Page 1

Diskret m øde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson

S t o r b y e n h a r h a f t e n a lt a f g ø r e n d e r o lle f o r

g e i d e t k ø b e n h a v n s k e b y m iljø , d e n a n d e n

e t a b le r in g e n a f e n m o d e r n e h o m o s e k s u e l

E r i k B a ll in g s r o m a n t is k e k o m e d ie Kispus,

k u lt u r . M e n i d a n s k f ilm b liv e r h v e r k e n

d e r h a r e n h o m o s e k s u e l m o d e d e s ig n e r i e n

h o m o s e k s u a lit e t e lle r d e n s b in d in g e r t il

n ø g le r o lle . I b e g g e f ilm s p ille r K ø b e n h a v n

b y e n b e h a n d le t å b e n t f ø r i 1 9 5 6 , h v o r d e r

e n c e n t r a l r o lle .

e r p r e m ie r e p å h e le to f ilm , s o m t y d e lig t

56

I N år m æ n d mødes - homoseksualiteten

b e s k r iv e r h o m o s e k s u e lle k a r a k t e r e r . D e n

og de homoseksuelle u d p e g e r s o c io lo g e n

e n e e r p r o b le m f ilm e n Bundfald ( in s t r .

H e n n i n g B e c h s t o r b y e n s o m d e n a lt a f g ø ­

P a lle K jæ r u l f f -S c h m i d t ) o m t r æ k k e r d r e n ­

re n d e fa k to r fo r den m o d e rn e h o m o s e k -


a f Niels Henrik Hartvigson

s u a lit e t s o p s t å e n . H o m o s e k s u e l d r if t h a r

s e s e d d e l, d e r p r o k la m e r e r , a t 3 0 .0 0 0 læ r ­

f o r m o d e n t lig a ltid e k s is t e r e t , m e n s t o r b y ­

lin g e s t å r u d e n læ r e p la d s e r . S å d a n å b n e r

e n s æ n d r e d e f a m ilie n o r m e r o g e v in d e lig e

Bundfald - o g d e n s lu t t e r s a m m e s t e d m e d

s t r ø m a f f r e m m e d e g iv e r o p t im a le m u l i g ­

e n a v is f o r s id e o m e n a f d is s e a r b e jd s lø s e s

h e d e r fo r e n b å d e m e r e m å lr e t t e t o g m e r e

d ø d o g d e s ø r g e lig e o m s t æ n d ig h e d e r v e d

d ifF u s s e k s u e l p r a k s is . D r i f t e n u d le v e s

d e n . S t o r b y m o t iv e t o g i s æ r d e le s h e d R å d ­

i o ffe n tlig e p a r k e r , p å t o ile t t e r o g b a n e ­

h u s p la d s e n s o m s y m b o l p å fa re o g k r i m i ­

g å r d e , h v o r d e r k o m m u n ik e r e s v e d h jæ lp

n a lit e t v a r a lle r e d e t id lig e r e e t a b le r e t p å

a f d is k r e t e k o d e s p r o g i e n k o m b in a t io n a f

f ilm . D e n fø rs te f ilm t il s y s t e m a t is k a t a n ­

b lik k e , h o ld n in g e r o g a t t it u d e r . B e c h b e ­

t y d e b y e n s b a g s id e e r Alarm! ( A l i c e O ’F r e -

s k r iv e r , h v o r d a n d is s e s t e d e r o g k o d e s p r o g

d e r ic k s o g L a u L a u r it z e n , Jr., 1 9 3 9 ) , h v o r

g r a d v is t e t a b le r e r e n d if F u s s o c ia lit e t , d e r

e n c e le b e r k r im in a lf o r f a t t e r ( L a u L a u r i t ­

t i l t id e r u d v i k l e r sig t i l in s t it u t io n a lis e r e d e ,

z e n , Jr.) v e n d e r h je m fr a d e t s to re u d l a n d

k lu b a g t ig e s a m m e n h æ n g e , h v o r d e h o m o ­

fo r a t f in d e in s p ir a t io n t il s in e r o m a n e r .

s e k s u e lle m e r e e lle r m i n d r e å b e n t k a n

F il m e n b e g y n d e r s o m Bundfald s e n t o m

s k a b e o g b e k r æ f t e e n f æ lle s s u b k u lt u r e l

a f t e n e n p å R å d h u s p la d s e n , h v o r d e s u b s i­

id e n t it e t o g s e n s ib ilit e t . If ø lg e B e c h e r d e n

s t e n s lø s e h o ld e r t il, o g h v o r a v is o v e r s k r if ­

h o m o s e k s u e lle e r f a r in g i s t o r b y e n s o f ­

te r f o r t æ lle r o m s o c ia le p r o b le m e r . Bund­

f e n tlig e r u m s p e c ie lt k n y t t e t t il e n m a n d lig

fa ld lå n e r e n r æ k k e a f d e s a m m e m o t iv e r

s e k s u a lit e t , f o r d i k v i n d e r h is t o r is k se t ik k e

o g s t ilis t is k e t r æ k , m e n in t r o d u c e r e r t illig e

h a r h a ft s a m m e m u l ig h e d fo r a t b r u g e

h o m o s e k s u e l s u b k u lt u r s o m e n in t e g r e r e t

b y e n p å d e n b e s k r e v n e m å d e - d e ls p g a .

d e l a f R å d h u s p la d s e n o g d e n in d r e b y.

f a r e n fo r o v e r f a ld , d e ls f o r d i d e v i l l e v æ r e

S y t t e n -å r ig e jy s k e A n t o n H a n s e n ( I b

b le v e t a n t a g e t fo r p r o s t it u e r e d e , h v is d e

M o s s in ) e r ta g e t t il h o v e d s t a d e n f o r a t

f æ r d e d e s a le n e .

f in d e e n læ r e p la d s , m e n d e r e r in g e n a t

D e t e r d a o g s å n e t o p m a n d lig h o m o s e k ­

få . H a n f a ld e r i k lø e r n e p å to k r im in e l l e ,

s u a lite t, d e r b e h a n d le s i b å d e Bundfald o g

K a j o g E g o n ( B e n t C h r is t e n s e n o g P r e b e n

Kispus f ik t io n s u n iv e r s e r , m e n p r o b le m f il­

K a a s ), d e r v il b ru g e d e n sm u k k e A n to n

m e n o g d e n r o m a n t is k e k o m e d ie f r e m s t ille r

s o m lo k k e d u e f o r h o m o s e k s u e lle h e r r e r ,

h o m o s e k s u a lit e t e n o g d e n s t ilk n y t n in g til

s o m d e s å v i l p r e s s e p e n g e a f. A n t o n t a g e r

b y e n p å v i d t fo r s k e llig e m å d e r . D e to f ilm

fø r s t a f s t a n d f r a d e r e s t ilb u d , m e n la d e r s ig

d e m o n s t r e r e r så le d e s e k s e m p la r is k , h v o r

o v e r t a le v e d u d s ig t e n t il p e n g e o g f o r s ik ­

s t o r b e t y d n in g g e n r e r h a r fo r, h v o r d a n te ­

r in g e n o m , a t k u n d e r n e ik k e k o m m e r t il a t

m a t ik k e r o g m o t iv e r f r e m s t å r i f ilm e n e .

rø re h a m .

A r t ik l e n s lu tte r m e d k o r t a t se p å , h v o r ­

A n t o n f u n g e r e r f in t s o m lo k k e d u e , o g

d a n s t o r b y e n o g h o m o s e k s u a lit e t in t e r a g e -

k u n d e e ft e r k u n d e a fp r e s s e s u n d e r o m ­

r e r i d e n m o d e r n e r o m a n t is k e k o m e d ie

s t æ n d ig h e d e r , d e r g r a d v is b liv e r m e r e

En kort en lang ( H e ll a J o o f, 2 0 0 1 ) o g i

v o ld e lig e . H a n in d le d e r e t f o r h o ld t il K a js

u n g d o m s f ilm e n e Supervoksen ( C h r is t i n a

s ø s t e r R o s a ( B ir g it t e B r u u n ) , d e r p r ø v e r

R o s e n d a h l, 2 0 0 6 ) o g Rich Kids ( R u n e B e n -

a t få h a m v æ k f r a k r im in a lit e t e n , m e n

d ix e n , 2 0 0 7 ) .

K a j s ø r g e r fo r, a t A n t o n fo r t s æ t t e r s in lu k r a t iv e lø b e b a n e s o m k r i m i n e l . A n t o n s

Bundfalds K ø b e n h a v n . R å d h u s p la d s e n

s id s t e p i c k - u p g å r im i d l e r t i d g a lt, d a d e n

s e n t o m a f t e n e n . N e o n r e k l a m e r o g e n s p i­

a u t o m o b ilh a n d le r ( J ø r n J e p p e s e n ) , d e r

57


Det homoseksuelle København

a n t ik v it e t s h a n d le r , d e r h a r s a m le t A n t o n o p p å v e j h j e m fr a e n m id d a g . H a n f o r t æ l­ le r , a t h a n f ø lt e s ig lid t u t ilp a s , h v o r f o r h a n b e s t e m t e s ig f o r at gå h j e m . D e t lig g e r i lu f t e n , a t h a n s u t ilp a s h e d h a r at g ø r e m e d e n s e k s u e l d r if t , d e r p r e s s e r sig p å , m e n t u r e n h je m ig e n n e m K ø b e n h a v n s g a d e r , d e r s k u lle g iv e lu ft, h a r o g s å g iv e t m u lig h e d f o r a t s a m le A n t o n o p . A n t ik v it e t s h a n d le r e n s h o m o s e k s u a lit e t e r e t t y d e lig t p r o b le m f o r h a m , o g e t d e c i­ d e r e t s e lv h a d k o m m e r o p t il o v e r f la d e n , d a h a n f o r t æ lle r A n t o n o m f o r h o ld e t t il s in m o r , d e r v a r d e n e n e ste , d e r fo r s t o d h a m . ”Den foragt, m an m øder ... Folk siger ikke noget, m en man kan se det i deres øjne ... Jeg hader ... mig selv.” Poul Müller i Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

”Je g m is t e d e m i n m o r, d a je g v a r i d i n a l­ d e r . H u n v a r d e n e n e ste , d e r f o r s t o d m ig , f o r s t o d , h v a d d e t v il s ig e ... D e n f o r a g t , m a n m ø d e r ... F o l k s ig e r ik k e n o g e t , m e n m a n k a n se d e t i d e re s ø j n e ... Jeg h a d e r ...

h a r in v it e r e t h a m m e d h je m i s in le jlig h e d ,

m ig selv.” H a n o p t r æ d e r b e s k y t t e n d e o v e r

a f s lø r e r A n t o n i a t s lå lå s e n f r a , s å K a j o g

f o r d e n u n g e A n t o n , s o m h a n g iv e r p e n g e

E g o n k a n k o m m e in d . A n t o n o g a u t o m o ­

o g b e d e r o m a t f o r s v in d e o g k o m m e v æ k

b ilh a n d le r e n k o m m e r o p a t s lå s , o g A n t o n

f r a d e tte s n a v s .

k o m m e r t il a t d r æ b e h a m . F o r f æ r d e t o v e r ,

D e n o m s o r g s f u ld e o m g a n g m e d t r æ k ­

h v a d h a n h a r g jo r t , o g h v a d h a n e r b le v e t

k e r d r e n g e n e m ø d e r v i o g s å h o s e n n y d e lig

t il, b e g å r h a n s e lv m o r d .

