Page 1

ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΣΟΚ

ΣΕΛ. 3

 ΣΕΛ. 3

Όργιο παραπεμπτικών εις βάρος των Ταμείων

Του έδωσαν άδεια λόγω… Φήμες ότι ο Σαχινίδης προτεταμένου μεσαίου δακτύλου! φεύγει από το ν. Λάρισας ΣΕΛ. 5

Koσµος Η KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Απόφαση κόλαφος για Δ. Λαρισαίων και εφημερίδα «μαϊμού»

Άκυρος διαγωνισμός 200.000 ευρώ! ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσμικός φραγμός στην απάτη του ∆ήμου Λάρισας για το θέμα των δημοσιεύσεων και της διαφάνειας  ΣΕΛ 5

ΤΙΜΗ: 1 € ΤΗΛ: 2411-115336 Kosmos@kosmoslarissa.gr

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1.891

την οργάνωση της Χ.Α.

Λάρισα:

3. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις. ης φορέων του Δημοσίου). Αποκεντρωμέν της των του Δημοσίου στο νομαρχιακό Αποφασίζουμε Προεδρικό Διάταγμα «Οργανισμός -2010). της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 4. Το με αριθμό 138/2010 την υπ’ αριθμ. 356/2013 απόφαση Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27-12 Ακυρώνουμε δικαιώματος Διενέργειας Διαγωνισμού & Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς με την : «Εξέταση Πρακτικών Επιτροπών 11 απόφαση μας περί «Μεταβίβαση του Λαρισαίων αναφορικά Στερεάς για τις ανάγκες των υπηρεσιών Θεσσαλίας5. Την αριθμ. οικ. 2990/18604/20 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αξιολόγησης για την προμήθεια Φρέσκου γάλακτος Εσωτερικής προαναφερόμενους στο σκεπτικό της υπογραφής της Γενικής Γραμματέως ΔιευθύνσεωςΛαρισαίων για το έτος 2013.», για όλους τους Προϊστάμενο της Γενικής Δήμου της ανωτέρω στον Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε) Διευθύνσεων και Τμημάτων παρούσας λόγους. ενός (1) μηνός από την έκδοση Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους αυτής μπορείτε να προσφύγετε εντός απόφασης της Κατά Θεσσαλίας385/Β΄/2011). Προμηθειών επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Γενικής Διευθύνσεως» (ΦΕΚ «Ενιαίος Κανονισμός ή την κοινοποίηση αυτής στην ειδική με αριθμ.πρωτ.11389/8.3.93 3463/2006). Ν. του 152 6. Την Υπουργική Απόφαση (Άρθρο ος Ελλάδας ) Στερεάς Τ.2 αρ.185/23.3.93 Αποκέντρωσης και Ο.Τ.Α (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) (ΦΕΚ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, έργων, προμηθειών και 7. Το με αριθμό 2067/14-1-2011 με θέμα «Δημόσιες συμβάσεις από 14-1Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ : 2011» (Εγκύκλιος 6). Λαρισαίων αναφορικά με την ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου & Αξιολόγησης για την 8. Τη με αριθμό 356/2013 Διενέργειας Διαγωνισμού ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Λαρισαίων «Εξέταση Πρακτικών Επιτροπών των υπηρεσιών του Δήμου ανάγκες τις για ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ προμήθεια Φρέσκου γάλακτος Εσωτερ.Διανομ.: Χρον. Αρχείο Γενικός Γραμματέας της για το έτος 2013». ο 3852/2010 Ν. του 238 Επειδή σύμφωνα με το άρθρο του τον Ελεγκτή Νομιμότητας υποκαθιστά στις αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Αυτοτελούς Υπηρεσίας μέχρι την έναρξη λειτουργίας

2013

Στριμώχνουν για καλά

�����������������

22- 8- 2013 του ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 5) και του Ν.3548/07 Επειδή οι ΟΤΑ , σύμφωνα με τις διατάξεις το νόμο κανόνες όλους τους προβλεπόμενους από (άρθρο 3), οφείλουν να τηρούν δημοσιότητας. Αριθμ. Πρωτ.: 13937/140138 διατάξεις συνάγεται ότι στους ανοικτούς Επειδή από τις ως άνω αναφερόμενες τουλάχιστον δημοσιεύεται υποχρεωτικά, σε δύο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για διαγωνισμούς, περίληψη της διακήρυξης της περίληψης αποτελεί αναγκαίο προαπαιτούμενο Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ημερήσιες εφημερίδες. Η δημοσίευση ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ πράξη και τα διότι αυτή αποτελεί κανονιστική διοικητική διακήρυξης, της ισχύ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και ύπαρξη την αρχίζουν από τη η εφαρμογή των ρυθμίσεων που θεσπίζει Ταχ. Δ/νση: Σωκράτους 111 έννομα αποτελέσματά της, δηλαδή της προκήρυξης σημαίνει ότι η δημοσίευση της περίληψης Ταχ. Κώδικας: 41336 δημοσίευσή της. Τούτο ειδικότερα δε παράλειψη ή η της (Eλ.Συν. VI Τμ. 7/2008), η Πληροφορίες: A.Ζυγούρα αποτελεί στοιχείο του υποστατού διαδικασίας. τη νομιμότητα της όλης διαγωνιστικής πλήττει αυτής Τηλέφωνο: 2413-503566 συντέλεση πλημμελής σύναψης διοικητικής σύμβασης, ο 2413-503557 FAX: τυπικού στοιχείου νομιμότητας της Πέραν του ως άνωτου δυνατών όρων για την αναθέτουσα Επιτροπής Οικονομικήςδιαγωνισμός E-mail: a.zygoura@apdthest.gov.gr έχει ως σκοπό την επίτευξη των καλύτερων της να συνάψει τη 356/2013 απόφασης της ευρεία δημοσιότητα της επιθυμίας Ακύρωση της υπ’αριθμ. Θέμα: αρχή, η οποία επιτυγχάνεται με την των ενδιαφερομένων. τη δημιουργία ανταγωνισμού μεταξύ Δήμου Λαρισαίων συνιστά Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμβαση και συνακόλουθα με τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας Η Γενική Γραμματέας της Επειδή η παράλειψη ή η πλημμελής αρχές του Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας «Νέατύπου της διαδικασίας του διαγωνισμού, η οποία πλήττει τις 3852/2010 ουσιώδους 238 και 283 του Ν.παράβαση δημοσίων συμβάσεων και της :Των άρθρων 1, 72, 225-227, – Πρόγραμμα πρόσβασης στις διαδικασίες ανάθεσης Έχοντας υπόψη τις διατάξεις Αποκεντρωμένης Διοίκησηςανταγωνισμού, της της και του. διενέργεια τη για τον διαφάνειας και καθιστά μη νόμιμη Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης των ανωτέρω ο Δήμος Λαρισαίων ). Επειδή εν προκειμένω κατά παράβαση Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010 σε μια ημερήσια Κοινοτήτων». και διακήρυξη Δήμων περιληπτική την Κώδικα του θεμάτων» διαγωνισμό δημοσίευσε συναφών ημερήσιες συγκεκριμένο 1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση η δημοσίευση να γίνεται σε δύο του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις νομαρχιακή εφημερίδα ενώ προβλέπεται εβδομαδιαίων και 2. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες ημερήσιων - (ΦΕΚ 1222/20.5.2013 Β’-Καθορισμός των φορέων νομαρχιακές δημοσιεύσεων (ΦΕΚ 19/τ. Α΄/1-2-1995). δημοσιεύσεων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 68/20.3.2007 τεύχος Α) : Καταχώρηση νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων

23

Σεπτεμβρίου

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚTΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ 32 ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ

�����������������

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

∆ευτέρα

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ

Κ

ατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε χθες η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Γκουτζαμάνη για την υπόθεση των 32 δικογραφιών που έχει αποστείλει ο υπουργός ∆ημόσιας Τάξης Ν. ∆ένδιας και αφορούν μέλη της Χρυσής Αυγής. Η προκαταρκτική εξέταση ανατέθηκε στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαρ. Βουρλιώτη, ο οποίος θα ενεργήσει ταχύτατη ανάκριση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν, εκτός των άλλων αδικημάτων, έχει συσταθεί εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με τον άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα. Ο κ. Βουρλιώτης, θα υποβάλει στο τέλος αιτιολογημένο πόρισμα. Εν τω μεταξύ, με ρύθμιση που θα έρθει σύντομα στη Βουλή, μπλοκάρεται η χρηματοδότηση της Χ.Α. αν αποδειχτεί ότι ο αρχηγός της ή κάποιοι βουλευτές εμπλέκονται σε εγκληματικές ενέργειες.

 ΣΕΛ. 11

ΓΕΩΤΕΕ: ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΑ» ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

ΣΕΛ. 6

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΡΘΡΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΕΛΛΑ

Για την δολοφονία του Σκληρή επίθεση στον Τζανακούλη για την Χρυσή Αυγή Φύσσα «Φταίω και εγώ»! ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 9


ΣΕΛΙΔΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Αμφισεξουαλικότητας Γιορτάζουν:Ξανθίππη, Ξάνθιππος, Πολυξένη.

>>

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

1529: Αρχίζει η Πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του οθωμανού σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. 1821: Η Τριπολιτσά (Τρίπολη) πέφτει στα χέρια των ελλήνων επαναστατών. 32.000 τούρκοι και εβραίοι πέφτουν νεκροί, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. «Το άλογό μου από τα τείχη έως τα σαράγια δεν επάτησε γη», αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον «Γέρο του Μωριά» και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό.

ΤΡΙΚΑΛΑ Αναμένονται αραιές συννεφιές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι ασθενείς έως μέτριοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07...22 οC. Στα ΤΡΙΚΑΛΑ 14...22 οC.

Αναμένονται αραιές συννεφιές, τοπικά αυξημένες, Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι ασθενείς και στο Αιγαίο μέτριοι έως ισχυροί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10...23 0C. Στην ΛΑΡΙΣΑ 15…23 0C

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

Αναμένονται αραιές συννεφιές, τοπικά αυξημένες, και πιθανό να σημειωθούν ασθενείς βροχές μικρής διάρκειας, Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13…24 οC. Στον ΒΟΛΟ 17….24 οC

Αναμένονται αραιές συννεφιές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι ασθενείς έως μέτριοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10...23 οC. Στη ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 15..23 οC.

“Πηγή: ΕΜΕΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΑΚΟΥ∆ΗΣ”

Φαρμακεία Εφημερίες φαρμακείων (8πμ11μμ): ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Αλ. Παναγούλη & Μανδηλαρά (Β. Κων/νου και Β. Παύλου) τηλ. 2410626111 – ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Ανθίμου Γαζή 10 & Παλαιστίνης (γωνία) τηλ. 2410535973 - ΝΑΣΙΑ-

ΡΑ-ΓΚΟΒΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ Κύπρου 2 & Ογλ (Νέα Αγορά) τηλ. 2410237810 – ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παπασταύρου 3 (πεζόδρομος, απέναντι από ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ) τηλ. 2410252069 – ΠΑΛΙΑΝΤΩΝΗ ΑΝΝΑ 23ης Οκτωβρίου 51 (πρώην Γεωργίου Β’-Αγ.

SUDOKU 4 9 7 1 9 4 1 4 3 8 6

2 4 5 7 9 2 1 9

4 3 8 7 5 7 4 9 3 1 Daily Sudoku: Sun 22-Sep-2013

(c) Daily Sudoku Ltd 2013. All rights reserved.

5

ΡΗΣΕΙΣ

«Ο ηρωισμός δεν φέρνει αυτό το όνομα παρά γιατί περιφρονεί μια άβυσσο.» Ανρί Λακορντέρ

1863: Η Ιόνιος Βουλή τάσσεται ομόφωνα υπέρ της ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα.

Ο καιρός στη Θεσσαλία ΛΑΡΙΣΑ

>>

Κων/νος) τηλ. 2410281830 – ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ηπείρου 57β (πλησίον Αγ. Νικολάου) τηλ. 2410625789 ∆ιανυκτερεύει (11μμ-8πμ): ΤΖΑΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ∆ήμητρας 23 με Γαριβάλδη τηλ. 2410258215

Noσοκομεία Σήμερα ∆ευτέρα 23 Σεπτεμβρίου εφημερεύει το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Συμπληρώστε τους αριθμούς έτσι ώστε σε κάθε οριζόντια και κάθετη σειρά να εμφανίζονται όλοι οι αριθμοί από το 1 έως το 9. Παράλληλα σε κάθε 3x3 τετράγωνο θα πρέπει να περιέχονται οι αριθμοί από το 1 έως το 9.

Λαϊκές αγορές Σήμερα ∆ευτέρα λαϊκές αγορές λειτουργούν στις συνοικίες: 40 Μαρτύρων: Αυξεντίου – Νικηταρά – Σεφέρη, Φιλιππούπολης-Αγίου Θωμά: Αβδήρων

Ωροσκόπιο

ΚΡΙΟΣ: Κάπως ασαφής θα είναι η κατάσταση στον αισθηµατικό τοµέα. Γι’ αυτό θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τη συµπεριφορά σας στο πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Υπάρχουν πιθανότητες να πετύχετε τους στόχους σας. Μην βιαστείτε και κυρίως ενεργήστε µε φρόνηση. ΤΑΥΡΟΣ: Είναι σίγουρο ότι έχετε κερδίσει όχι µονάχα την εµπιστοσύνη, αλλά και την εκτίµηση του προσώπου που σας ενδιαφέρει. Κι από σας εξαρτάται να διατηρήσετε και τα δύο. Οι προσπάθειες που καταβάλλετε θα αποδώσουν και µάλιστα απόλυτα ικανοποιητικά. ΔΙΔΥΜΟΙ:Στις σχέσεις σας µε το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει δεν υπάρχουν πιθανότητες κάποιας αλλαγής, για ένα τουλάχιστον αρκετά µεγάλο διάστηµα. Μπορείτε τώρα, προοδευτικά, να αρχίσετε τις ενέργειες που θα έχουν για στόχο τους τη βελτίωση των οικονοµικών. ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Προσέξτε τη συµπεριφορά σας στο πρόσωπο που σας ενδιαφέρει αισθηµατικά. Και κυρίως προσέξτε να µην το απογοητεύσετε. Θα είναι πιο πολύ εις βάρος σας. Στον αισθηµατικό τοµέα, όλα εξαρτώνται από τη δική σας συµπεριφορά κι αντιµετώπιση των προβληµάτων. ΛΕΩΝ: Οι σχέσεις σας µε το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, θα παρουσιάσουν µια επιδείνωση. Και αυτό θα σας δηµιουργήσει µια κατάσταση εκνευριστική. Φροντίστε να φερθείτε µε υποµονή και προσπαθήστε να ξεπεράσετε την κρίση που υπάρχει στον αισθηµατικό σας δεσµό. ΠΑΡΘΕΝΟΣ:Δύσκολα θα µπορέσετε να επανορθώσετε σφάλµατα που σας έχουν αποξενώσει από το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Αλλά κάτι θα πρέπει να κάνετε όσο είναι καιρός, γιατί διαφορετικά εσάς θα βαρύνει η ευθύνη για τις δυσάρεστες εξελίξεις. ΖΥΓΟΣ: Η πρωτοβουλία των κινήσεων - για τη δηµιουργία κάποιου αισθηµατικού δεσµού, µε πρόσωπο που έως τώρα αποτελούσε για σας µια απλή γνωριµία βρίσκεται στα δικά σας χέρια. Εσείς, λοιπόν, θα πρέπει να κάνετε το πρώτο βήµα. ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Μπορείτε να βασισθείτε σε πρόσωπο που πρόσφατα γνωρίσατε. Οµως, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι η συνέπεια απέναντί του θα διαδραµατίσει βασικό ρόλο και στο παρόν και στο µέλλον. Τα επαγγελµατικά σας προβλήµατα θα βρούνε σύντοµα τη σωστή τους λύση. ΤΟΞΟΤΗΣ: Χάσατε εξαιρετική ευκαιρία που την αφήσατε να παρέλθει χωρίς να την εκµεταλλευθείτε. Ισως σας δοθεί, σε λίγο, άλλη µια. Δεν θα είναι τόσο αξιόλογη. Υπάρχουν πιθανότητες επιτυχίας, που όµως θα µειωθούν σηµαντικά, αν δεν µπορέσετε να διατηρήσετε την αυτοκυριαρχία σας. ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Από σας θα εξαρτηθεί το ποσοστό της επιτυχίας. Γι’ αυτό θα πρέπει να φερθείτε µε ψυχραιµία και κυρίως να αποφύγετε τις άσκοπες συζητήσεις. Δεν θα πρέπει να σας επηρεάζουν στα επαγγελµατικά σας ζητήµατα πρόσωπα που ανήκουν στο οικογενειακό περιβάλλον. ΥΔΡΟΧΟΟΣ:Μερικά γεγονότα θα σας εκνευρίσουν. Και πιο πολύ ίσως θα σας εκνευρίσει η συµπεριφορά του προσώπου που σας ενδιαφέρει. Αλλά σύντοµα όλα θα βελτιωθούν. Αποφύγετε µε κάθε τρόπο να δηµιουργήσετε προβλήµατα στο επαγγελµατικό περιβάλλον. ΙΧΘΕΙΣ: Είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για τις µέρες αυτές. Γιατί, βασικά, η διαµόρφωση της όλης καταστάσεως θα εξαρτηθεί από τις δικές σας ενέργειες και τον τρόπο αντιµετωπίσεώς της. Καµιά απολύτως αλλαγή στις σχέσεις σας µε το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει.

Koσµος ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ∆ευκαλίωνος 16, 2ος όροφος, Λάρισα, Τ.Κ. 41222, Λάρισα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2411 115336 FAX: 2411-103060, email: kosmos@kosmoslarissa.gr, ιστοσελίδα: www.kosmoslarissa.gr Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ: TB NEWS Μ.Ε.Π.Ε ΕΚ∆ΟΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Κώστας Τόλης

Τιμή φύλλου στο περίπτερο 1 ευρώ. (Tηλέφωνο συνεννόησης 2411-115336). Ψηφιακή συνδρομή (αποστολή της κάθε ημερήσιας έκδοσης στον υπολογιστή σας) 2,9 ευρώ το μήνα. ∆ιατίθενται εξαμηνιαίες συνδρομές με 17 ευρώ και ετήσιες με 34 ευρώ. Στείλτε όνομα και e-mail στο syndromes@kosmoslarissa.gr


www.kosmoslarissa.gr ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

σχό λ ι α

03 0 3

Καλογιάννης… hard

Φεύγει από Λάρισα;

Μόνο φασίστα δεν αποκαλεί ο Απόστολος Καλογιάννης τον Τζανακούλη. Συνοδοιπόρο των Χρυσαυγιτών, ίσως. Δείτε τι λέει: «Ο δήµαρχος µε την απάντηση του εµφανίζεται κατώτερος των περιστάσεων. Αδυνατεί να ανταποκριθεί στην κρισιµότητα των στιγµών και να αναλάβει τις ευθύνες του ως δήµαρχος. Η άποψη του, ότι δεν κατονοµάζει τη Χρυσή Αυγή, γιατί δεν ενοχοποιείται κανένα φρόνηµα, τον κατατάσσει σ΄ εκείνο το κοµµάτι της Ν.Δ. που υπερασπίζεται τη θεωρία των δύο άκρων. Επικίνδυνη άποψη που τη βιώσαµε σ εκείνο το αλησµόνητο δηµοτικό συµβούλιο όπου δίπλα του καθόταν ο φασίστας βουλευτής και πίσω από τα έδρανα του δηµοτικού συµβουλίου οι τραµπούκοι της Χ.Α. ανενόχλητοι ύβριζαν τους δηµοτικούς συµβούλους της Αριστεράς. Έτσι σκοπεύει να πορευτεί αν αύριο υπάρξει στην πόλη υποψήφιος δήµαρχος της Χ.Α. ;…». Τα υπόλοιπα στην ειδική συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου στην οποία- να είστε βέβαιοι- οι πάντες θα ξεχειλίζουν από δηµοκρατία… Κ.Τ.

Από Β΄Αθηνών µέχρι …Βρυξέλλες, φέρνουν τα δηµοσιεύµατα τον Φίλλιπο Σαχινίδη για τις επόµενες εκλογές. Ο Λαρισαίος, λέγεται, πως φοβάται ότι το ΠαΣοΚ δεν θα βγάλει βουλευτή στο νοµό στις επόµενες εκλογές και κάνει από τώρα το κουµάντο του για πιο ασφαλείς προορισµούς. Άγνωστο παραµένει αν µαζί του θα µετακοµίσει και ο…Καστρινός. Με ή χωρίς το θρυλικό µηχανάκι… Κ.Τ.

Την κατσαρόλα την γύρισε μόνος του…

Ακάθεκτος Ξεκαθάρισε οριστικά την θέση του ο Ντίνος Διαµάντος, απέναντι σε κόµµατα και χρίσµατα, σε ότι αφορά τον ίδιο και τον Δήµο Λαρισαίων. Με συνέντευξή του στην «Ελευθερία» ανέφερε ότι θα είναι υπερκοµµατικός υποψήφιος και δεν επιδιώκει κανενός είδους κοµµατικό χρίσµα. «Στόχος µου το βράδυ των εκλογών είναι η πόλη µας να βαφτεί βυσσινί και όχι µπλε ή πράσινη…», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράγιναν ντεµοντέ τα χρίσµατα. Καιρός ήταν… Κ.Τ.

