Page 1

Žádost o invalidní důchod s pojištěncem sepisuje pracovnice oddělení důchodového pojištění místně příslušné OSSZ, tj. podle místa trvalého pobytu pojištěnce. V žádosti občan uvádí údaje o dobách pojištění od ukončení povinné školní docházky do současné doby, především ty neuvedené na informativním osobním listu důchodového pojištění, má-li ho k dispozici.

▶ Před podáním žádosti o invalidní důchod se poradím se svým ošetřujícím lékařem a praktickým lékařem. ▶ Žádost o invalidní důchod se mnou sepíše pracovnice oddělení důchodového pojištění OSSZ. Místní příslušnost Místní příslušnost OSSZ, oddělení lékařské posudkové služby, k posuzování zdravotního stavu se řídí místem trvalého pobytu osoby na území ČR, místem pobytu cizince na území ČR, resp. místem, kde se fyzická osoba na území ČR obvykle zdržuje, a sídlem věznice (vazební věznice), pokud je fyzická osoba ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě. Na žádost fyzické osoby, jejíž zdravotní stav má být posouzen, nebo s jejím souhlasem může příslušná OSSZ požádat o posouzení této osoby jinou OSSZ, v jejímž územním obvodu je tato osoba zaměstnána nebo se v něm dlouhodobě zdržuje, popřípadě je hospitalizována ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nebo jsou jí poskytovány pobytové sociální služby v zařízení sociálních služeb nebo je jí poskytováno vzdělávání pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením. Nebo může požádat OSSZ, v  jejímž územním obvodu se nachází zdravotnické zařízení poskytovatele, který posuzované osobě poskytuje zdravotní služby, pokud zdravotní stav posuzované osoby vyžaduje vzhledem k charakteru nemoci posouzení tímto poskytovatelem zdravotních služeb.

▶ Do žádosti nemusím uvádět, proč o invalidní důchod žádám. ▶ Pokud chci být posouzen u jiné než místně příslušné OSSZ, mohu si podat žádost. ▶ Žádost bude posouzena s přihlédnutím jednak k uvedeným důvodům a jed­ nak k pracovnímu zatížení vybrané OSSZ.

98 | D ů c h o d o v é

pojištění

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS268737


Podklady pro žádost o invalidní důchod Při podání žádosti o invalidní důchod je nutné předložit: n občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu; n doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném); n muži předkládají doklady o výkonu vojenské (civilní) služby; n občané, kteří pečovali o děti do 4 let věku, předkládají doklady prokazující dobu péče o ně (rodný list dítěte nebo jiný doklad o vztahu k dítěti) a čestné prohlášení (podává se na předepsaném tiskopise); n potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání); n potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996; n pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“; n doklady prokazující zaměstnání v cizině, pokud je občan vlastní; n chybí-li některé doby pojištění, předkládá občan náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost, tj. potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.; n zaměstnavatel je povinen při podání žádosti o důchod svého zaměstnance na výzvu OSSZ předložit jeho evidenční list důchodového pojištění a vyplněný tiskopis „Potvrzení zaměstnavatele“.

Důchodové pojištění

| 99

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS268737


Povinnosti žadatele o invalidní důchod Žadatel o invalidní důchod je povinen: n osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku důchodového pojištění, tedy i podrobit se vyšetření zdravotního stavu; n předložit lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které má, a sdělit údaje o dosaženém vzdělání, zkušenostech, znalostech a předchozích výdělečných činnostech. K žádosti o invalidní důchod musí žadatel vyplnit tzv. profesní dotazník.

Podmínky nároku na invalidní důchod Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let a stal se: n invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na starobní důchod, popřípadě mu byl přiznán nárok na předčasný důchod; n invalidním následkem pracovního úrazu. Od 1. 1. 2010 platí, že nárok na invalidní důchod zaniká dnem, kterým jeho příjemce dosáhl věku 65 let, neboť tímto dnem vzniká nárok na starobní důchod. Takový starobní důchod osobě náleží ve výši, v jaké jí náležel dosavadní invalidní důchod.

100 | D ů c h o d o v é

pojištění

Ukázka elektronické knihy

Profile for Kosmas-CZ

Laskavý průvodce po sociálních dávkách (Ukázka, strana 99)  

Laskavý průvodce po sociálních dávkách (Ukázka, strana 99)  

Profile for kosmas-cz