æ ld r e k o n t o r c h e f (P o v l W ø ld ik e ) , d e r s p ø r ­ g e r A n t o n , ” K a n d u li’ m u s i k ? Jeg h a r e n

E n s o m m e æ ld r e h o m o s e k s u e lle . F o r fø rs te g a n g i d a n s k f ilm g iv e r Bundfald p u b l i k u m

B e s k y t t e r t r a n g e n o g o m s o r g s f u ld h e d e n

le jlig h e d t il at m ø d e u t v e t y d ig t h o m o s e k ­

o v e r f o r d e n u n g e v is e r, a t f o r h o ld e t h a r

s u e lle k a r a k t e r e r o g få et b u d p å , h v a d d e t

a n d r e d im e n s io n e r e n d d e re n t s e k s u ­

a t v æ r e h o m o s e k s u e l in d e b æ r e r a f k a r a k ­

e lle . D e æ ld r e h o m o s e k s u e lle k lie n t e r e r

t e r t r æ k o g k o n t e k s t e r . D e h o m o s e k s u e lle

f r e m s t ille t s o m g r u n d læ g g e n d e e n s o m m e

m æ n d , v i m ø d e r i f ilm e n , e r t y p is k p æ n e

o g u d e n v e n n e r . D e b e n y t t e r sig a f b y e n s

æ ld r e h e r r e r , d e r i d e r e s o f f e n t lig e l i v e r

a n o n y m it e t t i l a t e ta b le re s e k s u e l k o n t a k t ,

k o n t o r c h e f e r o g d ir e k t ø r e r , m e n o m n a t t e n

m e n h a r s a m t i d i g b e h o v f o r e n s o c ia l k o n ­

le v e r e t d o b b e lt liv p å v æ r t s h u s e , p la d s e r

t a k t , h v ilk e t d e r d o g ik k e s e s v e lly k k e d e

o g c a fé e r, h v o r d e s t ø v e r t r æ k k e r d r e n g e

e k s e m p le r p å i f ilm e n . S e l v p å b ø s s e b a r e r ­

o p . D e e r v e n lig e o g g e n e r e lt m e g e t t il b a ­

n e , h v o r m a n k u n n e f o r v e n t e e n f o r m fo r

g e h o ld e n d e . K u n d e n b e r u s e d e a u t o m o b il­

h o m o s o c ia lit e t e lle r -s o lid a r it e t , e r d e t

h a n d le r e r f r e m s t ille t s o m g r o v o g m e d e n

t ils y n e la d e n d e k u n d e t s e k s u e lle , d e r e r i

a g g r e s s iv s e k s u a ld r if t .

f o k u s , id e t n æ s t e n a lle p a r b e s tå r a f e n u n g

F il m e n s m e s t s y s t e m a t is k e p o r t r æ t a f

58

d e l p la d e r , h v i s d e r er n o g e t d u v i l h ø r e .”

e n h o m o s e k s u e l k a ra k te r e r P o u l M ü lle r s

t ilt r æ k k e n d e m a n d o g e n æ ld r e h e r r e . P å v æ r t s h u s e o g b a r e r er d e t o fte b a r t e n d e r e


a f Niels Henrik Hartvigson

o g tje n e r e , d e r f o r m id le r k o n t a k t e n m e l ­

P r o b l e m f i l m e n . Bundfald s t a r t e r o g s lu t t e r

le m t r æ k k e r d r e n g e n e o g d e r e s k u n d e r . N å r

s o m n æ v n t m e d a v is o v e r s k r if t e r , s o m fø r s t

d e r e r e t a b le r e t k o n t a k t , r in g e s d e r e fte r

f o r t æ lle r o m e n g r u p p e m e n n e s k e r , d e r

e n ta x i, o g s å g å r t u r e n h je m i le jlig h e d e n s

e r o fre f o r s o c ia l u r e t f æ r d ig h e d , o g t il s lu t

p r iv a t h e d . H e r k a n d e h o m o s e k s u e lle lå s e

sæ tte r n a v n p å e n a f d is s e s k æ b n e r . D e t e r

a f o g u d le v e d e r e s s e k s u e lle d r if t o g id e n t i­

k a r a k t e r is t is k fo r p r o b le m f ilm e n e , a t d e t a ­

te t, m e n s ik k e r h e d e n e r k u n t il lå n s , fo r v i

g e r e t v ir k e lig t s a m f u n d s p r o b le m o p , s o m

o p le v e r ig e n o g ig e n , h v o r d a n æ ld r e h o m o ­

d e s ø g e r a t p å v is e v ig t ig e o g a lm e n g y ld ig e

s e k s u e lle o v e r f a ld e s i d e r e s h je m a f v o ld e ­

a s p e k t e r a f. S å le d e s f r e m s t ille s f ilm e n s h o ­

lig e s m å k r im in e lle , h v i s t r u s le r o g a f p r e s ­

v e d p e r s o n , A n t o n H a n s e n , s o m e n t y p is k

n in g s f o r s ø g d e p å g r u n d a f d e r e s u lo v lig e

r e p r æ s e n t a n t fo r d e n u n g e p r o v in s b o , d e r

d r if t m o d m in d r e å r ig e ik k e k a n s t ille n o g e t

f r is t e r e n u d s a t t ilv æ r e ls e i h o v e d s t a d e n . A t

o p im o d . H e lt f r e m t il 1 9 7 0 e r n e e r d e n æ ld r e h o ­

h a n k o m m e r fr a J y lla n d , h v o r h a n h a r e n k æ r e s t e , o g a t h a n s ø g e r e n læ r e p la d s , e r

m o s e k s u e lle la n g t d e n h y p p ig s t f o r e k o m ­

a lt, h v a d v i i lø b e t a f h e le f ilm e n få r at v id e

m e n d e h o m o f ig u r i d a n s k f ilm . F il m e n e s

o m h an s b ag g ru n d .

æ ld r e h o m o s e k s u e lle e r k e n d e t e g n e t v e d

P r o b le m f ilm e n p å b e r å b e r s ig e n tæ t

e n s t æ d ig f a s c in a t io n a f u n g d o m , s o m d e

s a m h ø r ig h e d m e d v ir k e lig e f o r h o ld , o g

p r ø v e r a t lo k k e til s ig , m e n d e u n g e f r a s t ø ­

d e t in d e b æ r e r , a t d e n læ g g e r v æ g t p å d e

d e s s o m r e g e l a f d e æ ld r e s t iln æ r m e ls e r .

f ik t io n s s t r a t e g ie r , d e r h ø jn e r r e a lis m e n , o g

Bundfalds æ ld re h e r r e r t r æ k k e r t r å d e t ilb a g e t il d e n e n s o m m e k la v e r læ r e r

o m v e n d t u n d e r t r y k k e r d e g r e b , d e r ik k e o p le v e s s o m r e a lis t is k e . D e t t e k o m m e r

( H e n r i k M a lb e r g ) i O tte Akkorder ( J o h a n

t y d e lig s t t il u d t r y k i A n t o n s s e lv m o r d , d e r

J a c o b s e n , 1 9 4 4 ) , d e r fo r g æ v e s v e n t e r p å

s t å r s o m f ilm e n s d y s t r e p u n k t u m . F il m e n

s in u n g d o m s v e n , m e n s h a n r o k e r e r o m p å

k u n n e s n il d t h a v e la d e t h a m b liv e r e d d e t

le jlig h e d e n s m ø b le r , s å d e n f r e m s t å r p r æ c is

i s id s t e ø j e b l ik a f k ø b e n h a v n e r k æ r e s t e n

s o m d e n g a n g , d e to b o e d e s a m m e n . O g t il

R o s a , s o m h a n h ø r e r k a ld e p å s ig , lig e f ø r

Mordets M elodi ( B o d il I p s e n , 1 9 4 4 ) , h v o r

h a n k a s t e r s ig i S y d h a v n e n s p lu m r e d e v a n ­

d e n b it r e o g a lk o h o lis e r e d e p å k læ d e r s k e

d e . R o s a , d e r s e lv h a r v æ r e t u d e fo r lid t a f

( K a r e n P o u ls e n ) , d e r ik k e h a r k u n n e t h o ld e

h v e r t , h a r v is t fo r s tå e ls e fo r h a n s s it u a t io n ,

p å s in u n g e k æ re s te , f a n t a s e r e r o m b å d e

o g e n p a r d a n n e ls e m e lle m h e n d e o g A n t o n

a t e ls k e o g a t m y r d e h e n d e . H v o r h o m o ­

lig g e r lig e fo r, m e n i f o r h o ld t il p r o b le m ­

s e k s u a lit e t e n h o s d is s e t id lig e k a r a k t e r e r

f ilm e n s o m g e n r e v i l l e d é t h a v e v æ r e t e n

e r d is k r e t , læ g g e r s e n e r e f ilm in g e n f in g r e

u r e a lis t is k happy ending.

i m e lle m . I Gudrun ( A n k e r S ø r e n s e n , 1 9 6 3 )

D e n h o m o s e k s u e lle s s e lv m o r d s o m

e ft e r s t r æ b e r B ir g it t e F e d e r s p ie ls in d e ­

n a r r a t iv t m o t iv f in d e s a lle r e d e i d e n ty s k e

b r æ n d t e F r k . M ø lle r s å le d e s u t v e t y d ig t d e n

Anders als die Anderen ( 1 9 1 9 , Anderledes

u n g e o g s u n d e G u d r u n ( L a il a A n d e r s s o n )

end de andre, in s t r . R i c h a r d O s w a ld ) . H e r

m e d te o g h y g g e . T e o g k a g e r e r o g s å d e n

e r C o n r a d V e id t -k a r a k t e r e n s s e lv m o r d

lo k k e m a d , s o m d e n e n s o m m e h o m o s e k ­

d e n d ir e k t e å r s a g t il f ilm e n s a f s lu t t e n d e

s u e lle n a b o ( K a r l S te g g e r ) læ g g e r u d fo r

f o r e læ s n in g , h v o r v ir k e lig h e d e n s læ g e o g

h o v e d p e r s o n e n ( J e s p e r C h r is t e n s e n ) i

f o r k æ m p e r fo r h o m o s e k s u e lle s r e t t ig h e d e r

H e n n i n g C a r l s e n s Hør, var der ikke en som

M a g n u s H i r s c h f e l d o p t r æ d e r s o m s ig s e lv i

lo? ( 1 9 7 8 ) .

e t a n g r e b p å d e n t y s k e l o v g iv n in g s p a r a g r a f

59


Det homoseksuelle København

’’Hvor er det en dejlig by!” Ghita Nørby og Ib Mossin på solbeskinnet Rådhusplads. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

1 7 5 , d e r k r im in a lis e r e d e h o m o s e k s u a lit e t .

o g d e to t a g e r p å k ø b e n h a v n e r r u n d t u r .