… Πρωταθλητής ών παραπεμπτικ Μέσα στους πέντε πρώτους νοµούς στην Ελλάδα µε την µεγαλύτερη δαπάνη των συµβεβληµένων γιατρών µε τον ΕΟΠΥΥ, συγκαταλέγεται αυτός της Λάρισας. Μάλιστα, καταλαµβάνει την πρώτη θέση, µαζί µε Τρίκαλα και Μαγνησία, σε δαπάνη ανά χίλιους κατοίκους που φτάνει το ποσό των 10.000 ευρώ σε αντίθεση µε την Αττική που η αντίστοιχη δαπάνη δεν ξεπερνά τα 8.000 ευρώ. Σε σχετικό άρθρο των «Παραπολιτικών» του Σαββάτου, αναφέρεται ότι στην «τσιµπίδα» του συστήµατος πιάστηκαν εκατό γιατροί που υπέγραψαν χιλιάδες παραπεµπτικά για παρακληνικές εξετάσεις. Μεταξύ αυτών και ένας Λαρισαίος ορθοπεδικός ο οποίος στο διάστηµα των έξι µηνών που διεξήχθη η έρευνα, βρέθηκε µε συνολική δαπάνη 170.000 ευρώ, µε περισσότερα από 1.000 παραπεµπτικά και 8.000 πράξεις σε συγκεκριµένο θεραπευτήριο. Στη σχετική έρευνα συµπεριλαµβάνεται και ένας Καρδιτσιώτης που «έσπασε τα κοντέρ» αφού είχε συνολική δαπάνη 350.000 ευρώ µε 600 παραπεµπτικά και σχεδόν 13.000 πράξεις σε συγκεκριµένο κέντρο αποκατάστασης. Τυχαία χαρακτηρίζεται η Θεσσαλία, «Μέκκα» των κέντρων αποκατάστασης;... Δ.Μ.

Εισαγγελείς - εξομολόγοι «Των παθών τους τον τάραχο» περνούν οι εισαγγελείς της Λάρισας που βρίσκονται σε υπηρεσία, αφού έχουν αυξηθεί δραµατικά οι «απεγνωσµένοι» πολίτες, που ζητούν λύση στα προβλήµατα τους. Στα γραφεία του δικαστικού µεγάρου καταφεύγουν καθηµερινά «απελπισµένοι» Λαρισαίοι που ζητούν από τους δικαστικούς λειτουργούς να µεσολαβήσουν σε απίθανα πράγµατα, όπως για παράδειγµα στη ΔΕΗ προκειµένου να πετύχουν διακανονισµό της οφειλής τους. Υπάρχουν βέβαια και οι «δικοµανείς» που πάνε στον εισαγγελέα γιατί ο γείτονας γέµισε σκόνη το οικόπεδο τους ή τα νερά από τη µπουγάδα της γειτόνισσας πέφτουν στο µπαλκόνι τους. Αρκετοί µάλιστα ολοκληρώνουν την επίσκεψη τους µε µία από τις γνωστές επωδούς: «θα αυτοκτονήσω» ή «θα σας βγάλω στις εφηµερίδες και τα κανάλια». ‘Ήρεµα συµπατριώτες, µπορεί οι εισαγγελείς να είναι ευαίσθητοι άνθρωποι αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι είναι… δια πάσαν νόσο και πολύ περισσότερο δια πάσαν µα…. Δ.Μ.


04

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Λάκης και Τατιάνα «Το βαρέθηκα το βραχιόλι που το λένε χειροπέδα, εκτός αν το επενδύσω µε γουνάκι και γίνει καλύτερο» είπε ο Λάκης Γαβαλάς σε µια νέα επίδειξη προκλητικής αφασίας, καλεσµένος στο πρώτο (για τη νέα περίοδο) «Μίλα» της Τατιάνας Στεφανίδου. Η οικοδέσποινα όµως, αντί να τον βάλει στη θέση του θυµίζοντάς του ότι όποιος δεν θέλει να φοράει «το βραχιόλι που το λένε χειροπέδα» οφείλει να σέβεται τους νόµους και να είναι συνεπής µε τις υποχρεώσεις του, επέµενε να τον κοιτάζει χαµογελαστή. Φορώντας το υφάκι που παίρνουν κάτι µαµάδες όταν, παρ’ ότι γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους έκαναν σκανταλιά και κανονικά θα έπρεπε να τα επιπλήξουν, όχι µόνο δεν τα µαλώνουν αλλά τα καµαρώνουν: για το ανυπότακτο πνεύµα τους, για την τσαχπινιά και τη χάρη τους, για την αγνή, ανόθευτη, παραδοσιακή ελληνική κουτοπονηριά που κυλάει στο αίµα τους, και η οποία θεωρείται από ορισµένους µεγάλο προσόν. Ετσι κύλησε η εκποµπή: µε τον Γαβαλά να επιβεβαιώνει ότι και µετά τον δηµόσιο εξευτελισµό του και τη φυλάκισή του παραµένει ο ίδιος light Λάκης που είχαµε µάθει από τα lifestyle έντυπα. Αλλά και µε τη Στεφανίδου να επιβεβαιώνει ότι αν γύρω της το σύµπαν καταρρέει, στον δικό της α λα «Θλιµµένη Τζάσµιν» κόσµο, έναν κόσµο που αρνείται να αφήσει πίσω τα φρου-φρου του παρελθόντος και να αντιµετωπίσει το δυσχερές και εν πολλοίς θλιµµένο παρόν, όλα είναι όπως παλιά. Ηταν το «Μίλα» µια εκποµπή που ερχόταν από το χθες. Από την τηλεόραση της ανοησίας. Από την τηλεόραση που «χτυπούσε» υψηλά νούµερα κάνοντας συγκεκαλυµµένη (ή όχι) καζούρα στα ανά την Ελλάδα «νούµερα». Από την τηλεόραση των «πλαστικοποιηµένων» παρουσιαστριών και παρουσιαστών που πασπαλίζοντας τον Μπύθουλα όπου ζούσαν και σταδιοδροµούσαν µε χρυσόσκονη τον παρουσίαζαν ως µικρό Παρίσι. Τότε, ακόµη και αν δεν έπειθαν το κοινό στο σύνολό του (γιατί υπήρξαν και εκείνοι - και δεν ήταν λίγοι που µαγεύτηκαν από την αστραφτερή εικόνα τους), δεν ενοχλούσαν τόσο πολύ. Σήµερα όµως που συµβαίνουν όλα αυτά τα απερίγραπτα, που ένας ολόκληρος λαός ο οποίος πετούσε στα σύννεφα προσγειώθηκε ανώµαλα και δεν έχει καταφέρει ακόµη να συνέλθει από την πρόσκρουση, δεν µπορείς να βγαίνεις µέρα µεσηµέρι µεταµφιεσµένη σε Αβα Γκάρντνερ και να χαριεντίζεσαι µε υπόδικους, µε καταδικασµένους στην εσαεί βλακεία και µε άλλα µεταλλαγµένα πλάσµατα του εθνικού µας «Rocky Horror Show». Η εποχή της οφθαλµαπάτης και των ψευδαισθήσεων είναι παρελθόν και για τη µικρή οθόνη. Και αν αυτό δεν το έχουν καταλάβει όσοι σταδιοδρόµησαν ως σήµερα ως τηλε-Χουντίνι που ανοιγοκλείνοντας τα µάτια µάγευαν τους τηλεθεατές µε την ελαστικότητα και τη λάµψη των τεράστιων βλεφαρίδων τους, ας τους υποχρεώσουν οι τηλεθεατές να το καταλάβουν. Αυτοί έχουν τον τρόπο... Κοσµάς Βίδος (Το Βήµα)

www.kosmoslarissa.gr

Χωρίς… ράσα Τέσσερις… αρχιµανδρίτες εµφανίστηκαν µε κοστούµια και κοντά µουσάκια στα µπουζούκια του Βέρτη! Προς τι η έκπληξη; Μπορεί ο ένας να …παντρεύονταν. Να είχαν µπάτσελορ… Κ.Τ.

Του Γιάννη Ιωάννου από το Έθνος

Facebook και feeling Η διαδικασία παλιά λειτουργούσε ως εξής: Εσύ ζητούσες το κινητό της τηλέφωνο και περίµενες περίπου δυο µέρες για να επικοινωνήσεις για να µη φανείς εξαρτηµένος. Εκείνη λάµβανε το µήνυµα και απαντούσε τουλάχιστον µισή ώρα αργότερα για να µη φανεί απελπιστικά διαθέσιµη. Αυτό ήταν το πρωτόκολλο. Σήµερα όµως που όλα φιλτράρονται µέσα από έναν υπολογιστή τα πράγµατα λειτουργούν αλλιώς και µάλιστα µε πολύ µεγαλύτερη ταχύτητα. Πλέον η δεύτερη επαφή γίνεται τις πρώτες τέσσερις ώρες µέσα από τα social media. Σύµφωνα µε έρευνα της Pixmania, για να µετατραπεί η σχέση δύο ατόµων σε ερωτική, χρειάζονται 224 tweets, 163 γραπτά µηνύµατα (SMS), 70 Facebook µηνύµατα, 37 emails και 30 τηλεφωνικές κλήσεις. Τα νούµερα, δεν είναι και πολύ µεγάλα, κάτι το οποίο δικαιολογεί τη δηµιουργία σχέσης από το µηδέν κατά µ.ο. µέσα σε 24 ηµέρες. Το νούµερο αυτό ήταν κάποτε 78 ηµέρες, σχεδόν δυόµιση µήνες δηλαδή. Αυτή κι΄αν είναι έρευνα… X.Ψ.


www.kosmoslarissa.gr

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

σχό λ ι α Απίθανη εικόνα. Μοναχοί του Αγίου όρους έχουν καταφέρει να έρθουν κοντά με αρκούδες και μάλιστα κάνουν και παιχνίδια μαζί τους! Ένας από τους από αυτούς, μιλώντας στο Αγιορείτικο Βήμα σχολιάζει: «Η αγάπη για όσα έπλασε ο Θεός δεν πρέπει να έχει όριο, δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στον συνάνθρωπο αλλά πρέπει να διαχέεται σε κάθε πλάσμα του Θεού ξεχωριστά»…

05

Λόγω… δακτύλου! Απίστευτο περιστατικό χορήγησης άδειας σε δηµόσιο υπάλληλο είδε το φως της δηµοσιότητας. Συγκεκριµένα, υπάλληλος ζήτησε και πήρε αναρρωτική άδεια µε αφορµή ένα µικρό πρόβληµα που είχε στο χέρι του. Πρόκειται για υπάλληλο του υπουργείου Υγείας ο οποίος έλαβε τρεις εβδοµάδες αναρρωτική άδεια γιατί το µεσαίο δάκτυλο του αριστερού του χεριού... εκτινασσόταν και προφανώς δεν µπορούσε να κυκλοφορεί στους διαδρόµους του υπουργείου µε προτεταµένο δάχτυλο! Στον συγκεκριµένο είχε χορηγηθεί ανάλογη ιατρική γνωµάτευση, από γιατρό του νοσοκοµείου Λαρίσης, ο οποίος σηµείωνε σε αυτή ότι αφού τον εξέτασε διέγνωσε ότι πάσχει από «τινασσόµενο µέσο δάκτυλο της αριστερής χειρός»! Μόνο στο ελληνικό δηµόσιο συµβαίνουν αυτά!.. Ε.Κ.

«Χαστούκι» της Αποκεντρωμένης στον Δήμο Λαρισαίων Με µια απόφαση -φραγµό για όλες τις παρανοµίες του δήµου Λαρισαίων σε ότι αφορά την διαφάνεια των διαγωνισµών και την τήρηση της νοµιµότητας η οποία επιβάλλει την δηµοσίευση κάθε σχετικής διακήρυξης σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες του νοµού Λάρισας, η Αποκεντρωµένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς, ακύρωσε συγκεκριµένο διαγωνισµό του Δήµου Λαρισαίων για την προµήθεια φρέσκου γάλακτος ύψους 198.490 ευρώ! Η απόφαση έχει πολλαπλή σηµασία καθώς τεκµηριώνει την πρωτοφανή µηχανορραφία του Δήµου να δώσει παρανόµως την δεύτερη, υποχρεωτική δηµοσίευση, σε µια άγνωστη εβδοµαδιαία εφηµερίδα «µαϊµού» µε τον παραπλανητικό τίτλο «Κήρυκας», η οποία ανήκει σε εταιρεία µε µέτοχο µια Κυπριακή …οφσορ, και προφανή σκοπό να διευκολύνει τον Δήµο Λαρισαίων στην προσπάθειά του να παρακάµψει τους ελεγκτικούς µηχανισµούς στο θέµα της διαφάνειας! Με άλλα λόγια ο δήµαρχος κ. Τζανακούλης…πυροβόλησε τα πόδια του. Η απόφαση η οποία φέρει την υπογραφή της γραµµατέως της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Πόπης Γερακούδη δεν χωράει παρερµηνείες: «…Επειδή η παράλειψη ή η πληµµελής τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας του διαγωνισµού, η οποία πλήττει τις αρχές

του ανταγωνισµού, της πρόσβασης στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων και της διαφάνειας και καθιστά µη νόµιµη τη διενέργεια του. Επειδή εν προκειµένω κατά παράβαση των ανωτέρω ο Δήµος Λαρισαίων για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό δηµοσίευσε την περιληπτική διακήρυξ η σε µια ηµερήσια νοµαρχιακή εφηµερίδα ενώ προβλέπεται η δηµοσίευση να γίνεται σε δύο ηµερήσιες νοµαρχιακές - (ΦΕΚ 1222/20.5.2013 Β’-Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου). Αποφασίζουµε Ακυρώνουµε την υπ’ αριθµ. 356/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου Λαρισαίων αναφορικά µε την : «Εξέταση Πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισµού & Αξιολόγησης για την προµήθεια Φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήµου Λαρισαίων για το έτος 2013.». Το θέµα των παράνοµων δηµοσιεύσεων από πλευράς δήµου Λαρισαίων, έχει φυσικά και άλλες σοβαρότερες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Σωκράτους 111 Ταχ. Κώδικας: 41336 Πληροφορίες: A.Ζυγούρα Τηλέφωνο: 2413-503566 FAX: 2413-503557 E-mail: a.zygoura@apdthest.gov.gr

Θέμα:

παραµέτρους. Πλήττει ευθέως τα καλώς εννοούµενα συµφέροντα του Δήµου και των δηµοτών του, αλλά και εκείνα της αγοράς, καθώς η ακύρωση µιας σειράς συνακόλουθων διαγωνισµών έχει προφανείς συνέπειες για όλους τους παραπάνω. Με το θέµα της εφηµερίδας «µαϊµού» ασχολείται και ο εισαγγελέας καθώς έχει υποβληθεί µήνυση κατά παντός υπευθύνου ενώ, θα πρέπει να επισηµανθεί, ότι οι παράνοµες δηµοσιεύσεις συνιστούν ευθεία παράβαση καθήκοντος από πλευράς αιρετών και επισύρουν ποινικές κυρώσεις για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ που προέβησαν σε αυτές. Αξίζει τέλος να σηµειωθεί ότι ύστερα από έλεγχο, η Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης απέρριψε, για δεύτερη φορά, καταγγελία του κ. Τζανακούλη εις βάρος της εφηµερίδας «Κόσµος» µε την οποία ζητούσε να της…αφαιρεθεί το δικαίωµα των κρατικών δηµοσιεύσεων! Η σχετική απόφαση που φέρει ηµεροµηνία 18 Ιουλίου 2013 αναφέρει τα εξής: �����������������

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λάρισα:

22- 8- 2013

Αριθμ. Πρωτ.: 13937/140138

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ακύρωση της υπ’αριθμ. 356/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων Η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :Των άρθρων 1, 72, 225-227, 238 και 283 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010). 1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 2. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/τ. Α΄/1-2-1995). 3. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/20.3.2007 τεύχος Α) : Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις. 4. Το με αριθμό 138/2010 Προεδρικό Διάταγμα «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27-12-2010). 5. Την αριθμ. οικ. 2990/18604/2011 απόφαση μας περί «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε) στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» (ΦΕΚ 385/Β΄/2011). 6. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ.πρωτ.11389/8.3.93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) (ΦΕΚ Τ.2ος αρ.185/23.3.93) 7. Το με αριθμό 2067/14-1-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 14-12011» (Εγκύκλιος 6). 8. Τη με αριθμό 356/2013 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λαρισαίων αναφορικά με την : «Εξέταση Πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης για την προμήθεια Φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων για το έτος 2013». Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υποκαθιστά στις αρμοδιότητες του τον Ελεγκτή Νομιμότητας μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013 ΑΠ: 14292 Προς: Δήµος Λαρισαίων Γραφείο Τύπου Υπόψη Δηµάρχου κ. Τζανακούλη Θέµα: «Καταγγελία δήµου Λάρισας εναντίον εφηµερίδος “Κόσµος”». Σχετ.: Η µε Α.Π. 7267/09.04.2013 έγγραφη καταγγελία του δήµου Λάρισας. Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και µετά από επανεξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών της εφηµερίδας, δια του οποίου εκείνη περιλήφθηκε στον κατάλογο των δικαιούµενων να δηµοσιεύουν κρατικές καταχωρίσεις (ΥΑ 9814/17.5,2013, ΦΕΚ β΄1222/20.5.2013) σας ενηµερώνουµε για τα εξής: Τόσο κατά την πρώτη εξέταση του φακέλου της ηµερήσιας νοµαρχιακής εφηµερίδας «Κόσµος», όσο και κατά τον επανέλεγχο που διενεργήσαµε επ’ αφορµή της καταγγελίας του δήµου Λάρισας, 6 φάκελος της εφηµερίδας µε στοιχεία του έτους 2011 βρέθηκε πλήρης, χωρίς καµία έλλειψη στα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την εφαρµογή του Ν. 3S48/2007, οπότε ορθώς συµπεριελήφθη στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση. Κατά συνέπεια, το αίτηµα του δήµου Λάρισας για ακύρωση της απόφασης αναφορικά µε την εν λόγω εφηµερίδα, κρίνεται ότι δεν ευσταθεί. Ευχαριστούµε για τη συνεργασία και παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Σοφία Ζαµπά


ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΩΤΕΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΑΑΔΑΣ

Ανησυχία για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο - Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδος, εκφράζει την ανησυχία του για το μέλλον και συνέχεια των αγροτών, που έχουν επενδύσει με την προτροπή και τις ευλογίες της πολιτείας στο τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Σε ανακοίνωση τονίζεται μεταξύ άλλων: “Παρόλο την αρνητική στάση του

06 0 6

ΥΠΕΚΑ, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο παράρτημα Κεντ. Ελλάδος, θεωρώντας επιτυχημένη από τεχνικής άποψης την λειτουργία των Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, έπειτα και από διάλογο με τους συμμετέχοντες στο σύνδεσμο και λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη αύξηση της τιμής του αγροτικού τιμολογίου της ∆ΕΗ , που θα οδηγήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα εκτός παραγωγικής διαδικασίας μεγάλο μέρος αγροτικών

εκμεταλλεύσεων από τις δυναμικές αρδευτικές καλλιέργειες, προτείνει : Τόσο προς το ΥΠΕΚΑ όσο και στο ΥΠΑΑΤ , να προχωρήσει το συντομότερο σε νομικό πλαίσιο, το οποίο θα δίνει την δυνατότατα σε κάθε είδους αγροτική ενεργειακή ανάγκη (γεωτρήσεις, κτηνοτροφικές μονάδες, δασικά καταλύματα, αλιευτικά καταλύματα, μικρές μεταποιητικές μονάδες,) να αδειοδοτηθεί και παράλληλα να

ενταχθεί σε ευρωπαϊκό επιδοτούμενο πρόγραμμα για την εγκατάσταση μίνι Φωτοβολταϊκού , για τις ανάγκες της κατανάλωσης. Η παραπάνω πρόταση σε μία συγκυρία μείωσης του κόστους εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών , θα οδηγήσει σε μία σειρά θετικών επιπτώσεων για την αγροτική οικονομία, την αειφόρο ανάπτυξη, το περιβάλλον και την περιφερειακή ανάπτυξη”.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 www.kosmoslarissa.gr

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

“Ενωτική Πρωτοβουλία” κατά Τζανακούλη Κριτική στο δήμαρχο Λαρισαίων Κώστα Τζανακούλη ασκεί η δημοτική παράταξη της “ Ενωτικής Πρωτοβουλίας” με αφορμή τη δήλωση του κ. Τζανακούλη για το θέμα της Χρυσής Αυγής. Αναλυτικά στην ανακοίνωση της παράταξης επισημαίνεται: “Ο δήμαρχος με την απάντηση του εμφανίζεται κατώτερος των περιστάσεων. Αδυνατεί να ανταποκριθεί στην κρισιμότητα των στιγμών και να αναλάβει τις ευθύνες του ως δήμαρχος. Η άποψη του, ότι δεν κατονομάζει τη Χρυσή Αυγή, γιατί δεν ενοχοποιείται κανένα φρόνημα, τον κατατάσσει σ εκείνο το κομμάτι της Ν.∆. που υπερασπίζεται τη θεωρία των δύο άκρων. Επικίνδυνη άποψη που τη βιώσαμε σ εκείνο το αλησμόνητο δημ. συμβούλιο όπου δίπλα του καθόταν ο φασίστας βουλευτής και πίσω από τα έδρανα του δημ. συμβουλίου οι τραμπούκοι της Χ.Α. ανενόχλητοι ύβριζαν τους δημ . συμβούλους της Αριστεράς. Έτσι σκοπεύει να πορευτεί αν αύριο υπάρξει στην πόλη υποψήφιος δήμαρχος της Χ.Α.; Όχι άλλη ανοχή στο φασιστικό μόρφωμα. Συμφωνούμε με την πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης να συζητηθεί το θέμα στο δημ. Συμβούλιο και να παρθούν αποφάσεις”.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ημερίδα από το Εργατικό Κέντρο Λάρισας Η ∆ιοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ν. Λάρισας, διοργανώνει ημερίδα-συζήτηση για τα προβλήματα της Κοινωνικής Ασφάλισης και τις θέσεις του, την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα στην ισόγεια αίθουσα συνελεύσεών του (Εργατικής Πρωτομαγιάς 6). “Καλούνται όλα τα σωματεία της δυναμής του, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, αλλά και άλλα σωματεία να πάρουν μέρος. Εισηγητές θα είναι ο Τάσος Τσιαπλές πρόεδρος του ∆.Σ του ΕΚΝΛ και ο Θωμάς Κακαβάς, στέλεχος του ΠΑΜΕ και εκπρόσωπος των εργαζομένων στην κεντρική ∆ιοίκηση του ΙΚΑ. Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει συζήτηση, για τις θέσεις του και για τον τρόπο οργάνωσης της πάλης για την διεκδίκησή τους”.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

Ενίσχυση της απασχόλησης στην Αγιά Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ» ανακοινώνει την έναρξη της υλοποίησης του έργου «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Αγιάς», με την διοργάνωση ενημερωτικής συνάντησης την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου στις 19:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου του ∆ήμου Αγιάς, «Χρυσαλλίδα», Μεταξοχωρίου 43, Αγιά.

