Page 1

Lou Ye Ustabilitet er den stabile faktor hos kinesiske Lou Ye - på tværs af genrer er det identitetens fluktuerende natur, der sættes under lup

Lou Ye blev født i Shanghai i 1965 ud af en

usikkerhed kan selv elskende kom m e til at

familie af teater-artister. K unstnergarde­

næ re m istro til hinanden. Hvis politik og

rober og om klæ dningsrum var hans b arn ­

kærlighed på nogen m åde kan siges at ud­

doms legeplads, hvilket måske kan være

gøre en god cocktail her, så er det af typen

m ed til at forklare hans interesse for rol­

m ed en benzinvædet klud i flaskehalsen.

leskift og diffuse persontransform ationer. Hvorom alting er, så er det tem atiseringen

På historiens store scene. Purple Butterfly

af identitetsm æssig ustabilitet, der er den

starter i M anchuriet i 1928. Den unge kine­

stabile faktor i et œuvre på foreløbig fire

serinde C ynthia (spillet a f stjernen Zhang

film, der i øvrigt spæ nder genrem æssigt

Ziyi fra bl.a. House of Flying Daggers) og

vidt - fra politisk-historisk dram a til stili­

japaneren Itam i forelsker sig, men rives

seret urbant drøm mespil.

fra hinanden, da Itamis m ilitæ rindkal­

M ed sin seneste film, Purple Butterfly (Zi hudie, 2003), der blev udvalgt til deltagelse

delse kom m er. Senere bliver Cynthias bror dræ bt af en japansk aktivist, og Cynthia

i hovedkonkurrencen i Cannes, leverer

tager til Shanghai og slutter sig dér - under

Lou Ye en billedskøn og dram atisk hyldest

en ny identitet - til oprørsgruppen Lilla

til fødebyen Shanghai og dens turbulente

Sommerfugl, der op gennem 30erne tager

historie. Filmen skildrer byen op gennem

kam pen op m ed den japanske besættelses­

1930 erne, da Shanghai var under japansk

magt.

besættelse. Kan Purple Butterfly således godt siges at have karakter af national-epos, er det

Skæbnen vil, at oprørsgruppen planlæg­ ger at likvidere den japanske efterretnings­ tjenestes Shanghai-leder, bedst som Itami

til gengæld ikke af en type, m an er vant til

kom m er til byen for at hjælpe selv samme

at se kinesiske instruktører lave. Lou Ye

leder med at opspore og nedkæm pe kine­

hører til den såkaldt sjette generation af

siske modstandsfolk. Endnu m ere kom ­

instruktører i Kina, som sædvanligvis ikke

pliceret bliver det, da en uskyldig mand,

begiver sig ud i historiske dramaer. Og

Situ, bliver forvekslet m ed den lejem or­

hvor femte generation gjorde det til en skik

der, undergrundsbevægelsen venter på.

at bruge fam iliedynastier som allegorisk

På dette sted i filmen opruller Lou Ye en

fikspunkt, når de skulle skildre folkets h i­

bjergtagende krydsilds-sekvens på byens

storiske trængsler, gør Lou Ye det til en dyd

togstation. Skudsalverne fyger ukontrol­

at fokusere på individet - og ikke m indst

labelt, og ved et uheld dør Situs kæreste her

på foranderligheden af individets identitet.

for C ynthias kugler. Situ tages til fange af

K araktererne i Purple Butterfly påvirkes

japanerne og udsættes for langvarig, ubøn­

konstant af tid og sted, og vi forstår, at i

hørlig tortur.

en periode m ed anarkistiske tilstande og

Imens m øder Itami sin gamle flamme


Lou Ye

Purple Butterfly (Zi hudie, 2003)

igen. Men deres forhold er uklart nu; til­

Etnografi til tiden. En af de mest m inde­

trækning og mistillid h older hinanden i

værdige detaljer i Purple Butterfly er en

ave, fortidige minder og indbyrdes k o n ­

langstrakt serie nærbilleder af kinesiske

kurrence vikles ind i større spørgsmål om

krigsofres m unde, der udstøder rasende,

nationalitet, familieforhold, patriotism e og

tavse skrig. Lyden er fjernet, og m ed den

personlig overbevisning. D et er figurer, der

effekt ram m er Lou Ye en følelse af eksisten­

slår revner, m ander sig op, bygger nye faca­

tiel angst og smerte, der både m otivisk og

der, længes og krakelerer på ny.

i em otionel slagkraft giver m indelser om

Filmen h a r ikke noget soleklart tem atisk fokus, og Lou Yes alt an d et end lineære

M unchs berøm te Skriget. Koblingen er næppe tilfældig, for Lou Ye

fortællestil, d e r lader et utal af interessante

startede sin karriere m ed at studere m aler­

skæbner krydse hinanden, gør ofte filmen

kunst, inden han på filmakademiet i Bei­

svæ r at følge. Men m an m å tage hatten af

jing blev inspireret af især den europæiske

for, at han i sin skildring af en smertelig

m odernism es film.

periode i Kinas historie fastholder blikket for den personlige historie. H an skildrer

