Page 1

ZÁSOBY

K A P I TO L A 5

Zásoby vlastní činnosti § 9 odst. 2 a 3 VPU

Zvláštní položkou jsou zásoby vlastní činnosti, představující významnou položku oběžných aktiv zejména u výrobních podniků. Patří mezi ně: ūū nedokončená výroba, což je přechodný stav zásob mezi materiálem a hotovými produkty, zpravidla má podle povahy výrobního procesu několik stupňů, ale není ještě možné produkty evidovat odděleně, patří sem však také nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné produkty (služby), ūū polotovary vlastní činnosti, jde rovněž o  přechodný stav zásob mezi materiálem a hotovými výrobky, ale produkty již jsou jednotlivě evidovány, třebaže neprošly všemi výrobními etapami a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků až v dalších fázích výrobního procesu, ūū výrobky, tj. hmotné výsledky vlastní činnosti, které jsou určeny buď k prodeji mimo účetní jednotku – to zpravidla, anebo mohou být spotřebovány v dané účetní jednotce, nebo prodané posléze jako zboží ve  vlastních prodejnách; z  hlediska účetnictví zaznamenáváme v obou případech jejich aktivaci. Zásoby nedokončené činnosti, polotovarů a  výrobků jsou majetkovou položkou účetní jednotky. Jako takové jsou zobrazované v rozvaze na straně aktiv, a to v rámci oběžných aktiv. Výsledek hospodaření je ovlivňován zejména změnou stavu nedokončené činnosti, polotovarů a výrobků (resp. změnou stavu zásob vlastní činnosti), a to korigováním nákladů (snižováním, příp. zvyšováním) v účtové skupině 58. Zásoby nedokončené výroby, polotovarů a výrobků se účtují na rozvahových účtech aktivních v účtové skupině 12 – Zásoby vlastní činnosti. Pro případně vytvářené opravné položky je určena účtová skupina 19 – Opravné položky k zásobám obsahující pasivní rozvahové účty. Z nákladových účtů se při účtování nedokončené výroby, polotovarů a výrobků používají zejména: ūū účty v účtové skupině 54 – Jiné provozní náklady (účtování pořizovací ceny prodaných zásob vlastní činnosti, daru zásob vlastní činnosti, manko na zásobách vlastní činnosti), ūū účty v účtové skupině 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti (účtování opravných položek k zásobám vlastní činnosti), ūū účty v účtové skupině 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (zvýšení stavu zásob vlastní činnosti, snížení stavu zásob vlastní činnosti).

§ 22 VPU

Položka Výkazu zisku a ztráty B. Změna stavu zásob vlastní činnosti obsahuje náklady či snížení nákladů z titulu přírůstku nebo úbytku zásob vlastní činnosti v průběhu běžného účetního období. O změně nedokončené výroby, polotovarů, výrobků a mladých a ostatních zvířat a  jejich skupin je účtováno prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. Tato položka může mít i zápornou hodnotu. Vzhledem k tomu, že jsou zásoby vlastní činnosti v podobě nedokončené výroby, polotovarů a  výrobků oceňovány ve  vlastních nákladech, neměl by být tvorbou těchto zásob ovlivněn výsledek hospodaření (samozřejmě při správném účtování). Co se zaúčtuje do nákladů při jejich vytváření (účty 501, 502, 52x, 518 atd.), o to se sníží náklady v účtové

86

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS243230


ZÁSOBY VLASTNÍ ČINNOSTI

skupině 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. Úbytek zásob vlastní činnosti se účtuje na vrub příslušného účtu z účtové skupiny 58. Tyto vyloučené náklady věcně a časově souvisejí s výnosy, které budou realizovány až v okamžiku prodeje. PŘÍKLAD

Účtování o nedokončené výrobě Výrobní firma vyrobila v roce 2016 450 ks výrobků, z nichž do 31. 12. 2016 prodala pouze 400 ks, dále měla k 31. 12. 2016 rozpracováno dalších 20 ks výrobků. Těchto 70 ks výrobků, jejichž výroba byla započata v roce 2016, prodala během ledna 2017. Datum Rok 2016

Označení účetního případu

MD

D

700 000

5xx

xxx

800 000 168 000

311 311

601 343

Na skladě zůstalo 50 ks neprodaných hotových výrobků (1 700 Kč/ks)

85 000

123

583

Nedokončených zůstalo 20 ks výrobků (např. 1 000 Kč/ks)

20 000

121

581

140 000 29 400

311 311

601 343

Snížení stavu hotových výrobků (prodej 50 ks výrobků)

85 000

583

123

Změna stavu nedokončené výroby (dokončení 20 ks výrobků)