Σ

τόχος του έργου είναι η υποστήριξη: • ανέργων με σκοπό την πρόσληψή τους από επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα προγράμματα χρηματοδότησης νέων θέσεων απασχόλησης, • ανέργων οι οποίοι ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση • ειδικών κατηγοριών νέων επιστημόνων και αγροτών οι οποίοι ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες στο έργο (ωφελούμενοι) θα έχουν τη δυνατότητα να: • εξασφαλίσουν χρηματοδότηση (από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους) στα πρώτα / νέα επιχειρηματικά τους βήματα • ωριμάσουν την ιδέα τους, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρηματικότητας, για δημιουργία της δικής τους επιχείρηση ή της νέας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας • καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο, βιώσιμο και ρεαλιστικό επιχειρηματικό σχέδιο για την νέα τους επιχειρηματική δραστηριότητα • δημιουργήσουν ένα πρώτο δίκτυο πελατών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο • συνεργαστούν σε ομάδες προκειμένου να ιδρύσουν νέες καινοτόμες (σε δομή και περιεχόμενο) επιχειρήσεις στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας • να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους στο έργο μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου 2013. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την ενημερωτική συνάντηση αλλά και με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο έργο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Κεντρικά Γραφεία της

Αναπτυξιακής Σύμπραξης (τηλ.. 210-6743835 & 210-6141802 e-mail: stratis@stratis.com.gr) αλλά και στο ∆ήμο Αγιάς (τηλ. 24943-50100 - 50101 & 24943-50115. Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κος Περδικούλης Αντώνης). Η Α.Σ. «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ» αποτελεί αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και συγκροτείται από τους παρακάτω φορείς: • Συντονιστής: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ • ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ • ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ • ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ • Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε με μοναδικό σκοπό την υλοποίηση του έργου «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Αγιάς».


Τοπικά Αγιασμός Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Σήμερα ∆ευτέρα 23-09-2013 και ώρα 9.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός στην Σχολή Μαθητείας ΟΑΕ∆ Λάρισας ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2013-14.

Πυρκαγιά σε κάδους απορριμμάτων Πυρκαγιά σε 4 κάδους απορριμμάτων εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες σε διάφορα σημεία του κέντρου της Λάρισας,από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή τους. Η πυρκαγιά κατασβέσβηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία διενεργεί την προανάκριση.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 www.kosmoslarissa.gr

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

07

Κάλεσμα στην 48ωρη απεργία από την ΑΔΕΔΥ Λάρισας Κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους του ∆ημοσίου να απεργήσουν αύριο και μεθαύριο,στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας, απευθύνει το Ν.Τ Α∆Ε∆Υ Λάρισας.

Σ

το μεταξύ, συνεχίζουν και αυτήν την εβδομάδα τις κινητοποιήσεις και οι εκπαιδευτικοί, με απόφαση της ΟΛΜΕ. Σε ανακοίνωση η Α∆Ε∆Υ επισημαίνει: “Κυβέρνηση και Τρόικα, στοχοποιούν και απαξιώνουν το ∆ημόσιο Τομέα, καταστρέφουν ό,τι έχει απομείνει από το Κοινωνικό Κράτος και πλήττουν τους ∆ημόσιους Υπαλλήλους, οι οποίοι οδηγούνται κατά χιλιάδες σε διαθεσιμότητα και απόλυση. ∆ρομολογούν νέες μειώσεις στις

Διάρρηξη οικίας Προχθές το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Ραψάνης, άγνωστοι δράστες διέρρηξαν οικία 73χρονου , παραβιάζοντας την μπαλκονόπορτα και αφαίρεσαν από το εσωτερικό διάφορα χρυσαφικά, χρηματικό ποσό, καθώς και είδη ένδυσης και υπόδησης.

κύριες και επικουρικές συντάξεις, το εφάπαξ. Η κρίση αξιοποιείται για την απόλυτη επικράτηση και εδραίωση ακραίων πολιτικών λι¬τότητας και αναδιανομής του πλούτου, των εισοδημάτων, των δικαιωμάτων ΥΠΕΡ των λίγων, ΕΝΑΝΤΙΑ στη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, της κοινωνίας, των ανθρώπων που με μόχθο παράγουν. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του ∆ημόσιου Τομέα να συμμετάσχουν μαζικά στην 48ωρη Απεργία 24 και 25 Σεπτεμβρίου

2013 , καθώς και στην απεργιακή συγκέντρωση την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 10:30 το πρωί στην Πλατεία Ταχυδρομείου”. Την ίδια στιγμή, η ΓΣ των προέδρων των ΕΛΜΕ που συγκλήθηκε στις 20-9-13 στην Αθήνα, αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία τη συνέχιση της απεργίας διάρκειας με νέα 48ωρη απεργία τη ∆ευτέρα 23/9 και την Τρίτη 24/9. Νέες ΓΣ των ΕΛΜΕ θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 24/9 και νέα ΓΣ πρόεδρων την Τετάρτη 25/9 για την συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.


08

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 239 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 20122013 www.kosmoslarissa.gr www.kosmoslarissa.gr

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ

Στο επίκεντρο η πάταξη του λαθρεμπόριου καυσίμων Ερώτηση, σχετικά με την αδικαιολόγητη καθυστέρηση έκδοσης κρίσιμων υπουργικών αποφάσεων για τον εντοπισμό και πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων, κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ αυτών και ο βουλευτής Λάρισας ∆ημήτρης Γελαλής, προς τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στην ερώτηση αναφέρουν μεταξύ άλλων: «Ενώ η εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια προχωρά, 18 σχεδόν μήνες μετά την ψήφιση του νόμου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου (4072/2012), εκκρεμεί ακόμη η έκδοση τριών κρίσιμων υπουργικών αποφάσεων. Πρόκειται για την απόφαση της υποχρεωτικής σήμανσης των βυτιοφόρων, αυτή για την επίσης υποχρεωτική σήμανση των πλωτών μέσων και την απόφαση για την εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών σε διυλιστήρια και εταιρείες εμπορίας καυσίμων, όπου η ευθύνη ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Με αφορμή τα παραπάνω, ρωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς: «Πού οφείλεται αυτή η τόσο μεγάλη καθυστέρηση, με δεδομένο ότι οι αποφάσεις αυτές αφορούν στις βασικές πηγές του κυκλώματος λαθρεμπορίου, αφορούν δε τεράστια ποσά με τα οποία ζημιώνεται το δημόσιο;Πότε προβλέπεται να εκδοθούν οι παραπάνω αναφερόμενες τρεις υπουργικές αποφάσεις; Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχουν γίνει στον τομέα της πρόληψης και καταστολής του λαθρεμπορίου από τις αρμόδιες αρχές τους τελευταίους 18 μήνες; Πότε και ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν τα υπουργεία προκειμένου να παταχθεί το λαθρεμπόριο ναυτιλιακών καυσίμων και των προς εξαγωγή καυσίμων; Τί ποσά έχουν αποδώσει στα κρατικά ταμεία οι έλεγχοι για την πάταξη του λαθρεμπορίου;»

ΕΛΜΕ:Καθυστέρηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Αδικαιολόγητη χαρακτηρίζει η ΕΛΜΕ Λάρισας την καθυστέρηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών, παρά τις ελλείψεις που όπως υποστηρίζει, υπάρχουν ακόμη στα σχολεία σε διάφορες ειδικότητες, ζητώντας την άμεση τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που απέμειναν, ώστε να καλύψουν τα υπόλοιπα κενά που υπάρχουν . Σε ανακοίνωση αναφέρει: “∆εν πρέπει για κανένα λόγο να μετακινηθούν εκπαιδευτικοί εκτός Νομού Λάρισας, γιατί υπάρχουν είδη αρκετά κενά και θα δημιουργηθούν και άλλα για διάφορους λόγους όπως και κάθε χρόνο(συνταξιοδοτήσεις, άδειες , θέσεις ευθύνης, εγκυμοσύνες). Ακόμη με τις υποχρεωτικές μετατάξεις έχουν μετακινηθεί στην Α/θμια Εκπ/ση πολλοί συνάδελφοι που στο άμεσο μέλλον θα είναι απαραίτητοι. Επίσης οι συνάδελφοι δεν φέρνουν καμία ευθύνη για τις περσινές μεταθέσεις και τις φετινές αποσπάσεις. Ζητάμε να μη δοθεί προς το Υπουργείο Παιδείας καμία ονομαστική κατάσταση για κανένα συνάδελφο, ώστε να μην πληγεί η εργασιακή τους θέση και δημιουργηθούν πολλαπλάσια προβλήματα από τα είδη υπάρχοντα στο οικογενειακό και οικονομικό τους περιβάλλον”.

Τοπικά

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

Ανοιχτή συγκέντρωση για το μέλλον του ΓΝΛ Ανοιχτή Συγκέντρωση Πληροφόρησης και Συμπαράστασης για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, διοργανώνει η “Επιτροπή Αγώνα για τη Σωτηρία του Νοσοκομείου στην κεντρική πλατεία της πόλης την Τρίτη 1 Οκτώβρη 2013 και ώρα 8 το βράδυ, μετά την πρόσφατη σύσκεψη των σωματείων και συλλόγων του νομού.

Ε

ιδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται μεταξύ άλλων: “Την Πέμπτη 19 Σεπτέμβρη 2013 στο αμφιθέατρο του Γεν. Νοσοκομείου Λάρισας συναντήθηκαν πολίτες της Λάρισας και εκπρόσωποι σωματείων και συλλόγων του νομού, με κεντρικό θέμα συζήτησης: την φθίνουσα κατάσταση στην οποία συστηματικά οδηγείται το νοσοκομείο των Λαρισαίων, την προοπτική λειτουργίας του και την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η δημόσια υγεία στο σύνολό της. Από την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των παρευρισκόμενων, διαπιστώθηκε ως κοινή πεποίθηση ότι: • Η λειτουργία του νοσοκομείου βρίσκεται σε οριακό σημείο λόγω της μεθοδευμένης υποστελέχωσής του, της συνεχιζόμενης από ετών υποχρηματοδότησής του και τις τεράστιες – και πλέον επικίνδυνες για την ζωή – ελλείψεις σε υλικά πρώτης γραμμής, αντιδραστήρια και λοιπό εξοπλισμό • Η προσπάθεια υποβάθμισης του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας εντείνεται με προφανή σκοπό την πλήρη λειτουργική κατάρρευσή του και ουσιαστικά το κλείσιμο τόσο του Νοσοκομείου όσο και δύο του-

λάχιστον από τα Κέντρα Υγείας του νομού… • Στην προσπάθειά τους να δικαιολογηθούν στην κοινή γνώμη οι θεσμικοί (και εξωθεσμικοί) αυτουργοί, χρησιμοποιούν επιλεκτικά ή κατασκευασμένα στοιχεία και δείκτες!!! • Η δημόσια υγεία βάλλεται στο σύνολό της. Αντιμετωπίζεται πια ως αγοραίο εμπόρευμα και όχι ως κοινωνικό αγαθό που πρέπει να προσφέρεται δωρεάν και σε υψηλό επίπεδο σ’όλους τους ανθρώπους. Ήδη καμιά παροχή υγείας δεν προσφέρεται σε περισσότερους από 3.000.000 ανασφάλιστους συνανθρώπους μας! Αποφασίστηκε: Η δημιουργία Επιτροπής Αγώνα των Λαρισαίων Πολιτών με κεντρικούς στόχους: • Την σωτηρία, την ουσιαστική αναβάθμιση και την λειτουργική αυτονομία του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. ∆εν γίνεται αποδεκτή καμιά απόλυση ή κινητικότητα του προσωπικού, κανένα κλείσιμο κλινικής και καμιά μείωση κλινών! ∆ιεκδικούμε την αναγκαία χρηματοδότηση και την κάλυψη με μόνιμες προσλήψεις των τεράστιων αναγκών σε προσωπικό, σε σύγχρονο εξοπλισμό και τις αναγκαίες προμήθειες σε υλικά, αντιδραστήρια

και φάρμακα. • Την υπεράσπιση και διεκδίκηση της λειτουργικής αναβαμισης των Κέντρων Υγείας, των Περιφερικών Ιατρείων και των υπόλοιπων δομών της δημόσιας υγείας της περιοχής μας. • Την ελεύθερη πρόσβαση όλων των συνανθρώπων μας – ασφαλισμένων και μη – στο δημόσιο σύστημα υγείας. • Την διεύρυνση της Επιτροπής με εκπροσώπους από το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, την Α∆Ε∆Υ, τα πρωτοβάθμια σωματεία των εργαζομένων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, τις συλλογικότητες και τους υπόλοιπους φορείς του νομού μας. • ∆ιεκδικούμε άμεσα έκτακτες ειδικές συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίωνόλων των δήμων του νομού και της Περιφέρειας Θεσσαλίας με κεντρικό ζήτημα «Το μέλλον του νοσοκομείου μας» • Προσκαλούμε όλους τους πολίτες του νομού μας να ενημερωθούν σφαιρικά και αντικειμενικά και να συμμετέχουν ενεργά με τακτικές συναντήσεις μαζί μας για κοινή δράση και αντίσταση – στις επικίνδυνες για την υγεία όλων μας – πρακτικές της κυβερνητικής πολιτικής και των διορισμένων οργάνων της”.


Τοπικά ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ

Φταίω και εγώ!

Την περασµένη Τετάρτη συγκλονιστήκαµε όλοι από τη στυγερή δολοφονία ενός νέου ανθρώπου από έναν συµπολίτη του, µε τον οποίον –όπως όλα τα στοιχεία δείχνουν µέχρι τώρα – είχαν αγεφύρωτες πολιτικοιδεολογικές διαφορές. Δεν έχει πολλή σηµασία σε ποιο πολιτικό χώρο ανήκε το θύµα, ούτε και ο θύτης. Αυτό που ξέρω είναι ότι το παλικάρι δεν γυρίζει πίσω. Με αφορµή αυτό το τραγικό περιστατικό, οφείλουµε όλοι να προβληµατιστούµε, να αναλογιστούµε που πάµε ως κοινωνία –και στο µέτρο που θέλουµε ψύχραιµα και ρεαλιστικά να αντιµετωπίσουµε την κατάσταση για να αποτρέψουµε τυχόν επανάληψή της –να αναλάβουµε όλοι τις ευθύνες µας. Πολιτικοί, πολίτες, θεσµικά-συλλογικά όργανα και κοινωνία, και όσες ο καθένας νοµίζει ότι του αναλογούν. Ποιος φταίει λοιπόν γι’ αυτόν τον θάνατο; Απαντώ ευθέως: ΦΤΑΙΩ ΚΑΙ ΕΓΩ. - Φταίω και εγώ γιατί σαν πολίτης τα τελευταία χρόνια, έβλεπα όλο και περισσότερο τη βία να εξαπλώνεται στα γήπεδα, µε ανεξέλεγκτους χούλιγκαν, µαχαιρώµατα και ραντεβού θανάτου, αλλά δεν έκανα «αυτό που έπρεπε», αφού δεν απαιτούσα την παραδειγµατική τιµωρία διοικήσεων, παραγόντων και οπαδών ή όποιων άλλων υπευθύνων - Φταίω και εγώ που ως γονιός, δεν φρόντιζα να συµβουλεύω καθηµερινά τα παιδιά µου, ώστε να αποστρέφονται οτιδήποτε ενισχύει τον (κάθε λογής) φανατισµό και τις (κάθε είδους) ακρότητες , που «νοµιµοποιούνται» στις νεανικές ηλικίες και τείνουν να γίνουν µόδα στα σχολεία - Φταίω και εγώ, που ως πολιτικός, «ανέχτηκα» το 2008 «γνωστούς –αγνώστους» να καταστρέφουν περιουσίες, το 2010 κουκουλοφόρους να καίνε ζωντανούς ανθρώπους σε τράπεζα, το 2011 µαυροφορεµένους νταήδες να µαχαιρώνουν µετανάστες, και να «συναντιούνται» µε «κόκκινους λαϊκούς αγωνιστές» στην πάνω ή στην κάτω πλατείες Συντάγµατος, το 2012 νεόκοπους βουλευτές-ψευτόµαγκες να γρονθοκοπούν (σε ζωντανή µετάδοση) συναδέλφους τους, το 2013 να ακούω αρχηγούς κοµµάτων και πολιτικά στελέχη να µιλούν για κρεµάλες, λιντσαρίσµατα, ραντεβού στα γουναράδικα Κάποιοι λένε ότι αυτή η κατάσταση, είναι συνέπεια της οικονοµικής κρίσης. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά θα συµπληρώσω ότι πράγµατι οφείλεται και σε αυτήν , χωρίς ωστόσο αυτό να

σηµαίνει, ότι πριν από αυτήν, όλα δούλευαν ρολόι. Συµφωνώ µε όσους υποστηρίζουν ότι η οικονοµική κρίση προκαλεί αισθήµατα θυµού, οργής και αγανάκτησης στους πολίτες και ότι άλλα σκληρά µέτρα δεν πρέπει να υπάρξουν. Δεν µπορώ όµως να δεχτώ ότι ένας λαός που έχει θρηνήσει χιλιάδες νεκρούς από τους Ναζί και άλλους τόσους στον Εµφύλιο (αυτή τη µαύρη σελίδα της Ιστορίας µας που δυστυχώς πολλοί νεότεροι σήµερα αγνοούν…) γοητεύεται , ευνοεί και ενισχύει κάθε µορφής ακρότητες και βία. Η οικονοµική κρίση αργά ή γρήγορα θα περάσει. Το θέµα είναι τι θα αφήσει πίσω; Θα αφήσει έναν λαό ενωµένο, µε αλληλεγγύη και µαθηµένο από τα λάθη του ή έναν λαό διχασµένο, µε µίσος και φανατισµό που θα δυσκολευτεί, για χρόνια, να κλείσει τις πληγές του; Ας ευχηθούµε να µην συµβεί το δεύτερο! Ας αναλάβουµε όλοι τις ευθύνες µας - Η κυβέρνηση, ας δει µε µεγαλύτερη ευαισθησία τις ανάγκες των πολιτών και ας φροντίσει να επιταχύνει τους ρυθµούς της για να οδηγηθεί η χώρα το συντοµότερο δυνατό και µε ασφάλεια έξω από το λαβύρινθο της κρίσης - Η αντιπολίτευση να ξεκολλήσει επιτέλους από τη στείρα άρνηση, τα «όχι σε όλα» και τον άκρατο λαϊκισµό και ας συµβάλλει µε εποικοδοµητικές προτάσεις και δηµιουργική κριτική στο να βγούµε µια ώρα αρχύτερα από τα σηµερινά αδιέξοδα - Οι γονείς ας είµαστε δίπλα στα παιδιά µας για να τα «διδάξουµε» τι πραγµατικά έχει προκαλέσει ο φανατισµός και η µισαλλοδοξία στη χώρα - Τέλος, όλοι να έχουµε πάντα στο µυαλό µας, σε ποια αδιέξοδα µας οδηγούν οι ακραίες επιλογές, από όποια πλευρά και αν γίνονται . Την Τετάρτη χτύπησαν τον Παύλο. Αύριο –αν δεν αλλάξουµε µυαλά και νοοτροπία, όσο είναι ακόµη καιρός-µπορεί να είναι το παιδί σου, το παιδί µου, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ. Αυτό το τραγικό περιστατικό, αντί να µας διχάσει, ας µας ενώσει! Όσες διαφωνίες και αν έχουµε, η λογική, η ψυχραιµία και η σύνεση πρέπει να γίνουν καθηµερινός οδηγός στη σκέψη και τις πράξεις µας. Έχουµε περάσει και δυσκολότερα. Όλοι µαζί θα τα καταφέρουµε. Έλληνες είµαστε.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 www.kosmoslarissa.gr

