulaja Cecilia Bartoli on valit tu Europa Nostran uudeksi puheen johtajaksi viiden vuoden kaudelle.

Bartoli on merkittävä laulaja ja taiteelli nen johtaja. Tammikuussa 2023 hän aloittaa Monte Carlon oopperan johtajana.

Bartoli on saanut uransa aikana viisi Grammy-palkintoa. Hänen nimeään kan tava säätiö tuo nuorten lahjakkaiden muu sikoiden esityksiä suuren yleisön ulottuville oman levymerkin avulla.

Kuva: Emanuele Scorcelletti.

Cecilia Bartoli Riminin historiallisessa keskustassa Italiassa.

Kuva: Jaakko Blomberg .
Kotiseutuposti 3/20226

Espoo juhlii uusia kansalaisiaan

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäke län isännöimä kansalaisuusjuhla järjes tettiin tänä vuonna 28. elokuuta Dipo lissa, Otaniemessä.

Kansalaisuusjuhla on osa Espoo-päivää, asukkaiden yhteistä juhlaa ja suurinta vuosit taista kaupunkitapahtumaa. Pitkä korona-ai ka esti kokoontumiset, mutta nyt mukaan on kutsuttu kaikki vuosina 2019, 2020 ja 2021 Suomen kansalaisuuden saaneet täysi-ikäiset espoolaiset.

Kaupungin kansainvälinen toiminta on lisääntynyt merkittävästi viime vuosikymme

niltä. Espoossa oli vuoden 2022 alussa noin 60 000 vieraskielistä asukasta. Vuonna 2021 päättyneellä valtuustokaudella vieraskielisten espoolaisten asukasmäärä kasvoi vuodessa keskimäärin yli 3 600 hengellä.

Espoo-tarinassa, kaupungin strategiassa, valtuusto on nostanut esiin periaatteen, jonka mukaan ”jokainen Espoossa asuva on espoo lainen”. Yksi valtuustokauden tavoitteista on olla "Suomen paras kotouttaja".

Maksutonta kulttuuriohjelmaa

Espoo Kansalainen

Uudistettu Espoo Kansalainen -ohjelma starttasi elokuussa. Ohjelmassa tarjotaan Suomen kansalaisuuden saaneille espoolai sille lahjana maksuttomia kulttuuri- ja liikun taetuja, kuten konsertteja, museovierailuja ja uimahallikäyntejä. Edun saajia ovat vuosina 2020–2021 Suomen kansalaisuuden saaneet espoolaiset.

Ohjelma aloitettiin vuonna 2017 Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi, ja sitä on kehi tetty monialaisesti ja yhteistyössä uusien kan salaisten kanssa. Tavoitteena on tehdä Espoon kaupungin vapaa-ajan palveluita tutuiksi sekä kuulla eri kulttuuritaustoja edustavilta osallis tujilta arvokasta palautetta palveluiden kehit tämiseen.

Teksti: Virpi Pakkala ja Katja Koskela Kuva: Margit Lindholm. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Maria Guzenina Kansalaisuusjuhlassa Espoon Sellosalissa vuonna 2018. Kuvaaja: Margit Lindholm / Elido Oy.
Kotiseutuposti 3/2022 7
www.espoo.fi/ espookansalainen Vinkkejä tulijoille: HelloEspoo.fi

Kotiseutuposti 3/20228 Kahdeksasluokkalaisia taidetestaajia vierailulla Aineen taidemuseossa viime syksynä.

Kulttuuriperintöä kasiluokkalaisille

Teksti: Heidi Rantanen

Tänä syksynä Kajaanin vanhassa poliisita lossa, nykyisessä taidemuseossa kuhisee. Noin 470 kainuulaista kahdeksasluok kalaista saapuu tutustumaan valokuvaaja Jaak ko Kilpiäisen näyttelyyn Valkoinen haave, joka esittelee suomalaista funkisarkkitehtuuria.

Vierailut ovat osa maailman suurinta tai dearviointia ja suomalaista kulttuurikasva tusinnovaatiota, taidetestausta. Tämä Suomen Kulttuurirahaston vuonna 2017 alulle panema toimintamalli vie joka vuosi kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset kokemaan ja arvioimaan taidetta yhteen tai kahteen korkealaatuiseen tai dekohteeseen. Vierailujen jälkeen nuoret arvi oivat kokemansa elämykset sovelluksella, ja ar viot julkaistaan Taidetestaajien verkkosivuilla.

”Taidekasvatuksen lisäksi taidetestaus on

kulttuuriperintökasvatusta. Vähintään yksi taidevierailu suuntautuu aina oman maakun nan alueelle”, kertoo Itä-Suomen taidelaitosja kouluyhteistyöstä vastaava koordinaattori Laura Pitkänen Suomen lastenkulttuurikes kusten liitolta.

Lukuvuonna 2022–23 vierailukohtee na Kainuussa toimii Kajaanin taidemuse on lisäksi esimerkiksi Vaara-kollektiivin MeMyself&I-tanssiteos, jossa pohditaan oman identiteetin rakentumista.

On tärkeää tietää, mistä tulee

Kajaanin taidemuseon intendentti Sanna Ojan ne kertoo, että taidetestauskohteeksi valikoi

Kuva: Nina Susi.

Miten saada teinit puolelleen?

Taidetestaajat-koordinaattori Laura Pitkäsen vinkit siihen, miten saada tei ni-ikäinen yleisö innostumaan taiteesta ja kulttuuriperinnöstä esimerkiksi museovierailulla:

1. Vierailun pelillistäminen. Pelillistämistä voi tehdä helposti erilaisilla sovelluksilla, kuten Seppo.io tai Kahoot. Myös pakopelit ovat tykättyjä.

2. Itse tekemistä. Nuorista on kiva päästä itse esimerkiksi valokuvaamaan tai rakentelemaan. Huolehdi hyvästä ohjeistuksesta ja laadukkaista materiaaleista.

3. Kerro hyvä tarina. Esimerkiksi Sibeliuskonsertissa nuorille kerrottiin tarinoita Sibeliuksen villistä nuoruudesta. Varmista, että tarinan sisältö koskettaa jollakin tavalla nuorten omaa kokemusmaailmaa.

4. Helppoja ryhmätehtäviä. Nuoret eivät välttämättä tykkää siitä, että joutuvat yksin esille. Helpot ryhmätehtävät ja joukkuekisat toimivat paremmin.

5. Vapaa-aikaa. Suurin osa nuorista toivoo museovierailuille ohjatun toiminnan lisäksi myös omaa vapaata kiertelyaikaa, jonka aikana saa rauhassa jutella omien kavereiden kanssa.

tui tänä syksynä Kilpiäisen näyttely, sillä sen ajateltiin soveltuvan parhaiten taidetestaajien ikäryhmälle. Lisäksi näyttely yhdistää upeasti kulttuuriperintöä ja taidetta. ”Vaikka Kilpiäi nen on tavallaan tallentanut rakennusperin töä, hänen ottamansa kuvat ovat myös taiteel lisesti hyvin ansiokkaita”, Ojanne toteaa.