U a f v e n d e lig e s e lv m o r d , d o g u d e n t i l k n y t ­

S e k v e n s e n s t a r t e r v e d d e n L ille H a v f r u e o g

n in g t il h o m o s e k s u a lit e t , f in d e s d e s u d e n i

fo r t s æ t t e r p å e n s o lb e s k in n e t R å d h u s p la d s ,

d a n s k e 4 0 ’e r -d r a m a e r s o m O l e P a ls b o s Ta

h v o r d e f o d r e r d u e r o g b liv e r fo t o g r a fe r e t

hvad du vil ha’ ( 1 9 4 7 ) , d e r s å le d e s o g s å k a n

a f e n k a n o n fo to g ra f, så p å fro k o stre sta u ­

se s s o m f ik t iv e f o r lø b e r e f o r A n t o n s e n d e ­

r a n t o g t il s id s t p å n a t k lu b m e d s y d a m e r i­

lig t i Bundfald.

k a n s k o r k e s t e r . K ø b e n h a v n f r e m s t å r i d is s e

F æ lle s fo r d is s e f ilm e r, a t d e d y r k e r e n

s c e n e r s o m e n o v e r s k u e lig o g v e n lig t s in d e t

d e t e r m in is m e i d e n n a r r a t iv e o g k a r a k ­

b y . S e lv p å n a t k lu b b e n s f y ld t e d a n s e g u lv ,

t e r m æ s s ig e u d v i k l i n g , o g a t d e u d t r y k k e r

h v o r E ls e o g A n t o n f ly v e r r u n d t i e t v ir v a r

s o c ia l in d ig n a t io n m e d d ir e k t e a d r e s s e t il

a f d a n s e n d e p a r , e r d e r k u n s m il, o g E ls e

v ir k e lig e f o r h o ld .

u d b r y d e r g a n s k e b je r g ta g e t, ’’H v o r e r d e t e n d e jlig b y , h v o r se r a lle m e n n e s k e r f lin k e

H v o r e r d e t e n d e jlig b y ! M e n s K ø b e n ­ h a v n s t a r v e lig e o g f a r lig e s id e r d o m i ­ n e r e r Bundfald, o p le v e r v i i e n læ n g e r e

60

u d !” Bundfald p la c e r e r s å le d e s s in h o v e d ­ p e r s o n i to m e g e t f o r s k e llig e b y r u m . H v o r

s e k v e n s e n v i s io n a f e n h e lt a n d e n , ly s e r e

h a n o g E ls e h e r f ly d e r m e d s t r ø m m e n i e n

o g fe s t lig b y. A n t o n s k æ r e s t e E ls e ( G h i t a

ly s o g v e n lig b y , s y n k e r h a n i s t ø r s t e d e le n

N ø r b y ) f r a J y lla n d e r k o m m e t p å b e s ø g ,

a f f ilm e n d y b e r e o g d y b e r e n e d i d e t h o -


a f Niels Henrik Hartvigson

m o s e k s u e lle m iljø , d e r e r k a r a k t e r is e r e t v e d m ø r k e o g u ig e n n e m s k u e lig h e d . S e lv ­ m o r d s s c e n e n i S y d h a v n e n e r in d h y lle t i e n m æ lk e h v id tå g e , o g a lle f ilm e n s p i c k -u p s o g h o m o s e k s u e lle m ø d e r fo r e g å r i m ø r k e v e d a f t e n - e lle r n a t t e t id e . T o m æ n d o g e n c ig a r e t . D e h o m o s e k s u e lle m ø d e r e r f r e m s t ille t m e d re t f o r s k e llig e s t ilis t is k e v ir k e m id le r , d e r g iv e r b y b ill e ­ d e r n e e n k a r a k t e r is t is k s a m m e n s a t h e d . P å d e n e n e s id e b r u g e s e n r e g is t r e r e n d e s t il m e d t o t a lb ille d e r o g r e a lly d , d e r f r e m s t il­ le r b y e n s r u m i e n n æ r m e s t o b s e r v e r e n d e r e a lis m e . S o m f.e k s. f ir e m in u t t e r in d e i f ilm e n , h v o r t r æ k k e r d r e n g e n K r ø l l e s a m le r e n k u n d e o p p å R å d h u s p la d s e n . P å a f s t a n d lig n e r s it u a t io n e n et t ilf æ ld ig t m ø d e m e l­ le m to m e n n e s k e r o m g iv e t a f a f t e n t r a f ik o g a lm in d e lig t le b e n . M e n v e d h jæ lp a f et i n d ­ k l i p t il K a j o g E g o n , d e r s e r p å , o g E g o n s k o m m e n t a r : ” H a n e r s g u d y g t ig ” le v e r e r f ilm e n et p æ d a g o g is k v i n k o m , h v a d d e r

Helle Virkner og Angelo Bruun som hhv. sypige og modedesigner i Erik Ballings Kispus (1956). Foto: ubekendt. Nordisk Film.

e g e n t lig e r p å fæ rd e . E n n æ s t e n e k s a k t k o p i a f d e n n e s c e n e fø lg e r, d a A n t o n b o m m e r e n c ig a r e t a f e n æ ld r e m a n d . H e r v e d v i, at

t ils t r æ k k e lig in f o r m a t io n t il, a t p u b l i k u m

A n t o n s k a l a g e r e lo k k e d u e , o g v i e r d e r f o r

fo r s tå r , a t d e r e r d ø m t a n o n y m p a r k s e x .

ik k e i t v iv l o m , h v a d t o m æ n d o g e n p a k k e

S o m a lt e r n a t iv t il d e n r e g is t r e r e n d e s t il

c ig a r e t t e r in d e b æ r e r . D i s s e o g lig n e n d e

b r u g e r Bundfald i e n r æ k k e s c e n e r m o n t a ­

s c e n e r f u n g e r e r u d o v e r d e r e s n a r r a t iv e

g e r, d e r p r io r it e r e r v is s e e le m e n t e r , m e n s

f u n k t io n s o m e n a f d æ k n in g a f v ir k e lig h e ­

a n d r e h o ld e s s k ju lt . F il m e n s n o k k e n d t e s t e

d e n s h o m o s e k s u e lle cruising. F il m e n a n ­

s c e n e , m ø d e t m e lle m a n t ik v it e t s h a n d le r e n

s k u e lig g ø r , h v o r d a n h o m o s e k s u e l k o n t a k t

o g A n to n , e r e n så d a n m o n tag e . S ce n e n

e t a b le r e s , o g tr æ n e r p u b l i k u m i a t o p fa tte

s t a r t e r i e t n æ r b ille d e a f e t b a r s k ilt , h v o r p å

s ig n a le r n e . S e n e r e i f ilm h is t o r ie n k a n d e r e n t r e g i­

d e r t ilt e s n e d t il A n t o n s a n s ig t , d e r l i g ­ g e r i m ø r k e . E n t æ n d s t ik s t r y g e s , A n t o n

s t r e r e n d e s c e n e r stå a le n e , f o r d i p u b l ik u m ,

o p ly s e s , o g h a n f å r ild t il s in c ig a r e t , m e n s

b l.a . t a k k e t v æ r e f ilm s o m Bundfald, e r

h a n s t u d e r e r m a n d e n m e d t æ n d s t ik k e n ,

b le v e t o p læ r t i at g e n k e n d e h o m o s e k s u e l

u d e n a t d e n n e v is e s . A n t o n n ik k e r , s ig e r

c r u is in g . Familien Gregersen ( C h a r lo t t e

n o g e t o g b e g y n d e r a t b e v æ g e s ig . D e r k l i p ­

S a c h s B o s t r u p , 2 0 0 4 ) k a n s å le d e s n ø je s

p e s t il h a lv n æ r a f K a j o g E g o n , s o m k ig g e r

m e d a t v is e e t t o t a lb ille d e a f b r o e n i Ø r ­

o p m æ r k s o m t o g b e g y n d e r a t b e v æ g e s ig .

s t e d s p a r k e n , h v o r to m æ n d d is k r e t f o r ­

H e r e f t e r f ø lg e r e n k r y d s k l i p n i n g m e lle m to

s v in d e r i n d i b u s k a d s e t . I v o r e d a g e e r d é t

g a n g e to p a r b e n , d e r g å r h e n o v e r b r o s t e -

6 1


Det homoseksuelle København

n e n e . D e e n e s te r e a lly d e e r t æ n d s t ik k e n ,

u n g k a r l m e d s a n s fo r m o d e o g h a n g t il

d e r b liv e r s tr ø g e t, o g s k o s å le r n e m o d f o r t o ­

b r o d e r i g ø r h a m le t a t id e n t if ic e r e s o m

v e t.

h o m o s e k s u e l, s e lv o m b e t e g n e ls e n a ld r ig

D e n fra g m e n te re d e m o n ta g e fo rm u d ­

b liv e r b r u g t i f ilm e n . H r . M a r c e l h o ld e r t il

t r y k k e r , h v o r d a n A n t o n e r b le v e t f o r r å e t

i e n s n æ v e r o g f a r v e lø s g y d e v e d G a m m e l

i m ø d e t m e d K ø b e n h a v n . V e d ik k e a t b e ­

S t r a n d , m e n h a r sit k lie n t e l b la n d t S t r a n d ­

n y t te e t a b le r in g s s k u d o g ik k e la d e p u b l i ­

v e je n s f in e f r u e r o g t e m p e r a m e n t s f u ld e

k u m se k u n d e n e lle r h ø r e s a m t a le n m e lle m

s k u e s p ille r in d e r . H a n e r t ils y n e la d e n d e

h a m o g A n t o n le g e r f ilm e n d e s u d e n m e d

t ilf r e d s i s it e lf e n b e n s t å r n a f m o d e o g

t ils k u e r n e s f o r e s t illin g e r o g e t a b le r e r e n

k u n s t , m e n g le m m e r s in e m o d e lle r s b e h o v

v i s s p æ n d in g v e d r ø r e n d e f ø lg e r n e a f d e tte

f o r m a d o g h v i l e o g s e r g r a v id it e t h o s e n

m ø d e . M o n t a g e s e k v e n s e n e r t y d e lig t i n ­

s m u k k v in d e s o m e n k o m p r o m it t e r in g a f

s p ir e r e t a f f ilm n o ir , h v is k o n t r a s t f u ld e s t il

sk ø n h ed .