09 0 9

Ας φτιάξουμε τώρα στη Λάρισα πέντε ποδηλατικές διαδρομές του Γιώργου Σούλτη* Το ποδήλατο στις δεκαετίες 60 και 70 ήταν το µέσο µεταφοράς του φτωχού. Κάθε οικογένεια στη Λάρισα είχε το ποδήλατό της, όπως σήµερα έχει το αυτοκίνητο. Σήµερα το ποδήλατο επανήλθε τη Λάρισα, και όχι µόνο σαν χόµπι και εργαλείο σωµατικής άσκησης, αλλά λόγω της οικονοµικής κρίσης και σαν µέσο µετακίνησης. Την τελευταία 5ετία η Λάρισα στη συνείδηση των πολιτών της ξαναγίνεται «ποδηλατούπολη» . Δυστυχώς όµως δεν είναι εύκολο να κινηθείς µε το ποδήλατο στους δρόµους της πόλης, οι οποίοι κατά κανόνα βρίσκονται σε κυκλοφοριακή συµφόρηση. Αυτό είναι ένας λόγος αποθάρρυνσης όλων εκείνων που θέλουν να χρησιµοποιούν το ποδήλατο σαν ένα εύκολο και φθηνό τρόπο για να πάνε στη δουλειά τους. Καθηµερινά τα ατυχήµατα µε ποδήλατα είναι πολλά. Η λύση για το ποδήλατο στις σύγχρονες µεγαλουπόλεις είναι η δηµιουργία ενός εκτεταµένου δικτύου ποδηλατοδρόµων, µια ιδέα που στην Ελλάδα άρχισε να γίνεται συνείδηση µόλις στις αρχές τις δεκαετίας του 2000. Το δίκτυο ποδηλατοδρόµων του κέντρου της Λάρισας είναι από τα πρώτα που δηµιουργήθηκαν σε ελληνικές πόλεις. Το έργο αυτό είναι η αρχή ενός µελετηµένου δικτύου που προέβλεπε τη σύνδεση των παρυφών της πόλης µε το κέντρο, ένα έργο όµως που ουδέποτε ολοκληρώθηκε. Πέραν αυτού η δη-µοτική αρχή εκείνη την εποχή µάλλον σκέφτηκε ότι βρήκε έναν εύσχηµο τρόπο να αναµορφώσει τα πεζοδρόµια του κέντρου χρηµατοδοτώντας το έργο από ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα για δηµιουργία ποδηλατοδρόµων, παρά να κατασκευάσει ένα πραγµατικό δίκτυο ποδηλατοδρόµων. Πέραν της µικρής του έκτασης, το συγκεκριµένο δίκτυο, καταλαµβάνεται συνήθως από πεζούς, οχήµατα και άλλες χρήσεις και στην ουσία έχει χάσει τη βασική του χρήση. Τι γίνεται λοιπόν σήµερα, στην εποχή της κρίσης, όπου δεν υπάρχουν οι οικονοµικοί πόροι για νέα έργα; Καταρχήν πιστεύουµε ότι οι ελάχιστοι έστω πόροι που διατίθενται για έργα, πρέπει να αξιολογούνται και να «πιάνουν τόπο». Θεωρούµε ότι το ποδήλατο αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τη Λάρισα και είµαστε σίγουροι ότι αν λειτουργούσε η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης (την οποία προβλέπει ο Καλλικράτης και η δηµοτική αρχή ουδέποτε ενεργοποίησε) θα αξιολογούσε ότι το έργο «ποδηλατόδροµοι» είναι πρώτης προτεραιότητας. Άλλωστε αν υπήρχαν έτοιµες µελέτες, η Περιφέρεια θα µπορούσε να βρει κάποιο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα χρηµατοδότησης. Πιστεύουµε ότι ένα έργο διευκόλυνσης της κίνησης των ποδηλατών, πρέπει να ξεκινήσει άµεσα. Για τον λόγο αυτό

άρθρο

καταθέτουµε δηµόσια µια πρόταση και καλούµε τη δηµοτική αρχή να την αποδεχτεί και να την υλοποιήσει. Η πρότασή µας σε πρώτη φάση απαιτεί µηδενικούς πόρους! Η πρόταση έχει ως εξής 1. Να χαραχθούν ακτινωτά από την περιφέρεια της Λάρισας προς το κέντρο, 5 ποδηλατικές διαδροµές. Θα µπορούσε να είναι οι εξής: από Νεάπολη, από Νέα Σµύρνη, από ΤΕΙ, από Γιάννουλη, από διασταύρωση Νίκαιας (Βερόπουλο) προς το κέντρο. 2. Οι διαδροµές αυτές θα χαραχθούν µετά από µελέτη ώστε να διέρχονται µέσα από µικρούς παράδροµους των συνοικιών, οι οποίοι θα χαρακτηριστούν «ποδηλατοπεζόδροµοι». Σε αυτούς θα απαγορεύεται η κυκλοφορία οχηµάτων, εκτός από τα οχήµατα των κατοίκων. Τέτοιου είδους δρόµοι στη βιβλιογραφία ονοµάζονται δρόµοι ήπιας κυκλοφορίας. 3. Η µελέτη αυτή θα εκπονηθεί από την υπηρεσία του δήµου, η οποία θα συνεπικουρείται από µέλη που θα ορίσουν οι ποδηλατικοί σύλλογοι της πόλης, η τροχαία Λάρισας, το ΤΕΙ και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Η µελέτη θα εγκριθεί από την επιτροπή κυκλοφοριακού του δήµου η οποία είναι θε-σµοθετηµένη και στην οποία συµµετέχουν η αντιπολίτευση, η τροχαία, το ΤΕΕ κλπ και µπορεί να διευρυνθεί µε εκπροσώπους των ποδηλατών. 4. Οι πόροι που απαιτούνται για αυτό το έργο είναι ελάχιστοι και αφορούν τη σήµανση και κάποιες µικροπαρεµβάσεις οι οποίες θα χρειαστούν να γίνουν στις διασταυρώσεις µε τις µεγάλες οδικές αρτηρίες. 5. Οι διαδροµές αυτές µπορούν αργότερα να διαµορφωθούν σε πραγµατικούς «δρόµους ήπιας κυκλοφορίας» µε παρτέρια παγκάκια και δέντρα, κατά τα πρότυπα των δρόµων ήπιας κυκλοφορίας που υπάρχουν στην Αθήνα και στην Ευρώπη. Η παράταξή µας στο προεκλογικό πρόγραµµα είχε ονοµάσει τους δρόµους αυτούς «πράσινες διαδροµές». Πιστεύουµε ότι είναι µια άµεσα υλοποιήσιµη πρόταση. Αν η δηµοτική αρχή την αποδεχτεί και την ενεργοποιήσει, µέσα σε δύο µήνες µπορεί οι ποδηλάτες να εγκαινιάσουν τις διαδροµές αυτές. Καλούµε τη δηµοτική αρχή να δει σοβαρά το θέµα αυτό. Καλούµε τους ποδηλάτες, οι οποίοι γνωρίζουµε ότι έχουν κάνει αντίστοιχες προτάσεις, και όλους τους Λαρισαίους να το ζητήσουν από τη δηµοτική αρχή µε επιµονή. Είναι κάτι που µπορεί να υλο- ποιηθεί άµεσα και δηλώνουµε ότι είµαστε στη διάθεση του οποιουδήποτε για περαιτέρω συζήτηση και συνεργασία. * Ο Γιώργος Σούλτης είναι επικεφαλής της παράταξης «Λαρισαίων Πόλις»


10

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 239ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 20122013 www.kosmoslarissa.gr www.kosmoslarissa.gr

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η 7η πιο φιλόξενη χώρα στον κόσμο η Ελλάδα Το γνωρίζαμε... θεωρητικά, τώρα αποδεικνύεται και πρακτικά. Mε σταθερές, κατά μέσον όρο, ξενοδοχειακές τιμές για το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Ελλάδα αναδείχθηκε μεταξύ των δέκα πιο φιλόξενων τουριστικών προορισμών στον κόσμο. Το συμπέρασμα προκύπτει από παγκόσμια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την hotels.com, με δείγμα 27.000 ταξιδιωτών διεθνώς. Συνεπώς, δύσκολα αμφισβητείται. Τι προκύπτει; Οτι η Ελλάδα βρίσκεται στην 25η θέση σε ό,τι αφορά τους πιο φθηνούς προορισμούς, μεταξύ 68 χώρων σε όλο τον κόσμο και με βάση τις ξενοδοχειακές της τιμές για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή της διαμορφώθηκε στα 106 ευρώ, παραμένοντας αμετάβλητη σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, και αυτό είναι το σημαντικότερο, συγκαταλέγεται μεταξύ των δέκα πιο φιλόξενων προορισμών στον κόσμο. Στην ίδια δεκάδα βρίσκονται επίσης οι ΗΠΑ, η Ισπανία, η Ιαπωνία, η Ταϊλάνδη, η Ιταλία, το Μεξικό, η Γερμανία, η Αγγλία και η Αυστραλία. Το πιο σημαντικό; Ακριβότεροι ανταγωνιστικοί προορισμοί, σε σχέση με την Ελλάδα, ήταν η Τουρκία, με μέση ξενοδοχειακή τιμή 118 ευρώ (επίσης αμετάβλητη σε σχέση με πέρυσι), και η Αίγυπτος με 110 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 25%. Αναφορικά και πάλι με τις μέσες τιμές, από την ίδια έρευνα προκύπτει πως η Κύπρος είχε την ίδια με τη χώρα μας, παρουσιάζοντας πτώση κατά 9% και η Ισπανία ήταν λίγο φθηνότερη, με μέση τιμή 104 ευρώ, παρουσιάζοντας όμως αύξηση κατά 2%. Οι χώρες που παρουσίασαν τις υψηλότερες αυξήσεις στις ξενοδοχειακές τους τιμές, πέραν της Αιγύπτου που βρέθηκε στη πρώτη θέση, ήταν η Τυνησία, που έφθασε στα 87 ευρώ με άνοδο 22%, και το Μεξικό, που έφθασε στα 146 ευρώ, με άνοδο 20%. Καθημερινή

Διήμερη απεργία δημοτικών υπαλλήλων Την προκήρυξη νέας 48ωρης πανελλαδικής απεργίας των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, για σήμερα ∆ευτέρα 23 και Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Σήμερα, στις 11 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Καραϊσκάκη και θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης.

Εθνικά ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Προβάδισμα ΣΥΡΙΖΑ, πτώση Χρυσής Αυγής Οριακό προβάδισμα της τάξης του 0,2% στον ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Ν∆, δίνει νέα δημοσκόπηση που έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσίευσε το «Έθνος της Κυριακής», καταγράφεται πτώση των ποσοστών της Χρυσής Αυγής, λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τον 45χρονο χρυσαυγίτη στο Κερατσίνι. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει ποσοστό 19,8%, με τη Ν∆ να έπεται με 19,6%. Ακολουθεί η Χρυσή

Αυγή με 7,8%, το ΠΑΣΟΚ με 4,8%, το ΚΚΕ με 4,6%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 3,6%, ενώ η ∆ΗΜΑΡ συγκεντρώνει 3,2%. Το 30,9% αγγίζει το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου. Στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς προηγείται με 32%, με τον Αλέξη Τσίπρα να καταγράφει ποσοστό 15%. Ακολουθούν: Ευάγγελος Βενιζέλος και Φώτης Κουβέλης με 3%, ενώ Πάνος Καμμένος και Νίκος Μιχαλολιάκος συγκεντρώνουν από 2%. «Κανένας» απαντά το 37% των ερωτηθέντων.

ΤΥΧΕΡΟΙ 40.000 ΠΕΡΙΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Ποιοι γλιτώνουν τις περικοπές στο εφάπαξ

Βροχερός ο καιρός σήμερα Πρόσκαιρες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στη δυτική Ελλάδα και τα ανατολικά ηπειρωτικά προβλέπει για τη ∆ευτέρα 23 Σεπτεμβρίου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Στην περιοχή της Θεσσαλίας, όπως αναφέρει το Newpost. gr , προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, ενώ βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς κελσίου.

Τ

ο υπουργείο Οικονομικών με επείγον έγγραφό του καλεί το Ταμείο Πρόνοιας του ∆ημοσίου να “τρέξει” την εξόφληση των εφάπαξ που έχει προγραμματίσει με τη χρηματοδότηση που ήδη έχει δοθεί και να υποβάλει νέο σχέδιο για πρόσθετη χρηματοδότηση ώστε να καλύψει και νέες αιτήσεις εφάπαξ, που σε διαφορετική περίπτωση θα κινδυνεύσουν να υποστούν νέες περικοπές. Όπως αναφέρει η εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος”, στην κατηγορία αυτή ανήκουν περίπου 40.000 δημόσιοι υπάλληλοι που

συνταξιοδοτήθηκαν εντός του 2012 και το 2013 αλλά ακόμη δεν έχουν πάρει εφάπαξ και ούτε ανήκουν στη λίστα πληρωμής των εφάπαξ που διεκπεραιώνει το Ταμέιο Πρόνοιας, αφού η χρηματοδότηση ύψους 1,1 δισ. ευρώ που έλαβε το Ταμείο στις αρχές του έτους επαρκεί για να πληρωθούν τα εφάπαξ των υπαλλήλων που συνταξιοδοτήθηκαν ως τα τέλη του 2011 με αρχές του 2012. Η πληρωμή αυτών των εφάπαξ ολοκληρώνεται κανονικά τον Ιανουάριο του 2014. Για να αποφευχθούν όμως οι περικοπές στο εφάπαξ των υπαλλήλων

που συνταξιοδοτήθηκαν το 2012 και το 2013, θα πρέπει οι πληρωμές των εφάπαξ των προηγούμενων ετών να γίνουν εντός του 2013 και παράλληλα να υποβληθεί σχέδιο για την εξόφληση και άλλων εφάπαξ που είναι σε λίστα αναμονής. Πάντως, αν τα εφάπαξ δεν τακτοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2013, τότε τα Ταμεία δε θα έχουν άλλη ευκαιρία για πρόσθετη χρηματοδότηση και το Ταμείο Πρόνοιας θα χρειαστεί να πληρώνει με όσα έχει το ταμείο, δηλαδή με μειώσεις και σε όσους είναι σε εκκρεμότητα από το 2012 και το 2013.


Εθνικά ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Κλείδωσε ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση εντός της κυβέρνησης για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων του 2014 και σύμφωνα με πληροφορίες συμφωνήθηκαν προσαρμογές στη φορολόγηση των κατοικιών και των οικοπέδων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης και οικισμών. Η φορολόγηση για τα αγροτεμάχια κρίθηκε επαρκής και δεν πρόκειται να υπάρξουν αλλαγές. Έτσι, το τελικό νομοσχέδιο που θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός των ημερών αφού πρώτα παρουσιασθεί στους επικεφαλής της τρόικας θα προβλέπει τα εξής: -Στις κατοικίες ο βασικός φόρος (συντελεστής) θα ξεκινά από 2,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τιμή ζώνης έως 500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και κλιμακώνεται μέχρι τα 14 ευρώ το τ.μ., για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης άνω των 5.000 ευρώ ανά τ.μ.. Ωστόσο, για τον υπολογισμό του φόρου εκτός από το βασικό συντελεστή θα προσμετράται και ο συντελεστής ορόφου, ο συντελεστής βοηθητικών χώρων (όπου υφίστανται), ο συντελεστής παλαιότητας και ο συντελεστής ημιτελών χώρων. Για κάποιες δε περιπτώσεις ακινήτων έχει προβλεφθεί και συντελεστής απομείωσης ( π.χ. βιομηχανικές εγκαταστάσεις). ∆ιαμέρισμα 100 τ.μ. σε περιοχή που η τιμή ζώνης είναι μεταξύ 1.001 και 1.250 ευρώ ανά τ.μ. θα επιβαρυνθεί με βασικό φόρο 350 ευρώ (100χ3,5 ευρώ ανά τ.μ. που είναι ο συντελεστής βάσει τιμής ζώνης). Εάν το διαμέρισμα είναι στο 4ο όροφο πολυκατοικίας ο βασικός φόρος θα πολλαπλασιασθεί με συντελεστή 1,04 , ήτοι θα ανέλθει στα 364 ευρώ.

ΘΕΜΑ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Νέος γύρος διαπραγματεύσεων με την τρόικα Ξεκίνησε ο νέος γύρος των διαπραγματεύσεων του οικονομικού επιτελείου με τους επικεφαλής της τρόικας, σε έναν εφ’ όλης της ύλης έλεγχο της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει έως το τέλος του έτους. Ο συγκεκριμένος έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια: Έως τις 10 Οκτωβρίου, κύριο αντικείμενο θα είναι η πορεία υλοποίησης των προαπαιτούμενων για την εκταμίευση της δόσης του 1 δισ. ευρώ (οριστικοποίηση σχεδίων αναδιάρθρωσης ΕΑΣ, ΕΛΒΟ και ΛΑΡΚΟ, εκκαθάριση οφειλών του ∆ημοσίου προς ΕΥ∆ΑΠ- ΕΥΑΘ, ένταξη 12.500 δημοσίων υπαλλήλων στο καθεστώς της κινητικότητας έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ψήφιση νέου Κώδικα ∆ικηγόρων). Οι διαπραγματεύσεις θα διακοπούν για την ετήσια σύνοδο του ∆ΝΤ (11- 13 Οκτωβρίου) και τη συνεδρίαση του Eurogroup (14 Οκτωβρίου) και θα ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο των διαβουλεύσεων στα τέλη Οκτωβρίου. Αυτή τη φορά, αντικείμενο θα είναι η επικαιροποίηση του Μνημονίου και η κάλυψη του δημοσιονομικού κενού της διετίας 2015- 2016 (η τρόικα το υπολογίζει στα 4- 5 δισ. ευρώ, ενώ η ελληνική πλευρά στα 2,5 δισ. ευρώ). Zougla.gr

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 www.kosmoslarissa.gr

11

ΔΙΕΡΕΥΝΑΤΑΙ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Προκαταρκτική για τη Χρυσή Αυγή Προκαταρκτική εξέταση διέταξε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Γκουτζαμάνη για την υπόθεση των 32 δικογραφιών που έχει αποστείλει ο υπουργός ∆ημόσιας Τάξης Ν. ∆ένδιας και αφορούν μέλη της Χρυσής Αυγής.

Η

προκαταρκτική εξέταση ανατέθηκε στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαρ. Βουρλιώτη, ο οποίος θα ενεργήσει ταχύτατη ανάκριση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν, εκτός των άλλων αδικημάτων, έχει συσταθεί εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με τον άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα. Ο κ. Βουρλιώτης, θα υποβάλει στο τέλος αιτιολογημένο πόρισμα. Έρευνες και στο στρατό Σημειώνεται επίσης ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ∆. Αβραμόπουλος έδωσε εντολή στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Μ. Κωσταράκο για τη διερεύνηση δημοσιογραφικών πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες, μέλη της Χρυσής Αυγής εκπαιδεύονται από εν ενεργεία στελέχη των Ειδικών ∆υνάμεων του στρατού, και τον καταλογισμό ευθυνών, αν υπάρχουν. «Με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας “Το Βήμα της Κυριακής”, το οποίο φέρει μέλη της Χρυσής Αυγής να λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση με όπλα, από εν ενεργεία στελέχη των Ειδικών ∆υνάμεων των Ενόπλων ∆υνάμεων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ∆ημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε εντολή στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο για τη διερεύνηση του θέματος και τον καταλογισμό ευθυνών, αν υπάρχουν», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ. Πρόταση αναστολής κομματικής χρηματοδότησης Εν τω μεταξύ, πρόταση αναστολής κομματικής χρηματοδότησης απέστειλε ο υπουργός ∆ημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νίκος ∆ένδιας στον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη. Ειδικότερα, ανακοινώθηκε πως απεστάλη από τον κ. ∆ένδια στον κ. Μιχελάκη, ύστερα από επικοινωνία που είχαν, νομοθετική πρό-

ταση τροποποίησης του άρθρου 7 του Νόμου 3023/2002, σχετικά με την κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων. Σύμφωνα με την πρόταση, αναστέλλεται η κρατική χρηματοδότηση ενός κόμματος σε περίπτωση αμετάκλητης παραπομπής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του αρχηγού του ή κρίσιμου αριθμού (περισσοτέρων του ενός δεκάτου του συνολικού αριθμού) βουλευτών ή μελών του κεντρικού οργάνου διοίκησής του, για τα αδικήματα των άρθρων 187 ή 187Α ή 187Γ του Ποινικού Κώδικα ή για κακούργημα που επισύρει ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών. Χ.Α.: ∆εν στηριχτήκαμε ποτέ στο κρατικό χρήμα Η κατάργηση της χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής δεν θα έχει καμία επίπτωση «πέρα από το πολύπλευρο κοινωνικό της έργο, τα συσσίτια και τις δωρεές χρημάτων για κοινωφελείς σκοπούς», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα, σχολιάζοντας την πρόταση ∆ένδια. Η Χρυσή Αυγή υποστηρίζει ότι δεν στηρίχτηκε ποτέ στο κρατικό χρήμα και σημειώνει πως αν καταργηθεί η χρηματοδότηση της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ, «Σαμαράς και Βενιζέλος θα πάνε αμέσως φυλακή λόγω χρεών προς τις τράπεζες». Εκτιμά, μάλιστα, πως «ίσως αυτός είναι ο άμεσος στόχος των υπαλλήλων της Μέρκελ». «Αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει ο Σαμαράς και ο ∆ένδιας με τις αστυνομικές απαγορεύσεις στις διανομές τροφίμων, θα το κάνουν τώρα μέσω διακοπής της χρηματοδότησης του κόμματος», υποστηρίζει το κόμμα. «Τα χρήματα αυτά, που η Χρυσή Αυγή επιστρέφει στον ελληνικό λαό, τώρα θα μένουν στα κρατικά ταμεία και θα χαρίζονται ως παράνομα τοκοχρεολύσια στους τοκογλύφους δανειστές», καταλήγει η ανακοίνωση. Πηγή: ΑΜΠΕ


12

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 www.kosmoslarissa.gr

πολιτισμός

ΚΑΛΕΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Στο Λονδίνο η χορευτική ομάδα Βλατσιωτών