Näyttelyssä on kuvia niin rajan taakse jää neen Karjalan alueella sijaitsevista suomen aikaisista funkisrakennuksista kuin vähem män tunnetuista ja jopa unohtuneista raken nuksista, kuten osuuskaupoista ja hotelleista ympäri Suomea. Näyttelyssä on myös työu ransa tärkeimmät vuodet Kajaanissa viettä neen funkisarkkitehti Eino Pitkäsen elämän työstä kertova osuus.

”Kulttuuriperintö on osa jokaisen identi teettiä. On tärkeää tietää, mistä tulee”, Ojanne toteaa ja jatkaa: ”Ihmisen silmä tottuu helpos ti arkiseen ympäristöön. Tämä näyttely on hieno, koska se avaa kajaanilaistenkin silmät näkemään, että hei, täällä on oikeasti hienoja

rakennuksia. Esimerkiksi tämä taidemuseora kennus, joka toimi alun perin poliisitalona, on Pitkäsen tyylipuhtain funkisrakennus.”

Kartan kanssa jatkoille

Tänä syksynä Kajaanin taidemuseossa vierai levat taidetestaajat lähtevät näyttelykierrok sen jälkeen vielä ”jatkoille” eli kartan ja opet tajan kanssa bongailemaan muita Kajaanin ydinkeskustassa sijaitsevia funkisrakennuk sia. Karttahaasteen kaltaiset toiminnalliset etko- ja jatkotehtävät ovat tärkeä osa Taide testaajat-konseptia.

”Etkojen ja jatkojen tarkoituksena on val mistaa usein taiteen yleisönä kokemattomia yläkoululaisia taide-elämyksen vastaanot tamiseen sekä sen aiheuttamien ajatusten ja tunteiden purkamiseen”, selittää koordinaat tori Laura Pitkänen Taidetestaajilta.

Ojanteen mukaan vierailun toiminnalli

Kotiseutuposti 3/2022 9

nen osuus on tärkeää myös toisinaan haas tavan ikäryhmän kanssa toimiessa. ”Osa tai detestaajista on aidosti kiinnostuneita, mutta ryhmäpaineen takia sitä ei välttämättä voi näyttää. Osalle osallistuminen on vastentah toista. Usein kuitenkin nekin, jotka osoitta vat kierroksen aikana mieltään, innostuvat sitten, kun pääsevät itse tekemään!”

Mikä Taidetestaajat?

Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuuri kasvatusohjelma, joka tarjoaa kaikille Suo men kahdeksasluokkalaisille ja heidän opet tajilleen 1–2 vierailua lukuvuodessa korkea

laatuisen taiteen pariin. Kouluryhmille tar jotaan pääsyliput ja kuljetukset esimerkiksi teatteriin, konserttiin tai taidenäyttelyyn.

Toiminnan tavoitteena tarjota nuorille unohtumattomia taide-elämyksiä sekä työ kaluja muodostaa kokemuksestaan perustel tu mielipide. Mitä mieltä he ovat kokemas taan? Lähtisivätkö he uudelleen?

Toimintaa koordinoi Suomen lastenkult tuurikeskusten liitto ja sitä rahoittavat Suo men Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Heidi Rantanen on Taidetestaamisen viestinnän suunnittelija, Suomen lasten kulttuurikeskusten liitto ry

Kuva: Nina Susi. Taidetestaajien tehtävänä on mm. pohtia kokemustaan ja lähtisivätkö he uudestaan tilaisuuden tullen.
Kotiseutuposti 3/202210

Opastusta kotiseutuopetukseen

Miun kotiseutu – Vinkkejä kotiseutu kasvatukseen -oppaassa tuodaan esil le pohjoiskarjalaisten kotiseutuyhdistysten tekemää kotiseutukasvatustyö tä. Vinkkiosio sopii mainiosti inspiraa tion lähteeksi kotiseutuyhdistyksille joka puolella Suomea.

Kotiseutukasvatuksella välitetään tie toa kotiseudun kulttuuriperinnöstä ja -ympäristöistä sekä tuetaan paikal lisidentiteetin syntymistä. Oppaan tarkoi tuksena on innostaa päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia sekä muita toimijoita kotiseu tukasvatukseen ja yhteistyöhön kotiseutuyh distysten kanssa. Oppaan vinkit on kerätty eri puolilta maakuntaa.

Miun kotiseutu -hanke on toteutettu Poh jois-Karjalan kotiseutuyhdistysten liiton jä senyhdistysten ja Pohjois-Karjalan museon yhteistyönä.

Hanketta ovat rahoittaneet Pohjois-Karja lan maakuntaliitto ja Suomen Kotiseutuliitto Kotiseudulle-apurahoista.

Lataa Miun kotiseutu -opas maksutta

www.pkkotiseutu.fi/ miun-kotiseutu

Oppaan periaatteet kotiseutukasvatukseen

• Toimintamme pohjautuu Suomen Kotiseutuliiton arvoihin, jotka ovat avoimuus, osallisuus, yhdenvertaisuus, paikallisuus, yhteenkuuluvuus ja kotiseuturakkaus

• Kotiseutukasvatus kuuluu kaikille. Se on ylisukupolvista ja yhdessä oppimista, luovuutta ja oppimisen iloa

• Jokainen on tervetullut toimintaamme omana itsenään

• Kotiseutukasvatusta tehdään nykyajan elävässä elämässä historiasta

ammentaen ja tulevaisuuteen kestävästi suuntautuen

• Teemme aktiivisesti yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, tiedotamme toiminnastamme ja innostamme eri ikäisiä mukaan kotiseututyöhön

• Ylläpidämme perinteitä ja uudistumme ajan mukana

• Kotiseutukasvatuksella luomme yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia paikkakunnalle

Miun kotiseutu Vinkkejä kotiseutukasvatukseen Reetta Mari Kellokoski Pohjois Karjalan kotiseutuyhdistysten liitto ry 2022
Kotiseutuposti 3/2022 11

Yhteistyöhakuinen Nivala-Seura on Vuoden kotiseutuyhdistys

Seura tekee paikallista televisio-ohjelmaa yhteistyössä kaupungin kanssa

Suomen Kotiseutuliitto on valinnut pohjoispohjanmaalaisen Nivala-Seu ran Vuoden kotiseutuyhdistykseksi.

Nivala-Seuran toiminta on erittäin laajaa ja monipuolista. Seura tekee paljon yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa jopa kan sainvälisesti.

Seuralla on kotiseutumuseo kotieläinpi hoineen, ja seura järjestää myös työnäytöksiä ja näyttelyitä. Lisäksi sillä on kotiseutuarkisto, jossa järjestetään avointen ovien tapahtumia.

Uutuutena seuralla on korona-ajan inno vaationa syntynyt paikallinen televisio-ohjel

ma N-studio, jota tehdään yhteistyössä Niva lan kaupungin kanssa.

”Seuran laaja-alaisen toiminnan perusta na on verkostoituminen ja toimiva yhteistyö useiden pitkäaikaisten kumppaneiden kans sa”, kertoo seuran toiminnanjohtaja Jutta Ojala.

