Page 1

IT Standard Procedure

ระเบียบวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Standard Procedure

-

1


IT Standard Procedure

-

2

1 PSM 1.1 การวางแผนอัตรากําลังคนการสรรหาบุคลากร และ การบรรจุพนักงานใหม Personnel Recruitment 1.1.1 วัตถุประสงค • เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินการสรรหาบุคลากร และการบรรจุพนักงานใหม สอดคลองกับแผนอัตรากําลังคน งบประมาณและเวลาที่กําหนดไว • เพื่อกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติในการสรรหาบุคลากร เพื่อใหการบริหารงานดานการพนักงานเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ • เพื่อใหกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเปนไปตามกฎเกณฑที่กําหนดไว และเปนไปอยางยุติธรรมและ สามารถตรวจสอบได 1.1.2 ขอบเขต • ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ใชเพื่อเปนแบบแผนปฏิบัติเพื่อการสรรหาและการจัดจางผูสมัครเขาทํางานโดยเฉพาะใน ตําแหนงงานภายใตฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการสรรหาพนักงานใหมนี้จะตองผานการคัดเลือกใหเหมาะสมกับหนาที่ ความรับผิดชอบ และตําแหนงงาน 1.1.3 นโยบาย/ คําสั่ง / กฎระเบียบที่เกี่ยวของ • นโยบายความปลอดภัยดานการพนักงาน เรื่อง ความปลอดภัยในคําอธิบายหนาที่งาน 1.1.4 นโยบายโดยสังเขป • การพิจารณาจัดจางพนักงานใหมของสายเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองสอดคลองกับแผนงานประจําป • การจัดการดานบุคลากรจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน เพื่อใหการบริหารงานดานการ พนักงานไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ และเปนมาตรฐานเดียวกัน • ฝายการพนักงานตองดําเนินการตรวจสอบประวัติของบุคคลที่จะทําการวาจาง หลักฐานการศึกษา บุคคลอางอิง หรือหลักฐานอื่นที่ผูสมัครไมไดใหขอมูล รวมถึงบริษัทจัดหางานดวยการวาจาง • พนักงานทุกคนตองทําความเขาใจ รับทราบ และเห็นดวยที่จะปฎิบัติตามนโยบายดานความปลอดภัยของขอมูล สารสนเทศและลงนาม • พนักงานทุกคนตองลงนามในสัญญาไมเปดเผยขอมูล (Non-Disclosure หรือ Confidentiality Agreement) ถือ เปนเงื่อนไขกอนการจางงาน หรือเขามาใชขอมูล เพื่อปองกันการนําขอมูล ไปเปดเผยกับภายนอก โดยการลงนามยอมรับ ขอตกลงดังกลาว • เมื่อมีการวาจางพนักงานใหม พนักงานใหมตองศึกษานโยบายความปลอดภัยของขอมูล(Information Security Policy) และเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัย(security awareness materials) ตามความเหมาะสมในแตละตําแหนงหนาที่ งาน พรอมลงนามรับทราบ


IT Standard Procedure

-

3

• พนักงานใหมทั้งที่เปนพนักงานประจําหรือลูกจางชั่วคราว ตองไดรับการบรรยายสรุปในสวนของนโยบายและ มาตรฐานความปลอดภัยดานสารสนเทศ รวมทั้งความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศซึ่งบรรจุไวเปนสวนหนึ่งใน การอบรมพนักงานใหม 1.1.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 1.2 การฝกอบรมและการพัฒนาทักษะบุคลากร Personnel Training 1.2.1 วัตถุประสงค • เพื่อกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในการฝกอบรมและพัฒนาทักษะบุคลากร รวมทั้งมีการติดตามวัดผล การฝกอบรมใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาทักษะบุคลากรของพนักงาน ที่กําหนดไว • เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 1.2.2 ขอบเขต • ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้จะเปนแบบแผนในการจัดการฝกอบรมแกบุคลากรสายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผูบริหารฝายเทคโนโลยีสารสนเทศจะประสานงานกับฝายการพนักงานในการดําเนินการ 1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน Personnel Evaluation 1.3.1 วัตถุประสงค • เพื่อกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานใหสอดคลองกับแผนการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่กําหนดไว • เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ • เพื่อใหพนักงานได พัฒนา ทบทวน และตั้งเปาหมายในการปฏิบัติงาน รวมถึงเปาหมายในการพัฒนาทักษะของ ตน เพื่อผลการทํางานที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งนําไปสูการยกระดับผลการดําเนินการโดยรวม 1.3.2 ขอบเขต • ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้จะเปนแบบแผนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะดําเนินการโดยผูบริหารระดับตางๆ ในฝายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประสานงานกับฝายการพนักงาน

2 PYC 2.1 การควบคุมการเขาออกศูนยคอมพิวเตอร Physical Control 2.1.1 วัตถุประสงค • เพื่อกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการผานเขา-ออกศูนยคอมพิวเตอร • เพื่อลดความเสี่ยงของการใชทรัพยสินเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไมไดรับอนุญาต รวมทั้งการทําลาย และการ คุกคามตอทรัพยสินเทคโนโลยีสารสนเทศในศูนยคอมพิวเตอร 2.1.2 ขอบเขต


IT Standard Procedure

-

4

• ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ใชสําหรับการควบคุมการเขา-ออกศูนยคอมพิวเตอร ทั้งที่สํานักงาน........ และสํานัก .......... โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานในศูนยคอมพิวเตอร พนักงานบริษัทในเครือ ตลอดจนผูมา

ติดตอในพื้นที่ดังกลาว

จะปฏิบัติตาม เพื่อใหมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในศูนยคอมพิวเตอรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 2.2 การควบคุมและจัดทําทะเบียนทรัพยสินเทคโนโลยี สารสนเทศ Equipment Control 2.2.1 วัตถุประสงค • เพื่อกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในการควบคุมเครื่องและอุปกรณคอมพิวเตอร และการจัดการดานทะเบียน ทรัพยสินเทคโนโลยีสารสนเทศ • เพื่อใหการปฏิบัติงานดานทะเบียนทรัพยสินเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางถูกตองครบถวน มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได 2.2.2 ขอบเขต • ขั้นตอนการทํางานนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนทรัพยสินเทคโนโลยีสารสนเทศทุก ประเภท เวนแตการจัดทําทะเบียนขอมูลที่ใชในการทดสอบระบบงาน ขอมูลสํารองและสัญญาตางๆ โดยขั้นตอนการ ทํางานนี้จะเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายปฏิบัติการระบบเทคโนโลยี สวนจัดการทรัพยสินคอมพิวเตอร รวมทั้งผูครอบครอง/ดูแลทรัพยสินเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด

3 P03 ACC 3.1 การกําหนดสิทธิของผูใชใน ระบบ Business System Access Control 3.1.1 วัตถุประสงค • เพื่อปองกันการเขาถึงและการใชขอมูลจากผูใชที่ไมไดรับอนุญาต ซึ่งอาจกอใหเกิดภัยคุกคามตอความถูกตอง ความมีอยู และการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ 3.1.2 ขอบเขต • ขั้นตอนการทํางานนี้ครอบคลุมถึงพนักงานและผูที่ไมใชพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของกับ ในการเขาถึงระบบงานและ ระบบปฏิบัติการ และขอมูล โดยผานจากระบบเครือขายหรือเครื่องคอมพิวเตอร 3.2 การเขาถึงขอมูลจากภายนอก External Connection 3.2.1 วัตถุประสงค • เพื่อปองกันการเขาถึงและการใชขอมูลจากผูใชที่ไมไดรับอนุญาต ซึ่งอาจกอใหเกิดภัยคุกคามตอความถูกตอง ความมีอยู และการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ 3.2.2 ขอบเขต • ขั้นตอนการทํางานนี้ครอบคลุมถึงพนักงาน บุคคลภายนอกและคูสัญญาที่ใหบริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing Contractor)ในการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรและขอมูลโดยผานจากระบบเครือขายหรือเครื่องคอมพิวเตอร ภายนอกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


IT Standard Procedure

-

5

3.3 การสอบทานและยกเลิก/เปลี่ยนแปลงสิทธิของผูใช Review and Termination 3.3.1 วัตถุประสงค • เพื่อปองกันการเขาถึงและการใชขอมูลจากผูใชที่ไมไดรับอนุญาต ซึ่งอาจกอใหเกิดภัยคุกคามตอความถูกตอง ความมีอยู และการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ 3.3.2 ขอบเขต • ขั้นตอนการทํางานนี้ครอบคลุมถึงการสอบทานสิทธิที่กําหนดเพื่อการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรและขอมูลหลักของ พนักงานและผูที่ไมใชพนักงาน

4 BCP 4.1 การจัดการเพื่อกอใหเกิดความ 4.1.1 วัตถุประสงค

ตอเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity

• เพื่อปองกันการหยุดชะงักของกิจกรรมทางธุรกิจ อันสืบเนื่องมาจากความเสียหายหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้น • เพื่อใหมีแบบแผนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกูคืนระบบและบริการในกรณีที่เกิดความเสียหายในบางสวนหรือ ทั้งหมดแกสํานักงานใหญ สํานักงานสาขา เครื่องใหบริการเงินสดอัตโนมัติ หรือรถบริการเคลื่อนที่ อันจะนํามาซึ่งการ ใหบริการลูกคาไดอยางถูกตอง ทันเวลาและเปนมาตรฐานเดียวกัน • เพื่อใหสามารถกูคืนระบบงานและบริการผูใชระบบงานและลูกคาไดอยางรวดเร็วภายในเวลาที่ตกลงกันไว • เพื่อใหตระหนักถึงขั้นตอนการปฏิบัติสําหรับกรณีฉุกเฉิน ทําใหธุรกิจสามารถดําเนินไปโดยไมหยุดชะงัก • เพื่อใหมีกระบวนการกูคืนขอมูล ในกรณีที่เกิดความเสียหายในบางสวนหรือทั้งหมดของอุปกรณคอมพิวเตอรที่ใช ในการประมวลผล • เพื่อใหสามารถคนหาและติดตามการขนยายสื่อสําหรับเก็บสํารองขอมูลสารสนเทศไดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น 4.1.2 ขอบเขต • ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมระบบคอมพิวเตอร ระบบอัตโนมัติอื่นๆ และบริการตาง ๆ ของสํานักงานใหญ สํานักงานสาขา เครื่องบริการเงินสดอัตโนมัติ และรถบริการเคลื่อนที่ ที่ไมสามารถดําเนินการหรือใหบริการไดเมื่อสถานที่ ดังกลาวตกอยูในภาวะฉุกเฉิน • ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ไมรวมถึงรายละเอียดคูมือการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินของแตละหนวยงาน ซึ่งแตละ หนวยงานจะตองพัฒนาขึ้นภายใตขอบเขตของขัน้ ตอนการปฏิบัติงานเรื่องการจัดการเพื่อกอใหเกิดความตอเนื่องทางธุรกิจ

5 PJM 5.1 การวางแผนโครงการ Planning 5.1.1 วัตถุประสงค • เพื่อใหการจัดทําโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางมีแบบแผน มีในขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน และ มีความสอดคลองกับหลักเกณฑหรือนโยบายที่กําหนดไว


IT Standard Procedure

-

6

• เพื่อใหมั่นใจไดวาโครงการที่จัดทําขึ้น มีความสอดคลองกันกับโครงการอื่น ทั้งดานทรัพยากร ระยะเวลา และ ขอบเขตการดําเนินงาน • เพื่อใหบุคลากรในโครงการทราบถึงบทบาท และหนาที่ของตนในการจัดทําโครงการ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได อยางถูกตองและเหมาะสม • เพื่อใหการจัดทําโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย และระยะเวลาที่กําหนด • เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรในการจัดทําโครงการเปนไปอยางเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด • เพื่อลดความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดผลกระทบตอความสําเร็จในการจัดทําโครงการ 5.1.2 ขอบเขต • การจัดทําโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศทุกโครงการ ทั้งโครงการใหม การปรับปรุง เพิ่มเติม รวมทั้งการ แกไขโครงการที่มีอยู จะตองปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับการวางแผนอยางเครงครัด โดยโครงการดาน เทคโนโลยีสารสนเทศนี้ จะครอบคลุมถึง โครงการดานการพัฒนาโปรแกรม การติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูป การติดตั้งระบบ คอมพิวเตอรและเครือขาย รวมทั้งโครงการติดตั้งระบบการจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน ซึ่งโครงการ เหลานี้ อาจกระทําโดยการจัดจางบริษัทผูขาย ที่ปรึกษาภายนอก หรือเปนผูพัฒนาขึ้นเอง 5.2 การควบคุมและติดตามสถานะโครงการ Tracking 5.2.1 วัตถุประสงค • เพื่อใหการปฏิบัติงานในโครงการเสร็จสมบูรณตามแผนงานที่กําหนดไว • เพื่อกําหนดทิศทาง ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ รวมทั้งชวยแกไขปญหา เพื่อใหการปฏิบัติงานโครงการไดบรรลุ วัตถุประสงค • เพื่อลดความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบตอความสําเร็จของโครงการ 5.2.2 ขอบเขต • การจัดทําโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศทุกโครงการ ทั้งโครงการใหม การปรับปรุง เพิ่มเติม รวมทั้งแกไข โครงการที่มีจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับการวางแผนอยางเครงครัด โดยโครงการดานเทคโนโลยี สารสนเทศนี้ จะครอบคลุมถึง โครงการดานการพัฒนาโปรแกรม การติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูป การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร และเครือขาย รวมทั้งโครงการติดตั้งระบบการจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน ซึ่งโครงการเหลานี้ อาจ กระทําโดยการจัดจางบริษัทผูขาย ที่ปรึกษาภายนอก หรือเปนผูพัฒนาขึ้นเอง 5.3 การจัดการเมื่อสิ้นสุด โครงการ Closeing 5.3.1 วัตถุประสงค • เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจของผูใช หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของตอโครงการที่ไดจัดทําขึ้น • เพื่อรวบรวมบทเรียน ขอผิดพลาด รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการจัดทําโครงการ เพื่อเปน ประโยชนตอการจัดทําโครงการอื่นในอนาคต 5.3.2 ขอบเขต