o g m ø r k e b y m o t iv e r o p le v e d e s s o m u d t r y k

I H r . M a r c e l s u d s t illin g s v in d u e s t å r e n

f o r e n p s y k o lo g is k r e a lis m e , o g f ilm s k a ­

f a r v e k o n t r o lle r e t d r ø m a f e n m ø r k l il l a ,

b e r n e h a r v u r d e r e t , a t d e n n e g e n r e s s t il h a r

v i n r ø d o g m æ lk e h v id k jo le , s o m a r b e jd e r ­

k u n n e t a n v e n d e s k o m p le m e n t æ r t t il d e n

p ig e n E v a t ilf æ ld ig t o p d a g e r . K j o le n s s n it ,

o b s e r v e r e n d e r e a lis m e .

d e r e r t y d e lig t in s p ir e r e t a f C h r is t i a n D i o r s N e w L o o k m e d e n o v e r f lo d a f s t o f o g d r a ­

N e w l o o k - Kispus. Kispus, d e n fø rs te d a n ­ s k e s p ille f ilm i f a r v e r , h a n d le r o m s y p ig e n

d e r d a n n e r k o n t r a s t t il s t r u t s k ø r t e t s g a v ­

E v a ( H e lle V i r k n e r ) , d e r e fte r e t f o r lis t

m i l d e ty l, s t å r i g re l m o d s æ t n in g t il a r b e j­

f o r h o ld b e s lu t t e r a t f in d e s ig e n r ig m a n d .

d e r p ig e n s lig e o p o g n e d -f r a k k e .

T i l d e t f o r m å l v i l h u n k ø b e e n d e s ig n e r ­

E v a , d e r t id lig e r e p å d a g e n h a r p r o k l a ­

k jo le , m e n e n d e r m e d a t få d e n fo r æ r e t

m e r e t , a t h u n v i l h a v e e n r ig m a n d , b e ­

a f m o d e d e s ig n e r e n H r . M a r c e l ( A n g e lo

s t e m m e r s ig fo r , at d e n n e k jo le e r m id le t ,

B r u u n ) . I k læ d t s in k jo le s t ø d e r E v a p å d e n

o g h u n lis t e r s ig t il at p r ø v e d e n . H r . M a r c e l

fra n s k s tu d e re n d e Ja co b ( H e n n in g M o r it -

b e ta g e s a f d e n fa ttig e p ig e s n a t u r lig e s k ø n ­

z e n ) , d e r a r b e jd e r s o m c h a u f f ø r o g d e r f o r

h e d o g v i l h a v e h e n d e t il a t stå m o d e l fo r

k ø r e r r u n d t i e n f o r n e m b il. D e b liv e r f o r ­

s ig . D a h a n b e d e r E v a k læ d e s ig a f, e r h u n

e ls k e t i h i n a n d e n o g t r o r h v e r is æ r , a t d e n

fø r s t b e t æ n k e lig , m e n h u n in d s e r h u r t ig t

a n d e n e r m e g e t r ig o g f o r n e m . D a s k u e ­

o g s m ile n d e , a t d e t p å in g e n m å d e e r fa r lig t

s p ille r in d e n E lis a b e t h ( N in a P e n s ) , s o m

a t ta g e tø je t a f e n d s ig e b liv e n a tte n o v e r,

E v a s k jo le o p r in d e lig v a r t ilt æ n k t , f in d e r

n å r m a n s t å r m o d e l f o r H r . M a r c e l.

u d a f t in g e n e s re tte s a m m e n h æ n g , s p in d e r

S a m m e n k a s t e r d e s ig u d i e n n a t a f

h u n e n in t r ig e , d e r a fs lø r e r , a t E v a b a re

s k it s e r , o g d e t b liv e r s t a r t e n p å e n g e n s id ig

e r s y p ig e . M a r c e l g ø r d o g E v a t il s in n y e

s k a b e n d e a f h æ n g ig h e d m e lle m k u n s t n e r e n

y n d lin g s m o d e l, f o r d i h u n in k a r n e r e r et n y t

o g h a n s m o d e l. H r . M a r c e ls k r e a t iv it e t o g

n a t u r lig t k v in d e id e a l. D e t a t v æ r e s m u k o g

v i s io n få r E v a t i l at s t r å le , o g E v a le v e n d e ­

f a n t a s t is k e r ik k e b lo t e n a s k e p o t d r ø m , d e r

g ø r h a n s k u n s t p å e n h e lt n y o g n a t u r lig

k a n ta g e s f r a E v a , s o m g r a d v is b liv e r m e r e

m å d e . I k k e m i n d s t b e t y d e r f o r b in d e ls e n

o g m e r e s ik k e r p å s ig se lv .

m e lle m d e to , a t h v e r d a g e n s K ø b e n h a v n

A n g e lo B r u u n s f r e m s t illin g a f m o d e 62

p e r in g e r o g d e n k a r a k t e r is t is k e h v e p s e t a lje ,

d e s ig n e r e n H r . M a r c e l s o m e n f o r f in e t

g e n s k a b e s i k u n s t o g r o m a n t is k k æ r lig ­ h e d . V i a d e r e s p a r lø b k n y t t e s H r . M a r c e l


a f Niels Henrik Hartvigson

d ir e k t e t il f ilm e n s r o m a n t is k e in t r ig e r , o g

D e n r o m a n t is k e h a n d l in g i d e n n e k ø b e n ­

d e t b liv e r h a m , d e r v i a s i n k u n s t k o m m e r

h a v n e r f a b e l sæ tte s i g a n g v e d , a t E v a v i l

t il a t fu n g e r e s o m K i r s t e n G i f t e k n i v f o r E v a

o p i s a m f u n d e t o g g iv e r s ig u d fo r at b o i

o g s t u d e n t e n Ja co b . L ig e le d e s e r d e t h a n s

E lis a b e t h s s t r a n d v e js v illa .

k jo le , d e r e r a n s v a r lig fo r , a t E v a s b r o r o g

P r o t o t y p e n p å d e n s o c ia le k ø b e n h a v n e r -

s v ig e r in d e ( O v e S p r o g ø e o g L i s L ø w e r t )

f a b e l e r N yhavn 17 ( G e o r g e S c h n é e v o ig t ,

g e n f in d e r k æ r lig h e d e n .

1 9 3 3 ) , d e r lig e le d e s a r r a n g e r e r s in s o c ia le

S e lv e r H r . M a r c e l t ils y n e la d e n d e a f ­ s k å r e t fra r o m a n t ik o g s e k s u a lit e t , m e n

t e m a t ik i f o r h o ld t il n a v n g iv n e k v a r t e r e r o g lo k a lit e t e r i K ø b e n h a v n . D e n f a d e r lø s e

d e t a f h o ld e r h a m ik k e f r a a t v æ r e n e s t o r i

P r i m u l a ( K a r i n a B e ll) b o r i N y h a v n m e d

k æ r lig h e d s a f f æ r e r o g a n d r e m e n n e s k e lig e

s in m o r ( K a r e n P o u ls e n ) , d e r d r iv e r v æ r t s ­

k o n f lik t e r , s o m d a h a n b e t r o r J a c o b : ’’U n g e

h u s e t N y h a v n 1 7 . P r i m u l a e r e t r e s u lt a t a f

v e n , e n m a n d m å g e r n e y d m y g e s ig o v e r

e n u n g d o m s -l i a is o n m e lle m h e n d e s m o r

f o r d e n k v in d e , h a n e ls k e r ( ...) , s å v i l h u n

o g e n o v e r k la s s e f y r ( F r e d e r ik J e n s e n ) , d e r

r e js e h a m o p o g e ls k e h a m e n d n u h ø je r e ,

n u e r d ir e k t ø r f o r e t s t o r m a g a s in o g b o r

m e n h a n m å a ld r ig y d m y g e s ig o v e r fo r

m e d s in f a m ilie i H e lle r u p . S t o r m a g a s in e t

a n d r e , d e t t ilg iv e r h u n ik k e ”. K u n d a E l i s a ­

lig g e r p å R å d h u s p la d s e n , o g d e t e r h e r , d e

b e t h k a ld e r h a m ’ s ø d e M a r i u s ”, m is t e r h a n

to s o c ia le v e r d e n e r m ø d e s , d a P r i m u l a i

g r e b e t. A t h a n r e a g e r e r s å v o ld s o m t p å at

f ilm e n s s t a r t k ø r e s n e d a f s in h a lv s ø s t e r o g

b liv e t ilt a lt v e d sit o p r in d e lig e n a v n , d e r e r

d e n n e s k æ r e s t e , R o l f ( L i l i L a n i o g S ig f r e d

e n sla g s d e m a s k e r in g a f h a n s id e n t it e t s o m

J o h a n s e n ) . E f t e r f ø lg e n d e e r d e t i s t o r m a ­

H r . M a r c e l, a n ty d e r , a t h a n s v e lf u n g e r e n d e

g a s in e t s m ø b e la f d e lin g , h v o r P r i m u l a e r

k ø b e n h a v n e r liv m å s k e b y g g e r p å e n ik k e

e k s p e d ie n t , a t h u n o g R o l f f o r e ls k e r s ig . O g

h e lt s m e r t e f r i f o r h is t o r ie . K o n f lik t e n e r d o g

ik k e m i n d s t e r d e t s t o r m a g a s in e t s m o d e ­

k u n k o r t v a r ig , o g H r . M a r c e l e n d e r o g s å

o p v is n in g , d e r s a m le r h o v e d s t a d e n . H e r

s o m b is id d e r v e d E lis a b e t h s g e n f o r e n in g

e r d e t n o k d e r ig e k ø b e n h a v n e r e , d e r e r

m e d K a r l ( G u n n a r L a u r in g ) .

k ø b e r e o g t ils k u e r e , m e n d e t e r d e n s im p le P r i m u l a , d e r b æ r e r b r u d e k jo le n m e d g la n s .