Kouluyhteistyön lisäksi nuoria viedään kulttuuriperinnön pariin kansainvälisen hankkeen avulla. Kulttuurinen kestävyys, lä himatkailun edistäminen, ympäristöselvityk sen teko ja kestävän kehityksen periaatteet otetaan huomioon seuran toiminnassa.

Yhdistyksen toimintaa kehitetään jatkuvas ti hanketoiminnan avulla, esimerkiksi palvele maan entistä paremmin alueen matkailua.

Perinnepäivän hevosajelu Katvalassa. Kuva: Nivala-Seura.
Kotiseutuposti 3/202212

Uusia tekemisen malleja

Kotiseutuliiton perusteluissa mainitaan myös, että julkaisutoiminnan sekä museo- ja kotiseu tuarkistotyön lisäksi seura on rohkeasti kehittä nyt uusia toimintamalleja ja uutta yhteistyötä.

Seuralla on monenlaisia paikallisia, alueel lisia, kansallisia ja kansainvälisiäkin hankkei ta, ja sillä on niin QR-koodireittejä, elämyspa ketteja kuin lähituotemyymälä.

”Nivala-Puoti tuo valikoiman kymmenien lähialueen pientuottajien tuotteita saman ka ton alle. Puodissa käydäänkin mieluusti tuliai sostoksilla, sillä täältä löytyy sellaista, mitä ei muualta saa”, Ojala huomauttaa.

Elämyspaketit kokoavat yhteen paikallisen retki- ja elämystarjonnan helmet niin ryhmä matkan kuin omatoimiretkenkin suunnitteli jaa varten.

Nivala-Seuran järjestämät tapahtumat suunnataan lähtökohtaisesti koko perheelle. Nivalassa on uusi kulttuurikasvatussuunnitel ma, ja kaikki Nivalan koululaiset vierailevat

Kulttuuriperintöä Nivala-Seuran QR-koodireitillä.

museolla ikäryhmittäin.

Nuoria on aktivoitu kulttuuriperintötyö hön Youthful Heritage -hankkeessa, jonka yhteistyökumppanit tulevat Puolasta ja Ro maniasta.

Teksti: Anna-Maija Halme

Kuva: Nivala-Seura. Hankematkalla Puolassa. Kuva: Rita Kovács.
Kotiseutuposti 3/2022 13

Kuortane, Järvenpää ja Vääksy Vuoden kotiseututeos -finalistien aiheena

Vuoden kotiseututeos -kilpailun finalis teiksi on valittu kolme erilaista kotiseutukirjaa, jotka käsittelevät Kuortanet ta, Vääksyä ja Bjarne Westermarckin merkitystä Järvenpäässä. Ritarikun tien kansleri Jussi Nuorteva julkistaa voittajan Turun kirjamessuilla lauantai na 1. lokakuuta.

Nokiottat – Kuortane ja kuortanelaiset 1860–1960 Teppo Ylitalo, Sulevi Riukulehto, Jaakko Män tylä, Kuortaneen kunta 2021

Tuhat rautaa tulessa – Bjarne Westermarck Järvenpäätä ja Suomea rakentamassa Toimituskunta: Tuula Siltasari-Peltonen, Rit va Järvenpää, Sami Karhu ja Pauliina Jurmu, Bjarne Westermarckin perinneyhdistys 2021

Vääksy – kertomuksia kanavakylästä Nousiainen, Reetta (toim), Ruokolainen, Ina; Sallamo-Lavi, Anuirmeli; Huovila, Leena; Pu ranen, Eero; Riihelä, Teemu & Niemi, Sari (kir joittajat), Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys ry 2021

Tervetuloa julkistustilaisuuteen!

Miten rakennamme virtuaalista kotiseutua? Jukka Hako haastattelee Jussi Nuortevaa ja Vuoden kotiseututeoksen tekijöitä Turun kirjamessujen Puisto-lavalla lauantaina 1. lokakuuta kello 15.10–15.50. Tilaisuus striimataan osoitteeseen www. facebook.com/Kotiseutuliitto.

Kuva: Anna-Maija Halme.
Kotiseutuposti 3/202214

Finalistit valitsi Suomen Kotiseutuliiton asettama raati. Raadin puheenjohtajana toimi historioitsija ja kotiseutukirjojen asiantuntija Jukka Hako Vantaalta ja jäseninä Kansallisar kisto Oulun johtaja Vuokko Joki ja Kotiseu tuliiton varapuheenjohtaja KM Anna-Maija Korhonen Tervosta.

Hako kommentoi vuoden kirjasatoa. Tietokirjailija ja folkloristiikan dosentti Lassi Saressalon asiantuntemusta hyödyn nettiin esivalinnassa. Saressalo on kirjoitta nut kaikista kilpailuun osallistuvista teoksista esittelyn Kotiseutuliiton nettisivujen Kirja makasiiniin.

emuseo.fi

Astu sisään eMuseoon! Jokainen paikallismuseo, kävelyreitti ja käyntikohde ansaitsee tulla löydetyksi. Uudistuneessa eMuseo-mobiilipalvelussa sadat kiinnostavat kohteet ovat aina avoinna ja opas käytettävissäsi.

Kotiseutuposti 3/2022 15

Kuva: Jarkko Kauppinen.

Raatteen portti on Itä-Suomen paikallismuseo 2022

Kunniamaininta Kuopion sotaveteraanimuseolle

Vuoden 2022 Itä-Suomen paikallismu seo on Suomussalmen Talvisotamuseo Raatteen Portti.

Tämän vuoden teemana olivat paikallismu seoiden näyttelyt: Kuinka museoiden näyttelyt kuvastavat paikallisuutta ja paikallisidentiteet tiä? Millaisia paikallishistorian tapahtumia ne nostavat esiin ja millaisin keinoin? Millainen on toimiva, siisti ja ajankohtainen paikallismu seon näyttely?

Yleisölle 1992 avattu Talvisotamuseo Raat teen Portti -rakennettiin kertomaan Raatteen tien mottitaisteluista. Museon vieressä on 17 000 kivilohkareen monumentti, joka muistut taa taisteluissa kaatuneista.

”On historian ivaa, että Raatteessa tuhoutu nut puna-armeijan 44. divisioona oli alun perin koottu ukrainalaisista. Nyt samat ukrainalaiset taistelevat itsenäisyydestään Venäjän armeijaa vastaan”, huomauttaa valinnan tehnyt Kotiseu tuliiton puheenjohtaja, museologian professori Janne Vilkuna.

Raatteen portin perusnäyttelyä. Opel Kadett vuodelta 1938. Auto on ollut tiettävästi talvi sodan aikana Mikkelin Päämajan käytössä.

Museo jatkuu maastossa

Raatteen Portti -museon näyttelyt kerto vat monipuolisesti Suomussalmesta ennen sotia, siviilien evakuoinnista ja rintaman maailmankuuluisiksi tulleista taisteluis ta. Museo ei rajoitu museorakennukseen, vaan laajenee ulos maastoon sekä edellä mainitulle kaatuneiden muistomerkille et tä poluin entisille taistelualueille, missä on tapahtumista kertovia informaatiotauluja. Museon kotisivut ovat sekä suomeksi että englanniksi.

