Page 1

k vyspělejšímu logickému uvažování. Okolo pětadvaceti, plus minus pár let, by měla tato rovnováha emocí a rozumu definitivně dospět. Myslím, že v mém případě okolo konce střední školy – v době, kdy se mělo odehrát ono obvyklé přepnutí „nahoru“ k  dorzálnímu prefrontálnímu proudu – k takovému přepnutí skutečně došlo, ale následně se můj ventrální systém odpojil a má prefrontální kůra zůstala v „horní pozici“ po celý zbytek mého života, silně upřednostňujíc chladné rozumové schopnosti na úkor mého ventrálního, emocionálního a morálního fungování. A nikdy nedospěla k rovnováze, jež se měla nastolit kolem mých pětadvacetin. A zatímco všechny ty chladné kognitivní funkce dorzálního proudu vzkvétaly, vypadá to, že se tak dělo na úkor ventrálních okruhů. Takže jsem nepřestal být sociální, ale postrádal jsem společenské dovednosti a empatii většiny ostatních lidí (téma, k němuž se vrátíme v další kapitole).

dorzální prefrontální kůra

přední cingulární kůra

nejaktivnější oblast

orbitální/ventromediální prefrontální kůra

amygdala a hipokampus

Obr. 6A Nezralá prefrontální kůra. Běžná činnost prefrontální kůry u předpubertálního dítěte, vyznačující se zralostí a činností okruhů ventrálního proudu (tmavě šedě) a nízkou vyspělostí a činností okruhů dorzálního proudu (světle šedě).

98

PSYCHOPAT V MÉM MOZKU

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS268266


dorzální prefrontální kůra

chladná kognice

přední cingulární kůra

horká kognice orbitální/ventromediální prefrontální kůra

amygdala a hipokampus

Obr. 6B Dozrávání (a vyvažování) prefrontálního systému během dospívání. Prefrontální kůra obvykle dozrává v období rané a střední adolescence společně s dozráváním okruhů dorzálního proudu, které jsou spojeny s chladnou kognicí.

Co se událo v mém náctiletém mozku, může vysvětlit oproti obvyklému stavu zvýšená činnost ventrální prefrontální kůry, jež vedla k obsesím, přílišné religiozitě a úzkému zaměření pozornosti, které jsem v průběhu vývoje vykazoval. Později, v období dospívání, když měla výhybka zvýšit činnost dorzálních okruhů a snížit aktivitu těch ventrálních, aby v čelním laloku navodila rovnováhu, se událo něco jiného. K vyrovnání dorzálního a ventrálního systému nedošlo, možná vinou pokaženého spínače v přední cingulární kůře. V tu chvíli, někdy před dvacítkou, se možná můj ventrální systém příliš uzavřel a ten dorzální začal fungovat přes míru. Což mohlo navenek vyústit v mé dobré exekutivní fungování a utlumení emoční citlivosti. Na obrázku 6E si všimněte mého dospělého snímku z PET, na němž je patrná nevyváženost čelního laloku. Ta může vysvětlit, proč mám 99

PSYCHOPAT V MÉM MOZKU

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS268266


dorzální prefrontální kůra

chladná kognice přední cingulární kůra

horká kognice orbitální/ventromediální prefrontální kůra

amygdala a hipokampus

Obr. 6C Dospělý, vyvážený prefrontální systém. Obvyklý vyspělý prefrontální systém v období pozdní adolescence a rané dospělosti, vykazující rovnováhu mezi ventrálními i dorzálními obvody.

utlumené pocity, které mě daleko víc než jiné lidi vedou k budování vztahů na základě chladné kognice a slušnosti. Pokud můj dorzální systém zodpovědný za chladnou kognici a plánování převážil v polovině vysoké školy, proč jsem zdivočel právě v tu dobu? Nu, třídním šaškem jsem byl vždycky a užíval jsem si rád také odjakživa. Ale držel jsem se zpátky, věděl jsem, že snadno podléhám závislostem. A  s  důvěrou ve schopnost svého dorzálního systému zvládnout mé povinnosti jsem najednou věděl, že můžu flámovat, a přitom mít hotové, co je zapotřebí. A chyběly mi orbitální a ventrální systémy morálky, které by mne inhibovaly. Počátkem roku 2013 jsem pochopil další vlastnost svého mozku. V rubi­ kov­ském modelu jsem zmiňoval, že různé okruhy mozku považujeme 100

PSYCHOPAT V MÉM MOZKU Ukázka elektronické knihy

Profile for Kosmas-CZ

Psychopat v mém mozku (Ukázka, strana 99)  

Psychopat v mém mozku (Ukázka, strana 99)  

Profile for kosmas-cz