IT Standard Procedure

-

7

• การจัดทําโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศทุกโครงการ ทั้งโครงการใหม การปรับปรุง เพิ่มเติม รวมทั้งแกไข โครงการที่มีจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับการวางแผนอยางเครงครัด โดยโครงการดานเทคโนโลยี สารสนเทศนี้ จะครอบคลุมถึง โครงการดานการพัฒนาโปรแกรม การติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูป การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร และเครือขาย รวมทั้งโครงการติดตั้งระบบการจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน ซึ่งโครงการเหลานี้ อาจ กระทําโดยการจัดจางบริษัทผูขาย ที่ปรึกษาภายนอก หรือเปนผูพัฒนาขึ้นเอง 5.4 การควบคุมคุณภาพโครงการ Quality Assurance 5.4.1 วัตถุประสงค • เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรในการจัดทําโครงการเปนไปอยางเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด • เพื่อใหบุคลากรในโครงการทราบถึงบทบาท และหนาที่ของตนในการจัดทําโครงการ เพื่อใหโครงการบรรลุ วัตถุประสงค • เพื่อใหการจัดทําโครงการมีความสอดคลองกัน ทั้งในดานมาตรฐานการดําเนินโครงการ แนวทาง และวิธีการ ดําเนินโครงการ 5.4.2 ขอบเขต • การจัดทําโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศทุกโครงการ ทั้งโครงการใหม การปรับปรุง เพิ่มเติม รวมทั้งการ แกไขโครงการที่มีอยู จะตองปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานและการบริการ อยางเครงครัด โดยโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ จะครอบคลุมถึง โครงการดานการพัฒนาโปรแกรม การติดตั้ง โปรแกรมสําเร็จรูป การติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมทั้งโครงการติดตั้งระบบการจัดการทรัพยากรดาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน ซึ่งโครงการเหลานี้ อาจกระทําโดยการจัดจางบริษัทผูขาย ที่ปรึกษาภายนอก หรือเปนผู พัฒนาขึ้นเอง

6 SDM 6.1 ขั้นตอนการวางแผนโครงการพัฒนาระบบและการควบคุมโครงการ Project Planning 6.1.1 วัตถุประสงค • การวางแผนโครงการมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดขอบเขตงาน กําหนดขั้นตอนงานที่จะตองดําเนิน กําหนดรูปแบบ งานที่จะตองสงมอบ การวางแผนการทํางาน และการจัดสรรทรัพยากรเขาโครงการ ใหมั่นใจไดวาโครงการจะดําเนินไป อยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ 6.1.2 ขอบเขต • ขั้นตอนการวางแผนโครงการนี้จะถูกนําไปปฏิบัติเมื่อโครงการทางดานเทคโนโลยีไดรับอนุมัติจากผูบริหาร แลว ซึ่งรวมถึงการอนุมัติแผนการลงทุนดวย โครงการดานระบบสารสนเทศที่จะใชขั้นตอนการวางแผนนี้ประกอบดวย โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศใหม และ โครงการปรับปรุงระบบงานเดิม ขั้นตอนการวางแผนโครงการนี้จะไมรวมถึงโครงปรับปรุง ระบบคอมพิวเตอรภายใตหนวยงานของสายคอมพิวเตอรเองที่ไดรับอนุมัติโครงการจากผูบริหาร ซึ่งโครงการเหลานี้ไม จําเปนตองมีการจัดตั้ง Project Steering Committee


IT Standard Procedure

-

8

6.2 ขั้นตอนการวิเคราะห ความตองการระบบ Requirement Analysis 6.2.1 วัตถุประสงค • เพื่อกําหนดความตองการดานระบบงาน (Functional Requirement), ความตองการดานรายงาน (Reporting Requirement) และความตองการดานคุณภาพของระบบ (Quality Requirement) ใหสอดคลองและสนับสนุนความ ตองการดานธุรกิจ (Business Requirement) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 6.2.2 ขอบเขต • ขั้นตอนการวิเคราะหความตองการนี้เปนการกําหนดความตองการระบบ โดยครอบคลุมการใชงานทั้งสําหรับการ พัฒนาระบบงานใหม การปรับปรุงระบบงานเดิมที่มีอยู หรือเพื่อการจัดซื้อโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชงาน 6.3 ขั้นตอนการพัฒนา SYSTEM SPECIFICATION 6.3.1 วัตถุประสงค • ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้มีวัตถุประสงคในการแปลง Requirement Specification ซึ่งเปนความตองการของผูใช ระบบ ใหเปน System Specification ซึ่งเปนการออกแบบของผูออกแบบระบบสําหรับผูพัฒนาระบบเพื่อนําไปใชในการ พัฒนาระบบใหตรงตามความตองการของผูใช เปนระบบที่มีคุณภาพ มีระดับความปลอดภัยที่มีมาตรฐานเปนไปตาม ความตองการของหนวยงานผูตรวจสอบคุณภาพ 6.3.2 ขอบเขต • ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมโครงการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระบบที่ ดําเนินการพัฒนาดวย หนวยงาน เอง 6.4 ขั้นตอนการคัดเลือกระบบ Selection 6.4.1 วัตถุประสงค • เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อการคัดเลือกระบบในการตอบสนองความตองการทางธุรกิจไดอยางมี ประสิทธิภาพมากที่สุด 6.4.2 ขอบเขต • ขั้นตอนการคัดเลือกระบบเปนขั้นตอนการพิจารณาเพื่อตัดสินใจในการคัดเลือก ฮารดแวร และ ซอฟทแวร ใน กรณีที่เพื่อตอบสนองความตองการทางธุรกิจ 6.5 ขั้นตอนการทดสอบระบบโดย IT (System Testing) 6.5.1 วัตถุประสงค • เปนการทดสอบระบบในสวนของผูพฒ ั นาระบบ เพื่อใหมั่นใจวาระบบมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพตรงตาม ความตองการของผูใชที่กําหนดใน Requirement Specification 6.5.2 ขอบเขต • ขั้นตอนการทดสอบระบบนี้เปนการทดสอบในสวนของผูพัฒนาโปรแกรม ใหครอบคลุมถึงการทดสอบในสวนของ Unit Test, System Test และ Integration Test แตจะไมครอบคลุมถึงการทดสอบโดยผูใชหรือ User Acceptance Test (UAT) ซึ่งจะอยูในสวนของขั้นตอนการทดสอบโดยผูใชระบบ