Suomussalmen kunta perusti museon, mutta vuonna 2019 kunta teki yhteistyöso pimuksen museon ylläpidosta ja kehittämi sestä kauhavalaisen yksityisyrittäjä Reima Haapojan kanssa.

”Museo on erinomainen esimerkki julki sen ja yksityisen tahon yhteistyöstä”, Vilku na toteaa.

Kunniamaininta Kuopioon

Itä-Suomen paikallismuseo -kilpailun kunniamaininnan saa voittajan näyttelyai hetta sivuava eli vuosien 1939–1945 sotia esittelevä Kuopion vanhan kasarmialueen päävartiorakennuksessa oleva Kuopion Ve teraaniperinne ry:n ylläpitämä Kuopion so taveteraanimuseo. Sekin on hyvä esimerkki kahden erilaisen toimijan eli Kuopion kau pungin ja usean maanpuolustusjärjestön yhteistyöstä.

Teksti: Anna-Maija Halme

Kotiseutuposti 3/202216

Juhlakirjan tekijät paljastivat teoksen juhlan kohteelle Jyväskylän yliopistossa jäähyväisluennon yhteydessä syyskuussa 2022.

Janne Vilkunan juhlakirja kytkee museologian kotiseututyöhön

Suomen Kotiseutuliitto ja Jyväskylän yliopisto onnittelevat lämpimästi Jan ne Vilkunaa, joka jättää työnsä museo logian professorina, ja julkaisevat hänen ansiokkaan uransa kunniaksi teok sen Maassa, puussa ja ilmassa.

Vilkuna on toiminut Kotiseutuliiton puheenjohtajana vuodesta 2013 al kaen ja sitä ennen varapuheenjohta jana sekä valtuuston asiantuntijajäsenenä.

Kirja sisältää 19 artikkelia liittyen Vilkunan työn ja harrastusten eri teemoihin. Kirjoitta jat ovat eri alojen asiantuntijoita, tutkijoita, opettajia, professoreita Suomesta ja Norjasta.

Artikkeleissa kerrotaan kotiseututyöstä sen alkujuurilta aina nykyilmentymiin saak ka. Kirjassa kerrotaan esineistä, jotka kerto vat jotain olennaista meistä ihmisinä, miten linnavuoren rinteen jäädytyskoe liittyy arkeo logiaan ja Ural-moottoripyörä museologiaan.

Keski-Suomen historian kautta siirrytään yliopistolaitoksen vaiheisiin ja opitaan, mil laiseksi “kyynärpäiden käyttäjien, selkään puukottajien ja tiedepoliittisten kähmijöiden pesäksi” yliopisto 1700-luvulla Turussa muo dostui.

Kollegat kertovat lisäksi Jyväskylän yli opiston museologian oppiaineen kehityksestä ja Janne Vilkunan roolista siinä.

Kirjan ideana on toimia Janne Vilkunan ystävien ja läheisten kirjallisena kukkakimp puna. Kimppu on värikäs, ja sen sitoo yhteen rakkaus yhteisiä juuriamme kohtaan.

Kirjaa on mahdollista tilata painettuna ja se on saatavissa myös sähköisenä versiona.

Kuva: Riikka Javanainen.
Kotiseutuposti 3/2022 17
Tilaa teos nettikaupasta www.kotiseutuliitto.fi/ kauppa

Hyvän korjauksen palkinto 2022

Sunilan Sisulle

Seurantaloasiain neuvottelukunta ja kaa joka toinen vuosi erityisen hyvin korjatulle seurantalolle Hyvän korjauk sen palkinnon. Tänä vuonna palkinto myönnettiin Sunilan Sisu ry:lle Sunilan Pirtin korjauksesta.

Neuvottelukunnan asettama raati pe rusteli palkinnon myöntämistä seu raavasti: ”Sunilan pirtti on onnistuttu pelastamaan lähes purkukuntoisesta rappio rakennuksesta eläväksi kyläkeskukseksi. Kor jaustyöt on alusta lähtien erinomaisesti suun niteltu ja yhteistyö alueellisen vastuumuseon kanssa on ollut aktiivista. Korjauksissa on ollut hyvä ymmärrys siitä, miten vanhoja ma teriaaleja käytetään ja säilytetään.”

Alvar Aallon suunnittelemia osia

Talo rakennettiin vuonna 1901 alun perin Sunilan sahayhteisön palokunnantaloksi. Toiminta muuttui talolla 1930-luvulla ja sa moilta ajoilta on peräisin myös Alvar Aallon kädenjälki Pirtissä. Rakennusta laajennettiin Aallon suunnittelemilla vanhasta osasta sel västi poikkeavilla lisäosilla muun muassa vas taamaan urheilutoiminnan kasvavia tarpeita.

Sunilan Pirtti oli 2000-luvun alussa saanut edelliseltä omistajalta purkutuomion, mut ta vuonna 2003 Sunilan Sisu hankki Pirtin omistukseensa ja aloitti perustavanlaatuisen

”Sunilan pirtti on onnistuttu pelastamaan lähes purkukuntoisesta rappiorakennuksesta eläväksi kyläkeskukseksi. Korjaustyöt on alusta lähtien erinomaisesti suunniteltu.”

kunnostustyön, joka on kestänyt näihin päi viin asti.

Pirtissä on muun muassa uusittu huopa katto, korjattu lähes kaikki sisäseinät ja ik kunat, salin lattia korjattu, eristykset uusittu, vessat korjattu ja esteettömät wc:t rakennettu, julkisivu maalattu useaan kertaan, rakennet tu aita suojaamaan pirttiä, tehty parkkipaikka ja tie sekä viheristutukset.

Rakkaus pirttiä kohtaan kasvoi jo lapsuudessa

”Miksi Sisu lähti tähän jopa mahdottomana pidettyyn projektiin, on monia mietityttänyt. Perusnäkemys on, että johtokunta, joka päät ti Pirtin ostamisesta, oli itse pienestä pitäen käynyt Pirtillä ja rakkaus Pirttiin osittain sokaisi rakennuksen huonon kunnon. Hyvä niin!”, Sunilan Sisun Tuki ry:n puheenjohtaja Lasse Mustonen pohtii.

Suurin työ on tehty, mutta kunnostus jat kuu. Alvar Aallon suunnittelema kahvio ja aula on tarkoitus tehdä näyttelytilaksi. Urhei luseuran ollessa kyseessä liikuntatoiminta on korostunut, mutta juhla-, kokoontumis- ja näyttelytilat tekevät talon käytöstä monipuo lista. Sunilan Sisulla on tarkoitus edelleen parantaa talon energiatehokkuutta ja pyrkiä pääsemään irti öljylämmityksestä.