Η χορευτική ομάδα του Συλλόγου Βλατσιωτών Ν. Λάρισας, θα μεταβεί στο Λονδίνο μετά από πρόσκληση της ΄Ενωσης Μακεδόνων Μεγάλης Βρετανίας από 17 Οκτωβρίου έως 21 Οκτωβρίου , για να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις μνήμης του Μακεδονικού αγώνα και της απελευθέρωσης της Μακεδονίας . Η ΄Ενωση Μακεδόνων Μεγάλης Βρετανίας δημιουργήθηκε το 1989 από μερικούς ένθερμους Μακεδόνες που ασχολούμενοι με τα ναυτιλιακά στο Λονδίνο αποφάσισαν να ενώσουν τις προσπάθειές τους και να οργανώσουν μια Μακεδονική ΄Ενωση, η οποία δεν θα περιοριζόταν στα γνωστά κοινωνικά πλαίσια, αλλά θα είχε και ευρύτερους σκοπούς. Η ΄Ενωση Μακεδόνων στο Λονδίνο απαριθμεί 200 μέλη και σημειώνει μια εξαιρετική δραστηριότητα που εντυπωσιάζει με την δυναμική της την Ελληνική παροικία του Λονδίνου. Η χορευτική ομάδα του Συλλόγου Βλατσιωτών, που έλαβε την εξόχως τιμητική πρόσκληση, έχει πολλές επιτυχίες στο ιστορικό της . ΄Εσυρε το χορό και διακήρυξε τη λεβεντιά και τη μεγαλοσύνη της Μακεδονικής ψυχής, σε σημαντι-

κές διοργανώσεις, στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες: στην πρωτεύουσα της μουσικής τη Βιέννη, στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας το Μόναχο, στην πρωτεύουσα της Ευρώπης τις Βρυξέλλες, σε πόλεις της Κάτω Ιταλίας και Σικελίας, στην «Αιωνία πόλη» τη Ρώμη , στην πρωτεύουσα του Βρανδεμβούργου το Βερολίνο και τώρα στην πρωτεύουσα της Γηραιάς Αλβιόνας, το Λονδίνο. Η χορευτική ομάδα αποτελείται από νέους ανθρώπους με οράματα, με αγάπη και μεράκι για τη μουσική , τους χορούς και τα τραγούδια της Βλάστης και της Μακεδονίας. Οι χορευτές του Συλλόγου Βλατσιωτών εκπροσωπούν με τρόπο αυθεντικό τον πλούτο της Μακεδονικής παράδοσης και του λαϊκού πολιτισμού της Βλάστης. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Βρετανική Πρωτεύουσα , η αποστολή του Συλλόγου Βλατσιωτών, θα επισκεφθεί τον «οίκο Γαλάνου», το σπίτι της Βρετανικής Λεγεώνας, που βρίσκεται στην περιοχή της Οξφόρδης . Ο Βλατσιώτης οικουμενικός ευεργέτης Χριστόδουλος Γαλάνος πλούτισε στην Ταγκανίκα και άφησε

τεράστια περιουσία χωρίζοντάς την σε τρία επιμέρους τμήματα, στην Τανγκανίκια, ανταποδίδοντας στο λαό της όσα κέρδισε εκεί, στην Ελλάδα και στη Βλάστη τη γη που τον γέννησε και στη Αγγλία εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την ειρήνη που επέβαλαν οι ΄Αγγλοι στην Ταγκανίκα και τον ορθό τρόπο ζωής που επικράτησε εκεί επί βρετανικής διακυβέρνησης. Ο «οίκος Γαλάνου» ιδρύθηκε και λειτουργεί με χρήματα του ευεργέτη και πρόεδρός του είναι η Βασίλισσα Ελισάβετ η οποία παρασημοφόρησε το Χρ. Γαλάνο με το παράσημο «order of the British Empire» . Η χορευτική ομάδα του Συλλόγου Βλατσιωτών θα δώσει χορευτική παράσταση στον «οίκο Γαλάνου» τιμώντας τη μνήμη του ευεργέτη Χρ. Γαλάνου. Τη μουσικοχορευτική επιμέλεια του προγράμματος έχει ο Γιάννης Βασβατέκης. Συνοδεύουν ο πρόεδρος του Συλλόγου Κώστας Βασβατέκης, η Αντιπρόεδρος Γίτσα Τζαφέτα , η Γεν. Γραμματέας Τάνια Παλαιού, το μέλος του ∆.Σ. Ευθαλία Βακατάρη και πολλά μέλη του Συλλόγου.

Διαγωνισμός θεάτρου δρόμου «48 ώρες πριν» ΄Ενας πρωτότυπος αλλά και δημιουργικός διαγωνισμός προκηρύσσεται από τους διοργανωτές του 2ου Φεστιβάλ θεάτρου δρόμου Λάρισας « Οι δρόμοι μας». 48 ώρες πριν την έναρξη του Φεστιβάλ το οποίο ξεκινάει την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, όσα σχήματα έχουν δηλώσει συμμετοχή, θα πάρουν στο e-mail τους, ένα θέμα. Θα έχουν 48 ώρες στη διάθεσή τους, αυτοί και η ομάδα τους να κινητοποιήσουν την τέχνη και τη φαντασία τους και να παρουσιάσουν ένα αυτοσχεδιασμό 10 λεπτών, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου το βράδι, στην αποχαιρετιστήρια βραδιά του Φεστιβάλ θεάτρου δρόμου Λάρισας. ΄Ένα όμορφο έπαθλο περιμένει το νικητή και αναμνηστικά διπλώματα όλους τους συμμετέχοντες. ΄Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, όσοι σκέφτονται να καταπλήξουν με την πρωτοτυπία τους δεν έχουν παρά να δηλώσουν συμμετοχή στο : artfools. symmetoxes@gmail.com. Η φετινή 2η διοργάνωση Φεστιβάλ θεάτρου δρόμου γίνεται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και συνεργάζονται για την πραγματοποίησή του, το Επιμελητήριο Λάρισας, ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας, η πολιτιστική ομάδα της Artfools που έχει και την ευθύνη του όλου σχεδιασμού, με τη συνεργασία της καλλιτεχνικής ομάδας «Μικρός Πρίγκηπας». Το Φεστιβάλ Θεάτρου δρόμου είναι ένας θεσμός που κρατάει από πολύ παλιά. Από την comedia de l’arte, και τους γνωστούς θιάσους δρόμου του Μεσαίωνα, μέχρι σήμερα όπου όλο και περισσότερες πόλεις το εντάσσουν στα πολιτιστικά τους δρώμενα . Οι δρόμοι γεμίζουν παλιάτσους, ζογκλέρ, περφόρμερς, θιάσους δρόμου, μίμους, θέατρα σκιών σ΄ένα πολύβουο πανηγύρι προσφέροντας γέλιο και καλή διάθεση σε όλους.


•διασκέδαση •ψυχαγωγία

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 www.kosmoslarissa.gr

13

«Ανοιχτές πόρτες» στο ΔΩΛ Το ∆ημοτικό Ωδείο Λάρισας ανοίγει την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013 τις πόρτες σ’ όλους τους Λαρισαίους, για να υποδεχθεί μουσικά τη νέα σχολικήκαλλιτεχνική χρονιά. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι το ακόλουθο: 11.00- 11.30 Μικρά μουσικά σχήματα ∆.Ω.Λ. (Αίθουσα Συναυλιών) 11.30-12.00 Σχολή “Pop Rock” ∆.Ω.Λ. (Αίθριο) 12.00-12.15 Χαιρετισμοί (∆ήμαρχος, Πρόεδρος & ∆ιευθυντής ∆.Ω.Λ.) 12.15-13.15 Συμφωνική Ορχήστρα Νέων ∆ήμου Λαρισαίων, Μαθητικές Ορχήστρες ∆.Ω.Λ. « Μανώλης Καλομοίρης» & «∆ημήτρης

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Έχασα 27 κιλά μέσα σε σαράντα μέρες» Μητρόπουλος» (Αίθουσα Συναυλιών) 18.00-18.30 Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο “InDonnation” (Αίθουσα Συναυλιών) 18.30-19.00 Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής ∆.Ω.Λ. (Αίθριο) 19.00-19.45 Παιδική & Μικτή Χορωδία ∆.Ω.Λ. (Αίθουσα Συναυλιών) 19.45-20.15 Σχολή Μονωδίας ∆.Ω.Λ. (Αίθριο)

20.15-20.45 Φιλαρμονική ∆.Ω.Λ. (Αίθουσα Συναυλιών) 20.45-21.15 Σχολή λαϊκών οργάνων (Αίθριο) 21.30 Πάρτυ…!!! Παράλληλα με τις εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται σε διάφορες αίθουσες, μαθήματα από τους διδάσκοντες του ∆.Ω.Λ., τα οποία θα μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος γονέας ή σπουδαστής.

Μουσικές παραστάσεις στο Θέατρο του Μύλου Η Φανή Γέμτου (φωνή), η Ελένη Καρακάση (φωνή) κι ο Παναγιώτης Παπαγεωργίου (πιάνο, φωνή) σε συνεργασία με το Θεσσαλικό Θέατρο συναντιούνται στο Θέατρο του Μύλου, το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Οι Λαρισαίοι μουσικοί θα ερμηνεύσουν σπουδαία ελληνικά τραγούδια σημαντικών συνθετών που σημάδεψαν τις ζωές μας μέσα στα χρόνια (Λοΐζος, Χατζιδάκις, Θεοδωράκης, Ξαρχάκος, Μούτσης κ.α.), αλλά και πιο σύγχρονες ελληνικές μελωδίες

που μας κάνουν να ονειρευόμαστε ακόμα (Κραουνάκης, Καραμουρατίδης, Αντύπας, Καζαντζής κ.α.). Τα λόγια καμιά φορά γίνονται γραφικά στην καθημερινότητα. Χάνουν τα συστατικά τους, χάνουν τη γεύση τους. Τα καλά τραγούδια δικαιώνουν όλα εκείνα τα λόγια που δεν κατάφεραν ποτέ να φτάσουν στον παραλήπτη με τη δύναμη που κάποτε γεννήθηκαν...Ένα μουσικό live με θεατρική διάθεση και αμεσότητα για την άλλη πλευρά της Ελλάδας που επιμένουμε να «φωτίζουμε».

Οι Μικρασιάτες τραγουδούν και χορεύουν Συνεχίζονται και φέτος τα μαθήματα χορού του Συλλόγου Μικρασιατών Λάρισας. Οι εγγραφές για παιδιά, εφήβους, άνδρες και γυναίκες ξεκίνησαν ήδη. ∆ιδάσκονται χοροί από τα Μικρασιατικά παράλια, τον Πόντο, την

Καππαδοκία που έφεραν στη νέα τους πατρίδα οι ξεριζωμένοι Έλληνες της Ανατολής. Τα μαθήματά της συνεχίζει επίσης και η μικτή χορωδία του Συλλόγου. Με τραγούδια της αγάπης, του καημού, της προσφυγιάς,

της λύπης μα και της χαράς που δημιούργησε η αθάνατη Μικρασιάτικη Μούσα. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα: 2410537839 και 6945186832.

Για τη σχέση του με την Τόνια Σωτηροπούλου, τα λόγια που ειπώθηκαν για την Ελισάβετ Σπανού και αν τα παίρνει πίσω, αλλά και για την εμφάνιση και το κορμί του μίλησε ο ∆ημήτρης Αλεξάνδρου σε πρόσφατη συνέντευξή του σε εβδομαδιαίο περιοδικό. «Έχασα 27 κιλά μέσα σε σαράντα μέρες. Έκανα αυστηρή διατροφή και είχα βάλει πείσμα να τα καταφέρω. ∆εν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα», δήλωσε αρχικά το μοντέλο και συνέχισε αναφερόμενος στη σύντροφό του, Τόνια Σωτηροπούλου: «∆εν είμαστε κάτι με την Τόνια, ώστε να ασχολούνται τα Μέσα μαζί μας». Σε ερώτηση σχετική με το αν είναι εκείνη η γυναίκα της ζωής του, απάντησε στο «ΕΓΩ Weekly»: «Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να βάλεις μια τόσο μεγάλη ταμπέλα, μια επικεφαλίδα σε αυτήν τη σχέση. Είμαστε πολύ καλά, περνάμε ωραία, οπότε γιατί να προτρέχουμε και να λέμε κουβέντες που αργότερα μπορεί να αναιρεθούν...». Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις δηλώσεις που είχε κάνει η Ελισάβετ Σπανού και σε όσα είχε απαντήσει τότε εκείνος: «Όταν κάνεις κάποιες δηλώσεις δημόσια, πρέπει να είσαι έτοιμος και για τις ανάλογες αντιδράσεις. Και όχι μόνον όσον αφορά την Ελισάβετ, αλλά και γενικότερα. Σε κάποιους άρεσαν, σε άλλους όχι. ∆εν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους».

Πρωινό Mega: Η Νέγκα φεύγει, η Σπανού έρχεται! Μπορεί σε λίγες μόλις εβδομάδες να αναμένεται να βγει αέρα το νέο «Πρωινό Μου», εντούτοις δεν έχει αποφασιστεί ποια θα είναι τελικά η γυναίκα που θα καθίσει στο πλευρό του Πέτρου Κωστόπουλου. Σύμφωνα με το enimerosi24.gr, από τα δοκιμαστικά της περασμένης Τρίτης, η Αθηναΐς Νέγκα τελικά κόπηκε – αν και μέχρι στιγμής ήταν ανάμεσα στα «φαβορί» για τη θέση» -, μιας και δεν άρεσε, ούτε στην Έλενα Κατραβά, ούτε στον Μιχάλη Σούπο, ενώ αντίθετα πέρασε και θα συμμετέχει στην εκπομπή η Ελισάβετ Σπανού!


14

• υγεία •τεχνολογία • ελεύθερος χρόνος

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 www.kosmoslarissa.gr

Μεγάλη αύξηση στις επιθέσεις των χάκερ

Σε δέκα χρόνια τα σούπερ αντιβιοτικά 10%

ΛΙΓΟΤ ΕΡΕΣ

ΠΙ-

10%

ΛΙΓΟΤ ΕΡΕΣ

ΠΙ-

Ιωση ή βακτηριακή μόλυνση; Μόνο αντιπυρετικό ή και αντιβίωση; Πόσο σίγουρος μπορεί να είναι ο γιατρός; Και ακόμα και όταν είναι σίγουρος για τη διάγνωσή του, πώς θα πείσει τον επίμονο ασθενή ή γονιό να μην πάρει αντιβίωση όταν πρόκειται απλώς για μια ίωση; Μια νέα μέθοδος διάγνωσης δείχνει ότι η απάντηση βρίσκεται σε μια απλή εξέταση αίματος. Σύμφωνα με ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Duke των ΗΠΑ, ο γιατρός, παίρνοντας δείγμα αίματος από τον ασθενή, μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να πει με μεγάλη σιγουριά αν ο πυρετός του είναι αποτέλεσμα μιας ίωσης που -όπως όλες οι ιώσεις- θα περάσει από μόνη της ή οφείλεται σε κάποιο άλλο μικρόβιο που για να καταπολεμηθεί χρειάζεται να χορηγηθεί αντιβίωση. Η υπερβολική και άσκοπη χρήση αντιβιοτικών έχει αποτέλεσμα τα μικρόβια

να αποκτούν αντοχή στα υπάρχοντα φάρμακα και πολλές χιλιάδες άνθρωποι να πεθαίνουν κάθε χρόνο στην Ευρώπη από λοιμώξεις που δεν αντιμετωπίζονται με τα αντιβιοτικά τα οποία διαθέτει σήμερα η ιατρική επιστήμη στη φαρέτρα της. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά ως «μία από τις τρεις μεγαλύτερες απειλές για την ανθρώπινη υγεία», ενώ οι πιο αισιόδοξοι προβλέπουν ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε έως και δέκα χρόνια μέχρι να βγουν στην κυκλοφορία νέα αντιβιοτικά. Μέσα σε αυτές τις δυσοίωνες προβλέψεις, η Ελλάδα κατέχει την αρνητική πρωτιά στην κατανάλωση αντιβιοτικών στην Ε.Ε. και, κατά συνέπεια, στην ανθεκτικότητα επικίνδυνων μικροβίων σε αυτά . Η καθηγήτρια Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

και λοιμωξιολόγος Ελένη Γιαμαρέλλου πιστεύει ότι μια τέτοια μέθοδος θα μπορούσε να μειώσει αισθητά τα ποσοστά της άσκοπης χρήσης των αντιβιοτικών στα ελληνικά νοσοκομεία. Οπως έχει αποδείξει και η ίδια από έρευνά της σε νοσοκομείο της Αττικής, η συστηματική χρήση του strep-test στη διάγνωση αναπνευστικών λοιμώξεων -ενός απλού τεστ που μέσα σε λίγα λεπτά ανιχνεύει το βακτήριο του στρεπτόκοκκου- μείωσε κατά 50% την κατανάλωση αντιβιοτικών σε παιδιά. Τα πιο εξελιγμένα εργαλεία που έχουν σήμερα οι γιατροί στα χέρια τους για να ανιχνεύσουν έναν ιό είναι κάποια πολυδύναμα τεστ που μπορούν να διαγνώσουν 20-30 διαφορετικούς ιούς. Οταν όμως ένας ιός μεταλλάσσεται -και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει συχνά- αυτά τα τεστ είναι ανίκανα να τον αναγνωρίσουν και χρειάζεται να σχεδιαστούν νέα.

Καμπανάκι για τους κινδύνους που υπάρχουν λόγω του κακόβουλου λογισμικού χτυπούν οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου, προειδοποιώντας τους χρήστες του ∆ιαδικτύου, είτε αυτοί χρησιμοποιούν υπολογιστές είτε κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες. Πλέον οι επιτήδειοι χτυπούν όχι μόνο τους υπολογιστές όπως συνέβαινε στο παρελθόν αλλά και τα κινητά τηλέφωνα, τα ATM, τα συστήματα ηλεκτρονικής τραπεζικής, ακόμη και τις επαφές μας στο facebook. Ακόμα και σε περιπτώσεις που στο παρελθόν εκλαμβάνονταν ως ασφαλείς όπως για παράδειγμα τα μηχανήματα της Apple, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Ενδεικτικό είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Kaspersky Lab, καθημερινά πραγματοποιούνται περισσότερες από 250.000 επιθέσεις με στόχο να κλέψουν τα στοιχεία του Apple ID του χρήστη. Παράλληλα, καθώς οι συσκευές που συνδέονται στο Internet έχουν πολλαπλασιαστεί, οι πιθανότητες να δεχθεί κάποιος κακόβουλη επίθεση πολλαπλασιάζονται. Ενδεικτικό είναι ότι πλέον ο μέσος χρήστης έχει πρόσβαση σε 4,5 συσκευές που μπορούν να συνδεθούν στο Internet (επιτραπέζιοι και φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες κ.λπ.), ενώ αντίστοιχα πέρυσι αναλογούσαν 3,5 διασυνδεδεμένες συσκευές ανά χρήστη. Ετσι, όπως αναφέρουν ειδικοί του χώρου, το ζήτημα είναι να κατανοήσουν οι χρήστες των ψηφιακών συσκευών τη σημασία της ασφάλειας και να κάνουν τις κινήσεις που απαιτούνται προκειμένου να προστατευτούν. Κινήσεις, οι οποίες αρχίζουν από την εγκατάσταση των απαραίτητων προγραμμάτων προστασίας απέναντι στις κακόβουλες επιθέσεις και φτάνουν - για όσους έχουν σοβαρό λόγο να προστατεύσουν τα δεδομένα τους - μέχρι εξειδικευμένα συστήματα που κάνουν τους υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα ουσιαστικά απόρθητα.


ΜΕ ΠΕΝΤΑΡΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Η ΑΕΛ

Έδειξε τα δόντια της Με το δεξί έκανε ποδαρικό η ΑΕΛ στο πρωτάθλημα της γ’ Εθνικής καθώς επιβλήθηκε του Αγίου Θωμά Πρεβέζης με το ευρύ 5-0, δείχνοντας από την αρχή ότι η χρονιά θα είναι διαδικαστική.

Sport 15

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 www.kosmoslarissa.gr

Τίμησε Καντώνια η ΑΕΛ

Σ

το πρώτο ημίχρονο η ΑΕΛ δημιούργησε πολλές ευκαιρίες αλά δεν μπόρεσε να σκοράρει, ενώ στο δεύτερο μέρος το άγχος έφυγε και οι παίκτες ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους πετυχαίνοντας πέντε γκολ. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης η ΑΕΛ είχε την κατοχή της μπάλας και προσπαθούσε να σκοράρει ενώ αντίπαλος αμυνόταν μαζικά κάτω από τη μεσαία γραμμή του γηπέδου. Οι βυσσινί ανέβαζαν την πίεσή τους προς τον αντίπαλο, προσπαθώντας να φτάσουν με κάθε τρόπο στο γκολ και θα μπορούσαν να έχουν πιο εύκολο έργο αν ο Μπλέντι ήταν πιο ψύχραιμος στη φάση του 16’ και έστελνε την μπάλα στα δίχτυα. Οι βυσσινί έφταναν με σχετική ευκολία στην αντίπαλη περιοχή, αλλά λίγο οι κακές επιλογές, λίγο η έλλειψη ψυχραιμίας από τους επιθετικούς της ΑΕΛ διατηρούσαν ανέπαφη την εστία των φιλοξενούμενων. Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Γκούρτσας πέρασε στη θέση του Πατινιώτη, σε μια κίνηση του Παναγόπουλου να κάνει ακόμη πιο επιθετική την ομάδα του. Ουσιαστικά οι βυσσινί στο πρώτο 5λεπτο του δευτέρου ημιχρόνου καθάρισαν το παιχνίδι καθώς στις πρώτες δύο φάσεις που δημιούργησε πέτυχε ισάριθμα τέρματα, βάζοντας τέλος στο άγχος. Το 2-0 «έλυσε» τα πόδια των βυσσινί και ταυτόχρονα αποσυντόνισε πλήρως τους φιλοξενούμενους, με αποτέλεσμα η ΑΕΛ να κυριαρχήσει απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο, πετυχαίνοντας άλλα δύο γκολ.

