Page 1

7

Pečovatelství 2. díl příprava rybí pomazánky k večeři, zašití knoflíku

ranní vstávání, hygiena ranní odběry v laboratoři, dopolední nákupy

odpolední procházka, návštěva souseda klid po obědě, četba, úklid obýváku

příprava oběda, vaření, pečení koláče

Obr. 12  Příklad harmonogramu denních činností klienta a pečovatele Výchovné činnosti10 ■■ výtvarné techniky, malování na papír, květináče nebo jiné nádoby, na textil, malování kraslic, výroba papírových zajíčků, vánoční výzdoba ■■ textilní techniky – textilní koláže, batikování textilu, šití pomocí šicího stroje, pletení, háčkování, vyšívání podle vzorů ■■ práce s papírem – papírové koláže, vystřihování různých tvarů z papíru ■■ práce s přírodními materiály – aranžování živých a suchých květin, koláže z květin ■■ drátkování ■■ muzikoterapie Tyto činnosti mají blahodárný účinek jednak na psychiku klienta (a nejen seniora), ale zdárně podporují i jemnou motoriku a smysl pro estetické cítění a harmonii.

7.4.3 Činnosti podporující senzorické schopnosti Jde o stimulaci smyslů klienta. K senzorické stimulaci využíváme různé materiály a pomůcky podle toho, jaký smysl chceme stimulovat. Tato činnost se může realizovat jak u seniorů s poruchami paměti, tak u seniorů se zachovanými kognitivními schopnostmi. Je třeba zvá10 Upraveno podle Holmerová, I. a kol., 2007, s. 212–223, 225–228.

98

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS238826


Psychosociální aktivizace klienta

7

žit, jak často ji provádět. Může totiž působit nudně, u některých může vyvolat pocit devalvace osobnosti. Hmatová stimulace Aktivita může být připravena jako příjemná hra. Klienti­­‑senioři za vizuální kontroly hmatají různé ústřižky látek, např. bavlněnou látku, silon, kousek koberce, látku s jemnými vlákny (leskymo). Klienti sdělují, k jakému účelu se látka hodí, do kterého pokoje, jestli je vhodná k ušití oděvu. Náročnější variantou je hmatání různých předmětů bez zrakové kontroly. Volíme předměty, které klienti znají, a sdělují, při jakých činnostech je používají. Použít můžeme cokoli, např. hrnek (pozor, aby se nerozbil), míček, papír, knihu, gumovou hračku apod. Zdatnějším klientům můžeme bez zrakové kontroly podat k rozlišení čočku, hrách, velké fazole, rýži, těstoviny, rozinky. Muži mohou rozeznávat technické nástroje, např. hřebíky (pozor na poranění), matky, brusný papír, hmoždinky, kleště, dláto apod. Hmatová stimulace má své místo u osob se zrakovým postižením (viz níže). Sluchová stimulace Je podobná muzikoterapii. Klienti se snaží poznat zvuky, které jsou nahrané na CD nebo jiném nosiči. Poznávají např. zvuky dopravního provozu, skřípání brzd, zvonění tramvají, výstražné zvukové znamení při přejezdu vlaku, zvuky zvířat, zvuk klíčů, otevírání dveří. Je možné nahrát cinkání příborů, proud tekoucí vody při mytí nádobí, uklízení nádobí, zvuky jednotlivých hudebních nástrojů a jiné. Tato činnost je vhodná pro seniory s demencí, musíme však v jednotlivých fázích nemoci zvolit adekvátní zvuky. Klientům nepouštíme např. mňoukání koček nebo štěkot psa, tím bychom je urazili a degradovali. Sluchová stimulace je významná u osob se zrakovým postižením. Čichová stimulace U této činnosti pamatujeme na oslabení čichových buněk u seniorů. Proto volíme k aktivitě čerstvé přípravky, se kterými budeme pracovat. Čichová stimulace je oblíbená. Potřebujeme zkumavky či jiné nádobky, jež naplníme různým kořením, čajovou směsí (heřmánkem, mátou, lípou). Klienti mohou čichat 99

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS238826


7

Pečovatelství 2. díl bez kontroly zraku, což se někomu může zdát těžké, ale klienti látku většinou poznají. Koření lze rozpoznávat i za kontroly zraku. Úkolem je nejen poznat koření nebo čajovou směs, ale dále diskutovat o tom, do jakého jídla koření přidáme, jak se pokrm vaří, odkud koření pochází, jestli je někdo pěstoval doma na zahrádce apod. Terapeut nebo pečovatel musí dbát na to, aby se nepoužívalo vyčichlé koření. Klienti pak látku nepoznají a může je to odradit při dalším opakování. U terapie bývá legrace a zájem zejména u žen. Je to spojeno se vzpomínáním, kdy ženy popisují, co, kdy, jak a s jakým kořením vařily nebo pekly. Zraková stimulace Můžeme použít různé variace optických klamů. Některé jsou skutečně velmi zajímavé a záhadné a klienti se snaží přijít na to, v čem optický klam spočívá. Ke zrakové stimulaci využíváme barev, resp. barevné kartičky. Kaž­ dý klient dostane jednu kartičku s určitou barvou a sleduje po místnosti, kde se daná barva nachází, na kterém předmětu nebo nábytku. Vynikající aktivitou, která působí na všechny smysly a pohyb klienta, je práce na zahrádce. V okolí zařízení, kde klient bydlí (domov pro seniory), je zpravidla dostatek prostoru, aby mohli klienti chodit bezpečně na procházky a trávit venku volný čas. Mnohá pobytová zařízení se dobře starají (často společně s klienty) o úpravu venkovních prostor. Jednoduché činnosti (přiměřené věku a schopnostem klienta) jsou pro něj velice motivující, zvyšují sebevědomí a působí na všechny smysly. Příklad aktivity Sněhové hromádky (obr. P2) Nachystáme si větší podnos. Na něj nasypeme potravinové ingredience, které jsou si vzhledem podobné. Použít můžeme cukr moučku/ krystal, sůl, pudinkový prášek, různé druhy mouky, dětskou krupičku. Úkolem klientů je bez kontroly chuti správně označit jednotlivé potraviny.

100

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS238826

Pečovatelství 2. díl (Ukázka, strana 99)  
Pečovatelství 2. díl (Ukázka, strana 99)