Hyvän korjauksen palkinnon lisäksi Neu vottelukunta myönsi kolme kunniamainin taa. Kunniamaininnat osoitettiin Djup sund-Lövsund-Teugmo Byarådille kylätalo Byagårdenin korjauksesta, Hankasalmen Kotiseutuyhdistykselle kotiseututalo Hallan tuvan korjauksesta ja Tarvasjoen Nuoriso seuralle nuorisoseurantalo Vuorilinnan kor jauksesta.

Teksti: Kalle Nikander

Kotiseutuposti 3/202218
Sunilan Pirtti 2003 ja 2021. Kuva: Lasse Mustonen. Kuva: Timo Vesterinen.
Kotiseutuposti 3/2022 19

Kulttuuriympäristöpäivät

Monia tapoja osallistua Euroopan kulttuuriympäristöpäiviin

Lasten ja nuorten kilpailu sekä maisemapäivä ovat osa syksyn ohjelmistoa

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ta pahtumakokonaisuus tunnetaan kenties parhaiten jokasyksyisestä tapahtumavii kosta, jolloin kulttuuriympäristöä juhlistetaan ympäri Eurooppaa erilaisissa tapahtumissa ja tempauksissa. Euroopan kulttuuriympäristö päivät on monimuotoinen tapahtumakokonai suus ja voit olla osallisena monin eri tavoin.

Kansainvälinen maisemapäivä 20. lokakuuta

Kansainvälistä maisemapäivää vietetään vuosittain 20. lokakuuta. Päivä liittyy eu rooppalaiseen maisemayleissopimukseen, jonka tavoitteena on hoitaa ja suojella kai kenlaisia maisemia. Maisemapäivä on osa kulttuuriympäristöpäivien viettoa ja tänä vuonna päivää vietetään kuudetta kertaa.

Maisemakävelyt tai maiseman muutoksen valokuvauskävelyt ovat hyvä tapa viettää osal listua. Maisemapäivällä halutaan kiinnittää

huomiota siihen, että maisemat ovat olennai nen osa kaikkien kulttuuriperintöä, identiteet tiä, hyvinvointia ja elinympäristön laatua sekä monimuotoisuutta. Kansainvälistä maisema päivää vietetään kaikissa Euroopan neuvoston maisemayleissopimukseen kuuluvissa maissa.

Kulttuuriympäristöpäivät

kulttuuriymparistopaivat.fi

Kuva: Riku Lumiaro.
Kotiseutuposti 3/202220

Kulttuuriympäristön tekijät

Kulttuuriympäristön tekijät, Young European Heritage Makers, on lapsille ja nuorille suun nattu kilpailu, jossa tutkitaan omaa kulttuuri perintöä ja sen eurooppalaisia ulottuvuuksia.

Vuoden 2022 kilpailussa pohditaan, mitä on eurooppalainen ja kestävä kulttuuriperin tö. Entä mitkä piirteet kulttuuriperinnössä ovat paikallisia, ja mikä on yhteistä muun Eu roopan kanssa? Teemoja esittelevä kilpailutyö voi olla lyhyt video tai kuvallinen esitys, joi hin on yhdistettynä tarina.

Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailuun voi vat osallistua alle 18-vuotiaiden lasten ja nuor ten ryhmät, joita ohjaa aikuinen mentori, kuten opettaja tai muu kasvattaja. Kilpailuaikaa on 20. joulukuuta asti.

Euroopan laajuisen Young Heritage Ma kers -kilpailun voittajat saavat osallistua yh teiseen, verkkotapahtumana järjestettävään palkintotilaisuuteen. Voittaneet kilpailutyöt pääsevät mukaan myös näyttelyyn Ranskan Strasbourgiin.

Ensi vuonna elävä perintö

Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä on tänä vuonna juhlistettu jo sadoissa tapahtumissa,

myös syyskuisen tapahtumaviikon ulkopuo lella. Teemat vaihtelevat vuosittain ja vuonna 2023 Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä juh litaan teemalla elävä perintö. Kokonaisuuteen liittyviä tapahtumia voi järjestää myös pitkin tulevaa vuotta.

Tuleville tapahtumajärjestäjille järjeste tään infotilaisuus keskiviikkona 5. lokakuu ta kello 9–10. Tilaisuudessa kerrotaan lisää elävän perinnön teemasta ja tapahtumako konaisuudesta. Etätilaisuutena järjestettä vään kahvipaussiin ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet.

Teksti: Riina Koivisto

Tervetuloa etäkahvipaussille!

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien etäkahvipaussilla 5. lokakuuta kello 9–10 suunnataan katseet vuoden 2023 teemaan Elävä perintö. Tervetuloa kuulemaan lisää! Ilmoittaudu mukaan: www.lyyti.fi/reg/Elava_pe rinto_2023_info

Sagalundin museon Itämeripurjehdus. Kuva: Kristiina Tiainen.
Kotiseutuposti 3/2022 21

Kotiseututyö Kymenlaaksossa

Metsäteollisuudesta vahva osa kymenlaaksolaista identiteettiä

Mitä tulee mieleen Kymenlaaksosta? Kymijoki, tehtaat, Repovesi, Tykkimäki, Vellamo, mökkeily? Vai ei mitään?

Kymenlaaksossa juhlitaan metsäteolli suuden 150-vuotista historiaa. Metsä teollisuusyritykset syntyivät vuolaan Kymijoen varrelle hyvien kulkuyhteyksien päähän. Metsäteollisuus on vaikuttanut voi makkaasti Kymenlaakson kasvuun ja kehitty miseen. Se auttoi nostamaan koko pohjoisen maan suurempaan tietoisuuteen. Nyt metsä teollisuudesta halutaan entistä vahvempi ja myönteisempi osa kymenlaaksolaista identi teettiä.

Teollisen puunjalostuksen voi katsoa alka neen Kymenlaaksossa vuonna 1872, jolloin perustettiin mm. Verlan ja Inkeroisten puu hiomot, Kymin ja Kuusankosken paperiteh taat sekä Kotkan Norjan saha. Patruunoiden tehtaista Kymijoen varrella kasvoi metsäteol lisuuden kansainvälinen menestystarina.

Yhteinen juhla Kymenlaakson ihme - met säteollisuutta 150 vuotta syntyi verkosto yhteistyönä. Mukaan tapahtumien järjestä miseen on kannustettu yhteisöjä, kuntia ja yhdistyksiä. Kotkan ja Kouvolan kaupungit sekä Kymenlaakson liitto ovat tukeneet juh lavuoden koordinaatiota.

Verkostotyötä koordinoi Xamkin Luovi en alojen tutkimusyksikkö, joka on tuonut eri osapuolet yhteen, koonnut ohjelmiston ja

Puun vuoro -näyttely Kymenlaakson museossa Kotkan Vellamossa.
Kotiseutuposti 3/202222

Juhlavuodesta tilaisuus kotiseutuylpeyden kohottamiseen

Juhlavuosi on oiva tapa koota joukot eri aloilta yhteisen asian pariin järjestämään ohjelmaa ja sitä kautta vahvistamaan kotiseutuylpeyttä ja yhteisöllisyyttä. Yhdistävän teeman avulla saa myös innostettua mukaan uusia toimijoita sekä luotua uudenlaista yhteistyötä ja verkostoja. Kymenlaakson ihme -juhlavuodessa inspiraationa toimi onnistunut Suomi 100 -kokonaisuus.