S o c ia l g e o g r a f i. P o in t e n m e d d e n r o m a n ­

O g d e t e r n e t o p d e n n e p r æ s e n t a t io n o g

t is k e k o m e d ie er a t v is e k æ r lig h e d e n s

d e n s fø lg e r , d e r f å r P r i m u l a , h e n d e s s ø s t e r

o v e r m a g t o v e r d iv e r s e s o c ia le o g /e lle r

o g R o lf , s o m d e b e g g e e ls k e r , t il at in d s e , a t

p e r s o n lig e fo r s k e lle , o g e n e n d e lig p a r d a n ­

lig e b ø r n ik k e n ø d v e n d ig v is le g e r b e d s t .

n e ls e s t å r s o m et u f r a v ig e lig t e n d e m å l fo r

M o d e n o g s t o r m a g a s in e t s o m s a m l in g s ­

g e n r e n s f il m . Kispus b r u g e r s y s t e m a t is k

p u n k t f o r K ø b e n h a v n s k la s s e r f u n g e r e r i

f o r s k e llig e k v a r t e r e r o g lo k a lit e t e r i K ø b e n ­

Nyhavn 17 s o m e n n ø g le t il n e d b r y d n in g

h a v n t il a t e ta b le re s o c ia le b a r r ie r e r , s o m t il

a f k la s s e s k e l. I r o lle n s o m s t o r m a g a s in e t s

s lu t n e d b r y d e s . F ig u r e r n e e r p la c e r e t i e n

k r e a t iv e d r a p e r in g s m e s t e r o g tø j m a n d se s

id e n t if ic e r b a r s o c ia l g e o g r a f i - f r a d e t t a r ­

d e n v æ v r e H a n s W . P e t e r s e n i e n r o lle , d e r

v e lig e b a g g å r d s - o g f a b r ik s m il jø p å C h r i s t i ­

e r e n f o r lø b e r f o r H r . M a r c e l. I f ilm e n s s lu t ­

a n s h a v n , h v o r E v a a r b e jd e r , o g V e s t e r b r o ,

n in g s e s , h v o r d a n d e k ø b e n h a v n s k e k la s s e r

h v o r Ja co b b o r, o v e r G a m m e l S ta n d , h v o r

m ø d e s t i l R o l f o g P r i m u l a s f o r lo v e ls e o g

H r . M a r c e l h o ld e r t il, t i l S t r a n d v e je n s v i l ­

fe s t iv it a s i d e t t a r v e lig e , m u n t r e o g i n k l u ­

la k v a r t e r e r lig e n o r d f o r C h a r l o t t e n l u n d

s iv e N y h a v n 1 7 .

F o r t , h v o r E lis a b e t h o g h e n d e s m a n d b o r.

Kispus læ g g e r s ig m e d s in b r u g a f n a v n -

63


Det homoseksuelle København

g iv n e k ø b e n h a v n s k e k v a r t e r e r o g l o k a lit e ­

H r . M a r c e l s m a n ip u la t io n m e d E v a e r

ter, d e r m a r k e r e r f o r s k e llig e s o c ia le c e n tr e

d o g a f e n s å d a n k a r a k t e r , a t h u n u n d e r v e js

o g m o d e n s d e m o k r a t is k e p o t e n t ia le , d i ­

i in t r ig e r n e e r k e n d e r , læ r e r o g u d v i k l e r

re k te o p a d N yhavn 17 - m e d d e n f o r s k e l,

s ig . S o m a lle r e d e a n t y d e t s k e r d e r e n p a ­

a t d e n m e g e t t y d e lig e r e p la c e r e r e n t y d ig e

r a lle l u d v i k l i n g m e d M a r c e l, o g f ilm e n e r

h o m o s e k s u e lle k a r a k t e r is t ik a o g n a r r a t iv

s t r u k t u r e r e t s o m et p a r lø b m e lle m E v a

v æ g t p å d e s ig n e r f ig u r e n . D e t e r s å le d e s H r .

o g M a r c e ls o p le v e ls e r i n y e m iljø e r . E v a s

M a r c e ls æ s te t is k e s a n s o g g e n s k a b e ls e a f

s o c ia le o p s t ig e n o g liv t a g m e d w h is k y b æ l­

d e n k ø b e n h a v n s k e k v in d e , d e r e r f ilm e n s

te ts s n o b b e r m o d s v a r e s s å le d e s a f M a r c e ls

s to re d e m o k r a t is e r in g s f a k t o r e r .

m ild e o m k a lf a t r in g a f d e t k ø b e n h a v n s k e a r b e jd e r h je m . M e d y n d ig t t ilb u d s s t o f h jæ l­

P ig e n o g d e s ig n e r e n . I Filmen og det m o­

p e r h a n E v a s s v ig e r in d e m e d s n it t e t t il e n

derne - Filmgenrer og film ku ltu r i D anm ark

k jo le , s o m g ø r h e n d e t il e n h je m m e t s g u d ­

1940-1972 f r e m h æ v e r I b B o n d e b je r g , h v o r ­

in d e , d e r v i l k u n n e d o m e s t ic e r e s i n d o m i ­

d a n 4 0 e r n e o g 5 0 e r n e s d a n s k e k o m e d ie r

n eren d e m a n d .

v a r k r a f t ig t in s p ir e r e t a f d e n a m e r ik a n s k e

H v o r f il m e n n o k s lu t t e r m e d e n r o m a n ­

s c r e w b a ll-t r a d it io n , d e r b y g g e r p å t e m ­

t is k f o r e n in g a f E v a o g J a c o b , så e r d e t i h ø j

p e r a m e n t s f u ld e v e r b a le u d l a d n in g e r m e l ­

g r a d p a r lø b e t m e lle m d e n u n g e k v i n d e o g

le m to e x c e n t r ik e r e a f h v e r s it k ø n . O g s å

h e n d e s h o m o s e k s u e lle n e s t o r o g d e r e s fo r ­

i Kispus e r d e r e t v is t m å l a f t e m p e r a m e n t

s k e llig e in d g a n g s v in k le r , d e r s t r u k t u r e r f il­

o g k a m p ly s t d e u n g e im e lle m , m e n f ilm e n

m e n s s o c ia le d y n a m ik . S e t i d e tte p e r s p e k ­

t r æ k k e r t illig e p å æ ld r e k o m e d ie t r a d it io ­

t iv e r p a r d a n n e ls e n m e lle m E v a o g J a c o b et

n e r, h v o r d e t u n g e p a r s s a m m e n k o m s t i

la n g t m in d r e in te g r e r e t n a r r a t iv t s lu t p u n k t .

la n g t h ø je r e g r a d e r la g t i h æ n d e r n e p å

Kispus g iv e r d e n r o m a n t is k e k o m e d ie et

in t r ig e m a g e r e , s o m h a n d le r p å d e r e s v e g ­

v r i d m o d e t i k k e -r o m a n t is k p a r lø b m e lle m

n e . S å le d e s e r d e t H r . M a r c e l, d e r m e d s it

p ig e n o g h e n d e s h o m o s e k s u e lle v e n - 4 3 å r

k e n d s k a b t il b y e n s r e g le r k a n in t r ig e r e p å

f ø r J u lia R o b e r t s o g R u p e r t E v e r e t t s k u lle

d e u n g e s v e g n e o g ta g e b e s t ik a f s it u a t io ­

g e n n e m s p ille e t lig n e n d e f o r h o ld i M y Best

n e n , n å r d e r sæ tte s m o d in t r ig e r i g a n g .

Friends W edding ( 1 9 9 7 , M in bedste vens

I k r a f t a f d e r e s s p ille s t il o g g e n t a g n e h a n d ­

bryllup, in s t r . P.J. H o g a n ) .

lin g e r m in d e r E v a o g is æ r J a c o b m e g e t o m d e u n g e p a r, d e r o p træ d e r i Jo h a n L u d v ig H e ib e r g s v a u d e v ille r , o g s o m G e o r g B r a n ­

s k e lle k a n i h ø j g r a d h e n f ø r e s t il p r o b le m ­

d e s r a m m e n d e h a r b e s k re v e t s o m m a r io ­

f ilm e n s in s is t e r e n p å et k o n f lik t f y ld t s o c ia lt

n e t te r : ” D e t s e r u d s o m ( . . . ) o m d is s e m e n ­

i n d h o l d o v e r f o r d e n r o m a n t is k e k o m e d ie s

n e s k e r ik k e v a r f r ie V æ s n e r , m e n s o m v a r

h e lin g a f p e r s o n lig e o g s o c ia le f o r s k e lle .

e t U h r v æ r k s k ju lt in d e n i d e m , d e r t v a n g d e m t il b e s t a n d ig a t lø b e i m o d h in a n d e n

64

E n n y p r o t o t y p e . Bundfald o g Kispus fo r ­

I k k e o v e r r a s k e n d e s p ille r Bundfald i h ø j g r a d o p t il H e n n i n g B e c h s b e s k r iv e ls e a f

i e n v is B u e ” (B r a n d e s 18 9 9 : 4 7 2 ) . S a m m e

d e t u r b a n e h o m o m il jø , d o g m e d d e n m a r ­

lo g ik g æ ld e r i h ø j g r a d i L u d v i g H o lb e r g s

k a n t e f o r s k e l, a t d e h o m o s e k s u e lle k a r a k t e ­

k o m e d ie r , h v o r d e u n g e e ls k e n d e h e r s k a b s ­

r e r e r f u ld s t æ n d ig is o le r e d e o g d e r f o r u d e

f o lk ik k e h a r o v e r b lik o v e r in t r ig e r n e , o g

a f s t a n d t il a t i n d g å i v e lly k k e d e ( h o m o )

d e t d e r f o r e r o p t il lis t ig e H e n r i k e r o g P e r -

s o c ia le s a m m e n h æ n g e . I Kispus, d e r im o d ,

n ille r a t s ik r e d e r e s s a m m e n k o m s t .

e r d e n h o m o s e k s u e lle k a r a k t e r s s o c ia le


a f Niels Henrik Hartvigson

Behersket farvebrug i Kispus (Erik Balling, 1956). Foto: ubekendt. Nordisk Film.

