Page 1

Daně

(6-3)

123011

Budovy obchodních domů, pokud mají celkovou prodejní plochu větší než 2.000 m2

(6-4)

123079

Podzemní obchodní střediska

(6-5)

1261

Budovy pro společenské a kulturní účely

(6-6)

1262

Muzea a knihovny

(6-7)

1272

Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity

(6-8)

1273

Historické nebo kulturní památky

(6-9)

Jednotky, které zahrnují nebytový prostor, v domech, budovách a stavbách uvedených v ostatních položkách této odpisové skupiny této přílohy

1)

Nevztahuje se na budovy a stavby ze dřeva a plastů uvedené v odpisové skupině 4. Oplocení a vnější osvětlovací sítě budov a staveb jsou odpisovány samostatně v odpisové skupině 4.

V tabulce je odpisová skupina „skryta“ též v levé části označení položky – např. položka (3-2) značí, že jde o 3. odpisovou skupinu, a v ní položku pořadové číslo 2. Sloupec kód obsahuje: ■■ u odpisových skupin 1., 2. a 3. (výjimky viz dále) je v položce „Kód“ kód klasifikace produkce CZ-CPA, který vymezuje konkrétní obsahové vymezení náplně položky odpisové skupiny; je-li však „Název“ s ohledem na stručnost textace definován jinak, je rozhodující stanovená položka CZ-CPA; klasifikace CZ-CPA je pro vymezení hmotného movitého majetku aplikována od roku 2014 (do 31. 12. 2013 byla aplikována standardní klasifikace produkce - SKP) ■■ u odpisových skupin 4., 5., 6. a částečně i 2. a 3. (položky 2-80, 3-1, 3-2 a 3-4) je v položce „Kód“ kód CZ-CC (Klasifikace stavebních děl CZ-CC). Sloupec „Název“ obsahuje stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku (např. vypuštění slov „díly“, „instalace“, „opravy a údržba“) s převážným použitím textace klasifikace CZ-CPA a CZ-CC. „Název“ může vymezovat i užší množinu majetku oproti textovému kódu příslušné klasifikace, např.  vymezení rozsahu majetku v  názvu položky výčtem uvozeným slovem „Jen“. Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojeny a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.

98 Ukázka elektronické knihy, UID: KOS243234


Daňové odpisy

1.6.4 Rovnoměrný odpis – maximální sazby odpisů Maximální rovnoměrné odpisy Odpisová skupina

V prvním roce odpisování

V dalších letech Pro zvýšenou odpisování vstupní cenu

1

20,0

40,0

33,3

2

11,0

22,25

20,0

3

5,5

10,5

10,0

4

2,15

5,15

5,0

5

1,4

3,4

3,4

6

1,02

2,02

2,0

Maximální roční odpisovou sazbu (poplatník může zvolit i nižší) uvedenou v tabulce lze uplatnit, pokud se nejedná o zvýhodněné odpisy v prvním roce (20 %, 15 %, 10 %) – viz následující tabulky. Zvýhodněné odpisování nelze uplatnit mj.  u  letadel, pokud nejsou využívána provozovateli letecké dopravy a leteckých prací na základě vydané koncese a provozovateli leteckých škol, u motocyklů a osobních automobilů, pokud nejsou využívány provozovateli silniční motorové dopravy a provozovateli taxislužby na základě vydané koncese a provozovateli autoškol nebo pokud se nejedná o osobní automobily v provedení speciální vozidlo podskupiny sanitní a pohřební podle zvláštního právního předpisu, hmotného majetku v  klasifikaci produkce CZ-CPA kódem 27.5 (spotřebiče převážně pro domácnost) a kódem 30.12 (rekreační a sportovní čluny). Maximální rovnoměrné odpisy u zvýhodnění 20 % Odpisová skupina

V prvním roce odpisování

V dalších letech Pro zvýšenou odpisování vstupní cenu

1

40,0

30,0

33,3

2

31,0

17,25

20,0

3

24,4

8,4

10,0

Maximální roční odpisová sazba (poplatník může zvolit i nižší) při zvýhodnění v prvním roce o 20 %, kterou může použít poplatník s převážně zemědělskou a lesní výrobou (tj. u něhož příjmy z této činnosti činily v předcházejícím zdaňovacím období více než 50 % celkových příjmů), který je prvním vlastníkem stroje pro zemědělství a lesnictví, v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem 28.3.

99 Ukázka elektronické knihy, UID: KOS243234


Daně

Maximální rovnoměrné odpisy u zvýhodnění 15 % Odpisová skupina

V prvním roce odpisování

V dalších letech Pro zvýšenou odpisování vstupní cenu

1

35,0

32,5

33,3

2

26,0

18,5

20,0

3

19,0

9,0

10,0

Maximální roční odpisová sazba (poplatník může zvolit i nižší) při zvýhodnění v prvním roce o 15 %, kterou může použít poplatník, který je prvním vlastníkem zařízení pro čištění a úpravu vod označeného kódem CZ-CPA 28.29 využívaného ve stavbách zařazených podle CZ-CC do podtřídy 125113, pro třídicí a úpravárenské zařízení na zhodnocení druhotných surovin zahrnutých v  oddílu 28 CZ-CPA, pomocí něhož jsou zpracovány druhotné suroviny specifikované ve třídě CZ-CPA 38.32. Maximální rovnoměrné odpisy u zvýhodnění 10 % Odpisová skupina

V prvním roce odpisování

V dalších letech Pro zvýšenou odpisování vstupní cenu

1

30,0

35,0

33,3

1a

24,1

25,3

25,0

2

21,0

19,75

20,0

3

15,4

9,4

10,0

Maximální roční odpisová sazba (poplatník může zvolit i nižší) při zvýhodnění v prvním roce o 10 %, kterou může použít poplatník, který je prvním vlastníkem hmotného majetku zatříděného ZDP v odpisových skupinách 1 až 3 s výjimkou hmotného majetku, u něhož lze uplatnit v prvním roce 20 % nebo 15 %. Rovnoměrné odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

1.6.5 Zrychlený odpis – koeficienty a výpočet Koeficient pro zrychlené odpisování Odpisová skupina

V prvním roce odpisování

V dalších letech Pro zvýšenou odpisování vstupní cenu

1

3

4

3

1a

4

5

4

2

5

6

5

3

10

11

10

4

20

21

20

5

30

31

30

6

50

51

50

100 Ukázka elektronické knihy, UID: KOS243234

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018 (Ukázka, strana 99)  
Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018 (Ukázka, strana 99)