Kymenlaaksossa on keskusteltu pitkään maakunnan vahvuuksista ja ominaispiirteistä. Mistä meidät tunnetaan? Kotiseututyössä kannattaa vahvistaa jotain olemassa olevaa ja luoda sen pohjalta uutta toimintaa – ja tässä tarvitaan laajan joukon yhteistyötä.

tehnyt viestintätoimenpiteitä. Korkeakoulun eräs tehtävä on aluekehittäminen – ja mikä paremmin sopisikaan koko laakson kattavak si teemaksi kuin metsäteollisuus.

Kymenlaakson ihme pyrkii tuomaan ai heen lähemmäs ihmistä ja herättelemään paikallisia huomaamaan oman maakuntansa historia ja hienous. Metsäteollisuuden his toria tekee kymenlaaksosta ainutlaatuisen maakunnan. Haluamme vahvistaa alueen identiteettiä, tuoda esiin historian merkkejä nykypäivässä ja kehityskulkujen positiivisia vaikutuksia.

Tapahtumia taiteesta teollisuushistoriaan

Juhlavuosi on näkynyt erilaisina tapahtumina eri puolella maakuntaa. Aihetta on käsitelty ilahduttavan monipuolisesti taiteesta teolli suushistoriaan. Tehtaat pitävät avoimia ovia, paikallinen kahvila paahtoi nimikkokahvin, Kouvolan matkailuoppaat ovat järjestäneet

teemallisia opastuskierroksia, paikallinen yrittäjä veneretkiä Kymijoella.

Kuusankosken entisellä tehdasalueella esitettiin Jouni Sjöblomin kansanooppe ra Paperimylläri, Kouvolan teatterissa on syyskuussa Iira Halttusen uuden näytel män Ihan metsässä ensiesitys. Vellamo ja Verla panostivat uusiin juhlavuoden näyt telyihin ja järjestävät museoissa oheisoh jelmaa. Kymenlaaksosta kerätyistä neu legraffiteista on myöhemmin syntymässä yhteisöllinen taideteos. Stora Enso julkaisi Anjalankosken tehtaiden historiikin.

Entä mikä on Kymenlaakson tulevai suus? Verkostohaastatteluiden perusteel la tulevaisuus on valoisa, sillä kotimaan matkailun potentiaali, kaunis luonto, di gitalisaatio, metsäteollisuuden, biopoh jaisten tuotteiden ja logistiikan innovaa tiot, kasvavan pääkaupunkiseudun lähei syys ovat Kymenlaakson valtteja matkalla kohti kansainvälistä osaamiskeskittymää. Juhlavuosi jatkuu vuoden 2022 lop puun ja uusia tapahtumia lisätään koko ajan ohjelmistoon. Myös verkostoyhteis työtä Kymenlaakson kehittämisen parissa pyritään jatkamaan. Kannattaa seurata Kymenlaakson ihmettä! Toivottavasti tä män vuoden jälkeen Kymenlaakso muis tetaan tulevaisuuteen katsovana metsäte ollisuuden maakuntana.

Laura Lehtinen on TKI-asiantuntija Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa

Kotiseutuposti 3/2022 23
Kymenlaakson ihme www.facebook.com/ kymenlaaksonihme kymenlaaksonihme.fi

Väkevien paikallistunteiden juhla

Koko Rovaniemi juhli juuriaan, mo ninaista kulttuuriaan, historiaansa ja asukkaitaan, kun Valtakunnalliset Ko tiseutupäivät vietettiin kaupungissa syyskuussa.

Kotiseutupäivien tähtiesiintyjiä olivat tänä vuonna mm. elokuvaohjaaja Joo nas Berghäll, laulaja-lauluntekijä Jaakko Laitinen, rap-artisti Ailu Valle, r&b-artisti Rosa Coste ja monialainen taiteilija Tommi Liimatta. Tapahtumaan osallistui satoja kotiseu tuasiantuntijoita ja harrastajia eri puolilta Suo mea sekä huomattava määrä rovaniemeläisiä.

Paikallisia runsain joukoin retkillä, keskusteluissa ja Sadonkorjuumarkkinoilla

Paikallisia vetivät mukaansa esimerkiksi Pöykkölän museoalueella järjestetyt Sa donkorjuumarkkinat, jotka toimittivat tänä vuonna Kotiseutupäivien vakio-ohjelmas sa olevien Kotiseutumarkkinoiden virkaa. Myös esimerkiksi Tommi Liimatan vetämä bussikierros Absoluuttinen nollapiste -yhty eensä ja filmiensä maisemissa veti mukaan sa paikallisia kotiseututunnelmointiin.

Lapin vahvuudet esitysten kohteena

Vahvoja paikallistunteita herättelivät Liima tan lisäksi elokuvaohjaaja Joonas Berghäll ja Soile Veijola, matkailun kulttuurintutki muksen professori Lapin yliopistosta. Berg häll korosti Lapin mahdollisuuksia kansain välisenä elokuvanteon paikkana. Veijola puolestaan toi esiin Rovaniemen yleisessä käytössä olevia luontoalueita, joita kaupun

Kulttuuripiknikki ulkoilmamusiikin ystäville. Jouni Porsanger Rovaniemen kaup.
Kotiseutuposti 3/202224

Joonas Berghäll liikutti monet kyyneliin kertomuksellaan, miksi ja miten hän palasi Helsingistä takaisin Lappiin Louen kylään Tervolassa.

gin kannattaa vaalia - vaaliakseen näin asuk kaiden ja tulokkaiden kotiseuturakkauden tunteita.

Demokratia ja globaalit kestävyyden kysymykset keskusteluiden aiheina

Rovaniemen Kotiseutupäivillä oli tavallista kin lukuisampia mahdollisuuksia keskustella kotiseutuun, kansalaistoimintaan ja kulttuu riperintöön liittyvistä kysymyksistä. Keskus telukammareita järjestettiin kymmenen ja niihin osallistui kuhunkin parhaimmillaan useita kymmeniä keskustelijoita. Kamma reissa pohdittiin mm. kestävän kehityksen linkkejä kotiseututyöhön, Kemijoen lohen häviämisen merkitystä ihmisille sekä koti seututyötä Euroopan muuttuneessa turval

lisuus- ja taloustilanteessa sekä demokratian vahvistamisessa.

Jaakko Laitinen esiintyi useassa päivien tapahtumassa.

Jouni Porsanger Rovaniemen kaupunki.