20 000

581

121

Náklady na výrobky (materiál, služby, mzdy, režie, odpisy atd.) Prodej 400 ks hotových výrobků za 2 000 Kč/ks bez DPH během roku ūū základ DPH ūū DPH

31. 12. 2016

leden 2017

31. 01. 2017

Prodej 70 ks hotových výrobků za 2 000 Kč/ks bez DPH ūū základ DPH ūū DPH

Výsledkem hospodaření z uvedených operací v roce 2016 je tak zisk 205 000 Kč (800 000 – – 700 000 + 85 000 + 20 000 Kč), přestože rozdíl realizovaných výnosů (tržeb z prodeje) a nákladů činí pouze 100  000 Kč (800 000 – 700  000 Kč). Část z  výrobních nákladů byla totiž vynaložena na nedokončené či neprodané výrobky a je tedy je třeba o ně náklady snížit.

87

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS243230


ZÁSOBY

PŘÍKLAD

Transformace výrobků na zboží ve vlastních prodejnách Pokud účetní jednotka neprodává přímo své zásoby jako výrobky, ale má své vlastní prodejny, stávají se výrobky zbožím. Účetně dochází k  aktivaci výrobků na  zboží ve  vlastních prodejnách. Tento postup zachycuje následující příklad (způsob A, neplátce DPH): Pol.

MD

D

1.

Náklady na produkci výrobků

Označení účetního případu

80 000

5xx

xxx

2.

Převod výrobků na sklad hotových výrobků

80 000

123

583

3.

Vyskladnění hotových výrobků

80 000

583

123

4.

Převod výrobků jako zboží do vlastní prodejny (aktivace zboží)

80 000

132

585

5.

Vyskladnění zboží z prodejny při prodeji

80 000

504

132

6.

Prodej zboží v prodejní ceně v hotovosti

120 000

211

604

POZNÁMKA

Významná část firem vůbec neúčtuje o nedokončené výrobě, přestože je velmi nepravděpodobné, že nemají na přelomu účetních (zdaňovacích) období vůbec nic rozpracováno. Důvodem této „neobliby“ nedokončené výroby je jistá administrativní náročnost zjišťování stavu nedokončené výroby a především fakt, že vykázaný stav nedokončené výroby zvyšuje daňový základ a tím i daňovou povinnost firmy. Samozřejmě pak tímto opomíjením nedokončené výroby dochází vedle porušování účetních principů i k daňovému úniku s rizikem vyměření dodatečné daňové povinnosti. Často se v praxi rovněž zapomíná na to, že nedokončená výroba vzniká nejen ve výrobním procesu, ale také při poskytování služeb (např. různé déletrvající opravy, auditorské zakázky, softwarové služby, projektování atd.). I u společností zabývajících se výhradně poskytováním služeb tak může vzniknout nutnost účtovat o zásobách, přestože žádné „hmotné“ zásoby nemají.

Práce na produktu či službě (spotřeba materiálu, služeb, režie atd.) má vliv na  náklady účetní jednotky. K dokončení a prodeji a tím i k realizaci výnosu z prodeje však může docházet až později. Z důvodu zajištění věcné srovnatelnosti nákladů a výnosů v daném období (zařazení nákladů a výnosů do stejného období) a věrného zobrazení skutečnosti je proto třeba v souladu s účetními předpisy účtovat o nedokončené výrobě, tj. náklady na nedokončenou výrobu, o kterých je v účetnictví již účtováno, je třeba prostřednictvím účtu z účtové skupiny 58 vyloučit. Z daňového hlediska je důležité, aby správce daně nemohl oprávněně namítat, že účetní jednotka neúčtovala o nedokončené výrobě, i když objem nedokončené výroby byl natolik velký, že významně ovlivnil zobrazení výsledku hospodaření. Účtování o nedokončené výrobě totiž ovlivňuje i daňový základ účetní jednotky, přestože ještě nedošlo ke zdanitelnému plnění. Z účetního hlediska je třeba zachycovat všechny výrobní procesy v účetní jednotce, aby byly dodrženy všeobecně uznávané účetní zásady tak, aby účetní závěrka byla sestavena srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohl uživatel, který tyto informace využívá, činit ekonomická rozhodnutí. Pro daňové účely je samozřejmě důležité zaúčtování nedokončené výroby pouze k poslednímu dni zdaňovacího období (tj. zpravidla k 31. 12.). Ovšem z důvodů věrného zobrazení skutečnosti a vzájemné srovnatelnosti výsledku v průběhu účetního období, je někdy vhodné účtovat o nedokončené výrobě i v jednotlivých měsících zdaňovacího období. 88

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS243230

Účetnictví podnikatelů 2018 (Ukázka, strana 99)  
Účetnictví podnikatelů 2018 (Ukázka, strana 99)