IT Standard Procedure

-

9

6.6 ขั้นตอนการ ทดสอบระบบโดยผูใช UAT 6.6.1 วัตถุประสงค • เปนการทดสอบความถูกตองและความสมบูรณของระบบที่ใหสอดคลองกับ Business Requirement และ User Requirement กอนการยายระบบจาก Test Environment ไปสู Production Environment เพื่อใชงานจริง 6.6.2 ขอบเขต • ขั้นตอนการทดสอบโดยผูใช (User Acceptance Test) เปนขั้นตอนที่ตองผานการการทดสอบ Unit Test, System Test, และ Integrate Test กอน ซึ่งขั้นตอน UAT จะเปนขั้นตอนการทดสอบระบบขั้นตอนสุดทายกอนการนํา ระบบไปใชงานจริง ขั้นตอนการทดสอบนี้จะครอบคลุมระบบทุกระบบทั้งที่ พัฒนาเองและระบบที่หนวยงานภายนอก พัฒนา (Outsourcing) 6.7 ขั้นตอนการรายงานและ แกปญหาโครงการ Issue Resolution 6.7.1 วัตถุประสงค • ขั้นตอนการรายงานและแกไขปญหาโครงการ (ISSUE REPORTING AND RESOLUTION PROCEDURE) นี้มี วัตถุประสงคในการบันทึกและควบคุมปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางดําเนินโครงการ เพื่อที่จะใหมั่นใจวาปญหาไดรับการ วิเคราะหเพื่อนําเสนอการแกไขอยางถูกตอง และจะตองมั่นใจไดวาปญหาและวิธกี ารแกไขไดรับการตัดสินใจในการ ดําเนินงานในชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อที่จะสามารถควบคุมเวลาโครงการใหอยูในกําหนด 6.7.2 ขอบเขต • ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้จะถูกนําไปใชในการบริหารโครงการระบบสารสนเทศทั่วไป ซึ่งจะครอบคลุมการบันทึก การวิเคราะหขอมูลของปญหา การแกไขปญหา และ การรายงาน เพื่อใหการแกไขปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 6.8 ขั้นตอนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงในระหวางการพัฒนาระบบ Development Change Control 6.8.1 วัตถุประสงค • การบริหารการเปลี่ยนแปลงในโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการ เปลี่ยนแปลงในโครงการ เพื่อใหมั่นใจวาการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่จําเปนและมีประโยชนตอโครงการ และสามารถควบคุม ภายใตเงื่อนไขของโครงการเชน ระยะเวลา และทรัพยากร เปนตน 6.8.2 ขอบเขต • การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Change Control Procedure) นี้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงในระหวางการดําเนิน โครงการ สําหรับเรื่องตางๆ ดังนี้ - การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน - การปรับเปลี่ยนความตองการของผูใชและผูบริหาร - การปรับเปลี่ยนระยะเวลาโครงการ - การปรับเปลี่ยนบุคลากรในโครงการ - การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน - การปรับแกหนาจอ รายงาน และเอกสารที่เกี่ยวของ


IT Standard Procedure

-

10

7 EQP 7.1 การจัดซื้อ/จัดหาทรัพยสินเทคโนโลยีสารสนเทศ Asset Procurement 7.1.1 วัตถุประสงค • เพื่อใหการจัดซื้อ/จัดหาทรัพยสินเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางมีแบบแผนการปฏิบัติที่ถูกตอง มีความชัดเจน ในขั้นตอนการปฏิบัติ ประหยัด และมีความสอดคลองกับหลักเกณฑ/มาตรฐานที่กําหนดไว • เพื่อเอื้ออํานวยใหผูปฏิบัติสามารถทําหนาที่ไดอยางถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกันทั้ง อันจะนํามาซึ่งการบริการ และผลประโยชนที่ดีที่สุดตอการดําเนินงาน โดยมีการวางแผนลวงหนาที่ดี • เพื่อใหมั่นใจไดวาทรัพยสินเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดซื้อ/จัดหามาไดนั้นสามารถปฏิบัติงานรวมกับระบบงาน ปจจุบันไดอยางสอดคลองและมีประสิทธิภาพ • เพื่อรักษาความปลอดภัยของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยสินดานขอมูลสารสนเทศจากการใชงาน ของบุคคลภายนอก • เพื่อลดคาใชจายในการบํารุงรักษาทรัพยสินที่มีเหตุเนื่องมาจากการจัดซื้อ/จัดหาที่มขี อบกพรอง • เพื่อเปดโอกาสใหมีการแขงขันตามควรแกกรณี อันนํามาซึ่งประโยชนสูงสุดตอ 7.1.2 ขอบเขต • ทุกหนวยงานหรือโครงการ IT ที่มีความตองการทรัพยสินเทคโนโลยีสารสนเทศทุกชนิด ตองปฏิบัติตามขั้นตอนใน การจัดซื้อ/จัดหาอยางเครงครัด ยกเวนกรณีเรงดวนซึ่งจะตองมีผูมีอํานาจอนุมัติรับรองการกระทําดังกลาวกอนดําเนินการ โดยทรัพยสินเทคโนโลยีสารสนเทศที่กลาวนี้ไมรวมถึง “พัสดุสิ้นเปลืองดานเทคโนโลยีสารสนเทศ” เชน กระดาษพิมพ แผนดิสกเกต เปนตน ซึ่งพัดสุเหลานี้จัดอยูในประเภทพัสดุสิ้นเปลืองสํานักงานที่ควรจัดซื้อ/จัดหาโดยงานธุรการกลาง 7.2 การจัดจางบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ Service Procurement 7.2.1 วัตถุประสงค • เพื่อใหการจัดจางบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางมีแบบแผนการปฏิบัติที่ถูกตอง