Kuva: Anna-Maija Halme.
Kotiseutuposti 3/2022 25
Avajaisissa museo ja tiedekeskus Arktikumissa esiintyi Meri Nikula Juuret-performanssil laan, jonka rekvisiittana hän käyttää kuivuneita havunoksia äitinsä perintömetsästä. Kuva: Karoliina Paatos / Rovaniemen kaupunki. Kuva: Anna-Maija Halme. Tommi Liimatta esitteli omia ja Absoluuttinen nollapiste -yhtyeensä kotikulmia bussiretkellä.
Kotiseutuposti 3/202226

Muistoja menetetystä kotiseudusta

Kulttuurikeskus Korundissa nähtiin ensi-illas sa Siina Toimelan ja Julius Sarajärven Tumman laineen rannat – Hukutettujen kylien tarina,

joka kertoo Lokan ja Porttipahdan tekojärvien alle jääneistä 600 ihmisen kodeista ja kotinsa, maisemansa ja metsäpolkunsa menettäneiden ihmisten muistoista kansantanssi- ja -musiik kiryhmä Siepakoiden esittämänä.

Teksti: Anna-Maija Halme

Aino-Maija Niemelälle ja Mikko Perkolle

Kotiseutuliiton korkein tunnustus

Kuortanelaiselle Aino-Maija Niemelälle ja espoolaiselle Mikko Perkolle on myönnetty Kotiseututyön ansiomitali, joka on Kotiseu tuliiton korkein tunnustuksen osoitus.

Kotiseututyön ansiomitalin myöntäminen edellyttää saajalta maakunnallisia tai valta kunnallisia ansioita kotiseututyössä tai erittäin

merkittäviä ansioita paikallisessa kotiseutu työssä. Mitaleja jaetaan kerran vuodessa.

Mitalit luovutettiin lauantaina 10. syys kuuta osana Valtakunnallisia kotiseutupäiviä järjestetyssä juhlagaalassa Rovaniemen Lap pia-talolla, joka on Alvar Aallon suunnittele ma teatteri- ja kongressikeskus.

Kuva: Anna-Maija Halme.
Kotiseutuposti 3/2022 27

Kotiseutuliiton vuosikokouksen julkilausuma

Kotiseututyö vahvistaa sosiaalista kestävyyttä

Suomen Kotiseutuliitto ja sen noin 850 jäsenyhteisöä edistävät toiminnallaan sosiaalista kestävyyttä.

Sosiaalisella kestävyydellä tarkoitetaan tasa-arvon ja hyvinvoin nin edellytysten turvaamista oikeudenmukaisesti. Sosiaalinen kestävyys mahdollistaa hyvän arjen ja merkityksellisen elämän kaikille yhteisön jäsenille sukupolvelta toiselle.

Elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on keskeinen osa sosiaalista kestävyyttä ja toimivaa demokratiaa. Kotiseututyö on kaikille avointa asukastoimintaa ja vaikuttamista. Vahva kotiseutusuhde, tunne kuulumisesta paikkaan ja yhteisöön sekä sosiaaliset verkostot ovat tärkeitä ihmisten hyvinvoinnin ja tasa-arvoisen yhteiskunnan kannalta.

Kotiseutu kuuluu kaikille. Samaan kotiseutuun mahtuu moninai suutta ja erilaisia näkökulmia. Siksi on tärkeää, että sosiaalista kestävyyttä ja kaikkien yhteistä kotiseutua ovat rakentamassa kaikki: erilaisista taustoista tulevat ja eri-ikäiset, vanhat ja uudet asukkaat, maassa- ja maahanmuuttajat.

Vahva kotiseutusuhde ja osallisuus syntyvät oman ja yhteisen kulttuuriperinnön tunnistamisella ja arvostamisella. Etenkin vähemmistöille heidän oman kulttuuriperintönsä tunnistami nen, arvostaminen ja hyödyntäminen on tärkeää osallisuuden kokemuksen vahvistumisen kannalta.

Sosiaalisesti kestävä kotiseututyö rakentuu yhdessä oppimalla ja yhteisiä toimintatapoja kehittämällä. Tarvitsemme matalan kyn nyksen yhteistä toimintaa ja kohtaamisia. Osallistuminen helpottuu tutustumisten myötä.

Yhteiseen kotiseututyöhön tarvitaan kaikkia, ja siihen ovat kaikki tervetulleita mukaan.

Kaikilla on oikeus kotiseutuun.

Kotiseutuposti 3/202228

Vuosikokousosanottajia. Edessä Merja Tervo ja Ulla-Kirsikka Vainio Rovaniemen kaupungilta.

Uusia edustajia Kotiseutuliitossa

Uutena valtuustossa aloittivat lap peenrantalainen Jukka Kosonen, kot kalainen Hannu Marttila ja turkulainen Maija Palonheimo.

Kotiseutuliiton valtuustoon valittiin uudet Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Varsinais-Suomen edustajat Koti seutuliiton vuosikokouksessa Rovaniemellä lauantaina. Kokouksessa päätettiin uusista ja jatkavista valtuuston maakunnallisista edus tajista ja asiantuntijajäsenistä. Ehdokkaat maakuntien edustajiksi on valittu keväällä järjestetyissä maakunnallisissa kokouksissa.

Uutena valtuustossa aloittivat Etelä-Kar jalan edustajana lappeenrantalainen Jukka Kosonen, Kymenlaakson edustajana kotka

lainen Hannu Marttila ja Varsinais-Suomen edustajana turkulainen Maija Palonheimo.

Asiantuntijajäseniksi valittiin turkulainen professori Helena Ruotsala Turun yliopistosta, helsinkiläinen Suomen Kuntaliiton erityisasian tuntija Päivi Kurikka sekä vantaalainen arkeolo gi Andreas Koivisto.

Kotiseutuliiton valtuustoon kuuluu pu heenjohtaja ja 30 jäsentä. Valtuuston jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Puolet valtuustos ta on kerrallaan erovuorossa.

Lähiajan toiminnan päälinjoiksi valittiin keskittyminen jäsenten tukemiseen, vuoro vaikutukseen ja yhteistyöhön, kestävyyteen sekä talouden vahvistamiseen.

Teksti: Anna-Maija Halme

Etelä-Karjala: Jukka Kosonen

Kanta-Häme: Eeva Sahari

Keski-Pohjanmaa: Helena AnttiroikoMehtälä

Keski-Suomi: Marja-Liisa Rajaniemi

Kymenlaakso: Hannu Marttila

Lappi: Hilkka Oksala

Pohjanmaa: Kaj Höglund

Pohjois-Pohjanmaa: Tuula Aitto-oja

Päijät-Häme: Ilkka Murto Uusimaa: Anne Mattila Uusimaa (Helka): Elina Kultaranta Uusimaa (Helka): Keijo Lehikoinen

Varsinais-Suomi: Maija Palonheimo

Yliopistot: Helena Ruotsala Suomen Kuntaliitto: Päivi Kurikka Kaupunkityö: Andreas Koivisto

Kotiseutuposti 3/2022 29 Vuosikokouksessa 2022 valitut edustajat

Kuva: Anna-Maija Halme.