f o r m å e n b e m æ r k e ls e s v æ r d ig . H a n e r o v e r ­

T o g r å n u a n c e r i n e d e r d e le n , g u le h a n d ­

m å d e v e lin t e g r e r e t i b y e n s s o c ia le l i v o g

s k e r , t r è s c h i c ! E t f a r v e o r g ie k u n n e s y n e s

u d f o ld e r s ig s u v e r æ n t p å t v æ r s a f k ø n o g

d e t o p la g t e v a lg t il d e n n e d e n fø r s te d a n s k e

k la s s e r. B å d e Bundfald o g Kispus læ g g e r v æ g t

s p ille f ilm i f a r v e r , m e n b o r t s e t f r a i f ilm e n s f ik t io n e r , n e m l ig i E v a s d r ø m m e s e k v e n s

p å f o r h o ld e t m e lle m æ ld r e h o m o s e k s u ­

i s t a r t e n a f f ilm e n o g i t e a t e r s t y k k e t , s o m

e lle m æ n d o g u n g e n a t u r lig e k a r a k t e r e r ,

h u n o g J a c o b e r in d e a t se , e r Kispus’ f a r v e ­

d e r b e g g e h a r s t o r b y e n s o m t e r r it o r iu m . I

b r u g m e g e t b e h e rsk e t. D e t k u n n e n æ ste n

Bundfald u m u lig g ø r d e n s e k s u e lle d r if t , at

ly d e s o m e t m is f o r s t å e t e m n e f o r d e n fø rs te

s å d a n n e f o r h o ld k a n b liv e g iv e n d e . D r if t e n

d a n s k e s p ille f ilm i f a r v e r , n å r M a r c e l t il e n

d is k v a lif ic e r e r d e p æ n e o g v e n lig e h e r r e r ,

k jo le f r e m v is n in g p r o k la m e r e r , a t to n u a n ­

r e d u c e r e r d e m til o f r e f o r s t o r b y e n s k r i m i ­

c e r a f g r å t m e d g u le a c c e s s o r ie s e r s id s t e

n a lit e t o g is o le r e r d e m i d e r e s le jlig h e d e r .

s k r ig : ”Ja , k æ r e v e n in d e r , d e t e r a lt s å n o g e t

V e d u d e lu k k e n d e a t f o k u s e r e p å s in h o m o ­

a f d e t n y e : O p i h a ls e n o g n e d i r y g g e n ,

s e k s u e lle k a r a k t e r s s e n s ib ilit e t o g æ s te t is k e

la n g t a lje o g t o g r å n u a n c e r i n e d e r d e le n ,

k u n n e n k a n Kispus d e r im o d f r e m v is e H r .

g u le h a n d s k e r , trè s c h i c ! ” M e n d e t e r n e t o p

M a r c e l s o m e n y p p e r lig h o m o s e k s u e l créa­

d e n e k s t r e m t k o n t r o lle r e d e f a r v e s t r a t e g i,

tion, e n n y p r o t o t y p e p å e t e k s o t is k o g v e l­

M a r c e l a r b e jd e r m e d .

lid t b y sb a rn .

E n t r é e n i n d i H r . M a r c e ls u n iv e r s e r

65


Det homoseksuelle København

Alene i elfenbenstårnet. Angelo Bruun som Hr. Marcel i Kispus (Erik Balling, 1956). Foto: ubekendt. Nordisk Film.

s å le d e s b å d e m e g e t k o n t r o lle r e t o g m e g e t

B å d e Bundfald o g Kispus a r b e jd e r m e d

m a r k a n t . E v a t r æ d e r i n d i e n d is k r e t f a r -

k e n d t e k ø b e n h a v n s k e lo k a lit e t e r , s o m d e

v e m æ t t e t m e n d o u c e v e r d e n a f ly s e b lå o g

p å h v e r s in m å d e p o d e r m e d e n h o m o s e k ­

b e ig e . I d e h e ls ilk e r u lle r , s o m H r . M a r c e l

s u e l s e n s ib ilit e t .

k a s t e r o m s ig m e d , s å v e l s o m i h a n s m o ­

Kispus b r u g e r i sin e k ø b e n h a v n e r b il ­

d e s h o w , e r d e t o g s å k v a lit e t e n a f f a r v e s a m ­

le d e r d is k r e t e s o r te , h v id e , g rå lig e o g b r u n e

m e n s æ t n in g e n f r e m f o r e n f a r v e s p r u d -

n u a n c e r , p å b a g g r u n d a f h v ilk e e n m æ t t e t

le n d e p a le t , d e r d o m in e r e r .

f a r v e d a n n e r e n e ff e k tfu ld k o n t r a s t . F i l ­

O g u d o v e r k jo le r , m o d e s h o w o g m o d e l­

m e n s fø r s te i n d s t illin g v i s e r C h r is t ia n s b o r g

le r o r k e s t r e r e r Kispus d e n d a n s k e h o v e d ­

S lo t s p la d s i a f d æ m p e d e b r u n lig e o g g r å lig e

s t a d m e d e n f a r v e s t r a t e g i, d e r p la c e r e r d e n

to n e r , m e d B ø r s e n s ir g r ø n n e ta g s o m e n e ­

i g r æ n s e la n d e t m e lle m v ir k e lig h e d o g f il­

ste m a r k a n t e f a r v e . B ø r s e n få r d o g s k a r p

m i s k f a n t a s i. F il m e n k o m b in e r e r f a r v e r n e ,

k o n k u r r e n c e , d a tre p o s t b u d e c y k le r i n d

s å m a n ik k e k a n tro a n d e t e n d , a t L a r s v o n

i b ille d e t o g m e d d e re s m ø r k e r ø d e u n i ­

T r i e r h a r la d e t s ig in s p ir e r e a f Kispus, d a

f o r m e r s k a b e r e n fly g tig k o n t r a s t t il d e n

h a n u d t æ n k t e f a r v e s t r a t e g ie n t il Europa

a f d æ m p e d e p la d s .

(19 9 1).

I s a m m e i n d s t illin g in t r o d u c e r e s E v a , d e r lø b e r f r a b a g g r u n d e n a f b ille d e t m o d

66

B y e n s h o m o s e k s u e lle fa r v e r o g to n e r.

f o r g r u n d e n . I la n g tid e r d e t k u n d e n lille


a f Niels Henrik Hartvigson

f ig u r s b e v æ g e ls e , d e r p å k a l d e r s ig o p m æ r k ­

g e r, d e r o m g iv e r d e m , s o m t v e t y d ig e o g

s o m h e d . F ø r s t d a h u n e r i n æ r b ille d e , se s

s e k s u a lis e r e d e .

f a r v e n p å h e n d e s g u lg r ø n n e t ø r k læ d e , fø r h u n ig e n f o r s v in d e r u d a f b ille d e t . D e t e r i k k e h e lt v e d s id e n a f a t k a ld e H r .

R e g is t r e r e t r o m a n t i k . O g s å i H e ll a J o o fs En kort en lang p r æ g e r d e n h o m o s e k s u e lle

M a r c e l f o r f ilm e n s m u s e . I s in s t ilis t is k e

k æ r lig h e d d e n f ilm is k e g e s t a lt n in g a f K ø ­

g e s t a lt n in g a f K ø b e n h a v n t a g e r Kispus

b e n h a v n . G e n n e m e n b a r o k o g s e lv r e f e r e ­

in s p ir a t io n f r a h a n s k o n t r o lle r e d e o g s m a g ­

r e n d e s t il m e d f ly v e n d e r e f e r e n c e r t il d e n

f u ld e less is r ø o r e -f a r v e s a m m e n s æ t n in g e r .

r o m a n t is k e k o m e d ie g e n r e b r in g e s h o v e d ­

D e k e n d t e lo k a lit e t e r o g k v a r t e r e r tilf ø r e s

s t a d e n t il a t f r e m s t å s o m e t d r ø m m e a g t ig t

e n m a r k a n t d r ø m m e a g t ig k a n t , d e r g iv e r et

u n iv e r s , h v o r t id o g r u m e r s u s p e n d e r e t .

p å é n g a n g r e a lis t is k o g s y m b o ls k u n iv e r s . T il s v a r e n d e i Bundfald, h v is m u s i k s y n e s

A r k it e k t e n J a c o b ( M a d s M ik k e l s e n ) o g g y m n a s ie læ r e r e n J ø r g e n ( T r o e ls L y b y ) e r e t

f a r v e t a f d e t h o m o s e k s u e lle m iljø . S v e n

v e lf u n g e r e n d e o g f o r e ls k e t p a r m e d p la n e r

G y l d m a r k s k o m m e n t e r e n d e o g illu s t r e ­

o m a t g ifte s ig , m e n i d y lle n t r u e s , d a J a c o b

r e n d e m u s i k s p ille r e n v ig t ig r o lle f o r e t a b ­

f a ld e r f o r C a r o l i n e ( C h a r lo t t e M u n c k ) , d e r

le r in g e n a f f ilm e n s s t e m n in g , s a m t id ig m e d

e r g if t m e d J ø r g e n s b r o r (J e s p e r L o h m a n n ) ,

a t d e n f u n g e r e r s o m a n a l y t is k k o m m e n t a r

o g f å r e n a ffæ re m e d h e n d e . D e f o r t r y d e r ,

t il m iljø o g k a r a k t e r e r . M e n u n d e r v e js i f il­

m e n g e n o p t a g e r f o r h o ld e t o g b e s lu t t e r at

m e n s m e lt e r u n d e r læ g n in g s - o g r e a lm u s ik

g ifte s ig , d a C a r o l i n e b liv e r g r a v id . V e d

s a m m e n , s å o g s å u n d e r læ g n in g s m u s ik k e n

a lt e r e t in d s e r d e d o g , a t J a c o b h ø r e r t il h o s

s y n e s at h a v e s it u d s p r in g i d e t h o m o s e k ­

J ø r g e n , o g b r y llu p p e t a fb læ s e s .

s u e lle m iljø . S å le d e s h a r d e n m u s ik , s o m

I En kort en lang f r e m s t å r d e t h o m o ­

d e n h o m o s e k s u e lle k o n t o r c h e f s æ tte r p å ,

s e k s u e lle m i l jø s o m d e t, B e c h v il l e k a ld e

s a m m e t e m a s o m u n d e r læ g n in g s m u s ik ­

k lu b a g t ig e s a m m e n h æ n g e , h v o r h o m o s e k ­

k e n , b lo t i e n k la s s is k i n s t r u m e n t e r in g o g

s u e lle d y r k e r e n s e lv b e k r æ f t e n d e o m g a n g .

ry tm e .