มี

ความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติ ประหยัด และมีความสอดคลองกับมาตรฐานที่กําหนดไว • เพื่อเอื้ออํานวยใหผูปฏิบัติสามารถทําหนาที่ไดอยางถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกันทั้ง อันจะนํามาซึ่งการบริการ และผลประโยชนที่ดีที่สุดตอการดําเนินงาน โดยมีการวางแผนลวงหนาที่ดี • เพื่อใหมั่นใจไดวาการจัดจางดานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นสามารถปฏิบัติงานรวมกับระบบงานปจจุบันไดอยาง สอดคลองและมีประสิทธิภาพ • เพื่อรักษาความปลอดภัยของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยสินดานขอมูลสารสนเทศจากการใชงาน ของบุคคลภายนอก ตลอดจนคูสัญญาที่ใหบริการจากบุคคลภายนอก • เพื่อเปดโอกาสใหมีการแขงขันตามควรแกกรณี อันนํามาซึ่งประโยชนสูงสุดตอ 7.2.2 ขอบเขต


IT Standard Procedure

-

11

• ทุกหนวยงานหรือโครงการ IT ที่มีความตองการจัดจางดานเทคโนโลยีสารสนเทศทุกชนิด ตองปฏิบัติตาม ขั้นตอนในการจัดจางอยางเครงครัด ยกเวนกรณีเรงดวนซึ่งจะตองมีผูมีอํานาจอนุมัติรับรองการกระทําดังกลาวกอน ดําเนินการ โดยการจัดจางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่กลาวนี้ หมายถึง การจางทําอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ จางบริการ และการจางที่ปรึกษา

8 Implementation Plan (IPP) 8.1 ขั้นตอนการวางแผนการนําระบบไปใชงานจริง Implementation Plan 8.1.1 วัตถุประสงค • ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้เปนการวางแผนการ Implement ระบบงานใหมหรือระบบงานที่ไดรับการปรับปรุง เพื่อ เตรียมความพรอมทั้งในสวนของบุคลากร กระบวนการทํางาน และ เทคโนโลยี เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางการ ลงระบบงานใหม และเพื่อเปนการมั่นใจวาผลประโยชนที่ไดรับจากระบบงานใหมเปนไปตามที่กําหนด 8.1.2 ขอบเขต • ขั้นตอนการวางแผนการนําระบบไปใชงานจริง ครอบคลุมถึงการวางแผนการ Implement ระบบทั้งที่ พัฒนาเอง และระบบที่ถูกพัฒนาโดยผูจําหนายระบบ 8.2 Post Implementation 8.2.1 วัตถุประสงค • วัตถุประสงคของการดําเนินงาน Post Implementation Review คือ เปนการวิเคราะหผลที่ไดรับจากการโครงการ วาสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงคโครงการที่กําหนดไวกอนเริ่มโครงการหรือไม และเปนการวิเคราะหโอกาสการปรับปรุง โครงการใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของประสิทธิภาพการบริหารโครงการ เพื่อที่จะนําไปปรับปรุงสําหรับโครงการตอไปในอนาคต 8.2.2 ขอบเขต • ขั้นตอนการดําเนินการ Post Implementation Review เปนขั้นตอนสุดทายของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) ดังนั้นทุกโครงการการพัฒนาระบบงานใหม หรือ การปรับปรุงระบบงานเดิมเมื่อโครงการไดรับ การติดตั้งและใชงานมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว จะตองจัดใหมีการดําเนินการสอบทานผลสําเร็จของโครงการ หรือ Post Implementation Review 8.3 ขั้นตอนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงใน Production (Production Change) 8.3.1 วัตถุประสงค • เพื่อเปนระเบียบปฏิบัติในการบริหารการเปลี่ยนแปลงหลังจากระบบถูกนําไปใชงานแลว การบริหารการ เปลี่ยนแปลงจะชวยใหเกิดความมั่นใจวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนสิ่งจําเปนและมีประโยชนตอธุรกิจ และเปนการชวย ควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางดําเนินการเปลี่ยนแปลง 8.3.2 ขอบเขต


IT Standard Procedure

-

12

• ขั้นตอนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงใน Production นี้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบ Production เชน การเปลี่ยนแปลงใน Application Software ที่ใชงานอยูใน การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการประมวลผล การเปลี่ยนแปลง ที่ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงใน Application Software หรือ Computer Operation เชน การขอ Move โปรแกรมหรือ Source Code จาก Production เพื่อการพัฒนาระบบ จะตองใชขั้นตอนการ Work Request ไปยัง Operator • การเปลี่ยนแปลงตอไปนี้จะไมครอบคลุมในขั้นตอนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงใน Production • · การเปลี่ยนแปลงระหวางที่ระบบยังอยูในชวงของการพัฒนาที่ยังไมเขาสู Production การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ จะปฏิบัติงานตามขั้นตอนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงระหวางการพัฒนา • · การเปลี่ยนแปลงเอกสารการปฏิบัติงานตางๆ เชน คูมือปฏิบัติงาน เอกสารทางเทคนิคอื่นๆ • · การขอเพิ่ม ลด หรือเคลื่อนยายอุปกรณคอมพิวเตอรทั้งที่สาขาและสํานักงานใหญ • การขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลง User Name, Password, หรือ สิทธิของผูใช

9 Help Desk Support (HDS) 9.1 การจัดการใหความชวยเหลือการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ Manage Help Desk 9.1.1 วัตถุประสงค • เพื่อใหมีแบบแผนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะนํามาซึ่งการใหบริการผูใชงานอยางถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกัน • เพื่อใหสามารถบริการผูใชระบบงานไดอยางรวดเร็วภายในเวลาที่ตกลงกันไว • เพื่อกอใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 9.1.2 ขอบเขต • ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านนี้ครอบคลุมการรับแจงปญหา การมอบหมายความรับผิดชอบในการแกปญหา การ ติดตามผลการแกไขปญหาเกี่ยวกับการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สํานักงานใหญและสํานักงานสาขา ทั้งในดาน Hardware Softwareมาตรฐาน Softwareพิเศษ และระบบเครือขายสายสัญญาณตางๆ 9.2 การใหความชวยเหลือการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ -การติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร Helpdesk HW Installation 9.2.1 วัตถุประสงค • เพื่อใหการปฏิบัติงานในการติดตั้งอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชดั เจน สะดวกแกการ ปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบ • เพื่อใหมั่นใจไดวาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาติดตั้งภายในสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับ ระบบงาน และไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของระบบงานปจจุบัน • เพื่อลดคาใชจายในการบํารุงรักษาอันมีสาเหตุเนื่องมาจากการติดตั้งอุปกรณที่ผิดพลาดหรือการติดตั้งโดยไมได ใชผูเชี่ยวชาญในอุปกรณนั้นๆ