Tiedottaa lyhyesti

Kotiseutuliiton ansiomerkkiä kannattaa hakea ajoissa

Suomen Kotiseutuliiton ansio merkkiä luovutetaan kolmessa tasossa: kultainen, hopeinen ja pronssinen. Kaikkiin sisältyy kunniakirja. Hakijan tulee olla Kotiseutuliiton jäsen. Päätökset kultaisen ja hopeisen ansiomerkin saajista tekee Kotiseutuliiton hallitus. Ha kemukset tehdään kirjallisesti liiton toimistoon. Esitys tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toivottua luovutusajankohtaa. Lii ton hallitus käsittelee esityksiä kaikissa kokouksissaan, mutta hallitus ei kokoonnu kesällä.

Lisätietoa: www.kotiseutuliitto.fi/jarjesto/ huomionosoitukset/kotiseutulii ton-ansiomerkki

Sampo Suihkolle kamarineuvoksen arvonimi

Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Sampo Suih kolle on myönnetty tasavallan presidentin esittelyssä kamari neuvoksen arvonimi.

Kotiseutuliitto onnittelee!

Livind-hankkeelle jatkoa

Kansainvälisen Livind-hank keen rahoitus jatkuu kesään 2024 saakka. Hanke keskittyy elävään kulttuuriperintöön ja kestävään kehitykseen ja se koostuu verkkotapahtumista, työpajoista, pilottikokeiluista ja tutkimusosiosta. Kotiseutuliit to on mukana Museoviraston vetämässä hankkeessa.

Ulkoministeriön myöntämän lisärahoituksen avulla hanke pystyy muun muassa tuke maan vahvemmin käytännön pilottikokeilujen toteuttamista yhdeksässä kumppanimaassa.

Lisätietoa: www.museovirasto.fi/fi/ajankohtaista/livind-hankkeelle-jatkoa Seuraa Kotiseutuliittoa somessa

Kotiseutuliiton toimintaa voi seurata mm. Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä, Flickrssä ja Youtubessa nimellä Kotiseutuliitto tai @Kotiseutuliitto

Kotiseutuposti 3/202230

Omakulma

Meri yhdistää

Olen kuvassa Salon Halikonlahden rannal la. Savipeltojen värjäämää sisäsaariston me renlahtea ei juuri mereksi tunnista. Ilmassa on lahoavan kaislan tuoksua, jonka muistan lapsuuden veneretkiltä ja jota luulin lähes aikuisikääni asti meren tuoksuksi. Oman perheeni veneilyharrastuksen myötä olen oppinut, ettei puhdas meri oikeastaan tuoksu miltään, mutta lähestyvän rannan tunnistaa vaikkapa havumetsän tuoksusta.

Kun takanani näkyvää vesiväylää kulkee kymmenisen kilometriä merelle päin, jää oi kealle Angelniemen Eselpään kylä. Sieltä oli kotoisin isoisäni äidin isoisä, joka syntyi 1826 ja kuoli 96-vuotiaana Kujanpään torpassa Halikonlahden pohjukassa, lähellä paikkaa, jossa kuvassa seison. Hänen kerrotaan teh neen veneen viimeisenä elinvuonnaan. Oma 1911 syntynyt isoisäni sai lapsena kuunnella virkeän isopappansa tarinoita seudulta. Sieltä juontavat varmasti monet kuulemani peri mätiedot Salon seudulta lähes kahdensadan vuoden ja kuuden sukupolven takaa.

Juureni Halikonlahden rantoihin ja sen itäpuolen ikiaikaiseen Uskelaan ovat minulle tärkeät. Kävin nuorena asumassa opiskelu paikkakunnallani Turussa. Kotikuntani on silti aina ollut Salo. Olen tehnyt Salossa ja muualla Varsinais-Suomessa museotyötä yli 30 vuotta sekä lisäksi Salon alueen raken nusinventointityötä helsinkiläisessä ympäris

tösuunnittelutoimistossa, silloinkin Salossa asuen. Nyt teen työtä paikallismuseoiden, kotiseutuarkistojen ja kulttuurimatkailun hy väksi Kotiseutuliitossa ‒ edelleen enimmik seen Salosta käsin. Etätyö mahdollistaa val takunnallisen työn kiskaisematta juuriltaan.

Yhtä paljon kuin olen lujin juurin kiinnitty nyt Salon seutuun ja sen menneisyyteen, kai paan myös tuon selkäni takana avautuvan ve sitien kautta omalle merellemme. Oikeastaan jo lapsena opin, että oikea meri alkaa vasta noin 30 kilometrin päässä tuosta kuvan paikasta, kun etelässä aukeaa kirkasvetinen Hangon läntinen selkä. Sen kimallus on nykyään kotiseutuani kesäviikonloppuina toukokuusta joskus loka kuulle asti. Kesälomalla vie matka yleensä vielä kauemmas. Olemme rantautuneet veneelläm me lähes kaikkiin Itämeren kolkkiin Kööpen haminasta Tornioon.

Koen, että Itämeremme ei rajaa valtioita, vaan yhdistää niitä. Lempipaikkojani ovat Itä meren saaret. Niissä kaikissa on jotain hyvin omaperäistä ja samalla samankaltaista ja tun nistettavaa. Se voi olla kasvillisuus, maasto, meren pitkän historian näkyminen rannoilla tai elinkeinojen vaikutus. Monia pieniä saaria on suojannut niiden vaikeakulkuisuus. Silti saarelta toiselle on aina kuljettu. Paikanni missä näkyvät historian ja asutuksen vaiheet.

Tämä meri, sen saaret ja rannikot ovat ko tiseutuani.

Kuva: Kalevi Vesterinen. Teksti: Liisa Saarinen
Kotiseutuposti 3/2022 31
LISÄTIETOA: www.kotiseutuliitto.fi/tapahtumat Finlands Hembygdsförbund Seuraava numero ilmestyy joulukuussa Teema: Kulmat tutuiksi Kuva: Tuomas Uusheimo. Kalenteri Kotiseutuliiton jäsenetuja • Julkaisut: mm. Kotiseutuposti, Hilja-uutiskirje, Kotiseutu-kirja • Kotiseututyön merkityksen ja ilmentymien esille nostaminen valtakunnallisesti ja alueellisesti • Koulutusta ja neuvoja yhdistystoimintaan, paikallismuseotyöhön ja kotiseutuarkistoille • Ansiomerkit, palkinnot ja muut huomionosoitukset • Tietoa liiton ja alan hankkeista sekä tapahtumista • Jäsentilaisuudet: maakunnalliset kokoukset ja hankkeiden tilaisuudet • Alennuksia tuotteista ja julkaisuista • eMuseo-, jäsenrekisteri ja kotisivupalvelu edulliseen jäsenhintaan 1.10. Vuoden kotiseututeoksen julkistus Turun kirjamessuilla 5.10. Euroopan kulttuuriympäristöpäivien kahvipaussi 6.10. Livind-työpaja – elävä perintö ja kestävä kehitys 7.10. Mestarit ja kisällit -kahvipaussi 8.–9.10. Lapin yhteisölliset talot -seminaari ja -kiertoajelu 20.10. Kansainvälinen maisemapäivä 28.–29.10. Tietosuojakoulutus kotiseutuarkistoille YMPÄRISTÖMERKKI MILJÖMÄRKT
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.