F il m e n å b n e r m e d J ø r g e n s f ø d s e ls d a g s f e s t ,

L ig e le d e s s e n t i f il m e n , h v o r A n t o n k o m m e r i n d p å h o m o b a r e n , o g f ilm e n s

d e r a f h o ld e s i h a n s o g J a c o b s le jlig h e d m e d d e r e s o m g a n g s k r e d s a f b ø s s e r o g le s b is k e

h o v e d t e m a ly d e r i e n d o v e n , ja z z e t v e r s io n .

o g h e t e r o s e k s u e lle v e n n e r o g f a m ilie . E n

D e n n e in s t r u m e n t e r in g h a r t id lig e r e i n ­

d is t in k t i r o n i s k o g s e lv u d le v e r e n d e ja r g o n ,

t r o d u c e r e t o s t il h o m o b a r e n s m i l jø o g u n ­

d e r k r e d s e r o m s e x , d o m in e r e r s e ls k a b e t ,

d e r s tr e g e t b a r e n s l u k s u ø s e d e k a d e n c e . V e d

s o m n å r E l l e n ( P e r n ille H ø jm a r k ) f o r t æ lle r

d e t t e b e s ø g k n y t t e s m u s i k k e n im i d l e r t i d

s jo f le v it t ig h e d e r , A n n e ( E l l e n H il l in g s ø e )

e n t y d ig t til h o m o b a r e n s a n o n y m e p ia n is t ,

f lir t e r m e d d e u n g e p ig e r , o g F r e d e r ik ( P e ­

id e t d e r k lip p e s t il et p a r s p ille n d e h æ n d e r

t e r F r o d i n ) s e lv u d le v e r e n d e o g b e g e js t r e t

m e d p r a n g e n d e p e g e f in g e r r in g o g g u l d -

f o r t æ lle r o m s in e o g S ø r m a n d s e r o t is k e

a r m k æ d e . K la v e r s p ille r e n s fo r f æ n g e lig e

e v e n t y r i ’B o lle m o s e n ’.

h å n d e r lig e s o m s c e n e n m e d k o n t o r c h e f e n

I f ilm e n s p ille r d e t v il d e l i v m e d a n o n y m

e t s u b t ilt u d t r y k for, a t m u s ik k e n u d s p r i n ­

h o m o s e x d o g k la r t a n d e n v io l in i f o r h o ld t il

g e r a f d e t h o m o s e k s u e lle m iljø . A t e n h o ­

m o n o g a m e o g ly k k e lig e p a r f o r h o ld . J ø r g e n

m o s e k s u e l s e n s ib ilit e t s å le d e s v i a m u s ik k e n

t a le r å b e n t o g in d f ø lt o m s in k æ r lig h e d t il

k n y t t e s t il s e lv e f ilm e n s u d s ig e ls e s p o s it io n ,

J a c o b o g d e r e s p la n e r o m a t g ifte s ig . D e n

in d e b æ r e r , a t p u b l i k u m o p le v e r d e l y d b ø l ­

s k a m , s m e r t e o g e n s o m h e d , v i o p le v e d e i

67


Det homoseksuelle København

Troels Lyby og Mads Mikkelsen som bøsseparret i Hella Joofs En kort en lang (2001). Foto: ubekendt. Angel Films.

Bundfald, e r t ils y n e la d e n d e ik k e e n d e l a f

d e n g e s t a lt e r i s lu t n in g e n a f f ilm e n , h v o r

d e n m o d e r n e h o m o s e k s u e lle s liv . A t v is e

d e n h o m o s e k s u e lle k æ r lig h e d p r o jic e r e s

s in k æ r lig h e d u d e n f o r h je m m e t s s ik r e

over på byen.

v æ g g e v is e r s ig d o g a t v æ r e e n u d f o r d r in g

S k if t e t s k e r , e fte r a t J a c o b o g C a r o l i n e

fo r Ja co b , d e r tro d s d e n a cce p t, h a n m ø d e r

h a r a fb læ s t d e r e s b r y llu p . K ir k e c e r e m o n i­

p å s it a r b e jd e o g f r a d e o ffe n tlig e c ir k le r ,

e n s f o r G u d o g m e n n e s k e r -f e jr in g a f m a n d

h a n b e v æ g e r s ig i, h a r s v æ r t v e d a t v is e s in e

o g k v in d e b l iv e r fo r J a c o b t il e n o f f e n t lig

f ø le ls e r f o r J ø r g e n u d e n f o r o m g a n g s k r e d ­

e r k e n d e ls e a f, a t h a n i v ir k e lig h e d e n e r

se n s try g g e fa v n .

e n k æ r lig h e d s s ø g e n d e b ø s s e . O g f r a d e tte t id s p u n k t l a d e r f ilm e n i b e d s te r o m a n t is k e

68

T i l h e s t ig e n n e m K ø b e n h a v n . I En kort en

k o m e d i e -t r a d i t i o n k æ r lig h e d e n in f ilt r e r e

lang b r u g e s s t o r b y e n h v e r k e n s o m s o c ia l

o g d o m in e r e b y e n o g d e n s t r a f ik t i l la n d s

m a r k ø r , s o m v i så d e t i Kispus, e lle r s o m

o g i lu f f e n . I k læ d t d e t b r y llu p s t ø j, d e r s ig ­

a f d æ k n in g a f e t s u b k u lt u r e lt m il jø , s o m d e t

n a le r e r r o m a n t is k t o s o m h e d , b e g iv e r d e t

s å s i Bundfald. I lø b e t a f f ilm e n f u n g e r e r

u g if t e b r u d e p a r sig h v e r fo r s ig u d i K ø ­

K ø b e n h a v n u d e lu k k e n d e s o m b a g g r u n d

b e n h a v n - C a r o l i n e s o m e n f ilo s o f e r e n d e

u d e n s æ r lig t u d p e g e d e t e m a t is k e e lle r s y m ­

o g b la f f e n d e b r u d i k ø b e n h a v n e r t r a f ik k e n ,

b o ls k e la g . N å r f ilm e n a llig e v e l e r in t e r e s ­

m e n s b r u d g o m m e n o g f o r lo v e r e n ( N ik o la j

san t i en b y sa m m e n h æ n g , er d et p å g ru n d

S te e n ) k ø r e r v æ k i b r u d e p a r r e t s b i l fo r at

a f d e d r ø m m e b ille d e r a f K ø b e n h a v n , s o m

fo re n e g o m m e n m e d h a n s Jø rg e n , d e r er


a f Niels Henrik Hartvigson

’’Tungekys en pige!” Cathrine Bjørn i C hristina Rosendahls Supervoksen (2006). Foto: Jens Juncker-Jensen, Nordisk Film.

v e d at g å o m b o r d i e t f ly t il P a r is . E n r æ k k e

n e n s p a r k e r in g s o m r å d e r e f e r e r e r f ilm e n t il

f o r h in d r in g e r u n d e r v e js t v in g e r J a c o b t il i

e n r æ k k e r o m a n t is k e f o r e s t illin g e r , d e ls v e d

e n a g g r e s s iv outing-p r o c e s a t f o r k y n d e s in

s it m o t iv v a lg - g a lo p e r e n d e h e s t , b r u d g o m ,

k æ r lig h e d t i l Jø rg e n f o r e n p o lit ik v in d e ,

b r u d e b u k e t - d e ls v e d s in m u s ik a ls k e s lo w

s t e w a r d e s s e n v e d l u f t h a v n s -g a t e n o g k a p ­

m o t io n -f r e m f ø r s e l.

t a jn e n o g p a s s a g e r e r n e i J ø r g e n s fly. B å d e s o m e n u n d e r s t r e g n in g a f o g et

F il m e n s s lu t n in g , d e r o g s å i n k lu d e r e r e n c o m p u t e r -a n im e r e t f ly v e n d in g o g r o ­

t illæ g t il k a r a k t e r e r n e s r o m a n t is k e o p f ø r ­

m a n t is k e s n a p s h o t s a f J a c o b o g J ø r g e n , d e r

s e l i b y r u m m e t fø lg e r d e r e f t e r e t m a r k a n t

r id e r i n d i s o ln e d g a n g e n t il t o n e r n e a f L i s a

s t ilis t is k o m s la g , d e r ik k e læ g g e r s k ju l p å

N il s s o n s t it e lm e lo d i, e t a b le r e r b y e n s o m e t

s i n k o n s t r u k t io n . I f ø r t s m o k in g o g m e d

m a g is k , r o m a n t is k o g t id lø s t ste d .

b r u d e b u k e t t ilb a g e læ g g e r J a c o b v e je n t il K ø b e n h a v n s L u f t h a v n t il h e s t. R id t e t f r e m ­

D e n iø jn e f a ld e n d e s t ilis t is k e g e s t a lt n in g a f s t o r b y e n f in d e r v i o g s å i d e m o d e r n e

s t ille s i e n m o n t a g e a g t ig s t il m e d f r e m t r æ ­

p r o b l e m -/u n g d o m s f il m , d o g u d e n En kort

d e n d e b r u g a f s lo w -m o t io n o g m e lo d iø s

en langs b a r o k k e o g s e lv ir o n is k e g e n r e le g .

r o c k , d e r o p h æ v e r t id s f o r n e m m e ls e n t il f o r d e l fo r e n p o e t is k s t o r b y v is io n , h v o r d e n

R i g e b ø r n le g e r b e d s t . P r o b le m f ilm e n

r id e n d e g o m f r e m s t å r s o m e t e v e n t y r lig t

e r ik k e e n g e n r e b e t e g n e ls e , d e r b r u g e s i

e le m e n t . M e d J a c o b s ly r is k e s lo w m o t io n ­

s æ r lig h ø j g r a d i d a g , m e n m a n g e a f d e n s

r i d t g e n n e m K ø b e n h a v n o g i n d p å lu f t h a v ­

k a r a k t e r is t ik a le v e r v id e r e i e n la n g r æ k k e

69


Det homoseksuelle København

u n g d o m s f ilm f r a 1 9 7 0 e r n e o g f r e m - f ilm , d e r s ø g e r a t b e h a n d le g e n e r e lle p r o b le m ­ s t illin g e r i f o r h o ld t il d e t at v æ r e u n g . I Supervoksen o g Rich Kids in d g å r d e n

o g s å s æ r t t ilt r æ k k e n d e k a r a k t e r . F æ lle s f o r f ilm e n s h o v e d p e r s o n e r e r, at d e k o m m e r f r a p e n g e s t æ r k e h je m i K ø ­ b e n h a v n s n o r d lig e f o r s tæ d e r , o g a t d e lid e r

s e k s u e lle t ilt r æ k n in g t il s a m m e k ø n s å le d e s

u n d e r f o r s k e llig e f o r m e r f o r o m s o r g s s v ig t

s o m e n a f fle re p r o b le m s t illin g e r . B e g g e

f r a d e r e s f o r æ ld r e s s id e . I v e n n e g r u p p e n

f ilm b e n y t t e r e n fle r s t r e n g e t n a r r a t iv s t r a ­

e r g r æ n s e o v e r s k r id e n d e h a n d lin g e r , d e r

te g i o g la d e r o s fø lg e fle re h o v e d p e r s o n e r ,

i n k lu d e r e r sto ffe r, se x o g k r im in a l it e t , i

d e r m e d d e r e s i n d iv id u e l l e k a r a k t e r t r æ k o g

c e n tru m .

