Page 1

Kapitola 4

98

eposy nadále setkávala při představeních, kde je velkému publiku přednášeli speciálně vyškolení bardi. Tyto eposy se navíc také vyučovaly ve školách, díky čemuž se znalci literatury pyšnili tím, že umějí recitovat Homéra zpaměti. V nedávné minulosti došlo k rozmachu literární aktivity, zejména ze strany dramatiků, kteří adaptovali příběhy z Homérova mytologického světa tak, aby se daly předvádět během svátků ve velkých otevřených divadlech, a čile se rozvíjel rovněž obchod s papyrovými svitky.57 Sám Sókratés Homéra studoval, ale při výuce písmo nepoužíval. Místo toho si v  gymnasiu nebo na tržišti hledal potenciální žáky tím, že je zatahoval do rozhovorů. Ne vždycky uspěl, protože působil velmi podivným dojmem. Byl ošklivý, měl široký obličej a tupý nos a chodil neupravený. Jen zřídka navštěvoval veřejné lázně, nemazal si pleť a vlasy olejem a většinou nepoužíval parfém.58 Občas si zapomněl obout sandály. Ale navzdory neudržovanému vzhledu si mezi urozenými mladými muži ve městě našel řadu příznivců. Nabízel jim nový způsob myšlení, v němž bylo možné zpochybnit vše — včetně Homéra. Sókratés vznášel řadu otázek týkajících se Homéra i způsobu, jakým dramatici adaptovali homérské příběhy. Co Homér věděl o válčení nebo o závodech vozatajů?59 Sókratés sám bojoval jako pěšák ve slavné řecké falanze.60 Bojoval někdy Homér ve válce? Postavil si vůz? Oral pole? Když přišla řeč na taková témata, všichni citovali Homérovy výroky, jako by byl univerzální odborník, ale Sókrata to nepřesvědčilo. Některé verše nedávaly smysl a jiné zase byly úplně mylné. Sókratovy protesty proti písmu však mířily hlouběji než ke zpochybňování Homérovy kompetence a odborných znalostí. Jednoho dne se se svým společníkem Faidrem uchýlil před poledním žárem pod platan za Athénami, seděli v místech, kde bůh větru Borealis kdysi unesl mladou ženu. Faidros s sebou přinesl řeč, kterou proslovil Lýsiás, jeden z nejslavnějších athénských intelektuálů, a na Só-

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS259258


Svět ve slovech

99

kratovo vyzvání ji přečetl nahlas.61 Sókratés ho přerušoval a vyptával se ho. Nenápadně stočil hovor na téma psaní. Jak Sókratés podotkl, písmo způsobilo v Athénách senzaci, zejména mezi nejambicióznějšími občany a politiky.62 Měl by snad také on přijmout tuto mocnou technologii? Sókratova odpověď zněla ne a svůj postoj filozof vysvětlil odkazem k původu písma. Pro Řeky byl počátek písma nevyhnutelně spojený s Egyptem, s kulturou starší než řecká a obdařenou krásným písmem, které bylo prakticky nemožné se naučit. My dnes tento systém nazýváme řeckým slovem hieroglyfy. Pojem hieroglyf znamená „svaté písmo“, což implikuje i záhadné, náboženské, tajemné písmo, které je těžké rozluštit, ale které může zasvěceným odhalit mystické významy. Nepřekvapí tedy, že Sókratés Faidrovi převyprávěl egyptskou legendu o původu písma.63 Písmo údajně přinesl jistému egyptskému králi jeden z bohů. Vychvaloval výhody nové technologie, díky níž prchavá slova zůstávala zázračně zachována napořád. Písmo mělo zlepšovat paměť a vést k rozvoji vědění a moudrosti. Egyptský král však nabídku odmítl, protože si uvědomil, že dojde k přesnému opaku. Lidé už se nebudou obtěžovat si cokoliv zapamatovat, místo toho se spolehnou na novou technologii a jejich schopnost myslet se zhorší.64 Je typické, že Sókratés nezůstal jen u tohoto poučení. Pomocí anekdoty dokázal, že dopady psaní jsou ještě horší než ve zmíněném egyptském příběhu. Písmo je pouze němým stínem řeči, technikou, která zachycuje slova, ale bez zvuku, bez dechu a bez duše. Psaní bylo podle Sókratova názoru pouhou mechanickou pomůckou, techno­ logií s velikými nevýhodami. Psanému textu člověk nemohl pokládat doplňující otázky, slova se dala vytrhnout z kontextu, v němž byla pronesena, což nevyhnutelně znamenalo, že je někdo špatně pochopí, že se ocitnou mimo autorovu kontrolu.65 Slova přežijí smrt mluvčího, takže ten už nebude moci vyvrátit chybné interpretace, které se třeba v budoucnu objeví.

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS259258


100

Kapitola 4

Ze všech velkých učitelů odmítajících písmo ho Sókratés zavrhoval nejexplicitněji. Toto odmítání ukazuje, jak velkou kulturní silou se písmo stalo. Sókratés mohl tuto skutečnost zhodnotit právě pro­ to, že žil v jedné z nejgramotnějších společností tehdejší doby. Coby technologie spojená s jazykem se písmo rozšířilo a změnilo způsob lidské komunikace, a dokonce i myšlení. Jeho triumfální vzestup však vyvolával zpětnou reakci, v jejímž čele stáli charismatičtí učitelé jako Sókratés. Ve vězení Sókratova obžaloba písma způsobila, že žáci nemohli zachovat slova svého učitele, který jim právě zemřel před očima. Pouze jeden z nich měl plán: Platón. Platón se Sókratem ve vězení během jeho posledních hodin nebyl. Nedokázal snést pomyšlení na umírajícího mistra? Věděl, že se Sókratés odmítne podřídit plánu na nelegální útěk? Sám nám o tom však říká jediné: že byl v té době nemocný.66 Platón si vymyslel vlastní postup. Navzdory tomu, že jeho učitel argumentoval proti písmu, už pracoval na uchování mistrova dědictví právě prostřednictvím psaného slova. Nezapisoval však Sókratova slova formou proslovů. To by byla příliš velká zrada. Ctil mistrovu metodu otázek a odpovědí a vše zaznamenal formou dialogů. Sókratés obviňoval písmo, že neodpovídá, a Platón se proto snažil, aby zápis vypadal jako skutečný dialog. A protože Sókratés písmu vyčítal, že slova vytrhává z původního kontextu, dával si Platón pozor, aby zapsal místo každého rozhovoru a měnící se interakce mezi mluvčími, jako by čtenáři sledovali konverzaci na jevišti. Platón vytvářel drama idejí.67 Vzpomínky na Sókrata z paměti živých vymizely, ale psané dia­logy mistra zachovaly pro budoucnost se všemi jeho vrtochy, podivný­mi způsoby i charismatem. Vlastně všechno, co o Sókratovi víme — že byl schopný dál pít, i když už všichni jeho společníci leželi pod stolem, že chodil neupravený, že ve svých žácích vzbuzoval lásku — k nám proniká skrze Platónovy dialogy. Sókratovské dialogy zapsal sice ještě jeden spisovatel jménem Xenofón, ale ty jeho jsou méně

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS259258

Profile for Kosmas-CZ

Svět ve slovech (Ukázka, strana 99)  

Svět ve slovech (Ukázka, strana 99)  

Profile for kosmas-cz