Τίμησε Καντώνια Τη μήνη του Στέλιου Καντώνια που ήταν πρόεδρος της Λάρισας την περίοδο 1987-1988 όταν και οι «βυσσινί» κατέκτησαν τον τίτλο τίμησε η διοίκηση του συλλόγου. Πριν από την έναρξη του αγώνα με την Πρέβεζα ο χρηματοδότης της ομάδας Βαγγέλης Πλεξίδας μαζί με τον πρόεδρο της ομάδας Γιώργο Νάκα και τον αρχηγό της «Βασίλισσας του κάμπου» Kώστα Νεμπεγλέρα έδωσαν τιμητική πλακέτα στο γιο του πρώην προέδρου. Παράλληλα το όνομα του Στέλιου Καντώνια θα δοθεί στη θύρα 2 του Αλκαζάρ, ως φόρος τιμής για το επίτευγμα το οποίο πέτυχε η ομάδα της Λάρισας και συνεχίζει να υπάρχει ακόμα μέχρι σήμερα και δεν είναι άλλο από το ότι είναι η μοναδική ομάδα της επαρχίας που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Το 5-0 έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ΑΕΛ που έδειξε τα δόντια της στους αντιπάλους από την πρώτη αγωνιστική. Οι φάσεις των γκολ 46’: Μετά από σέντρα και απόκρουση του τερματοφύλακα η μπάλα έφτασε στον Μπλέντι που έκανε το πλασέ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα της Πρέβεζας για να κάνει το 1-0. 49’: Κόρνερ από τα δεξιά, εκτέλεσε ο Νεμπεγλέρας, ο Ρούσσης έπιασε την δυνατή κεφαλιά κάνοντας το 2-0 για τους βυσσινί. 59’: Σέντρα του Κυριακίδη από αριστερά, ο Στεφανίδης θα πιάσει την κεφαλιά και θα στείλει την μπάλα στην εστία του Πανούση, κάνοντας το 3-0. 70’: Σουτ του Μπλέντι πάνω στην κίνηση και 4-0 για την ΑΕΛ. 74’: Εκπληκτική κεφαλιά – ψαράκι του Γκούρτσα μετά από κόρνερ του Νεμπεγλέρα. Οι συνθέσεις ΑΕΛ (Παναγόπουλος): Σικαλιάς, Καρανίκας (62’ Αραμπατζής), Μήτσης, Σιάκκας, Κυριακίδης, Νεμπεγλέρας, Πλιάγκας, Ρούσσης, Στεφανίδης, Πατινιώτης (46’ Γκούρτσας), Μπλέντι (Τζουμάκης). ΠΡΕΒΕΖΑ (Παναγιωτίδης): Πανούσης, Λαζαρίδης (61’ Χουλιάρας), Νίκου (68’ Σκαμνέλος), Μάρκος, ∆ήμας Χ., ∆ήμας Θ. (80’ Ζήσης), Καταπόδης, Μπάτσος, Σιδέρης, Ντέτσικας, ∆ημουλιάς. ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ: ∆ιονύσης Ζούγρας (Κοζάνης) ΒΟΗΘΟΙ: Χρήστος Τσιαμπάζης (Κοζάνης), Γιάννης Ξενακίδης (Κοζάνης) Φωτο: arenalarissa.gr

Ιδανικός… Μαχητής Μόνο ο Μαχητής Τερψιθέας χαμογέλασε χθες κατά την π΄ρωτη αγωνιστική του 3ου ομίλου της Γ’ Εθνικής καθώς επιβλήθηκε της Χαλκίδας με 2-1. ΟΙ άλλες δύο Λαρισινές ομάδες γνώρισαν την ήττα, ο ∆ωτιάς Αγιάς με 1-0 στον ∆ομοκό ενώ ο Πυργετός έχασε στην έδρα του από το Μακροχώρι. Ο Οικονόμος Τσαριτσάνης, στον όμιλο της ΑΕΛ, ξεκίνησε νικηφόρα το Πρωτάθλημα της Γ΄Εθνικής κερδίζοντας εκτός έδρας τον Κάστορα με 2-0. 3ος όμιλος Ρήγας Φεραίος – Α.Ο. Καρδίτσα 0-0 Τρίκαλα – Νάουσα 1-0 Μαχητής Τερψιθέας – Χαλκίδα 2-1 Αχιλλέας ∆ομοκού – ∆ωτιέας Αγιάς 1-0 Αχιλλέας Νεοκαισάρειας – Λαμία 0-1 Πυργετός – Μακροχώρι 0-1 Λευκάδια – Κύμη 0-0 2η αγωνιστική Αμπελωνιακός - Τρίκαλα Νάουσα - Μαχ. Τερψιθέας Χαλκίδα - Αχιλ. Νεοκαισάρειας ∆ωτιέας Αγιάς - Πυργετός Λαμία - Ρήγας Φεραίος Μακρoχώρι - Κύμη Α.Ο. Καρδίτσα - Λευκάδια Ρεπό: Αχιλ. ∆ομοκού


16

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 2013 www.kosmoslarissa.gr www.kosmoslarissa.gr

Αποτελέσματα A’ EΠΣΛ Βλαχογιάννι – Ηρακλής Χάλκης 1–3 Αργυροπούλι – Φαλανιακός 1–3 Καλοχώρι – Μακρυχώρι 0–1 Αχιλλέας Φαρσάλων – Οµορφοχώρι 2–0 Ηρακλής Λάρισας – ΠΟΕ 3–0 Όλυµπος/Μύτικας Κ. – Δήµητρα Γιάννουλης 4 – 7 Παραπόταµος – ΠΑΟΛ Αβέρωφ 3–4 Σµόλικας Φαλάνης – ΑΕΔ Νίκαιας 0–5 Απόλλων Λάρισας – Μελιβοία 0–1 Η Βαθµολογία (3η Αγωνιστική) 1. Φαλανιακός 6–1 9 2. ΠΑΟΛ Αβέρωφ 7–4 9 3. Ηρακλής Χάλκης 11 – 4 7 4. Δήµητρα Γιάννουλης 9–5 7 5. Αχιλλέας Φαρσάλων 5–2 7 6. ΑΕΔ Νίκαιας 7–2 6 7. Ηρακλής Λάρισας 4–1 6 8. Φιλοκτήτης Μελιβοίας 4–2 6 9. Μακρυχώρι 4–6 4 10. Παραπόταµος 7–7 3 11. Βλαχογιάννι 4–4 3 12. Καλοχώρι 2–3 3 13. Οµορφοχώρι 2–4 3 14. Σµόλικας Φαλάνης 4–8 3 15.Όλυµπος/Μύτικας Καλυβίων 5–9 1 16. Απόλλων Λάρισας 1–6 1 17. Αργυροπούλι 1–6 0 18. ΠΟΕ 0–9 0 Η Επόµενη Αγωνιστική, Κυριακή 29/09, 17:00 Μακρυχώρι – Ηρακλής Λάρισας ΠΑΟΛ Αβέρωφ – Απόλλων Λάρισας Δήµητρα Γιάννουλης – Σµόλικας Φαλάνης Οµορφοχώρι – Όλυµπος/Μύτικας Καλυβίων ΑΕΔ Νίκαιας – Μελιβοία Φαλανιακός – Αχιλλέας Φαρσάλων Ηρακλής Χάλκης – Καλοχώρι Αργυροπούλι – Βλαχογιάννι ΠΟΕ – Παραπόταμος

Γκάλης: «Μην πυροβολούμε την Εθνική» Ο Νίκος Γκάλης ζήτησε από όλους να σταματήσουν να «πυροβολούν» την Εθνική ομάδα για την κακή παρουσία της στο Ευρωμπάσκετ μέσω δηλώσεων που έκανε στη Nova. «Πίστευα ότι φέτος ήταν καλή ευκαιρία. Όμως δεν πρέπει να πυροβολούμε τώρα την Εθνική. Αυτή η ομάδα μας έχει δώσει στο παρελθόν τόσες χαρές. Έχουμε καλή ομάδα και θα συνεχίσουμε να έχουμε», τόνισε ο μεγαλύτερος Έλληνας μπασκετμπολίστας και σχολίασε για τις ευθύνες που αποδίδονται στον προπονητή της Εθνικής, Αντρέα Τρινκιέρι: «Πάντα, κάποιος, πρέπει να φταίει. Και αυτόν να πυροβολούν πιο πολύ απ όλους. Εγώ πιστεύω ότι ήταν θέμα συγκυριών. Αλλα παιχνίδια θα μπορούσες να τα είχες κερδίσει, κάποιο στραβοπάτημα αλλάζει όλο το ματς. Λέω και πάλι, πιστεύω σ’ αυτή την ομάδα και αυτό θα φανεί στις επόμενες διοργανώσεις» Τέλος, παραδέχθηκε ότι στο εφετινό Ευρωμπάσκετ η Εθνική ομάδα έχασε μια μεγάλη ευκαιρία για διάκριση: «Ναι, πίστευα ότι ήταν ευκαιρία. Από εκεί και μετά, δεν μπορούν όλα να πηγαίνουν όπως θέλεις, αλλά θα υπάρξει συνέχεια και θα είμαστε και πάλι πρωταγωνιστές», κατέληξε.

Sport

ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΤΗΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ

Φέτελ, ο... ασταμάτητος Με περίσσεια άνεση ο Σεμπάστιαν Φέτελ πήρε την όγδοη νίκη της φετινής σεζόν στο γκραν πρι της Σιγκαπούρης και οδεύει για τον τέταρτο τίτλο του. ∆εύτερος ο Αλόνσο, τρίτος ο Ραϊκόνεν.

Ο

Γερμανός πιλότος δείχνει να πλησιάζει όλο και περισσότερο τον τέταρτο συνεχόμενο Παγκόσμιο τίτλο, δεδομένης της διαφοράς του από τους αντιπάλους του, αλλά και του δαιμονισμένου ρυθμού που έχει η Red Bull. Ο τρεις φορές Παγκόσμιος πρωταθλητής πιέστηκε μόνο στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα, όταν ο Νίκο Ρόσμπεργκ προσπάθησε να του πάρει την πρωτιά στην εκκίνηση. Ωστόσο, ο Φέτελ διατήρησε τη θέση του μέχρι που πήρε την καρό σημαία. Για τρίτο συνεχόμενο αγώνα ο Φερνάντο Αλόνσο αναδεικνύεται σε… MVP της εκκίνησης, βλέποντας ωστόσο την καρό σημαία από τη δεύτερη θέση πίσω από το… μεγάλο του αντίπαλο, Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο Ισπανός πιλότος για ακόμη μια φορά έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, όμως ο ρυθμός της F138 απέχει πολύ από αυτόν των «κόκκινων ταύρων». Ύστερα από δύο άσχημα αποτελέσματα ο Κίμι Ραϊκόνεν έκανε εκπληκτικό come back, αφού επέστρεψε στη βαθμολογούμενη δεκάδα σε ένα γκραν πρι που του δυσκόλεψε πολύ τη ζωή και αυτό γιατί από την

πρώτη ημέρα ένιωθε πόνους στην πλάτη. Ο Iceman πάρα το γεγονός ότι εκκίνησε από την 13η θέση, κατάφερε όχι μόνο να μπει στους βαθμούς, αλλά να τερματίσει στο βάθρο, κερδίζοντας 10 θέσεις. Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε τον αγώνα ο Ρομάν Γκροσάν, ο οποίος αν και εκκίνησε τρίτος και κατάφερε να αποφύγει οποιαδήποτε επαφή, προδόθηκε από την E21, αφού στον 33ο γύρο αντιμετώπισε πρόβλημα με την τροφοδοσία του αέρα στη Lotus και έξι γύρους αργότερα εγκατέλειψε. Ακόμη, πιο άτυχος ο Μαρκ Γούεμπερ, ο οποίος στον τελευταίο γύρο είδε την RB9 να παίρνει φωτιά και ενώ βρίσκονταν στην τέταρτη, λόγω σπασμένου κιβωτίου. H McLaren στους δρόμους της Σιγκαπούρης έδειξε σημάδια βελτίωσης. Η βρετανική ομάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει καλύτερες θέσεις με τους Τζένσον Μπάτον (έβδομος) και Σέρχιο Πέρες (όγδοος) αν δεν τους χαλούσαν τα σχέδια τα ελαστικά και η πτώση στην απόδοσή τους στους τελευταίους γύρους. Αναλυτικά η κατάταξη:

1. Φέτελ, Red Bull 2. Αλόνσο, Ferrari 3. Ραϊκόνεν, Lotus 4. Ρόσμπεργκ, Mercedes 5. Χάμιλτον, Mercedes 6. Μάσα, Ferrari Γκροσάν, Lotus 7. Μπάτον, McLaren 8. Πέρες, McLaren 9. Χούλκενμπεργκ, Sauber 10. Σούτιλ, Force India 11. Μαλδονάδο, Williams 12. Γκουτιέρες, Sauber 13. Μπότας, Williams 14. Βερνιέ, Toro Rosso 15. Γουέμπερ, Red Bull 16. Φαν Ντερ Γκάρντε, Caterham 17. Τσίλτον, Marussia 18. Μπιανκί, Marussia 19. Πικ, Caterham Βαθμολογία οδηγών: 1. Σεμπάστιαν Φέτελ 247 2. Φερνάντο Αλόνσο 187 3. Λιούις Χάμιλτον 151 4. Κίμι Ραϊκόνεν 149 5. Μαρκ Γουέμπερ 130 6. Νίκο Ρόσμπεργκ 116 7. Φελίπε Μάσα 87 Βαθμολογία Κατασκευαστών: 1. Red Bull 377 2. Ferrari 274 3. Mercedes 267 4. Lotus 206 5. McLaren 76


Sport Δεύτερη νίκη ο Παναθηναϊκός Τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα πήρε ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε 1-0 του ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Σούπερ Λίγκας. Μετά από δύο διαδοχικές ισοπαλίες και την ήττα από τον Πανιώνιο, οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις επιτυχίες. Για να γίνει αυτό, πάντως, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η αποβολή του Ζβασίγια στο πρώτο λεπτό της επανάληψης, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του Γιάννη Αναστασίου να πιέσει περισσότερο και να φτάσει στο γκολ με τον πιο ποιοτικό της παίκτη, το Μάρκους Μπεργκ. Οι Κρητικοί συμπλήρωσαν 4 ματς χωρίς να πετύχουν γκολ (σκόραραν την περασμένη αγωνιστική επί του Αστέρα Τρίπολης). Εύκολο 2-0 ο Ατρόμητος Χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα ο Ατρόμητος επικράτησε 2-0 του Απόλλωνα στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστιικής του πρωταθλήματος της Σούπερ Λίγκας. Η ομάδα του Γιώργου Παράσχου διατήρησε το αήττητο που έχει στην έδρα της (2 νίκες, μία ισοπαλία) χωρίς να πιάσει σπουδαία απόδοση. Αυτή την φορά, όμως, είχε την τύχη με το μέρος της, κάτι που δε συνέβη πριν από πέντε βράδια στα Ιωάννινα, όπου είχε πολλές ευκαιρίες, δοκάρι αλλά τελικά ηττήθηκε. Νωρίς-νωρίς τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ για την «ελαφρά ταξιαρχία», καθώς ηττήθηκε για 4ο διαδοχικό ματς. Από το ξεκίνημα του αγώνα οι γηπεδούχοι είχαν το «πάνω χέρι» στο παιχνίδι και στα πρώτα 30 λεπτά είχαν πετύχει δύο γκολ. Συμπτωματικά και στις δύο περιπτώσεις η μπάλα από τα σουτ των Ούμπνιτες και Ιγκλέσιας βρήκε στα πόδια παικτών του Απόλλωνα, άλλαξε πορεία, με αποτέλεσμα να ξεγελάσει τον Αλέξανδρο Τζόρβα.

Τζούντο: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Αζωΐδης Για τρίτη φορά στην καριέρα του ο Γιώργος Αζωΐδης αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία U21 του τζούντο. Ο 20χρονος τζουντόκα πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των νέων που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή στο Σεράγεβο της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης. Στον τελικό της κατηγορίας των -66 κιλών επικράτησε του Γερμανού Άντονι Ζινγκ., αφού νωρίτερα στα προκριματικά πέτυχε τρεις νίκες επί των Μπουζουργκμεχρ Κοντίρι (Ρωσία), Μικαλάι Φιλ Λευκορωσία) και Ματέο Πίρας (Ιταλία). Στον ημιτελικό ο Έλληνας τζουντόκα νίκησε με Ippon και τον Ούγγρο Μάρτιν Βεγκβαρί, για να έρθει μία ακόμη νίκη στον τελικό επί του Ζινγκ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 www.kosmoslarissa.gr

17

Λιγότερη κατοχή η Μπαρτσελόνα μετά από 5 χρόνια! Μπορεί σε ένα παιχνίδι στο οποίο θριάμβευσε με 4-0, η Μπαρτσελόνα να βγαίνει ηττημένη; Κι όμως, μπορεί… στο ποσοστό κατοχής μπάλας! Οι Καταλανοί διέλυσαν 4-0 εκτός έδρας την Ράγιο Βαγεκάνο, για την 5η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, όμως η κατοχή μπάλας ήταν υπέρ των ηττημένων με ποσοστό 51% - 49%. Σιγά το θέμα, θα πείτε. Κι όμως, είναι θέμα, γιατί αυτό συνέβη για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 5,5 χρόνια! Η Μπαρτσελόνα είχε 315 συνεχόμενα παιχνίδια στα οποία το ποσοστό κατοχής μπάλας ήταν υπέρ της, φτάνοντας, σε αρκετά παιχνίδια, στο …ιλιγγιώδες 70%. Η τελευταία φορά που οι Καταλανοί είχαν λιγότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους από τον αντίπαλό τους,

ήταν στις 7 Μαϊου του 2008 στον αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Εκεί, η «βασίλισσα» είχε επικρατήσει με το ευρύ 4-1 και είχε ποσοστό κατοχής 59% έναντι 41% της Μπάρτσα! Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της «Sport», αμφισβητείται το κατά πόσο η Μπαρτσελόνα όντως έχασε την κατοχή μπάλας στο παιχνίδι του Σαββάτου (21/9). Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ναι μεν οι περισσότεροι λένε για 51% - 49%, όμως «το σάιτ της ισπανικής λίγκας κάνει λόγο για 48% - 52% (σ.σ. υπέρ, φυσικά, της Μπαρτσελόνα)». Πάντως, στο επίσημο σάιτ της Μπαρτσελόνα, τα στατιστικά είναι ξεκάθαρα και δείχνουν το 51% - 49% υπέρ της Βαγεκάνο, άρα το ρεκόρ «έπεσε»!

Η ΕΛΛΑ∆Α ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ WILD CARD ΑΠΟ ΤΗ FIBA

«Κλείδωσαν» οι 20 για το Μουντομπάσκετ της Ισπανίας

Ανακαινίζεται το Μπερναμπέου Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, ανακοίνωσε τα σχέδια του συλλόγου να ανακαινίσει το Σαντιάγο Μπερναμπέου. Το 85 χιλιάδων θέσεων γήπεδο είναι ένα από τα πιο εμβληματικά στον κόσμο και ο ισχυρός άνδρας της βασίλισσας θέλει να του βάλει μερικές... πινελιές καλωπισμού. Σκέφτεται, εκτός όλων των άλλων, την προσθήκη αναδιπλούμενης οροφής με το κόστος του έργου να φτάνει τα 400 εκ. ευρώ. Η Ρεάλ θα χρησιμοποιήσει ένα αρκετά μεγάλο δάνειο για την κατασκευή του.«Η συμφωνία μας με το Συμβούλιο της Μαδρίτης ήταν θέμα έφεσης και ένας δικαστής έθεσε σε εφαρμογή την αναβολή της δίκης. Αλλά αυτό άρθηκε από ένα ανώτερο δικαστήριο, οπότε μπορούμε να πούμε στους αρχιτέκτονες να επιστρέψουν πίσω στη δουλειά και στην εφαρμογή των σχεδίων. Πρόκειται να είναι ενα εντυπωσιακό γήπεδο, το οποίο θα καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου και θα κλιματίζεται» τόνισε ο Πέρεθ.