H oldet bag Lou Yes afgangsprojekt, spil­ lefilmen Weekend Lover (Zhou mo qing

ikke præfabrikerede aktanter, m en kom ­

ren, 1994), var i øvrigt det yngste i kinesisk

plekse individer, der u d en reelle valgmulig­

films historie, og tem atisk kan projektet

heder bliver trukket ind på historiens store

ses som en forløber for sjettegenerations­

scene.

filmene. Weekend Lover skildrer tilværelsen

173


Lou Ye

for en gruppe unge i Shanghais 80ere og

han endte m ed at forelske sig i. Da M oudan

tidlige 90ere - nutidige byindivider fulde

opdagede hans dobbeltrolle, meddelte hun,

af energi og utilfredshed m ed tingenes

at hun ville kom m e tilbage og hjemsøge

tilstand. Filmen ligner på visse punkter

ham i skikkelse af en havfrue - og sprang

et etnografisk sam tidsstudie, m en filmen

prom pte i Suzhou-floden. Mardar røg i

kaster også et kritisk blik på traditionel

fængsel i tre år, og da h an kom ud, søgte

konfuciansk seksualmoral. Pengemangel gjorde herefter, at Lou Ye

han vidt og b redt efter hende i håb om at finde hende i live. Sluttelig fandt h an en

havde svært ved at få egne film projekter

tro kopi i skikkelse af pigen Meimei (begge

op at stå, og i 1995 gik han derfor over

kvinderoller spilles af sam m e skuespiller­

til tv-mediet. Blandt andet stod han som

inde, Xun Z hou), der optræ der hver aften

producer på den meget roste serie Super

på en natklub - i et stort akvarium og iført

City, hvortil ti af hans generationskolleger

havfruekostum e. Er det hende? Og hvis

lavede hver et afsnit. Hans egen tv-film

ikke: Kunne m an ikke lade som om?

D o n t Be Youngfra sam m e år er et mystisk

Der er åbenlys inspiration fra H itch-

psykodram a båret af de non-narrative

cocks Vertigo (1958) i Lou Yes melankolske

ekspressionistiske indfald, der skulle blive

skildring af tab og dobbeltgænger-besæt­

hans letgenkendelige signatur på de senere produktioner.

m ann-lån i tyske Jorg Lembergs score og

H avfruer og dobbeltgæ ngere. Lou Ye

tet ind i fortællingen. M ed mulig reference

telse, ligesom der er tydelige Bernard Herrsolide stæ nk H.C. Andersen-sym bolik kit­

grundlagde m ed sin D ream Factory i 1998

til Robert M ontgom erys subjektivt filmede

et af Kinas første uafhængige produktions­

Lady in the Lake fra 1947 er hele scener

selskaber. Selskabets første produktion,

tilm ed skildret gennem videofotografens

Suzhou River (Suzhou he, 2000), der er en

linse. Nej, Lou Ye hører bestemt ikke til i

sælsom blanding af drøm m espil og en nat­

departem entet for statiske panoramabille­

lig, neonbelyst kærlighedstragedie, skaffede

der, rism arker og feudal resignation.

Lou Ye en pris ved filmfestivalen i R otter­ dam i 2000.

At Suzhou River undgår at ende som ren stil og staffage, hæ nger meget sammen

Filmen foregår i og om kring Suzhou-

m ed det miljøbillede, d e r tegnes sidelø­

floden, der skærer gennem Shanghai fra

bende m ed d et kryptiske skæbnedrama.

vest til øst og m under ud i havet. Miljøet

Til forskel fra de overdådige billeder, der

om kring floden er indfanget m ed rystet

vanligvis indgår i film fra Shanghai, viser

håndholdt kam era, der sine steder giver

Suzhou River skyggesiderne og forfaldet.

m indelser om impressionistiske malerier.

De nervøst klippede, stem ningsm ættede

Fortælleren er en freelance-videofotograf,

sekvenser fra Shanghais grågrønne kajer

der også på det emotionelle plan h ar svært

myldrer m ed arbejdsløse, selvmordere og

ved at se andre som andet end udflydende,

lovløse forretningsfolk, ligesom kidnap­

flygtige motiver. Tingene æ ndrer sig dog i

ning, m ord og hor h ø rer til dagens orden.

nogen grad, da han m øder det unge m o ­

M ed sine to seneste film, Suzhou River

torcykelbud M ardar og hører om dennes

og Purple Butterfly, h a r Lou Ye m arkeret

sørgelige kærlighedshistorie.

sig som en a f sin generations m est medie­

M ardar h ar været løst involveret i kid­ napningen af en ung kvinde, M oudan, som

bevidste instruktører. H an udfordrer traditionelle fortællestrukturer og udviser


Lou Ye

en respektindgydende modvilje m od at undervurdere tilskueren. Det skal blive spæ ndende at se, om h an på et tidspunkt laver en film, der rø rer hjertet lige så meget som hjernen. Jing Nie (O versat af redaktionen)

Filmografi 1994 1995 2000 2003

Z hou mo qing ren/W eekend Lover Wei qing shao n u /H e r Careless Young Love Suzhou he/Suzhou River Zi hudie/P urple Butterfly

175

kosmorama236_172_artikel24  
Advertisement