Page 1

Posvátné vztahy odpovědi prodýchávat, meditovat o nich nebo si je zapisovat do deníku. Pokud momentálně nemáte vztah, prostě otázky zaměřujte na sebe a od­ povídejte, kde je to možné.

• • • • • • • • •

• • • • • • • •

Úvodní dotazy Cítím se kompetentně / Cítím, že partner(-ka) je kompetentní? Cítím proudit svoji šakti / šakti partnera (partnerky)? Rozumíme si s partnerem (partnerkou) po sexuální stránce? Je pro  mě partnerova (partnerčina) sexuální síla stimulující, nebo odpuzující? Pracoval(-a) jsem na sobě / pracoval(-a) na sobě partner(-ka) v oblasti sexuálního uzdravování? Je moje / partnerova (partnerčina) sexuální energie propojená se srdcem? Skutečně mi způsobuje naše milování radost a cele mě naplňuje? Cítím se díky své sexualitě jako skutečná žena či skutečný muž? Cítím se při milování milován(-a) a uspokojen(-a)? Vyšší úroveň dotazování Jsem / je partner(-ka) pln(-a) života, vitální a svobodný (svobodná)? Mám / má partner(-ka) svůj pravý a skutečný střed? Jsem / je partner(-ka) v sobě ukotven(-a), aniž bych (by) p ­ otřeboval(-a) kohokoli či cokoli jiného? Umím se / umí se partner(-ka) jasně a efektivně rozhodovat? Neostýchám se / neostýchá se partner(-ka) dělat, cokoli se mi / mu (jí) zachce? Vedeme s partnerem (partnerkou) takový život, jaký chceme, anebo nám v tom brání výmluvy? Mám / má partner(-ka) sebedisciplínu, soustředění a sílu vůle? Dosahuji / dosahuje partner(-ka) cílů, nebo o tom jenom mluví(-m)?

72

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS268855


Kniha moudrosti: Atributy božského ženství Stín • Pracoval(-a) jsem / pracoval(-a) partner(-ka) na svých stinných strán­ kách? • Jsem / je partner(-ka) integrován(-a) se svým stínem? • Mám / má partner(-ka) v sobě hloubku a solidnost vycházející z toho, že (jsem) pohlédl(-a) hluboko do nitra a pocítil(-a) vlastní temnotu? • Vidí partner(-ka) své vlastní i mé stinné stránky? • Je partner(-ka) ochoten (ochotna) o tom se mnou otevřeně mluvit? • Je partner(-ka) ochoten (ochotna) společně v páru vejít do stínu nás obou? • Mám / má partner(-ka) mnoho nevyřešených problémů s  matkou či otcem a/nebo velkou emocionální zátěž? Pokud ano, stojí mi za to být s ní(m) a podporovat ho (ji), anebo to bude pro mě a pro to, po čem ve vztahu toužím, přespříliš? • Jsem / je partner(-ka) celistvý (celistvá) a sebeuvědomělý (sebeuvědo­ mělá)? • Popírám / popírá partner(-ka) stinné stránky a/nebo se jimi nechci / nechce zabývat? • Promítá si do mě partner(-ka) své projekce? • Potřebuje partner(-ka), byť i nevědomky, abych mu (jí) dělala matku či otce? • Důvěřuji partnerovi (partnerce) natolik, abych úplně vše pustil(-a)? • Dovede mi partner(-ka) objektivně zrcadlit aspekty mého stínu, aby mi umožnil(a) růst? • Jsem / je partner(-ka) ochoten (ochotna) být hlubokým, zranitelným způsobem lidský (lidská) a slabý (slabá)? • Popírá, ospravedlňuje a odůvodňuje si partner(-ka) svůj život a jednání? • Zaujímá partner(-ka) často obranný postoj? • Odmítá partner(-ka) růst a  dělat něco pro  sebezdokonalování a uzdravování navzdory tomu, co s ní (ním) sdílím?

 73

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS268855


Posvátné vztahy • Naslouchá mi partner(-ka)? • Očekává toho partner(-ka) ode mě hodně? • Je partner(-ka) zralý (zralá) a schopen (schopna) dobré reflexe, sebe­ zpytování a rozjímání?

• • • • • •

• • • • • • • • •

Hranice a rovnováha Musím iniciovat většinu dění ve vztahu? Mám zdravé hranice? Má je partner(-ka)? Mám svůj vlastní prostor a čas? Dokáži mluvit a být s partnerem (partnerkou) a doopravdy komuni­ kovat i ve chvíli, kdy se dostavuje bolest nebo krátce poté? Miluji sám (sama) sebe a udržuji si ve vztahu svůj svrchovaný střed? Přináším často oběti, abych udržel(-a) náš vztah a všichni byli spokojení? Posvátný vztah Cítím, že partner(-ka) je v kontaktu s Boží vůlí, a pokud ano, následuje ji? Následuje partner(-ka) vyšší lásku a pravdu? Je v partnerově (partnerčině) životě jediným vztažným a orientačním bodem jeho (její) vlastní já? Je tento člověk v kontaktu s živou moudrostí a Boží pravdou? Doopravdy tato osoba přijímá Boží lásku? Slouží tento člověk druhým, nebo jen sobě? Má tato osoba bezprostřední, živý vztah s Bohem, souzní s ním? Věří partner(-ka) prostě jen v Boha, aniž by denně zakoušel(-a) Boží duši? Věří partner(-ka), že je Bohem?

A vydechněte… Bylo to velmi poučné. Toto sebedotazování samozřejmě poukáže na  oblasti vašeho vlastního já, do  nichž dosud nepronikla láska a  uvědomění 74

Ukázka elektronické knihy

Profile for Kosmas-CZ

Posvátné vztahy (Ukázka, strana 99)  

Posvátné vztahy (Ukázka, strana 99)  

Profile for kosmas-cz