Συμπληρώθηκε το παζλ των ομάδων που εξασφάλισαν στο γήπεδο την πρόκρισή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ισπανίας, που θα γίνει σε λιγότερο από ένα χρόνο (30/8 με 14/9). Η Σερβία νικώντας την Ιταλία στον αγώνα κατάταξης για τις θέσεις 7-8 του Ευρωμπάσκετ έγινε η έβδομη ομάδα της Γηραιάς Ηπείρου που θα είναι παρούσα μετά την οικοδέσποινα Ισπανία και τις Λιθουανία, Γαλλία, Κροατία, Σλοβενία και Ουκρανία. Ήδη θέση στο Μουντομπάσκετ είχαν οι ΗΠΑ που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ανγκόλα, Αίγυπτος και Σενεγάλη από την αφρικανική ζώνη, Αργεντινή, ∆ομινικανή ∆ημοκρατία, Μεξικό και Πουέρτο Ρίκο που βρέθηκαν στην τετράδα των Παναμερικανικών Αγώνων, Ιράν, Φιλιππίνες και Κορέα από την ασιατική ζώνη, καθώς και η Αυστραλία με τη Νέα Ζηλανδία από την Ωκεανία. Οι άλλες τέσσερις θέσεις της διοργάνωσης

θα καταληφθούν από τις ομάδες που θα πάρουν wild card από τη FIBA. Στις διεκδικήτριες χώρες είναι και η Ελλάδα. Τα κριτήρια με τα οποία μοιράζονται οι κάρτες είναι αγωνιστικά, αλλά και εμπορικά, αφού λαμβάνονται υπόψη από την κατάταξη των χωρών στη FIBA, μέχρι τις πορείες τους στις τελευταίες διοργανώσεις, την παράδοση του αθλήματος και την απήχηση του μπάσκετ σε κάθε αγορά. Η FIBA δεν μπορεί να δώσει παραπάνω από τρεις κάρτες σε μία ήπειρο και το πιθανότερο είναι πως θα διανείμει δύο στην Ευρώπη. Ισχυροί ανταγωνιστές της ελληνικής υποψηφιότητας είναι οι Ρωσία, Τουρκία, Ιταλία, Κίνα, Βραζιλία, Καναδάς και Νιγηρία. Η απόφαση αναμένεται μέχρι το Νοέμβριο το αργότερο και οι ομάδες που θα πάρουν wild card από την Ευρώπη δεν θα λάβουν μέρος στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ του 2015.


18

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 239ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 20122013 www.kosmoslarissa.gr www.kosmoslarissa.gr

Το ελληνικό freerunning βρήκε το αστέρι του «Ανθρωποι-πουλιά», «κυνηγοί του ονείρου» ή «εραστές της κίνησης» που δεν γνωρίζει εμπόδια και δεν βλέπει παρά μόνο τον στόχο. Οι χαρακτηρισμοί για τους freerunners, τους αθλητές που δίνουν μια νέα διάσταση στη δυναμική σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, οικιστικό και φυσικό, μπορεί να μοιάζουν υπερβολικοί αλλά οι ίδιοι φρόντισαν να τους δικαιώσουν στον πρόσφατο παγκόσμιο αγώνα Red Bull Art of Motion που πραγματοποιήθηκε στην εντυπωσιακότερη «φυσική πίστα» του κόσμου, στην Καλντέρα της Σαντορίνης. Και ανάμεσα στην παγκόσμια αφρόκρεμα του αθλήματος βρέθηκε και ένας νεαρός από τη Θεσσαλονίκη, ο 18χρονος ∆ημήτρης Κυρσανίδης, ο οποίος όμως ξεπερνώντας και το πιο τρελό του όνειρο κατάφερε να βρεθεί στον τελικό μεταξύ των οκτώ καλύτερων freerunners του κορυφαίου παγκόσμιου αγώνα που διεξάγεται από το 2011 στο υπέροχο νησί του Αιγαίου. Και με εφαλτήριο την εμπειρία της Σαντορίνης να εκτοξευθεί στο παγκόσμιο στερέωμα του freerunning.

Αποκλείστηκαν τα Τρίκαλα bc στο κύπελλο Ανέτοιμα τα Τρίκαλα γνώρισαν την ήττα με 78-74 από τον Ίκαρο Χαλκίδας και αποχαιρέτησαν τον θεσμό του κυπέλλου. Ηταν το πρώτο επίσημο ματς της ομάδας κόντρα στον τοπικό Ικαρο με τους παίκτες του Κώστα Φλεβαράκη να δείχνουν ότι θέλουν ακόμα δουλειά για να εμφανιστούν όπως πρέπει στο δύσκολο πρωτάθλημα της Α1 όπου βασικός στόχος είναι η παραμονή. Οσον αφορά το παιχνίδι τα Τρίκαλα είχαν το προβάδισμα από το ξεκίνημα του αγώνα και μάλιστα έφτασαν να προηγούνται με 54-37 στο 26’. Κάπου εκεί οι γηπεδούχοι κατάφεραν να γυρίσουν το παιχνίδι, να ισοφαρίσουν σε 60-60 και στο τέλος έχοντας καλύτερες επιλογές και μεγαλύτερη ψυχραιμία να φτάσουν στη νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού. Πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Ντομινίκ Σάτον με 23 πόντους, ενώ από τα Τρίκαλα ξεχώρισε ο Κρις Έβανς με 20 πόντους. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια: Αρκαδικός-Πανελευσινιακός 69-84 Κόροιβος-Κολοσσός Ρόδου 63-71 ΟΦΗ-Νέα Κηφισιά 60-80 Αγία Παρασκευή-Ηλυσιακός 53-90 Ίκαρος-Τρίκαλα 78-74 Ψυχικό-Φιλαθλητικός 77-67

Sport

ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΦΩΣ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΕΩΣ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Η Φλόγα ξεκινά το πιο μακρύ ταξίδι της Από την Αρχαία Ολυμπία στη Ρωσία, από εκεί στο ∆ιάστημα και από το ∆ιάστημα επιστροφή στη διοργανώτρια πόλη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, το Σότσι.

Α

υτή τη φορά, το ταξίδι της Φλόγας θα είναι το μεγαλύτερο της ιστορίας της. Με πολλές ιδιαιτερότητες αλλά και συγκινητικές στιγμές. Οι Ρώσοι, το 1980, φιλοξένησαν ολυμπιακή διοργάνωση και η επιτυχία στο Σότσι αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για τη ρωσική κυβέρνηση. ∆εν είναι τυχαίο ότι ένα από τα πρώτα τηλεφωνήματα που έλαβε ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, ήταν από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1980, μία από τις περισσότερο συγκινητικές στιγμές της διοργάνωσης ήταν όταν η μασκότ, το αρκουδάκι Μίσα, πέταξε, με τη βοήθεια μπαλονιών και με τα μάτια τεχνητά δακρυσμένα, στον ουρανό. Στον ουρανό θα στρέψουν και πάλι τα μάτια τους οι Ρώσοι για να υποδεχθούν τη Φλόγα που θα φωτίσει και θα σηματοδοτήσει την έναρξη των Αγώνων του Σότσι. Το Φως, που συμβολίζει «το φως του πνεύματος, τη γνώση και τη ζωή», θα ανάψει στην Αρχαία Ολυμπία και θα μεταφέρει τα οικουμενικά μηνύματα της ελπίδας, της ειρήνης και της αρμονικής συνύπαρξης των λαών ακόμα και στο... ∆ιάστημα. Το εντυπωσιακό αυτό εγχείρημα αποτελεί μέρος της πρωτοφανούς διαδικασίας «μεταφοράς» του ολυμπιακού μηνύματος που θα αρχίσει στις 7 Οκτωβρίου, δύο μέρες αφού οι Ρώσοι παραλάβουν στην Αθήνα τη Φλόγα, και θα καλύψει 65.000 χιλιόμετρα επί ρωσικού εδάφους σε περισσότερες από 120 ημέρες. Στην Ελλάδα μπορεί οι Ρώσοι να μην έστειλαν πολλές δάδες αλλά στο ρωσικό έδαφος θα τρέξουν 14.000 λαμπαδηδρόμοι χρησιμοποιώντας όχι μόνο τα πόδια τους, αυτοκίνητα και αεροπλάνα αλλά και πολλά ακόμη μεταφορικά μέσα, όπως αερόστατο, τελεφερίκ, ρωσική

τρόικα, έλκηθρα με ταράνδους και σκύλους, χιονοπέδιλα, χιονοσανίδες, ακόμη και μια καμήλα! Η Φλόγα θα επισκεφθεί 2.900 πόλεις και χωριά, από το Καλίνιγκραντ στη Βαλτική έως το Βλαδιβοστόκ στην Απω Ανατολή, δίνοντας την ευκαιρία στο 90% του πληθυσμού της Ρωσίας να τη δει. Θα περάσει ακόμη από την υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης, το Ορος Ελμπρούς στον Καύκασο, από τον βυθό της Λίμνης Βαϊκάλης και τον Βόρειο Πόλο. Το διαφορετικό

όμως θα είναι το ότι η δάδα θα βρεθεί στο ∆ιάστημα. Το πρόγραμμα προβλέπει να ταξιδέψει στο επανδρωμένο διαστημόπλοιο Σογιούζ ΤΜΑ-11Μ. Οι κοσμοναύτες Ολεγκ Κότοφ και Σεργκέι Ριαζάνσκι θα βγουν στο ∆ιάστημα με τη δάδα για... έναν μικρό περίπατο. Η δάδα όμως θα πάει σβηστή διότι δεν επιτρέπεται «γυμνή φλόγα» μέσα σε διαστημόπλοιο στον ∆ιεθνή ∆ιαστημικό Σταθμό. Ωστόσο, με αυτή τη δάδα θα ανάψει τον Φεβρουάριο στο Σότσι. Καθημερινή


������������������

∆ημοσίευση

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 www.kosmoslarissa.gr

19


20

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 239ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 20122013 www.kosmoslarissa.gr www.kosmoslarissa.gr

Έξοδος

ΝCIS

Προδοσία

Star - 21:00

Star - 18.45

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Χειµερινό ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 8.00 – 14.00. Δευτέρα – Τετάρτη – Πέµπτη: 17.30 – 20.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Το χειµερινό πρόγραµµα είναι το παρακάτω: Δευτέρα: κλειστά Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή: 10:00-14:00 και 18:0021:00 Σάββατο, Κυριακή: 10:00-14:00 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΟΝΕΙΡΩΝ ΘΑΥΜΑΤΑ» Πληροφορίες 6972700971/2410555566, Ικάρων 13-15

Η Καρολίν υποβάλλεται σε μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση στο αστυνομικό τμήμα εξακολουθεί να είναι τεταμένη ενώ το περιστατικό δημοσιεύεται στις απογευματινές εφημερίδες. Ο Αχμέτ επισκέπτεται την Μπερίν και αργότερα έρχεται και ο Χακάν. Τα παιδιά καταφέρνουν να δουν την Τζεμιλέ για λίγο και η Αϊλίν έρχεται αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη έκπληξη. Η δικαστική απόφαση για την Τζεμιλέ είναι για όλους ένα μεγάλο σοκ...

Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ειδικά στο προηγούμενο επεισόδιο, οδηγούν την ομάδα στο Ισραήλ. Εκεί ο Γκιμπς, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη θα πρέπει να λάβουν μία πολύ σημαντική απόφαση που θα καθορίσει το μέλλον της ομάδας...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Δήµητρας Τσουκαρέλα Αβέρωφ 7 – ΛΑΡΙΣΑ 2410 618 977

TV& χρήσιμα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ:2410.531960 2410.536886 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ: 2410.67091 7 Καλλιτεχνικός Πολυχώρος Χορίαµβος Γαληνού 5 & Φαρµακίδου, τηλ. 2411 101963

STER PANTHEON PLAZA LARISSA 4ο χλµ. Λεωφ. Κ. Καραµανλή Πρωήν Παλιά Εθνική Οδός Λάρισας - Αθήνας Τηλέφωνο κρατήσεων από σταθερό: 801 801 7837 Τηλέφωνο κρατήσεων από κινητό: 210 8092690 ONLINE BUY www.stercinemas.gr ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 6.5ΕΥΡΩ!!! Αίθουσα 1 - RED ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ 2 (ΜΕΤ/ΜΕΝΟ) ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ - ΤΗΕ SMURFS 2 GR 3D Κατηγορία: Animation / Διάρκεια: 105’ Καθηµερινές (Πεµ - Παρ / Δευ - Τετ): 18:00 Σαββατο και Κυριακή: 16:00 & 18:00 ΤΙΜΗ 3D 10€ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ POP CΟRN & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ Αίθουσα 1 - RED RUSH (ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ) Κατηγορία: Ταινία Δράσης/ Διάρκεια: 123’ Καθηµερινές (Πεµ - Παρ / Δευ - Τετ) & Σ/Κ: 20:00 & 22:30 ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 6.5€ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ POP CΟRN & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ Αίθουσα 2 - GREEN ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ 2 (ΜΕΤ/ΜΕΝΟ) - ΤΗΕ SMURFS 2 GR Κατηγορία: Animation / Διάρκεια: 105’ Καθηµερινές (Πεµ - Παρ / Δευ - Τετ): 18:20 Σαββατο και Κυριακή: 16:20 & 18:20 ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 6.5€ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ POP CΟRN & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ Αίθουσα 2 - GREEN ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: Η ΠΤΩΣΗ - WHITE HOUSE DOWN Από τον σκηνοθέτη των: Ηµέρα Ανεξαρτησίας-Μετά την επόµενη µέρα & 2012 Κατηγορία: Περιπέτεια / Διάρκεια: 131’ Καθηµερινές (Πεµ - Παρ / Δευ - Τετ) & Σ/Κ: 20:20 & 23:00 ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 6.5€ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ POP CΟRN & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ Αίθουσα 3 - BLUE PLANES GR - ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ-MET/MENO Κατηγορία: Animation / Διάρκεια: 92’ Μόνο Σαββατο και Κυριακή: 17:30 ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 6.5€ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ POP CΟRN & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ Αίθουσα 3 - BLUE JOBS- Η συγκλονιστική ιστορία του Στιβ Τζοµπς ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ STER CINEMAS PANTHEON PLAZA Κατηγορία: Βιογραφική / Διάρκεια: 128’ Καθηµερινές (Πεµ - Παρ / Δευ - Τετ) & Σ/Κ: 19:30 & 22:00 ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 6.5€ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ POP CΟRN & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ

ASTRA

07.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 08.00 ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ µε την Σ. Κοντοθανάση και την Ε. Θεοδωροπούλου 10.30 ΠΕΣ ΤΟ ΣΤΟΝ ASTRA εκποµπή καταγγελιών µε τον Δηµήτρη Μαρέδη 11.30 ASTRA MARKET 14.50 ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 15.00 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ενηµερωτικό µαγκαζίνο µε τον Δηµήτρη Μαρέδη 17.00 ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 17.05 Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ µε τον Νίκο Κωνσταντινίδη 18.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 19.30 ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ µε τον Κυριάκο Βελόπουλο 20.05 ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 20.15 ΑSTRA BET Εκποµπή για το Στοίχηµα µε τον Χρήστο Ευθυµίου 21.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 22.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 23.50 ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 00.00 ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ 01.00 ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 01.05 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 03.00 NIGHT ZONE 05.00 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (Ε)

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

01.25 ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 01.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 03.00 ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 03.05 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 04.30 «ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ» 05.30 “ ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΓΕΛΑ” 06.45 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 07.00 ΓΕΓΟΝΟΤΑ(Ε) 07.55 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 08.00 ΤΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» (Ε) 09.40 “Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ”(Ε) 11.00 «ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ» 11.55 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 12.00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ 12.55 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 13.00 ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ 14.00 ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 14.30 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 14.40 ΤΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 16.00 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 16.05 ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 16.10 ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ 17.10 ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 17.15 «ΟΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» 18.00 ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ) 19.00 ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 19.05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 20.00 ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21.00 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΕ 10΄ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ 21.25 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 21.30 «ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» 22.55 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 23.00 ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ΒΡΑΔΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ) 23.45 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 23.50 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ

TRT

6:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ(Ε) 7:30 ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8:15 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9:15 ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 10:15 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 12:00 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 13:00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ 15:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ 17:00 TV ΧΩSTESS 18:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 19:00 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΥΜΙΟ 20:00 ΠΑΙΔΙΚΑ 20:45 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ 21:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:30 ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ 23:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 23:45 TV XΩSTESS(E) 0:15 ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ(Ε) 2:30 ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΣΚΑΙ

00:00 Η δική στον ΣΚΑΪ 02:15 America`s Next top model 03:00 Excel!ent 05:00 Στην πράξη 06:00 Πρώτη γραµµή 10:00 Τώρα 12:00 Magazino 13:00 Excel!ent 15:00 Live 16:40 Ειδήσεις 16:45 Γεύσεις στη φύση 17:45 Chef στον αέρα 18:45 Σκαι µε τον Νίκο Ευαγγελάτο 21:00 Τα νέα του ΣΚΑΪ 22:15 Hawaii five-0 23:15 Ncis los Angeles iii

ΜEGA

06:45 Κοινωνία ώρα MEGA 10:00 Πρωινό mou 12:00 Επτά θανάσιµες πεθερες 13:10 Χάι ροκ 14:00 Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων 15:00 Το ρετιρέ 15:50 Το ρετιρέ 16:20 Απογευµατινό δελτίο ειδήσεων 16:30 Λατρεµένοι µου γείτονες 17:50 Στο παρά πέντε 18:50 Fatmagul 20:00 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 21:15 Ευτυχισµένοι µαζί 22:30 Πενήντα πενήντα 23:40 Ανατροπή 01:15 Τελευταία γεγονότα 01:30 Φεύγα 02:30 ‘Eρωτας και τιµωρία 03:30 Παράλληλοι δρόµοι 04:00 Παράλληλοι δρόµοι 04:30 Φιλοδοξίες 05:00 Φιλοδοξίες 05:45 Τα µυστικά της Εδέµ

ANT1

6:00 Δι$ µαδιάµ 07:00 Πρωινό ΑΝΤ1 10:00 Fthis tv 12:50 Tv Quiz 13:00 Τα νέα του αντ-1 13:30 Tv Quiz 13:40 ‘AAκρως οικογενειακον 14:50 Tv Quiz 15:00 Κωνσταντίνου και Ελένης 16:00 Το καφέ της χαράς 17:50 Τα νέα του ΑΝΤ1

18:00 Λίτσα.COM 19:00 Εγκλήµατα 20:00 Τα νέα του αντ-1 21:15 Γιάννης ο όµορφος 22:15 Ελληνική σειρά 23:15 The x-factor audition 00:15 Entourage ιιι 01:15 Πειρασµός 03:15 Το καφέ της χαράς 04:15 Τηλεµαρκετινγκ 04:45 Μαύρος ωκεανός

ALPHA

06:00 Kitchen nightmares 07:00 Frasier 07:45 Θυρίδα τηλεπωλησης 08:00 Macgyver 09:00 Four Weddings 09:45 Θυρίδα τηλεπωλησης 10:00 Βελουδο από µετάξι 10:45 Θυρίδα τηλεπωλησης 11:00 Avenida Brazil 12:00 Ειδήσεις 13:00 Εντιµότατοι... Κερατάδες 14:00 Σφηνάκια 15:30 MR. Bean 16:30 Πεστα χρυσοστοµε 17:25 Ειδήσεις 17:30 Πεστα χρυσοστοµε 18:30 Ειδήσεις 20:00 Avenida Brazil 21:00 Two and a half men IX 22:00 Glee ii 23:00 Νόµος και τάξη: ειδική οµάδα 00:00 Ιστορίες του αστυνόµου Μπέκα 01:15 10η εντολή 02:15 CSI: Miami IIΙ 03:15 Θυρίδα τηλεπωλησης 03:30 ‘AΑλλαξε το 04:30 Η Κουζίνα της µαµάς 05:15 Εικόνες

STAR

07:00 Pichi pichi Pitch 07:30 Beyblade METAL fusion 08:00 Φµ live 10:00 Live u 13:00 Μελέτησε το! 14:45 Φµ live 16:30 Ειδήσεις 16:45 Μίλα 18:45 Η προδοσία 19:45 Star ειδήσεις 21:00 Ncis vi 22:00 Προσεχώς... ζάµπλουτοι 00:30 The closer 01:30 Supernatural 02:30 Αποκαλύψεις NOVASPORTS1 06:30 FIFA Futbol Mundial 07:00 Super League ΟΠΑΠ 2013-14 09:00 UEFA champions League: φάση Οµίλων 11:00 UEFA champions League: φάση Οµίλων 13:00 Παίζουµε ελλάδα 15:00 Στιγµιότυπα NASCAR 16:00 Ο κόσµος του ποδοσφαίρου 16:30 Today 17:00 Κύπελλο blancpain endurance 18:00 Ώρα 6 18:10 Today 18:30 ABP aquabike 19:00 Μαγκαζίνο champions League 19:30 Ξανθή - Άρης 21:30 Η ώρα των πρωταθλητών 23:00 Στιγµιότυπα NASCAR 00:00 Ώρα 12 00:10 UEFA champions League: φάση Οµίλων 02:05 Super League ΟΠΑΠ 2013-14 04:00 Η ώρα των πρωταθλητών


Mικρές Αγγελίες ∆ημοσιεύστε την αγγελία σας με 1 μόνο ευρώ

Ενοικιάσεις

κατοικιών

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς ενοικίαση μονοκατοικία 130 – 150 τ.μ. Πληροφορίες στο τηλ. 2410-613112. Ώρες επικοινωνίας 8:00 π.μ. – 16:00 μ.μ. από ∆ευτέρα ως Παρασκευή. (11754)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, 1ου ορόφου, ανακαινισμένη, με ατομικό φυσικό αέριο, Τζαβέλα 85. Τηλ. 6974-775147. (11752) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι με αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ. 6936-552963, 6944880937. (11743) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα, φρεσκοβαμμένη, λίγα κοινόχρηστα τον χειμώνα, Αγίας Μαρίνης 34, μόνο 130 ευρώ, 6948050990, 2410281524

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι 1ου ορόφου, περιοχή Φιλιππούπολη, κοντά στο Τ.Ε.Ι., με αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο και κλιματιστικό. Πληροφορίες στο τηλ. 6936-685228. (11742) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα επί της οδού Ρούμελης 2, στον 4ο όροφο, επιπλωμένη και με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου. Τηλ. 6976-629937. (11741)

ENOIKIAZETAI ∆υαράκι, 57 τ.μ., 2ου ορόφου στην πάροδο Ζωοδόχου πηγής (Αμπελόκηποι). 2410235821 6945312158

ράντα, χωρίς κοινόχρηστα, τιμή 260 ευρώ. Τηλ. 2410-571139, 6978-297693. (11733)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι, αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ, 6978 996469 – 6336 552963

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, 2ου ορόφου, 3 Υ/∆, κουζίνα, σαλόνι, τραπεζαρία, Σκοπάδων 41. Τηλ. 6978-102346. (11723)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, Καμάρα (πλησίον Πανεπιστημίων), 100 τ.μ., 2ος όροφος, ασανσέρ, 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο ανακαινισμένο, ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, θωρακισμένη πόρτα, διπλά εξωτερικά κουφώματα. Τιμή 400€, (τηλ. 6977 673233).