h is t o r ie r r e p r æ s e n t e r e r h v e r s in b r i k i u n g ­

S t ile n i Rich Kids e r in s p ir e r e t a f m o ­

d o m m e n s p u s le s p il. I Supervoksen o g Rich

d e r n e m u s ik v id e o -æ s t e t ik , h e r p u m p e n d e

Kids e r d e t h e n h o ld s v is tre v e n in d e r o g e n

t e c h n o . D e n e k s t r e m e s t il k o m m e n t e r e r

g ru p p e p å n i unge.

d e ls d e u n g e s v i l d e liv m e d sto ffe r, s e x o g

I Supervoksen s p ille r C a t h r in e M . B jø r n

m a s s e r a f p e n g e u d e f r a , d e ls d e re s e g e t

t e e n a g e p ig e n S o fie , d e r i f o r b in d e ls e m e d

s e lv b ille d e , s o m d e t f.e k s . k o m m e r t il

e n u d f o r d r in g s le g f å r t il o p g a v e a t k y s s e

u d t r y k , n å r d e a n k o m m e r t il d is k o t e k e t i

e n p ig e . K y s s e s c e n e n u d s p ille r s ig i et

s m a r t e b ile r o g e ft e r f ø lg e n d e p o s e r e r fo r

b o l d r u m v e d s id e n a f d e n is b a r , h v o r k y s s e -

h in a n d e n o g k a m e r a e t . D e s u d e n b r u g e s

o ffe re t ( M o l l y B lix t E g e lin d ) e r e k s p e d ie n t .

s t ile n t il a t f o r m id le k a r a k t e r e r n e s p s y k e

O p le v e ls e n a f d e t le s b is k e k y s v is e r s ig at

e lle r d e r e s k r o p s lig e r e a k t io n e r , n å r d e e r

v æ r e e n å b e n b a r in g f o r S o fie , o g n e d s u n k e t

p å v ir k e t a f r u s m id le r . O g f ilm e n s u d s t r a k t e

i r u m m e t s h v id e o g b lå b o ld e u d le v e r h u n

b r u g a f f a s t -m o t io n , d e r g iv e r et k a r a k t e r i­

e n s e x e t o g i n t im coming out. S it u a t io n e n s

s t is k f lim r e n d e o g h a k k e n d e lo o k , s a m t id ig

ly k s a lig h e d s æ tte s d o g o p i m o d s o r t /h v id e

m e d a t d e t k o m p lic e r e r i n f o r m a t io n s ­

o g k o r n e d e b ille d e r a f d e to k y s s e n d e p ig e r

s t r ø m m e n , s y n e s at a f s p e jle e n d e c id e r e t

s e t f r a d e n o v e r v å g n in g s m o n it o r , s o m S o -

u r b a n e r f a r in g .

fie s v e n in d e r s id d e r v e d . D a S o f ie k o m m e r

S ø r e n B r e g e n d a l s p ille r M a r c , d e r a f s in

i t a n k e o m , a t h u n b liv e r o v e r v å g e t a f v e n ­

fa r, s o m h a n h a r s v æ rt v e d a t le v e o p t il,

in d e r n e , k la p p e r h u n g æ lle r n e i o g fly g te r

p r e s s e s t il a t g if t e sig m e d e n d a tte r a f e n

u d a f le g e r u m m e t .

a f f a d e r e n s r ig e k o lle g e r. I a l h e m m e lig h e d

S o m En kort en lang a r b e jd e r Supervok­

h a r M a r c i m i d l e r t i d et f o r h o ld t il F r a n z ,

sen m e d e n o v e r d r e v e n s t il is t is k -r o m a n t is k

d e r e r å b e n o m s in h o m o s e k s u a lit e t . P å

g e s t a lt n in g , d e r e r n a r r a t iv t m o t iv e r e t a f

d is k o t e k e t s t o ile t la d e r M a r c s in a r r o g a n t e

e n k a r a k t e r s k æ r lig h e d s s ø g e n , m e n h e r

f a c a d e f a ld e , o g h a n k y s s e r F r a n z - s a m t i­

k o n f r o n t e r e s r o m a n t ik k e n m e d d e n o v e r ­

d ig m e d a t d is k o t e k e t s t e c h n o -r y t m e r p å

v å g n in g s s t r a t e g i, d e r e r e n in t e g r e r e t d e l a f

ly d s id e n a f lø s e s a f et k la v e r a k k o m p a g n e -

s t o r b y e r f a r in g e n .

m e n t . Å b e n h e d e n er d o g k o r t v a r ig . D a e n

E n k n y t n æ v e i a n s ig t e t . S t ile n i Rich Kids

M a r c F r a n z v æ k m e d o r d e n e , " h v a d la v e r

a n d e n k o m m e r i n d p å to ile t te t, s k u b b e r -

d e r u d s p ille r s ig i lø b e t a f e t d ø gdnu, , md in e ­ f u c k i n g s v a n s ? ” I s a m m e ø j e b l ik

s t e n d e ls p å e n n a t k lu b , h v o r a lle d e u n g e

70

r o m a n t ik k e n a f b r y d e s , v e n d e r t e c h n o e n

e r s a m le t - s y n e s a t u d s p r in g e d ir e k t e a f e n

t ilb a g e . T o ile t t e t fu n g e r e r s o m i n t i m r u m

s t o r b y e r f a r in g m e d s to ffe r o g n a t t e liv , h v i l -

f o r h o m o s e k s u e l k æ r lig h e d , m e n k u n i d e t

k e t g iv e r f ilm e n e n o fte m a r e r id t s a g t ig m e n

o m f a n g d e r i k k e e r a n d r e t i l ste d e e n d p a r -


a f Niels Henrik Hartvigson

r e t se lv. M e d s in e s t ilis t is k e s k if t u d t r y k k e r

f a ld e r , s t a r t e r v o ld s o m t e c h n o m u s ik , s o m

k y s s e s c e n e n d e t k la s s is k e d o b b e lt liv s -t e m a

f o r s æ t te r s c e n e n u d o g p å L i v s v e j t ilb a g e

o m d e n h o m o s e k s u e lle , d e r ik k e e r t il s in d s

t il d is k o t e k e t . S c e n e n v is e r e n b a r s k , m e n

a t g iv e sig h e n til e n h o m o s e k s u e l id e n t it e t .

o g s å s æ r t t ilt r æ k k e n d e c e r e m o n i, d e r f o r ­

B y e n g iv e r h a m m u l ig h e d f o r a t le v e e t

e n e r v o ld o g in t im it e t i e n r å , s m a r t s t o r b y ­

p a r a lle lt l i v u n d e r o v e r f la d e n .

g e s t a lt n in g .

T i l s a m m e n lig n in g e r s c e n e n , h v o r H a n ­

M o d e r n e u n g d o m s f ilm s o m Supervok­

n e ( C a t h r in e M . B jø r n ) f å r v e n in d e n L i v

sen o g Rich Kids h a r k la r e t e m a t is k e f æ l­

( M a r in e la D e k ic ) , d e r e r m e s t e r b o k s e r , t il

le s t r æ k m e d d e n k la s s is k e p r o b le m f ilm ,

a t g e n n e m b a n k e s ig , e n b å d e o v e r r a s k e n d e

s a m t id ig m e d a t f ilm e n e s m a r k a n t e o g

o g t v e t y d ig s c e n e , d e r p å e n g a n s k e o r ig in a l

p r a n g e n d e s t il is t ik p å in g e n m å d e v ig e r

m å d e b la n d e r h o m o s e k s u e l a d f æ r d , v e n ­

t ilb a g e f r a a t b e n y t t e m a g is k e g e s t a lt n in ­

s k a b o g v o ld . H a n n e , d e r e r d y b t p å v ir k e t

g e r a f b y e n , so m v i k e n d e r d e m fra d e n

a f s in e f o r æ ld r e s s k ils m is s e , e r b e g y n d t at

r o m a n t is k e k o m e d ie , t il a t u n d e r s t r e g e

s k æ r e sig , m e n ø n s k e r a t k o m m e e n d n u

k a r a k t e r e r n e s d r ø m m e o g s e lv o p fa t te ls e .

a lv o r lig e r e t i l sk a d e . D e r f o r o p s ø g e r h u n

I Supervoksen e r d r ø m m e n e d o g s å r b a r e

L i v o g s p ø r g e r , o m h u n v i l h jæ lp e h e n d e .

o v e r fo r s t o r b y e n s o v e r v å g n in g , m e n s Rich

D a d e to p ig e r stå r i k æ ld e r e n t il d i s k o ­

K id s -k a r a k t e r e r n e s s m a r t e o g s t ilis e r e d e

te k e t , v e d v i s o m p u b l i k u m ik k e , h v a d

s e lv b ille d e r g å r i s y m b io s e m e d s t o r b y liv e t s

p r o je k t e t er. I fø rste o m g a n g l ig n e r d e t

v o ld , k r i m i n a l i t e t o g a f s t u m p e d e f ø le ls e s liv .

in t i m trø s t. ” E r d u n e r v ø s ? ” s p ø r g e r L iv . H a n n e n i k k e r s a m m e n b id t , o g L i v s t r y g e r h e n d e o v e r h å r e t o g g iv e r h e n d e e t la n g t k y s . ” E r d e t b e d r e n u ? ” H a n n e n ik k e r , S a b r i n a g å r e t s k r id t t ilb a g e o g g iv e r H a n n e e n k n y t n æ v e i a n s ig t e t , s å h u n f a ld e r i n d ig e n n e m d ø r e n b a g v e d . L i v g å r e fte r h e n d e o g lu k k e r d ø r e n b a g s ig . B a g d ø r e n h ø r e s s la g , o g v o ld s o m h e d e n u n d e r s t r e g e s a f, at k a m e r a e t r y s t e r , n å r d e r s lå s . D ø r e n å b n e s , o g L i v t r æ d e r u d m e d e n b lo d ig k n y t n æ v e , m e n s H a n n e lig g e r t ilb a g e s o m e n ø d e la g t d u k k e i k æ ld e r r u m m e t . D a k n y t n æ v e s la g e t

Litteratur

Bech, Henning (1987). Når m æ nd mødes - ho­ moseksualiteten og de homoseksuelle. Køben­ havn, Gyldendal. Bondebjerg, Ib (2005). Filmen og det moderne, filmgenrer og film kultur i Danmark 19401972. København, Nordisk forlag. Brandes, Georg (1899). ”J.L. Heiberg”. In: Georg Brandes Samlede Skrifter, Bind I. København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn).

kosmorama244_056_artikel5  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you