IT Standard Procedure

-

13

• เพื่อกอใหเกิดการควบคุมทะเบียนทรัพยสินที่ดี 9.2.2 ขอบเขต • หนวยงานผูรับผิดชอบในการติดตั้งเครื่องและอุปกรณคอมพิวเตอรภายในสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา โดยขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้เริ่มตนหลังจากทีมงานผูใหบริการ(Onsite Service) ไดรับมอบหมายงานจากผูรับผิดชอบ (Contact Point) เรียบรอยแลว 9.3 การใหความชวยเหลือ การปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ -การโอนยายอุปกรณคอมพิวเตอร Helpdesk HW Transportation 9.3.1 วัตถุประสงค • เพื่อใหการเคลื่อนยายอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศทุกครั้งสามารถติดตามไดและมีการบันทึกปรับปรุงทะเบียน ทรัพยสินเสมอ • เพื่อใหมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่เปนแบบแผนชัดเจนสําหรับผูมีหนาที่รับผิดชอบในการเคลื่อนยายอุปกรณเทคโนโลยี สารสนเทศ 9.3.2 ขอบเขต • ผูรับผิดชอบในการเคลื่อนยายอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศในสวนของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล อุปกรณ ประกอบเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล เชนเครื่องพิมพ เครื่องสแกนภาพ และอุปกรณสายสัญญาณเชื่อมตออุปกรณ คอมพิวเตอร ภายในสํานักงานใหญและการเคลื่อนยายระหวางสํานักงาน โดยขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้เริ่มตนหลังจาก ทีมงานผูใหบริการ(Onsite Service) ไดรับมอบหมายงานจากผูรับผิดชอบ(Contact Point) เรียบรอยแลว 9.4 การใหความชวยเหลือ การปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี สารสนเทศ -การบํารุงรักษา อุปกรณคอมพิวเตอร Helpdesk HW Maintanence 9.4.1 วัตถุประสงค • เพื่อตรวจสอบและปองกันปญหาที่เกิดขึ้นกับ Hardware, Software และอุปกรณสายสัญญาณ • เพื่อใหมั่นใจไดวาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรายการไดรับการบํารุงรักษาอยางถูกตองและเหมาะสมตาม เงื่อนไขที่ไดตกลงกันไวกับผูขายหรือผูใหบริการอุปกรณนั้นๆ • เพื่อใหมั่นใจไดวาจะสามารถใหบริการลูกคาไดอยางมีคุณภาพและตอเนื่อง ผานอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มีการดูแลและบํารุงรักษาอยางตอเนื่องดวยวิธีที่ถูกตองและเหมาะสม • เพื่อใหผูหนาที่ในการปฏิบัตงิ านสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามขั้นตอนในเวลาที่เหมาะสม 9.4.2 ขอบเขต • การบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศในสวนของ เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล อุปกรณประกอบเครื่อง คอมพิวเตอรสวนบุคคล เชนเครื่องพิมพ เครื่องสแกนภาพ และอุปกรณสายสัญญาณเชื่อมตออุปกรณคอมพิวเตอร ที่ใช งานอยูภายในสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา ทั้งการบํารุงรักษาตามสัญญาการใหบริการของผูผลิตและการ บํารุงรักษาตามคํารองขอของผูใชงาน โดยขั้นตอนการปฏิบตั ิงานนี้เริ่มตนหลังจากทีมงานผูใหบริการ(Onsite Service) ไดรับมอบหมายงานจากผูรับผิดชอบ(Contact Point) เรียบรอยแลว


IT Standard Procedure

-

14

9.5 การใหความชวยเหลือดาน Helpdesk SW Installation 9.5.1 วัตถุประสงค

การปฏิบัติงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ-การติดตั้ง โปรแกรมมาตรฐาน

• เพื่อใหมั่นใจไดวาการใชโปรแกรมตางๆภายในถูกตองตามกฎหมายและขอตกลงที่ไดกระทํารวมกับผูขาย โปรแกรม • เพื่อกอใหเกิดการควบคุมดูแล และบริหารการติดตั้งโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ • เพื่อใหมั่นใจไดวาโปรแกรมที่ติดตั้งสามารถปฏิบัติงานรวมกับระบบงานไดโดยไมสงผลกระทบกับการปฏิบตั ิงาน ของระบบงานเดิมที่มีอยู • เพื่อควบคุมไมใหมีการติดตั้งโปรแกรมตองหาม ในเครื่องคอมพิวเตอร 9.5.2 ขอบเขต • การใหบริการการติดตั้งโปรแกรมมาตรฐานบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ทั้งการติดตั้งใหกับหนวยงานภายใน สํานักงานใหญและการติดตั้งใหกับสํานักงานสาขา โดยขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้เริ่มตนหลังจากทีมงานผูใหบริการ(Onsite Service) ไดรับมอบหมายงานจากผูรับผิดชอบ(Contact Point) เรียบรอยแลว 9.6 การใหความชวยเหลือดานการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ-การปรับปรุงโปรแกรมมาตรฐาน Helpdesk SW Upgrade 9.6.1 วัตถุประสงค • เพื่อใหมั่นใจไดวาการใชโปรแกรมตางๆภายในถูกตองตามกฎหมายและขอตกลงที่ไดกระทํารวมกับผูขาย โปรแกรม • เพื่อใหมีโปรแกรมที่ทันสมัยและสามารถสนับสนุนใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา • เพื่อกอใหเกิดการควบคุมดูแล และบริหารการติดตั้งโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ • เพื่อใหมั่นใจไดวาโปรแกรมเวอรชั่นใหมที่ติดตั้งสามารถปฏิบัติงานรวมกับระบบงานไดโดยไมสงผลกระทบกับการ ปฏิบัติงานของระบบงานเดิมที่มีอยู • เพื่อควบคุมไมใหมีการติดตั้งโปรแกรมตองหาม ในเครื่องคอมพิวเตอร 9.6.2 ขอบเขต • การใหบริการปรับปรุงโปรแกรมมาตรฐานบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลแกหนวยงาน ทั้งการติดตั้งใหกับ หนวยงานภายในสํานักงานใหญและการติดตั้งใหกับสํานักงานสาขา โดยขั้นตอนในการทํางานนี้เริ่มตนตอจากขั้นตอนใน การจัดซื้อจัดหาโปรแกรมาตรฐานเวอรชั่นใหมตามแผนโครงการประจําป 9.7 การใหความชวยเหลือดานการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ-การบํารุงรักษาโปรแกรมมาตรฐาน Helpdesk SW Maintenance 9.7.1 วัตถุประสงค • เพื่อใหมั่นใจไดวาโปรแกรมตางๆที่ใชสําหรับจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและตอเนื่อง โดยไมกอใหเกิด ผลกระทบกับการใหบริการลูกคาอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการทํางานของโปรแกรม


IT Standard Procedure

-

15

• เพื่อปองกันซอฟตแวรอันตราย 9.7.2 ขอบเขต • การใหบริการบํารุงรักษาโปรแกรมมาตรฐานบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลแกหนวยงานทุกหนวยงานภายใน สํานักงานใหญและสํานักงานสาขา โดยขั้นตอนในการทํางานนี้ครอบคลุมถึงการบํารุงรักษาที่ตองกระทําเปนประจําตาม แผนงานที่กําหนดไว เชนการตรวจคนหาไวรัส และ การบํารุงรักษาตามคํารองขอของผูใชงาน 9.8 การใหความชวยเหลือดาน การปฏิบัติงานเทคโนโลยี โปรแกรมมาตรฐาน Helpdesk Application Training 9.8.1 วัตถุประสงค

สารสนเทศ-การอบรมการ

ใชงาน

• เพื่อใหพนักงานสามารถใชงานโปรแกรมมาตรฐานที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลไดอยางมี ประสิทธิภาพ • เพื่อประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากการขาดทักษะในการใชโปรแกรมมาตรฐาน • เพื่อใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในการจัดการฝกอบรมสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามขั้นตอนที่เหมาะสม 9.8.2 ขอบเขต • การใหบริการการฝกอบรมการใชงานโปรแกรมมาตรฐานที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลแกพนักงาน ทั้ง ในหนวยงานภายในสํานักงานใหญและพนักงานภายในสํานักงานสาขา

10 MIT 10.1 การจัดการสื่อคอมพิวเตอรที่เคลื่อนยายได Manage Removeable Media 10.1.1 วัตถุประสงค • เพื่อปองกันการสูญหายหรือถูกทําลายของขอมูลสารสนเทศ • เพื่อปองกันการหยุดชะงักของการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอันเนื่องมาจากขอมูลสารสนเทศที่เก็บอยูในสื่อถูก ทําลาย • เพื่อปองกันการเขาถึงและการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่บันทึกอยูในสื่อบันทึกขอมูลจากบุคคลที่ไมไดรับ อนุญาต 10.1.2 ขอบเขต • เจาหนาที่ทุกคนของหนวยงานผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาสื่อคอมพิวเตอรที่เคลื่อนยายได(Removable Computer Media) โดยขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้จะครอบคลุมถึง การเก็บรักษา การเบิก การยืมและการรับคืน สื่อคอมพิวเตอร ซึ่งสื่อคอมพิวเตอรที่เคลื่อนยายได ไดแก เทปแมเหล็ก (REEL TAPE, CARTRIDGE TAPE) ดิสเกตต ทั้งที่ หองเทปที่ศูนยคอมพิวเตอรหลัก สํานักงาน.............และศูนยคอมพิวเตอรสํารอง สํานักงาน............... 10.2 การเคลื่อนยายสื่อคอมพิวเตอรที่เคลื่อนยายได Media Transportation 10.2.1 วัตถุประสงค • เพื่อปองกันการสูญหายหรือถูกทําลายของขอมูลสารสนเทศ


IT Standard Procedure

-

16

• เพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลที่บันทึกอยูในสื่อจากบุคคลที่ไมไดรับอนุญาต • เพื่อปองกันการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยไมไดรับอนุญาต • เพื่อปองกันการคุกคามดานความปลอดภัยอันเกิดจากการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ 10.2.2 ขอบเขต • เจาหนาที่ของหนวยงานผูรับผิดชอบในการเคลื่อนยายสื่อคอมพิวเตอรที่เคลื่อนยายไดทุกคน จะตองปฏิบัติตาม ขั้นตอนในการเคลื่อนยายสื่อคอมพิวเตอรที่ถูกตองและเหมาะสมอยางเครงครัดทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน ตามนโยบายการรักษา ความปลอดภัยและการจัดการสื่อในการเก็บขอมูล โดยสื่อคอมพิวเตอรที่เคลื่อนยายได ไดแก เทปแมเหล็ก(REEL TAPE, CARTRIDGE TAPE) ดิสเกตต (DISKETTE ระบบงาน BA., DISKETTE BAHTNET(CS)) โดยขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมการเคลื่อนยายสื่อคอมพิวเตอรออกจากในทุกกรณี รวมถึงการเคลื่อนยายสื่อคอมพิวเตอรระหวางศูนย คอมพิวเตอรหลักกับศูนยคอมพิวเตอรสํารองดวย 10.3 การทําลายสื่อ คอมพิวเตอรที่เคลื่อนยายได Media Disposal 10.3.1 วัตถุประสงค • เพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลที่บันทึกอยูในสื่อจากบุคคลที่ไมไดรับอนุญาต • เพื่อปองกันการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยไมไดรับอนุญาต • เพื่อความปลอดภัยของขอมูลที่มีความสําคัญ 10.3.2 ขอบเขต • การสํารวจอายุการใชงานของเทป การโอนถายขอมูลจากเทปเกาไปเทปใหม การขออนุมัติทําลาย การติดตอ บริษัทที่รับไปทําลายและการนําสื่อบันทึกขอมูลไปทําลาย โดยตองคํานึงถึงนโยบายการรักษาความปลอดภัยและการ จัดการสื่อในการเก็บขอมูล ซึ่งสื่อคอมพิวเตอรที่เคลื่อนยายได ไดแก เทปแมเหล็ก(REEL TAPE, CARTRIDGE TAPE) ดิส เกตต (DISKETTE ระบบงาน BA., DISKETTE BAHTNET(CS)) ทั้งสื่อคอมพิวเตอรของศูนยคอมพิวเตอรหลัก สํานักงาน ............ ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง ........... และสาขาตางๆ • สําหรับเอกสารและรายงานตางๆที่ไดจากการประมวลผลของระบบงานใหปฏิบัติตามขั้นตอนในระเบียบ “เรื่อง การจัดเก็บและการทําลายเอกสาร “ ที่ประกาศใชอยูในปจจุบัน 10.4 การบริหารระบบเครือขายทาง 10.4.1 วัตถุประสงค

ดานกายภาพ Network management

• เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานดานการติดตั้งระบบเครือขาย • เพื่อใหมีขอมูลเกี่ยวกับการติดตั้งระบบเครือขายที่เปนปจจุบันอยูตลอดเวลา • เพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมตอระบบเครือขายโดยไมไดรับอนุญาต • เพื่อปองกันการสูญหาย ถูกทําลาย หรือเปนภัยคุกคามตอทรัพยสิน รวมทั้งการหยุดชะงักของการดําเนินกิจกรรม ทางธุรกิจอันเนื่องมาจากการเชื่อมตอระบบเครือขายจากผูที่ไมไดรับอนุญาต 10.4.2 ขอบเขต


IT Standard Procedure

-

17

• ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมเฉพาะเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายหนาที่งานในการกําหนดคาตัวแปรและการ ดูแลระบบเครือขายทุกระบบทางดานกายภาพ(Physical Control) ทั้งในสํานักงานใหญ สํานักงานสาขา และระหวาง สํานักงาน