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΝΟΣ Κοντά στο τμήμα Βιοχημείας 4αρι 10ετίας 140τμ 1ος Όροφος ∆ιαμπερές αυτονομία φ/α - 420 ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗ 28 Οκτώβριου 2 Λάρισα Τηλ 24105500196974074610 email: stegasi@hotmail. gr-www.stegasi.com. (11716)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι με αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ. 6978-996469, 6936-552963. (11737)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ επιπλωμένη γκαρσονιερα 40 τμ 2 Όροφος ατομικό φ/α. 240 ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗ 28 Οκτωβρίου 2 Λάρισα Τηλ 24105500196974074610 email: stegasi@hotmail. gr-www.stegasi. com.(11717)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ευρύχωρη γκαρσονιέρα, 2ου ορόφου, με αυτόνομη θέρμανση, Ζωοδόχου Πηγής (πάροδος), τιμή 170 ευρώ. Τηλ. 2410235821, 6945-312158. (11738) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι μεγάλο, 1ου ορόφου, με ατομικό αέριο, Ηρ. Πολυτχνείου 7, τιμή 240 ευρώ. Τηλ. 6977356603. (11734) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 80 τ.μ., με καλοριφέρ και τζάκι, μεγάλη βε-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 2αρι 2ος 8ετίας αυτονομία - 250 ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗ 28 Οκτώβριου 2 Λάρισα Τηλ 24105500196974074610 email: stegasi@hotmail. gr-www.stegasi.com. (11718)

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 www.kosmoslarissa.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4αρι 110τμ 1ος Όροφος φ/α – 380 ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗ 28 Οκτώβριου 2 Λάρισα Τηλ 24105500196974074610 email: stegasi@hotmail. gr-www.stegasi.com. (11719) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΞΙ ∆ΡΟΜΟΙ τριάρι 85 τμ 2ος Όροφος ατομικό φ/α - 300 ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗ 28 Οκτώβριου 2 Λάρισα Τηλ 24105500196974074610 email: stegasi@hotmail. gr-www.stegasi.com. (11720) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΞΙ ∆ΡΟΜΟΙ κοντά στο 4ο Γυμνάσιο-Λύκειο 4αρι 140τμ 4ος Όροφος ατομικό φ/α Παρκ ινγκ - 350 ευρώ. Μεσιτικό Γραφείο ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗ 28 Οκτώβριου 2 Λάρισα Τηλ 24105500196974074610 email: stegasi@hotmail. gr-www.stegasi.com. (11721) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυομισάρι διαμέρισμα 72 τ.μ., γωνιακό, ακριβώς μπροστά στο πάρκο Αγίου Αντωνίου, θέρμανση αυτόνομη – ατομική φυσικού αερίου, Κουτλιμπάνα 2. Τηλ. 2410-250479, 6945373076. (11715)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα τριάρι 73 τ.μ., στην οδό Γαλάτη 17, 2ου ορόφου, σε άριστη κατάσταση, διαμπερές, με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου. Τηλ. 6974-887327, 2410530798. (11714) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι στη Νεράιδα, με αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ. 2410-624429, 6936552963. (11713)

21

1ου ορόφου, με τζάκι, φυσικό αέριο, πάρκινγκ + αποθήκη. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410-257978. (11642) ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ενοικιάζεται τριάρι 75 τ.μ. καθαρή επιφάνεια, κεντρική θέρμανση αερίου με αυτονομία, με πάρκινγκ + αποθήκη, τιμή 340 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410-257978. (11627)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμπερής γκαρσονιέρα με μεγάλες βεράντες, φυσικό αέριο, κλιματιστικό, τέντες. Τιμή 200 ευρώ. Τηλ. 2410283933. (11667)

Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 2ου ορόφου, 34 τ.μ., με πάρκινγκ, φυσικό αέριο, τιμή 200 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410257978. (11626)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι κεντρικό με αυτονομία φυσικού αερίου, 55 τ.μ., πάρα πολύ καλό για ζευγάρι ή φοιτήτριες, Ασκληπιού & Ισαύρων γωνία. Τηλ. 6972-285256, what’s up 6974-313224. (11664)

Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ενοικιάζεται λουξ στούντιο 35 τ.μ., πλήρως επιπλωμένο και εξοπλισμένο με καινούρια οικοσκευή, σε καινούρια πολυκατοικία, καταπράσινη περιοχή, ελάχιστα κοινόχρηστα. Τηλ. 6974-093600, 2410253733. (11553)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα φρεσκοβαμμένη, λίγα κοινόχρηστα, κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Αγίας Μαρίνης 34. Τηλ. 2410-281524, 6948050990. (11653) ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Ενοικιάζεται τεσσάρι διαμέρισμα,

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Ενοικιάζεται τεσσάρι διαμπερές, 1ου ορόφου, 3 Υ/∆, με ατομικό λέβητα φυσικού αερίου, πάρκινγκ + αποθήκη. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410-257978.


22

(11614)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 γκαρσονιέρες κεντρικ έ ς, μ ε γ άλ ες , φ ρεσκοβαμμένες, 1ου και 3ου ορόφου, ατομικό φυσικό αέριο, ∆ήμητρας 30. Τηλ. 2410287250, 6947-648451. (11572) 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ενοικιάζεται δυάρι, 1ου ορόφου, με φυσικό αέριο, τιμή 270 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410-257978. (11569) Ο∆ΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ κοντά στα Sprider τριάρι σε ιδιόκτητη οικοδομή χωρίς ασανσέρ, 2 Υ/∆, μεγάλη βεράντα, με αυτόνομο λέβητα φυσικού αερίου. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410-257978. (11504)

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ Ενοικιάζονται με μηνιαία μίσθωση τριάρια, βλέπουν θάλασσα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410-257978. (11481) ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ Οδός Αναστασοπούλου ενοικιάζεται δυάρι 3ου ορόφου, 40 τ.μ., με αποθήκη + γκαράζ και ατομικό φυσικό αέριο. Τιμή 240 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410-257978. (11480) ΚΕΝΤΡΟ ∆ιαμέρισμα 90 τ.μ., 3ου ορόφου, 2 υπνοδωμάτια, αυτονομία αερίου. Τιμή 330 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 257978. (11186)

Πωλήσεις

κατοικιών

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πωλείται, επί της Καραθάνου, τριάρι, 5ου ορόφου, διαμπερές, 80 τ.μ., αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου, με πάρκινγκ, ηλιακός, A/C, διπλά τζάμια, τέντες.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 2013 www.kosmoslarissa.gr www.kosmoslarissa.gr Τηλ. 6936-170471. (11673)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα στο κέντρο της Λάρισας, μεγάλη, ανακαινισμένη, με ατομική θέρμανση, 28ης Οκτωβρίου 40. Τηλ. 6974775147. (11709)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΧΩΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 47 Τ.Μ. ΚΑΙ 19 Τ.Μ. ΑΥΛΗ. ΤΙΜΗ 30.000 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6982979551. (11728)

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΑΒΕΡΩΦ Πωλείται τριάρι 2ου ορόφου, 70 τ.μ. καθαρής επιφανείας 6ετίας, πάρκινγκ+αποθήκη, κεντρική θέρμανση αερίου με αυτόνομο μετρητή ωρών. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410-257978. (11647) Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ Πωλείται διαμέρισμα 4ου ορόφου, 140 τ.μ., υπόγειο πάρκινγκ, αποθήκη, μπάρμπεκιου, τζάκι, ατομικό λέβητα αερίου, αποθήκη. Τιμή ΣΟΚ 150.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410257978. (11623) ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ μπροστά στο κύμα διαμερίσματα 67τ. μ. Τιμές ευκαιρίας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410257978. (11523) ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γκαρσονιέρα 4ου ορόφου, ανακαινισμένη, με ατομικό λέβητα φυσικού αερίου, και μισθωμένη 200 ευρώ, τιμή 27.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410-257978. (11500) ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Πωλείται οικόπεδο 600 τ.μ. αμιθεατρικό, δίπλα σε σχολείο, με απεριόριστη θέα, 65.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑ-

ΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410-257978. (11479) ΠΕΡΙΟΧ Η ΕΞΙ ∆ΡΟΜΟΙ Πωλείται γκαρσονιέρα 3ου ορόφου, δίχωρη, ανακαινισμένη, με φυσικό ατομικό λέβητα, τιμή 27.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410-257978. (11478) ΠΩΛΕΙΤΑΙ στις Νέες Καρυές γωνιακή μονοκατοικία σε 500μ, οικόπεδο και κτίσμα 35 τ.μ. αμφιθεατρικό, τιμή 50.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 257978. (11325) ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Πωλείται γκαρσονιέρα δίχωρη, ευρύχωρη, 4ου ορόφου, τιμή ευκαιρίας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410257978. (11614) ΚΕΝΤΡΟ Πωλούνται νεόδμητα διαμερίσματα 5ου ορόφου, 110 τ.μ. & 140 τ.μ. Τηλ. 2410-537466, 6974-736778. (11232) Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ Πωλείται γκαρσονιέρα 35 τ.μ., 2ου ορόφου, τιμή ευκαιρίας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLA ND. Τηλ. 2410-257978. (11077) Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ Πωλείται δυάρι 49 τ.μ., 2ου ορόφου, βλέπει σε κήπο, τιμή ευκαιρίας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410-257978. (11078) ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Πωλείται διαμέρισμα ρετιρέ, 25ετίας, πάρκινγκ + αποθήκη, τιμή 130.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410-257978. (11080) ΑΒΕΡΩΦ Μονοκατοικία ισόγεια 93 τ.μ., σε οικόπεδο 167 τ.μ., 20ετίας, τιμή 95.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410-257978. (11213)

Ενοικιάσεις

επ. χώρων

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 100 τ.μ., στην οδό Βόλου 177, με χώρο μπροστά και πίσω από αυτό. Τηλ. 2410537049, 6932-620134, 6979-795069. (11731) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστημα για κάθε χρήση, 116 τ.μ. με πατάρι, Σκοπάδων 41. Τηλ. 6978-102346. (11722) ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ενοικιάζεται κατάστημα 100 τ.μ. ισόγειο + 100 τ.μ. υπόγειο, κατάλληλο για πρατήριο άρτου, πελατεία εξασφαλισμένη, λόγω συνταξιοδότησης. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410-257978. (11392) ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΒΕΡΩΦ Ενοικιάζεται κατάστημα 35 τ.μ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410-257978. (10893) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άδεια καπνοβιομηχανικών προϊόντων και ειδών μονοπωλίου. Τηλ. 2410-250542, 6936849742. (10684) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αποθηκευτικός – βιοτεχνικός επαγγελματικός χώρος 600 τ.μ. σε περιφραγμένο οικόπεδο 4 στρεμμάτων στο 6ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου. Τηλ. 6936849742. (10671)

Πωλήσεις

επιχειρήσεων

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται φαρμακείο στον Τύρναβο. Τηλ. 6937-739260. (11649)

Πωλήσεις επ. χώρων ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό φαρμακείο στη Λάρισα λόγω συνταξιοδότησης. Τιμή λογική. Τηλ. 6982038717. (11705) ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 25 τ.μ. ισόγειο + υπό-

γειο 25 τ.μ. + πατάρι 12 τ.μ., στην περιοχή Αγ. Νικολάου, σε τιμή ευκαιρίας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410-257978. (11650) ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 34 τ.μ. 4ου ορόφου, Κουμουνδούρου 24, έναντι Νομαρχίας. Τηλ. 2410238450, 6972-414668. (11164) Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ Πωλείται οικόπεδο εμβαδού 200 τ.μ., Σ.∆. 1,2, τιμή 105.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410-257978. (10968)

Οικόπεδα

χωράφια

ΤΕΜΠΗ Πωλούνται οικόπεδα εντός κατοικημένης περιοχής και χωράφια με αμυγδαλιές και ελιές. Τηλ. 6937795623. (11736) ΤΟΥΜΠΑ Πωλείται οικόπεδο 211 τ.μ., Σ.∆. 0,8, άρτιο + οικοδομήσιμο, σε τιμή ευκαιρίας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410257978. (11651) ΑΒΕΡΩΦ Οικόπεδο 409 τ.μ., γωνιακό, τιμή ευκαιρίας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410- 257978. (11571) Ο∆ΟΣ ΒΟΛΟΥ Οικόπεδο τρίφατσο 449 τ.μ., Σ.∆. 1,2, τιμή ευκαιρίας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410-257978. (11570)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 7 στρεμμάτων με δρόμο – νερό στο Βροντερό Τρικάλων, απέναντι από την Ελάτη, τιμή 45.000 ευρώ. Τηλ. 2410-234506, 24340-71043, 6970032874, 6974335841. (11087)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτι-

στικό 23,88 στρεμμάτων στην περιοχή Πλατυκάμπου. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410-257978. (11509) ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ πωλέιται οικόπεδο 207τ.μ.,Σ. ∆. 1,2. Τιμή ευκαιρίας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410257978. (11508) ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 67 στρεμμ άτων ξερικό περιοχή Λάρισας τιμή 1.000 ευρώ/στρέμμα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410257 978. (11498) ΑΒΕΡΩΦ Πωλούνται οικόπεδα διαφόρων τετραγωνικών με Σ.∆. 0,8, σε τιμή ευκαιρίας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410257978. (11483) ΑΒΕΡΩΦ Πωλείται οικόπεδο 465 τ.μ., Σ.∆. 0,8 γωνιακό. Τιμή ευκαιρίας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410-257978. (11450) ΚΑΡΥΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Πωλείται οικόπεδο 501,84 τ.μ., αμφιθεατρικό, 25.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410257978. (11438) ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 τ.μ. με Σ.∆. 1,2 τιμή 95.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ EUROLAND. Τηλ. 2410-257978. (11322) ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο γωνιακό 303 τ.μ, Σ.∆. 1,4, Λέγγα & Οικονόμου, συνοικισμός Αβέρωφ. Τηλ. 2410-287250, 6947-648451. (11248) ΝΙΚΑΙΑ Πωλούνται αξιόλογα οικόπεδα και χωραφοοικόπεδα οικοδομήσιμα. Τηλ. 2410-537466, 6974-736778. (11165)

Αυτοκίνητα

μηχανές

VESPA P200E, μοντέλο 1982, 200 cc, σε καλή κατάσταση. Τηλ. 6974-


Mικρές Αγγελίες ∆ημοσιεύστε την αγγελία σας με 1 μόνο ευρώ

564041. (11708)

Αγορά

εργασίας

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες: καθηγήτρια Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, έως 30 χρονών από Κέντρο Ξένων Γλωσσών. Τηλ. 6980-066586. (11724) ΥΠΟΒΟΛΗ φορολογικής ∆ήλωσης Ε1 30 ευρώ από λογιστικό γραφείο, Παπαδημητρίου Χριστίνα 28ης Οκτωβρίου 2 (1Ος Όροφος) Λάρισα. τηλ & fax 2410550019, κιν: 6974074610. email: xristinaa papad@gmail. com. (11712) ΣΥΝΤΑΞΗ φορολογικής ∆ήλωσης Ε1, αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων Ε2, δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 σε προσιτές τιμές. Παπαδημητρίου Χριστίνα 28ης Οκτωβρίου 2 (1Ος Όροφος) Λάρισα. τηλ & fax :2410550019, κιν: 6974074610. email: xristinaa papad@gmail. com. (11699). ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος πιτσαδόρος – σεφ και γνώστης κρέπας για μαγαζί στον Αμπελώνα. Τηλ. 6974-364073. (11682)

Εκπαίδευση ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Καθηγήτρια παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Πακέτα μαθημάτων 130 ευρώ – 150 ευρώ το μήνα. Τηλ. 6957-559964. (11756) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Καθηγή-

τρια απόφοιτος του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στην ειδική αγωγή παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές ∆ημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές από 5 ευρώ!!! Τηλ. 6978862647, 2410-252552. (11755) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Καθηγήτρια παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές ∆ημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6936-947312. (11753) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με πείρα, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές ∆ημοτικού (όλα τα μαθήματα), Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6944-765767. (11747) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Καθηγήτρια, με μεταπτυχιακό και διδακτική πείρα, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές ∆ημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6974-393495. (11739) ΚΟΠΕΛΑ, Πτυχιούχος

Ανωτάτης Σχολής, παραδίδει μαθήματα κατ’ οίκον Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, για κωφούς και βαρήκοους κάθε ηλικίας. Παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Τηλ. 6974093600. (11032) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Καθηγήτρια παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6985-606645. (10950)

Διάφορα είδη ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γωνιαστήρας, κορδέλα σταθερή, πλάνη και ξεχωρδιστήρας. Τηλ. 6937-252683. (11744) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ καθαρόαιμα κουτάβια κόλει από εκτροφείο της Αθήνας, ελεύθερα δυσπλασίας, εμβολιασμένα, αποπαρασιτωμένα, εξετάσεις ματιών cea, με χαρτιά ΚΟΕ και chip. Γονείς πρωταθλητές σε εκθέσεις μορφολογίας, ιδανικά και για οικογένειες με

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 www.kosmoslarissa.gr

23

παιδιά. Τα κόλει φημίζονται για την ευγενική τους συμπεριφορά. Τηλ. 6942-020439. (11740)

ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πουλάω από 1 ευρώ έως 50 ευρώ διακοσμητικά, φωτιστικό, τραπεζάκια. Τηλ. 6947616268. (11735)

28ης Οκτώβριου 2 & Κύπρου ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2410550019 -6974074610 6977911246 What’s up 6980961609 Email:stegasi@hotmail.gr, www.stegasi.com

ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΕΙΟ.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΒΡΑΙΩΝ 4αρι 106τµ 3ος 100000 ΤΟΥΜΠΑ 4αρι 119τµ 5ος 3ετιας Π+Α 145000 4αρι 120τµ 4ος 2ετίας 140000 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 130τµ 1ος 20ετιας 75000 ΑΒΕΡΩΦ 4αρι 125τµ 2ος Π+Α 165000 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΝΟΣ 3αρι 65τµ 3ος 52000 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4αρι 135τµ 1ος 95000 ΚΕΝΤΡΟ 3αρι 75 τµ 2ος 90000 κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 113τµ 2ος 60000 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 280τµ 2ος 400000 2αρι 50τµ 1ος παρκινγκ αποθήκη 50000ευρω ΟΙΚΟΠΕΔΑ Ν.ΠΟΛΙΤΕΙΑ 183τµ Στον Λόφο 170τµ ΣΔ 0.8 ΑΒΕΡΩΦ 170τµ γωνιακό ΣΔ 0,8 40000 ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΑ 215τµ ΣΔ 1,4 80000 ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΑ 220τµ µε παλαια Μονοκατοικία 70 τµ ΣΔ 0,8 65000 ΧΩΡΑΦΙΑ ΖΑΠΠΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 40στρ. 60000 ευρώ ΝΙΚΑΙΑ χωραφοοικόπεδο σε κεντρικό δρόµο 30στρ. 100000 ευρώ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ 40στρ 60000 ευρώ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΝΟΣ 4αρι 140τµ 10ετιας 1ος ορ 3ΥΔ σαλόνι κουζίνα τουαλέτα wc παρκινγκ αποθήκη αυτονοµία 420ευρω ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4αρι 8ετίας 110τµ 3 ΥΔ ΣΑΛΟΝΙ ΕΝΙΑΙΟ ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΑΡΚΙΝΚ ΑΠΟΘΗΚΗ Φ/Α 1ος 380 Ευρώ ΤΟΥΜΠΑ 4αρι 5ετίας 122τµ 3 ΥΔ ΣΑΛΟΝΙ ΕΝΙΑΙΟ ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΑΡΚΙΝΚ ΑΠΟΘΗΚΗ Φ/Α 2ος 420 Ευρώ ΓΡΑΦΕΙΑ- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟ 20τµ 3ος 120 ευρώ ΚΕΝΤΡΟ 25τµ 1ος 140 ευρώ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΩ ΑΣΗΜΙΚΑ, ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ, ∆ΙΣΚΟΥΣ, ΓΥΑΛΙΚΑ, ΧΑΛΚΟ, ΜΠΡΟΥΤΖΟ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΑΛΙΑ ΣΙ∆ΕΡΑ. Α∆ΕΙΑΖΩ ΠΑΛΙΑ ΣΠΙΤΙΑ. Κ. Φρόσω. Τηλ. 2410-552885, 6946-704279. (11556)

ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΕΙΟ. ΑΓΟΡΑΖΩ ΧΡΥΣΑΦΙΚΑ, ΑΣΗΜΙΚΑ, ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ, ΧΑΛΙΑ, ∆ΙΣΚΟΥΣ, ΓΥΑΛΙΚΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ, ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ, ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ ΠΑΛΙΑ – ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ, ΧΑΛΚΟ, ΜΠΟΥΤΖΟ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΑΛΙΑ ΣΙ∆ΕΡΑ. Α∆ΕΙΑΖΩ ΠΑΛΙΑ ΣΠΙΤΙΑ. ΤΗΛ. 6906-419499. (11665)

“GOLD – TRADERS” ΕΝΕΧΥΡΟ∆ΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ Ενέχυρα, αγορές χρυσαφικών και κοσμημάτων, πλήρης εχεμύθεια, 23ης Οκτωβρίου 7, Λάρισα. Τηλ. 2410552764. (11167)

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΑ • ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ• ΔΑΝΕΙΑ


Κόσμος  

23-09-2013