11 OPC 11.1 การสํารองขอมูลสารสนเทศ Backup 11.1.1 วัตถุประสงค • เพื่อใหการประมวลผลขอมูล เปนไปอยางถูกตอง และสามารถเรียกใชไดเมื่อตองการ • เพื่อปองกันความเสี่ยงอันเนื่องมากจากการไมเก็บสํารองขอมูลสารสนเทศ ซึ่งสงผลใหไมสามารถนําขอมูล กลับมาใชใหมได เมื่อระบบงานมีปญหา • เพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยทางดานขอมูลสําหรับ • เพื่อสนับสนุนกระบวนการกูคืนขอมูล ในกรณีที่เกิดความเสียหายในบางสวนหรือทั้งหมดของอุปกรณ คอมพิวเตอรที่ใชในการประมวลผล • เพื่อใหสามารถกูคืนระบบงานและบริการผูใชระบบงานและลูกคาไดอยางรวดเร็วภายในเวลาที่ตกลงกันไว 11.1.2 ขอบเขต • ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการเก็บสํารองขอมูลสารสนเทศทั้งหมด ทั้งในดานฐานขอมูล ขอมูลระบบงาน และขอมูลการกําหนดคาตัวแปร (Configuration Parameters) ของระบบงานตางๆ ที่ใชงานอยูภายในสํานักงานใหญและ สํานักงานสาขา 11.2 การกูคืนขอมูลสารสนเทศสํารอง Recovery 11.2.1 วัตถุประสงค • เพื่อกอใหเกิดความตอเนื่องทางธุรกิจ การปฏิบัติงานและการใหบริการลูกคา ในกรณีที่เกิดความเสียหายใน บางสวนหรือทั้งหมดขอมูลสารสนเทศ • เพื่อใหการประมวลผลขอมูล เปนไปอยางถูกตอง และสามารถเรียกใชไดเมื่อตองการ • เพื่อใหสามารถกูคืนระบบงานและบริการผูใชระบบงานและลูกคาไดอยางรวดเร็วภายในเวลาที่ตกลงกันไว 11.2.2 ขอบเขต • ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการกูคืนขอมูลสารสนเทศสํารองทั้งหมด ทั้งในดานฐานขอมูล ขอมูล ระบบงาน และขอมูลการกําหนดคาตัวแปร (Configuration Parameters) ของระบบงานตางๆ ที่ใชงานอยูภายใน สํานักงานใหญและสํานักงานสาขา 11.3 ขั้นตอนการบันทึก Log, Fault Log และการรายงาน Fault Log 11.3.1 วัตถุประสงค


IT Standard Procedure

-

18

• เพื่อควบคุมการประมวลผลขอมูลใหมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะบันทึกปญหาที่เกิดขึ้น ระหวางการประมวลผล และมีกระบวนการในการรายงานและแกไขปญหาที่สามารถมั่นใจไดวาขอมูลจะไดรับการ ประมวลผลอยางถูกตอง 11.3.2 ขอบเขต • ขั้นตอนนี้ครอบคลุมการบันทึกขั้นตอนการประมวลผล การบันทึกขอผิดพลาดจากการประมวลผล การรายงาน ขอผิดพลาดนี้ตอหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อดําเนินการในการแกไขขอผิดพลาด 11.4 ขั้นตอนการควบคุมการประมวลผลขอมูล Operation Control 11.4.1 วัตถุประสงค • เพื่อควบคุมกระบวนการประมวลผลขอมูลใหสามารถมั่นใจไดวาสามารถที่จะดําเนินการไดตามขอกําหนดที่ถูก จัดทําไวสําหรับแตละระบบ เปนการลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดเนื่องจากการประมวลผลระบบขอมูลโดยการใช การควบคุมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานระบบขอมูล 11.4.2 ขอบเขต • ขั้นตอนการควบคุมการปฏิบัติการประมวลผลขอมูลครอบคลุมการปฏิบัติงานของพนักงานผูปฏิบัติงานระบบ ขอมูลทุกระบบทั้งศูนยคอมพิวเตอรพระราม 3 และศูนยคอมพิวเตอรเพลินจิต

12 ISM 12.1 ขั้นตอนการวางแผนและติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ และ/หรือโปรแกรมระบบ HW Installation 12.1.1 วัตถุประสงค • เพื่อใหการติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรและโปรแกรมระบบบน Mainframe และ Open System เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ และสามารถมั่นใจไดวาอุปกรณไดรับการติดตั้งอยางถูกตองตรงตามวิธีการที่กําหนดโดยบริษัทผูจําหนาย ระบบ และอุปกรณไดรับการปรับแตงใหสามารถทํางานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 12.1.2 ขอบเขต • ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการวางแผนและติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรทั้งที่เปน Mainframe และ Open System 12.2 ขั้นตอนการวางแผนและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร SW Installation 12.2.1 วัตถุประสงค • เพื่อใหการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรบนระบบ Mainframe และ Open System เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถมั่นใจไดวาโปรแกรมถูกติดตั้งอยางถูกตองตรงตามวิธีการที่กําหนด และโปรแกรมไดรับการปรับแตงให สามารถทํางานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 12.2.2 ขอบเขต


IT Standard Procedure

-

19

• ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการวางแผนและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร ทั้งที่เปน ระบบ Mainframe และ Open System 12.3 ขั้นตอนการตรวจสอบและบํารุงรักษาประสิทธิภาพระบบ System Tuning 12.3.1 วัตถุประสงค • เพื่อควบคุมและรักษาประสิทธิภาพการใหบริการระบบคอมพิวเตอร เพื่อสามารถรองรับความตองการทางธุรกิจ ได ทั้งในเรื่องความถูกตองและความรวดเร็วและเปนการปองกันไมใหเกิดการที่ระบบตองหยุดดําเนินการ เนื่องจากสาเหตุ ความบกพรองของระบบ 12.3.2 ขอบเขต • ขั้นตอนการตรวจสอบและบํารุงระบบ ครอบคลุมทุกระบบที่เปน Production โดยควบคุมและรักษาใหเปนไป ตาม ประสิทธิภาพเปาหมาย (Performance Target / Baseline) 12.4 ขั้นตอนการกําหนดขอตกลงระดับการใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (SLA) 12.4.1 วัตถุประสงค • เพื่อกําหนดขอตกลงระดับการใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Service Level Agreement (SLA) ซึ่ง เปนขอตกลงระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ ขอตกลงนี้จะเปนมาตรฐานในการใหบริการและการปรับแตงระบบใหมี ประสิทธิภาพตรงตามที่ระบุใน SLA 12.4.2 ขอบเขต • ขั้นตอนการกําหนดขอตกลงระดับการใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมการใหบริการดาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

IT-03-8-10  

ระเบียบวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Standard Procedure IT Standard Procedure - 1 IT Standard Procedure - 2 IT Standard Procedur...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you